open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
Н А К А З
22.06.2007 N 1022

Про затвердження Примірного договору

купівлі-продажу земельної ділянки разом

з пакетом акцій відкритого акціонерного

товариства за аукціоном (конкурсом

з використанням відкритості

пропонування ціни за принципом аукціону)

Керуючись Земельним кодексом України ( 2768-14 ), Законом
України "Про приватизацію державного майна" ( 2163-12 ), Порядком
продажу у 2007 році земельних ділянок державної власності, на яких
розташовані об'єкти, що підлягають приватизації, затвердженим
постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2007 N 710
( 710-2007-п ) "Про затвердження Порядку продажу у 2007 році
земельних ділянок державної власності, на яких розташовані
об'єкти, що підлягають приватизації", Положенням про порядок
проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних
товариств, затвердженим наказом Фонду державного майна України від
31.08.2004 N 1800 ( z1634-04 ), розпорядженням Антимонопольного
комітету України від 31.08.2004 N 330-р ( za634-04 ) та рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від
17.11.2004 N 489 ( zb634-04 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 23.12.2004 за N 1634/10233, із змінами та
доповненнями, внесеними наказами Фонду державного майна України
від 11.07.2005 N 2029 ( z0790-05 ), від 22.02.2006 N 355
( z0317-06 ), розпорядженнями Антимонопольного комітету України
від 08.07.2005 N 189-р ( za790-05 ), від 02.03.2006 N 73-р
( za317-06 ), рішеннями Державної комісії з цінних паперів та
фондового ринку від 07.07.2005 N 374 ( zb790-05 ), від 22.02.2006
N 117 ( zb317-06 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірний договір купівлі-продажу земельної
ділянки разом з пакетом акцій відкритого акціонерного товариства
за аукціоном (конкурсом з використанням відкритості пропонування
ціни за принципом аукціону).
2. Департаменту підготовки та проведення конкурсів
(Є.Філозоп) у десятиденний строк після затвердження цього наказу
забезпечити його публікацію у "Державному інформаційному бюлетені
про приватизацію" та у додатку до бюлетеня - газеті "Відомості
приватизації".
3. Департаменту взаємодії з Верховною Радою України та
зв'язків з громадськістю (Ю.Бордюгов) у десятиденний строк після
затвердження цього наказу забезпечити його розміщення на
web-сторінці Фонду державного майна України.
Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Фонду В.Семенюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна

України

22.06.2007 N 1022

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР N

купівлі-продажу земельної ділянки разом

з пакетом акцій відкритого акціонерного

товариства за аукціоном (конкурсом

з використанням відкритості пропонування

ціни за принципом аукціону)

місто ________ ___ ____________ ____ року

(дата)
_____________________________________________ (далі - Продавець),
(назва державного органу приватизації)
в особі ________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ___________________________________________,

(назва документа,

затвердженого __ /ким, дата, номер/)
з одного боку,
та _________________________ (далі - Покупець),
в особі ________________________________________________________,

(назва юридичної особи або П.І.Б. фізичної особи)

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)
який діє на підставі ___________________________________________,

(назва документа, затвердженого __ /ким,

дата, номер/)
з другого боку, уклали договір купівлі-продажу (далі - Договір)
про таке.
Продавець за підсумками аукціону (конкурсу з використанням
відкритості пропонування ціни за принципом аукціону) з продажу
земельної ділянки разом з пакетом акцій ВАТ _____________
(протокол засідання аукціонної комісії з продажу об'єкта аукціону
від ___ ____________ ____ N __, затверджений Фондом державного
майна України _____________, та наказ Фонду державного майна
України від ___ _____________ ____ N ____) зобов'язується передати
у власність Покупцю земельну ділянку та пакет акцій ВАТ (далі -
об'єкт аукціону), а Покупець зобов'язується сплатити за вказаний
об'єкт аукціону ціну, прийняти його і виконати обов'язки,
передбачені Договором.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1. Предметом Договору є купівля-продаж земельної ділянки
разом з пакетом акцій ВАТ "__________".
Земельна ділянка розташована за адресою: _______________________;
кадастровий номер ______________________________________________;
площа __________________________________________________________;
нормативна грошова оцінка ______________________________ гривень;
цільове призначення земельної ділянки __________________________;
якісна характеристика земельної ділянки за складом та видами
угідь ____________________________.
Пакет акцій відкритого акціонерного товариства
"____________", яке розташоване за адресою: Україна, _________,
код за ЄДРПОУ ________, складається з _____(______) штук простих
іменних акцій, випущених у ___________ формі, що становить ___ відсотків статутного фонду, номінальною вартістю однієї акції ______ гривень та номінальною вартістю пакета акцій ________________ (____________) гривень (згідно з планом
розміщення акцій ВАТ, затвердженим наказом Фонду державного майна
України від ___ _____________ ____ N ____).
За результатами аукціону об'єкт аукціону продано за _____________(_______) гривень, в тому числі:
земельна ділянка ___________(______) гривень, в тому числі
податок на додану вартість у розмірі 20 відсотків ціни продажу
земельної ділянки ________________(______) гривень; пакет акцій _________________________ (____) гривень.
ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
2. Покупець зобов'язаний розрахуватися за придбаний об'єкт
аукціону протягом 60 календарних днів від дати нотаріального
посвідчення Договору, в тому числі сплатити 50 відсотків ціни
продажу протягом 30 календарних днів.
3. Розрахунки за придбаний об'єкт аукціону здійснюються таким
чином: конкурсна гарантія, внесена Покупцем для участі в аукціоні, у
сумі ___________(________) гривень та перерахована відповідно до
платіжного доручення від ___ ____________ ____ N ____________ з
рахунка Покупця N ____________ (назва банківської установи),
"_____________", м. ___________, МФО _______________________, код
за ЄДРПОУ ____________________, на рахунок Продавця
N ___________________, зараховується Покупцеві в рахунок оплати
ціни продажу об'єкта аукціону.
Податок на додану вартість на ціну продажу земельної ділянки
у сумі _________(_____) гривень перераховується Покупцем протягом
10 календарних днів від дати нотаріального посвідчення Договору з
рахунка Покупця N ______ (назва банківської установи),
м. ________, МФО _________, код за ЄДРПОУ __________, на поточний
рахунок Продавця N __________________.
Одержувач коштів: __________; призначення платежу ______________;
кошти Покупця в сумі ________(________) гривень
перераховуються протягом 30 календарних днів віддати нотаріального
посвідчення Договору з рахунка Покупця N ________ (назва
банківської установи) _______________, м. _________________,
МФО _________, код за ЄДРПОУ _________________, на поточний
рахунок Продавця N ______________________________________.
Одержувач коштів _______________________________________________;

(назва державного органу приватизації)
призначення платежу: за об'єкт аукціону, у тому числі: за
земельну ділянку у сумі _________ гривень та пакет акцій ВАТ
"____" _____ гривень;
кошти Покупця в сумі ______________(________) гривень
перераховуються протягом 60 календарних днів від дати
нотаріального посвідчення Договору з рахунка Покупця N ______,
АКБ _____, м. _______, МФО _____, код за ЄДРПОУ ____, на поточний
рахунок Продавця N _________.
Одержувач коштів _______________________________________________;

(назва державного органу приватизації)
призначення платежу за об'єкт аукціону, в тому числі: за
земельну ділянку у сумі _________________ гривень та пакет акцій
ВАТ "___" ____________ гривень.
4. Покупець не може використовувати як джерело плати за
виконання будь-яких зобов'язань за Договором кошти, що будуть
отримані внаслідок діяльності ВАТ (прибуток, амортизаційні
відрахування, оборотні активи тощо, крім дивідендів).
НАБУТТЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
5. Право власності на об'єкт аукціону переходить до Покупця з
моменту сплати Покупцем повної ціни продажу об'єкта аукціону на
рахунок Продавця.
6. Права Покупця щодо розпорядження земельною ділянкою
реалізуються після державної реєстрації та отримання державного
акта про право власності на землю, реєстрації відповідним органом
місцевого самоврядування з урахуванням обмежень (обтяжень) прав
відповідно до Договору. Права Покупця на участь в управлінні, одержанні доходу тощо
реалізуються від дати внесення змін до реєстру власників іменних
цінних паперів (акції в документарній формі). Права Покупця на участь в управлінні, одержанні доходу тощо
реалізуються від дати зарахування їх на рахунок власника у
зберігача (акції у бездокументарній формі або акції знерухомлено).
ПЕРЕДАЧА ОБ'ЄКТА АУКЦІОНУ
7. Передача об'єкта аукціону Продавцем Покупцю здійснюється у
два етапи: пакет акцій ВАТ передається за актом приймання-передавання
(далі - Акт приймання-передавання пакета акцій ВАТ), який
підписується сторонами Договору протягом трьох робочих днів від
дати надходження всіх коштів на рахунок Продавця, сплачених за
об'єкт аукціону, у тому числі податок на додану вартість; земельна ділянка передається за актом приймання-передавання
(далі - Акт приймання-передавання земельної ділянки), який
підписується сторонами Договору протягом трьох робочих днів від
дати державної реєстрації земельної ділянки.
ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
8. Кожна сторона зобов'язується виконувати обов'язки,
покладені на неї Договором, сприяти іншій стороні у виконанні її
обов'язків та має право вимагати від іншої сторони виконання
належним чином її обов'язків.
9. Сторона, яка порушила обов'язки, передбачені Договором,
повинна усунути ці порушення.
ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ*
--------------- * Обов'язки покупця, визначені в цьому розділі,
встановлюються умовами аукціону і можуть бути змінені, скорочені
або доповнені іншими залежно від особливостей економічної
діяльності відкритого акціонерного товариства.
10. Покупець зобов'язаний у встановлений пунктом 3 Договору
строк повністю сплатити ціну продажу придбаного об'єкта аукціону,
у тому числі податок на додану вартість, та прийняти від Продавця
придбаний пакет акцій за актом приймання-передавання, на підставі
Договору отримати державний акт про право власності на землю,
здійснити державну реєстрацію земельної ділянки та отримати її від
Продавця за актом приймання-передавання земельної ділянки.
11. Покупець зобов'язується виконати визначені аукціоном
умови:
11.1. Зобов'язання щодо земельної ділянки: 11.1.1. забезпечувати використання земельної ділянки за
цільовим призначенням, крім випадку, визначеного в пункті 15; 11.1.2. додержуватись вимог законодавства про охорону
навколишнього природного середовища; 11.1.3. своєчасно сплачувати земельний податок; 11.1.4. не порушувати прав власників суміжних земельних
ділянок та землекористувачів; 11.1.5. підвищувати родючість грунтів та зберігати інші
корисні властивості; 11.1.6. своєчасно надавати відповідним органам виконавчої
влади та органам місцевого самоврядування дані про стан і
використання земель та інших природних ресурсів у порядку,
встановленому законодавством України.
11.2. Зобов'язання щодо пакета акцій ВАТ. Покупець зобов'язується виконати умови аукціону, визначені
планом приватизації пакета акцій та Концепцією розвитку товариства
"_______________________" (якщо умовами аукціону передбачена
Концепція), яка є невід'ємною частиною Договору.
11.2.1. В економічній діяльності: 11.2.1.1. дотримуватись тих видів економічної діяльності, які
є на дату підписання Договору; 11.2.1.2. забезпечити дохід (виручку) від реалізації
продукції (товарів, робіт, послуг) протягом 5 років віддати
переходу права власності на пакет акцій щорічно не нижче таких
обсягів:
------------------------------------------------------------------ I рік | II рік | III рік | IV рік | V рік | -----------+-------------+-------------+-------------+----------| тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | -----------------------------------------------------------------
11.2.1.3. забезпечити погашення заборгованості ВАТ за
кредитами, наданими під гарантії Кабінету Міністрів України в сумі _________ протягом ________ від дати переходу права власності на
пакет акцій (за її наявності); 11.2.1.4. забезпечити погашення простроченої кредиторської
заборгованості ВАТ, у тому числі: перед бюджетом у сумі ______________ протягом ____________
від дати переходу права власності на пакет акцій; з позабюджетних платежів у сумі _______________ протягом ____________ від дати переходу права власності на пакет акцій;

із страхування у сумі ______________ протягом _________ від
дати переходу права власності на пакет акцій; 11.2.1.5. забезпечити погашення простроченої заборгованості
ВАТ за кредитами, наданими комерційними банками, в сумі _____________ протягом _____________ від дати переходу права
власності на пакет акцій (за її наявності); 11.2.1.6. забезпечити зменшення дебіторської заборгованості
ВАТ у сумі ______________ протягом ___________ від дати переходу
права власності на пакет акцій; 11.2.1.7. забезпечити чистий прибуток підприємства протягом 5
років від дати переходу права власності на пакет акцій не нижче
таких обсягів:
------------------------------------------------------------------ I рік | II рік | III рік | IV рік | V рік | -----------+-------------+-------------+-------------+----------| тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | тис.грн. | -----------------------------------------------------------------
11.2.1.8. забезпечити виконання мобілізаційних завдань,
визначених для ВАТ; 11.2.1.9. виконувати вимоги Закону України "Про захист
економічної конкуренції". 11.2.2. В інноваційно-інвестиційній діяльності ВАТ: 11.2.2.1. забезпечити освоєння нових та підвищення якості
наявних видів продукції та/або послуг; 11.2.2.2. забезпечити впровадження прогресивних технологій,
механізації та автоматизації виробництва; 11.2.2.3. забезпечити вдосконалення виробництва, організації
праці та управління; 11.2.2.4. забезпечити економію матеріалів, палива та
електроенергії; 11.2.2.5. забезпечити проведення науково-дослідних та
конструкторських робіт; 11.2.2.6. унести інвестиції (розмір та строки), передбачені
Концепцією розвитку товариства, для забезпечення приросту
виробничих потужностей за рахунок заходів щодо технічного
переозброєння, реконструкції виробництва, розширення діючих і
побудови нових об'єктів. 11.2.3. У соціальній діяльності ВАТ: 11.2.3.1. забезпечити погашення простроченої заборгованості
із заробітної плати та соціальних виплат у сумі ________________________________ протягом ___________ від дати
переходу права власності на пакет акцій; 11.2.3.2. не допускати появи простроченої заборгованості
підприємства перед працівниками із заробітної плати; 11.2.3.3. підвищувати рівень заробітної плати з урахуванням
інфляційних процесів; 11.2.3.4. забезпечувати матеріальне стимулювання працівників
залежно від результатів господарської діяльності підприємства; 11.2.3.5. не допускати звільнення працівників підприємства з
ініціативи Покупця чи уповноваженого ним органу (за винятком
звільнення на підставі пункту 6 статті 40 Кодексу законів про
працю України або вчинення працівником дій, за які законодавством
передбачено звільнення на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 статті 40 та
статті 41 Кодексу законів про працю України) протягом 6 місяців
від дати переходу права власності на об'єкт аукціону; 11.2.3.6. забезпечити протягом трьох місяців від дати
переходу права власності на об'єкт аукціону укладення колективного
договору; 11.2.3.7. забезпечити утримання об'єктів соціально-побутового
призначення; 11.2.3.8. забезпечити витрати ВАТ на поліпшення
соціально-побутових умов працюючих на рівні не менше 0,5 відсотка
суми реалізованої продукції ВАТ за рік; 11.2.3.9. забезпечити зниження частки виробництва з
небезпечними та шкідливими умовами праці та зменшення їх впливу на
працюючих; 11.2.3.10. забезпечити витрати ВАТ на охорону праці не менше
0,5 відсотка суми реалізованої продукції ВАТ за рік; 11.2.3.11. забезпечити завершення будівництва житлових
будинків (у разі наявності такого будівництва); 11.2.3.12. забезпечити виконання колективного договору; 11.2.3.13. здійснити заходи щодо передачі житлового фонду, у
тому числі гуртожитків як об'єктів державної власності у
комунальну власність відповідних територіальних громад; 11.2.3.14. забезпечити належне утримання і зберігання
державного майна, яке у процесі створення господарського
товариства не увійшло до статутного фонду, але залишилось на його
балансі; 11.2.3.15. сприяти недопущенню безкоштовного використання
державного майна та його незаконного відчуження (у разі наявності
такого); 11.2.3.16. створювати нові робочі місця; 11.2.3.17. забезпечувати безпечні умови праці, що мінімізують
випадки виробничого травматизму; 11.2.3.18. працевлаштовувати осіб з обмеженими фізичними
можливостями, створювати належні умови праці для таких осіб з
урахуванням їх особливих потреб, відповідного облаштування
виробництв та забезпечення доступу до них зазначених осіб. 11.2.4. У природоохоронній діяльності*:
--------------- * Крім того до цього розділу можуть бути включені
зобов'язання Покупця, які випливають з висновків обов'язкового
екологічного аудиту щодо сплати заборгованості з екологічних
зборів і платежів та відшкодування збитків, заподіяних
навколишньому природному середовищу внаслідок господарської
діяльності підприємств до проведення його приватизації, виконання
заходів щодо усунення виявлених невідповідностей екологічних
характеристик об'єкта вимогам законодавчих актів та інших
нормативних документів. 11.2.4.1. забезпечувати дотримання вимог та додаткових
обмежень природоохоронного законодавства до користування об'єктом
у частині охорони повітряного басейну, охорони і раціонального
використання земель, водного фонду, мінеральних ресурсів; 11.2.4.2. виконувати заходи щодо охорони навколишнього
середовища. 11.2.5. У сфері корпоративних відносин та розпорядження
майном ВАТ: 11.2.5.1. до повного виконання умов Договору не голосувати на
загальних зборах акціонерів ВАТ з питань збільшення (зменшення)
розміру статутного фонду, зміни номіналу акцій, перетворення у
інші господарські товариства, а також забезпечити неголосування
ВАТ при вирішенні зазначених вище питань у господарських
товариствах, де ВАТ володіє корпоративними правами; 11.2.5.2. після переходу права власності на об'єкт аукціону
до Покупця та впродовж п'яти років без попередньої згоди Фонду
державного майна України не допускати продажу (відчуження) всього
або значної частини майна ВАТ. Значною частиною майна ВАТ
вважається майно, ринкова вартість якого становить більше 10
відсотків статутного фонду ВАТ. Продаж майна меншої вартості не
вимагає погодження з Фондом державного майна України. Цей пункт не
стосується відчуження майна, яке здійснюється в рамках звичайної
комерційної діяльності ВАТ Під відчуженням сторони Договору
розуміють вчинення будь-яких дій або укладення правочинів,
наслідком яких буде зміна власника майна ВАТ, а саме: укладення
договорів купівлі-продажу, міни, дарування, безоплатної передачі,
угод про передачу майна до статутних фондів інших господарських
організацій.
12. Покупець зобов'язується надавати Продавцю на його запити
та у визначені ним строки необхідні матеріали, відомості,
документи щодо виконання умов Договору.
13. Покупець у разі зміни свого місцезнаходження та
банківських реквізитів повинен повідомити про це Продавця протягом
5 робочих днів.
14. У разі наявності об'єктів на ВАТ, що містять державну
таємницю, Покупець повинен у межах корпоративних прав
дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо охорони
державної таємниці.
15. Покупець у разі зміни цільового призначення земельної
ділянки, придбаної за Договором, зобов'язаний забезпечити
економічну діяльність товариства у обсягах, визначених умовами
Договору, на інших територіях та окремих земельних ділянках, які є
у власності або користуванні Покупця.
ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
16. Продавець зобов'язаний після надходження всіх коштів за
об'єкт аукціону на рахунок Продавця, у тому числі податку на
додану вартість, передати Покупцю протягом трьох робочих днів за
актом приймання-передавання пакет акцій ВАТ та протягом трьох
робочих днів після державної реєстрації за актом
приймання-передавання земельну ділянку.
17. Продавець гарантує, що на дату укладення Договору ВАТ не
входить до переліку об'єктів, які не підлягають приватизації, а
також те, що об'єкт аукціону (земельна ділянка та/або пакет акцій
ВАТ) не є проданим, переданим, заставленим, під арештом не
перебуває; земельна ділянка не знаходиться під забороною
відчуження, стосовно неї відсутні обмеження щодо її використання
за цільовим призначенням (іпотека, оренда, сервітути, емфітевзиси,
суперфіції тощо), не передана в оренду, не передана під забудову
та для інших цілей, якщо це може призвести до обмеження
(обтяження) прав на земельну ділянку чи іншого обмеження прав
Покупця.
ПРАВА ПОКУПЦЯ
18. Покупець має право після повної сплати ціни продажу
об'єкта аукціону вимагати від Продавця передачі в установлені
строки за актом приймання-передавання пакета акцій ВАТ та за актом
приймання-передавання земельної ділянки.
19. Покупець має право вимагати від Продавця виконання
обов'язків, визначених Договором.
20. Покупець після набуття та реалізації права власності на
земельну ділянку, придбану за Договором, має право ініціювати
зміну цільового призначення земель у встановленому порядку.
ПРАВА ПРОДАВЦЯ
21. Продавець має право вимагати від Покупця сплати ціни
продажу об'єкта аукціону та прийняття Покупцем придбаного пакета
акцій та земельної ділянки за актами приймання-передавання.
22. Продавець має право перевіряти дотримання Покупцем умов
Договору протягом періоду, передбаченого чинним законодавством
України, як шляхом запитів до Покупця щодо виконання умов
Договору, так і шляхом перевірок безпосередньо у ВАТ.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОКУПЦЯ*
--------------- * Відповідальність Покупця застосовується відповідно до
визначених Договором зобов'язань.
23. У разі якщо протягом 10 календарних днів від дати
нотаріального посвідчення Договору Покупець не сплатить ПДВ на
ціну продажу земельної ділянки, як зазначено у пункті 3 Договору,
він сплачує від суми простроченого платежу пеню у розмірі
подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в
період, за який нараховується пеня. У разі якщо протягом 30 календарних днів від дати
нотаріального посвідчення Договору Покупець не сплатить 50
відсотків ціни продажу об'єкта аукціону, зазначеної в пункті 2
Договору, він сплачує від суми простроченого платежу пеню у
розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що
діяла в період, за який нараховується пеня. У разі якщо протягом 60 календарних днів від дати
нотаріального посвідчення Договору Покупець не сплатить ціну
продажу об'єкта аукціону, зазначену в пункті 3 Договору, він
сплачує на користь _______________________________________________

(назва державного органу приватизації) а рахунок N _____________________________________________________
неустойку в розмірі, що становить 20 відсотків ціни продажу
об'єкта аукціону. Рішення про результати аукціону в цьому разі
підлягає анулюванню, Договір підлягає розірванню в судовому
порядку або за згодою сторін.
24. У разі порушення встановлених умовами Договору розмірів
та строків унесення інвестицій (грошових коштів), визначених
пунктами 11.2.1.3, 11.2.1.4, 11.2.1.5, 11.2.2.6, 11.2.3.1,
Покупцем сплачує пеню на користь Продавця в розмірі 0,1 відсотка
вартості невнесених інвестицій (грошових зобов'язань) за кожний
день прострочення.
25. У разі розірвання Договору у зв'язку з невиконанням
інвестиційних зобов'язань (грошових зобов'язань), визначених
пунктами 11.2.1.3, 11.2.1.4, 11.2.1.5, 11.2.2.6, 11.2.3.1,
частково внесені кошти не повертаються, а у разі невнесення
інвестицій (грошових зобов'язань) на день подання позову про
розірвання Договору Покупець сплачує до Державного бюджету України
10 відсотків загальної суми інвестицій (грошових зобов'язань). При
цьому пакет акцій, придбаний Покупцем за Договором, підлягає
поверненню в державну власність у визначеному законодавством
порядку.
26. При недотриманні Покупцем зобов'язання, передбаченого
пунктом 11.2.3.5 Договору (за винятком скорочення робочих місць,
пов'язаного із санацією та реструктуризацією підприємства), він
сплачує штраф у розмірі 12-кратної суми середньої заробітної плати
кожного звільненого працівника та в місячний строк поновлює
кількість працюючих. Кошти від штрафних санкцій перераховуються на
рахунок служби зайнятості за місцезнаходженням ВАТ.
27. У разі недотримання Покупцем зобов'язання щодо збереження
видів економічної діяльності ВАТ протягом визначеного періоду,
передбаченого пунктом 11.2.1.1 Договору, Покупець сплачує до
Державного бюджету України штраф у розмірі 10 відсотків ціни
продажу придбаного об'єкта аукціону.
28. Покупець несе відповідальність за шкоду, завдану
навколишньому природному середовищу внаслідок господарської
діяльності ВАТ від дати реалізації права власності.
29. У разі неналежного виконання обов'язків, визначених
Договором, Покупець несе відповідальність згідно з чинним
законодавством України.
30. У разі невиконання Покупцем зобов'язань за Договором
Продавець має право в установленому законодавством порядку
порушити питання про його розірвання та повернення об'єкта
аукціону за актами приймання-передавання в державну власність.
31. Невиконання Покупцем зобов'язань, визначених у пунктах
11.2.5.1 та/або 11.2.5.2, є підставою для розірвання Договору.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРОДАВЦЯ
32. Продавець несе відповідальність за збереження об'єкта
аукціону від дати нотаріального посвідчення Договору до підписання
акта приймання-передавання.
ОСОБЛИВІ УМОВИ
33. Відчуження Покупцем об'єкта аукціону (земельної ділянки
та/або пакета акцій ВАТ) та передача його в заставу до повного
виконання зобов'язань за Договором здійснюється виключно за згодою
Продавця, яка надається відповідно до порядку, встановленого
Фондом державного майна України та законодавством України, а саме:
єдиним об'єктом аукціону із збереженням для нового власника
зобов'язань Покупця за Договором, які не виконані на момент
відчуження. Забороняється подальше відчуження окремих частин
придбаного об'єкта аукціону до повного виконання зобов'язань за
Договором. Новий власник у двотижневий строк з дня переходу до
нього права власності на цей об'єкт аукціону подає до Фонду
державного майна України копії документів, що підтверджують
перехід до нього права власності та зобов'язань, визначених
Договором.
__________________________________________________________________

(назва державного органу приватизації) обов'язаний вимагати від нового власника виконання зобов'язань,
визначених Договором, і застосувати до нього в разі їх невиконання
санкції згідно з чинним законодавством України.
34. Покупець після набуття права власності на об'єкт аукціону
не матиме претензій до Продавця стосовно майна ВАТ.
35. Обов'язки Покупця, визначені пунктом 11 Договору,
виникають з моменту отримання Покупцем дозволу Антимонопольного
комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного
комітету України на придбання об'єкта аукціону. Уразі неотримання протягом 50 календарних днів від дати
укладення Договору дозволу Антимонопольного комітету України чи
адміністративної колегії Антимонопольного комітету України на
концентрацію суб'єктів господарювання Договір розривається за
згодою сторін або за рішенням суду. При цьому конкурсна гарантія
Покупцю не повертається.
36. Взаємовідносини, що виникають між Покупцем та ВАТ щодо
виконання обов'язків за Договором, можуть регулюватись окремими
договорами, які укладаються між ними. Умови таких договорів не
повинні суперечити умовам Договору та чинному законодавству
України.
ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ
37. Зміни умов Договору або внесення доповнень до нього
можливі тільки за згодою сторін у порядку, затвердженому Фондом
державного майна України та передбаченому чинним законодавством
України.
38. Усі зміни та доповнення до Договору здійснюються в
письмовій формі з обов'язковим їх нотаріальним посвідченням.
39. У разі невиконання однією із сторін умов Договору та/або
неотримання Покупцем у строк, передбачений пунктом 35 Договору,
дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної
колегії Антимонопольного комітету України на концентрацію
суб'єктів господарювання він може бути розірваний за згодою сторін
або на вимогу іншої сторони за рішенням суду або господарського
суду з поверненням об'єкта аукціону Продавцю за актами
приймання-передавання протягом трьох робочих днів від дати
набрання чинності рішенням суду, господарського суду.
40. Якщо будь-які умови Договору стають незаконними через
будь-які обставини, це не впливає на чинність та силу інших умов
Договору.
ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

(ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ)
41. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання
умов Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин (обставин
непереборної сили). Сторона, яка не може виконати умови Договору
через виникнення форс-мажорних обставин (обставин непереборної
сили), повинна повідомити про це іншу сторону.
41.1. До форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили)
належать: 41.1.1. виняткові погодні умови і стихійні лиха (ураган,
буря, повінь, землетрус, пожежа, вибух); 41.1.2. непередбачені ситуації, викликані такими діями, як
страйк, оголошена та неоголошена війна, загроза війни,
терористичний акт, блокада, революція; 41.1.3. заколот, повстання, масові заворушення, громадська
демонстрація, протиправні дії третіх осіб (зазначені в пунктах
41.1.2 та 41.1.3 форс-мажорні обставини мають бути підтверджені
відповідним компетентним органом).
РОЗВ'ЯЗАННЯ СПОРІВ
42. Усі спори, що виникають підчас виконання зобов'язань за
Договором, розв'язуються шляхом переговорів. Якщо сторони не
досягли домовленості, то спір розв'язується судом або
господарським судом у встановленому порядку відповідно до їх
повноважень.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
43. Усі витрати, пов'язані з укладенням Договору та його
нотаріальним посвідченням, покладаються на Покупця.
44. Договір укладено в чотирьох примірниках, які мають
однакову юридичну силу. Примірники зберігаються у Продавця,
Покупця, в органі державної реєстрації та в органі нотаріату, який
посвідчив Договір.
45. Договір набуває чинності від дати його нотаріального
посвідчення.
46. Договір є дійсним, якщо його не припинено згідно з
умовами Договору.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН:
ПРОДАВЕЦЬ ПОКУПЕЦЬ __________ ________
(підпис) (підпис)
М.П. М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: