open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Рішення Комісії 96/282/Євратом

"Щодо реорганізації Спільного Дослідницького Центру"

від 10 квітня 1996 року

КОМІСІЯ ЄВРОПЕЙСЬКИХ СПІВТОВАРИСТВ, Враховуючи Договір, що засновує Європейське Співтовариство з
Атомної Енергії ( 994_027 ) і, зокрема, статті 8 і 131 (2)
вищевказаного, Враховуючи висновок Правління СДЦ, Беручи до уваги, що Спільний Дослідницький центр (СДЦ),
відповідно до Рішення Комісії 85/593/Євратом від 20 листопада 1985
року щодо реорганізації Спільного Дослідницького Центру (СДЦ) (1),
востаннє змінене Рішенням 93/95/Євратом (2) та Рішенням
94/809/Євратом (3), одержав структуру, що відповідає
запропонованим йому задачам; ______________

(1) OJ No 373, 31. 12. 1985, с. 6.

(2) OJ No 37, 13. 2. 1993, с. 44.

(3) OJ No 330, 21. 12. 1994, с. 64.
Беручи до уваги, що цю структуру буде видозмінено, якщо
Комісія вважає, що це необхідно для забезпечення оптимально
ефективної діяльності СДЦ та повної відповідності останнього з
пріоритетами Комісії; Беручи до уваги, що 16 січня 1996 року Комісія вирішила, що
СДЦ стає незалежним Генеральним Директоратом Комісії для того, щоб
надати йому управлінську автономію, необхідну для належного
здійснення його задач; Беручи до уваги, що Рішення 85/593/Євратом та виправлення до
нього повинні бути відповідно замінені цим Рішенням,
ВИРІШИЛА ПРО ТАКЕ:
Стаття 1
Спільний Дослідницький Центр, надалі іменований "СДЦ",
складається з організацій, заснованих Комісією для виконання
дослідницьких програм Співтовариства та інших задач, довірених
йому Співтовариством.
Стаття 2
Органами СДЦ є: - Генеральний Директор, - Правління, - Науковий Комітет.
Стаття 3
СДЦ підпорядковується Генеральному Директору, призначеному
Комісією. Генеральний Директор і частина підрозділів, його
безпосередньо йому підпорядкованих, розташовуються в Брюсселі. Генеральний Директор вживає всіх необхідних заходів для
ефективної роботи СДЦ відповідно до діючих регламентів та
покладених на нього повноважень. Відповідно до нижчеописаних процедур Генеральний Директор: - підготовляє проекти програм по різних областях діяльності
СДЦ для подання їх до Комісії, позначаючи їхні фінансові аспекти, - створює стратегію СДЦ, особливо стосовно конкурентної
діяльності, та вживає заходів, необхідних для її здійснення, - обговорює та укладає контракти з дослідницької роботи з
третіми сторонами, - відповідає за здійснення програм та фінансове
адміністрування, - визначає внутрішню організаційну структуру СДЦ, зокрема з
урахуванням вимог бюджету, - у рамках покладених на нього повноважень використовує дану
йому владу при призначенні компетенцій керівників Кадровими
Регламентами та при укладанні контрактів за умовами наймання інших
службовців.
Стаття 4
1. Цим засновується Правління СДЦ. Воно складається з
наступних членів: (a) представників високого рівня від кожної держави-члена,
призначені Комісією на підставі висування кандидата владою даної
держави; (b) голови, що обирається представниками держав-членів, про
яких йдеться в пункті (a). Усі члени призначаються на трирічний період, що може
відновлятися. 2. Правління допомагає Генеральному Директору та надає
висновки для подання їх до Комісії з питань, що мають відношення
до: - ролі СДЦ у рамках стратегії Співтовариства в області
досліджень та технологічного розвитку, - наукового/технічного та фінансового керування СДЦ, а також
виконання покладених на нього задач. Що стосується питань, покладених на Генерального Директора
Комісією та в інтересах усіх питань, що стосуються, зокрема,
Правління, Генеральний Директор вимагає висновків Правління щодо
його пропозицій до їх застосування. Попередній висновок Правління необхідний з будь-якого
питання, представленого на рішення Комісії. Правління, зокрема, розглядає: (i) пропозиції для наукових програм, що повинні бути виконані
СДЦ, а також пропозиції по інших нових задачах, доручених СДЦ; (ii) підготовку багаторічного стратегічного планування, що
охоплює усі види діяльності СДЦ, та щорічно, не пізніше, ніж 31
грудня, відповідного річного плану, що вказує задачі кожної
робочої програми на наступний рік і що включає короткий опис
програми з ключовими датами, науковими довідками і кошторисами
витрат; (iii) послідовне виконання спеціальних програми СДЦ з
досліджень і розвитку технологій:

- їх реалізацію, приділяючи особливу увагу їх
погодженості з інтересами Співтовариства,

- стикування їх розвитку зі спеціальними програмами
непрямої дії відповідно до рамкових програм; з цією метою
Правління раз у рік організовує обмін думками з комітетами з
релевантних програм,

- будь-які можливі коректування до цього; (iv) розвиток стосунків з іншими відділами Комісії та з
третіми сторонами на принципах клієнт/підрядчик; (v) стратегію щодо конкурентної діяльності СДЦ та її
результатам; (vi) формулювання пропозицій щодо річного бюджету СДЦ та
моніторинг його виконання; (vii) організація СДЦ,

- його фінансове управління,

- основні капіталовкладення,

- виконання його дослідницької діяльності,

- оцінка останньої "групами відвідувачів", що складаються
з незалежних експертів та послідовне виконання їх рекомендацій; (viii) кадрова політика зі спеціальним акцентом на:

- формулювання пропозицій, що стосуються кадрової
політики СДЦ,

- аспекти, пов'язані з мобільністю кадрів та обміном
науковими та технічними кадрами з державними та приватними
органами в державах-членах; (ix) призначення і продовження чи припинення функцій
високопоставленого персоналу СДЦ. 3. Правління надає висновки за принципом більшості, як
вимогається статтею 118(2) Договору щодо Європейського
Співтовариства з Атомної Енергії ( 994_027 ), голоси розглядаються
відповідно до цієї статті. Голова не голосує. Комісія дуже уважно
розглядає висновки, надані Правлінням. Якщо Правління не
погоджується з пропозицією, наданої Генеральним Директором, воно
звертається до Комісії, яка повинна прийняти рішення з цього
питання. Рішення Комісії передають Правлінню. Рада повинна бути
проінформована невідкладно, якщо рішення не збігається з висновком
Правління. Про причини такого рішення їй також необхідно
повідомити. Якщо Комісія не приймає висновку Правління з питань, що
вимагають рішення Комісії, то здійснення заходів, що відносяться
до цих питань, повинне бути відкладене на один місяць; протягом
цього місяця спірні питання та новий висновок повинні бути
повернуті до Правління та вимагається нове рішення. Під час
одержання цього рішення чи наприкінці даного місяця Комісія
приймає підсумкове рішення та інформує про це Правління. Якщо вона
не може прийняти рішення Правління, то Комісія негайно повідомляє
Раді про своє рішення і про причини цього рішення. Комісія повинна
інформувати Правління про своє рішення, що відноситься до СДЦ,
щодо будь-якого питання, по якому Правління надало свій висновок. Правління може через Комісію подати висновки до Ради Європи
та Парламенту з усіх питань, що відносяться до СДЦ. 4. Правління подає свої зауваження щодо річного
адміністративного звіту, що складає Генеральний Директор. Ці
зауваження разом з річним адміністративним звітом відправляють до
Ради Європи та Парламенту. Правління консультує Генерального Директора в тім, що
стосується організації оцінки задач, виконаних СДЦ, як стосовно
науково-технічних результатів, так і адміністративного та
фінансового керування Центром; воно також надає поради щодо вибору
незалежних експертів, запрошених для участі в цій оцінці.
Правління також надає свої власні коментарі щодо результатів цих
оцінок. 5. Правління засідає принаймні чотири рази на рік. Правління
розробляє свої процедурні правила, включаючи правила, що
відносяться до організації його роботи. СДЦ забезпечує Правління секретаріатом і надає йому допуск до
інформації, що може знадобитися.
Стаття 5
Цим засновується Науковий Комітет СДЦ для надання допомоги
Генеральному Директору. Одна половина Наукового Комітету повинна складатися з членів,
призначених Генеральним Директором з керівників підрозділів чи
керівників проектів та високопоставленого наукового персоналу, а
інша половина повинна складатися з представників наукового і
технічного персоналу, обраного цим персоналом. Науковий Комітет повинний регулярно консультуватися з
Генеральним Директором з усіх питань наукового чи технічного
характеру, які відносяться до діяльності СДЦ. У зв'язку з цим він,
зокрема, бере участь у підготовці проектів програм.
Стаття 6
1. Приділяючи належну увагу генеральній політиці, прийнятої
Радою Європи та Парламентом, а також основним керівним документам,
випущеним Комісією, Генеральний Директор повинний підготовляти
проекти програм з напрямків діяльності СДЦ. 2. Правління одержує консультації по проектах програм. 3. Комісія вивчає проекти програм відповідно до генеральної
політики Співтовариства та з урахуванням бюджетної ситуації
останнього. Вона приймає пропозиції відповідно до положень
Договору і докладає їх Раді.
Стаття 7
1. Генеральний Директор відповідає за належне виконання
програм, доручених СДЦ. Він повинний приймати рішення та керувати
діяльністю інститутів і підрозділів та, зокрема, приймати рішення
по альтернативних методах впровадження цілей програм. 2. Він повинний надавати Комісії всю інформацію, необхідну їй
для написання звітів, що вимагаються статтею 11 Договору по
Євратому ( 994_027 ). 3. Генеральний Директор обов'язково забезпечує, що успішні
програми належно координуються та взаємозв'язані при впровадженні
та підготовці, враховуючи, зокрема, наукову і промислову
інфраструктуру СДЦ. Генеральний Директор організовує аналіз
програм, що повинний виконуватися кожні два роки.
Стаття 8
1. Щорічно Генеральний Директор складає кошторис коштів,
необхідних для виконання програм, що дозволяє передбачити
складання проекту відповідної частини проекту попереднього бюджету
Співтовариств. До цього кошторису входять передбачувані прибутки і
витрати, що відносяться до робіт, виконаних СДЦ для конкурентної
діяльності. Стаття 6 застосовується, з відповідними змінами, під час
підготовки проектів попередніх бюджетів для дослідницької
діяльності. 2. Видаткова частина СДЦ санкціонується Генеральным
Директором; він підписує платіжні доручення та квитанції; він
укладає контракти, а також санкціонує переведення коштів. 3. Генеральний Директор наприкінці фінансового року надає
Комісії звіт про прибуток і витрати за цей фінансовий рік. 4. Комісія призначає службовця, відповідального за здійснення
контролю по виконанню зобов'язань і санкціонування витрат, а також
і контролю за одержанням прибутку. 5. Комісія призначає бухгалтера, відповідального за оплату
витрат і одержання прибутку, а також за користування фондами та
цінними паперами, за надійність їх захисту.
Стаття 9
1. У межах наданих йому повноважень, Генеральний Директор має
такі повноваження стосовно персоналу, які покладені на нього
владою, яка його призначила. 2. Однак, стосовно офіційних осіб та іншого службовців
категорій А1 і А2 права, викладені в статтях 29, 49, 50 і 51
Розділу VI Кадрового Регламенту, застосовуються Комісією за
пропозицією Генерального Директора. 3. Генеральний Директор, від імені Комісії, вживає всіх
необхідних заходів для забезпечення безпеки осіб і приміщень, що
знаходяться під його відповідальністю.
Стаття 10
Генеральний Директор може передати покладені на нього
повноваження Заступнику Генерального Директора і Директорам.
Здійснено в Брюсселі, 10 квітня 1996 року.
Від імені Комісії Эдит Крессон
Член Комісії
Офіційний часопис No. L 107, 30/04/1996 p. 0012-0015
Переклад здійснено Центром порівняльного права при
Міністерстві юстиції України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: