open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 1 квітня 1996 р. N 387

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 2010 ( 2010-98-п ) від 18.12.98 )
Про затвердження Положення

про Державний комітет України по геології

і використанню надр

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про Державний комітет України по
геології і використанню надр, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, пункт 1 постанови
Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1992 р. N 467
( 467-92-п ) "Питання Державного комітету України по геології і
використанню надр" (ЗП України, 1992 р., N 9, ст. 221).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр
Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.19
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 1 квітня 1996 р. N 387
ПОЛОЖЕННЯ

про Державний комітет України по геології

і використанню надр

1. Державний комітет України по геології і використанню надр
(Держкомгеології) є центральним органом державної виконавчої
влади, підпорядкованим Кабінетові Міністрів України. Держкомгеології реалізує державну політику у галузі геології
і розвідки надр, сприяє структурній перебудові економіки країни,
організує і координує проведення робіт з геологічного вивчення і
використання надр. 2. Держкомгеології у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 888-09 ), Конституційним Договором між Верховною Радою
України та Президентом України ( 1к/95-ВР ), законами України,
постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями
Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями
Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. Комітет узагальнює практику застосування законодавства з
питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо
вдосконалення законодавства та в установленому порядку вносить їх
на розгляд Президентові України, Кабінетові Міністрів України. У
межах своїх повноважень Комітет організує виконання актів
законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх
реалізацією. 3. Основними завданнями Держкомгеології є: організація планомірного геологічного вивчення надр,
визначення потреб народного господарства в мінеральній сировині та
послугах, пов'язаних з вивченням та використанням надр; розроблення державних програм геологорозвідувальних робіт,
формування геологічних завдань і замовлень; здійснення єдиної науково-технічної політики у галузі
геології і розвідки надр на основі державних комплексних цільових
програм, міжгалузевих і галузевих планів, проектів, відповідних
норм і правил; облік розвіданих родовищ корисних копалин та приймання
результатів геологічних досліджень, створення державного фонду
родовищ корисних копалин і разом з Держнаглядохоронпраці -
державного фонду надр; складання державного балансу запасів корисних копалин,
комплектування та розпорядження геологічною інформацією; здійснення державного моніторингу геологічного середовища та
проведення еколого-геологічних досліджень; державний контроль за повнотою та якістю геологічного
вивчення надр; організація і забезпечення наукових досліджень у сфері
геологічного вивчення і використання надр та розвиток зовнішніх
науково-технічних зв'язків. 4. Держкомгеології відповідно до покладених на нього завдань: 1) розробляє на основі державних програм цільові програми
перспективного розвитку геологорозвідувальних і галузевих
науково-дослідних робіт та геологорозвідувальної техніки, визначає
заходи щодо їх виконання; 2) здійснює функції державного замовника на проведення
геологорозвідувальних робіт; 3) сприяє забезпеченню належного рівня технологічних процесів
та екологічної безпеки під час виконання геологорозвідувальних
робіт, затверджує галузеві нормативні документи з питань
стандартизації і метрологічного забезпечення геологорозвідувальних
робіт; 4) прогнозує та визначає разом з іншими органами державної
виконавчої влади потреби суспільного виробництва в
мінерально-сировинних і паливно-енергетичних ресурсах,
геологічних послугах; 5) організує і координує планомірне геологічне, геофізичне,
геохімічне, гідрогеологічне, інженерно-геологічне,
еколого-геологічне, космоаерологічне вивчення та відповідне
картографування території України; 6) готує пропозиції та бере участь у формуванні і реалізації
політики у сфері виконання робіт і поставок продукції для
державних потреб; 7) реалізує державну стратегію розвитку галузі; 8) регулює за допомогою економічних важелів роботу
підприємств, установ і організацій, що входять до сфери його
управління; 9) бере участь у розробленні проектів Державної програми
економічного та соціального розвитку України, Державного бюджету
України, розробляє та подає Мінекономіки і Мінфіну прогнозний
проект витрат Державного бюджету України на геологорозвідувальні
роботи з необхідними розрахунками і обгрунтуваннями, здійснює
фінансування державних програм та контрактів на проведення
геологорозвідувальних і науково-дослідних робіт та контроль за
цільовим використанням бюджетних асигнувань; 10) розробляє нормативи відрахувань за геологорозвідувальні
роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України; 11) бере участь у розробленні нормативних документів щодо
порядку та умов справляння платежів за користування надрами; 12) веде державний облік родовищ, запасів і проявів корисних
копалин, державний кадастр родовищ та проявів корисних копалин; 13) забезпечує державну реєстрацію та облік робіт з
геологічного вивчення надр, веде галузевий баланс прогнозних
ресурсів корисних копалин; 14) здійснює контроль за дотриманням методик робіт з
геологічного вивчення надр, що виконуються підприємствами і
організаціями незалежно від форм власності; 15) організує перевірку обгрунтованості, ефективності та
якості проектних рішень гірничодобувних підприємств щодо
використання розвіданих запасів родовищ корисних копалин; 16) у разі потреби бере участь у проведенні експертизи
проектів промислового освоєння родовищ, реконструкції діючих
гірничодобувних і збагачувальних підприємств; 17) розробляє методичні прийоми та правила проведення
пошуків, розвідки та оцінки запасів родовищ і прогнозних ресурсів
корисних копалин; 18) готує разом з Мінекономіки та Мінфіном пропозиції про
включення корисних копалин до переліків корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення; 19) розробляє, затверджує або погоджує нормативні документи з
питань ведення геологорозвідувальних робіт, державного обліку
робіт з геологічного вивчення надр, формування державного фонду
родовищ і державних балансів запасів корисних копалин; 20) бере участь у підготовці пропозицій щодо встановлення
квот на видобуток окремих видів корисних копалин; 21) розробляє і затверджує нормативні документи з планування,
фінансування, проектування і визначення кошторисної вартості
геологорозвідувальних робіт, які є обов'язковими для всіх
підприємств, що виконують геологорозвідувальні роботи за рахунок
державного бюджету; 22) видає спеціальні дозволи (ліцензії) на користування
надрами; 23) організує та проводить у випадках, передбачених
законодавством, конкурси (тендери) з надання надр у користування; 24) бере участь у передачі розвіданих родовищ корисних
копалин для промислового освоєння; 25) визначає першовідкривачів родовищ корисних копалин та
порядок встановлення і виплати їм грошових винагород; 26) здійснює спостереження за підземними водами з оцінкою їх
ресурсів, за ендогенними та екзогенними процесами, проводить
державне еколого-геологічне картографування території України для
оцінки стану геологічного середовища та його змін під впливом
господарської діяльності; 27) бере участь у розробленні та реалізації міжвідомчих
програм геологічних та еколого-геологічних досліджень, підготовці
необхідних даних для прогнозування землетрусів, вивченні
небезпечних геологічних процесів; 28) визначає склад і форму подання геологічної інформації,
комплектує її в Державному інформаційному геологічному фонді та
розпоряджається її використанням; 29) готує пропозиції щодо створення нових виробництв і
ліквідації застарілих, діяльність яких пов'язана з проведенням
геологорозвідувальних робіт та розробкою родовищ корисних копалин,
координує та погоджує їх із заінтересованими центральними та
місцевими органами державної виконавчої влади; 30) складає макроекономічні та міжгалузеві баланси; 31) розробляє цільові перспективні програми, опрацьовує
комплекс заходів, спрямованих на поглиблення економічної реформи; 32) вносить у встановленому порядку пропозиції щодо змін умов
функціонування галузі, зокрема стосовно оподаткування, одержання
пільгових кредитів, визначення особливостей приватизації та
демонополізації підприємств; 33) бере участь у формуванні та реалізації антимонопольної
політики як у цілому, так і за відповідними напрямами
(демонополізація економіки, розвиток конкуренції, антимонопольне
регулювання, застосування антимонопольного законодавства); 34) вживає заходів, спрямованих на вдосконалення
зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів українських
товаровиробників на зовнішньому ринку та розвиток внутрішнього
ринку; 35) контролює дотримання екологічних вимог у виробництві та
умов праці на підприємствах, що виконують геологорозвідувальні
роботи; 36) готує пропозиції та матеріали до переговорів про
укладання галузевої угоди і здійснює нагляд за її виконанням; 37) реалізує державну політику зайнятості, опрацьовує заходи
забезпечення підприємств висококваліфікованими працівниками,
координує діяльність підприємств з питань підготовки,
перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів, управляє в межах
повноважень, визначених законодавством України, охороною праці; 38) здійснює в межах повноважень, визначених законодавством ,
функції з управління майном підприємств, що належать до сфери
управління Комітету; 39) організує розробку родовищ корисних копалин
розвідувально-експлуатаційними підприємствами, включаючи
дослідно-промислову експлуатацію; 40) визначає в межах галузі порядок дотримання єдиних вимог
щодо застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та
вибухових матеріалів під час проведення робіт з геологічного
вивчення надр; 41) забезпечує в межах своєї компетенції реалізацію державної
політики стосовно державної таємниці, контроль за її збереженням у
центральному апараті Комітету, на підприємствах, в установах і
організаціях, що належать до сфери його управління; 42) видає матеріали стосовно державних балансів запасів усіх
видів корисних копалин, огляди і збірники "Мінеральні ресурси
України", інші методичні матеріали; 43) забезпечує вдосконалення системи обліку, звітності та
державної статистики в галузі; 44) забезпечує виконання завдань мобілізаційної підготовки та
мобілізаційної готовності держави у межах визначених
законодавством повноважень. 5. Держкомгеології має право: 1) залучати спеціалістів центральних та місцевих органів
державної виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за
погодженням з їхніми керівниками) для розгляду питань, що належать
до його компетенції; 2) представляти Уряд України за його дорученням у міжнародних
організаціях та під час підписання міжнародних договорів України; 3) укладати міжнародні договори в межах своєї компетенції та
угоди з відповідними органами державної виконавчої влади про
співробітництво в проведенні робіт з геологічного вивчення і
використання надр; 4) розпоряджатися одержаною геологічною інформацією згідно з
порядком, установленим Кабінетом Міністрів України; 5) припиняти всі види робіт з геологічного вивчення надр, що
проводяться з порушенням стандартів та правил і можуть спричинити
псування родовищ, істотне зниження ефективності цих робіт або
завдати значних збитків; 6) зупиняти діяльність підприємств і організацій, що
займаються геологічним вивченням надр без спеціальних дозволів
(ліцензій) або з порушенням умов, передбачених цими дозволами; 7) одержувати в установленому законодавством порядку від
міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування, представницьких органів
інформацію, документи і матеріали, а від Мінстату - безплатно
статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього
завдань; 8) скликати в установленому порядку наради з питань, що
належать до його компетенції; 9) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників
територіальних органів Комітету, підприємств, установ і
організацій, що належать до сфери його управління; 10) самостійно або за участю роботодавців підприємств
недержавної форми власності проводити переговори і укладати
галузеві угоди з представниками найманих працівників. 6. Держкомгеології у процесі виконання покладених на нього
завдань взаємодіє з іншими центральними та місцевими органами
державної виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим,
органами місцевого самоврядування, представницькими органами, а
також з відповідними органами інших держав. 7. Держкомгеології в межах своїх повноважень на основі та на
виконання актів законодавства видає накази, організовує та
контролює їх виконання. У випадках, передбачених законодавством України, рішення
Комітету є обов'язковими для виконання центральними та місцевими
органами державної виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, представницькими органами, підприємствами,
установами і організаціями незалежно від форм власності та
громадянами. Нормативно-правові акти Комітету підлягають державній
реєстрації у Мінюсті в порядку, встановленому законодавством. Комітет у разі потреби видає разом з іншими центральними і
місцевими органами державної виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування та представницькими органами спільні акти, створює
разом з обласними державними адміністраціями геологічні підрозділи
для раціонального вивчення надр і використання корисних копалин,
які утримуються за рахунок коштів, що виділяються на проведення
геологорозвідувальних робіт, і затверджує положення про ці
підрозділи. 8. Держкомгеології очолює голова, якого призначає Президент
України. Голова має заступників, які призначаються відповідно до
законодавства. Розподіл обов'язків між заступниками провадить
голова Комітету. Голова Держкомгеології здійснює керівництво дорученими йому
сферами діяльності і несе відповідальність перед Президентом
України та Урядом України за стан справ у цих сферах, визначає
ступінь відповідальності заступників голови та керівників
підрозділів Комітету. 9. Для погодженого вирішення питань, що належать до
компетенції Комітету, обговорення найважливіших напрямів його
діяльності та розвитку галузі в Держкомгеології утворюється
колегія у складі голови, заступників голови за посадою, а також
інших керівних працівників Комітету. До складу колегії можуть входити керівники інших центральних
органів державної виконавчої влади, підприємств, установ та
організацій, що належать до сфери управління Комітету. Членів колегії затверджує Кабінет Міністрів України. Рішення колегії проводяться в життя наказами Комітету. 10. Для розгляду наукових рекомендацій та інших пропозицій
щодо головних напрямів розвитку науки і техніки, обговорення
найважливіших програм та з інших питань у Комітеті може
утворюватися науково-технічна рада з учених і
висококваліфікованих спеціалістів. Склад науково-технічної ради і положення про неї затверджує
голова Комітету. У Комітеті, з урахуванням специфіки його діяльності можуть
утворюватися і інші дорадчі та консультативні органи. Склад цих
органів і положення про них затверджує голова Комітету. 11. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників
центрального апарату Комітету затверджує Кабінет Міністрів
України. Структуру центрального апарату Комітету затверджує
Віце-прем'єр-міністр України. Штатний розпис центрального апарату і положення про його
структурні підрозділи затверджує голова Комітету. 12. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс,
рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного
герба України і своїм найменуванням.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: