open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ

ТА МІГРАЦІЇ
Н А К А З
N 2 від 11.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

26 квітня 1996 р.
vd960411 vn2 за N 204/1229
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Мін'юсту

N 64/5 ( z0978-01 ) від 21.11.2001 )
Про внесення змін і доповнень до Положення

про порядок оформлення надання статусу біженця

( z0187-95 )

На виконання ст.10 Закону України "Про біженців" ( 3818-12 )
і п.2 постанови Верховної Ради України "Про порядок введення в дію
Закону України "Про біженців" від 24 грудня 1993 року N 3819-12,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок оформлення надання
статусу біженця, виклавши його в редакції, що додається. 2. Управлінню у справах біженців та міграцій після реєстрації
Положення у Міністерстві юстиції України надіслати його до органів
міграційної служби в Автономній Республиці Крим, областях, містах
Києві та Севастополі. 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра С.П.Бритченка.
Міністр В.Євтух
Затверджено

наказом Міністра України у справах

національностей та міграції від

11 квітня 1996 року N 2
Положення

про порядок оформлення надання статусу біженця
1. Загальна частина
1.1. Цим Положенням визначаються порядок оформлення надання,
продовження строку дії та позбавлення статусу біженця на території
України. 1.2. Статус біженця в Україні відповідно до статті 1 Закону
України "Про біженців" ( 3818-12 ) може бути надано іноземцю
(іноземному громадянинові або особі без громадянства), який
внаслідок обгрунтованих побоювань стати жертвою переслідувань за
ознаками раси, національності, ставлення до релігії, громадянства,
належності до певної соціальної групи або політичних переконань
вимушений залишити територію держави, громадянином якої він є (або
територію країни свого постійного проживання), і не може або не
бажає користуватися захистом цієї держави внаслідок зазначених
побоювань. 1.3. Підставою для початку роботи з особою, яка має намір
набути статус біженця в Україні, є її особисте (або її законного
представника) звернення із заявою до органу міграційної служби в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі. 1.4. Всі питання, пов'язані з особами, які мають намір набути
або набули статус біженця, і виходять за межі даного Положення,
вирішуються згідно із законодавством України.
2. Порядок порушення клопотання

про надання статусу біженця
2.1. Особа, яка має намір набути статус біженця і перетнула
державний кордон України у порядку, встановленому законодавством,
повинна протягом трьох діб звернутися до відповідного органу
міграційної служби із заявою про надання їй статусу біженця
(додаток N 1). 2.2. Особа, яка вимушена була незаконно перетнути державний
кордон України з наміром набути статус біженця і прибула в Україну
з держави, на території якої існують умови, зазначені у статті 1
Закону України "Про біженців" ( 3818-12 ), повинна протягом доби
звернутися до відповідного органу міграційної служби через її
уповноваженого чи службову особу Прикордонних військ із заявою про
надання їй статусу біженця та з обгрунтованим поясненням свого
незаконного перетинання кордону. 2.3. До заяви про надання статусу біженця мають бути додані
документи, що засвідчують особу заявника, а також такі, що можуть
служити доказом наявності умов набуття статусу біженця. 2.4. У разі відсутності у заявника документів, що посвідчують
особу, орган міграційної служби повинен звернутися із службовим
запитом щодо підтвердження його особи до органу внутрішніх справ
та інших компетентних органів, передбачених Законом України "Про
біженців", за місцем подання заяви про надання статусу біженця
(додаток N 2). 2.5. Заявник власноручно заповнює анкету (додаток N 3), де
викладає основні відомості про себе та обставини, що змусили його
залишити територію держави, громадянином якої він є (або територію
країни свого постійного проживання). 2.6. Орган міграційної служби реєструє заяву і подані
документи і видає заявникові довідку про те, що його заяву про
надання статусу біженця взято до розгляду (додаток N 4), та
розписку в отриманні документів (додаток N 5). Заявник повинен
зареєструватися в органі внутрішніх справ у порядку, передбаченому
Законом України "Про правовий статус іноземців" ( 3929-12 ). 2.7. До прийняття остаточного рішення в його справі заявник
може проживати у родичів, наймати житлове приміщення у порядку,
передбаченому чинним законодавством, чи отримати направлення до
пункту тимчасового розміщення біженців (додаток N 6). Направлення
заявника до пункту тимчасового розміщення біженців є для нього
обов'язковим. 2.8. У разі направлення органу міграційної служби заявник
зобов'язаний відбути до визначеного місця тимчасового проживання і
у триденний строк зареєструватися в місцевому органі внутрішніх
справ. 2.9. Працівник органу міграційної служби повинен ознайомити
заявника з порядком прийняття рішення за його заявою, його правами
і обов'язками.
3. Порядок розгляду заяви про надання

статусу біженця
3.1. Особову справу заявника від реєстрації заяви до
прийняття остаточного рішення, як правило, веде один працівник
органу міграційної служби. Він оцінює повноту й достовірність
поданої заявником інформації, визначає план подальших заходів,
проводить співбесіди із заявником, робить письмовий висновок щодо
можливості надання конкретній особі статусу біженця. 3.2. З особою, заява якої зареєстрована органом міграційної
служби, в 10-денний строк має бути проведена співбесіда, про що її
повідомляють заздалегідь (не пізніше 3 діб до визначеного
терміну). Співбесіда має на меті виявити додаткову інформацію,
необхідну для оцінки доказів і відповідності дійсності фактів,
повідомлених заявником. Під час співбесіди працівник міграційної
служби заповнює реєстраційний листок (додаток N 7), який є
документом для службового користування. 3.3. Працівник органу міграційної служби під час співбесіди
має право користуватися послугами перекладача. Перекладач повинен
суворо дотримуватися конфіденційності з обов'язковим оформленням
розписки про нерозголошення відомостей, що містяться в особистій
справі заявника. 3.4. У разі виникнення сумнівів у достовірності інформації,
потреби в ідентифікації особи чи встановленні дійсності
документів, поданих заявником, орган міграційної служби має право
звернутися з відповідними запитами до органів Міністерства
внутрішніх справ, інших державних установ та недержавних
організацій, які можуть сприяти встановленню дійсних фактів щодо
особи, заява якої розглядається. 3.5. Для з'ясування, чи не є стан здоров'я особи, яка подала
заяву про надання їй статусу біженця, таким, що може розглядатися
як загроза здоров'ю населення України, орган міграційної служби
направляє її на медичне обстеження (додаток N 8), що проводиться у
порядку, визначеному Міністерством охорони здоров'я України.
4. Прийняття рішення за заявою
4.1. Рішення про надання статусу біженця приймається
керівником органу міграційної служби не пізніше одного місяця з
дня подачі заяви і оформлюється наказом. 4.2. Рішення про надання статусу біженця приймається на
підставі письмового висновку працівника органу міграційної служби,
зробленого після ретельного вивчення всіх документів, перевірки
фактів, повідомлених особою, яка подала заяву про надання їй
статусу біженця. 4.3. Особі, яка визнана біженцем на території України,
видається посвідчення біженця встановленого зразка, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.95 N 419
( 419-95-п ), і особа набуває права та обов'язки, передбачені
статтями 12, 13 Закону України "Про біженців" ( 3818-12 ). 4.4. Статус біженця в Україні надається на три місяці. За
умови, якщо в державі, з якої прибув біженець, ще існують умови,
на підставі яких він набув статус біженця, рішенням відповідного
органу міграційної служби цей строк може бути продовжено. 4.5. Біженець має право обрати місце тимчасового проживання
із запропонованого йому міграційною службою переліку населених
пунктів в регіоні тимчасового розселення біженців. Підставою для
поселення є направлення відповідного органу міграційної служби
(додаток N 9). 4.6. Біженець після прибуття до місця тимчасового проживання
зобов'язаний зареєструватися в місцевому органі внутрішніх справ
згідно із Законом України "Про правовий статус іноземців"
( 3929-12 ). 4.7. Матеріали особової справи на час дії рішення про надання
статусу біженця зберігаються в органі міграційної служби.
5. Відмова в наданні статусу біженця, втрата

та позбавлення статусу біженця
5.1. Умови, за яких статус біженця в Україні не надається,
визначаються статтею 3 Закону України "Про біженців" ( 3818-12 ). 5.2. Рішення про відмову в наданні статусу біженця
приймається органом міграційної служби і оформлюється наказом
керівника цього органу на підставі письмового висновку працівника,
який вів особову справу заявника. 5.3. Заявникові видається повідомлення про відмову в наданні
статусу біженця (додаток N 10), а видана раніше довідка про особу,
яка звернулась із заявою про надання їй статусу біженця,
вилучається. Орган міграційної служби повідомляє про це
відповідний орган внутрішніх справ протягом тижня з дня відмови.
Особа, якій відмовлено в наданні статусу біженця, або яка
остаточно втратила цей статус, зобов'язана залишити територію
України в установлений термін. 5.4. Рішення про відмову в наданні статусу біженця може бути
оскаржено в тижневий строк до Міністерства України у справах
національностей та міграції. Скарга на рішення про відмову в
наданні статусу біженця (додаток N 11) подається заявником
особисто або надсилається поштою. До скарги має бути додано
рішення органу міграційної служби про відмову в наданні статусу
біженця. 5.5. Міністерство України у справах національностей та
міграції, отримавши скаргу, запитує з органу міграційної служби
особову справу заявника і приймає рішення по скарзі не пізніше ніж
у місячний строк з дня її надходження. 5.6. Рішення по скарзі Міністерства України у справах
національностей та міграції протягом тижня з дня його прийняття
разом з особовою справою заявника надсилається до органу
міграційної служби, який відмовив особі у наданні їй статусу
біженця. 5.7. У разі прийняття Міністерством України у справах
національностей та міграції позитивного рішення по скарзі орган
міграційної служби протягом тижня з дня його отримання повинен
видати особі посвідчення біженця. 5.8. Умови, за яких особа втрачає або позбавляється статусу
біженця, визначаються статтею 11 Закону України "Про біженців". 5.9. Визнання факту втрати або позбавлення статусу біженця
належить до повноважень органу міграційної служби, який цей статус
надав. 5.10. У разі втрати або позбавлення статусу біженця орган
міграційної служби вилучає посвідчення біженця і ця особа втрачає
права, передбачені статтею 12 Закону України "Про біженців"
( 3818-12 ). 5.11. Правовий режим іноземця, який втратив або позбавлений
статусу біженця, визначається Законом України "Про правовий статус
іноземців" ( 3929-12 ). Рішення про видворення такої особи
приймається органом внутрішніх справ на підставі клопотання
органів міграційної служби. 5.12. Рішення органу міграційної служби про позбавлення
статусу біженця може бути оскаржено в тижневий строк до
Міністерства України у справах національностей та міграції, яке
приймає рішення в місячний термін, або до суду. Подання у
встановлений строк скарги про позбавлення статусу біженця до
Міністерства України у справах національностей та міграції або до
суду не зупиняє виконання такого рішення.
6. Порядок розгляду заяв від осіб, на яких поширюється положення пункту 2 постанови Верховної Ради України від 24 грудня 1993 року N 3819-12 "Про порядок введення

в дію Закону України "Про біженців"
6.1. Громадянин України, який прибув в Україну, покинувши
країну свого постійного проживання внаслідок обгрунтованих
побоювань стати жертвою переслідувань за ознакою раси,
національності, ставлення до релігії, громадянства, належності до
певної соціальної групи або політичних переконань, і має намір
набути права, передбачені статтею 12 Закону України "Про
біженців" ( 3818-12 ), повинен звернутися до відповідного органу
міграційної служби із заявою про це (додаток N 12) у порядку,
визначеному п.п.2.1.-2.5. цього Положення. 6.2. Орган міграційної служби реєструє заяву і подані
документи і видає заявникові довідку про те, що його заяву про
надання прав, передбачених статтею 12 Закону України "Про
біженців", взято до розгляду (додаток N 13), та розписку в
отриманні документів (додаток N 5). 6.3. Заява про надання прав, передбачених статтею 12 Закону
України "Про біженців", розглядається у порядку, визначеному
п.п.3.1.-3.4., 4.1., 4.2. цього Положення. 6.4. Громадянину України, щодо заяви якого прийнято позитивне
рішення, видається довідка (додаток N 14) і особа набуває прав,
передбачених статтею 12 Закону України "Про біженців", терміном до
трьох місяців. 6.5. Вихідці з України та інші особи, для яких Законом
України "Про громадянство України" ( 1636-12 ) передбачено
спрощений порядок набуття громадянства України, які прибули в
Україну на постійне проживання через обставини, зазначені в статті
1 Закону України "Про біженців", порушили клопотання про надання
їм громадянства України і мають намір набути прав, передбачених
статтею 9 Закону України "Про біженців", повинні звернутися до
відповідного органу міграційної служби із заявою про це (додаток
N 15) у порядку, визначеному п.п.2.1-2.5. цього Положення. 6.6. Крім документів, передбачених п.2.3. цього Положення,
заявник повинен додати довідку від органу внутрішніх справ про
порушення ним клопотання про надання йому громадянства України. 6.7. Орган міграційної служби реєструє заяву та подані
документи і видає заявникові довідку про те, що його заяву про
надання прав, передбачених статтею 9 Закону України "Про
біженців", взято до розгляду (додаток N 16) та розписку в
отриманні документів (додаток N 5). 6.8. Заява про надання особі прав, передбачених статтею 9
Закону України "Про біженців", розглядається у порядку,
визначеному п.п.3.1.-3.4., 4.1., 4.2. цього Положення. 6.9. Особі, щодо заяви якої прийнято позитивне рішення,
видається довідка (додаток N 17) і особа набуває права,
передбачені статтею 9 Закону України "Про біженців" ( 3818-12 ),
до прийняття рішення щодо надання їй громадянства України.
Додаток N 1

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
__________________________________________________________________

(назва і місцезнаходження органу міграційної служби)
Взято до розгляду: _________________

(дата)
__________________________ _________________________ _________________________
(посада, прізвище і підпис
співробітника органу
міграційної служби)
Заява
Прошу надати мені __________________________________________

(прізвище, ім'я (імена), по батькові)
статус біженця, оскільки (вказати, з якої причини просить надати
статус біженця) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
"____" ________________ 199__ р. (підпис заявника)
бланк чи кутовий штамп Додаток N 2

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця _______________________________

(назва органу внутрішніх справ) _______________________________
Направлення N ____

на ідентифікацію
Просимо провести ідентифікацію ______________________________ _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) кий (яка) прибув(ла) з __________________________________________
і подав(ла) заяву про надання статусу біженця. _________________________________________________________________

(причина, з якої проводиться ідентифікація) _________________________________________________________________
________________________ ________________________ ______________________
(посада службовця органу (прізвище, підпис)
міграційної служби)
печатка
Додаток N 3

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
Анкета

особи для оформлення надання статусу біженця
Справа N __________________

фото Порядковий номер __________ (4 x 6) Дата реєстрації ___________
1. Відомості про заявника
1.1. Прізвище ____________________________________________________
1.1.1. Якщо раніше мали інше прізвище, вкажіть ___________________
1.2. Ім'я (імена) ________________________________________________
1.3. По батькові _________________________________________________
1.4. Стать _______________________________________________________
1.5. Дата народження (число, місяць, рік) ________________________
1.6. Місце народження (країна, область, район, місто, село) ______ _________________________________________________________________
1.7. Громадянство ________________________________________________
1.8. Країна та адреса останнього постійного проживання ___________ _________________________________________________________________
1.9. Звідки прибув в Україну (країна та адреса проживання
напередодні прибуття) ____________________________________________
1.10. * Національність (етнічна належність) ______________________
* При умові, що особа її визнає
1.11. Віросповідання _____________________________________________
1.12. Сімейний стан ______________________________________________
1.13. Склад сім'ї (кількість) ____________________________________
1.14. Разом зі мною прибули неповнолітні діти (вносяться в анкету
матері; якщо мати не звертається за наданням статусу, батька або
іншого дорослого члена сім'ї), інші недієздатні особи, що
перебувають під моїм опікунством ————————————————————————————————————————————————————————————————— Прізвище, ім'я (імена),|Ким доводяться |Дата і місце народження| по батькові |заявникові | | ———————————————————————+————————————————+———————————————————————| | | | ———————————————————————+————————————————+———————————————————————| | | | ———————————————————————+————————————————+———————————————————————| | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
1.15. Члени сім'ї, які не супроводжують заявника ————————————————————————————————————————————————————————————————— Прізвище, ім'я (імена),|Ким доводяться |Дата і місце | Адреса | по батькові |заявникові |народження | | ———————————————————————+————————————————+———————————————————————| | | | ———————————————————————+————————————————+———————————————————————| | | | ———————————————————————+————————————————+———————————————————————| | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
1.16. Освіта ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва і місце знаходження |Роки навчання |Документ про освіту | навчального закладу | |(номер, дата видачі) | ——————————————————————————+———————————————+—————————————————————| | | | ——————————————————————————+———————————————+—————————————————————| | | | ——————————————————————————+———————————————+—————————————————————| | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
1.17. Якими мовами володієте (вільно, читаєте та спілкуєтеся,
читаєте та перекладаєте зі словником) ____________________________ _________________________________________________________________
1.18. Ким працювали протягом останніх 10 років ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва і місце знаходження | Посада | Роки роботи | підприємства/установи | | | ——————————————————————————+———————————————+—————————————————————| | | | ——————————————————————————+———————————————+—————————————————————| | | | ——————————————————————————+———————————————+—————————————————————| | | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— .19. Чи працює зараз, де, ким, з якого часу _____________________ _________________________________________________________________
1.20. На що ви зараз хворієте ____________________________________
1.21. Чи хворіли ви на туберкульоз легень, кісток, інфекційні
захворювання, які ________________________________________________
1.22. Результат тестування на СНІД _______________________________
2. Виїзд із останньої країни постійного проживання
2.1. Чи маєте ви документи (національний паспорт, проїзне
посвідчення УВКБ ООН, проїзне посвідчення Міжнародного Червоного
Хреста, права водія, інші)? Зробіть перелік та додайте копії ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва документу | Номер | Ким виданий |Дата видачі |Дійсний до | —————————————————+———————+—————————————+————————————+———————————| | | | | | —————————————————+———————+—————————————+————————————+———————————| | | | | | —————————————————+———————+—————————————+————————————+———————————| | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
2.2. Коли ви покинули межі останньої країни постійного проживання _________________________________________________________________
2.3. Чи мали ви дозвіл влади на виїзд ____________________________
2.4. Яким транспортом виїздили ___________________________________
2.5. Через які країни і міста ви проїжджали ______________________ _________________________________________________________________
2.6. Як довго затримувались у транзитних пунктах _________________
3. В'їзд в Україну
3.1. Дата і місце перетину кордону _______________________________
3.2. Яким транспортом в'їхали в Україну __________________________
3.3. Яким чином ви перетнули кордон (таємно, на підставі
компетентного дозволу, візи, запрошення, трудового контракту,
інше) ____________________________________________________________
3.4. На підставі якого документа (паспорт, інше) ви здійснили
в'їзд? ___________________________________________________________
3.5. На якій підставі перебуваєте в Україні (туристська,
довгострокова віза, статус біженця, нелегально, інше) _________________________________________________________________
3.6. Де ви проживаєте в Україні, адреса __________________________ _________________________________________________________________
3.7. Чи зареєструвалися після приїзду в посольстві, консульстві,
іншому представництві країни, громадянином якої ви є (останньої
країни постійного проживання) ____________________________________ _________________________________________________________________
3.8. Чи маєте ви намір повернутися в країну попереднього
постійного проживання? За яких умов ______________________________ _________________________________________________________________
4. Причини виїзду із країни постійного проживання
4.1. Докладно вкажіть причини виїзду із останньої країни
постійного проживання (з наведенням фактів насильства або
переслідувань, вжитих проти вас, або членів вашої сім'ї, або
реальної загрози переслідувань за обставин, зазначених у Законі
України "Про біженців". Додайте документи, що їх підтверджують) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.2. Вкажіть політичні, релігійні, військові або громадські
організації, в яких ви або ваші неповнолітні діти, що внесені в
п.1.13. даної анкети, перебували в країні постійного проживання __ _________________________________________________________________
4.3. Опишіть характер вашої (ваших дітей) діяльності в цих
організаціях _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.4. Чи були ви коли-небудь причетні до інцидентів із
застосуванням фізичного насильства, які були пов'язані із вашою
расовою, національною, релігійною приналежністю, політичними
поглядами тощо? Якщо так, опишіть характер інцидентів і вашу
участь у них _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
4.5. Чи застосовувались до вас адміністративні заходи (затримання,
арешт)? Якщо так, повідомте причини, дати, місце _________________ _________________________________________________________________
4.6. Чи притягалися ви до кримінальної відповідальності? Якщо так,
назвіть:
4.6.1. Характер правопорушення ___________________________________ _________________________________________________________________
4.6.2. Винесений вирок, вид покарання _________________________________________________________________
4.6.3. Термін ув'язнення (за вироком суду, фактично відбутий) _________________________________________________________________
4.6.4. Місце відбуття покарання __________________________________ _________________________________________________________________
4.7. Ваше відношення до військової служби (не
військовозобов'язаний, військовозобов'язаний) ____________________
4.7.1. Якщо ви військовозобов'язаний, чи служили ви в армії? Ваше
військове звання ______________________ Якщо не служили, поясніть
чому _____________________________________________________________
4.7.2. Чи служили ви в армії країни останнього постійного
проживання за призовом, чи за контрактом на момент від'їзду ______
Ваше військове звання ____________________________________________
4.7.3. Чи брала участь армія, в якій ви служили, у військових діях
на момент вашого виїзду з країни? ________________________________
5. Додаткові відомості
Повідомте все, що ви вважаєте важливим для вирішення питання про
надання вам статусу біженця, якщо ці відомості не увійшли до
основного тексту анкети _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Я, що нижче підписав(ла)ся заявляю, що все, записане з моїх слів у
цій анкеті, викладено чітко, ясно і повністю правдиве.
Мені відомо, що неправдиві відомості, повідомлені мною, можуть
призвести до відмови у наданні статусу біженця або позбавлення
цього статусу.
Дата __________________ Підпис __________________
Підпис співробітника, який прийняв анкету ___________________
Додаток N 4

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
Міністерство України

у справах національностей та міграції
__________________________________________________________________

(назва і місцезнаходження органу міграційної служби)
Довідка

про особу, яка звернулась із заявою

щодо надання їй статусу біженця
фото Видана: _____________________________________ 4 x 6 (прізвище, ім'я (імена), по батькові) _____________________________________

печатка "__" ____________ 199__ р. народження
який(а) прибув(ла) "___" ________________ 199__ р.
з ________________________________, про те, що його (її) заяву про
(країна постійного проживання) адання статусу біженця взято до розгляду.
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я (імена), по батькові) аправлений(на) на тимчасове перебування _________________________ _________________________________________________________________
(назва Пункту тимчасового розміщення, місто, село, район, область)
на термін ________________________
_________________________________ _________________________________ ___________________
(посада службовця міграційної (підпис)
служби)
печатка
Додаток N 5

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
Розписка
Дана в тому, що __________________________________________________ _________________________________________________________________

(назва органу міграційної служби) ід ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я (імена), по батькові заявника) рийнято такі документи: ————————————————————————————————————————————————————————————————— N | Назва документа | Ким і коли виданий | Оригінал | | | | чи копія | ———+—————————————————————+————————————————————————+—————————————| | | | | ———+—————————————————————+————————————————————————+—————————————| | | | | ———+—————————————————————+————————————————————————+—————————————| | | | | ———+—————————————————————+————————————————————————+—————————————| | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
_____________________________ ____________________
(посада службовця міграційної (підпис, прізвище)
служби)
"___" ______________ 199__ р.
печатка
(бланк чи кутовий штамп) Додаток N 6

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
Директорові Пункту тимчасового

розміщення біженців ______________________________ ______________________________
Направлення N _____

до пункту тимчасового розміщення біженців
Видано ___________________________________________________________

(прізвище, ім'я (імена), по батькові) а членам його (її) сім'ї: _______________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
в тому, що він (вона, вони) направляється(ються) до Пункту
тимчасового розміщення біженців за адресою: ______________________ _________________________________________________________________
Керівник органу
міграційної служби ________________________

(прізвище, підпис)
печатка
Додаток N 7

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
Міністерство України

у справах національностей та міграції
__________________________________________________________________

(назва і місцезнаходження органу міграційної служби)
Реєстраційний листок
фото Справа N _____________________ (4 x 6) Порядковий номер _____________

Дата реєстрації ______________
1. Відомості про заявника
1.1. Прізвище ____________________________________________________
1.1.1. Якщо раніше мав інше прізвище, вкажіть ____________________
1.2. Ім'я (імена) ________________________________________________
1.3. По батькові _________________________________________________
1.4. Стать 1. чол.

2. жін. .5. Дата народження (число, місяць, рік) ________________________
1.6. Місце народження (країна, область, район, місто, село) ______ _________________________________________________________________
1.7. Громадянство ________________________________________________
1.8. Країна та адреса останнього постійного проживання ___________ _________________________________________________________________
1.9. Звідки прибув в Україну (країна та адреса проживання
напередодні переїзду) ____________________________________________
1.10. * Національність (етнічна належність) ______________________
* При умові, що особа її визнає
1.11. Віросповідання _____________________________________________
1.12. Сімейний стан 1. неодружений/неодружена

2. одружений/одружена

3. вдівець/вдова

4. розлучений/розлучена
1.13. Склад сім'ї (чоловік) ______________________________________
1.14. Скільки неповнолітніх дітей, якого віку вписані в анкету ___
1.15. Скільки членів сім'ї заявника залишилось в країні виїзду ___
1.16. Освіта 1. без освіти 5. середня спеціальна

2. початкова 6. незакінчена вища

3. середня 7. вища

4. професійно-технічна 8. вчений ступінь
1.17. Якими професіями володіє ___________________________________
1.18. Якими мовами володіє (вільно, читає та спілкується, читає та
перекладає зі словником) _________________________________________
1.19. Ким працював протягом останніх 10 років _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
1.20. Чи працює зараз, де, ким, з якого часу _____________________ _________________________________________________________________
1.21. На що зараз хворіє _________________________________________
1.22. Чи хворів на

1. туберкульоз легенів

2. туберкульоз кісток

3. інфекційні захворювання
1.23. Результат тестування на СНІД

1. позитивний

2. негативний
2. Виїзд із останньої країни постійного проживання
2.1. Наявність документів

1. національний паспорт

2. проїзне посвідчення УВКБ

3. проїзне посвідчення Міжнародного

Червоного Хреста

4. права водія

5. інші
2.2. Дата виїзду за межі останньої країни постійного проживання __ _________________________________________________________________
2.3. Чи мав дозвіл влади на виїзд

1. так

2. ні
3. В'їзд в Україну
3.1. Дата і місце перетину кордону _______________________________
3.2. Який транспорт використаний

1. залізничний

2. повітряний

3. водний

4. автомобільний

5. інший
3.3. Перетнув кордон

1. таємно

2. на підставі компетентного дозволу

3. запрошення

4. трудового контракту

5. інше
3.4. На підставі якого документа здійснено в'їзд

1. паспорт

2. інше
3.5. На якій підставі перебуває в Україні

1. туристська віза

2. довгострокова віза

3. статус біженця

4. нелегально

5. інше
3.6. В Україні проживає

1. не має місця проживання

2. у родичів

3. у знайомих

4. у готелі

5. у найманому житлі
3.7. Чи зареєструвався після приїзду в посольстві, консульстві,
іншому представництві країни, громадянином якої він є (останньої
країни постійного проживання)

1. так

2. ні
3.8. При наявності відповідних умов, чи має намір повернутися в
країну постійного проживання

1. так

2. ні
4. Причини виїзду із останньої країни постійного проживання
4.1. Причини виїзду із останньої країни постійного проживання

1. сімейні/особисті 4. релігійні

2. політичні 5. екологічні

3. етнічні 6. інші
4.1.1. Чи є документи, що підтверджують факти переслідувань або
загрозу переслідувань щодо заявника

1. так

2. ні
4.2. Членство в

1. політичних

2. релігійних

3. військових

4. громадських рганізаціях в останній країні постійного проживання
4.4. Чи був причетний до інцидентів із застосуванням фізичного
насильства, які були пов'язані з расовою, національною, релігійною
належністю, політичними поглядами тощо

1. так

2. ні
4.5. Чи застосовувались до заявника адміністративні заходи

1. так

2. ні
4.6. Чи притягався заявник до кримінальної відповідальності

1. так

2. ні
4.7. Відношення до військової служби

1. не військовозобов'язаний

2. військовозобов'язаний
4.7.1. Якщо військовозобов'язаний

1. відслужив строкову службу

2. не відслужив строкову службу
4.7.3. Якщо служив у момент виїзду, чи брала армія участь у
військових діях

1. так

2. ні
Підпис співробітника, який провів опитування ____________________
Дата "_____" _________________ 199__ р.
Рішення щодо надання статусу біженця ____________________________ _________________________________________________________________
Дата "_____" _________________ 199__ р.
(бланк чи кутовий штамп) Додаток N 8

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
Направлення

на медичний огляд особи, яка подала заяву про

надання статусу біженця
__________________________________________________________________

(назва медичної установи) _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я (імена), по батькові) аспорт серії __________ N __________, виданий ___________________
(або документ, який його заміняє) _________________________________________________________________
який (яка) прибув(ла) з __________________________________________
направляється на медичний огляд як такий(а), що подав(ла) заяву
про надання статусу біженця.
________________________ ________________________ _______________
(посада службовця органу (підпис)
міграційної служби)
печатка _________________________________________________________________

(лінія відрізу)
Корінець направлення на медичний огляд
Направлення на медичний огляд видане гр. _________________________ _________________________________________________________________
"__" ___________ 199__ р. ________________________________________

(підпис особи, яка отримала направлення)
(бланк чи кутовий штамп) Додаток N 9

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
Керівникові органу міграційної служби _____________________________________ _____________________________________ _____________________________________
Направлення N _____

в регіон тимчасового розселення біженців
Видане ___________________________________________________________

(прізвище, ім'я (імена), по батькові) тому, що він (вона) направляється до ___________________________ _________________________________________________________________

(назва органу міграційної служби) ля поселення ____________________________________________________

(назва населеного пункту в регіоні тимчасового _________________________________________________________________

розселення біженців)
Разом з ним (нею) направляються члени його (її) сім'ї: ————————————————————————————————————————————————————————————————— Прізвище, ім'я (імена), по батькові |Рік на- |Ким доводиться| |родження| | ————————————————————————————————————————+————————+——————————————| | | | ————————————————————————————————————————+————————+——————————————| | | | ————————————————————————————————————————+————————+——————————————| | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
_____________________________ _____________________________ _________________
(посада службовця, який видав (підпис)
направлення)
печатка
Додаток N 10

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
Міністерство України

у справах національностей та міграції
__________________________________________________________________

(назва органу міграційної служби)
Повідомлення

про відмову в наданні статусу біженця
"___" __________________ 19__ р. Справа N __________
Шановний ____________________________________________________

(ім'я, по батькові, прізвище)
Повідомляємо, що на підставі ст.___________ Закону України "Про
біженців" Вам відмовлено у наданні статусу біженця.
Наказ N ________________ від "____" ____________________ 199__ р.
Керівник органу
міграційної служби ________________

(підпис)
печатка
Додаток N 11

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
Міністерству України у справах

національностей та міграції ______________________________

(від кого) ______________________________ ______________________________

(адреса проживання) ______________________________
Скарга

на рішення про відмову у наданні статусу біженця
Я, __________________________________________________________

(прізвище, ім'я (імена), по батькові)
прошу Міністерство України у справах національностей та міграції
переглянути рішення про відмову у наданні статусу біженця, що
прийнято _________________________________________________________________
(зазначити орган міграційної служби, номер і дату його рішення)
Підстави для оскарження: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
"___" __________ 199_ р. ________________________________

(підпис особи, яка подає скаргу)
Додаток N 12

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
__________________________________________________________________

(назва і місце знаходження органу міграційної служби)
Взято до розгляду: _________________

(дата)
________________________________ ________________________________
(посада, прізвище і підпис
співробітника органу міграційної
служби)
Заява
Прошу надати мені ___________________________________________

(прізвище, ім'я (імена), по батькові) _________________________________________________________________
права, передбачені статтею 12 Закону України "Про біженців",
оскільки (зазначити, з якої причини просить надати права,
передбачені статтею 12 Закону України "Про біженців") _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
"___" ____________ 199_ р. ______________________

(підпис заявника)
Додаток N 13

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
_________________________________________________________________

(назва і місце знаходження органу міграційної служби)
Довідка
про особу, яка звернулася із заявою щодо надання їй прав,

передбачених статтею 12 Закону України "Про біженців"
фото Видана:
40 х 60 _____________________________________
мм (прізвище, ім'я (імена), по батькові) _____________________________________
печатка "___" __________ 19__ рік народження
який(ка) прибув(ла) "____" ________________ 199_ р.
з _____________________________________, про те, що його(її) заяву (країна постійного проживання) ро надання прав, передбачених статтею 12 Закону України "Про
біженців", взято до розгляду. _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я (імена), по батькові) аправлений(на) на тимчасове перебування _________________________ _________________________________________________________________
(назва пункту тимчасового розміщення, місто, село, район, область)
на термін _______________________________
_____________________________ _____________________________ _______________________
(посада службовця міграційної (підпис)
служби)
печатка
Додаток N 14

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
__________________________________________________________________

(назва і місце знаходження органу міграційної служби)
Довідка

про набуття прав, передбачених статтею 12

Закону України "Про біженців"
фото Видана:
40 х 60 _____________________________________
мм (прізвище, ім'я (імена), по батькові) _____________________________________
печатка "___" __________ 19__ рік народження
в тому, що йому(їй) надано права, передбачені статтею 12 Закону
України "Про біженців".
Керівник органу міграційної
служби _________________________

(прізвище, підпис) печатка
Додаток N 15

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
__________________________________________________________________

(назва і місце знаходження органу міграційної служби)
Взято до розгляду: _________________

(дата)
________________________________ ________________________________
(посада, прізвище і підпис
співробітника органу міграційної
служби)
Заява
Прошу надати мені ___________________________________________

(прізвище, ім'я (імена), по батькові) _________________________________________________________________
права, передбачені статтею 9 Закону України "Про біженців",
оскільки (зазначити з якої причини) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
"____" ___________ 199_ р. ______________________

(підпис заявника)
Додаток N 16

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
__________________________________________________________________

(назва і місце знаходження органу міграційної служби)
Довідка
про особу, яка звернулася із заявою щодо надання їй прав,

передбачених статтею 9 Закону України "Про біженців"
фото Видана:
40 х 60 _____________________________________
мм (прізвище, ім'я (імена), по батькові) _____________________________________
печатка "___" __________ 19__ рік народження
який(ка) прибув(ла) "___" ________________ 199_ р.
з _____________________________________, про те, що його(її) заяву (країна постійного проживання) ро надання прав, передбачених статтею 9 Закону України "Про
біженців", взято до розгляду.
__________________________________________________________________

(прізвище, ім'я (імена), по батькові) аправлений(на) на тимчасове перебування _________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(назва пункту тимчасового розміщення, місто, село, район, область)
на термін _______________________________
_____________________________ _____________________________ _________________
(посада службовця міграційної (підпис)
служби)
печатка
Додаток N 17

до Положення про порядок

оформлення надання статусу

біженця
__________________________________________________________________

(назва і місце знаходження органу міграційної служби)
Довідка

про набуття прав, передбачених статтею 9 Закону України

"Про біженців"
фото Видана:
40 х 60 _____________________________________
мм (прізвище, ім'я (імена), по батькові) _____________________________________
печатка "___" __________ 19__ рік народження
в тому, що йому(їй) надано права, передбачені статтею 9 Закону
України "Про біженців", якими він(вона) може користуватися до
отримання громадянства України.
Керівник органу міграційної
служби _________________________

(прізвище, підпис) печатка

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: