open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про Положення про Державну митну службу України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 217/98 ( 217/98 ) від 23.03.98 )
1. Затвердити Положення про Державну митну службу України
(додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України
від 20 січня 1995 року N 73 ( 73/95 ) "Про Положення про Державний
митний комітет України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 8 лютого 1997 року

N 126/97
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 8 лютого 1997 року N 126/97
ПОЛОЖЕННЯ

про Державну митну службу України

1. Державна митна служба України (Держмитслужба) є
центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення в
життя державної митної політики, організовує функціонування митної
системи, здійснює керівництво дорученою йому сферою управління,
несе відповідальність за її стан і розвиток.
2. Держмитслужба у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. Держмитслужба у встановленому порядку в межах своєї
компетенції вирішує питання, що випливають із загальновизнаних
норм міжнародного права та укладених Україною міжнародних
договорів.
3. Основними завданнями Держмитслужби є: 1) захист економічних інтересів України, сприяння розвитку
зовнішньоекономічних зв'язків; 2) контроль за додержанням вимог митного законодавства
України; 3) використання засобів митного регулювання
торговельно-економічних відносин з урахуванням пріоритетів
розвитку економіки, створення сприятливих умов для участі України
у міжнародному співробітництві; 4) удосконалення митного контролю, митного оформлення і
оподаткування товарів та інших предметів, що переміщуються через
митний кордон України; 5) здійснення за участю Міністерства зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України заходів щодо захисту інтересів
споживачів товарів і додержання учасниками зовнішньоекономічних
зв'язків державних інтересів на зовнішньому ринку; 6) створення сприятливих умов для прискорення товарообігу та
збільшення пасажиропотоку через митний кордон України; 7) боротьба з контрабандою, здійснення заходів щодо
запобігання порушенню митних правил.
4. Держмитслужба відповідно до покладених на неї завдань: 1) визначає і здійснює в межах своїх повноважень економічні
та організаційні заходи щодо реалізації митної політики; 2) проводить роботу з удосконалення контролю за додержанням
вимог митного законодавства України; 3) здійснює митно-тарифне і позатарифне регулювання під час
переміщення товарів та інших предметів через митний кордон
України; 4) здійснює контроль за додержанням правил переміщення
валютних цінностей через митний кордон України; 5) розробляє і подає Кабінету Міністрів України проекти
програм розвитку та вдосконалення системи митної служби,
соціального захисту її працівників, забезпечення органів митної
служби транспортом, технікою, спеціальними засобами та іншими
матеріальними ресурсами, бере участь у підготовці відповідних
державних програм; 6) забезпечує своєчасне і повне внесення до державного
бюджету мита, а також коштів, що надходять від діяльності органів
митної служби і підлягають зарахуванню до бюджету; 7) сприяє розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, у тому
числі шляхом розширення мережі митниць; 8) співробітничає відповідно до міжнародних договорів та
законодавства України з митними та іншими органами іноземних
держав, міжнародними організаціями у митній сфері, розробляє і
разом з Міністерством закордонних справ України або за погодженням
з ним подає Кабінету Міністрів України пропозиції щодо укладення
та денонсації міжнародних договорів України у цій сфері; укладає
та денонсує міжнародні договори з питань, що належать до її
компетенції; 9) керує діяльністю органів митної служби, створює,
реорганізовує та ліквідовує у встановленому порядку регіональні
митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації; 10) розробляє та здійснює самостійно або у взаємодії з іншими
органами виконавчої влади заходи щодо запобігання контрабанді,
порушення митних правил та їх припинення; 11) уживає разом з Міністерством зовнішніх економічних
зв'язків і торгівлі України, Міністерством культури і мистецтв
України та за участю інших органів виконавчої влади заходів,
спрямованих на недопущення незаконного вивезення за кордон
цінностей, що становлять національне, історичне або культурне
надбання українського народу; 12) здійснює у встановленому порядку провадження у справах
про порушення митних правил; 13) контролює відповідно до законодавства України проведення
органами митної служби дізнання у справах про контрабанду та
здійснення ними провадження у справах про порушення митних правил; 14) забезпечує реалізацію заходів щодо захисту прав
споживачів товарів, які ввозяться в Україну; 15) організовує виконання вимог законодавства України щодо
збереження природних ресурсів і охорони довкілля на території
органів митної служби; 16) узагальнює практику застосування законодавства з питань,
що належать до сфери її повноважень, та у встановленому порядку
вносить їх на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів
України; 17) організовує виконання актів законодавства, здійснює
систематичний контроль за їх реалізацією в межах і в порядку,
встановлених законодавством; 18) веде державну статистику, подає статистичні дані згідно
із законодавством України; 19) забезпечує гласність у діяльності органів митної служби,
збереження посадовими особами цих органів державної та службової
таємниць; 20) ознайомлює через засоби масової інформації суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності та громадян з митним
законодавством України; 21) фінансує в межах своїх повноважень заходи, спрямовані на
розвиток митної справи; 22) реалізовує разом з Головним управлінням державної служби
при Кабінеті Міністрів України державну кадрову політику,
організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації
фахівців з митної справи; 23) організовує реконструкцію і будівництво пунктів пропуску
через державний кордон для автомобільного сполучення; 24) здійснює у межах повноважень, визначених законодавством
України, функції з управління майном підприємств, установ,
організацій, що належать до сфери її управління; 25) виконує інші функції, що випливають з покладених на неї
завдань.
5. Держмитслужба має право: 1) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням
у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних
договорів України; 2) проводити в межах своєї компетенції переговори і укладати
угоди з органами та установами іноземних держав; 3) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за
погодженням з їхніми керівниками) до розгляду питань, що належать
до її компетенції; 4) утворювати в разі потреби за погодженням з іншими
заінтересованими центральними органами виконавчої влади в межах
своєї компетенції комісії та експертні групи; 5) одержувати безоплатно від центральних та місцевих органів
виконавчої влади, підприємств, установ та організацій інформацію,
документи і матеріали, а від Міністерства статистики України -
статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї
завдань; 6) скликати у встановленому порядку наради з питань, що
належать до її компетенції.
6. Держмитслужба здійснює свої повноваження безпосередньо та
через регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні
управління та організації.
7. Держмитслужба у процесі виконання покладених на неї
завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами
виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами
місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших
держав.
8. Держмитслужба у межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства України видає накази, організовує і
контролює їх виконання. У випадках, передбачених законодавством України, рішення
Держмитслужби є обов'язковими для виконання центральними та
місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями всіх
форм власності та громадянами. Держмитслужба у разі потреби видає разом з іншими
центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами
місцевого самоврядування спільні акти. Нормативно-правові акти Держмитслужби підлягають державній
реєстрації в Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому
законодавством.
9. Державну митну службу України очолює Голова, якого
призначає Президент України. Голова несе персональну відповідальність перед Президентом
України і Кабінетом Міністрів України за виконання покладених на
Держмитслужбу завдань і здійснення своїх функцій.
10. Голова Держмитслужби має заступників, які призначаються
відповідно до законодавства України. Голова розподіляє обов'язки
між заступниками, визначає ступінь відповідальності керівників
підрозділів центрального апарату Держмитслужби.
11. Голова Держмитслужби: 1) здійснює керівництво Держмитслужбою; 2) організовує роботу колегії Держмитслужби і головує на її
засіданнях; 3) є розпорядником коштів Держмитслужби; 4) затверджує штатний розпис центрального апарату
Держмитслужби і положення про її структурні підрозділи; 5) призначає у встановленому порядку на посади та звільняє з
посад керівників регіональних митниць, митниць, спеціалізованих
митних управлінь і організацій, структурних підрозділів
центрального апарату Держмитслужби; ( Підпункт 5 пункту 11 в
редакції Указу Президента N 217/98 ( 217/98 ) від 23.03.98 ) 6) присвоює у встановленому порядку персональні звання та
вносить Кабінету Міністрів України подання про присвоєння
відповідних персональних звань працівникам Держмитслужби; 7) представляє у встановленому порядку працівників, які
найбільше відзначилися в роботі, до нагородження державними
нагородами і президентськими відзнаками; 8) вносить у встановленому порядку на розгляд Кабінету
Міністрів України проекти законодавчих та інших актів з питань, що
належать до повноважень Держмитслужби; 9) здійснює інші повноваження, передбачені законодавством
України.
12. Для погодженого вирішення питань, що належать до
повноважень Держмитслужби, обговорення найважливіших напрямів її
діяльності в Держмитслужбі утворюється колегія у складі Голови
Держмитслужби (голова колегії), заступників Голови Держмитслужби
за посадою, інших працівників органів митної служби. Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя наказами Голови
Держмитслужби.
13. Для розгляду наукових рекомендацій та пропозицій щодо
основних напрямів митної діяльності, обговорення найважливіших
програм і вирішення інших питань у Держмитслужбі може бути
утворено наукову раду з учених і висококваліфікованих
спеціалістів. Склад ради та положення про неї затверджує Голова
Держмитслужби.
14. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Держмитслужби затверджує Кабінет Міністрів
України. Структуру центрального апарату Держмитслужби затверджує
Віце-прем'єр-міністр України.
15. Держмитслужба є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
Герба України і своїм найменуванням.
16. Загальні засади діяльності, статус, умови оплати праці,
матеріальне і соціально-побутове забезпечення працівників
Держмитслужби визначаються законодавством України.

Глава Адміністрації
Президента України Є.КУШНАРЬОВ

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: