open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 127 від 16.04.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

14 травня 1996 р.

за N 229/1254

Про затвердження Положення про порядок проведення

атестації керівних, інженерно-технічних

працівників та інших спеціалістів підприємств і

організацій залізничного транспорту України

З метою вдосконалення роботи по раціональному використанню
спеціалістів, підвищення ефективності їх праці і відповідальності
за доручену справу, об'єктивної оцінки їх ділових якостей,
виходячи з результатів роботи, визначення можливостей їх
професійного і посадового зростання, подальшого покращення підбору
і виховання кадрів на основі обгрунтованих критеріїв, відповідно
до Положення про Міністерство транспорту України, затвердженого
Указом Президента України від 27 грудня 1995 року N 1186/95,
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про порядок проведення атестації
керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів
підприємств і організацій залізничного транспорту України, що
додається. 2. Начальникам залізниць, керівникам об'єднань, підприємств,
установ й організацій залізничного транспорту України: 2.1. Забезпечити проведення атестації відповідно до
Положення, затвердженого цим наказом, суворо дотримуючись вимог
трудового законодавства. 2.2. Атестацію в 1996 році провести до 31 грудня. 2.3. Подавати звіти про хід атестації в Укрзалізницю
щомісячно, починаючи з червня поточного року. 2.4. За результатами атестації розробити дієві заходи щодо
забезпечення можливості професійного і посадового зростання
працівників, створення умов для підвищення їх професійної
кваліфікації. 3. Контроль за виконанням наказу покласти на Першого
заступника Міністра транспорту України - Генерального директора
Укрзалізниці Л.Л.Железняка.
Міністр І.П.Данькевич
Затверджено

наказом Міністерства транспорту

України від 16.04.96 р. N 127
Положення

про порядок проведення атестації керівних,

інженерно-технічних працівників та інших

спеціалістів підприємств і організацій

залізничного транспорту України
I. Загальні положення
1. Атестації підлягають керівні, інженерно-технічні
працівники та інші спеціалісти (далі - працівники) підприємств і
організацій та структурних підрозділів залізничного транспорту
(далі - підприємства) відповідно до Переліку посад працівників,
які підлягають атестації (додаток N 1). Перелік посад працівників, які підлягають атестації, може
бути змінений Міністерством транспорту України за поданням
Державної адміністрації залізничного транспорту. 2. Основним завданням атестації є оцінка професійної
кваліфікації і ділових якостей працівника на основі об'єктивних,
обгрунтованих критеріїв, виходячи з результатів його роботи, з
метою визначення можливостей професійного і посадового зростання. 3. Атестація працівників підприємств з чисельністю до 10
чоловік здійснюється при вищому за підпорядкованістю органові
управління. 4. Керівники підприємств, призначення і звільнення яких з
посади здійснюється вищестоящими органами, проходять атестацію в
атестаційних комісіях при цих органах управління. 5. Атестації не підлягають: працівники, які працюють на посаді, що підлягає атестації
менше одного року; працівники, які обираються на відповідні посади за конкурсом; працівники, які працюють за сумісництвом. 6. Молоді спеціалісти, працівники, з якими укладено строковий
трудовий договір, вагітні жінки підлягають атестації тільки за їх
згодою. 7. Жінки, які перебувають у відпустці по вагітності, родах і
догляду за дитиною, підлягають атестації після виходу на роботу.
II. Строки проведення атестації і склад

атестаційної комісії
8. Атестація працівників проводиться один раз на п'ять років. 9. Питання про проведення атестації працівників вирішується
керівником підприємства. 10. Термін та графіки проведення атестації затверджуються
наказом керівника підприємства, погоджуються з профспілковими
органами (де вони є) і доводяться до відома працівників, які
атестуються, не пізніше ніж за місяць до її початку. 11. Для організації та проведення атестації наказом керівника
підприємства утворюється атестаційна комісія. До складу комісії
входять керівникі працівники, висококваліфіковані спеціалісти і
представники профспілкової організації. Головою атестаційної комісії, як правило, призначається один
із заступників керівника відповідного підприємства. Склад комісії повинен забезпечувати об'єктивний розгляд та
професіональну оцінку роботи, професійних та організаційних
якостей працівника, який атестується, принциповий підхід у
підготовці рекомендацій щодо подальшого використання його досвіду
і знань на займаній посаді. Члени атестаційної комісії проходять атестацію в цій комісії
на загальних підставах. В цьому випадку вони не беруть участі у
голосуванні.
III. Порядок проведення атестації
12. На працівника, який атестується, керівником структурного
підрозділу складається характеристика з об'єктивною оцінкою
результатів його роботи, урахуванням функціональних обов'язків,
досвіду роботи, професійної компетентності, а також висловлюються
необхідні рекомендації щодо підвищення ефективності його роботи.
Характеристика підписується керівником структурного підрозділу. 13. Характеристика та атестаційний лист із результатами
попередньої атестації подаються до атестаційної комісії не пізніше
як за два тижні. 14. Працівник, який атестується, повинен бути ознайомлений зі
своєю характеристикою (під розписку), не пізніше, ніж за один
тиждень до початку атестації, при цьому він може висловити згоду
чи незгоду зі змістом характеристики. Працівник може також подати до атестаційної комісії
документи, що засвідчують підвищення його фахового і
кваліфікаційного рівня. На засідання комісії запрошуються працівник, який
атестується, та його безпосередній керівник. 15. Атестаційна комісія на засіданні розглядає подані
матеріали і заслуховує інформацію керівника структурного
підрозділу про роботу працівника, який атестується, а також самого
працівника. Якщо працівник не з'явився на засідання комісії, комісія має
право провести атестацію у його відсутність. В обов'язковому порядку щодо кожного працівника, який
атестується, ведеться протокол засідання атестаційної комісії
(додаток N 2). 16. Атестаційна комісія на підставі всіх даних, таємним або
відкритим голосуванням приймає одне з таких рішень: - відповідає займаній посаді; - не відповідає займаній посаді. 17. У голосуванні беруть участь лише ті члени атестаційної
комісії, які присутні на засіданні. Рішення комісії вважається
правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 її складу. 18. Атестаційна комісія вносить рекомендації керівництву
підприємства щодо заохочення окремих працівників за досягнуті
успіхи в роботі, включення до кадрового резерву, на заняття більш
високої посади, направлення на підвищення кваліфікації або
перепідготовку тощо. У разі прийняття рішення про невідповідність працівника
займаній посаді, комісія вносить пропозиції щодо переведення його
на іншу посаду, яка відповідає рівню його кваліфікації, або
звільнення з роботи. 19. Для проведення таємного голосування на засіданні
атестаційної комісії більшістю голосів, з членів комісії,
обирається лічильна комісія. Голосування проводиться бюлетнями
(додаток N 3). Результати голосування визначаються за більшістю
голосів членів атестаційної комісії. При рівній кількості голосів в оцінці професійної
кваліфікації працівника він вважається атестованим (тобто
відповідає займаній посаді). Члени атестаційної комісії, які отримали бюлетень, голосують
шляхом закреслення в ньому непотрібного. Якщо закреслено два або
не закреслено жодної із оцінок професійної кваліфікації
працівника, який атестується, то бюлетень вважається недійсним. Голосування проводиться на закритому засіданні комісії. Члени лічильної комісії за підсумками голосування складають
протокол засідання комісії (додаток N 4). Протокол лічильної комісії разом з опечатаним пакетом
бюлетнів додається до протоколу засідання атестаційної комісії. 20. Результати голосування заносяться до атестаційного листа
(додаток N 5). Атестаційний лист підписується головою, секретарем,
членами комісії, які брали участь у засіданні. 21. Рішення атестаційної комісії доводиться до відома
працівника, який атестується, безпосередньо після підведення
підсумків голосування (працівник розписується у атестаційному
листі). 22. Атестованими вважаються працівники, які визнані комісією
такими, що відповідають займаній посаді. 23. Атестаційний лист і характеристика на працівника, який
пройшов атестацію, зберігаються в його особистій справі.
IV. Наслідки атестації та вирішення спірних питань
24. За результатами атестації та з урахуванням пропозицій
комісії керівник підприємства згідно з чинним законодавством
приймає відповідне рішення щодо кожного працівника, який
атестувався. 25. Рішення про переведення працівника за його згодою на іншу
посаду або про звільнення з посади приймається керівником у
двомісячний термін з дня його атестації. Прийняття такого рішення
після закінчення зазначеного терміну не допускається. Час хвороби
працівника, а також перебування у відпустці, в цей термін не
зараховується. Рішення комісії може бути оскаржено працівником керівникові
протягом 10 днів з дня його прийняття. 26. Працівникові, який звільняється з підстав, зазначених у
п.2 ст.40 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ),
виплачується вихідна допомога у розмірі середнього місячного
заробітку. 27. Трудові спори, пов'язані з атестацією, в тому числі з
питань звільнення, переведення працівників, визнаних такими, що не
відповідають займаній посаді, розглядаються відповідно до чинного
законодавства про порядок розгляду індивідуальних трудових спорів.
V. Заключні положення
28. Загальне організаційно-методичне керівництво по
проведенню атестації працівників підприємств, установ й
організацій залізничного транспорту здійснює Міністерство
транспорту України.
Додаток N 1

до Положення про порядок

проведення атестації керівних,

інженерно-технічних працівників

та інших спеціалістів підприємств

і організацій залізничного

транспорту України
Перелік

посад працівників, які підлягають атестації
Керівники (за винятком керівників, призначення і звільнення з
посади яких проводиться вищестоящими органами). Головні спеціалісти всіх найменувань. Начальники (завідуючі)
баз, бюро, господарств, відділів, виробництв, груп, дільниць,
інспекцій, кабінетів, камер, кас, контор, лабораторій, майстерень,
площадок, пунктів, резервів, секторів, складів, служб, станцій,
філіалів, штабів цивільної оборони. Заступники головних інженерів. Начальники: вагонів, вокзалів, гаражів, депо, дистанцій,
заводів, кар'єрів, колон, котельних, машин механізованих гірок,
обчислювальних центрів, підстанцій, поїздів, постів, радіостанцій,
роз'їздів, районів, цехів, змін, управлінь. Завідуючі: архівами, ательє, вантажними дворами,
канцеляріями, кімнатами, пакгаузами, секціями. Майстри, виконроби. Спеціалісти (за винятком спеціалістів, призначення і
звільнення з посад яких проводиться вищестоящими органами). Адміністратори Бухгалтери всіх найменувань Гідрометеорологи Диспетчери всіх найменувань Економісти всіх найменувань Електромеханіки Електродиспетчери Енергетики Енергодиспетчери Доглядачі будинків Інженери всіх спеціальностей: найменувань Інспектори всіх найменувань Інструктори всіх найменувань Конструктори всіх найменувань Лаборанти Макршейдери Математики Методисти Механіки Нормувальники Перекладачі Приймальники всіх найменувань Програмісти Психологи Редактори Ревізори всіх найменувань Соціологи Теплотехніки Технологи всіх найменувань Товарознавці Техніки Хіміки Юрисконсульти римітка. В перелік включені базові найменування посад керівників

і спеціалістів. Атестації підлягають всі працівники,

посади яких перераховані у цьому переліку, а також

працівники, що займають посади, утворені від вказаних

базових найменувань: заступники, головні інженери,

помічники керівників, провідні, старші, змінні, чергові,

групові, районні спеціалісти, а також спеціалісти різних

кваліфікаційних категорій (конструктори, модельєри та

інші I, II, III категорій).
Додаток N 2

до Положення про порядок

проведення атестації керівних,

інженерно-технічних працівників

та інших спеціалістів підприємств

і організацій залізничного

транспорту України
Протокол

засідання атестаційної комісії
N ______________ від "___" _________ 199_ р.
Присутні: голова ________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

секретар ______________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

члени атестаційної комісії ____________________________
1. ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
Порядок денний

1. Атестація ________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада _________________________________________________________________

працівника, який атестується) 2. Слухали: питання атестації _______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) 3. Запитання до працівника, який атестується ________________ _________________________________________________________________

4. Відповіді на них _________________________________________ _________________________________________________________________

5. Зауваження та пропозиції, висловлені членами атестаційної
комісії __________________________________________________________ 6. Результати оцінки професійної кваліфікації і ділових
якостей працівника _______________________________________________ Відповідає займаній посаді __________ голосів; не відповідає займаній посаді _____________ голосів 7. За результатами атестації ________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________________

працівника, який атестується) _________________________________________________________________
(вказати - відповідає займаній посаді; не відповідає займаній
посаді)

Голова атестаційної комісії _________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) Секретар атестаційної комісії _______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) Члени атестаційної комісії __________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Додаток N 3

до Положення про порядок

проведення атестації керівних,

інженерно-технічних працівників

та інших спеціалістів підприємств

і організацій залізничного

транспорту України
Бюлетень

для таємного голосування при атестації
1. ______________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові працівника, який атестується) _________________________________________________________________
2. Посада _______________________________________________________
3. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника:

- відповідає займаній посаді; - не відповідає займаній посаді.

(непотрібне закреслити)
Додаток N 4

до Положення про порядок

проведення атестації керівних,

інженерно-технічних працівників

та інших спеціалістів підприємств

і організацій залізничного

транспорту України
Протокол

засідання лічильної комісії
N ______________ від "___" _________ 199_ р.
1. Склад лічильної комісії __________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові _________________________________________________________________

членів комісії) 2. Присутні на засіданні ___________ членів атестаційної
комісії. 3. Результати голосування: - відповідає займаній посаді _________ голосів; - не відповідає займаній посаді ________ голосів. 4. За результатами голосування ______________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, _________________________________________________________________

посада працівника, який атестується) _________________________________________________________________
(вказати - відповідає займаній посаді; не відповідає займаній
посаді)

Голова атестаційної комісії _________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) Члени лічильної комісії _____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові) Затверджено атестаційною комісією Присутні ________ членів
Проголосували: За ___________ членів Проти ________ членів Утримались _________ членів
Голова атестаційної комісії Секретар
Додаток N 5

до Положення про порядок

проведення атестації керівних,

інженерно-технічних працівників

та інших спеціалістів підприємств

і організацій залізничного

транспорту України
Атестаційний лист
1. Прізвище, ім'я, по батькові _________________________________
2. Рік народження ________________
3. Освіта, коли і що закінчив(ла) ______________________________ _____________________________________________________________
4. Спеціальність і кваліфікація за освітою _____________________ _____________________________________________________________
5. Вчена ступінь, вчене звання _________________________________
6. Загальний трудовий стаж _____________________________________
7. Посада на момент атестації, дата призначення на цю посаду _____________________________________________________________
8. Виконання рекомендацій останньої атестації __________________ _____________________________________________________________
9. Оцінка професійної кваліфікації і ділових якостей працівника,

результати голосування ______________________________________
10. Рекомендації атестаційної комісії (з указанням мотивів

рекомендацій) _______________________________________________ _____________________________________________________________
11. Зауваження, пропозиції працівника, який атестується _________ _____________________________________________________________
Голова атестаційної комісії _____________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Секретар атестаційної комісії ___________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Члени атестаційної комісії ______________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)
Дата проведення атестації _______________________________________
З атестаційним листом ознайомився(лась) _________________________

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: