open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про оголошення територій та об'єктів

природно-заповідного фонду загальнодержавного

значення

З метою збереження та відтворення цінних природних
комплексів, генофонду рослинного і тваринного світу
п о с т а н о в л я ю:
1. Оголосити заказниками, пам'ятками природи і
парками-пам'ятками садово-паркового мистецтва загальнодержавного
значення території та об'єкти, що мають особливе природоохоронне,
наукове, естетичне і пізнавальне значення (додатки NN 1-3).
2. Змінити межі раніше оголошених територій та об'єктів
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення (додаток
N 4).
3. Міністерству охорони навколишнього природного середовища
та ядерної безпеки України у тримісячний строк: забезпечити передачу територій та об'єктів
природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, вказаних у
додатках NN 1-3, під охорону підприємствам, установам та
організаціям, у віданні яких вони перебувають, з оформленням
охоронного зобов'язання; затвердити положення про кожний заказник загальнодержавного
значення, вказаний у додатку N 1, відповідно до його цільового
призначення та режиму охорони.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 серпня 1996 року

N 715/96

ДОДАТОК N 1

до Указу Президента України

від 20 серпня 1996 року N 715/96
ПЕРЕЛІК

заказників загальнодержавного значення
————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва за-|Площа |Місцезна-| Коротка характеристика |Підприєм- казника | (га) |ходження | заказника |ства, ус- | | | |танови та | | | |організа- | | | |ції, у | | | |віданні | | | |яких пе- | | | |ребувають | | | |заказники ————————————————————————————————————————————————————————————————— Запорізька область
Ландшафт- 2800 Яки- Акваторія з прибережними Атма-
ний заказ- мівський ділянками, де збереглися найська
ник "Сива- район, у природному стані комп- сільська
шик" с. Атма- лекси водно-болотної та рада

най степової рослинності з

популяціями рідкісних

видів рослин, занесених

до Червоної книги Украї-

ни, - тюльпана Шренка,

лещиці скупченої, цимбо-

хазми дніпровської, ко-

вили волосистої, ковили

Лессінга, ковили укра-

їнської. Місце оселення,

гніздування та відпочин-

ку під час міграції 118

видів птахів
Ландшафт- 1910 Яки- Піщана коса на північно- Кири-
ний заказ- мівський му узбережжі Азовського лівська
ник "Коса район, моря з унікальною вод- селищна
Федотова" смт Ки- но-болотною і степовою рада

рилівка, рослинністю, де предс-

с. Сте- тавлені кермек Мейєра,

пок кермек широколистий та

інші ендемічні та рід-

кісні види рослин. Місце

гніздування численних

видів птахів
Івано-Франківська область
Ландшафт- 2533,8 Рожня- Типові для Карпат лісові Осмо-
ний заказ- тівський насадження, де зростають лодський
ник "Гро- район, сосна гірська, смерека. держліс-
фа" Довгопо- Зустрічаються сосна кед- госп Мін-

лянське, рова, лілія лісова, ба- лісгоспу

Мен- ранець звичайний, а та- України

чільсь- кож глухар, рись звичай-

ке, Ос- на, бурозубка альпійсь-

молодсь- ка, кіт лісовий, змієїд,

ке, Піс- полоз лісовий та тритон

кавське, карпатський, занесені до

Різар- Червоної книги України

нянське

лісницт-

ва
Київська область
Ландшафт- 1162 Бро- Цінний у науковому від- Київський
ний заказ- варський ношенні природний комп- держліс-
ник "Кали- район, лекс з малопоширеними госп Мін-
тянська Семипол- угрупованнями широколис- лісгоспу
дача" ківське тяних лісів, характерни- України

лісницт- ми для півдня Полісся, а

во також низинних трав'яних

боліт, де зростають ти-

пові та рідкісні росли-

ни. Місце оселення вели-

кої популяції борсука -

виду, занесеного до Чер-

воної книги України
Ландшафт- 785 Мака- Типовий ландшафт півдня Мака-
ний заказ- рівський Київського Полісся у до- рівський
ник "Уро- район, лині річки Мутвиця з ти- держліс-
чище Мут- Забу- повою та рідкісною фло- госп Мін-
вицьке" янське рою, у складі якої рід- лісгоспу

лісництво кісні види рослин - осо- України

ка затінкова, любка дво-

листа, гніздівка звичай-

на, коручка морознико-

видна, коручка тем-

но-червона, лілія лісо-

ва, занесені до Червоної

книги України, а також

численні лікарські рос-

лини
Лісовий 974 Фас- Масив типового для лі- Фастівсь-
заказник тівський состепу листяного лісу кий держ-
"Урочище район, на лівому березі р. Уна- лісгосп
Унава" Фас- ва, який має велике во- Мінліс-

тівське доохоронне та грунтоза- госпу Ук-

лісницт- хисне значення, з ділян- раїни

во ками дубів віком 100-150

років, багатим тваринним

світом
Кіровоградська область
Ботанічний 15 Долинсь- Цінна у науковому відно- Колектив-
заказник кий ра- шенні балка, де предста- не сіль-
"Боковень- йон, с. влені типові степові та ськогос-
ківська Нагірне гідрофільні природні подарсь-
балка" комплекси. Зустрічаються ке під-

рідкісні види рослин приємст-

(ковила волосиста, сон во "Сві-

чорніючий) та комах танок"

(бражник південний моло-

чайний, махаон), занесе-

ні до Червоної книги Ук-

раїни
Ботанічний 30 Світло- Балкова система з різно- Колектив-
заказник водський манітними степовими та не сіль-
"Цюпина район, лучно-степовими рослин- ськогос-
балка" с. Вели- ними угрупованнями. Міс- подарське

ка Анд- цезростання численних підприєм-

русівка малопоширених та рідкіс- ство

них видів флори. Зустрі- "Славу-

чаються астрагал шерсти- тич"

стоквітковий, а також

борсук, махаон, занесені

до Червоної книги Украї-

ни
Полтавська область
Гідроло- 1600 Семе- Типова для лісостепової Колектив-
гічний за- нівський зони Лівобережної Украї- не сіль-
казник район, ни ділянка на лівому бе- ськогос-
"Рогозів с. Новий резі р. Сули, де зберег- подарське
куток" Калкаїв, лися у незайманому стані підприєм-

с. Худо- природні комплекси об- ство "Ху-

ліївка воднених очеретяних бо- доліївсь-

літ, лук та озер. Зуст- ке" -

річаються косарики тон- 1000 га,

кі, зозулинець болотний, колектив-

а також видра річкова, не сіль-

горностай, занесені до ськогос-

Червоної книги України, подарське

численні види птахів підприєм-

ство "На-

ріжансь-

ке" - 600

га
Ландшафт- 79,1 Шишаць- Типові для лісостепової Колектив-
ний заказ- кий ра- зони Лівобережної Украї- не пайове
ник "Коро- йон, с. ни природні комплекси, сільсько-
ленкова Малий які є місцем зростання госпо-
дача" Перевіз рідкісних видів рослин - дарське

шоломниці високої, фіал- підприєм-

ки донської, а також ко- ство ім.

вили волосистої, занесе- Жовтневої

ної до Червоної книги революції

України
Ландшафт- 1620 Кобе- Територія, де представ- Кремен-
ний заказ- ляцький лені різноманітні типи чуцький
ник "Луч- район, природних комплексів - держліс-
ківський" Кишень- широколистяні ліси, зла- госп Мін-

ківське ково-різнотравні, пів- лісгоспу

лісницт- денні ковилові та чагар- України -

во, с. никові степи, заплавні, 614 га,

Лучки суходільні та засолені радгосп

луки, високо-травні бо- "Сокіль-

лота, гідрофільні водой- ський" -

ми, псамофітні угрупо- 501,5 га,

вання, характерні для Лучківсь-

лісостепової зони Ліво- ка сіль-

бережної України. Зуст- ська рада

річаються понад 100 ви- - 504,5

дів птахів, серед яких - га

орлан-білохвіст, скопа,

а також гадюка степова,

12 видів рослин, занесе-

ні до Червоної книги Ук-

раїни
Орнітоло- 139,2 Гло- Острови та прилегла ак- Кремен-
гічний за- бинсь- ваторія у гирлі Сули з чуцький
казник кий ра- цінною трав'яною та лі- держліс-
"Святи- йон, совою рослинністю. Місце госп Мін-
лівський" Гри- розташування найбільшої лісгоспу

дижське на материковій частині України -

лісницт- України колонії чапель, 107 га,

во, с. а також оселення та агрофірма

Святи- гніздування численних "Росток"

лівка видів птахів, занесених - 32,2 га

до Червоної книги Украї-

ни, - чорноголового ре-

готуна, жовтої чаплі,

кулика-сороки, орла-

на-білохвоста
Хмельницька область
Ландшафт- 66 Чемеро- Укриті лісом товтри, де Колектив-
ний заказ- вецький зростає близько 10 видів не сіль-
ник "Вели- район, рослин, занесених до ськогос-
ка і Мала с. Голе- Червоної книги України, подарське
Бугаїха" нищеве зустрічаються численні підприєм-

види тварин ство ім.

Петровсь-

кого
Ботанічний 655 Кам'я- Цінна ділянка дубо- Кам'я-
заказник нець- во-грабових та грабових нець-По-
"Довжоць- Поділь- лісів, де зростають лі- дільський
кий" ський карські, декоративні, держліс-

район, реліктові, а також рід- госп Мін-

Кадіє- кісні види рослин, зане- лісгоспу

вецьке сені до Червоної книги України

лісниц- України, - лілія лісова,

тво підсніжник білосніжний,

низка орхідних
Ботанічний 80 Кам'я- Ділянка з лісовою та Кам'я-
заказник нець- степовою рослинністю на нець-По-
"Нижні По- крутосхилі р. Тернави, дільський
Патринці" дільсь- де зростає близько 20 держліс-

кий ра- видів рослин, занесених госп Мін-

йон, до Червоної книги Украї- лісгоспу

Старо- ни, серед яких сон вели- України

ушицьке кий, сон чорніючий, бу-

лісницт- латка великоквіткова

во
Ботаніч- 111 Горо- Лісові грабово-дубові Колектив-
ний заказ- доцький насадження природного не сіль-
ник "Ка- район, походження, де зростають ськогос-
рабчіївсь- с. Вели- булатка великоквіткова, подарське
кий" кий Ка- коручка темно-червона, підприєм-

рабчіїв сон великий, занесені до ство ім.

Червоної книги України Димитрова
Ботанічний 244 Дунає- Цінний лісовий масив з Кам'я-
заказник вецький унікальними насадженнями нець-По-
"Зарудка район, реліктового дерева - бе- дільський
зелена" Дунає- реки. Місцезростання ін- держліс-

вецьке ших рідкісних рослин госп Мін-

лісницт- лісгоспу

во України
Ботанічний 9,3 Кам'я- Еталонна ділянка типової Колектив-
заказник нець- степової рослинності, де не сіль-
"Товтра По- зустрічаються реліктові, ськогос-
Вербецька" дільсь- ендемічні, декоративні, подарське

кий ра- лікарські, а також рід- підприєм-

йон, с. кісні види рослин, зане- ство ім.

Гуменці сені до Червоної книги Котовсь-

України, - сон великий кого

та сон чорніючий, ковила

волосиста
Гідроло- 109 Ізяс- Унікальне сфагнове боло- Ізяс-
гічний за- лавський то з куртинами деревних лавський
казник район, порід. Зростають релік- держліс-
"Михельсь- Ми- тові та рідкісні види госп Мін-
кий" хельське рослин, занесені до Чер- лісгоспу

лісницт- воної книги України, - України

во пальчатокорінник м'ясо-

червоний, верба чорнична

та інші
Черкаська область
Гідроло- 940 Жаш- Ділянка заплави у вер- Бузівське
гічний за- ківський хів'ї р. Гірський Тікич колектив-
казник район, з численними озерами та не сіль-
"Шуляцьке с. Шуля- болотами, що мають водо- ськогос-
болото" ки, смт регулювальне значення. У подарське

Адамівка флорі налічується близь- підприєм-

ко 160 видів рослин, се- ство -

ред яких цінні лікарські 164,3 га,

та рідкісні види. Місце радгосп

оселення та гніздування "Пугачів-

орла-карлика, лелеки ка" -

чорного та інших птахів, 695,3 га,

занесених до Червоної радгосп

книги України "Гірський

Тікич" -

80,4 га
Чернігівська область
Ботаніч- 400 Коропсь- Ділянка заплави р. Дес- Колектив-
ний за- кий ра- ни, де збереглися типові не сіль-
казник йон, с. для лісової зони заплав- ськогос-
"Обо- Оболоння ні луки з різноманітним подарське
лонський" флористичним і фітоцено- підприєм-

тичним складом рослин- ство

ності. Зростають рідкіс- "Оболонь"

ні види - зозулинець бо-

лотний, зозулинець бло-

щичний, водяний горіх

плаваючий, пальчатоко-

рінник травневий, зане-

сені до Червоної книги

України
Ботаніч- 200 Корю- Мальовнича ділянка типо- Колектив-
ний за- ківський вих для Лівобережного не сіль-
казник район, Полісся торф'янистих та ськогос-
"Брець- с. Бреч, болотних луків у заплаві подарське
кий" с. Лубе- р. Бреч, де представлені підприєм-

нець осокові та злакові рос- ство "Лі-

линні асоціації різнома- сове"

нітного складу з числен-

ними лікарськими росли-

нами, значною кількістю

зозулинцевих, занесених

до Червоної книги Украї-

ни
Ботаніч- 150 Новго- Ділянка з типовими рос- Колектив-
ний за- род-Сі- линними угрупованнями не сіль-
казник верський справжніх та болотистих ськогос-
"Путивсь- район, лук подарське
кий" с. Пу- підприєм-

тивськ ство "Ма-

як"
м. Севастополь
Ландшафт- 31,7 Балак- Територія, де збереглися Військова
ний за- лавський типові для Південного частина
казник район берега Криму природні А-1845
"Мис Фіо- комплекси з оригінальни-
лент" ми формами рельєфу, де

зростають яловець висо-

кий та інші види рослин,

занесені до Червоної

книги України, і аквато-

рія, яка є місцем прове-

дення морських дослід-

жень

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

ДОДАТОК N 2

до Указу Президента України

від 20 серпня 1996 року N 715/96
ПЕРЕЛІК

пам'яток природи загальнодержавного значення
————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва па-|Площа |Місцезна-| Коротка характеристика |Підприєм- м'ятки | (га) |ходження | пам'ятки природи |ства, ус- природи | | | |танови та | | | |організа- | | | |ції, у | | | |віданні | | | |яких пе- | | | |ребувають | | | |пам'ятки | | | |природи ————————————————————————————————————————————————————————————————— Запорізька область
Комплекс- 280 Яки- Унікальний природний Колектив-
на па- мівський комплекс, де добре збе- не сіль-
м'ятка район, реглися степові рослинні ськогос-
природи смт Ки- угруповання з переважан- подарське
"Верхів'я рилівка, ням ковили Лессінга та підприєм-
Утлюцько- с. Дави- ковили волосистої, зане- ство "Юж-
го лима- дівка сених до Червоної книги ный" -
ну" України. Місце оселення 101 га,

та гніздування численних риболо-

видів водоплавних птахів вецький

колгосп

"Сини мо-

ря" - 179

га
Львівська область
Ботанічна 283 Золо- Цінна ділянка широколис- Золо-
пам'ятка чівський тяних лісів з унікальни- чівський
природи район, ми рослинними угрупова- держліс-
"Лиса Го- Золо- ннями бучин чагарнико- госп Мін-
ра та Го- чівське вих. Місцезростання лу- лісгоспу
ра Сипу- лісницт- нарії оживаючої, зозу- України
ха" во линця обпаленого, зане-

сених до Червоної книги

України
Комплекс- 309,8 Золо- Унікальна у геолого-гео- Золо-
на па- чівський морфологічному відношен- чівський
м'ятка район, ні територія, складена держліс-
природи Сло- вапняковими гірськими госп Мін-
"Гора вітське породами з оригінальними лісгоспу
Вапнярка" лісницт- формами рельєфу, що України

во сприяє формуванню специ-

фічних мікрокліматичних

особливостей. Укрита ви-

сокопродуктивними міша-

ними лісами з рідкісними

угрупованнями. Зростає 9

видів рослин, занесених

до Червоної книги Украї-

ни, серед яких любка

дволиста, лілія лісова,

гніздівка звичайна, зо-

зулині сльози яйцевидні
Київська область
Ботанічна 14 Теті- Еталонна ділянка флорис- Радгосп
пам'ятка ївський тично багатих листяних "Теті-
природи район, лісів. Зростають на межі ївський"
"Круглик" м. Теті- ареалу скополія карніо-

їв лійська, підсніжник бі-

лосніжний, занесені до

Червоної книги України.

Місце оселення цінних

видів комах
Кіровоградська область
Комплекс- 7,1 Знам'ян- Балкова система з чис- Чорно-
на па- ський ленними джерелами, що ліський
м'ятка район, дають початок р. Інгу- держліс-
природи Богда- лець. Зростають релікто- госп Мін-
"Витоки нівське ві для України угрупо- лісгоспу
р. Інгу- лісницт- вання хвоща великого, а України
лець" во також астрагал шерстис-

токвітковий, занесений

до Червоної книги Украї-

ни
Хмельницька область
Комплекс- 8,2 Ізяс- Озеро гляціального по- Ізяс-
на па- лавський ходження із сфагновими лавський
м'ятка район, плавами. Зростають рід- держліс-
природи Ми- кісні реліктові рослини госп Мін-
"Озеро хельське - шейхцерія болотна, лісгоспу
Святе" лісництво ситник бульбистий, верба України

чорнична, занесені до

Червоної книги України.

Місце оселення близько

20 видів птахів
Чернігівська область
Гідроло- 40 Новго- Комплекс озер у заплаві Колектив-
гічна род-Сі- р. Десни та її притоки не сіль-
пам'ятка верський Судості з типовими для ськогос-
природи район, Полісся флорою і фауною. подарське
"Мура- с. Му- Місце нересту цінних підприєм-
в'ївська" рав'ї прісноводних риб та ство

гніздування численних "Десна"

птахів
Гідроло- 20 Новго- Озеро в заплаві р. Дес- Колектив-
гічна род-Сі- ни, де зростають рідкіс- не сіль-
пам'ятка верський ні реліктові види рослин ськогос-
природи район, - водяний горіх плаваю- подарське
"Вадень" с. Куд- чий, плавун щитолистий, підприєм-

лаївка, занесені до Червоної ство "Но-

с. Діг- книги України ве життя"

тярівка
Гідроло- 40 Борзнян- Озеро в заплаві р. Десни Колектив-
гічна ський з типовою рослинністю, не сіль-
пам'ятка район, де у значній кількості ськогос-
природи с. Ядути збереглися рідкісні ре- подарське
"Озеро ліктові види рослин - підприєм-
Трубин" водяний горіх плаваючий, ство "Ле-

плавун щитолистий, зане- нінський

сені до Червоної книги шлях"

України

Гідроло- 2 Черні- Реліктове озеро у межах Колектив-
гічна гівський надзаплавної тераси р. не сіль-
пам'ятка район, Десни з угрупованнями ськогос-
природи с. Козе- водяного горіха плаваю- подарське
"Козеро- роги чого та сальвінії плава- підприєм-
ги" ючої, занесених до Чер- ство ім.

воної книги України Постишева
Чернівецька область
Комплекс- 20,4 Кіц- Цінне у науковому та Борівець-
на пам'я- манський природоохоронному відно- ка сіль-
тка при- район, шенні заболочене озеро ська рада
роди "Бо- с. Бо- карстового походження з
рівцівсь- рівці плаваючими торф'яними
ка" островами, на яких зрос-

тають вільха чорна та

верба. Місце оселення

значної кількості видів

птахів

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

ДОДАТОК N 3

до Указу Президента України

від 20 серпня 1996 року N 715/96
ПЕРЕЛІК

парків-пам'яток садово-паркового мистецтва

загальнодержавного значення
————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва пар-|Площа | Місце- | Коротка характеристика |Підприєм- ку-пам'ят-| (га) | знаход- | парку-пам'ятки садово- |ства, ус- ки садово-| | ження | паркового мистецтва |танови та паркового | | | |організа- мистецтва | | | |ції, у | | | |віданні | | | |яких пе- | | | |ребуває | | | |парк-па- | | | |м'ятка са- | | | |дово-пар- | | | |кового ми- | | | |стецтва ————————————————————————————————————————————————————————————————— Волинська область
"Байрак" 13 Луцький Закладений у 1975 році, Музей іс-

район, зростає 150 видів рід- торії

смт Роки- кісних та екзотичних по- сільсько-

ні рід дерев і чагарників, го госпо-

має велике науково-піз- дарства

навальне значення, місце Волині

відпочинку населення обласного

управлін-

ня куль-

тури
"Дубеч- 2 Старови- Закладений у 1961 році, Старови-
ненський" жівський зростають платан захід- жівський

район, ний, тюльпанове дерево, лісгосп-

Дубеч- софора японська, всього заг Мін-

ненське - 123 види цінних дерев лісгоспу

лісництво і чагарників, база учбо- України

во-виховної роботи нав-

чальних закладів, місце

відпочинку населення
"Здо- 13,6 Турійсь- Закладений у другій по- Тубер-
ров'я" кий ра- ловині XIX століття. кульозна

йон, смт Зростають унікальні за лікарня

Луків формами крон дерева ві- Львівсь-

ком понад 250 років. кої за-

Місце масового відпочин- лізниці

ку та оздоровлення насе-

лення
Київська область
"Ташансь- 144 Переяс- Закладений у 1775 році у Переяс-
кий" лав-Хме- ландшафтному стилі з лав-Хме-

льниць- системою мальовничих льницький

кий ра- ставків. Зростає близько лісгосп-

йон, 300 порід дерев і чагар- заг Мін-

Яго- ників, серед яких багато лісгоспу

тинське екзотів. База дендроло- України

лісницт- гічних досліджень та

во місце відпочинку насе-

лення
Хмельницька область
"Сата- 22 Горо- Закладений у 1984 році. Городоць-
нівська доцький Зростає близько 400 ви- кий дос-
перлина" район, дів і форм дерев і ча- лід-

смт Са- гарників, численні но-експе-

танів трав'яні рослини, серед римен-

яких чимало екзотів. На тальний

території парку є три завод ме-

джерела мінеральної во- ханізова-

ди, розташовані колек- ного інс-

ція рододендронів, ар- трументу

хеологічна та історична Мінсіль-

пам'ятка "Сатанівська госппроду

фортеця". База учбо- України

во-виховної роботи нав-

чальних закладів та

відпочинку населення

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

ДОДАТОК N 4

до Указу Президента України

від 20 серпня 1996 року N 715/96
ПЕРЕЛІК

територій та об'єктів природно-заповідного фонду

загальнодержавного значення, межі яких змінюються
————————————————————————————————————————————————————————————————— Катего- |Місце- |Пло-|Площа| Обгрунтування | Підприємства, уста- рія, на-|знаход-| ща |після| зміни меж | нови та організа- зва те- |ження | до |зміни| | ції, у віданні яких риторії | |змі-| меж | | перебувають терито- та об'є-| | ни |(га) | | рії та об'єкти при- кта при-| |меж | | | родно-заповідного родно- | |(га)| | | фонду заповід-| | | | | ного фо-| | | | | нду | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ідроло- Пол- 471 2243 Поліпшення Колективне сільсь-
гічний тавсь- охорони ділян- когосподарське
заказник ка ки заплави р. підприємство ім.
"Гиряві об- Сули з метою Кірова - 337 га,
Ісківці", ласть, збереження закрите акціонерне
нова наз- Лох- гідрологічного товариство "Чиста
ва - "Се- виць- режиму, місць криниця" - 628 га,
редньо- кий оселення во- колективне сільсь-
сульсь- район, доплавних пта- когосподарське
кий" с. Лу- хів, типових підприємство "Доля"

ка, с. ландшафтів з - 436 га, колектив-

Млини різноманітною не сільськогоспо-

флорою дарське підприємс-

тво ім. Тесленка -

430 га, філія "Лох-

вицяторф" підприєм-

ства "Київторф" -

412 га
Лісовий Ки- 490 622,5 Поліпшення Київський держліс-
заказник ївська охорони типо- госп Мінлісгоспу
"Жуків об- вих високопро- України
хутір" ласть, дуктивних сос-

Києво- ново-дубових

Свято- насаджень з

шинсь- цінними лі-

кий карськими та

район, рідкісними ви-

Ір- дами рослин,

пінсь- занесеними до

ке Червоної книги

ліс- України (бу-

ництво латка довго-

листа, пальча-

токорінник

м'ясочервоний,

зозулині сльо-

зи яйцевидні,

гніздівка зви-

чайна, любка

дволиста)
Ботаніч- м. 18 33 Створення умов Дніпропетровський
ний сад Дніп- для реалізації державний універси-
Дніпро- ропет- довгострокової тет Міносвіти Укра-
петровсь- ровськ програми роз- їни
кого дер- витку ботаніч-
жавного ного саду, ре-
універси- конструкції
тету багаторічних

насаджень рід-

кісних видів

місцевої та

світової флори

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: