open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 66 від 08.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

23 квітня 1996 р.
vd960408 vn66 за N 198/1223

Про затвердження Положення про порядок розрахунків з бюджетом

за різницю в цінах на природний газ власного видобутку

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
22 грудня 1995 року N 1033 ( 1033-95-п ) "Про порядок забезпечення
природним газом народного господарства і населення в 1996 році"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок розрахунків з бюджетом за
різницю в цінах на природний газ власного видобутку, що додається. 2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
фінансів України від 06.05.95 N 65 ( z0135-95 ) "Про затвердження
Порядку розподілу виручки, що надходить на транзитні рахунки,
відкриті на ім'я постачальників природного газу, та розрахунків з
бюджетом за різницю в цінах на природний газ".
Заступник Міністра М.І.Сивульський
Затверджено

наказом Мінфіну від

8 квітня 1996 року N 66
Положення

про порядок розрахунків з бюджетом за різницю

в цінах на природний газ власного видобутку
1. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
22 грудня 1995 року N 1033 ( 1033-95-п ) "Про порядок забезпечення
природним газом народного господарства і населення в 1996 році"
вводиться такий порядок розрахунків з Державним бюджетом за
різницю в цінах на природний газ власного видобутку. 2. Платниками різниці в цінах на природний газ власного
видобутку є газовидобувні підприємства акціонерного товариства
"Укргазпром" та нафтогазовидобувні підприємства акціонерного
товариства "Укрнафта", а також інші нафтогазовидобувні
підприємства, яким Мінекономіки затверджує оптові ціни на газ
природний власного видобутку. 3. Різниця в цінах на природний газ визначається як різниця
між затвердженими Міністерством економіки граничною
оптово-відпускною ціною на природний газ для споживачів України
без урахування частини витрат транспортуючих організацій і
транспортних витрат видобувних підприємств та ціною власного
видобутку з урахуванням податку на добавлену вартість. 4. Сума різниці в цінах на газ визначається платниками
самостійно і вноситься до Державного бюджету щодекадно авансовими
платежами 15 і 25 числа поточного місяця та 5 числа наступного
місяця, виходячи з фактично сплачених одержувачами обсягів газу за
минулу декаду, видобутого починаючи з 1 січня 1996 року, в
національній валюті за валютним обмінним курсом Національного
банку України до долара США, що діяв на день зарахування коштів за
відпущений газ на рахунок платника різниці в цінах на газ. Суми
різниці в цінах на газ зараховуються до Державного бюджету України
на розділ 22 Класифікації доходів і видатків Державного та
місцевих бюджетів України, символ звітності банку 13. Платники щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним,
подають податковим органам за місцезнаходженням розрахунки за
різницю в цінах на газ за формою (додається). До розрахунку також включаються обсяги газу, реалізовані за
бартерними (товарообмінними) операціями. 5. Якщо обчислені в місячному розрахунку суми різниці в цінах
на газ будуть більшими від сум, сплачених авансовими платежами,
доплата різниці в цінах на газ провадиться платником до 25 числа
місяця, наступного за звітним. 6. Суми різниці в цінах на газ, що не були внесені у
встановлений термін (тобто до 25 числа наступного за звітним
місяця), сплачуються до бюджету з нарахуванням пені за кожний день
прострочки платежу відповідно до Декрету Кабінету Міністрів
України від 21.01.93 N 8-93 "Про стягнення не внесених у строк
податків і неподаткових платежів", починаючи з наступного дня
після настання строку сплати по день сплати включно. 7. Зайво сплачені суми різниці в цінах на газ зараховуються в
рахунок наступних платежів або за висновком податкової інспекції
повертається фінансовим органом платнику в 5-денний строк від дня
одержання його письмової заяви. 8. Вказана різниця між цінами на газ відображається
платниками по дебету рахунку 51 "Розрахунковий рахунок" і кредиту
рахунку 68 "Розрахунки з бюджетом" та показується у рядку 355
"Різниця в цінах на газ" форми N 2 "Звіт про фінансові результати
та їх використання". 9. Платники різниці в цінах на газ та їх посадові особи
несуть відповідальність за правильність обчислення і своєчасність
сплати різниці в цінах на газ до бюджету відповідно до чинного
законодавства України. 10. Контроль за правильністю обчислення і своєчасністю сплати
різниці в цінах на газ здійснюється державними податковими
інспекціями. 11. У зв'язку з прийняттям Закону України "Про Державний
бюджет України на 1996 рік" ( 96/96-ВР ), уточнені розрахунки за
I квартал 1996 року складаються і подаються до державних
податкових інспекцій до 5 травня 1996 року. В цей же термін
перераховуються донараховані суми не раніше сплачених платежів за
різницю в цінах на газ до бюджету без нарахування пені.
Додаток

до Положення про порядок розрахунків

з бюджетом за різницю в цінах на

природний газ
В ________________________ державну
податкову інспекцію
порядок розрахунків з бюджетом за
різницю в цінах на природний газ
Ідентифікаційний код платника _____ __________________________________
(повне найменування платника)
Прізвище відповідальної особи
(виконавця) _______________________
тел. ______________________________
Розрахунок за різницю в цінах на природний газ

власного видобутку за ________________ 1996 року ————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата|NN |Наймену-|Сума |Курс |Сума |Гранична оптова ціна |Кіль- | зара|до-|вання |вируч|дола-|вируч|за 1000 м3, затвердже|кість | ху- |ку-|спожива-|ки |ра |ки в |на Мінекономіки в |спла- | ван-|мен|ча газу |млн. |крб. |дол. |дол.США |ченого| ня |ту | |крб. | |США |—————————————————————|газу, | кош-| | | | | |з враху- |без враху-|тис.м3| тів | | | | |гр.1:|ванням та-|вання тари| | | | | | |гр.2 |рифів на |фів по тра|гр.3: | | | | | | |транспорт.|нсп.газу |гр.4 | | | | | | |газу |видобувних| | | | | | | | |і транс- | | | | | | | | |потрт. під| | | | | | | | |приємств | | ————+———+————————+—————+—————+—————+——————————+——————————+——————| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ..................
.................. __________________
Разом
Крім того, сплачено
товарними поставками
.................. __________________
Всього

Продовження таблиці ————————————————————————————————————————————————————————————————— Оптова |Різниця |Сума плати різниці|Фактично|Крім того,|Підля- | ціна га-|в цінах |в цінах на газ |сплачено|проведено |гає до-| зу влас-|на газ |——————————————————| |взаємоза- |платі | ного ви-|за |в дол. |в |млн.крб.|лік з бюд-|(+), | добутку |1000 м3,| |млн.крб. | |жетом, |повер- | з ПДВ за|в | | | |млн.крб. |ненню | 1000 м3,|дол.США |гр.6 x |гр.9 x | | |(-), | затверд-| |x гр.8 |x гр.2 | | |млн. | жена |гр.5 - | | | | |крб. | Мінеко- |- гр.7 | | | | | | номіки в| | | | | |гр.10 -| дол.США | | | | | |гр.11 -| | | | | | |гр.12 | ————————+————————+————————+—————————+————————+——————————+———————| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ..................
.................. __________________
Разом
Крім того, сплачено
товарними поставками
.................. __________________
Всього

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: