open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
Рішення

про проект Правил процедури Ради глав Держав

Ради глав Урядів Співдружності Незалежних Держав

Дата підписання: 12.04.1996 Дата набрання чинності для України: 12.04.1996
Рада глав урядів Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
схвалити проект Правил процедури Ради глав держав і Ради глав
Урядів Співдружності Незалежних Держав і внести його на розгляд
чергового засідання Ради глав держав Співдружності Незалежних
Держав.
Вчинено в місті Москві 12 квітня 1996 року в єдиному дійсному
примірнику російською мовою. Дійсний примірник зберігається у
Виконавчому Секретаріаті Співдружності Незалежних Держав, який
надасть кожній державі, що підписала це Рішення, його завірену
копію.
За Уряд За Уряд
Азербайджанської Республіки Республіки Молдова
(підпис) (підпис)
з особливою позицією при
застосуванні
(за винятком правила 22)
За Уряд За Уряд
Республіки Білорусь Російської Федерації
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Вірменія Республіки Таджикистан
(підпис) (підпис)
особлива позиція стосовно
п. 2 правила 19
За Уряд За Уряд
Грузії Туркменистану
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Республіки Казахстан Республіки Узбекистан
(підпис) (підпис)
За Уряд За Уряд
Киргизької Республіки України
(підпис) (підпис)
Проект
Затверджені Рішенням Ради

глав держав Співдружності

Незалежних Держав

__ від _____ 1996 р.
ПРАВИЛА ПРОЦЕДУРИ

Ради глав держав і Ради глав урядів

Співдружності Незалежних Держав
Ці Правила процедури визначають порядок роботи Ради глав
держав і Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав,
організацію їхніх засідань і процедуру підготовки та прийняття
документів, внесених на їхній розгляд.
Засідання
Правило 1
Час і місце засідань
1. Засідання Рад глав держав і глав урядів проводяться
внаслідок необхідності, при цьому засідання Ради глав держав - не
менше двох разів на рік, а Ради глав урядів - не менше чотирьох
разів на рік.
2. Засідання Ради глав держав і Ради глав урядів проводяться
в місті Мінську, столиці Республіки Білорусь, або, за
домовленістю, - в одній з інших держав - учасниць Співдружності
(далі - держав-учасниць).
3. Час і місце проведення чергового засідання визначається на
попередньому засіданні Ради глав держав і Ради глав урядів.
4. Позачергові засідання можуть скликатися з ініціативи
однієї або декількох держав-учасниць.
У цьому випадку Голові Ради глав держав (Ради глав урядів) і
Виконавчому Секретаріату Співдружності Незалежних Держав (далі -
Виконавчий Секретаріат) надсилається звернення з обґрунтуванням
необхідності скликання позачергового засідання Ради глав держав
(Ради глав урядів), а також надаються проекти порядку денного і
документи із запропонованих питань.
5. Час і місце проведення позачергового засідання
визначається Головою Ради за узгодженням з усіма главами держав
(главами урядів) держав-учасниць не пізніше ніж у 10-денний
термін із дня отримання звернення.
Підготовка проектів документів
Правило 2
Порядок внесення проектів документів
1. Проекти документів, розглянуті на засіданнях Ради глав
держав і Ради глав урядів, вносяться державами-учасницями і
статутними органами Співдружності (далі - статутні органи).
Проекти направляються у Виконавчий Секретаріат з матеріалами, що
обґрунтовують необхідність їхнього прийняття.
2. Проекти документів, підготовлені галузевими органами для
ймовірного подальшого розгляду Радою глав держав і Радою глав
урядів, надаються статутним органам відповідно до їх компетенції,
а копії - у Виконавчий Секретаріат.
3. Після завершення підготовки проектів документів вони
надсилаються у Виконавчий Секретаріат.
4. Не допускається внесення на розгляд Ради глав держав і
Ради глав урядів проектів документів, попередньо не погоджених з
державами-учасницями і статутними органами Співдружності.
Правило З
Узгодження проектів документів
1. Узгодження проектів документів, що надійшли від
держав-учасниць, організує Виконавчий Секретаріат у статутних
органах відповідно до їх компетенції.
2. Статутні органи забезпечують узгодження проектів
документів.
3. Виконавчий Секретаріат організує правову підготовку й
експертизу проектів документів, у разі необхідності надає Раді
глав держав (Раді глав урядів) висновки про відповідність проектів
принципам і загальновизнаним нормам міжнародного права, а також
основним документам Співдружності.
Правило 4
Експертні групи
1. Для узгодження проектів документів Виконавчий Секретаріат
та інші статутні органи можуть скликати експертні групи.
2. До їхнього складу, як правило, включаються:
повноважні представники держав-учасниць і органів
Співдружності - особи, які мають повноваження, підтверджені
офіційними документами відповідно до внутрішніх процедур
держав-учасниць і органів Співдружності;
представники держав-учасниць і органів Співдружності - особи,
які направляються державами-учасницями, статутними і галузевими
органами для участі в роботі з підготовки проектів документів як
фахівці-експерти.
3. При проведенні декількох експертних нарад щодо одного й
того самого проекту документа склад експертної групи повинен, якщо
це можливо, залишатися незмінним.
4. Розсилання проектів документів у держави-учасниці й органи
Співдружності здійснюються не менше ніж за 25 днів до початку
засідання експертної групи.
Правило 5
Розсилання проектів документів і узагальнення зауважень
1. Проекти погоджених документів з рекомендаціями статутних
органів або експертних груп направляються Виконавчим Секретаріатом
державам-учасницям і заінтересованим органам Співдружності не
пізніше ніж за 60 днів до початку засідання Ради глав держав і
Ради глав урядів.
2. Держави-учасниці, статутні й інші органи Співдружності не
пізніше ніж за 30 днів до початку засідання Ради глав держав і
Ради глав урядів направляють у Виконавчий Секретаріат пропозиції і
зауваження щодо проектів документів. Виконавчий Секретаріат
систематизує й узагальнює їх для формування проектів порядку
денного чергового засідання Ради глав держав і Ради глав урядів.
Порядок денний
Правило 6
Формування проекту порядку денного
1. Виконавчий Секретаріат за участю постійних повноважних
представників при статутних та інших органах Співдружності (далі -
Постійні повноважні представники), на підставі пропозицій
держав-учасниць і статутних органів Співдружності Незалежних
Держав формує проект порядку денного не пізніше ніж за 25 днів до
початку чергового засідання Ради глав держав і Ради глав урядів і
розсилає його державам-учасницям і статутним органам не пізніше
ніж за 20 днів до початку засідання.
2. Рада міністрів закордонних справ держав-членів
Співдружності на засіданнях Ради глав держав і Ради глав урядів
дає свій висновок щодо проекту порядку денного.
Правило 7
Умови формування проекту порядку денного
1. При формуванні проекту порядку денного матеріали, надані у
Виконавчий Секретаріат з порушенням вимог, викладених у правилах
2, 3, 4, 5, до розгляду на черговому засіданні Ради глав держав і
Ради глав урядів не приймаються.
2. Винятки допускаються стосовно питань, щодо яких виникла
необхідність прийняття Радою глав держав і Радою глав урядів
невідкладних рішень, пов'язаних із надзвичайними обставинами.
Делегації
Правило 8
Чисельний і персональний склад делегацій
1. Офіційні делегації для участі в засіданнях Ради глав
держав і Ради глав урядів, як правило, складаються з 6 членів
делегації за формулою "2 + 4" за узгодженням із державою, що
приймає.
2. Про персональний склад офіційної делегації кожна держава
повідомляє Виконавчому Секретаріату і державі, що приймає, не
пізніше ніж за 5 днів до засідання.
3. Кількість осіб, які беруть участь у засіданні від кожної з
держав, крім офіційних делегацій, визначається учасником разом із
Виконавчим Секретаріатом на паритетній основі за узгодженням із
державою, що приймає. Персональний склад делегацій повідомляється
Виконавчому Секретаріату не пізніше ніж за 3 дні до початку
засідання.
Правило 9
Повноваження
1. Повноваження для участі в засіданнях Ради глав держав
(Ради глав урядів) потрібні, якщо в засіданні бере участь не глава
держави (глава уряду), а уповноважена ним особа.
2. Повноваження пред'являються до засідання Виконавчому
Секретаріатові. Голова Ради глав держав (Ради глав урядів)
інформує учасників засідання про пред'явлені повноваження.
Головування
Правило 10
Головування
Глави держав і глави урядів держав - учасниць Співдружності
(далі - глави держав і глави урядів) головують по черзі в порядку
російського алфавіту назв держав-учасниць відповідно в Раді глав
держав і Раді глав урядів. Термін головування встановлюється на
дванадцять місяців, якщо інше не передбачено рішенням Ради глав
держав.
Правило 11
Повноваження Голови Ради
Голова Ради глав держав (Ради глав урядів): відкриває і
закриває засідання; надає для затвердження порядок денний і
регламент роботи; надає слово для доповідей і виступів; ставить на
голосування проекти документів і пропозиції щодо питань, які
розглядаються; оголошує довідки і заяви; підписує протокольні
рішення; забезпечує дотримання дійсних Правил процедури.
Правило 12
Функції Виконавчого секретаря Співдружності на засіданні
1. Виконавчий секретар Співдружності Незалежних Держав (далі
- Виконавчий секретар) надає проекти документів, віднесені до
порядку денного засідання, інформує про підсумки роботи органів
Співдружності, експертних груп з підготовки проектів, а також про
особливі думки держав-учасниць і органів Співдружності щодо
розглянутих проектів документів.
2. У випадку одночасного проведення засідань Ради глав держав
і Ради глав урядів або відсутності на засіданні Ради Виконавчого
секретаря функції, зазначені в пункті 1 цього правила, виконує
заступник Виконавчого секретаря.
Порядок проведення засідань
Правило 13
Засідання
1. Засідання Ради глав держав (Ради глав урядів), як правило,
відкриті.
Глави держав (глави урядів) можуть прийняти рішення про
проведення закритого засідання, в якому беруть участь глави держав
(глави урядів), запрошені ними особи і Виконавчий секретар.
2. Питання про присутність акредитованих представників
засобів масової інформації на відкритих засіданнях вирішується в
кожному окремому випадку з урахуванням загальної згоди глав держав
або глав урядів.
Правило 14
Відкриття засідання
Рішення про відкриття засідання Ради глав держав або Ради
глав урядів приймається главами держав або главами урядів, які
беруть участь у роботі засідання.
Правило 15
Обговорення питань
1. Голова Ради глав держав (Ради глав урядів) дотримується
черговості обговорення питань порядку денного.
2. Голова Ради глав держав (Ради глав урядів) може за
необхідності надати слово Виконавчому секретареві, представникові
експертної групи або іншому органу для роз'яснення наданої
інформації або пропонованого рішення.
3. Під час обговорення порядку денного кожен глава держави
(глава уряду) може висловити пропозиції щодо порядку проведення
засідання і за цією пропозицією приймається рішення. Виступаючий
щодо порядку ведення засідання не може говорити по суті питання,
що обговорюється.
4. Під час обговорення будь-якого питання порядку денного
кожен глава держави (глава уряду) може внести пропозицію про
перерву засідання. Така пропозиція не обговорюється, а ставиться
на голосування і за нею приймається рішення.
Правило 16
Пропозиції і виправлення в ході засідання
Пропозиції і виправлення, напрацьовані в ході засідання, щодо
проектів документів, включених до порядку денного, надаються, як
правило, у письмовій формі у Виконавчий Секретаріат для
розповсюдження державам-учасницям.
Правило 17
Закриття засідань
Засідання Ради глав держав і Ради глав урядів завершуються
підписанням документів, після чого оголошується закритими.
Організаційно-технічна підготовка засідань
Правило 18
Підготовка засідань
1. Організаційно-технічна підготовка проведення засідань Ради
глав держав і Ради глав урядів здійснюється Виконавчим
Секретаріатом за участю Постійних повноважних представників.
2. Держава, що приймає, забезпечує необхідні умови для
організації засідань.
Прийняття документів
Правило 19
Форма і порядок прийняття документів
1. На засіданні Ради глав держав і Ради глав урядів
підписуються договори, приймаються рішення, заяви, звернення, а
також протокольні рішення.
2. Укладення договорів і набрання ними чинності здійснюється
відповідно до Віденської конвенції про право міжнародних договорів
1969 року ( 995_118 ).
Правило 20
Рішення Ради. Консенсус
1. Рішення Ради глав держав і Ради глав урядів з питань, крім
процедурних, приймаються консенсусом. Консенсус визначається як
відсутність офіційного заперечення хоча б однієї з
держав-учасниць, винесеного нею як перешкода для ухвалення рішення
з розглянутого питання.
Прийняте в такий спосіб рішення обов'язкове для
держав-учасниць, що брали участь у його прийнятті.
2. Кожна держава-учасниця може заявити про свою
заінтересованість у тому чи іншому питанні, що не є перешкодою для
ухвалення рішення.
3. Рішення з процедурних питань приймаються простою більшістю
голосів глав держав (глав урядів), які беруть участь у засіданні.
4. Результати голосування при прийнятті рішень заносяться до
протоколу засідання.
5. Рішення Ради глав держав і Ради глав урядів набирають сили
з дня їхнього прийняття, якщо в рішенні не зазначений інший
порядок.
6. Відступ від встановленого порядку голосування допускається
у виняткових випадках за необхідності прийняття невідкладних
рішень у проміжках між засіданнями Ради глав держав і Ради глав
урядів. У цих випадках за вказівкою Голови відповідної Ради
Виконавчий Секретаріат організує голосування з використанням
оригіналу підпису кожної з глав держав (глав урядів).
Правило 21
Порядок внесення застережень
1. Держава-учасниця може під час підписання, ратифікації,
прийняття чи затвердження договору або приєднанні до нього
сформулювати застереження.
2. Виконавчий Секретаріат як депозитарій одержує і розсилає
державам-учасницям договору текст застережень, зроблених державами
в момент ратифікації або приєднання. Держава-учасниця договору, що
заперечує проти застереження, повинна протягом 45 днів із дня
вказаного вище повідомлення повідомити Виконавчий Секретаріат як
депозитарій про те, що воно не приймає вказане застереження.
3. Застереження в договорі і заперечення проти них повинні
бути зафіксовані у формі додатку до основного тексту договору.
4. Застереження можуть бути зняті в будь-який час шляхом
відповідного повідомлення, що направляється у Виконавчий
Секретаріат як депозитарій. Зняття застереження набирає сили в
день одержання повідомлення.
Правило 22
Виконання документів
За дорученням Ради глав держав і Ради глав урядів організацію
виконання прийнятих ними документів забезпечують статутні й інші
органи Співдружності відповідно до їх компетенції.
Інші учасники засідань
Правило 23
Присутні
1. На засіданнях Ради глав держав і Ради глав урядів присутні
керівники Міжпарламентської Асамблеї держав - учасниць
Співдружності, Міждержавного економічного Комітету Економічного
союзу, Ради міністрів закордонних справ держав - членів
Співдружності, Ради міністрів оборони держав - учасниць
Співдружності, Ради командуючих Прикордонними військами,
Економічного Суду Співдружності, а також Постійні повноважні
представники.
2. Співробітники Виконавчого Секретаріату присутні на
засіданнях Ради глав держав і Ради глав урядів відповідно до
покладених на них обов'язків з організації засідань і підготовки
документів до обговорення і підписання.
Правило 24
Запрошені
Керівники галузевих органів Співдружності Незалежних Держав
(далі - галузеві органи), представники державних органів і
громадських організацій держав-учасниць можуть запрошуватися
Виконавчим Секретаріатом за пропозицією держав-учасниць і
статутних органів на засідання Ради глав держав і Ради глав урядів
з питань щодо діяльності відповідних органів і які належать до
проекту порядку денного засідання.
Правило 25
Спостерігачі
1. Представники держав, які не є учасниками Співдружності, а
також представники міжнародних організацій можуть за рішенням глав
держав-учасниць (глав урядів) бути присутніми на засіданнях Ради
глав держав (Ради глав урядів) як спостерігачі.
2. Список спостерігачів формує Виконавчий секретар, який за
згодою Голови Ради глав держав (Ради глав урядів) інформує
учасників засідання про присутність на ньому спостерігачів.
Мова і протокол засідань, публікація
Правило 26
Робоча мова
Робочою мовою Ради глав держав і Ради глав урядів є російська
мова.
Правило 27
Стенограма і протокол
1. Засідання Ради глав держав і Ради глав урядів
стенографуються. Стенограми засідань є документами для службового
користування.
2. На засіданнях ведеться протокол, що підписується
Виконавчим секретарем і надсилається державам-учасницям і
статутним органам.
Правило 28
Публікація документів
Повні тексти документів, прийнятих Радою глав держав і Радою
глав урядів, відкритих для друку, публікуються в Інформаційному
віснику Ради глав держав і Ради глав урядів СНД "Співдружність",
що надсилається державам і до статутних органів.
Заключні положення
Правило 29
Прийняття Правил процедури і змін до них
1. Ці Правила процедури приймаються на основі консенсусу і
набирають сили з дня підписання рішення про їхнє затвердження.
2. За пропозицією держав-учасниць і статутних органів у ці
Правила можуть бути внесені доповнення і зміни з урахуванням тих
самих умов.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: