open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 18 квітня 1996 р. N 443

Київ
Про Державну програму навчання та

підвищення рівня знань працівників,

населення України з питань охорони

праці на 1996 - 2000 роки

На виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України,
та з метою підвищення рівня знань працівників, населення України з
питань охорони і безпеки праці, забезпечення народного
господарства висококваліфікованими спеціалістами цього профілю
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму навчання та підвищення рівня
знань працівників, населення України з питань охорони праці на
1996 - 2000 роки (далі - Програма), що додається. 2. Міністерствам, відомствам, Урядові Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям, а також концернам, корпораціям, іншим об'єднанням
підприємств, які здійснюють функції з управління майном, що
перебуває у загальнодержавній власності: передбачати заходи щодо реалізації Програми в галузевих і
регіональних програмах поліпшення стану безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища; починаючи з 1997 року інформувати щорічно до 1 березня
Державний комітет по нагляду за охороною праці про хід виконання
Програми. 3. Дозволити Державному комітетові по нагляду за охороною
праці, міністерствам, відомствам, Урядові Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям, підприємствам, установам та організаціям для
фінансування заходів, передбачених Програмою, використовувати
кошти державного, галузевих, регіональних фондів охорони праці та
фондів охорони праці підприємств у порядку, встановленому
законодавством України. 4. Державному комітетові по нагляду за охороною праці: разом з Міністерством освіти та Державним комітетом
телебачення і радіомовлення забезпечити щоквартальне інформування
населення про стан реалізації Програми; щорічно до 20 квітня доповідати Кабінетові Міністрів України
про хід виконання Програми.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНА

постановою Кабінету Міністрів України

від 18 квітня 1996 р. N 443

ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

навчання та підвищення рівня знань працівників,

населення України з питань охорони праці

на 1996 - 2000 роки
Нещасні випадки та професійні захворювання в Україні
трапляються у 5 - 8 разів частіше ніж в інших промислово
розвинутих країнах світу. Майже третина аварій та нещасних випадків на виробництві
пов'язана з незадовільним знанням або нерозумінням працівниками
правил охорони праці, що є наслідком серйозних недоліків у
навчанні як на виробництві, так і в закладах освіти. Причини
групових нещасних випадків, ряду аварій та катастроф, що
супроводжувалися численними жертвами і травмуванням людей,
свідчать про істотні недоліки в підготовці керівників усіх рівнів
та спеціалістів у галузі охорони праці. Ця Програма розроблена на виконання Програми діяльності
Кабінету Міністрів України на 1995 - 1996 роки і передбачає
створення ефективного механізму та належних умов для реалізації
вимог Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) щодо навчання
з питань охорони праці, а також відповідної системи виховання та
навчання дітей дошкільного віку, учнів, студентів, інших категорій
населення з питань охорони життя, здоров'я та безпеки праці, її
послідовний розвиток, удосконалення та перехід на якісно новий
рівень підготовки кадрів відповідно до вимог науково-технічного
прогресу. Мета Програми - в умовах формування ринкової економіки
задовольнити потреби народного господарства у висококваліфікованих
спеціалістах, які володіли б необхідним обсягом знань, умінь та
навичок для розпізнавання техногенних небезпек, запобігання
виникненню надзвичайних ситуацій техногенного походження, захисту
людей та навколишнього природного середовища у разі виникнення цих
ситуацій, ліквідації їх наслідків. Завдання Програми - навчити працівників, населення України
приймати правильні рішення з питань охорони праці, техногенної
безпеки та у разі виникнення надзвичайних ситуацій на виробництві
шляхом постійного навчання, починаючи з дошкільного віку, а також
шляхом забезпечення наступності та взаємозв'язку всіх форм
навчання учасників трудового процесу.
Наукові дослідження та розроблення з проблем

реформування навчання працівників,

населення України з питань охорони праці

(координатор - Міносвіти)
1. Розроблення програми навчання з питань охорони праці від
дошкільного до вузівського рівня з метою забезпечення
безперервності цього навчання.
Академія педагогічних наук,

Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

МОЗ, МВС, Мінпраці, Мінекобезпеки,

Штаб Цивільної оборони.
1996 - 1997 роки.
2. Розроблення системи методичного та психолого-педагогічного
забезпечення навчального процесу з охорони праці на всіх рівнях
освіти.
Академія педагогічних наук,

Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

МОЗ.
1996 - 1998 роки.
3. Розроблення науково обгрунтованої методики визначення
обсягів державного замовлення на підготовку у вищих закладах
освіти фахівців з охорони праці різних рівнів кваліфікації з
урахуванням реальної ситуації на ринку праці.
Держнаглядохоронпраці, Мінекономіки,

Мінпраці, Міносвіти, інші

міністерства і відомства, які мають

вищі заклади освіти.
1996 рік.
4. Постійний аналіз діючої системи навчання з питань охорони
праці та підготовка пропозицій щодо її удосконалення.
Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

інші міністерства і відомства, які

мають заклади освіти, Академія

педагогічних наук.
1996 - 2000 роки.
Дошкільна, шкільна та позашкільна освіта

(координатор - Академія педагогічних наук)
5. Вивчення деяких питань охорони життя, здоров'я та норм
поведінки дітей в системі дошкільного виховання: 1) розроблення пропозицій про включення елементів освіти з
питань охорони життя, здоров'я та безпеки праці до програм і
методичних посібників.
Академія педагогічних наук,

Міносвіти, МОЗ,

Держнаглядохоронпраці, МВС,

Мінекобезпеки, Мінпраці, Штаб

Цивільної оборони.
1996 рік;
2) створення в Академії педагогічних наук спеціалізованої
лабораторії з проблем виховання дітей дошкільного та шкільного
віку з питань охорони життя, здоров'я та безпеки праці або
відповідне перепрофілювання існуючих лабораторій.
Академія педагогічних наук.
1996 рік.
6. Удосконалення існуючої та розроблення нової
навчально-методичної бази з питань охорони життя, здоров'я та
безпеки праці для загальноосвітніх шкіл: 1) розроблення програмно-методичного забезпечення навчання з
питань охорони життя, здоров'я та безпеки праці в загальноосвітній
школі, а саме: спеціального посібника "Охорона життя, здоров'я та безпека
праці"; навчально-методичних комплексів: підручники, книги для
читання, збірники завдань та задач для учнів, методичні посібники,
плакати та рекомендації щодо навчання з питань охорони життя,
здоров'я та безпеки праці для вчителів різних предметів.
Академія педагогічних наук,

Міносвіти, МОЗ,

Держнаглядохоронпраці, МВС, Мінпраці,

Мінекобезпеки, Штаб Цивільної

оборони, вищі навчальні заклади.
1996 - 1997 роки;
2) проведення Української науково-практичної конференції з
питань узагальнення досвіду організації в дошкільних закладах і
загальноосвітніх школах виховної та навчальної роботи, пов'язаної
із забезпеченням охорони життя, здоров'я та безпеки праці.
Академія педагогічних наук,

Міносвіти, МОЗ,

Держнаглядохоронпраці.
1998 рік;
3) включення до перспективних планів видавництва "Охорона
праці" випуску навчальної, науково-популярної та методичної
літератури з питань виховної та навчальної роботи, пов'язаної із
забезпеченням охорони життя, здоров'я та безпеки праці.
Міносвіти, МОЗ, Академія педагогічних

наук, видавництво "Охорона праці".
1996 - 2000 роки.
7. Включення тематики з питань охорони життя, здоров'я та
безпеки праці у зміст роботи позашкільних закладів, створення
відповідних програм і методичних рекомендацій.
Міносвіти, Мінкультури,

Мінмолодьспорт, Академія педагогічних

наук.
Починаючи з 1996 року.

8. Підготовка педагогічних кадрів з охорони життя, здоров'я
та безпеки праці: 1) введення в педагогічних закладах освіти спеціалізації
"Трудове навчання та охорона праці", розроблення відповідних
рекомендацій та програмно-методичного забезпечення (навчальні
плани, програми, підручники та навчальні посібники).
Міносвіти, Академія педагогічних

наук.
1996 - 1997 роки;
2) розроблення і включення до навчальних планів за всіма
педагогічними спеціальностями курсу "Навчання школярів з питань
охорони життя, здоров'я та безпеки праці", створення відповідної
програми і підручника для студентів педагогічних закладів освіти
Міносвіти, МОЗ, МВС,

Держнаглядохоронпраці, Академія

педагогічних наук, Штаб Цивільної

оборони.
1996 - 1997 роки;
3) впровадження в систему підвищення кваліфікації
педагогічних кадрів перепідготовку вчителів та викладачів
педагогічних закладів освіти, які проводять навчання з питань
охорони життя, здоров'я та безпеки праці, розроблення відповідних
програм і планів навчально-методичного забезпечення.
Міносвіти, МОЗ, МВС,

Держнаглядохоронпраці, Академія

педагогічних наук, Штаб Цивільної

оборони.
Починаючи з 1996 року;
4) організація підготовки педагогічних кадрів вищої
кваліфікації за спеціальністю "Методика освіти з питань охорони
праці".
Міносвіти.
Починаючи з 1996 року.
9. Розроблення та створення комп'ютерних програм,
компакткасет, слайд- та відеофільмів, діючих моделей виробничої та
побутової техніки тощо з метою забезпечення закладів освіти
сучасними технічними засобами навчання дітей та виховання у них
гуманного свідомого ставлення до питань особистої безпеки та
безпеки оточуючих.
Міносвіти, Мінпром, Мінмашпром,

Мінкультури, Держнаглядохоронпраці,

Академія педагогічних наук.
1996 - 2000 роки.
Професійно-технічна освіта

(координатор - Міносвіти)
10. Удосконалення навчання учнів професійно-технічних училищ
з питань охорони праці: 1) перегляд навчальних планів і програм вивчення питань
охорони праці з предметів загальнотехнічного і спеціального
курсів, теоретичного і виробничого навчання з метою оновлення
змісту освіти з охорони праці.
Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

МОЗ, МВС.
1996 - 1998 роки;
2) розроблення методичних рекомендацій щодо включення питань
охорони праці у дипломні роботи учнів професійно-технічних училищ.
Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

МОЗ, МВС, місцеві органи освіти.
Починаючи з 1996 року;
3) створення і видання підручників, навчальних посібників та
інших дидактичних матеріалів з предмета "Охорона праці" для учнів
професійно-технічних училищ та системи освіти з професійної
підготовки робітничих кадрів на виробництві.
Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

МОЗ, МВС, видавництво "Охорона

праці".
1996 - 2000 роки;
4) розроблення і налагодження випуску тренажерів, діючих
моделей та макетів виробничого обладнання для забезпечення
закладів освіти з професійної підготовки робітників сучасними
технічними засобами навчання.
Мінмашпром, Мінпром, Міносвіти,

Держнаглядохоронпраці, міністерства і

відомства.
1996 - 2000 роки.
11. Удосконалення навчання інженерно-педагогічних кадрів
професійно-технічної освіти з питань охорони праці: 1) включення до програми навчальних дисциплін, що вивчаються
в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, розділу
"Методика навчання та виховання учнів професійно-технічних училищ
з питань охорони праці".
Міносвіти.

1996 рік;
2) включення у разі потреби до навчальних планів вищих
закладів освіти, що готують інженерно-педагогічні кадри
професійно-технічної освіти, самостійного предмета "Охорона
праці", розроблення відповідних навчальних планів і програм.
Міносвіти.
1997 - 1998 роки;
3) перепідготовка в структурних підрозділах вищих закладів
освіти, що готують фахівців, які викладають предмет "Охорона
праці", але не мають відповідної спеціальної підготовки.
Міносвіти.
Починаючи з 1997 року.
Вища освіта

( координатор - Міносвіти)
12. Розроблення рекомендацій, спрямованих на підвищення
кваліфікації керівників вищих закладів освіти з питань охорони
праці та на ознайомлення їх з концепціями, методами та засобами
охорони праці.
Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

МВС, МОЗ.
1996 рік.
13. Розроблення нової навчально-методичної документації: 1) визначення переліку спеціальностей, у навчальних планах
яких повинні передбачатися самостійні предмети з питань охорони
життя, здоров'я та безпеки праці, розроблення відповідних
навчальних планів.
Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

МВС, МОЗ, Мінекобезпеки, Штаб

Цивільної оборони, міністерства та

відомства, які мають вищі заклади

освіти.
1996 рік;
2) розроблення типових навчальних програм з питань охорони
праці з використанням активних засобів навчання.
Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

МОЗ, МВС.
1996 - 1997 роки;
3) включення у разі потреби до навчальних програм спеціальних
і загальноосвітніх предметів, а також до відповідних підручників
та інших навчально-методичних посібників обов'язкових розділів з
охорони праці.
Міносвіти, інші міністерства та

відомства, які мають вищі заклади

освіти.
1996 - 1998 роки;
4) розроблення навчально-методичних матеріалів щодо
обов'язкового включення питань охорони праці до програми
виробничої та переддипломної практики і в дипломні роботи
студентів.
Міносвіти, інші міністерства та

відомства, які мають вищі заклади

освіти, Держнаглядохоронпраці, вищі

заклади освіти.
1996 - 1997 роки;
5) створення та видання сучасних підручників і навчальних
посібників з охорони праці для всіх спеціальностей.
Міносвіти, Мінпресінформ,

Держнаглядохоронпраці, МВС, МОЗ, інші

міністерства та відомства,

видавництво "Охорона праці".
1996 - 2000 роки.
14. Поліпшення матеріальної бази кафедр охорони праці: 1) розроблення типового положення про навчальну лабораторію і
кабінет охорони праці та їх обладнання, а також переліку
відповідного навчального обладнання та наочних посібників.
Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

МВС, МОЗ.
1996 рік;
2) зміцнення матеріальної бази існуючих та створення нових
сучасних навчальних лабораторій та кабінетів охорони праці в усіх
вищих закладах освіти. Організація у вищих закладах освіти в разі
потреби кафедр охорони праці, в тому числі створення їх філіалів
на виробництві.
Міносвіти, інші міністерства і

відомства, які мають вищі заклади

освіти.
1997 - 2000 роки.
15. Включення тем з питань охорони праці до планів
науково-дослідних робіт студентів, проведення виставок, конкурсів,
конференцій з цих питань.
Міносвіти, інші міністерства і

відомства, які мають вищі заклади

освіти, Академія педагогічних наук.
Щорічно.
16. Поліпшення та розвиток підготовки спеціалістів з питань
охорони праці: 1) визначення потреб галузей народного господарства у
спеціалістах з питань охорони праці відповідної кваліфікації та
розроблення програми їх підготовки у вищих закладах освіти.
Держнаглядохоронпраці, Мінекономіки,

Мінпраці, Міносвіти, галузеві

міністерства та відомства, Уряд

Автономної Республіки Крим, обласні,

Київська та Севастопольська міські

державні адміністрації, підприємства.
Щорічно, починаючи з 1996 року;
2) аналіз переліку напрямів підготовки фахівців з вищою
освітою за професійним спрямуванням спеціальностей різних
кваліфікаційних рівнів та робітничих професій, внесення до нього
необхідних змін та уточнень у зв'язку з підготовкою фахівців з
питань охорони праці відповідно до замовлень галузей.
Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

інші міністерства та відомства.
1997 рік;
3) розроблення державних стандартів щодо вищої професійної
освіти (професійно-кваліфікаційні характеристики, нормативна
частина змісту освіти, тести) фахівців з питань охорони праці для
всіх освітньо-кваліфікаційних рівнів.
Міносвіти разом з Мінпраці, Академією

педагогічних наук, іншими

міністерствами та відомствами, які

мають вищі заклади освіти,

Держнаглядохоронпраці.
1996 - 1997 роки;
4) вивчення роботи кафедр охорони праці, розроблення
рекомендацій щодо використання їх досвіду.
Міносвіти, інші міністерства та

відомства, які мають вищі заклади

освіти, Держнаглядохоронпраці
1996 рік;
5) заснування за рахунок коштів Державного фонду охорони
праці 50 стипендій студентам вищих закладів освіти, які навчаються
за спеціальністю "Охорона праці" та найбільш відзначилися у
навчанні та науковій роботі.
Національна рада з питань безпечної

життєдіяльності населення,

Держнаглядохоронпраці, Міносвіти.
1996 рік.
17. Підвищення кваліфікації та перепідготовка викладацьких
кадрів: 1) розроблення та впровадження ефективної системи підвищення
кваліфікації викладацьких кадрів з охорони праці вищих закладів
освіти.
Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

МОЗ, МВС.
Починаючи з 1997 року.
2) розширення випуску закладами освіти для власних потреб
навчальної та навчально-методичної літератури з питань підвищення
кваліфікації та перепідготовки викладачів охорони праці.
Держнаглядохоронпраці, вищі заклади

освіти.
1996 - 1998 роки;
3) проведення науково-практичних конференцій з питань
навчання та підготовки кадрів з охорони праці.
Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

МВС, МОЗ, Мінпраці.
1997 - 1999 роки.
18. Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації: 1) розроблення пропозицій щодо розвитку підготовки наукових
кадрів вищої кваліфікації за науковими спеціальностями з охорони
праці через аспірантуру та докторантуру.
Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

Національний науково-дослідний

інститут охорони праці, інші

науково-дослідні інститути.
1996 рік;
2) включення у навчальні програми підготовки аспірантів
спеціального розділу з охорони праці, органічно пов'язаного з їх
науковими інтересами.
Міносвіти, науково-дослідні

інститути, що мають аспірантуру.
1996 - 2000 роки.
Післядипломна освіта

(координатор - Міносвіти)
19. Удосконалення програм і методів перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників з питань охорони праці: 1) введення елементів освіти з охорони праці в усі види
навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів, що
забезпечують її безперервність.
Міносвіти, Академія педагогічних

наук, міністерства та відомства, які

мають заклади освіти, місцеві органи

державної виконавчої влади.
1996 - 1997 роки;
2) розроблення і організація видання навчальних посібників,
плакатів, іншої навчально-методичної літератури та створення
навчальних кіно- і відеофільмів, відповідних програм для
персональних електронно-обчислювальних машин, сучасних дидактичних
засобів з питань охорони праці, що передбачали б використання
активних методів у системі періодичного навчання, підвищення
кваліфікації та перепідготовки кадрів.
Міносвіти, Академія педагогічних

наук, Держнаглядохоронпраці, МВС,

МОЗ, міністерства та відомства, які

мають заклади освіти, видавництво

"Охорона праці".
1996 - 2000 роки.
20. Розвиток мережі та вдосконалення структури закладів
освіти підвищення кваліфікації керівних працівників та
спеціалістів з метою розширення навчання з питань охорони праці
шляхом створення у разі потреби кафедр охорони праці чи
відповідних секцій при інших кафедрах в інститутах підвищення
кваліфікації.
Міносвіти, інші міністерства та

відомства, які мають заклади освіти,

інститути підвищення кваліфікації.
1996 - 1997 роки.
21. Розроблення та здійснення заходів щодо розширення та
вдосконалення діяльності Національного науково-дослідного
інституту охорони праці і Науково-інформаційного та навчального
центру охорони праці Держнаглядохоронпраці з перепідготовки та
підвищення кваліфікації інспекторських кадрів органів державного
нагляду за охороною праці, періодичного навчання і перевірки знань
з питань охорони праці посадових осіб і спеціалістів, а також
забезпечення належного науково-методичного та організаційного
рівня діяльності постійно діючих регіональних та галузевих
навчальних центрів охорони праці.
Держнаглядохоронпраці, інші

міністерства та відомства, Уряд

Автономної Республіки Крим, обласні

Київська та Севастопольська міські

державні адміністрації.
1996 - 1997 роки.
22. Організація цільової підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації спеціалістів з питань охорони праці для
задоволення потреб центральних і місцевих органів державної
виконавчої влади у відповідних кадрах державних службовців.
Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

Головдержслужба, інші міністерства та

відомства, місцеві органи державної

виконавчої влади, Академія державного

управління.
1996 - 1997 роки.
Навчання населення та розвиток громадської

свідомості

(координатор - Штаб Цивільної оборони)
23. Удосконалення форм і методів навчання населення та
інформаційно-роз'яснювальної роботи: 1) розроблення та реалізація комплексу рекомендацій щодо
навчання населення України з питань охорони життя, здоров'я та
безпеки праці.
Штаб Цивільної оборони,

Держжитлокомунгосп, Мінекобезпеки,

Мінпраці, Держнаглядохоронпраці,

Міносвіти, Мінкультури,

Держтелерадіо, Академія педагогічних

наук, інші міністерства та відомства,

місцеві органи державної виконавчої

влади, підприємства.
1996 - 2000 роки;
2) організація видання навчальних посібників, серій плакатів,
науково-популярної, навчально-методичної та іншої літератури з
метою використання у процесі навчання населення з питань охорони
життя, здоров'я та безпеки праці.
Штаб Цивільної оборони,

Держнаглядохоронпраці, Міносвіти,

Держжитлокомунгосп, інші міністерства

та відомства, місцеві органи

державної виконавчої влади,

підприємства, видавництво "Охорона

праці".
1997 - 2000 роки;
3) розроблення та реалізація циклу навчальних та
інформаційних радіо- і телепередач з питань охорони життя,
здоров'я та безпеки праці.
Держтелерадіо, Міносвіти,

Мінекобезпеки, Штаб Цивільної

оборони, МВС, МОЗ,

Держнаглядохоронпраці, Мінпраці, інші

міністерства та відомства, місцеві

органи державної виконавчої влади.
1996 - 2000 роки;
4) розроблення та реалізація тематичного плану створення
навчальних відео-, кіно- і діафільмів для навчання та виховання
громадськості з питань охорони життя, здоров'я та безпеки праці.
Мінекобезпеки, Штаб Цивільної

оборони,

МВС, МОЗ, Мінпраці,

Держнаглядохоронпраці, Мінкультури,

Держтелерадіо, Міносвіти, інші

міністерства та відомства, місцеві

органи державної виконавчої влади.
1996 - 2000 роки.
Інформаційне забезпечення системи

освіти в галузі охорони праці

(координатор - Держнаглядохоронпраці)
24. Створення міжвідомчої науково-методичної ради щодо
навчання з питань охорони праці при Міносвіти і
Держнаглядохоронпраці та відповідних регіональних міжгалузевих
навчально-методичних центрів охорони праці при місцевих органах
управління Міносвіти і Держнаглядохоронпраці в Автономній
Республіці Крим, обласних центрах, містах Києві та Севастополі, а
також науково-методичного кабінету і комп'ютеризованої служби
інформації у складі Науково-інформаційного та навчального центру
Держнаглядохоронпраці. Покласти на ці органи функції з
науково-методичного та інформаційного забезпечення закладів освіти
з питань охорони праці, техногенно-екологічної безпеки та
надзвичайних ситуацій на виробництві, контролю за змістом та
якістю навчального процесу, а також розроблення рекомендацій та
пропозицій з найбільш актуальних проблем цієї діяльності.
Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

Мінпраці, Мінекобезпеки, Штаб

Цивільної оборони, Мінфін,

Мінекономіки, Уряд Автономної

Республіки Крим, обласні, Київська та

Севастопольська міські державні

адміністрації.
1996 рік.
25. Створення банку аудіовізуальних програм з питань охорони
праці для централізованого забезпечення ними закладів освіти.
Держнаглядохоронпраці, Мінкультури.
1996 - 1997 роки.
26. Розроблення та реалізація заходів щодо удосконалення
підготовки та перепідготовки з питань охорони праці спеціалістів і
творчих працівників засобів масової інформації та культури,
причетних до неформального навчання та виховання громадськості у
цьому напрямі.
Мінкультури, Мінпресінформ,

Міносвіти, Держтелерадіо,

Держнаглядохоронпраці, Мінекобезпеки,

Штаб Цивільної оборони, МВС,

Мінпраці, МОЗ.
1996 - 2000 роки.
Міжнародне співробітництво

(координатор - Держнаглядохоронпраці)
27. Сприяння швидкому поширенню інформації з питань освіти з
охорони праці: 1) реєстрація Науково-інформаційного та навчального центру
охорони праці Держнаглядохоронпраці як національного джерела
інформації та включення його до міжнародної системи збору,
опрацювання та поширення інформації з питань охорони праці шляхом
налагодження співробітництва з Міжнародним інформаційним центром
безпеки та гігієни праці (у складі МОП).
Держнаглядохоронпраці, МЗС,

Міносвіти.
1996 - 1997 роки;
2) обмін програмами, навчальними та інформаційними
матеріалами з питань освіти з охорони праці, в тому числі
технічними засобами навчання, з країнами-членами Ради Європи, СНД,
іншими країнами та організаціями (урядовими і неурядовими), що
вивчають проблеми охорони праці.
Держнаглядохоронпраці, Міносвіти.
1996 - 2000 роки.
28. Сприяння розвитку дослідної та експериментальної роботи
шляхом вивчення зарубіжного досвіду використання активних методів
навчання спеціалістів з питань охорони праці, розроблення прогнозу
та рекомендацій щодо пріоритетних напрямів їх використання,
включаючи комп'ютерні моделі.
Держнаглядохоронпраці, Міносвіти,

міністерства та відомства, які мають

вищі заклади освіти.
1996 - 2000 роки.
29. Сприяння підготовці кадрів шляхом обміну викладачами,
студентами, вченими, спеціалістами у рамках реалізації міжнародної
технічної допомоги за стратегічними напрямами, затвердженими
постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 1995 р. N 424
( 424-95-п ), а саме, відповідно до пунктів 2.3.7. "Видання
сучасних підручників і навчально-методичних посібників" і 2.3.8.
"Удосконалення системи підготовки та перепідготовки управлінських
кадрів та фахівців ринкової економіки" стосовно питань освіти з
охорони праці.
Держнаглядохоронпраці, Міносвіти,

Академія педагогічних наук,

Мінекобезпеки, Штаб Цивільної

оборони, Агентство координації

міжнародної технічної допомоги, МЗС,

Головдержслужба, інші міністерства та

відомства, які мають заклади освіти.
1996-2000 роки.
30. Співробітництво між закладами освіти на міжнародному
рівні: 1) розроблення та реалізація пропозицій, планів та заходів
щодо співробітництва між закладами освіти, пов'язаного з
підготовкою та підвищенням кваліфікації кадрів з охорони праці.
Міносвіти, інші міністерства та

відомства, які мають вищі заклади

освіти.
1996 - 2000 роки.
2) участь у міжнародних конгресах, конференціях тощо з питань
освіти та підготовки кадрів з охорони праці.
Міносвіти, Держнаглядохоронпраці,

Штаб Цивільної оборони,

Мінекобезпеки, інші міністерства та

відомства, які мають заклади освіти.
1996 - 2000 роки.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: