open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

ПРИ КАБІНЕТІ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 67 від 16.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

30 квітня 1996 р.
vd960416 vn67 за N 213/1238
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу НКАУ

N 49 ( z0237-02 ) від 26.02.2002 )
Про затвердження Інструкції про порядок проходження

атестації суб'єктами підприємницької діяльності

України на право здійснення космічної діяльності

Згідно з Указом Президента України від 17 жовтня 1995 року
N 969/95 "Про заходи щодо вдосконалення державного регулювання
космічної діяльності в Україні" та постановою Кабінету Міністрів
України від 1 квітня 1996 року N 376 ( 376-96-п ) "Про додаткові
заходи щодо державного регулювання космічної діяльності",
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок проходження атестації
суб'єктами підприємницької діяльності України на право здійснення
космічної діяльності (додається). 2. Створити та затвердити склад постійно діючої робочої
комісії з питань атестації для надання сертифікатів суб'єктам
підприємницької діяльності України на право здійснення космічної
діяльності в такому складі: омаров В.Г. - перший заступник генерального директора (голова

Комісії); узнєцов Е.І. - заступник генерального директора (перший

заступник голови Комісії); алява В.А. - начальник відділу ліцензування і експертного

контролю (заступник голови Комісії); авалішин А.П. - начальник управління формування космічних

програм; руський О.С. - начальник управління космічних комплексів та

транспортних систем; аранов Г.Л. - начальник відділу координації виконання

міждержавних програм; ойко Г.С. - начальник відділу ресурсів, розвитку потужностей

та технологічного забезпечення; усинін В.П. - начальник відділу транспортних космічних систем;
Голдаєв С.І. - начальник відділу наземної інфраструктури;
Зубко В.П. - начальник відділу досліджень природних ресурсів

та екологічного моніторингу; абенський В.Б. - начальник відділу фінансів та економічного

аналізу; едоров О.П. - начальник відділу перспектив розвитку космічної

науки, техніки та технологій; енюткін Ю.В. - головний спеціаліст відділу ліцензування і

експертного контролю (секретар Комісії). 3. Першому заступнику генерального директора - голові Комісії
Комарову В.Г. забезпечити роботу Комісії згідно з Інструкцією про
порядок проходження атестації суб'єктами підприємницької
діяльності України на право здійснення космічної діяльності. 4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Генеральний директор О.Негода
Затверджено

наказом Національного космічного

агентства України від 16 квітня

1996 року N 67
Інструкція

про порядок проходження атестації суб'єктами

підприємницької діяльності України на право

здійснення космічної діяльності
1. Загальні положення
1.1. Інструкція розроблена згідно з Указом Президента України
від 17 жовтня 1995 року N 969/95 "Про заходи щодо вдосконалення
державного регулювання космічної діяльності в Україні", постановою
Кабінету Міністрів України від 1 квітня 1996 року N 376
( 376-96-п ) "Про додаткові заходи щодо державного регулювання
космічної діяльності" та обов'язкова для застосування усіма
суб'єктами підприємницької діяльності України незалежно від форм
власності.
1.2. Метою атестації суб'єктів підприємницької діяльності
України на право здійснення космічної діяльності є: 1.2.1. Забезпечення державного регулювання в космічній галузі
з урахуванням національних інтересів та безпеки; 1.2.2. Підвищення науково-технічного рівня космічної техніки
та технологій; 1.2.3. Дотримання діючого законодавства та міжнародних
зобов'язань України в галузі дослідження та використання
космічного простору; 1.2.4. Розвиток ринку космічних послуг та захист інтересів
споживачів.
1.3. Інструкція встановлює порядок проходження атестації
суб'єктами підприємницької діяльності України для отримання
сертифіката на право здійснення космічної діяльності. 1.4. Для атестації суб'єктів підприємницької діяльності
України створюється робочий орган - постійно діюча робоча комісія
(далі - Комісія), яка проводить весь комплекс робіт для видачі
сертифікатів на право здійснення космічної діяльності. Комісія з питань атестації складається не більше як з 15
членів провідних фахівців управлінь та відділів Національного
космічного агентства (далі - НКАУ). Склад Комісії затверджується наказом генерального директора
НКАУ. Комісія проводить свої засідання не менше 2-х раз на місяць.
1.5. Атестації підлягають усі суб'єкти підприємницької
діяльності України, які здійснюють космічну діяльність, пов'язану
з: 1.5.1. Науковими дослідженнями та використанням космічного
простору; 1.5.2. Створенням космічних технологій; 1.5.3. Розробленням, виробництвом, ремонтом і модернізацією
космічної техніки та наземної інфраструктури; 1.5.4. Отриманням інформації з космічних апаратів та її
використанням; 1.5.5. Наданням космічних послуг, продажем-купівлею космічної
техніки і технологій.
2. Порядок проведення атестації
2.1. Суб'єкт підприємницької діяльності України подає до НКАУ
документи, передбачені п.5 до Положення про порядок видачі
сертифікатів на право здійснення космічної діяльності суб'єктами
підприємницької діяльності України та про розмір і порядок
стягнення плати за видачу сертифіката на право здійснення
космічної діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 1 квітня 1996 року N 376 ( 376-96-п ) (далі -
Положення). 2.2. Всі документи, які представлені або надійшли до НКАУ,
розглядаються відділом ліцензування і експертного контролю (далі -
Відділ), де вони перевіряються на комплектність, правильність
оформлення, після чого реєструються у спеціальному журналі, де
вказується назва підприємства, його керівник або паспортні дані
фізичної особи, реквізити, повна адреса, телефон, телефакс, вид
космічної діяльності, дата надходження документів. 2.3. Протягом місяця з дня подачі заяви НКАУ приймає рішення
про видачу сертифіката суб'єкту підприємницької діяльності
України. У разі відмови у видачі сертифіката суб'єкту підприємницької
діяльності України у той же термін надсилається лист із
зазначенням причин. У разі необхідності НКАУ може проводити експертне обстеження
суб'єкта підприємницької діяльності України відносно заявленого
вида космічної діяльності з залученням наукових працівників,
фахівців відповідних міністерств, відомств, підприємств, установ і
організацій. 2.4. Після розгляду представлених документів та експертного
висновку Комісія приймає рішення про видачу або відмову у видачі
сертифіката на заявлений вид космічної діяльності. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів -
членів Комісії, присутніх на засіданні, та оформляється
протоколом.
2.5. У разі відмови у видачі сертифіката суб'єкту
підприємницької діяльності України, надсилається повідомлення з
мотивацією причин цієї відмови. Підставами відмови є: 2.5.1. Неподання всіх необхідних документів в обсязі,
передбаченому п.2.1 цієї Інструкції; 2.5.2. Відсутність гарантійних зобов'язань банка або
замовника відносно виконання договору між замовником та виконавцем
робіт, у випадку перевищення суми договору над сумою статутного
фонду виконавця робіт; 2.5.3. Низький технічний рівень розробок та виробництва,
відсутність кваліфікованих кадрів; 2.5.4. Недостатній досвід роботи в космічній галузі; 2.5.5. Умовим договору не відповідають міжнародним угодам,
укладеним Україною в галузі космічної діяльності; 2.5.6. Порушення законодавства України, яким регулюється
космічна діяльність.
3. Видача сертифіката
3.1. Після прийняття рішення про видачу сертифіката, суб'єкту
підприємницької діяльності України видається сертифікат за
встановленою формою (додаток до цієї Інструкції). 3.2. Бланки сертифіката виготовляються друкарським способом і
мають облікову серію та номер. Облік та зберігання бланків
сертифікатів здійснює відділ ліцензування і експертного контролю
НКАУ. 3.3. Дія сертифіката поширюється тільки на вказаний вид
космічної діяльності. Сертифікат може бути виданий на декілька видів космічної
діяльності. 3.4. Сертифікат підписується генеральним директором НКАУ або
(у разі відсутності) його заступником та засвідчується печаткою
НКАУ. 3.5. НКАУ веде облік виданих сертифікатів. Вся інформація
вводиться в банк даних (ПЕОМ) до Реєстру підприємств і
організацій, що отримали сертифікати. 3.6. Документи, на підставі яких сертифікат був виданий,
зберігаються у НКАУ на строк дії сертифіката або до його
анулювання. Кожна справа повинна бути упорядкована, зберігатись в
окремій папці, документи прошиті та скріплені печаткою. 3.7. Термін дії сертифіката встановлює НКАУ на строк не
більше 3-х років.
3.8. Припинення дії сертифіката чи його анулювання
проводиться рішенням НКАУ у випадках: - ліквідації або реорганізації суб'єкта підприємницької
діяльності України; - порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів, що
регламентують діяльність суб'єкта підприємницької діяльності
України. Про припинення дії або анулювання сертифіката суб'єкт
підприємницької діяльності України інформується у 10-денний термін
з дня прийняття рішення. У разі прийняття рішення про анулювання сертифіката суб'єкт
прідприємницької діяльності України повинен здати його НКАУ у
15-денний термін. 3.9. Плата за видачу сертифіката встановлена постановою
Кабінету Міністрів від 1 квітня 1996 року N 376 ( 376-96-п ) "Про
додаткові заходи щодо державного регулювання космічної
діяльності". У разі припинення дії сертифіката або його анулювання, плата
за видачу сертифіката не повертається.
4. Обов'язки суб'єкта підприємницької

діяльності - власника сертифіката
4.1. Виконувати умови цієї Інструкції; 4.2. Не передавати або продавати сертифікат іншій особі; 4.3. Особам, призначеним НКАУ, створювати умови необхідні для
здійснення контрольних перевірок використання сертифіката щодо
зазначеного в ньому виду космічної діяльності, а також надавати
необхідні документи відносно діяльності, на яку виданий
сертифікат; 4.4. Письмово у 5-денний термін інформувати на запити НКАУ
щодо заявленого виду космічної діяльності; 4.5. За три місяці до закінчення терміна дії сертифіката
подати до НКАУ заяву про його переоформлення. Переоформлення
сертифіката здійснюється у порядку, встановленому цією Інструкцією
для його одержання; 4.6. У разі реорганізації, зміни найменування юридичної особи
чи зміни паспортних даних фізичної особи або якщо сертифікат
загублено, у 15-денний термін, з часу підтвердження в
установленому порядку, подати в НКАУ заяву про переоформлення
сертифіката.
Додаток

до Інструкції про порядок проходження

атестації суб'єктами підприємницької

діяльності України на право здійснення

космічної діяльності
Національне космічне агентство України
Сертифікат

на право здійснення космічної діяльності
Серія КА N 0000
__________________________________________________________________

(найменування суб'єкта підприємницької діяльності) _________________________________________________________________ _________________________________________________________________

(адреса) озволений вид космічної діяльності ______________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Термін дії сертифіката з __________________ до ___________________
Дата видачі ______________________________________________________
Генеральний директор
НКАУ _____________________

(підпис)
М.П.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: