open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 373/58 від 02.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

12 квітня 1996 р.
vd960402 vn373/58 за N 182/1207

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду

державного майна

N 206/44 ( z0249-97 ) від 24.02.97 )
Про внесення змін та доповнень до Інструкції

про умови та правила ліцензування посередницької

діяльності банків з приватизаційними паперами

На виконання постанови Кабінету Міністрів України N 911
( 911-95-п ) від 15.11.95 р. "Про першочергові заходи щодо
реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України на
1995-1996 роки", Н А К А З У Є М О:
1. Внести зміни та доповнення до Інструкції про умови та
правила ліцензування посередницької діяльності банків з
приватизаційними паперами, затвердженої наказом Фонду державного
майна України та Міністерства фінансів України від 30.08.95 р. за
N 1113/142 ( z0331-95 ) (додається).
Голова Фонду Державного
майна України Ю.Єхануров
Перший заступник Міністра
фінансів України М.І.Сивульський
Затверджено

наказом ФДМ України та

Міністерства фінансів

України від 02.04.96 р.

N 373/58
Зміни та доповнення

до Інструкції про умови та правила ліцензування

посередницької діяльності банків з приватизаційними

паперами
1. Пункт 1.4 розділу I викласти в такій редакції: "1.4. Ліцензії видаються банкам, які внесені у книгу
реєстрації банків і діють на ринку банківських послуг не менше 3-х
років та мають відповідний дозвіл Міністерства фінансів України на
здійснення діяльності щодо випуску та обігу цінних паперів." 2. Пункт 2.1.1 розділу II викласти в такій редакції: "2.1.1. Посадові особи, які уповноважені здійснювати
посередницьку діяльність з приватизаційними паперами від імені
банку, повинні мати вищу економічну або юридичну освіту, що
підтверджується нотаріально посвідченими копіями відповідних
документів. При наявності вищої освіти в іншій галузі -
кваліфікацію брокера-аналітика фондового ринку чи спеціаліста з
управління активами інвестиційного фонду, що підтверджується
нотаріально посвідченими копіями відповідних документів." 3. Підп. "а" пункту 2.1.2 розділу II доповнити словами:
"додаток 3". 4. Підп. "в" пункту 2.1.2 розділу II викласти в такій
редакції: "в) довідку про склад посадових осіб (не менше трьох
чоловік), уповноважених банком здійснювати посередницьку
діяльність з приватизаційними паперами. Довідка повинна містити
такі відомості: прізвище, ім'я та по батькові кожної особи,
уповноваженої банком здійснювати посередницьку діяльність з
приватизаційними паперами, та наявність вищої освіти або
необхідної кваліфікації, зазначеної в п.2.1.1." 5. Пункт 2.1.2 розділу II доповнити підпунктами "з", "і"
такого змісту: "з) копію угоди з аудиторською фірмою про надання
аудиторських послуг;" "і) висновок Національного банку України щодо доцільності
надання ліцензії на здійснення посередницької діяльності з
приватизаційними паперами за умов прибуткової діяльності банку та
його філій, дотримання банком економічних нормативів, відсутності
зауважень, щодо роботи банку." 6. Пункт 3.1.4 розділу III викласти в такій редакції: "3.1.4. Банк зобов'язаний в 10-денний строк повідомляти Фонд
про всі зміни, які сталися в установчих документах і вносяться до
державного реєстру, та в інших документах, що зазначені в п.2.1.2
даної Інструкції. При ненаданні цих документів в зазначений термін Фонд приймає
рішення щодо призупинення дії ліцензії." 7. Розділ III доповнити п.3.4, який викласти в такій
редакції: "3.4. У разі внесення змін щодо розміру статутного фонду,
банк подає до Фонду такі документи: - заяву про видачу ліцензії на збільшення обсягів роботи з
приватизаційними паперами; - протокол зборів засновників (щодо збільшення статутного
фонду); - нотаріально посвідчену копію змін до статуту,
зареєстрованих Національним банком України; - довідку Національного банку України про розмір сплаченого
статутного фонду; - висновок Національного банку України щодо можливості
надання комерційному банку ліцензії на здійснення посередницької
діяльності з приватизаційними паперами, який повинен містити
інформацію про наявність прибуткової діяльності банку та його
філій, дотримання банком економічних нормативів, відсутність
зауважень до діяльності банку." 8. Пункт 4.2 розділу IV викласти в такій редакції: "4.2. Банки щокварталу подають до Фонду звіт про
використання приватизаційних паперів, що надійшли до комерційного
банку (додаток N 2), та звіт про рух приватизаційних паперів
(додаток N 4). Банки зобов'язані щорічно, після проведення аудиторської
перевірки, в 10-денний термін з моменту отримання аудиторського
висновку подати його копію до Фонду державного майна України." 9. Розділ IV доповнити пунктом 4.4 такого змісту: "4.4. Національний банк України у письмовій формі сповіщає
Фонд державного майна України про необхідність призупинення або
анулювання ліцензії на здійснення банком посередницької діяльності
з приватизаційними паперами у разі порушення банком встановлених
економічних нормативів або отримання збитків внаслідок діяльності
банку та його філій." Пункт 4.4 розділу IV відповідно вважати пунктом 4.5. 10. Розділ IV доповнити пунктами 4.6 та 4.7 такого змісту: "4.6. В місячний термін після отримання ліцензії на
здійснення посередницької діяльності з приватизаційними паперами,
банк зобов'язаний подати до Фонду: - перелік усіх відділень, філій та представництв банку, що
здійснюватимуть посередницьку діяльність з приватизаційними
паперами із зазначенням даних про склад посадових осіб відповідно
до п.2.1.2; - перелік усіх фізичних та юридичних осіб, які
здійснюватимуть залучення приватизаційних паперів на підставі
укладеної угоди з банком; - зразок договору про надання посередницьких послуг. Філії, відділення та представництва, що будуть здійснювати
посередницьку діяльність з приватизаційними паперами, зобов'язані
в 10-денний термін довести до відома регіональних відділень
Фонду." "4.7 При необхідності Фонд має право запросити будь-які
документи, що стосуються посередницької діяльності банку з
приватизаційними паперами і не є комерційною таємницею."
Додаток N 3

до Інструкції про умови та правила

ліцензування посередницької діяльності

банків з приватизаційними паперами, в

редакції наказу ФДМ України та

Міністерства фінансів України від

02.04.96 р. N 373/58
Реєстраційний N ________ До Фонду державного майна України
"___" __________ 199_ р.
Заява

на видачу ліцензії
Заявник _________________________________________________________
Юридична особа __________________________________________________
Держава _________________________________________________________
Керівник ________________________________________________________
Ідентифікаційний код заявника по ЗКПО ___________________________
Адреса __________________________________________________________
Телефон _____________ Телефакс ______________ Телекс ____________
Прошу видати ліцензію на здійснення посередницької діяльності
з приватизаційними паперами.
____________ ___________________
(дата) (підпис)
Додаток N 4

до Інструкції про умови та правила

ліцензування посередницької діяльності

банків приватизаційними паперами, в

редакції наказу ФДМ України та

Міністерства фінансів України від

02.04.96 р. N 373/58
___________________________________________________

(номер ліцензії на право здійснення посередницької

діяльності з приватизаційними паперами та статутний

фонд, на який видана ліцензія) ___________________________________________________

(повна назва банку, адреса та N телефону на момент

надання довідки)
Звіт

про рух приватизаційних паперів

за _________ квартал 199__ року
————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид при|Код|Вартість при|Надходження|Вкладення при|Вартість неви| ватиза-|ряд|ватизаційних|за звітний |ватизаційних |користаних | ційних |ка |паперів на |період |паперів в об'|паперів на кі| паперів| |початок звіт|(крб.) |єкти що прива|нець звітного| | |ного періоду| |тизуються |періоду | | |(крб.) | |(крб.) |(крб.) | ———————+———+————————————+———————————+—————————————+—————————————| Майнові| | | | | | сертифі| | | | | | кати | | | | | | ———————+———+————————————+———————————+—————————————+—————————————| Житлові| | | | | | чеки | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Голова правління (прізвище)
М.П.

Головний бухгалтер (прізвище)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: