open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 18 квітня 1996 р. N 437

Київ
Про затвердження науково-технічної частини

Національної програми протидії зловживанню

наркотичними засобами та їх незаконному

обігу на 1994 - 1997 роки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити науково-технічну частину Національної програми
протидії зловживанню наркотичними засобами та їх незаконному обігу
на 1994-1997 роки (далі-Програма), що додається. 2. Покласти на Державний комітет з питань науки, техніки та
промислової політики функції замовника науково-технічної частини
Програми та органу управління нею. 3. Установити, що фінансування робіт, включених до
науково-технічної частини Програми, здійснюється в межах коштів,
передбачених у державному бюджеті на науково-дослідні роботи. 4. Визнати такими, що втратили чинність, пункти 13, 14
розділу I; 1, 2, 4, 8, 9, 11 - II; 1, 2, 3, 4, 7, 8 - III; 3 - IV;
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 - V; 2, 3 - VI Національної програми протидії
зловживанню наркотичними засобами та їх незаконному обігу на
1994-1997 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 1993 р. N 1034 ( 1034-93-п ).

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.31
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 квітня 1996 р. N 437
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА
Національної програми протидії зловживанню

наркотичними засобами та їх незаконному

обігу на 1994-1997 роки ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Термін|Міністер-| Обсяг фінансування |вико- |ство | (млрд. крб.) |нання |(відом- |——————————————————— Назва роботи |(роки)|ство) | | у тому числі | |- вико- |Всьо-| за роками | |навець | го |————————————— | | | | 1996 | 1997 ————————————————————————————————————————————————————————————————— МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
1. Розробити комплексну 1996 МОЗ 1,5 1,5 -
програму терапії наркома-
нії на основі виявлення
нових патогенетичних ме-
ханізмів патологічної за-
лежності від наркотиків
2. Розробити препарат бі- - " - Націо- 1,5 1,5 -
огенного походження для нальна
захисту мозку від нарко- академія
тичної залежності наук
3. Розробити нові програ- 1996-1997 МОЗ 6,5 2,0 4,5
ми інтенсивної терапії
залежності від наркотиків
на основі дослідження па-
тогенетичних механізмів
дії лікувального плазма-
ферезу та селективних
сорбентів
4. Визначити метаболічні - " - Націо- 11,0 4,0 7,0
механізми морфінної за- нальна
лежності з метою розробки академія
нових ефективних методів наук
та засобів її корекції
5. Розробити нові психо- 1996-1997 МОЗ 5,5 1,5 4,0
корекційні програми реа-
білітації хворих на нар-
команію
6. Розробити і впровадити - " - Акаде- 6,0 2,0 4,0
у практику новий транкві- мія
лізатор у ряду галової медичних
кислоти для профілактики наук
наркотичного стану та ре-
абілітації хворих
7. Розробити метод усу- - " - - " - 6,0 1,5 4,5
нення опійної залежності
на основі дії інгібіторів
біосинтезу білка
8. Вивчити нейробіологіч- - " - МОЗ 7,5 2,5 5,0
ні основи сучасних форм
наркоманії, розробити ме-
тоди ранньої діагностики
і підходи до медика- та
безмедикаментозної тера-
пії
9. Вивчити стан нейропеп- - " - Інститут 5,5 2,0 3,5
тидних рецепторних систем наукових
у процесі формування нар- інновацій
котичної залежності та Українсь-
розробити нові методи ре- кого від-
абілітації хворих на ос- ділення
нові фіто- та ампелотера- Всесвіт-
пії ньої

лаборато-

рії
10. Розробити нові дифе- 1996-1997 МОЗ 5,5 1,5 4,0
ренційовані системи про-
філактики та реабілітації
хворих на наркоманію з
застосуванням біоадаптив-
ного психофізіологічного
регулювання
11. Розробити комплексний - " - Націо- 9,5 3,0 6,5
метод профілактики і те- нальна
рапії опійної наркоманії академія
та лабораторні критерії наук
оцінки їх ефективності
12. Розробити новий метод - " - - " - 7,0 2,5 4,5
усунення наркотичної за-
лежності на основі визна-
чення особливостей кисне-
вого забезпечення різних
тканин організму
13. Розробити систему ре- - " - МОЗ 5,0 1,5 3,5
абілітаційних заходів при
наркоманіях, використову-
ючи фармакологічні, фізі-
отерапевтичні та психосо-
ціальні підходи до корек-
ції особистості
14. Розробити метод ліку- - " - Акаде- 6 2,0 4,0
вання опіатної залежності мія
на базі вивчення ролі ін- медичних
верторів у дії морфіну наук
15. Розробити методи ко- - " - Націо- 4,0 1,0 3,0
рекції порушень серце- нальна
во-судинної системи, що академія
виникли під впливом ін- наук
токсикації кокаїном
16. Розробити нові засоби 1996-1997 Націо- 7,0 2,0 5,0
корекції морфінної залеж- нальна
ності на основі нейроак- академія
тивних вітамінів та їх наук
метаболітів
17. Розробити новий метод - " - - " - 12,0 4,0 8,0
усунення наркотичної за-
лежності. провести екс-
пертну оцінку його тера-
певтичної та профілактич-
ної ефективності у хворих
на наркоманію
18. Розробити новий анти- - " - - " - 7,0 2,0 5,0
наркотичний метод ліку-
вання з використанням бі-
ологічно активних екс-
трактів
19. Розробити комплексний - " - - " - 8,0 3,0 5,0
метод лікування абсти-
нентних станів при опій-
ній наркоманії
20. Розробити науково - " - МОЗ 8,0 2,5 5,5
обгрунтовані заходи під-
вищення ефективності на-
дання медичної допомоги
особам, засудженим за
вчинення злочинів, які
вживають наркотичні засо-
би
21. Розробити засоби зни- - " - Націо- 6,0 2,0 4,0
щення наркотиковмісних нальна
рослин на основі нових і академія
існуючих екологічно без- наук
печних препаратів
22. Вивести сорти коно- 1996-1997 Україн- 3,9 0,9 3,0
пель без канабоїдних спо- ська
лук та розробити способи академія
збереження цієї власти- аграрних
вості в нових сортах у наук
процесі селекції та на-
сінництва
23. Створити високопро- - " - - " - 6,6 2,1 4,5
дуктивні сорти та гібриди
олійного маку з низьким
вмістом наркотичних алка-
лоїдів, пристосованих до
вирощування в умовах Сте-
пу, Лісостепу та Полісся
України
24. Розробити системи - " - - " - 3,9 0,9 3,0
контролю за реалізацією
наркотичних речовин на
основі формування та вив-
чення наркотичних зразків
світової колекції маку
25. Дослідити можливість - " - - " - 3,9 0,9 3,0
використання на інтро-
дукційній основі нетради-
ційних культур для виго-
товлення наркотичних за-
собів
26. Провести дослідження - " - Націо- 8,5 3,5 5,0
можливості вирощування нальна
вищих грибів для виготов- академія
лення наркотичних засобів наук
27. Визначити наркогенні - " - Мінсіль- 7,0 2,0 5,0
види рослин і регіони їх госппрод
зростання, підготувати
геокліматичну карту
28. Розробити метод тера- 1996-1997 МОЗ 9,0 2,5 6,5
пії хворих на наркоманію
на основі препаратів, що
впливають на рецептори
опіатної системи головно-
го мозку
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
29. Визначити роль деві- 1996 Націо- 1,5 1,5 -
антної поведінки молоді у нальна
поширенні наркоманії академія

наук
30. Розробити метод прог- -" - МОЗ 1,0 1,0 -
нозування поширення та
первинної профілактики
наркоманії
31. Вивчити соціаль- - " - - " - 2,0 2,0 -
но-психологічні особли-
вості хворих на наркома-
нію та членів їх родин і
розробити диференційовані
програми реабілітації
32. Розробити систему мо- 1996 - 1997 - " - 5,0 1,5 3,5
ніторингу епідеміологіч-
них показників наркоманії
в Україні
33. Розробити антинарко- - " - - " - 4,0 1,0 3,0
тичні профілактичні прог-
рами для найбільш важли-
вої вікової групи потен-
ційних споживачів нарко-
тиків
34. Розробити систему ді- - " - Академія 4,5 1,0 3,5
агностики і профілактики педаго-
схильності до наркоманії гічних
у підлітків наук
35. Розробити ефективні 1996-1997 Мінмолодь 5,0 1,5 3,5
засоби профілактики нар- спорт
котизації неповнолітніх
через систему спортивних
організацій та соціальних
служб для молоді
36. Розробити освітні - " - Націо- 6,0 1,5 4,5
програми профілактики нальна
зловживання наркотичними академія
засобами серед підлітків наук
та молоді
37. На основі вітчизняно- - " - Націона- 7,7 2,7 5,0
го та міжнародного досві- льний
ду розробити нові підходи універ
до проблем встановлення ситет
працездатності та реабі- Києво-
літації хворих на нарко- Моги-
манію в сучасних умовах лянсь-

ка ака-

демія
ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ
38. Розробити методи 1996 Націо- 2,0 2,0 -
та апаратуру для екс- нальна
прес-виявлення наркотич- академія
них речовин у біологічних наук
середовищах
39. Розробити оптико-циф- - " - Мінсіль- 2,0 2,0 -
ровий спектрофотометр для госппрод
спектрального екс-
прес-аналізу наркотичних
речовин
40. Розробити експрес-ме- 1996-1997 Націо- 8,0 3,0 5,0
тоди виявлення та напів- нальна
кількісного визначення академія
наркотичних речовин у су- наук
хих зразках, у водних
розчинах і біологічних
рідинах за допомогою ін-
дикаторів і патронів "Ді-
апак"
41. Розробити електронний - " - - " - 7,0 2,5 4,5
прилад для оцінки стану
антиноцицептивної системи
та глибини гальмування у
наркоманів
42. Розробити фізико-тер- - " - Мінсіль- 8 2,5 5,5
мічні методи знищення госппрод
наркотиковмісних речовин
43. Розробити мембранні - " - НВФ 6,5 2,0 4,5
методи виділення, очищен- "Екотем"
ня, концентрування нарко-
тичних засобів та їх фі-
зико-хімічної ідентифіка-
ції
44. Розробити комп'ютерну - " - Міносвіти 12,0 5,0 7,0
систему безпосереднього
нагляду за переміщенням
наркотиковмісних лікарсь-
ких препаратів у межах
України
45. Розробити комплекс - " - - " - 30,0 10,0 20,0
технічних засобів для ви-
явлення наркотичних речо-
вин і препаратів методами
газового аналізу та біо-
сенсорного аналізу, під-
готувати та організувати
їх серійний випуск

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: