open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 11 квітня 1996 р. N 425

Київ
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 1109 ( 1109-2004-п ) від 25.08.2004 )
Про Державну комісію з питань організації

біржового сільськогосподарського ринку

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Положення про Державну комісію з питань
організації біржового сільськогосподарського ринку (додається).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 квітня 1996 р. N 425

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну комісію з питань організації

біржового сільськогосподарського ринку
1. Державна комісія з питань організації біржового
сільськогосподарського ринку (далі - Комісія) є колегіальним
державним органом, утвореним для координації роботи з організації
біржового ринку сільськогосподарської продукції та надання
допомоги в його становленні міністерствам, відомствам, іншим
органам державної виконавчої влади.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України
( 888-09 ), Конституційним Договором між Верховною Радою України і
Президентом України ( 1к/95-ВР ), законами України, постановами
Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента
України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету
Міністрів України, а також цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
координація діяльності центральних і місцевих органів
державної виконавчої влади, пов'язаної з організацією біржового
сільськогосподарського ринку;
сприяння в реалізації Концепції організації біржового
сільськогосподарського ринку в Україні;
вивчення, узагальнення і поширення позитивного досвіду
формування та розвитку конкурентного середовища на ринку України;
сприяння формуванню загальнонаціонального та регіонального
товарно-фінансового обігу.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:
аналізує хід реалізації Концепції розвитку біржового
сільськогосподарського ринку за звітами керівників центральних і
місцевих органів державної виконавчої влади;
вивчає стан ринку сільськогосподарської продукції в країні та
готує пропозиції щодо способів реалізації основних напрямів
розвитку державної аграрної політики через систему біржового
сільськогосподарського ринку, підвищення ефективності продажу цієї
продукції та досягнення паритету цін на продукцію сільського
господарства і промисловості;
готує пропозиції щодо обсягів і джерел формування
інтервенційного продовольчого фонду та визначає граничний рівень
цін на сільськогосподарську продукцію, що підлягають регулюванню
шляхом інтервенцій, сприяє забезпеченню збереження, поповнення та
використання державних ресурсів продовольства,
сільськогосподарської продукції та сировини.
5. Комісія має право:
подавати в установленому порядку пропозиції щодо
удосконалення законодавства з питань організації біржового
сільськогосподарського ринку;
одержувати у встановленому законодавством порядку від
міністерств і відомств, інших органів державної виконавчої влади
необхідну для виконання покладених на неї завдань інформацію та
статистичні дані;
утворювати тимчасові робочі групи, залучати до участі в їх
роботі працівників органів державної виконавчої влади, а також
фахівців наукових та інших установ (за згодою їх керівників).
заслуховувати інформацію керівників центральних і місцевих
органів державної виконавчої влади з питань, що належать до її
компетенції.
6. Комісію очолює голова, який має двох заступників. Голова
Комісії організує діяльність Комісії та її апарату і несе
персональну відповідальність за виконання покладених на неї
завдань.
Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є
обов'язковими для центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади.
7. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за
рішенням голови Комісії в міру необхідності, але не менш як один
раз на два місяці.
Засідання Комісії є правочинним, якщо на ньому присутні не
менше ніж половина її членів.
Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувала більшість присутніх на засіданні членів Комісії. У
разі однакового розподілу голосів вирішальним є голос голови
Комісії.
Рішення Комісії оформляються протоколами, які підписує голова
Комісії.
8. Робочим апаратом Комісії є підрозділ Мінсільгосппроду,
який займається питаннями розвитку біржового
сільськогосподарського ринку.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: