open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода

про порядок розробки і дотримання

погоджених норм і вимог охорони праці

до продукції, яка взаємопоставляється

(укр/рос)
Статус Угоди див.( 997_747 )
{ Угоду затверджено із застереженням Постановою КМ N 1343

( 1343-96-п ) від 02.11.96 }

Дата підписання: 12.04.1996

Держави-учасниці цієї Угоди в особі Урядів, далі - Сторони,
відзначаючи міждержавний характер проблем охорони праці та
важливість їхнього рішення для забезпечення соціальних гарантій
безпеки життя і здоров'я працівників під час розробки,
виробництва, експлуатації й утилізації взаємопостачальних машин,
механізмів, устаткування, матеріалів, технологій, засобів охорони
праці (далі - продукція, яка взаємопостачається),
з метою реалізації Угоди про співробітництво в галузі охорони
праці від 9 грудня 1994 року ( 997_875 )
погодилися про наступне:
Стаття 1
Сторони, володіючи повною самостійністю в організації
виробництва, встановлюють порядок розробки і забезпечують
дотримання погоджених норм і вимог з охорони праці (далі - норми
та вимоги з охорони праці) під час розробки, виробництва,
експлуатації й утилізації продукції, яка взаємопостачається.
Стаття 2
Норми і вимоги з охорони праці містяться в таких
нормативно-правових актах:
міждержавних стандартах, включаючи стандарти Системи
стандартів безпеки праці (ССБП);
правилах безпеки, санітарних правилах, нормах і гігієнічних
нормативах, інших нормативно-правових документах, прийнятих як
міждержавні;
національних стандартах і технічних умовах на продукцію,
застосування яких під час розробки, поставки на виробництво і
випуск продукції передбачено спеціальними угодами (договорами).
Стаття 3
Сторони зобов'язуються забезпечувати продукцію, яка
взаємопостачається сертифікатом відповідності або іншими
документами та взаємовизнати видані уповноваженими органами
сертифікати і знаки відповідності, дозволи на продукцію, яка
взаємопостачається, що підтверджують її відповідність нормам і
вимогам з охорони праці.
Відповідальність за необґрунтовану або неправомірну видачу
сертифікатів відповідності, дозволів несе орган, який видав
первинний сертифікат, дозвіл відповідно до чинного законодавства
його держави.
Стаття 4
Під час розробки норм і вимог з охорони праці залежно від
виду продукції, яка взаємопостачається, забезпечуються, на основі
принципу розумної достатності, вимоги з безпеки конструкцій,
дотримання гранично припустимих рівнів (концентрацій) небезпечних
і шкідливих виробничих факторів.
Стаття 5
Узгодження норм і вимог з охорони праці, застосованих як
міждержавні, а також прийняття рішень про необхідність їх
перегляду і розробки нових здійснюється робочими групами
експертів, створюваними згідно з міжурядовими угодами:
про проведення погодженої політики в галузі стандартизації,
метрології та сертифікації від 13 березня 1992 року ( 997_102 );
про співробітництво в галузі охорони праці від 9 грудня 1994
року ( 997_875 ).
Стаття 6
Прийняття рішень про використання норм і вимог з охорони
праці як міждержавні здійснюється:
Міждержавною радою із стандартизації, метрології та
сертифікації - за стандартами (крім стандартів у галузі
будівництва);
Консультативною радою з праці, міграції та соціального
захисту населення держав - учасниць Співдружності Незалежних
Держав - за правилами охорони праці, безпеки та іншими
нормативно-правовими документами з охорони праці;
Міждержавною науково-технічною комісією з стандартизації і
технічного нормування в будівництві - за будівельними нормами і
правилами;
Радою із співробітництва в галузі охорони здоров'я
Співдружності Незалежних Держав - за санітарними правилами,
нормами та гігієнічними нормативами.
Сторони забезпечують закріплення і дотримання норм та вимог
охорони праці у порядку, передбаченому національним
законодавством.
Стаття 7
Сторони забезпечують дотримання норм і вимог з охорони праці
відповідно до продукції, яка взаємопостачається, на всіх стадіях
її розробки і виробництва, а також під час її експлуатації
(технічного обслуговування та ремонту, транспортування,
збереження) і утилізації, під час використання окремо або у складі
комплексів і технологічних систем.
Нагляд і контроль за дотриманням норм і вимог з охорони праці
відповідно до продукції, яка взаємопостачається, здійснюється
органами державного нагляду і контролю, відомствами із
стандартизації, метрології та сертифікації Сторін відповідно до їх
компетенції.
Стаття 8
Виготовлювачі (постачальники) продукції, що не відповідає
нормам і вимогам охорони праці, несуть відповідальність і
відшкодовують збиток споживачам згідно з національним
законодавством Сторін і укладених договорів.
Стаття 9
Спірні питання, пов'язані з виконанням цієї Угоди,
вирішуються шляхом взаємних консультацій уповноважених органів
Сторін, визначених згідно з Угодою про співробітництво в галузі
охорони праці від 9 грудня 1994 року ( 997_875 ).
Стаття 10
Сторони забезпечують конфіденційність документації, яка ними
отримана й інформації про роботи, що проводяться у рамках цієї
Угоди, і про досягнуті науково-технічні результати, якщо Сторона,
яка передає, застерігає про їхню конфіденційність.
Стаття 11
Сторони можуть вносити у цю Угоду доповнення та зміни, що
оформляються відповідними протоколами.
Стаття 12
Ця Угода набуває чинності з дня здачі у депозитарій третього
повідомлення про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур,
необхідних для набрання нею сили. Для держави-учасниці, що
направила депозитарію повідомлення про виконання таких процедур
пізніше, воно набуває чинності в день одержання депозитарієм цього
повідомлення.
Стаття 13
Ця Угода відкрита для приєднання до неї інших держав, що
поділяють її мету і принципи.
Стаття 14
Ця Угода укладається строком на п'ять років і буде
автоматично продовжуватися кожного разу строком на один рік. Кожна
зі Сторін може вийти з цієї Угоди, повідомивши про це депозитарій
не менш ніж за шість місяців до дати виходу.
Складено в місті Москві 12 квітня 1996 року в єдиному
оригінальному примірнику російською мовою. Цей примірник
зберігається у Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних
Держав, що надасть кожній державі, що підписала цю Угоду, його
завірену копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)

за винятком слова

"міждержавних" у

тексті статей Угод
Соглашение

о порядке разработки и соблюдения

согласованных норм и требований по охране труда

к взаимопоставляемой продукции
(Москва, 12 апреля 1996 года)

Государства - участники настоящего Соглашения в лице
Правительств, далее - Стороны, отмечая межгосударственный характер проблем охраны труда и
важность их решения для обеспечения социальных гарантий
безопасности жизни и здоровья работников при разработке,
производстве, эксплуатации и утилизации взаимопоставляемых машин,
механизмов, оборудования, материалов, технологий, средств охраны
труда (далее - взаимопоставляемая продукция), в целях реализации Соглашения о сотрудничестве в области
охраны труда от 9 декабря 1994 года ( 997_875 ) согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны, обладая полной самостоятельностью в организации
производства, устанавливают порядок разработки и обеспечивают
соблюдение согласованных норм и требований по охране труда (далее
- нормы и требования по охране труда) при разработке,
производстве, эксплуатации и утилизации взаимопоставляемой
продукции.
Статья 2
Нормы и требования по охране труда содержатся в следующих
нормативно-правовых актах: межгосударственных стандартах, включая стандарты Системы
стандартов безопасности труда (ССБТ); правилах безопасности, санитарных правилах, нормах и
гигиенических нормативах, других нормативно-правовых документах,
принятых в качестве межгосударственных; национальных стандартах и технических условиях на продукцию,
применение которых при разработке, постановке на производство и
выпуске продукции оговорено специальными соглашениями
(договорами).
Статья 3
Стороны обязуются обеспечивать взаимопоставляемую продукцию
сертификатом соответствия или другими документами и взаимно
признают выданные уполномоченными органами сертификаты и знаки
соответствия, разрешения на взаимопоставляемую продукцию,
подтверждающие ее соответствие нормам и требованиям по охране
труда. Ответственность за необоснованную или неправомерную выдачу
сертификатов соответствия, разрешений несет орган, который выдал
первичный сертификат, разрешение в соответствии с действующим
законодательством его государства.
Статья 4
При разработке норм и требований по охране труда в
зависимости от вида взаимопоставляемой продукции обеспечиваются,
на основе принципа разумной достаточности, требования по
безопасности конструкций, соблюдению предельно допустимых уровней
(концентраций) опасных и вредных производственных факторов.
Статья 5
Согласование норм и требований по охране труда, применяемых в
качестве межгосударственных, а также принятие решений о
необходимости их пересмотра и разработки новых осуществляется
рабочими группами экспертов, создаваемыми в соответствии с
межправительственными соглашениями: о проведении согласованной политики в области стандартизации,
метрологии и сертификации от 13 марта 1992 года ( 997_102 ); о сотрудничестве в области охраны труда от 9 декабря 1994
года ( 997_875 ).
Статья 6
Принятие решений об использовании норм и требований по охране
труда в качестве межгосударственных осуществляется: Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации - по стандартам (кроме стандартов в области
строительства); Консультативным советом по труду, миграции и социальной
защите населения государств-участников Содружества Независимых
Государств - по правилам охраны труда, безопасности и другим
нормативно-правовым документам по охране труда; Межгосударственной научно-технической комиссией по
стандартизации и техническому нормированию в строительстве - по
строительным нормам и правилам; Советом по сотрудничеству в области здравоохранения
Содружества Независимых Государств - по санитарным правилам,
нормам и гигиеническим нормативам. Стороны обеспечивают утверждение и соблюдение норм и
требований охраны труда в порядке, предусмотренном национальным
законодательством.
Статья 7
Стороны обеспечивают соблюдение норм и требований по охране
труда к взаимопоставляемой продукции на всех стадиях ее разработки
и производства, а также при ее эксплуатации (техническом
обслуживании и ремонте, транспортировке, хранении) и утилизации,
при использовании отдельно или в составе комплексов и
технологических систем. Надзор и контроль за соблюдением норм и требований по охране
труда к взаимопоставляемой продукции осуществляется органами
государственного надзора и контроля, ведомствами по
стандартизации, метрологии и сертификации Сторон в соответствии с
их компетенцией.
Статья 8
Изготовители (поставщики) продукции, не отвечающей нормам и
требованиям по охране труда, несут ответственность и возмещают
ущерб потребителям в соответствии с национальным законодательством
Сторон и заключенными договорами.
Статья 9
Спорные вопросы, связанные с выполнением настоящего
Соглашения, решаются путем взаимных консультаций полномочных
органов Сторон, определенных в соответствии с Соглашением о
сотрудничестве в области охраны труда от 9 декабря 1994 года
( 997_875 ).
Статья 10
Стороны обеспечивают конфиденциальность получаемой
документации и информации о работах, проводимых в рамках этого
Соглашения, и о достигнутых научно-технических результатах, если
передающая Сторона оговаривает их конфиденциальность.
Статья 11
Стороны могут вносить в настоящее Соглашение дополнения и
изменения, которые оформляются соответствующими протоколами.
Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу со дня сдачи депозитарию
третьего уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных
процедур, необходимых для его вступления в силу. Для
государства-участника, которое направило депозитарию уведомление о
выполнении таких процедур позднее, оно вступает в силу в день
получения депозитарием этого уведомления.
Статья 13
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других
государств, разделяющих его цели и принципы.
Статья 14
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет
автоматически продлеваться каждый раз сроком на один год. Каждая
из Сторон может выйти из настоящего Соглашения, уведомив об этом
депозитария не менее чем за шесть месяцев до даты выхода.
Совершено в г. Москве 12 апреля 1996 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств,
который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Соглашение, его заверенную копию.
(Подписи)
Договаривающиеся стороны: Азербайджан, Армения, Белоруссия,
Грузия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Россия, Таджикистан,
Туркмения, Узбекистан, Украина.
"Содружество" Информационный вестник
Совета глав государств и
Совета глав правительств СНГ, N 2, 1996

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: