open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
Угода

про співробітництво прикордонних військ

держав - учасниць Співдружності Незалежних

Держав з питань науково-дослідної діяльності

(укр/рос)
{ Щодо виходу з Угоди див. Постанову КМ

N 684 ( 684-2020-п ) від 05.08.2020 }

Дата підписання: 12.04.1996 Дата набрання чинності для України: 12.04.1996
Держави - учасниці Співдружності Незалежних Держав в особі
урядів, що підписали цю Угоду, далі - Сторони,
на підставі досягнутих домовленостей з прикордонних питань,
переконані в тому, що співробітництво в галузі наукових
досліджень є важливим складовим елементом усього комплексу
багатосторонніх відносин прикордонних військ,
визнаючи необхідність їхньої тісної співпраці в умовах
швидкого розвитку наукових знань і сучасних розробок,
підкреслюючи значення погодженої науково-дослідної діяльності
для успішного вирішення питань будівництва прикордонних військ,
підвищення рівня їхньої технічної оснащеності та впровадження
нових технічних засобів охорони кордонів,
погодилися про наступне:
Стаття 1
Сторони з метою забезпечення надійної охорони державних
кордонів будуть сприяти співробітництву прикордонних військ у
науково-дослідній діяльності на принципах рівноправності, прямих
зв'язків і взаємної вигоди.
Стаття 2
Сторони будуть здійснювати співробітництво прикордонних
військ у наступних напрямах науково-дослідної діяльності:
дослідження в галузі військових, гуманітарних, суспільних,
технічних наук і розвитку технологій;
розроблення сучасних технічних засобів охорони кордонів,
перспективних матеріалів і зразків спеціальної техніки
прикордонних військ;
підготовка й атестація наукових і науково-педагогічних
кадрів;
впровадження у практику прикордонної служби і підготовки
військових кадрів для прикордонних військових розробок,
спрямованих на підвищення їхньої ефективності.
Перелік напрямів співробітництва може доповнюватися й
уточнюватися за погодженням між Сторонами.
Стаття 3
Співробітництво в рамках цієї Угоди буде здійснюватися
відповідними центральними органами прикордонних військ Сторін,
міністерствами і відомствами, науково-дослідними установами,
вузами, підприємствами й організаціями в межах їхньої компетенції.
Зміст співробітництва, його економічні, організаційні та інші
умови, а також порядок фінансування будуть узгоджуватися
безпосередньо між Сторонами, які співпрацюють.
Стаття 4
Для реалізації спільних програм, проектів і розроблень
Сторони можуть залучати наукові, науково-дослідні,
проектно-конструкторські, технологічні та інші організації, а
також окремих вчених і фахівців.
Стаття 5
Сторони будуть здійснювати співробітництво прикордонних
військ, передбачене цією Угодою, у наступних формах:
спільні науково-дослідні програми, проекти і розроблення;
обмін науково-дослідною інформаційною документацією,
літературою і ліцензіями;
обмін вченими і фахівцями, підвищення їх кваліфікації й
організація стажувань;
проведення спільних семінарів, конференцій і нарад.
Можливі й інші взаємопогоджені форми співробітництва, що
забезпечують реалізацію цієї Угоди.
Стаття 6
Сторони в рамках цієї Угоди будуть:
координувати міждержавні зв'язки в галузі наукових досліджень
з погоджених напрямів і тематиці в інтересах прикордонних військ;
створювати необхідні умови, що гарантують рівні права
учасників спільних наукових досліджень та їхню взаємну
відповідальність;
сприяти розвиткові прямих зв'язків між науково-дослідними
підрозділами прикордонних військ, реалізовувати пропозиції щодо
їхнього удосконалення.
Для координації наукових досліджень і реалізації цієї Угоди
Сторони можуть створювати відповідні координуючі органи, що
складаються з представників центральних органів управління
прикордонних військ, заінтересованих міністерств і відомств.
Стаття 7
Сторони під час здійснення співробітництва прикордонних
військ на основі цієї Угоди забезпечать захист прав, пов'язаних з
патентами, захистом зразків та іншими авторськими правами на
промислову й інтелектуальну власність.
Питання використання результатів спільних наукових досліджень
і пов'язаної з ними іншої інформації будуть узгоджуватися згідно з
діючим національним законодавством Сторін, у кожному конкретному
випадку окремому, шляхом укладення передбачених у статті 3 угод.
Стаття 8
Участь у цій Угоді не обмежує права Сторін на участь у
будь-яких інших двосторонніх і міждержавних формах міждержавного
науково-дослідного співробітництва, у тому числі і з державами, що
не є учасниками цієї Угоди.
Стаття 9
Ця Угода укладена на 5 років і буде автоматично
продовжуватися на наступні п'ятирічні терміни, якщо Сторони не
приймуть інше рішення.
Кожна Сторона має право вільного виходу зі складу учасників
Угоди шляхом письмового повідомлення депозитарію не менш ніж за 12
місяців до передбачуваного виходу.
Ця Угода набирає сили з дня її підписання. Вона може бути
змінена або доповнена у разі взаємної письмової згоди Сторін.
Дана Угода відкрита для приєднання інших держав - учасниць
Співдружності Незалежних Держав шляхом направлення повідомлення
про це у депозитарій.
Вчинено в місті Москві 12 квітня 1996 року в єдиному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, що
надасть кожній державі, що підписала цю Угоду, його завірену
копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
___ ___
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
із зауваженням до частини 3
стор. 4 ст. 9
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис) ___
з урахуванням особливого ставлення
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) ___
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Соглашение

о сотрудничестве Пограничных войск

государств-участников Содружества Независимых Государств

в вопросах научно-исследовательской деятельности
(Москва, 12 апреля 1996 года)

Государства-участники Содружества Независимых Государств в
лице правительств, подписавших настоящее Соглашение, далее -
Стороны, на основании достигнутых договоренностей по пограничным
вопросам, убежденные в том, что сотрудничество в области научных
исследований является важным составным элементом всего комплекса
многосторонних отношений пограничных войск, признавая необходимость их тесного взаимодействия в условиях
быстрого развития научных знаний и современных разработок, подчеркивая значение согласованной научно-исследовательской
деятельности для успешного решения вопросов строительства
пограничных войск, повышения уровня их технической оснащенности и
внедрения новых технических средств охраны границ, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Стороны в целях обеспечения надежной охраны государственных
границ будут содействовать сотрудничеству пограничных войск в
научно-исследовательской деятельности на принципах равноправия,
прямых связей и взаимной выгоды.
Статья 2
Стороны будут осуществлять сотрудничество пограничных войск в
следующих направлениях научно-исследовательской деятельности: исследования в области военных, гуманитарных, общественных,
технических наук и развития технологий; разработка современных технических средств охраны границ,
перспективных материалов и образцов специальной техники
пограничных войск; подготовка и аттестация научных и научно-педагогических
кадров; внедрение в практику пограничной службы и подготовки военных
кадров для пограничных войск новых разработок, направленных на
повышение их эффективности. Перечень направлений сотрудничества может дополняться и
уточняться по согласованию между Сторонами.
Статья 3
Сотрудничество в рамках настоящего Соглашения будет
осуществляться соответствующими центральными органами пограничных
войск Сторон, министерствами и ведомствами,
научно-исследовательскими учреждениями, вузами, предприятиями и
организациями в пределах их компетенции. Содержание сотрудничества, его экономические, организационные
и другие условия, а также порядок финансирования будут
согласовываться непосредственно сотрудничающими Сторонами.
Статья 4
Для реализации совместных программ, проектов и разработок
Стороны могут привлекать научные, научно-исследовательские,
проектно-конструкторские, технологические и другие организации, а
также отдельных ученых и специалистов.
Статья 5
Стороны будут осуществлять сотрудничество пограничных войск,
предусмотренное настоящим Соглашением, в следующих формах: совместные научно-исследовательские программы, проекты и
разработки; обмен научно-исследовательской информационной документацией,
литературой и лицензиями; обмен учеными и специалистами, повышение их квалификации и
организация стажировок; проведение совместных семинаров, конференций и совещаний. Возможны и другие взаимно согласованные формы сотрудничества,
обеспечивающие реализацию данного Соглашения.
Статья 6
Стороны в рамках настоящего Соглашения будут: координировать межгосударственные связи в области научных
исследований по согласованным направлениям и тематике в интересах
пограничных войск; создавать необходимые условия, гарантирующие равные права
участников совместных научных исследований и их взаимную
ответственность; содействовать развитию прямых связей между
научно-исследовательскими подразделениями пограничных войск,
реализовывать предложения по их совершенствованию. Для координации научных исследований и реализации настоящего
Соглашения Стороны могут создавать соответствующие координирующие
органы, состоящие из представителей центральных органов управления
пограничных войск, заинтересованных министерств и ведомств.
Статья 7
Стороны при осуществлении сотрудничества пограничных войск на
основе настоящего Соглашения обеспечат защиту прав, связанных с
патентами, защитой образцов и другими авторскими правами на
промышленную и интеллектуальную собственность. Вопросы использования результатов совместных научных
исследований и связанной с ними иной информации будут
согласовываться в соответствии с действующим национальным
законодательством Сторон, в каждом конкретном случае отдельно,
путем заключения предусмотренных в статье 3 соглашений.
Статья 8
Участие в настоящем Соглашении не ограничивает права Сторон
на участие в любых других двусторонних и межгосударственных формах
межгосударственного научно-исследовательского сотрудничества, в
том числе и с государствами, не являющимися участниками настоящего
Соглашения.
Статья 9
Настоящее Соглашение заключено на 5 лет и будет автоматически
продлеваться на последующие пятилетние периоды, если Сторонами не
будет принято иное решение. Каждая Сторона имеет право свободного выхода из состава
участников Соглашения путем письменного уведомления депозитария не
менее чем за 12 месяцев до предполагаемого выхода. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания.
Оно может быть изменено или дополнено при взаимном письменном
согласии Сторон. Настоящее Соглашение открыто для присоединения других
государств-участников Содружества Независимых Государств путем
направления уведомления об этом депозитарию.
Совершено в г. Москве 12 апреля 1996 года в одном подлинном
экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в
Исполнительном Секретариате Содружества Независимых Государств,
который направит каждому государству, подписавшему настоящее
Соглашение, его заверенную копию.
(Подписи)
Армения подписала с оговоркой: " В абзаце 3 статьи 9 вместо слов "со дня подписания"
записать: "с момента сдачи на хранение депозитарию третьего
уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур,
необходимых для его вступления в силу. Для государств-участников,
выполнивших внутригосударственные процедуры позже, оно вступает в
силу со дня сдачи уведомления об этом депозитарию". Грузия подписала с оговоркой: "В статье 9 слова "со дня подписания" заменить на - "со дня
сдачи на хранение депозитарию уведомления о выполнении Сторонами
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в
силу".
Договаривающиеся стороны: Армения, Белоруссия, Грузия,
Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан, Украина.
Информационный вестник Совета глав государств
и Совета глав правительств СНГ "Содружество", N 2, 1996

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: