open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний

УГОДА
про створення Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав

{Додатково див. Статус Угоди}

{Угоду ратифіковано Законом № 183/97-ВР від 04.04.97}

Дата підписання:

12.04.1996

Дата ратифікації Україною:

04.04.1997

Дата набрання чинності для України:

29.07.1997

Уряди держав - учасниць цієї Угоди (далі - Сторони),

виходячи з положень Угоди про співробітництво в галузі ветеринарії від 12 березня 1993 p.,

для цілей запобігання поширенню інфекційних хвороб тварин і взаємної охорони територій від епізоотій

домовилися про таке:

Стаття 1

Сторони створюють Міждержавний резерв біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав (далі - Резерв) за рахунок пайової участі держав - учасниць цієї Угоди.

Стаття 2

Сторони формують і використовують Резерв згідно з Положенням про Міждержавний резерв біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав. Зазначене Положення є невід'ємною частиною цієї Угоди.

Контроль за формуванням і використанням цього Резерву покладається на Міжурядову раду зі співробітництва в галузі ветеринарії та Міждержавний економічний комітет Економічного союзу.

Стаття 3

Сторони запроваджують безмитну поставку біопрепаратів, призначених для створення й використання Резерву.

Документом, що підтверджує призначення партії біопрепаратів під час виконання митних процедур, уважається письмове підтвердження центральних державних ветеринарних служб держав - учасниць Угоди.

Стаття 4

До цієї Угоди можуть бути внесені зміни та доповнення за загальною згодою Сторін.

Стаття 5

Спірні питання, пов'язані із застосуванням або тлумаченням цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій і переговорів.

Для цілей вирішення можливих спорів і претензій матеріального характеру положення цієї Угоди продовжують мати чинність стосовно Сторони, яка вийшла з неї, до повного врегулювання всіх спірних питань.

Стаття 6

Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав, які готові прийняти на себе зобов'язання, що випливають із цієї Угоди.

Стаття 7

Ця Угода укладається на невизначений строк.

Стаття 8

Ця Угода набирає чинності з дати здачі на зберігання депозитарієві третього повідомлення про виконання Сторонами, які її підписали, усіх необхідних внутрішньодержавних процедур.

Стаття 9

Будь-яка Сторона може вийти із цієї Угоди, письмово повідомивши про це депозитарієві.

Угода втрачає чинність стосовно такої Сторони через шість місяців після одержання депозитарієм повідомлення про денонсацію.

Учинено в місті Москва 12 квітня 1996 року в одному оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який надішле кожній державі, яка підписала цю Угоду, її засвідчену копію.

За Уряд
Азербайджанської Республіки

За Уряд
Республіки Молдова

(підпис)

(підпис)

За Уряд
Республіки Білорусь

За Уряд
Російської Федерації

(підпис)

(підпис)

За Уряд
Республіки Вірменія

За Уряд
Республіки Таджикистан


(підпис)

За Уряд
Грузії

За Уряд
ТуркменистануЗа Уряд
Республіки Казахстан

За Уряд
Республіки Узбекистан

(підпис)


За Уряд
Киргизької Республіки

За Уряд
України

(підпис)
Додаток
до Угоди про створення
Міждержавного резерву
біопрепаратів і інших засобів
захисту тварин
у державах - учасницях
Співдружності Незалежних
Держав

ПОЛОЖЕННЯ
про Міждержавний резерв біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав

I. Загальні положення

Міждержавний резерв біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав (далі - Резерв) створюється для забезпечення першочергових робіт з ліквідації осередків особливо небезпечних хвороб тварин у державах, які підписали Угоду іро співробітництво в галузі ветеринарії 12 березня 1993 р. (далі - Угода).

II. Формування Резерву

1. Формування та використання Резерву здійснює Міжурядова рада зі співробітництва в галузі ветеринарії (далі - Рада) через акціонерне товариство "Росагробиопром".

2. Номенклатуру й кількість біопрепаратів, уключених до Резерву, зазначено в додатку 1 до цього Положення.

Номенклатура біопрепаратів Резерву та норми їхнього накопичення можуть змінюватися Радою за пропозицією центральних державних ветеринарних служб держав - учасниць Угоди.

3. Витрати на створення Резерву і його освіження фінансуються за рахунок пайових внесків держав - учасниць Угоди відповідно до додатків 2 й 3 до цього Положення.

З пайових внесків на розрахунковому рахунку AT "Росагробиопром" створюється спеціальний фонд, кошти якого у вигляді безпроцентних позик AT "Росагробиопром" перераховує підприємствам і науково-дослідним установам, які здійснюють виробництво, накопичення, зберігання та поставку біопрепаратів споживачам або замовникам.

AT "Росагробиопром" не має права витрачати кошти, перераховані державами - учасницями Угоди, на цілі, не передбачені цим Положенням.

III. Зберігання та використання Резерву

1. Біопрепарати Резерву зберігаються на підприємствах, які їх виробляють, або в науково-дослідних установах.

2. До Резерву не закладаються біопрепарати, що мають строк зберігання менше 12 місяців.

3. Біопрепарати, які накопичуються в Резерві, повинні:

відповідати затвердженій номенклатурі, вимогам ГОСТів або технічних умов і бути підготовленими до тривалого зберігання, а їхній якісний стан повинен підтверджуватися паспортами на продукцію, актами досліджень і т.п.;

зберігатись ізольовано від матеріальних цінностей поточного споживання й в умовах, які забезпечують їхню кількісну та якісну схоронність.

4. Нестача біопрепаратів Резерву, що утворилася в процесі зберігання, повинна негайно поповнюватися за рахунок підприємств і науково-дослідних установ, які допустили цю нестачу.

5. Витрати на оплату послуг підприємств і науково-дослідних установ стосовно організації зберігання матеріальних засобів Резерву (склади, освіження, проведення лабораторних випробувань і перевірок, охорона, оплата праці відповідного персоналу) фінансуються з коштів спеціального фонду, який формується з пайових внесків держав - учасниць Угоди, на підставі погоджених з Радою кошторисів витрат за фактично виконані роботи.

6. До вартості біопрепаратів уключаються всі витрати, пов'язані з їхнім виробництвом, пакуванням, а також інші підтверджені непередбачені витрати.

Під час освіження біопрепаратів Резерву ціни на них установлюються з урахуванням фактичних витрат й інфляції. Різниця, яка виникла у вартості біопрепаратів, оплачується за рахунок пайових внесків держав - учасниць Угоди.

7. Тимчасове позичення біопрепаратів з Резерву здійснюється за заявками, що подаються до Ради центральними державними ветеринарними службами держав - учасниць Угоди.

8. Відпуск матеріальних цінностей з Резерву здійснюється:

у порядку позичення для ліквідації осередків небезпечних захворювань тварин;

у порядку розбронювання (за необхідності заміни біопрепаратів на більш досконалі);

у зв'язку з освіженням і заміною.

9. Витрати, пов'язані з тимчасовим позиченням і відновленням біопрепаратів Резерву, оплачує в місячний строк держава - учасниця Угоди, яка отримала необхідні їй біопрепарати.

10. Під час отримання біопрепаратів з Резерву держава-отримувач подає гарантійне зобов'язання про сплату витрат на їхнє поповнення до Резерву.

11. У виняткових випадках за рішенням Ради відпуск біопрепаратів здійснюється безоплатно.

12. Постачання біопрепаратів у регіони здійснюється підприємством - безпосереднім зберігачем Резерву й оплачується державою - отримувачем продукції.

Допускається отримання біопрепаратів самовивозом.

13. Біопрепарати, що стали непридатними у зв'язку з неможливістю освіження, використання яких планувалося на випадок виникнення особливих ситуацій, списуються з балансу за рахунок коштів, виділених безпосередньому зберігачеві Резерву.

Списання здійснюється на підставі актів, затверджених головою Ради й поданих безпосереднім зберігачем Резерву.

Заміна в Резерві списаних біопрепаратів здійснюється за рахунок держав - учасниць Угоди.

14. У випадку несвоєчасного подання документів на списання біопрепаратів Резерву, порушення строків освіження й умов їхнього зберігання збитки відшкодовуються безпосереднім зберігачем Резерву.

15. Митне оформлення біопрепаратів, які поставляються з Резерву до держав, здійснюється відповідно до статті 3 Угоди про створення Міждержавного резерву біопрепаратів та інших засобів захисту тварин у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав.

IV. Права та функції міжурядових і державних органів під час формування та використання Резерву

1. Рада:

за погодженням з центральними державними ветеринарними службами держав - учасниць Угоди й поданням AT "Росагробиопром" затверджує список підприємств і науково-дослідних установ, які здійснюють виробництво та зберігання біопрепаратів Резерву;

спільно з AT "Росагробиопром" здійснює контроль за зберіганням і використанням біопрепаратів Резерву;

дає дозвіл AT "Росагробиопром" на позичення біопрепаратів з Резерву для проведення невідкладних робіт з ліквідації осередків особливо небезпечних хвороб тварин за заявками центральних державних ветеринарних служб держав - учасниць Угоди;

дає дозвіл на знищення в установленому порядку біопрепаратів Резерву у зв'язку із закінченням строку їхньої придатності, які не можуть бути використані у ветеринарній практиці на поточні потреби, з погашенням вартості зазначених цінностей за рахунок пайових внесків держав - учасниць Угоди;

за необхідності й за наявності коштів може приймати рішення про закладення біопрепаратів Резерву понад установлені обсяги.

2. Центральні державні ветеринарні служби держав - учасниць Угоди:

оплачують витрати на закладення й утримання біопрепаратів Резерву з виділених урядами держав - учасниць Угоди коштів на ці цілі;

користуються Резервом у порядку, що визначається цим Положенням.

3. AT "Росагробиопром":

на підставі рішень Ради й цього Положення укладає договори на виробництво та зберігання біопрепаратів Резерву з підприємствами й науково-дослідними установами, що виробляють біопрепарати;

за рішеннями Ради дозволяє підприємствам і науково-дослідним установам позичати і розброньовувати біопрепарати з Резерву.

4. Підприємства та науково-дослідні установи за погодженням з AT "Росагробиопром" мають право розброньовувати біопрепарати з Резерву в кількостях, необхідних для проведення лабораторних перевірок, а також реалізовувати біопрепарати за три місяці до закінчення строку придатності з обов'язковим поповненням Резерву. Копії розпоряджень про розбронювання матеріальних засобів Резерву підприємства й науково-дослідні установи подають до AT "Росагробиопром" і Ради.

V. Відповідальність й обов'язки міжурядових і державних органів під час формування та використання Резерву

1. Відповідальність за своєчасне комплектування Резерву, його кількісну та якісну схоронність несуть Рада й AT "Росагробиопром", а також керівники підприємств і науково-дослідних установ, які мають відповідні завдання.

2. AT "Росагробиопром", підприємства та науково-дослідні установи, які забезпечують закладення біопрепаратів до Резерву, зобов'язані:

у тримісячний строк після отримання заявки й коштів на створення Резерву виробити, перевірити якість і закласти на зберігання біопрепарати в необхідних асортименті й кількості;

забезпечити режим зберігання Резерву відповідно до вимог ГОСТів і технічних умов;

щорічно проводити інвентаризацію матеріальних цінностей Резерву й усувати виявлені недоліки;

проводити освіження біопрепаратів Резерву відповідно до встановлених строків зберігання, без розриву в часі між випуском і закладенням (за три місяці до закінчення строку придатності біопрепаратів);

при зміні ГОСТів або технічних умов на біопрепарати, які зберігаються в Резерві, провести своєчасну їхню заміну;

поновлювати тимчасово вилучені з Резерву біопрепарати протягом трьох місяців після отримання коштів;

подавати до Ради розрахунки-обґрунтування цін на біопрепарати Резерву та витрат на їх зберігання (амортизація складів і холодильного обладнання, теплоенергоресурси, проведення лабораторних випробувань і перевірок, охорона, оплата праці відповідного персоналу) для погодження їх із центральними державними ветеринарними службами держав і визначення розміру пайових фінансових внесків кожної держави - учасниці Угоди.

3. AT "Росагробиопром" щоквартально звітує перед Радою про використання Резерву, а також не пізніше 1 березня кожного календарного року подає до Ради звіт про наявність у Резерві матеріальних цінностей і спецбаланс Резерву станом на 1 січня поточного року.

VI. Прикінцеві положення

1. Припинення функціонування Резерву здійснюється за рішенням Ради.

2. Під час припинення функціонування Резерву його майно й активи розподіляються за домовленістю між державами - учасницями Угоди.Додаток 1
до Положення
про Міждержавний резерв
біопрепаратів і інших засобів
захисту тварин
у державах - учасницях
Співдружності Незалежних
Держав

НОМЕНКЛАТУРА
кількість і місце зберігання (держава) Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав


п/п

Назва препарату

Одиниця виміру

Кількість

Місце зберігання (держава)

1.

Вакцини проти:

сибірки

млн доз

14,22

Росія


ящуру (моновалентні): типу А, 0, С, Азія

млн доз

5,79

Росія


типів САТ-1, 2, 3

млн доз

0,19

Росія


чуми великої рогатої худоби

млн доз

0,27

Росія


класичної чуми свиней

млн доз

7,02

Росія


сказу

млн доз

1,61

Росія


віспи овець

млн доз

2,55

Росія


хвороби Ньюкасла

млн доз

21,40

Росія

2.

Діагностикуми (набори ІФА, МФА, ПЦР та ін.) при зазначених у пункті 1 хворобах, а також африканській чумі свиней, контагіозній плевропневмонії великої рогатої худоби, катаральній лихоманці овець, африканській чумі коней, грипі птахів, репродуктивному синдромі свиней

набір

61

РосіяДодаток 2
до Положення
про Міждержавний резерв
біопрепаратів і інших засобів
захисту тварин
у державах - учасницях
Співдружності Незалежних
Держав

ВАРТІСТЬ
Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин у державах - учасницях Співдружності Незалежних Держав

(Ціна та вартість станом на 01.10.95 р.)

Назва препарату

Кількість

Ціна (руб. за 1 дозу / набір)

Вартість (млн руб.)

Вакцини проти:
сибірки, млн доз

14,22

300

4266,00

ящуру типів: А, 0, С, Азія, млн доз

5,79

645

3734,55

САТ-1,2, 3, млн доз

0,19

1000

190,00

чуми великої рогатої худоби, млн доз

0,27

90

24,30

класичної чуми свиней, млн доз

7,02

200

1404,00

сказу, млн доз

1,61

600

966,00

віспи овець, млн доз

2,55

300

765,00

хвороби Ньюкасла, млн доз

21,40

6

128,40

Діагностикуми, набори

61

10 300

0,63

Разом

-

-

11 478,88

Крім того, на зберігання й  утримання резерву

-

-

444,24

Усього

-

-

11 923,12

__________
Примітка.Ціна та загальна вартість біопрепаратів можуть змінюватися з урахуванням інфляції в державах, де виробляються і зберігаються біопрепарати резерву.Додаток 3
до Положення
про Міждержавний резерв
біопрепаратів і інших засобів
захисту тварин
у державах - учасницях
Співдружності Незалежних
Держав

ЧАСТКА ДЕРЖАВ
у вартості Міждержавного резерву біопрепаратів і інших засобів захисту тварин

(Ціна та вартість станом на 01.10.95 р.)

Держави

Загальна вартість резерву
(млн руб.)

Утому числі біопрепаратів
(млн руб.)

Вартість утримання резерву
(млн руб.)

Азербайджанська Республіка

-

-

-

Республіка Білорусь

555,70

535,01

20,69

Республіка Вірменія

-

-

-

Грузія

674,12

649,00

25,12

Республіка Казахстан

-

-

-

Киргизька Республіка

151,40

145,72

5,68

Республіка Молдова

13,40

12,90

0,50

Російська Федерація

10196,00

9816,10

379,90

Республіка Таджикистан

-

-

-

Туркменистан

-

-

-

Республіка Узбекистан

232,00

223,40

8,60

Україна

100,50

96,75

3,75

Усього

11 923,12

11 478,88

444,24

__________
Примітка.Вартість утримання резерву розраховується за державами пропорційно вартості біопрепаратів. Розрахунок кількості та вартості замовлених державами біопрепаратів додається.


Продовження додатка 3

РОЗРАХУНОК
потреби й вартості вакцин та діагностикумів Міждержавного резерву

(Ціна та вартість за станом на 01.10.95 р.)

Держави

Кількість (млн доз)

Ціна
(руб. за 1 дозу)

Загальна вартість
(млн руб.)

а) вакцина проти сибірки:

Азербайджанська Республіка

-

-

-

Республіка Білорусь

-

-

-

Республіка Вірменія

-

-

-

Грузія

0,50

300

150,00

Республіка Казахстан

-

-

-

Киргизька Республіка

0,02

300

6,00

Республіка Молдова

-

-

-

Російська Федерація

13,60

300

4080,00

Республіка Таджикистан

-

-

-

Туркменистан

-

-

-

Республіка Узбекистан

0,10

300

30,00

Україна

-

-

-

Усього

14,22

300

4266,00

б) вакцина проти ящуру типів A, O, C, Азія:

Азербайджанська Республіка

-

-

-

Республіка Білорусь

0,60*

645

387,00

Республіка Вірменія

-

-

-

Грузія

0,50

645

322,50

Республіка Казахстан

-

-

-

Киргизька Республіка

0,02

645

12,90

Республіка Молдова

0,02

645

12,90

Російська Федерація

4,40

645

2838,00

Республіка Таджикистан

-

-

-

Туркменистан

-

-

-

Республіка Узбекистан

0,10

645

64,50

Україна

0,15

645

96,75

Усього

5,79

645

3734,55

__________
Примітка. * по 0,20 млн доз кожного типу A, O, C.

в) вакцина проти ящуру типів CAT-1, 2, 3:

Азербайджанська Республіка

-

-

-

Республіка Білорусь

-

-

-

Республіка Вірменія

-

-

-

Грузія

-

-

-

Республіка Казахстан

-

-

-

Киргизька Республіка

0,10

1000

100,00

Республіка Молдова

-

-

-

Російська Федерація

0,09

1000

90,00

Республіка Таджикистан

-

-

-

Туркменистан

-

-

-

Республіка Узбекистан

-

-

-

Україна

-

-

-

Усього

0,19

1000

190,00

г) вакцина проти чуми великої рогатої худоби:

Азербайджанська Республіка

-

-

-

Республіка Білорусь

-

-

-

Республіка Вірменія

-

-

-

Грузія

0,05

90

4,50

Республіка Казахстан

-

-

-

Киргизька Республіка

0,01

90

0,90

Республіка Молдова

-

-

-

Російська Федерація

0,20

90

18,00

Республіка Таджикистан

-

Туркменистан

-

-

Республіка Узбекистан

0,01

90

0,90

Україна

-

-

Усього

0,27

90

24,30

д) вакцина проти класичної чуми свиней:

Азербайджанська Республіка

-

-

-

Республіка Білорусь

0,50

200

100,00

Республіка Вірменія

-

-

-

Грузія

0,50

200

100,00

Республіка Казахстан

-

-

-

Киргизька Республіка

0,01

200

2,00

Республіка Молдова

-

-

-

Російська Федерація

6,00

200

1200,00

Республіка Таджикистан

-

-

-

Туркменистан

-

-

-

Республіка Узбекистан

0,01

200

2,00

Україна

-

-

-

Усього

7,02

200

1404,00

е) вакцина проти сказу:

Азербайджанська Республіка

-

-

-

Республіка Білорусь

-

-

-

Республіка Вірменія

-

-

-

Грузія

0,10

600

60,00

Республіка Казахстан

-

-

-

Киргизька Республіка

0,01

600

6,00

Республіка Молдова

-

-

-

Російська Федерація

1,30

600

780,00

Республіка Таджикистан

-

-

-

Туркменистан

-

-

-

Республіка Узбекистан

0,20

600

120,00

Україна

-

-

-

Усього

1,61

600

966,00

ж) вакцина проти віспи овець:

Азербайджанська Республіка

-

-

-

Республіка Білорусь

-

-

-

Республіка Вірменія

-

-

-

Грузія

-

-

-

Республіка Казахстан

-

-

-

Киргизька Республіка

0,05

300

15,00

Республіка Молдова

-

-

-

Російська Федерація

2,50

300

750,00

Республіка Таджикистан

-

-

-

Туркменистан

-

-

-

Республіка Узбекистан

-

-

-

Україна

-

-

-

Усього

2,55

300

765,00

з) вакцина проти хвороби Ньюкасла:

Азербайджанська Республіка

-

-

-

Республіка Білорусь

8,0

6

48,00

Республіка Вірменія

-

-

-

Грузія

2,0

6

12,00

Республіка Казахстан

-

-

-

Киргизька Республіка

0,4

6

2,40

Республіка Молдова

-

-

-

Російська Федерація

10,0

6

60,00

Республіка Таджикистан

-

-

-

Туркменистан

-

-

-

Республіка Узбекистан

1,0

6

6,00

Україна

-

-

-

Усього

21,4

6

128,40

и) діагностикуми:

Азербайджанська Республіка

-

-

-

Республіка Білорусь

1

10300

0,01

Республіка Вірменія

-

-

-

Грузія

-

-

-

Республіка Казахстан

-

-

-

Киргизька Республіка

50

10300

0,52

Республіка Молдова

-

-

-

Російська Федерація

10

10300

0,10

Республіка Таджикистан

-

-

-

Туркменистан

-

-

-

Республіка Узбекистан

-

-

-

Україна

-

-

-

Усього

61

10300

0,63


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: