open Про систему
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про режим іноземного інвестування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, N 19, ст. 80 )
{ Вводиться в дію Постановою ВР N 94/96-ВР від 19.03.96
ВВР, 1996, N 19, ст. 81 }
{ Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 997-XIV ( 997-14 ) від 16.07.99, ВВР, 1999, N 41, ст.372
N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2000, ВВР, 2000, N 38, ст.318
N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003, ВВР, 2003, N 30, ст.247
N 1533-VI ( 1533-17 ) від 23.06.2009, ВВР, 2009, N 52, ст.763
N 2155-VI ( 2155-17 ) від 27.04.2010, ВВР, 2010, N 26, ст.270
N 2850-VI ( 2850-17 ) від 22.12.2010, ВВР, 2011, N 28, ст.252
N 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012, ВВР, 2013, N 2, ст.4
N 4835-VI ( 4835-17 ) від 24.05.2012, ВВР, 2013, N 15, ст.112
N 406-VII ( 406-18 ) від 04.07.2013, ВВР, 2014, N 20-21, ст.712 }

{ У тексті Закону слова "статутний фонд" в усіх відмінках

і числах замінено словами "статутний капітал" у

відповідному відмінку і числі N 2850-VI ( 2850-17 ) від

22.12.2010 }

Цей Закон визначає особливості режиму іноземного інвестування
на території України, виходячи з цілей, принципів і положень
законодавства України.
Р о з д і л I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів, що вживаються в Законі
Терміни, що вживаються в цьому Законі, мають таке значення:
1) іноземні інвестори - суб'єкти, які провадять інвестиційну
діяльність на території України, а саме: юридичні особи, створені відповідно до законодавства іншого,
ніж законодавство України; фізичні особи - іноземці, які не мають постійного місця
проживання на території України і не обмежені у дієздатності; іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові
організації; інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які
визнаються такими відповідно до законодавства України;
2) іноземні інвестиції - цінності, що вкладаються іноземними
інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності відповідно до
законодавства України з метою отримання прибутку або досягнення
соціального ефекту;
3) підприємство з іноземними інвестиціями - підприємство
(організація) будь-якої організаційно-правової форми, створене
відповідно до законодавства України, іноземна інвестиція в
статутному капіталі якого, за його наявності, становить не менше
10 відсотків.
4) державна реєстрація іноземної інвестиції - фіксування
факту внесення іноземної інвестиції шляхом присвоєння органом
державної реєстрації Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій інформаційному повідомленню реєстраційного номера з
відповідним записом у журналі обліку державної реєстрації внесених
іноземних інвестицій. Частину першу статті 1 доповнено пунктом 4 згідно із Законом
N 4835-VI ( 4835-17 ) від 24.05.2012 }
Підприємство набирає статусу підприємства з іноземними
інвестиціями з дня зарахування іноземної інвестиції на його
баланс.
Стаття 2. Види іноземних інвестицій
Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у вигляді: іноземної валюти, що визнається конвертованою Національним
банком України; валюти України - відповідно до законодавства України; { Абзац
третій статті 2 в редакції Закону N 1533-VI ( 1533-17 ) від
23.06.2009 } будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним
майнових прав; акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних
прав (прав власності на частку (пай) у статутному капіталі
юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або
законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті; грошових вимог та права на вимоги виконання договірних
зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають
вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами
(процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними
звичаями; будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у
конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами)
країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також
підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані
на території України авторські права, права на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау
тощо; прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права
на користування надрами та використання природних ресурсів,
наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у
конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами)
країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями; інших цінностей відповідно до законодавства України.

{ Частину другу статті 2 виключено на підставі Закону
N 2155-VI ( 2155-17 ) від 27.04.2010 }

Стаття 3. Форми здійснення іноземних інвестицій
Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах: часткової участі у підприємствах, що створюються спільно з
українськими юридичними і фізичними особами, або придбання частки
діючих підприємств; створення підприємств, що повністю належать іноземним
інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних
юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств
повністю; придбання не забороненого законами України нерухомого чи
рухомого майна, включаючи будинки, квартири, приміщення,
обладнання, транспортні засоби та інші об'єкти власності, шляхом
прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді
акцій, облігацій та інших цінних паперів; придбання самостійно чи за участю українських юридичних або
фізичних осіб прав на користування землею та використання
природних ресурсів на території України; придбання інших майнових прав; господарської (підприємницької) діяльності на основі угод
про розподіл продукції; ( Статтю 3 доповнено абзацом сьомим згідно
із Законом N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2000 ) в інших формах, які не заборонені законами України, в тому
числі без створення юридичної особи на підставі договорів із
суб'єктами господарської діяльності України.
Стаття 4. Об'єкти іноземного інвестування
Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти,
інвестування в які не заборонено законами України.
Стаття 5. Оцінка іноземних інвестицій
Іноземні інвестиції та інвестиції українських партнерів,
включаючи внески до статутного капіталу підприємств, оцінюються в
іноземній конвертованій валюті та у валюті України за домовленістю
сторін на основі цін міжнародних ринків або ринку України.
Перерахування інвестиційних сум в іноземній валюті у валюту
України здійснюється за офіційним курсом валюти України,
визначеним Національним банком України.
При реінвестиціях прибутку, доходу та інших коштів, одержаних
у валюті України внаслідок здійснення іноземних інвестицій,
перерахування інвестиційних сум провадиться за офіційним курсом
валюти України, визначеним Національним банком України на дату
фактичного здійснення реінвестицій.

Стаття 6. Законодавство про інвестиційну діяльність іноземних

інвесторів на території України
Відносини, пов'язані з іноземними інвестиціями в Україні,
регулюються цим Законом, іншими законодавчими актами та
міжнародними договорами України. Якщо міжнародним договором
України встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені
законодавством України про іноземні інвестиції, застосовуються
правила міжнародного договору.
Р о з д і л II
ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Стаття 7. Правовий режим інвестиційної діяльності
Для іноземних інвесторів на території України встановлюється
національний режим інвестиційної та іншої господарської
діяльності, за винятками, передбаченими законодавством України та
міжнародними договорами України.
Для окремих суб'єктів підприємницької діяльності, які
здійснюють інвестиційні проекти із залученням іноземних
інвестицій, що реалізуються відповідно до державних програм
розвитку пріоритетних галузей економіки, соціальної сфери і
територій, може встановлюватися пільговий режим інвестиційної та
іншої господарської діяльності.
Законами України можуть визначатися території, на яких
діяльність іноземних інвесторів та підприємств з іноземними
інвестиціями обмежується або забороняється, виходячи з вимог
забезпечення національної безпеки.

Стаття 8. Гарантії у разі зміни законодавства
Якщо в подальшому спеціальним законодавством України про
іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних
інвестицій, зазначені в розділі II цього Закону, то протягом
десяти років з дня набрання чинності таким законодавством на
вимогу іноземного інвестора застосовуються державні гарантії
захисту іноземних інвестицій, зазначені в цьому Законі. До прав і обов'язків сторін, визначених угодою про розподіл
продукції, протягом строку її дії застосовується законодавство
України, чинне на момент її укладення. Зазначені гарантії не
поширюються на зміни законодавства, що стосуються питань оборони,
національної безпеки, забезпечення громадського порядку, охорони
довкілля. ( Статтю 8 доповнено частиною згідно із Законом
N 1807-III ( 1807-14 ) від 08.06.2000 )
Стаття 9. Гарантії щодо примусових вилучень, а також

незаконних дій державних органів та їх посадових

осіб
Іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації.
Державні органи не мають права реквізувати іноземні інвестиції, за
винятком випадків здійснення рятівних заходів у разі стихійного
лиха, аварій, епідемій, епізоотій. Зазначена реквізиція може бути
проведена на підставі рішень органів, уповноважених на це
Кабінетом Міністрів України.
Рішення про реквізицію іноземних інвестицій та умови
компенсації можуть бути оскаржені в судовому порядку відповідно до
статті 26 цього Закону.
Стаття 10. Компенсація і відшкодування збитків іноземним

інвесторам
Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків,
включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок
дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами
України чи їх посадовими особами передбачених законодавством
обов'язків щодо іноземного інвестора або підприємства з іноземними
інвестиціями, відповідно до законодавства України.
Усі понесені витрати та збитки іноземних інвесторів, завдані
їм внаслідок дій, зазначених у статті 9 та частині першій цієї
статті, повинні бути відшкодовані на основі поточних ринкових цін
та/або обгрунтованої оцінки, підтверджених аудитором чи
аудиторською фірмою.
Компенсація, що виплачується іноземному інвестору, повинна
бути швидкою, адекватною та ефективною. Компенсація, що
виплачується іноземному інвестору внаслідок дій, зазначених у
статті 9 цього Закону, визначається на момент припинення права
власності. Компенсація, що виплачується іноземному інвестору внаслідок
дій, зазначених у частині першій цієї статті, визначається на час
фактичного здійснення рішення про відшкодування збитків. Сума
компенсації повинна виплачуватись у валюті, в якій були здійснені
інвестиції, чи в будь-якій іншій прийнятній для іноземного
інвестора валюті відповідно до законодавства України. З моменту
виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на суму
компенсації нараховуються відсотки згідно з середньою ставкою
відсотка, за яким лондонські банки надають позики першокласним
банкам на ринку євровалют (ЛІБОР).
Стаття 11. Гарантії в разі припинення інвестиційної

діяльності
У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний інвестор
має право на повернення не пізніше шести місяців з дня припинення
цієї діяльності своїх інвестицій в натуральній формі або у валюті
інвестування в сумі фактичного внеску (з урахуванням можливого
зменшення статутного капіталу) без сплати мита, а також доходів з
цих інвестицій у грошовій чи товарній формі за реальною ринковою
вартістю на момент припинення інвестиційної діяльності, якщо інше
не встановлено законодавством або міжнародними договорами України.
Стаття 12. Гарантії переказу прибутків, доходів та інших

коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних

інвестицій
Іноземним інвесторам після сплати податків, зборів та інших
обов'язкових платежів гарантується безперешкодний і негайний
переказ за кордон їх прибутків, доходів та інших коштів в
іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок
здійснення іноземних інвестицій.
Порядок переказу за кордон прибутків, доходів та інших
коштів, одержаних внаслідок здійснення іноземних інвестицій,
визначається Національним банком України.
Р о з д і л III
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ

ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Стаття 13. Державна реєстрація іноземних інвестицій

{ Частину першу статті 13 виключено на підставі Закону
N 2155-VI ( 2155-17 ) від 27.04.2010 }

Державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та
її анулювання здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки
Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними
адміністраціями у порядку ( 139-2013-п ), визначеному Кабінетом
Міністрів України, в семиденний строк з дня подання іноземним
інвестором документів для реєстрації (перереєстрації) іноземних
інвестицій та її анулювання. Частина друга статті 13 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1533-VI ( 1533-17 ) від 23.06.2009, N 2155-VI ( 2155-17 ) від
27.04.2010; в редакції Закону N 4835-VI ( 4835-17 ) від
24.05.2012 }
Перереєстрація іноземної інвестиції у зв'язку із зміною
власника такої інвестиції проводиться шляхом скасування
попередньої державної реєстрації іноземної інвестиції та
здійснення заходів щодо нової державної реєстрації іноземної
інвестиції. Частина статті 13 в редакції Закону N 4835-VI ( 4835-17 ) від
24.05.2012 }
У разі вилучення (репатріації) іноземної інвестиції державна
реєстрація іноземної інвестиції підлягає анулюванню. Частина статті 13 в редакції Закону N 4835-VI ( 4835-17 ) від
24.05.2012 }
Незареєстровані іноземні інвестиції не дають права на
одержання пільг та гарантій, передбачених цим Законом.

{ Частину статті 13 виключено на підставі Закону N 2155-VI
( 2155-17 ) від 27.04.2010 }

Стаття 14. Відмова в державній реєстрації іноземних

інвестицій
Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива
лише у разі порушення встановленого порядку реєстрації. Відмова з
мотивів її недоцільності не допускається.
Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій повинна
бути оформлена письмово із зазначенням мотивів відмови і може бути
оскаржена у судовому порядку.
Стаття 15. Статистична звітність про іноземні інвестиції
Органи, які здійснюють державну реєстрацію іноземних
інвестицій, підприємства з іноземними інвестиціями, органи доходів
і зборів та установи банків подають відповідно до встановлених
форм та термінів статистичну звітність про здійснення іноземних
інвестицій. Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 406-VII
( 406-18 ) від 04.07.2013 }

Р о з д і л IV
ПІДПРИЄМСТВА З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ
Стаття 16. Організаційно-правові форми підприємств з

іноземними інвестиціями
На території України підприємства з іноземними інвестиціями
створюються і діють у формах, передбачених законодавством України.
Стаття 17. Установчі документи підприємств з іноземними

інвестиціями
Установчі документи підприємств з іноземними інвестиціями
повинні містити відомості, передбачені законодавством України для
відповідних організаційно-правових форм підприємств, а також
відомості про державну належність їх засновників (учасників).
Стаття 18. Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну

як внесок іноземного інвестора до статутного

капіталу підприємств з іноземними інвестиціями
Оподаткування митом майна, що ввозиться в Україну як внесок
іноземного інвестора до статутного капіталу підприємств з
іноземними інвестиціями (крім товарів для реалізації або
використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням
підприємницької діяльності), здійснюється у порядку, встановленому
Митним кодексом України ( 4495-17 ). Стаття 18 в редакції Закону 4496-VI ( 4496-17 ) від 13.03.2012 }
Стаття 19. Умови реалізації продукції (робіт, послуг)
Підприємство з іноземними інвестиціями самостійно визначає
умови реалізації продукції (робіт, послуг), включаючи ціну на них,
якщо інше не передбачено законодавством України.
Продукція підприємств з іноземними інвестиціями не підлягає
ліцензуванню і квотуванню за умови її сертифікації як продукції
власного виробництва у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.
Вивезення товарів, на які поширюється спеціальний режим
експорту, здійснюється відповідно до законодавства України.
Стаття 20. Оподаткування
Підприємства з іноземними інвестиціями сплачують податки
відповідно до законодавства України.
Стаття 21. Права інтелектуальної власності
Охорона та здійснення прав інтелектуальної власності
підприємств з іноземними інвестиціями забезпечуються відповідно до
законодавства України. Підприємства з іноземними інвестиціями
самостійно приймають рішення про патентування (реєстрацію) за
кордоном винаходів, промислових зразків, товарних знаків та інших
об'єктів інтелектуальної власності, які їм належать, відповідно до
законодавства України.
Р о з д і л V
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ НА ОСНОВІ КОНЦЕСІЙНИХ

ДОГОВОРІВ, ДОГОВОРІВ (КОНТРАКТІВ) ПРО ВИРОБНИЧУ

КООПЕРАЦІЮ, СПІЛЬНЕ ВИРОБНИЦТВО ТА ІНШІ ВИДИ

СПІЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Стаття 22. Концесійні договори
Надання іноземним інвесторам права на проведення
господарської діяльності, пов'язаної з використанням об'єктів, що
перебувають у державній або комунальній власності і передаються у
концесію, відбувається на підставі відповідного законодавства
України шляхом укладення концесійного договору. Стаття 22 в редакції Закону N 997-XIV ( 997-14 ) від
16.07.99 )
Стаття 23. Договори (контракти) про інвестиційну діяльність
Іноземні інвестори мають право укладати договори (контракти)
про спільну інвестиційну діяльність (виробничу кооперацію, спільне
виробництво тощо), не пов'язану із створенням юридичної особи,
відповідно до законодавства України.
Стаття 24. Регулювання господарської діяльності за договорами

(контрактами)
Господарська діяльність на підставі зазначених у статті 23
цього Закону договорів (контрактів) регулюється законодавством
України.
Сторони за договорами (контрактами) повинні вести окремий
бухгалтерський облік та складати звітність про операції, пов'язані
з виконанням умов цих договорів (контрактів), та відкрити окремі
рахунки в установах банків України для проведення розрахунків за
цими договорами (контрактами).
Договори (контракти) повинні бути зареєстровані у терміни та
в порядку ( 112-97-п ), що встановлюються Кабінетом Міністрів
України.
Оподаткування митом майна (крім товарів для реалізації або
використання з метою, безпосередньо не пов'язаною з провадженням
підприємницької діяльності), що ввозиться в Україну іноземними
інвесторами на строк не менше трьох років з метою інвестування на
підставі зареєстрованих договорів (контрактів), здійснюється в
порядку, встановленому Митним кодексом України. Частина четверта статті 24 в редакції Закону 4496-VI ( 4496-17 )
від 13.03.2012 }
Прибуток, одержаний від спільної інвестиційної діяльності за
договорами (контрактами), оподатковується відповідно до
законодавства України.

Р о з д і л VI
ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ У СПЕЦІАЛЬНИХ (ВІЛЬНИХ)

ЕКОНОМІЧНИХ ЗОНАХ
Стаття 25. Регулювання іноземних інвестицій у спеціальних

(вільних) економічних зонах
Специфіка регулювання іноземних інвестицій у спеціальних
(вільних) економічних зонах установлюється законодавством України
про спеціальні (вільні) економічні зони. Правовий режим іноземних
інвестицій, що встановлюється у спеціальних (вільних) економічних
зонах, не може створювати умови інвестування та здійснення
господарської діяльності менш сприятливі, ніж встановлені цим
Законом.
Р о з д і л VII
РОЗГЛЯД СПОРІВ
Стаття 26. Порядок розгляду спорів
Спори між іноземними інвесторами і державою з питань
державного регулювання іноземних інвестицій та діяльності
підприємств з іноземними інвестиціями підлягають розгляду в судах
України, якщо інше не визначено міжнародними договорами України.
Усі інші спори підлягають розгляду в судах України або за
домовленістю сторін - у третейських судах, у тому числі за
кордоном. ( Частина друга статті 26 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 762-IV ( 762-15 ) від 15.05.2003 )
Стаття 27. Заключні положення
Визнати такими, що втратили чинність:
Закон України "Про іноземні інвестиції" ( 2198-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 26, ст. 357);
Декрет Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року
N 55-93 "Про режим іноземного інвестування" (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 28, ст. 302);
Закон України "Про державну програму заохочення іноземних
інвестицій в Україні" ( 3744-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1994 р., N 6, ст. 28).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 березня 1996 року

N 93/96-ВР

  • Друкувати
  • PDF
  • DOCX
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
  • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: