open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 1 лютого 1995 р. N 84

Київ
Про створення Національного автоматизованого

інформаційного фонду стандартів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 501 ( 501-2000-п ) від 16.03.2000 )

З метою вдосконалення інформаційного забезпечення державних
органів, підприємств, установ, організацій, громадських
організацій і громадян у сфері стандартизації та сертифікації
Кабінет Міністрів України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про Національний автоматизований
інформаційний фонд стандартів та Порядок опублікування державних
стандартів і класифікаторів техніко-економічної інформації
(додаються).
2. Державному комітетові по стандартизації, метрології та
сертифікації забезпечити створення Національного автоматизованого
інформаційного фонду стандартів.
3. Покласти на Державний комітет по стандартизації,
метрології та сертифікації виконання функцій з організації
формування, ведення та користування Національним автоматизованим
інформаційним фондом стандартів.
4. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному
комітетові з матеріальних ресурсів під час формування планів
економічного і соціального розвитку та Державного бюджету України
передбачати щорічно починаючи з 1995 року виділення Державному
комітетові по стандартизації, метрології та сертифікації
відповідних капітальних вкладень для забезпечення Національного
автоматизованого інформаційного фонду стандартів обчислювальними,
телекомунікаційними, програмними засобами та обладнанням.
Міністерству фінансів забезпечувати фінансування витрат,
пов'язаних із придбанням для Національного автоматизованого
інформаційного фонду стандартів нормативної інформації та її
постійним оновленням.

Прем'єр-міністр України В. МАСОЛ
Перший заступник Міністра Кабінету Міністрів України І. ДОЦЕНКО
Інд.31

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 лютого 1995 р. N 84
ПОЛОЖЕННЯ

про Національний автоматизований інформаційний

фонд стандартів

1. Національний автоматизований інформаційний фонд стандартів
(далі - Національний фонд стандартів) являє собою сукупність
фондів, що формуються з документів із стандартизації, метрології
та сертифікації на паперових і машинних носіях, які містять
установлені для багаторазового використання норми, правила і
характеристики продукції, робіт і послуг.
2. Національний фонд стандартів веде Держстандарт у
взаємодії із міністерствами і відомствами, підприємствами,
установами і організаціями (незалежно від форм власності та виду
діяльності), громадянами - суб'єктами підприємницької діяльності,
громадськими організаціями, міжнародними й іноземними
організаціями з стандартизації, метрології та сертифікації.
3. Національний фонд стандартів здійснює накопичення
інформацій них ресурсів, організовує їх зберігання та облік,
створює умови для використання документів в інтересах громадян,
суспільства і держави.
4. Фінансування витрат Національного фонду стандартів
провадиться за рахунок державного бюджету. ( Пункт 4 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 501 ( 501-2000-п ) від
16.03.2000 )
5. Національний фонд стандартів складається з:
головного інформаційного фонду стандартів Держстандарту та
Національного інформаційного центру із стандартизації та
сертифікації Міжнародної інформаційної мережі ISONET;
інформаційних фондів стандартів як спеціалізованих
організацій чи відповідних структурних підрозділів міністерств,
відомств, підприємств, установ і організацій.
6. Головний інформаційний фонд стандартів Держстандарту
утворюється цим Комітетом.
Інформаційні фонди стандартів як спеціалізовані організації
утворюються міністерствами, відомствами відповідно до напрямів
їхньої діяльності.
7. Головний інформаційний фонд стандартів Держстандарту:
організовує формування та ведення фонду державних і
міждержавних стандартів, класифікаторів техніко-економічної
інформації, міжнародних (регіональних) стандартів, правил, норм,
рекомендацій щодо стандартизації, метрології та сертифікації,
національних стандартів іноземних країн;
веде централізований облік відомостей про документи
Національного фонду стандартів;
взаємодіє з міжнародними (регіональними) організаціями із
стандартизації, метрології та сертифікації;
координує діяльність інформаційних фондів стандартів і
здійснює організаційно-методичне керівництво ними;
організовує у встановленому порядку користування інформацією
про стандарти.
8. Національний інформаційний центр із стандартизації та
сертифікації Міжнародної інформаційної мережі ISONET створюється
згідно з вимогами статуту ISO і Кодексу ГАТТ по стандартах.
Робота цього Центру спрямована на забезпечення міністерств,
відомств, підприємств, установ і організацій всіх форм власності,
технічних комітетів України із стандартизації інформацією про
нормативн1 документацію із стандартизації та сертифікації країн '
учасниць ГАТТ (технічні регламенти, директиви, міжнародні,
регіональні, національні стандарти та інші нормативні документи),
а також Секретаріату ГАТТ, іноземних національних інформаційних
центрів ГАТТ із стандартизації та сертифікації інформацією про
нормативні документи України з метою подолання технічних бар'єрів
у міжнародній торгівлі.
Головний інформаційний фонд стандартів і зазначений
Національний інформаційний центр із стандартизації та сертифікації
провадять свою діяльність відповідно до положень, затверджуваних
Держстандартом.
9. Інформаційні фонди стандартів:
здійснюють накопичення інформації щодо стандартів і
забезпечують їх зберігання;
взаємодіють з головним інформаційним фондом стандартів
Держстандарту шляхом надання йому довідкової та бібліографічної
інформації про документи інформаційних фондів стандартів
міністерств і відомств;
організовують забезпечення користувачів інформацією про
документи інформаційних фондів стандартів та їх копіями.
Положення про інформаційні фонди стандартів, як
спеціалізовані організації, затверджуються міністерствами і
відомствами за погодженням з Держстандартом.
10. Порядок включення документів із стандартизації,
метрології та сертифікації незалежно від виду носія і місця
зберігання до Національного фонду стандартів, а також правила
комплектування його зазначеними документами визначаються
Держстандартом.

11. Національний фонд стандартів формується з таких
документів:
нормативні акти України у сфері стандартизації, метрології
та сертифікації;
державні стандарти України, класифікатори
техніко-економічної інформації, керівні нормативні документи,
інструкції, правила і рекомендації в сфері стандартизації,
метрології та сертифікації;
бібліографічні та інформаційні видання Держстандарту;
міждержавні стандарти країн СНД, правила, рекомендації,
рекомендації з метрології;
бібліографічні та інформаційні видання Міждержавної Ради СНД
із стандартизації, метрології та сертифікації;
міжнародні договори в сфері стандартизації, метрології та
сертифікації продукції та послуг, стандарти, правила, норми і
рекомендації з стандартизації міжнародних (регіональних)
організацій, національні стандарти іноземних країн;
інформація про галузеві стандарти, стандарти
науково-технічних товариств, інших громадських організацій;
інші документи інформаційних фондів стандартів міністерств і
відомств.
12. Інформаційні фонди стандартів міністерств і відомств,
підприємств, установ і організацій формуються з документів із
стандартизації, метрології та сертифікації, прийнятих ними в межах
компетенції, визначеної в установленому порядку.
13. Інформація про документи Національного фонду стандартів
щорічно друкується у виданнях Держстандарту.
Запити користувачів щодо одержання інформації про документи
Національного фонду стандартів та їх копій надсилаються до
головного інформаційного фонду стандартів Держстандарту чи
відповідних інформаційних фондів стандартів.
14. Головний інформаційний фонд стандартів Держстандарту,
інформаційні фонди стандартів забезпечують користувачів такими
послугами:
надання:
- відомостей про документи фондів стандартів (наявність у
фонді, чинність, термін дії, скасування, внесені зміни);
- усіх видів бібліографічних довідок на основі наявних
каталогів і документів із стандартизації, метрології та
сертифікації;
- довідок і консультацій з питань стандартизації за
каталогами ISO, IEC, EN, DIN, розвинутих країн світу,
інформаційних покажчиків Держстандарту, Міждержавної Ради СНД із
стандартизації, метрології та сертифікації;
видача стандартів та інших нормативних документів фондів для
тимчасового користування у читальних залах фондів;
організація в установленому порядку забезпечення
користувачів копіями документів фондів за їхніми запитами.
Зазначена інформація та копії нормативних документів, якщо
інше не передбачено законодавством, надаються підприємствам,
установам і організаціям (незалежно від форм власності та виду
діяльності), громадянам - суб'єктам підприємницької діяльності,
громадським організаціям на договірних умовах.
Верховній Раді України, Президенту України, Кабінету
Міністрів України, Секретаріату ГАТТ, іноземним національним
центрам ГАТТ інформація та копії нормативних документів надаються
безкоштовно. Відшкодування витрат провадиться за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті.
Кошти, отримані від надання Національним фондом стандартів
платних послуг, спрямовуються до державного бюджету. ( Абзац
пункту 14 в редакції Постанови КМ N 501 ( 501-2000-п ) від
16.03.2000 )
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 лютого 1995 р. N 84

ПОРЯДОК

опублікування державних стандартів та класифікаторів

техніко-економічної інформації
1. Держстандарту, Держкоммістобудування надається виключне
право офіційного опублікування державних стандартів як тих, які
тільки що набули чинності, так і тих, що перевидаються із змінами
чи без змін.
Класифікатори техніко-економічної інформації публікуються
лише Держстандартом.
На першій сторінці всіх офіційних видань Держстандарту і
Держкоммістобудування робиться таке застереження: "Цей _______________________ не може бути повністю (чи частково)
(назва документа) ідтворений, тиражований та розповсюджений як офіційне видання без
дозволу Держстандарту (Держкоммістобудування)".
2. Офіційним виданням державних стандартів і класифікаторів,
а також змін, доповнень і поправок до них є опублікування їх
українською мовою з автентичним текстом російською мовою,
здійснене Держстандартом і Держкоммістобудування чи уповноваженими
ними організаціями.
Допускається не видавати друком класифікатори обсягом понад
10 обліково-видавничих аркушів чи ті, до яких щорічно вноситься
змін понад 2 відсотки загального обсягу класифікаторів.
3. Офіційні відомості про затвердження, скасування, заміну
державних стандартів і класифікаторів, про внесення змін,
доповнень і поправок до них друкуються Держстандартом і
Держкоммістобудування у щомісячному покажчику "Державні стандарти
України та міждержавні стандарти".
Перелік державних стандартів і класифікаторів, що діють на
території України, друкується Держстандартом і
Держкоммістобудування у річному покажчику "Державні стандарти
України".
4. Порядок підготовлення до опублікування, друкування і
розповсюдження державних стандартів і класифікаторів
встановлюється Держстандартом.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: