open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
N 329 від 02.10.97 Зареєстровано в юридичному

м.Київ департаменті Нацбанку

3 жовтня 1997 р.
vd971002 vn329 за N 472

Про затвердження Доповнення N 4 до "Правил

організації бухгалтерської та статистичної

звітності в банках України"
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Нацбанку

N 436 ( v0436500-97 ) від 12.12.97 )

У зв'язку з внесенням змін та доповнень до діючих форм
бухгалтерської і статистичної звітності, що надаються комерційними
банками Національному банку України, та впровадженням нової форми
відповідно до постанови Правління Національного банку України від
28 травня 1997 року N 167 (п.9) і на підставі ст.18 Закону України
"Про організаційно-правові основи боротьби з організованою
злочинністю" ( 3341-12 ), Правління П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Доповнення N 4 до "Правил організації
бухгалтерської та статистичної звітності в банках України",
затверджених постановою Правління Національного банку України від
29 березня 1996 р. N 80 ( v0080500-96 ) (додається). 2. Зміни та доповнення до діючої форми N 32 "Звіт про надані
дозволи на продовження терміну завершення розрахунків за
експортно-імпортними операціями" й інструкції до форми N 111 "Звіт
про стан ресурсів та розміщення коштів банку в іноземній валюті",
передбачені Доповненням N 4, ввести в дію, починаючи із звітності
за вересень 1997 року. 3. Департаментам Інспектування, Валютного регулювання подати
до Департаменту інформатизації замовлення на розроблення
програмного забезпечення до форми N 91 "Звіт про виявлені банками
порушення, що можуть свідчити про злочинну діяльність" та на
внесення змін до програмного забезпечення форм NN 32, 111. 4. Департаменту інформатизації розробити програмне
забезпечення оброблення інформації щодо нової форми і внести зміни
до діючого програмного забезпечення згідно із Доповненням N 4 до
"Правил організації бухгалтерської та статистичної звітності в
банках України". 5. Нову форму звітності N 91 "Звіт про виявлені банками
порушення, що можуть свідчити про злочинну діяльність" ввести в
дію після розроблення програмного забезпечення. Департаменту
інформатизації розіслати регіональним управлінням Національного
банку України розроблене програмне забезпечення і повідомити про
строки його запровадження. 6. Регіональним управлінням та комерційним банкам: - забезпечити своєчасне і якісне надання форм звітності у
визначені адреси; - надавати лише ті діючі форми звітності, які затверджені
Правлінням Національного банку України і вміщені у Табелі форм
банківської статистичної звітності.
Голова В.А.Ющенко
Затверджено

постановою Правління

Національного Банку України

від 2 жовтня 1997 року N 329

(реєстр. N 472 від 03.10.97 р.)
( Доповнення N 4 втратило чинність на підставі Постанови

Нацбанку N 436 ( v0436500-97 ) від 12.12.97 )
Доповнення N 4

до "Правил організації бухгалтерської та

статистичної звітності в банках України",

затверджених постановою Правління

Національного банку України від 29 березня

1996 року N 80 (реєстр N 356 від 02.04.96 р.)

( v0080500-96 )
1. Зміни та доповнення до Табеля форм банківської

статистичної звітності, що надаються

Національному банку України

1.1.Внести зміни і доповнення до діючих форм, виклавши у
такій редакції: ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Форма статистичної | | | | N | звітності |Спосіб | Пері- | Хто надає | п/п|————————————————————————|надання| одич- | | | назва |номер| | ність | | ———+——————————————————+—————+———————+———————+———————————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 1. Звіт про надані доз- 32 Елект- Місячна Філії комерційних | воли на продовження ронною банків, комерційні | терміну завершення поштою банки України, які | розрахунків за екс- не мають філій | портно-імпортними (зведену за | операціями регіоном) | | | Регіональні уп- | равління НБУ | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці. —————————————————————————————————————————— | | | Кому надається |Термін надання|Примітка| | | | | | | —————————————————+——————————————+————————| 7 | 8 | 9 | —————————————————————————————————————————| Регіональним Згідно з тер- Внесені | управлінням міном, уста- зміни у | НБУ новленим регіо- колонках| нальними уп- 5,8 (пе-| равліннями ріодич- | ність та| термін | надання | Департаменту 10 числа після | валютного ре- звітного | гулювання НБУ періоду | ——————————————————————————————————————————
1.2.Доповнити табель новою формою (зразок форми додається): ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Форма статистичної | | | | N | звітності |Спосіб | Пері- | Хто надає | п/п|————————————————————————|надання| одич- | | | назва |номер| | ність | | ———+——————————————————+—————+———————+———————+———————————————————| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 2. Звіт про виявлені 91 Елект- Півріч- Комерційні банки - | банками порушення, ронною на, юридичні особи (у | що можуть свідчити поштою річна розрізі філій) | про злочинну діяль- | ність Регіональні уп- | равління НБУ | (у розрізі комер- | ційних банків) | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Продовження таблиці. ———————————————————————————————————————————— | | | Кому надається | Термін надання |Примітка| | | | | | | —————————————————+————————————————+————————| 7 | 8 | 9 | ———————————————————————————————————————————| Регіональним 8 січня, 8 липня | управлінням | НБУ | | Департаменту 10 січня, | інспектування 10 липня | НБУ | | ————————————————————————————————————————————
Форма N 91 (піврічна, річна)

Затверджена постановою Правління

Національного банку України

від 2 жовтня 1997 р. N 329

Погоджена з Державним комітетом

статистики України

Надається електронною поштою:

* комерційними банками-юридичними

особами (у розрізі філій) -

регіональним управлінням НБУ

8 січня, 8 липня;

* регіональними управліннями НБУ

(у розрізі комерційних банків) -

Департаменту інспектування НБУ

10 січня, 10 липня
Звіт про виявлені банками порушення, що можуть

свідчити про злочинну діяльність

за _______________ 199 року

(півріччя, рік) _______________________ _______________________
(назва банку) (адреса банку) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Кіль-| У тому числі до/від: | N | |кість|——————————————————————————————————| п/п| |фак- |спец-|спецпід-|орга-|Координацій- | | |тів |під- |розділів|нів |ного комітету| | |(усьо|роз- |Служби |про- |по боротьбі | | |го) |ділів|безпеки |кура-|з корупцією | | | |МВС |України |тури |і організо- | | | |Укра-| |Укра-|ваною злочин-| | | |їни | |їни |ністю при | | | | | | |Президентові | | | | | | |України | ———+———————————————————+—————+—————+————————+—————+—————————————| A | B | C | D | E | F | G | ————————————————————————————————————————————————————————————————| 1. Передано відповідним | спеціальним органам | по боротьбі з органі- | зованою злочинністю | одержаних при аналізі | інформації, що надхо- | дить, відомостей, які | можуть свідчити про | злочинну діяльність | | 2. Одержано доручень | спеціальних органів | по боротьбі з орга- | нізованою злочинністю | про проведення ревізій, | перевірок та інших дій | щодо контролю за до- | триманням законодав- | ства України | | 3. Здійснено перевірок | і надіслано матері- | алів за результата- | ми перевірок | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ___"____________ 199__ р. Керівник __________________
_____________________________ Головний бухгалтер ________
(прізвище виконавця, телефон)

Інструкція до форми N 91
Звіт про виявлені банками порушення, що можуть

свідчити про злочинну діяльність
Інформація за формою N 91 надається на підставі п.1 ст.18
Закону України "Про організаційно-правові основи боротьби з
організованою злочинністю" ( 3341-12 ). Дані за формою N 91 надаються комерційними банками-юридичними
особами регіональним управлінням Національного банку України
електронною поштою двічі на рік, у тому числі у розрізі філій;
регіональні управління Національного банку України узагальнюють їх
у розрізі комерційних банків і надають електронною поштою
Департаменту інспектування Національного банку України.
Форма N 91 заповнюється у такому порядку:
У колонках D, E, F, G вказується кількість зазначених у
рядках 1, 2, 3 фактів, матеріали по яких отримані чи передані до
спецпідрозділів МВС України, спецпідрозділів Служби безпеки
України, органів прокуратури України, Координаційного комітету по
боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові
України. Клітинка С1 повинна дорівнювати сумі клітинок D1, E1, F1 та
G1 - кількість переданих спеціальним органам по боротьбі з
організованою злочинністю одержаних банками при аналізі
інформації, що надійшла, відомостей, які можуть свідчити про
злочинну діяльність. Клітинка С2 повинна дорівнювати сумі клітинок D2, E2, F2 та
G2 - кількість одержаних доручень спеціальних органів по боротьбі
з організованою злочинністю про проведення ревізій, перевірок та
інших дій щодо контролю за дотриманням законодавства України. Клітинка С3 повинна дорівнювати сумі клітинок D3, E3, F3 та
G3 - кількість фактично здійснених банками перевірок і надісланих
матеріалів за результатами перевірок.
2. Викласти інструкцію до форми N 111 у новій редакції:
"Інструкція до форми N 111
Звіт про стан ресурсів та розміщення

коштів банку в іноземній валюті
У графах 1, 3, 5, 7 форми N 111 "Звіт про стан ресурсів та
розміщення грошових коштів банку в іноземній валюті"
відображаються суми коштів за розрахунками з резидентами України,
у графах 2, 4, 6, 8 - суми коштів за розрахунками з нерезидентами
України Значення графи 9 дорівнює сумі значень у графах 1, 3, 5,
7. Значення графи 10 дорівнює сумі значень у графах 2, 4, 6, 8. У
графі 11 міститься сума значень граф 9 та 10. Кошти на балансових рахунках NN 076, 976 необхідно відносити
до відповідних розділів форми звітності, виходячи із змісту
операцій, які обліковуються за окремими субрахунками. У розділі 1 "Валютні активи банку" відображається розміщення
валютних коштів та їх залишки: - у п.1.1 кошти в касі та прирівняні до неї кошти (балансові
рахунки NN 046, 047, 060, 063, 061, 062, 220, 322, 325); - у п.1.2 кошти на рахунках у банках (балансові рахунки
NN 156А, 157А, 072, 285, 972); - у п.1.3 кошти, розміщені на депозитах у банках (балансові
рахунки NN 117А, 158А, 645А, 646А, 118, 159); - у п.1.4 надані короткострокові кредити: - банкам (відповідні субрахунки балансових рахунків NN 657А,
659А, 075А, 975А, 658А, 660А, 226); - іншим дебіторам (балансові рахунки NN 977, 978, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 223, 224, 655, 656, 665,
666); - у п.1.5 надані довгострокові кредити: - банкам (відповідні субрахунки балансових рахунків NN 657А,
659А, 075А, 975А, 226); - іншим дебіторам (балансові рахунки NN 345, 346, 347, 348,
343, 344, 442,443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 323, 324); - у п.1.6 пролонговані кредити (балансові рахунки NN 661,
662, 663, 664); - у п.1.7 прострочена заборгованість за кредитами (балансові
рахунки NN 111, 112, 113, 114); - у п.1.8 кошти за операціями з цінними паперами (балансові
рахунки NN 190, 187, 189, 186); - у п.1.9 кошти за наданими гарантіями та акцептами
(балансовий рахунок N 079А); - у п.1.10 обліковуються кошти банку на відповідних
субрахунках балансових рахунків NN 076, 976, балансові рахунки
NN 077, 096, 097, 074, 974, 051, 481, 482, 485, 486). У розділі 2 "Валютні пасиви банку" відображаються стан
ресурсів за видами та джерела залучених коштів: - у п.2.1 та п.2.2 відображаються дані тільки за показником
"валютна позиція" (автоматично заповнюється показник "Власна
валюта банку"). Не заповнюються показники: статутний фонд; інші власні кошти; валютна готівка, куплена у фізичних осіб; - у п.2.3 кошти, що резервуються для покриття ризиків
(балансові рахунки NN 870, 877, 734); - у п.2.4 кошти на розрахункових, поточних рахунках суб'єктів
господарювання (балансові рахунки NN 070, 065, 180, 185, 137, 138,
135, 136, 145, 146, 178, 179, 071, 068, 067, 069, 320, 321,
відповідні субрахунки балансових рахунків NN 064, 066, 139, 140; - у п.2.5 кошти на рахунках банків-кореспондентів (балансові
рахунки NN 156П, 157П, 073, 973); - у п.2.6 внески та депозити суб'єктів господарювання
(відповідні субрахунки балансових рахунків NN 630, 636, 632, 637,
631, 633, 639, 730, 735, 634, 635, 638, 228); - у п.2.7 кошти та депозити, прийняті від населення
(балансові рахунки NN 139, 140, 225, 227, відповідні субрахунки
балансових рахунків NN 633, 639, 730, 735, 634, 635, 064, 066,
630, 636, 632, 637, 631, 638, 320, 321); - у п.2.8 кредити, отримані від банків (балансові рахунки
NN 657П, 659П, 075П, 975П, 658П, 660П); - у п.2.9 депозити, отримані від банків (балансові рахунки
NN 117, 158, 645, 646, 118, 159); - у п.2.10 одержані гарантії та акцепти (балансовий рахунок
N 079П); - у п.2.11 відображаються інші пасиви (субрахунки балансових
рахунків NN 076, 976, балансові рахунки NN 078, 096, 097, 074,
974, 053, 483, 484). У розділі "Довідково" відображаються: - сума доходів від операцій з іноземними валютами за звітний
період; - сума видатків від операцій з іноземними валютами за звітний
період."

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: