open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода

про співробітництво в боротьбі

зі злочинами у сфері економіки

(укр/рос)
Статус Угоди див. ( 997_747 )

Дата підписання: 12.04.1996 Дата набрання чинності для України: 12.04.1996
Уряди держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав,
іменовані надалі Сторонами,
ґрунтуючись на положеннях Конвенції про правову допомогу і
правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від
22 січня 1993 року ( 997_009 ),
керуючись Програмою спільних заходів у боротьбі з
організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів
на території держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав,
затвердженої Рішенням Ради глав урядів Співдружності Незалежних
Держав від 12 березня 1993 року ( 997_305 ),
виражаючи глибоку занепокоєність розширенням масштабів
злочинності у сфері економіки,
виходячи з прагнення розвивати співробітництво між
відомствами, що займаються боротьбою зі злочинністю у сфері
економіки, за високої поваги державного суверенітету і принципу
невтручання у внутрішні справи держав,
усвідомлюючи необхідність координації зусиль Сторін і
вживання ефективних заходів протидії злочинності у сфері
економіки,
погодилися про наступне:
Стаття 1
З метою вироблення погодженої стратегії і зміцнення взаємодії
правоохоронних і контрольних органів у боротьбі зі злочинами у
сфері економіки, насамперед у банківській і кредитно-фінансовій
системах, у сфері зовнішньоекономічної діяльності та відмиванні
(легалізації) доходів, отриманих злочинним шляхом, Сторони будуть
здійснювати співробітництво на основі положень цієї Угоди з
дотриманням законодавства і міжнародних зобов'язань кожної
держави.
Стаття 2
Сторони будуть прагнути до приведення законодавства своїх
держав у згідно з нормами міжнародного права, у тому числі
регламентуючими:
а) віднесення діянь, пов'язаних із легалізацією засобів,
отриманих у результаті злочинної діяльності, до кримінальних
розряду злочинів;
б) питання конфіскації і передання іншим Сторонам активів
(цінні папери, коштовності, антикваріат та інші матеріальні
цінності), отриманих у результаті злочинної діяльності;
в) умови і порядок надання іншим Сторонам банківських,
кредитно-фінансових та інших документів з метою попередження,
виявлення, припинення і розкриття злочинів у сфері економіки.
Стаття 3
Сторони визначають перелік своїх уповноважених відомств,
відповідальних за виконання цієї Угоди, і повідомляють його
депозитарію.
Стаття 4
Уповноважені відомства Сторін здійснюють співробітництво
шляхом:
а) обміну інформацією з питань щодо боротьби зі злочинами у
сфері економіки;
б) проведення заходів з попередження, виявлення, припинення і
розкриття злочинів у сфері економіки;
в) обміну досвідом роботи з попередження, виявлення,
припинення і розкриття злочинів у сфері економіки, у тому числі
навчальною, методичною і спеціальною літературою;
г) організації спільних наукових досліджень, семінарів і
конференцій;
д) сприяння в підготовці і підвищенні кваліфікації кадрів;
е) надання на запити нормативних актів, що регламентують
діяльність у сфері економіки.
Стаття 5
1. Співробітництво в рамках цієї Угоди здійснюється на
підставі запитів заінтересованої Сторони про надання сприяння або
з ініціативи Сторони, яка допускає, що таке сприяння становить
інтерес для іншої Сторони.
2. Запит про надання допомоги надається у письмовій формі.
Для передачі запиту можуть використовуватися сучасні засоби
телекомунікації.
Стаття 6
1. У наданні допомоги в рамках цієї Угоди може бути
відмовлено повністю або частково, якщо запитувана Сторона вважає,
що виконання запиту може завдати шкоди суверенітету, безпеці,
суспільному порядку або іншим істотним інтересам її держави, або
суперечить законодавству або міжнародним зобов'язанням її держави.
2. Сторона, яка робить запит, письмово повідомляється про
повну або часткову відмову у виконанні запиту з вказівкою причин
відмовлення.
Стаття 7
1. Сторона, яка робить запит, вживає всіх необхідних заходів
для забезпечення швидкого і можливо більш повного виконання
запиту.
Сторона, яка робить запит, негайно повідомляється про
обставини, що перешкоджають виконанню запиту або істотно
затримують його виконання.
2. Якщо виконання запиту не входить до компетенції
уповноваженого відомства Сторони, яка робить запит, воно негайно
повідомляє про це уповноважене відомство Сторони, яка робить
запит, і на його прохання передає запит компетентному органу.
3. Сторона, яка робить запит, вправі запросити в межах
предмета (об'єкта) запиту і якщо це не посягає на інтереси
Сторони, яка робить запит, додаткові відомості, необхідні, на її
думку, для належного виконання запиту.
4. Якщо Сторона, яка робить запит вважає, що негайне
виконання запиту може завадити кримінальному переслідуванню або
іншому провадженню, що здійснюється в її державі, вона може
відкласти виконання запиту або пов'язати його виконання з
дотриманням умов, визначених у якості необхідних після
консультацій із Стороною, яка робить запит. У разі згоди Сторони,
яка робить запит, на надання їй допомоги на запропонованих умовах,
Сторона, що робить запит, повинна дотримуватися цих умов.
5. Сторона, яка робить запит, на прохання вживає необхідних
заходів для забезпечення конфіденційності запиту, змісту цього
запиту і доданих до нього документів, а також факту надання
допомоги.
У випадку неможливості виконання запиту без дотримання
конфіденційності Сторона, яка робить запит, інформує про це
Сторону, яка робить запит і вирішує, чи варто виконувати запит на
таких умовах.
6. Сторона, яка робить запит, у найбільш короткі строки
інформує Сторону, яка робить запит, про результати виконання
запиту.
Стаття 8
1. Кожна Сторона забезпечує конфіденційність інформації і
документів, отриманих від іншої Сторони в результаті виконання
запиту, якщо вони носять закритий характер або Сторона, яка
передає інформацію чи документи, вважає небажаним їхнє
розголошення. Ступінь закритості такої інформації і документів
визначається Стороною, яка їх передає.
2. Результати виконання запиту, отримані на підставі цієї
Угоди, без згоди того, хто надав їх, його уповноваженому відомству
не можуть бути використані в інших цілях, ніж ті, у зв'язку з
якими вони запитувалися і були надані.
3. Для передання третій Стороні відомостей, отриманих однією
Стороною на підставі цієї Угоди, потрібна попередня згода Сторони,
що надала ці відомості.
Стаття 9
Представники Сторін будуть за необхідності здійснювати робочі
зустрічі та консультації з метою розгляду питань зміцнення і
підвищення ефективності співробітництва на підставі цієї Угоди.
Стаття 10
З метою реалізації цієї Угоди уповноважені відомства Сторін
можуть укладати двосторонні та багатосторонні міжвідомчі угоди про
співробітництво у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки.
Стаття 11
Розбіжності, що виникають у зв'язку з тлумаченням або
застосуванням положень цієї Угоди, вирішуються шляхом консультацій
і переговорів.
Стаття 12
Кожна Сторона самостійно несе витрати, що будуть виникати в
ході реалізації цієї Угоди, якщо не буде погоджений інший порядок.
Стаття 13
Для реалізації співробітництва в рамках цієї Угоди Сторони
користуються російською мовою.
Стаття 14
Ця Угода відкрита для приєднання до неї урядів інших держав.
Для Сторін, що приєдналися, Угода набуває чинності через 30
днів із дня здачі документа про приєднання Виконавчому
Секретаріату Співдружності Незалежних Держав, що є депозитарієм
цієї Угоди.
Стаття 15
Ця Угода набуває чинності з дня її підписання. Для держав,
законодавство яких вимагає виконання внутрішньодержавних процедур,
необхідних для її набрання чинності, з дня здачі відповідних
документів у депозитарій. Про необхідність виконання таких
процедур держави протягом трьох місяців із моменту підписання цієї
Угоди повідомляють депозитарій.
Угода укладається строком на 5 років. Після закінчення цього
терміну Угода автоматично продовжується на наступний 5-річний
період.
Стаття 16
Кожна Сторона може вийти з цієї Угоди, надавши про це
письмове повідомлення в депозитарій. Угода для цієї Сторони
втрачає силу після закінчення трьох місяців після одержання
депозитарієм повідомлення про вихід.
Вчинено в місті Москві 12 квітня 1996 року в одному
оригінальному примірнику російською мовою. Оригінальний примірник
зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних
Держав, що надасть кожній державі, що підписала цю Угоду, його
завірену копію.
За Азербайджанську Республіку За Республіку Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Соглашение

о сотрудничестве в борьбе с преступлениями

в сфере экономики
(Москва, 12 апреля 1996 года)

Правительства государств-участников Содружества Независимых
Государств, именуемые в дальнейшем Сторонами, основываясь на положениях Конвенции о правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от
22 января 1993 года ( 997_009 ), руководствуясь Программой совместных мер по борьбе с
организованной преступностью и иными опасными видами преступлений
на территории государств-участников Содружества Независимых
Государств, утвержденной Решением Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств от 12 марта 1993 года
( 997_305 ), выражая глубокую озабоченность расширением масштабов
преступности в сфере экономики, исходя из стремления развивать сотрудничество между
ведомствами, занимающимися борьбой с преступностью в сфере
экономики, при строгом уважении государственного суверенитета и
принципа невмешательства во внутренние дела государств, сознавая необходимость координации усилий Сторон и принятия
эффективных мер противодействия преступности в сфере экономики, согласились о нижеследующем:
Статья 1
В целях выработки согласованной стратегии и укрепления
взаимодействия правоохранительных и контрольных органов в борьбе с
преступлениями в сфере экономики, прежде всего в банковской и
кредитно-финансовых системах, в области внешнеэкономической
деятельности и отмывании (легализации) доходов, полученных
преступным путем, Стороны будут осуществлять сотрудничество на
основе положений настоящего Соглашения с соблюдением
законодательства и международных обязательств каждого государства.
Статья 2
Стороны будут стремиться к приведению законодательства своих
государств в соответствие с нормами международного права, в том
числе регламентирующими: а) отнесение деяний, связанных с легализацией средств,
полученных в результате преступной деятельности, к разряду
уголовных преступлений; б) вопросы конфискации и передачи другим Сторонам активов
(ценные бумаги, драгоценности, антиквариат и другие материальные
ценности), полученных в результате преступной деятельности; в) условия и порядок предоставления другим Сторонам
банковских, кредитно-финансовых и других документов в целях
предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений в
сфере экономики.
Статья 3
Стороны определяют перечень своих уполномоченных ведомств,
ответственных за выполнение настоящего Соглашения, и сообщают его
депозитарию.
Статья 4
Уполномоченные ведомства Сторон осуществляют сотрудничество
путем: а) обмена информацией по вопросам, относящимся к борьбе с
преступлениями в сфере экономики; б) проведения мероприятий по предупреждению, выявлению,
пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики; в) обмена опытом работы по предупреждению, выявлению,
пресечению и раскрытию преступлений в сфере экономики, в том числе
учебной, методической и специальной литературой; г) организации совместных научных исследований, семинаров и
конференций; д) содействия в подготовке и повышении квалификации кадров; е) представления по запросам нормативных актов,
регламентирующих деятельность в сфере экономики.
Статья 5
1. Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения
осуществляется на основании запросов заинтересованной Стороны об
оказании содействия или по инициативе Стороны, предполагающей, что
такое содействие представляет интерес для другой Стороны. 2. Запрос об оказании помощи направляется в письменном виде.
Для передачи запроса могут использоваться современные средства
телекоммуникации.
Статья 6
1. В оказании помощи в рамках настоящего Соглашения может
быть отказано полностью или частично, если запрашиваемая Сторона
полагает, что выполнение запроса может нанести ущерб суверенитету,
безопасности, общественному порядку или другим существенным
интересам ее государства либо противоречит законодательству или
международным обязательствам ее государства. 2. Запрашивающая Сторона письменно уведомляется о полном или
частичном отказе в исполнении запроса с указанием причин отказа.
Статья 7
1. Запрашиваемая Сторона принимает все необходимые меры для
обеспечения быстрого и возможно более полного исполнения запроса. Запрашивающая Сторона незамедлительно уведомляется об
обстоятельствах, препятствующих исполнению запроса или существенно
задерживающих его исполнение. 2. Если исполнение запроса не входит в компетенцию
уполномоченного ведомства запрашиваемой Стороны, оно
незамедлительно уведомляет об этом уполномоченное ведомство
запрашивающей Стороны и по его просьбе передает запрос
компетентному органу. 3. Запрашиваемая Сторона вправе запросить в пределах предмета
(объекта) запроса и если это не ущемляет интересы запрашивающей
Стороны дополнительные сведения, необходимые, по ее мнению, для
надлежащего исполнения запроса. 4. Если запрашиваемая Сторона полагает, что немедленное
исполнение запроса может помешать уголовному преследованию или
иному производству, осуществляемому в ее государстве, она может
отложить исполнение запроса или связать его исполнение с
соблюдением условий, определенных в качестве необходимых после
консультаций с запрашивающей Стороной. При согласии запрашивающей
Стороны на оказание ей помощи на предложенных условиях
запрашивающая Сторона должна соблюдать эти условия. 5. Запрашиваемая Сторона по просьбе принимает необходимые
меры для обеспечения конфиденциальности запроса, содержания этого
запроса и прилагаемых к нему документов, а также факта оказания
помощи. В случае невозможности исполнения запроса без соблюдения
конфиденциальности запрашиваемая Сторона информирует об этом
запрашивающую Сторону, которая решает, следует ли исполнять запрос
на таких условиях. 6. Запрашиваемая Сторона в возможно более короткие сроки
информирует запрашивающую Сторону о результатах исполнения
запроса.
Статья 8
1. Каждая Сторона обеспечивает конфиденциальность информации
и документов, полученных от другой Стороны в результате исполнения
запроса, если они носят закрытый характер или передающая Сторона
считает нежелательным их разглашение. Степень закрытости такой
информации и документов определяется передающей Стороной. 2. Результаты исполнения запроса, полученные на основании
настоящего Соглашения, без согласия предоставившего их
уполномоченного ведомства не могут быть использованы в иных целях,
чем те, в связи с которыми они запрашивались и были предоставлены. 3. Для передачи третьей Стороне сведений, полученных одной
Стороной на основании настоящего Соглашения, требуется
предварительное согласие Стороны, предоставившей эти сведения.
Статья 9
Представители Сторон будут при необходимости проводить
рабочие встречи и консультации в целях рассмотрения вопросов
укрепления и повышения эффективности сотрудничества на основании
настоящего Соглашения.
Статья 10
В целях реализации настоящего Соглашения уполномоченные
ведомства Сторон могут заключать двусторонние и многосторонние
межведомственные соглашения о сотрудничестве в борьбе с
преступностью в сфере экономики.
Статья 11
Разногласия, возникающие в связи с толкованием или
применением положений настоящего Соглашения, разрешаются путем
консультаций и переговоров.
Статья 12
Каждая Сторона самостоятельно несет расходы, которые будут
возникать в ходе реализации настоящего Соглашения, если не будет
согласован иной порядок.
Статья 13
Для осуществления сотрудничества в рамках настоящего
Соглашения Стороны пользуются русским языком.
Статья 14
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему
правительств других государств. Для присоединившихся Сторон Соглашение вступает в силу через
30 дней со дня сдачи документа о присоединении Исполнительному
Секретариату Содружества Независимых Государств, являющемуся
депозитарием настоящего Соглашения.
Статья 15
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Для государств, законодательство которых требует выполнения
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в
силу, - со дня сдачи соответствующих документов депозитарию. О
необходимости выполнения таких процедур государства в течение трех
месяцев с момента подписания настоящего Соглашения извещают
депозитария. Соглашение заключается на 5 лет. По истечении этого срока
Соглашение автоматически продлевается каждый раз на новый 5-летний
период.
Статья 16
Каждая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив
об этом письменное уведомление депозитарию. Соглашение для этой
Стороны утрачивает силу по истечении трех месяцев после получения
депозитарием уведомления о выходе.
Совершено в г. Москве 12 апреля 1996 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств,
который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Соглашение, его заверенную копию.
(Подписи)
Сведения

о выполнении внутригосударственных процедур

по Соглашению о сотрудничестве в борьбе

с преступлениями в сфере экономики

(Москва, 1996 г.)
(по состоянию на 1 ноября 1999 года)
Соглашение вступает в силу в соответствии со ст. 15. Подписали Соглашение: Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан,
Туркмения, Узбекистан, Украина. Сдали уведомления: елоруссия - депонировано 03.06.1996.

Соглашение вступило в силу со дня подписания.

Соглашение вступило в силу для государств: зербайджан, Армения, Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия,
Россия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан и Украина - 12.04.1996
(со дня подписания);
Белоруссия - 03.06.1996.
Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав
правительств СНГ "Содружество", N 2, 1996

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: