open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 103/44/62 від 03.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

16 квітня 1996 р.
vd960403 vn103/44/62 за N 184/1209
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

аграрної політики та продовольства

N 385/1287/879 ( z1303-15 ) від 12.10.2015 }
Про затвердження Типових правил біржової торгівлі

сільськогосподарською продукцією

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від
17.11.95 N 916 ( 916-95-п ) "Про прискорення організації біржового
сільськогосподарського ринку" (пункт 3) з метою реалізації
положень Концепції організації біржового сільськогосподарського
ринку, Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Типові правила біржової торгівлі
сільськогосподарською продукцією, що додаються. 2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра сільського господарства і продовольства Подоленюка Л.М.,
заступника Міністра економіки Пошивайла В.К., першого заступника
Міністра фінансів Сивульського М.І.
Міністр сільського господарства
і продовольства України П.І.Гайдуцький
Міністр економіки України В.М.Гурєєв
Міністр фінансів України П.К.Германчук
Затверджено

наказом Міністерства сільського

господарства і продовольства

України, Міністерства економіки

України і Міністерства фінансів

України від 3.04.96 р.

N 103/44/62
Типові правила біржової торгівлі

сільськогосподарською продукцією
1. Загальні положення
1.1. Правила є основним документом, що регулює порядок
здійснення біржових операцій стосовно торгів сільськогосподарської
продукції, встановлює правила поведінки учасників торгів,
посадових осіб і працівників бірж, визначає зміст біржових угод та
встановлює гарантії їх виконання. 1.2. Правила є обов'язковими для всіх бірж, створених згідно
із Законом України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ), та
зареєстрованих відповідно до статті 8 Закону України "Про
підприємництво" ( 698-12 ), на які поширюється дія постанови
Кабінету Міністрів України від 26.09.95 N 768 ( 768-95-п ) "Про
заходи щодо розвитку ринку сільськогосподарської продукції в
Україні". 1.3. Біржі можуть затверджувати свої правила лише тоді, якщо
вони не протирічать цим Правилам. 1.4. Правила розроблені на підставі Закону "Про товарну
біржу" ( 1956-12 ), інших законодавчих актів України.
2. Біржові посередники
2.1. Біржова торгівля здійснюється шляхом проведення біржових
операцій членом біржі: - за замовленням клієнта, від свого імені та за власний
рахунок або від свого імені та за рахунок клієнта (брокерська
діяльність); - від свого імені та за власний рахунок для власних потреб чи
з метою подальшого перепродажу (брокерська діяльність). Член біржі, статутом якого не передбачена посередницька
діяльність, має право займатися виключно брокерською діяльністю з
реальним товаром. 2.2. Оплата клієнтами послуг членів біржі за виконання
замовлень з купівлі-продажу сільськогосподарської продукції на
біржі проводиться у вигляді комісійної винагороди, розмір якої
може регулюватися Правилами біржової торгівлі. Інші послуги, які
надають посередники, оплачуються за згодою обох сторін відповідно
до чинного законодавства України. 2.3. Член біржі зобов'язаний не пізніше одного дня після
виконання (невиконання у встановлені строки) замовлення повідомити
про це свого клієнта погодженими засобами зв'язку, якщо інше не
передбачено договором з клієнтом. 2.4. Обслуговування клієнтів членом біржі проводиться згідно
з укладеним між ними договором, в якому визначаються права,
обов'язки та відповідальність сторін. Зазначений договір обов'язково включає положення щодо права,
зобов'язання та відповідальності сторін, митному оформленню
продукції в разі, якщо ця продукція буде куплена особою -
нерезидентом України. За умови наявності цих положень право на
декларування може набувати біржовий посередник (член біржі).
3. Учасники біржових торгів
3.1. Учасниками біржової торгівлі можуть бути тільки члени
біржі. Членство на біржі регламентується установчими документами,
цими Правилами та іншими документами, затвердженими біржовим
комітетом. 3.2. Учасники біржових торгів: а) брокери - фізичні особи, зареєстровані на біржі відповідно
до її статуту, обов'язки яких полягають у виконанні доручень
членів біржі, яких вони представляють, щодо здійснення біржових
операцій шляхом підшукування контрактів і поданні здійснюваних
ними операцій для реєстрацій на біржі. Кількість брокерів кожної аграрної біржі визначається
біржовим комітетом (радою біржі). Брокери вправі пересвідчитися в наявності та якості
запропонованого товару, а також у платоспроможності покупця,
пропонувати альтернативні умови контрактів та здійснювати будь-які
інші дії, що не суперечать інтересам клієнтів. Брокерам забороняється розголошувати комерційні таємниці щодо
здійснюваних за їх участю біржових операцій клієнтів, одночасно
обслуговувати двох або більше клієнтів, інтереси яких суперечать
один одному. б) біржові маклери - працівники біржі, які ведуть торги,
фіксують усну згоду брокерів на укладення угоди на певних умовах
та мають право призупиняти торги не більш, ніж на десять хвилин. 3.3. Особи, що забезпечують проведення біржових торгів -
працівники біржі за своїми функціональними обов'язками. 3.4. Порядок допуску в торговий зал біржі відвідувачів та
представників засобів масової інформації визначається біржею.
Відвідувачам заборонено прямо чи безпосередньо втручатися в хід
біржових торгів. Маклер має право при необхідності прийняти
рішення про випровадження відвідувачів із залу під час торгів.
4. Товари, що допускаються до торгів
4.1. До біржових торгів допускається сільськогосподарська
продукція визначеного переліку (затверджується біржею) стандартної
якості, що є реальним товаром, а також стандартні контракти на цю
продукцію, що допущені біржею у встановленому порядку до торгів. 4.2. За рішенням біржового комітету до торгів може бути
допущена також продукція, що забезпечує виробництво
сільгосппродукції, кількість якої не повинна перевищувати
40 відсотків від загального обсягу товару. 4.3. Стандарти щодо мінімальної кількості
сільськогосподарської продукції, яка виставляється на торги,
затверджуються біржовим комітетом.
5. Порядок формування біржових цін та їх оприлюднення
5.1. Ціни на біржі формуються вільно. Їх рівень визначається
на кожен вид сільськогосподарської продукції співвідношенням
попиту та пропозиції на даний момент біржових торгів. 5.2. На біржі використовуються такі поняття цін: ціни
продавця (пропозиції), ціни покупця (попиту), ціни біржових угод,
котирувальні ціни. 5.3. Ціною продавця на біржовий товар визнається ціна, що
вказана учасником біржових торгів у заявці на продаж, а також
названа ним під час торгів з метою стимуляції продажу. 5.4. Під ціною покупця розуміють ціни, що вказані покупцем в
заявках по купівлі, а також ті, які називаються ним безпосередньо
під час торгів при обговоренні пропозиції продавця. 5.5. Ціною біржової угоди є остання з тих, які названі
покупцем (продавцем) цін під час біржових торгів на конкретну
позицію товару, що зафіксована біржовим маклером. 5.6. Котирувальна ціна - це ціна, визначена котирувальною
комісією біржі шляхом аналізу цін біржових угод, цін продавців,
цін покупців на підставі єдиних критеріїв та спеціальних методів.
Розрізняють котирування офіційне та позаофіційне (довідкове). 5.7. Котирування офіційне проводиться по відношенню щодо цін
біржових угод на визначені біржею групи сільськогосподарської
продукції стандартної якості з єдиним базисом поставки після
кожного біржового торгу. Процес визначення офіційної котирувальної
ціни передбачає об'єктивну оцінку коливань цін протягом біржового
дня. 5.8. Котирування позаофіційне (довідкове) проводиться на
підставі аналізу всіх цін (попиту, пропозиції, угод) з урахуванням
оцінки котирувальної комісії кон'юнктури попиту та пропозиції за
трьома напрямками: - за цінами продавців (котирувальна ціна пропозиції), - за цінами покупців (котирувальна ціна попиту), - за найбільш типовою на біржі в конкретний період часу ціною
на конкретний вид (групу) товару (котирувальна ціна біржі). Довідкове котирування може проводитися на підставі підсумків
кількох біржових торгів. 5.9. Дані котирування не можуть бути оскаржені членом біржі
та змінені за рішенням біржового комітету. 5.10. Дані офіційного котирування сповіщаються на біржі
наступного понеділка після проведення торгів. 5.11. Рішенням котирувальної комісії біржа має право
встановлювати граничні рівні коливання цін на товари, що офіційно
котируються на біржі, відхилення від яких дає підставу для
припинення торгу по даному виду товару. 5.12. Рівень цін для закупівлі сільськогосподарської
продукції та продовольства на державні потреби повинен визначатись
з урахуванням середньозважених цін за результатами попередніх
торгів.
6. Біржові операції та біржові угоди
6.1. Біржовою операцією визнається угода, що відповідає
умовам, визначених статтею 15 Закону України "Про товарну біржу"
( 1956-12 ). 6.2. Під час біржових торгів можуть бути укладені угоди, що
пов'язані з: - негайною (від 1 до 30 днів) взаємною передачею прав та
обов'язків щодо реальної сільськогосподарської продукції (спотова
угода); - відстроченою (від 30 до 360 днів) взаємною передачею прав
та обов'язків щодо реальної сільськогосподарської продукції
(форвардна угода); - взаємною передачею прав та обов'язків щодо стандартного
контракту (ф'ючерсна угода); - поступкою прав на майбутню передачу чи набуття прав і
обов'язків щодо реального товару або стандартного контракту
(опціонна угода). Інші види угод щодо біржової сільськогосподарської продукції,
контрактів чи прав вводяться біржею за погодженням з
Мінсільгосппродом. 6.3. Стандартним контрактом на біржовий товар є контракт, в
якому кількість, якість, базис поставки та строки виконання є
стандартними. Єдиною змінною величиною стандартного контракту є
ціна, що визначається в процесі біржового торгу. Правила біржової торгівлі стандартними контрактами
затверджуються додатково. 6.4. Біржова угода умовно проходить два етапи укладення.
Перший - починається з оголошення біржовим маклером, що веде
торги, пропозиції продавця, і закінчується в момент оголошення ним
реєстраційного номера покупця та ціни продажу, одночасно
брокери-покупці та -продавці підтверджують підписами на тікетах
згоду на купівлю та продаж. На другому етапі угода оформляється
письмово біржовим контрактом, що підписується брокером-покупцем і
-продавцем та уповноваженою особою біржі. Біржовий контракт має включати в собі положення щодо прав і
обов'язків з митного оформлення експорту продукції. Зазначені
положення можна викласти і окремим протоколом як додаток до
контракту. 6.5. Біржова угода вступає в дію з моменту її підписання
обома сторонами.
7. Місце проведення торгів
7.1. Місцем проведення торгів є торговий зал біржі. Біржа
визначає місце в торговому залі для торгів окремими групами
сільськогосподарської продукції. Зміна кількості та розміщення
нових місць визначається не пізніше, ніж за десять днів до початку
торгів. Інформація про це оприлюднюється у триденний строк. 7.2. Дні та час початку біржових торгів визначаються біржею.
Зміна розпорядку повідомляється біржею учасникам у відповідності
із п.7.1. цих Правил.
8. Порядок підготовки та проведення біржових торгів
8.1. Заявки на купівлю чи продаж реальної
сільськогосподарської продукції подаються брокерами на біржу до
початку торгів. Форму заявки, час та спосіб подачі визначає біржа.
8.2. Одночасно із заявкою брокер зобов'язаний надати такі
документи: 8.2.1. - на продаж: а) довідку сертифікованого складу про наявність заявленої
кількості сільськогосподарської продукції; б) сертифікат якості незалежної інстанції по контролю якості
сільськогосподарської продукції; 8.2.2 - на купівлю - документ про оплату біржі гарантійного
внеску.
8.3. Біржа має право вимагати від покупця документи, що
підтверджують наявність на його рахунку в банку необхідних коштів,
чи гарантію оплати від банку. 8.4. У заявці обов'язково вказується строк її дії.
Продовження строку дії чи зняття заявки, а також зміна інформації
брокером проводиться письмово в строки, встановлені біржею згідно
з п.8.1. цих Правил.
8.5. На основі заявок формується бюлетень продажу та купівлі
на даний біржовий торг, позиції якого є підставою для оголошення
інформації маклером, що веде торги. 8.5.1. Бюлетень формується за групами сільськогосподарської
продукції, найменуваннями та за принципом зниження цін. 8.5.2. Реквізитами бюлетеня може бути найменування, якісна
характеристика, кількість, ціна, місцезнаходження
сільськогосподарської продукції або місце поставки, умови оплати. 8.5.3. Бюлетень за форвардними пропозиціями формується
аналогічно бюлетеню по спотовому продажу та додатково
розподіляється за строком виконання.
8.6. Ціни на продукцію приймаються за базисом поставки.
Бюлетень формується з врахуванням базису поставки. 8.7. Біржа зобов'язана за добу до торгів підтвердити
отримання заявки від брокера. У разі відхилення від інформації
його заявки, брокер повинен негайно оповістити про це біржу. 8.8. Бюлетень заявок на продаж надається брокерам біржею за
2 години до початку торгів. 8.9. Торги проводяться у валюті України.
9. Порядок проведення біржових торгів по реальному товару
9.1. Реєстрація учасників торгів та допуск в торговий зал
регламентуються біржею.
9.2. Торги реальною сільськогосподарською продукцією з
негайною поставкою проводяться за таким регламентом: 9.2.1. Біржовий маклер, що веде торги, оголошує початок
біржового торгу, після чого послідовно називає номер позиції
згідно з бюлетенем продажу даного біржового дня. 9.2.2. Брокер-продавець піднімає реєстраційний номер, що
підтверджує його присутність в залі. При відсутності продавця
позиція, яку він заявив, знімається з торгів. 9.2.3. Брокер-покупець сповіщає про готовність купити товар
за цією позицією бюлетеня за оголошеною ціною підняттям
реєстраційного номера. Якщо інших покупців немає, угода вважається
укладеною після оголошення маклера: позиція N _____ за ціною _______ продана брокеру N _____. Інформація про продану позицію
висвітлюється на табло. 9.2.4. Якщо покупців виявиться більше одного, між брокерами
проводиться конкурентний торг на збільшення. Брокер-покупець, який
запропонував найбільшу ціну, вважається стороною угоди. 9.2.5. Якщо покупців на оголошену позицію за стартовими
умовами не виявлено, брокер-продавець може запропонувати зниження
ціни. При виявленні покупця маклер фіксує ціну продажу і оголошує
продаж позиції. Якщо після запропонованої зниженої ціни продавець
не виявляється, позиція знімається з торгів. 9.2.6. У випадку, коли під час зниження ціни виявиться більш
одного покупця, проводиться конкурентний торг на збільшення ціни
за процедурою згідно з п.9.2.4. цих Правил. 9.2.7. При відсутності попиту на позицію брокер-покупець може
запропонувати продавцю змінити умови продажу. Якщо
брокер-продавець згоден, угода укладається на запропонованих
умовах. Право вибору сторони угоди між брокером-покупцем, який
згоден на купівлю позиції згідно із заявкою, і брокером-покупцем,
що запропонував більш високу ціну, але лише на частину заявленої
партії, має брокер-продавець. 9.2.9. Брокери, що уклали угоду, підписують тікет, в якому
вказуються дані торгів, позиція бюлетеня, кількість, ціна,
реєстраційний номер брокера, та здають його реєстратору.
Непідписання тікету є порушенням Правил. 9.2.10. Після оголошення всіх позицій бюлетеня на продаж
маклер надає можливість брокерам для заяв та пропозицій, що мають
відношення до змісту торгів або їх процедури. Після цього
оголошується бюлетень на купівлю, причому брокер, що виконав своє
замовлення на купівлю під час торгів за бюлетенем на продаж, може
зняти свою позицію тільки в обсязі укладених угод.
9.3. Торги реальним товаром з відстроченою поставкою
проводяться за регламентом, передбаченим п.9.2. цих Правил, по
кожному місяцю виконання поставки. 9.4. Біржовий маклер після оголошення всіх позицій бюлетеня
при необхідності може зробити офіційні повідомлення біржі, потім
закриває торги. Учасники біржових торгів, що уклали угоди,
запрошуються до біржових реєстраторів для оформлення біржового
контракту. 9.5. Біржовий комітет і представник органу, уповноваженого
формувати та використовувати державні інтервенційні запаси
(ресурси) сільськогосподарської продукції, сировини і
продовольства, мають право оперативного втручання у хід ведення
торгів, якщо ціни біржових угод протягом дня різко підвищуються
або знижуються, а також має місце невірна інформація, яка
негативно впливає на них. 9.6. Протягом встановленого біржею терміну біржа видає
підсумковий бюлетень результатів торгів та оприлюднює його на
інформаційному стенді. 9.7. Під час проведення торгів та перебування на біржі
учасники торгів і службовці біржі зобов'язані виконувати Правила
поведінки і ділової етики, що затверджені біржею.
10. Порядок реєстрації та оформлення угод
10.1. Угода, укладена на біржових торгах, повинна бути
зареєстрована та оформлена як біржовий контракт. Біржовий контракт має включати в собі положення щодо прав,
обов'язків і відповідальності з митного оформлення експорту
продукції, які не суперечать укладеному біржовим посередником -
членом біржі - договору на брокерське обслуговування продавця цієї
продукції. Зазначені положення можна викласти і окремим протоколом
як додаток до контракту. 10.2. Дані підписаних брокером тікетів зіставляються з даними
реєстратора про покупця, продавця, кількість товару та ціну
укладених угод. У випадку розбіжності даних тікета з даними
реєстратора рішення про умови угоди приймає маклер, що вів торги. 10.3. Брокери зобов'язані підписати контракт, а біржа його
зареєструвати не пізніше наступного за укладенням угоди робочого
дня. При підписанні контракту брокер зобов'язаний надати договори,
на підставі яких він діяв в інтересах третіх осіб. Несвоєчасне
підписання контракту визначається як відмова від оформлення угоди. 10.4. Біржовому контракту присвоюється реєстраційний номер,
його форма та зміст затверджуються біржею. Контракт підписується
брокерами, уповноваженими особами біржі та засвідчується печаткою
біржі. Контракт оформляється в трьох примірниках: по одному для
кожної із сторін угоди і один - для архівного зберігання на біржі.
За поданням сторін біржа може видавати завірені копії контракту. В разі укладення біржового контракту, однією із сторін якого
виступає покупець - нерезидент України, оригінали продавця і біржі
гасяться уповноваженою біржею особою штампом або надписом "Копія".
Підставою для митного оформлення експорту продукції є тільки
оригінал покупця. 10.5. Інформація щодо оформлених контрактів вноситься в
журнал реєстрації контрактів. 10.6. За реєстрацію укладеної угоди біржа може встановлювати
реєстраційний збір, що не може перевищувати 0,5 відсотків суми
угоди з обох сторін, з урахуванням всіх податків, які встановлені
на території України. Біржа самостійно визначає сторону або
сторони, що оплачують державне мито за реєстрацію угоди згідно з
Декретом Кабінету Міністрів України "Про державне мито" ( 7-93 ). 10.7. В разі відсутності у біржовому контракті відомостей
щодо прав, зобов'язань та відповідальності митному оформленню
експорту продукції, декларування може виконати тільки продавець
цієї продукції самостійно або через митного брокера. В разі відсутності положень щодо митного оформлення експорту
продукції у договорі на брокерське обслуговування продавця
сільгосппродукції, при відмові продавця взяти участь в
зовнішньоекономічному оформленні відповідальність за наслідки несе
біржовий посередник, який уклав договір на брокерське
обслуговування продавця. 10.8. При оформленні біржового контракту, стороною
(сторонами) якого є нерезидент (нерезиденти) України, ціна
біржової угоди зазначається в іноземній валюті. Перерахування
здійснюється за курсом НБУ на день проведення торгів. Розрахунки за цими контрактами здійснюються в іноземній
валюті.
11. Розірвання угод та визнання їх недійсними
11.1. Розірвання біржових угод не допускається, крім
випадків, що передбачені чинним законодавством України та цими
Правилами. 11.2. Угода, що зареєстрована на біржі, визнається розірваною
в таких випадках: - за рішенням біржового арбітражу; - за рішенням судових органів; - за погодженням сторін. 11.3. Порядок претензійного врегулювання спорів визначається
чинним законодавством України та міжнародними угодами. Правила та порядок розгляду спорів, кількість суддів та
персональний склад біржового арбітражу підлягають затвердженню
рішенням загальних зборів членів біржі. 11.4. У випадку розірвання контракту сторони зобов'язані
сповістити про це біржу не пізніше 10 днів з дня розірвання
контракту. 11.5. В разі розірвання угоди або визнання її недійсною,
біржа зобов'язана сповістити про це Пункт реєстрації угод митними
органами України протягом наступного дня після отримання
зазначеної інформації.
12. Розрахунки та гарантії виконання біржових контрактів
12.1. Для забезпечення надійності розрахунків за спотовими
угодами з реальним товаром Продавець і Покупець вносять
гарантійний внесок, розмір якого не може бути меншим 0,5 відсотків
від суми заявки. Гарантійний внесок за форвардними угодами не може
бути нижчим, ніж 0,5 відсотків, помножених на кількість місяців до
виконання контракту. 12.2. У випадку відмови покупця від оплати або закінчення
терміну оплати контракту, гарантійний внесок, за винятком
обов'язкових платежів біржі, направляється на користь продавця. 12.3. Брокеру-учаснику торгів, що не уклав угод під внесений
гарантійний внесок, він повертається біржею не пізніше 3-х днів
після закінчення строку дії заявки. 12.4. Оплата біржових контрактів проводиться через біржу до
виконання контракту як продавцем, так і покупцем. Підставою для
перерахування вартості контракту продавцю є акт
прийняття-здавання, зазначеного в контракті, сільськогосподарської
продукції за кількістю і якістю, підписаний покупцем та продавцем,
або письмова згода покупця на передплату. 12.5. У випадку ненадання біржі акта прийняття-здавання в
строки, зазначені в контракті, кошти, що надійшли від платника,
повертаються йому біржею протягом 2-х робочих днів. 12.6. При надходженні заяви від продавця про порушення
покупцем умов контракту біржа може затримати на своєму рахунку
гарантійний внесок та прийняти рішення протягом п'яти робочих днів
про порядок вирішення спору. 12.7. У випадку невиконання контракту винна сторона сплачує
штраф у встановленому біржовим комітетом (радою біржі) розмірі на
користь біржі та сторони, що потерпіла. 12.8. Визнання біржової угоди недійсною внаслідок порушення
цих Правил однією із сторін не звільняє порушника від сплати
реєстраційного збору біржі.
13. Відповідальність за порушення типових правил
13.1. Керівники біржі несуть відповідальність за будь-яке
порушення цих Правил в порядку, що визначений положеннями про
структурні підрозділи біржі та посадовими інструкціями. 13.2. За порушення цих Правил можуть застосовуватись санкції
у випадках: а) надання документів, що містять недостовірну інформацію; б) неоплати оформленого біржового контракту; в) перешкодження веденню торгів; г) неявки на торги брокера, що подав заявку. Цей перелік може бути змінено або доповнено рішенням керівних
органів біржі. 13.3. До учасників торгів можуть застосовуватись такі
санкції: а) попередження про неналежну поведінку; б) випровадження із залу торгів з одночасним зняттям заявки з
торгів; в) позбавлення права участі в біржових торгах протягом
певного часу або постійно (дискваліфікація); г) відмова в реєстрації на даний біржовий торг; д) штраф; ж) призупинення або позбавлення членства на біржі. 13.4. За вимогою учасника торгу йому повинна бути видана
офіційна довідка про застосування санкцій.
14. Розгляд спорів, що виникають із біржових торгів
14.1. Спори, що виникають в процесі виконання Правил біржової
торгівлі, вирішуються залежно від компетенції - дирекцією,
біржовим комітетом, біржовим арбітражем, загальними зборами членів
біржі.
15. Правила поведінки членів біржі та учасників торгів
15.1. Нормативними документами біржі повинно бути
передбачено, що поведінка брокерів та працівників біржі повинна
відповідати нормам ділової етики, які необхідні для підтримання
доброї репутації біржі. 15.2. Біржа має здійснювати контроль за діяльністю членів
біржі і брокерів, правомірністю їх біржових операцій та станом
платоспроможності, для чого затверджує зміст та періодичність
подання біржі відповідних звітів. 15.3. Регламент біржі повинен містити вимоги до членів біржі: - додержуватись при укладенні договорів з клієнтами типових
форм, що вироблені біржею; - оперативно забезпечувати клієнтів інформацією та вести від
їх імені розрахунки за угодами; - уникати злиття інтересів члена біржі та його клієнта; - виконувати доручення клієнта найкращим чином; - забезпечити у випадку наявності у члена біржі грошових
коштів чи власності клієнта достатній їх захист, відокремлення їх
від власного майна; - оперативно і вірно вести справи за претензіями клієнта; - мати достатні фінансові ресурси для покриття зобов'язань
своєї фірми. 15.4. Біржа зобов'язана передбачити санкції аж до виключення
з числа членів біржі за наступні дії: - порушення Правил та розпоряджень біржі, що стосуються
поведінки або комерційної діяльності членів, чи порушення
будь-якої угоди, договору з біржею; - шахрайство, безвідповідальна поведінка, несумісна з
принципами справедливої торгівлі, та невиконання зобов'язань,
особливо платіжних; - здійснення фіктивних угод чи видача розпоряджень, доручень
брокеру на купівлю або продаж, які при їх виконанні не
передбачають зміни володіння власністю; - неправдиві відомості, що надані при вступі у члени біржі; - будь-які дії, що завдають шкоди інтересам чи благополуччю
біржі; - нездатність чи відмова в наданні облікових книг і
документів, в тому числі по укладених угодах, за вимогою біржі,
неявка брокера або члена біржі за її викликом; - спроби вимагання, визначення нереальних цін та комісійних
винагород, торгівля всупереч розпорядженням та намірам клієнтів,
маніпулювання цінами та спроби монополізації ринку через скупку
товарів, видача неправдивої інформації про ринок, торгівля або
передача товару від свого імені за рахунок клієнта без його
дозволу, невиконання рішень біржового арбітражу. Біржа зобов'язана передбачити заборону таких практичних дій: - розкриття чи розголошення розпорядження, доручення брокеру
в будь-який час, торгівля проти чи на боці іншого контрагента з
урахуванням розпорядження розголошеного і сповіщеного члену біржі
внаслідок його близьких відносин з клієнтом; - торгівля з самим собою без переходу права власності; - приховування, придержування членом біржі від відкритого
ринку будь-якого розпорядження (доручення) на угоду чи їх частини
для зручності іншого члена; - купівля або продаж як засіб примирення, надання послуги,
купівля або продаж одночасно по заздалегідь узгодженій ціні; - торгівля брокером за власний рахунок по ціні ринку або по
запропонованій клієнтом ціні до виконання розпорядження клієнта; - невиконання вимоги переконатися в точності реєстрації
працівниками біржі ціни угоди; - порушення черговості виконання замовлень клієнтів, що мають
рівні умови.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: