open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Додатки N 1-21 до Типового положення з

планування, обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг) у промисловості,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 26 квітня 1996 р. N 473

Додаток N 1

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Номенклатура статей витрат на підготовчі роботи у

видобувних галузях
————————————————————————————————————————————————————————————————— Стаття витрат | Зміст і характеристика витрат ————————————————————————————————————————————————————————————————— . Витрати на дорозвідування витрати на оплату праці праців-
родовищ ників, зайнятих на експлуатацій-

них розвідувальних та гірни-

чо-підготовчих роботах
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'язкові

страхові внески до Пенсійного

фонду
витрати матеріалів, покупних

комплектуючих виробів
витрати палива й енергії
амортизаційні відрахування від

вартості основних фондів
оплата послуг інших підприємств

на дорозвідування родовищ
інші витрати
2. Витрати на очищення тери- витрати на оплату праці підрив-
торії зони відкритих гірничих ників, бульдозеристів та інших
робіт, майданчиків для збері- робітників, зайнятих очищенням
гання родючих шарів грунту, території зони відкритих гірни-
що використовується для нас- чих робіт
тупної рекультивації земель

відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'язкові

страхові внески до Пенсійного

фонду
витрати підривних та інших мате-

ріалів
витрати палива й енергії
амортизаційні відрахування від

вартості основних фондів
оплата послуг інших підприємств
інші витрати
3. Витрати на обладнання витрати на оплату праці робіт-
тимчасових під'їзних доріг ників, зайнятих обладнанням тим-
для вивезення видобутої часових під'їзних доріг
сировини

відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'язкові

страхові внески до Пенсійного

фонду
витрати металевих, залізобетон-

них, кам'яних кріплень, цементу

та інших матеріалів
витрати палива й енергії
амортизаційні відрахування від

вартості основних фондів
оплата послуг інших підприємств
інші витрати
4. Витрати на проходження витрати на оплату праці буриль-
підготовчих гірничих виробок ників, відбійників та інших ро-

бітників, зайнятих на цих робо-

тах
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'язкові

страхові внески до Пенсійного

фонду
витрати матеріалів, покупних

комплектуючих виробів
витрати палива й енергії
амортизаційні відрахування від

вартості основних фондів
оплата послуг інших підприємств
інші витрати
5. Витрати на розкривні та витрати на оплату праці робітни-
інші види робіт ків, зайнятих на відбійних, ван-

тажних та інших роботах
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'язкові

страхові внески до Пенсійного

фонду
витрати матеріалів, покупних

комплектуючих виробів
витрати палива й енергії
амортизаційні відрахування від

вартості основних фондів
оплата послуг інших підприємств
інші витрати
6. Витрати на відшкодування відшкодування у межах нормативу
втрат сільськогосподарського втрат сільськогосподарського ви-
виробництва при вилученні робництва при вилученні угідь
угідь для розширення для розширення видобутку міне-
видобутку мінеральної ральної сировини
сировини

Додаток N 2

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Номенклатура статей підвищених витрат на виробництво нових видів продукції в період їх освоєння, включаючи перші видання нових книжок, а також витрат, пов'язаних з
підготовкою та освоєнням випуску продукції, не призначеної

для серійного або масового виробництва
————————————————————————————————————————————————————————————————— Стаття витрат | Зміст і характеристика витрат ————————————————————————————————————————————————————————————————— . Витрати на проектування і витрати на проектування, конс-
конструювання нового виробу труювання, складання технічної

документації на виготовлення но-

вого виробу (не призначеного для

серійного або масового вироб-

ництва):

витрати на оплату праці конс-

трукторів, креслярів та інших

працівників, зайнятих на пере-

лічених роботах
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'яз-

кові страхові внески до Пен-

сійного фонду
витрати на креслярське і кан-

целярське приладдя
придбання технічної документа-

ції
інші витрати
2. Витрати на проектування витрати на проектування, конс-
спеціального інструментально- труювання і розробку технологіч-
го оснащення та розробку тех- ного процесу виготовлення спеці-
нологічного процесу його ви- ального інструментального осна-
готовлення щення (штампів, шаблонів, моде-

лей, інструментів, прес-форм і

пристроїв цільового призначен-

ня):

витрати на оплату праці пра-

цівників підприємства
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'яз-

кові страхові внески до Пен-

сійного фонду
витрати на креслярське і кан-

целярське приладдя
інші витрати
(витрати на виготовлення первіс-

ного комплекту спеціального інс-

трументального оснащення для

дослідного зразка продукції до

цієї статті не відносяться, а

включаються до статті 6)
3. Витрати на розробку і витрати на оплату праці праців-
оформлення нормативів витрат ників підприємства, зайнятих

розробкою нормативів і норм вит-

рат на заробітну плату, матеріа-

лів, палива, енергії, інструмен-

тів, на складання нормативних

калькуляцій
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'язкові

страхові внески до Пенсійного

фонду
витрати на креслярське і канце-

лярське приладдя
інші витрати
4. Витрати на випробування витрати на оплату праці праців-
матеріалів, напівфабрикатів, ників цеху, лабораторій, зайня-
інструментів і пристосувань тих випробуванням матеріалів,
для виробництва нових виробів напівфабрикатів, інструментів

тощо для виробництва нових виро-

бів
відрахування на державне со-

ціальне страхування та

обов'язкові страхові внески

до Пенсійного фонду
витрати матеріалів, покупних

комплектуючих виробів, напів-

фабрикатів
витрати палива й енергії
амортизаційні відрахування

від вартості основних фондів
оплата послуг інших цехів та

сторонніх організацій на вив-

чення, підбір, випробовування

матеріалів, напівфабрикатів,

інструментів і пристосувань

під час виготовлення нових

виробів
інші витрати
5. Витрати на перепланування, витрати на перепланування, пе-
перестановку і налагодження рестановку і налагодження устат-
устаткування кування (за винятком витрат ка-

пітального характеру) у межах

переліку робіт, передбачених

планом виробництва нового виро-

бу:

витрати на оплату праці пра-

цівників підприємства
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'яз-

кові страхові внески до Пен-

сійного фонду
витрати матеріалів, покупних

комплектуючих виробів
витрати палива й енергії
амортизаційні відрахування від

вартості основних фондів
оплата послуг інших цехів і

сторонніх організацій
інші витрати
6. Витрати на виготовлення витрати на оплату праці праців-
первісного комплекту спеці- ників, зайнятих виготовленням
ального інструменту і прист- первісного комплекту спеціально-
роїв для дослідного зразка го інструменту і пристроїв
продукції

відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'язкові

страхові внески до Пенсійного

фонду
витрати на матеріали, покупні

комплектуючі вироби, напівфабри-

кати
витрати палива й енергії
амортизаційні відрахування від

вартості основних фондів
інші витрати
7. Витрати на виготовлення витрати на виготовлення дослід-
дослідного зразка ного зразка (за вирахуванням ви-

ручки

від реалізації цього зразка або

від зворотної частини матеріаль-

них цінностей за цінами можливо-

го їх використання):

витрати на оплату праці пра-

цівників, зайнятих виготов-

ленням дослідного зразка
відрахування на державне со-

ціальне страхування та

обов'язкові страхові внески

до Пенсійного фонду
витрати матеріалів
вартість спеціальних присто-

сувань і приладів, придбаних

спеціально для виготовлення

цього зразка
витрати палива й енергії
амортизаційні відрахування

від вартості основних фондів
інші витрати

Додаток N 3

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Номенклатура статей витрат на освоєння нового

виробництва, цехів та агрегатів (пускові витрати)
————————————————————————————————————————————————————————————————— Стаття витрат | Зміст і характеристика витрат ————————————————————————————————————————————————————————————————— .Витрати на комплексне вип- витрати, пов'язані з перевіркою
робування (під навантаженням) готовності нового виробництва,
усіх машин та механізмів цехів та агрегатів для введення
(експлуатаційна перевірка) їх в експлуатацію шляхом комп-

лексного випробування (під на-

вантаженням) усіх машин та меха-

нізмів (експлуатаційна перевір-

ка):

витрати на оплату праці слюса-

рів-ремонтників групи механіка

і енергетика, наладчиків, сан-

техніків, інших робітників та

службовців, зайнятих на пус-

ко-налагоджувальних роботах
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'яз-

кові страхові внески до Пен-

сійного фонду
витрати на сировину та матері-

али, покупні комплектуючі ви-

роби, напівфабрикати
витрати палива й енергії
амортизаційні відрахування від

вартості основних фондів
послуги сторонніх організацій
інші витрати
2. Витрати на пробний випуск витрати, пов'язані з пробним ви-
продукції пуском продукції, передбаченої

проектом,та налагодженням устат-

кування:

витрати на оплату праці пра-

цівників та службовців, зайня-

тих пробним випуском продукції
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'яз-

кові страхові внески до Пен-

сійного фонду
витрати на сировину, матеріа-

ли, покупні комплектуючі виро-

би, напівфабрикати
витрати палива й енергії
амортизаційні відрахування від

вартості основних фондів
інші витрати

Додаток N 4

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Номенклатура статей витрат на винахідництво і

раціоналізацію
————————————————————————————————————————————————————————————————— Стаття витрат | Зміст і характеристика витрат ————————————————————————————————————————————————————————————————— .Витрати на проведення дос- витрати на проведення дослідно-
лідно-експериментальних робіт експериментальних робіт:

витрати на оплату праці пра-

цівників, зайнятих дослідами,

експериментами, впровадженням

винахідницьких і раціоналіза-

торських пропозицій; виплати

авторських винагород, якщо во-

ни не є роялті
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'яз-

кові страхові внески до Пен-

сійного фонду
витрати сировини, матеріалів,

покупних комплектуючих виро-

бів, напівфабрикатів
витрати палива й енергії
амортизаційні відрахування від

вартості основних фондів та

нематеріальних активів
оплата послуг сторонніх орга-

нізацій
інші витрати
2. Витрати на виготовлення та витрати на виготовлення та вип-
випробування моделей і зраз- робування моделей і зразків за
ків винахідницькими і раціоналіза-

торськими пропозиціями, пов'яза-

ні з основною діяльністю підпри-

ємства:

витрати на оплату праці пра-

цівників, зайнятих на цих ро-

ботах
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'яз-

кові страхові внески до Пен-

сійного фонду
вартість матеріалів, покупних

комплектуючих виробів, напів-

фабрикатів
витрати палива й енергії
амортизаційні відрахування від

вартості основних фондів та

нематеріальних активів
оплата послуг сторонніх орга-

нізацій
інші витрати

Додаток N 5

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Номенклатура статей витрат на відшкодування зносу

спеціальних інструментів і пристроїв цільового

призначення та інших спеціальних витрат
————————————————————————————————————————————————————————————————— Стаття витрат | Зміст і характеристика витрат ————————————————————————————————————————————————————————————————— . Відшкодування вартості відшкодування вартості спеціаль-
спеціальних інструментів них інструментів (спецоснащення)
(спецоснащення) і пристроїв і пристроїв цільового призначен-
цільового призначення ня (незалежно від їх вартості
2. Витрати на проектування, витрати на виготовлення (прид-
виготовлення (придбання) спе- бання) за спеціальними креслен-
ціального інструменту (спе- нями і технічними умовами рі-
цоснащення) і пристроїв зального, вимірювального інстру-
цільового призначення менту, не нормалізованого, а

спеціального, цільового призна-

чення, пристосувань, моделей,

шаблонів, виливниць, прес-форм,

штампів та інших видів спецосна-

щення, призначених для вироб-

ництва певних виробів:

витрати на матеріали, покупні

комплектуючі вироби, напівфаб-

рикати, паливо й енергію тех-

нологічні
витрати на оплату праці
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'яз-

кові страхові внески до Пен-

сійного фонду
амортизаційні відрахування від

вартості основних фондів та

нематеріальних активів
послуги цехів на виготовлення

спеціального інструменту
вартість покупного спеціально-

го інструменту, виготовленого

сторонніми організаціями за

спеціальними кресленнями і за-

мовленнями для певних виробів
3. Витрати на ремонт і утри- витрати, пов'язані з ремонтом і
мання в робочому стані спеці- утриманням у робочому стані спе-
альних інструментів (спецос- ціальних інструментів (спецосна-
нащення) і пристроїв цільово- щення) та пристроїв цільового
го призначення призначення, зазначених у

статті 2
витрати на проведення ремонту

силами свого цеху:

витрати на матеріали, покупні

комплектуючі вироби, напівфаб-

рикати, паливо й енергію тех-

нологічні
витрати на оплату праці
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'яз-

кові страхові внески до Пен-

сійного фонду
амортизаційні відрахування від

вартості основних фондів та

нематеріальних активів
послуги інших цехів
оплата вартості ремонту оснащен-

ня, виконаного сторонніми орга-

нізаціями
4. Витрати на утримання спе- витрати на утримання спеціальних
ціальних служб підприємства, конструкторських бюро, спеціаль-
що обслуговують поточне ви- них технічних відділів і бюро,
робництво певних видів виро- лабораторій тощо, що обслугову-
бів ють поточне виробництво тільки

певних видів виробів (крім випа-

дків коли ці витрати відшкодову-

ються замовником понад договірну

ціну виробу або за рахунок спе-

ціальних асигнувань)
5. Витрати на проведення епі- витрати на проведення епізодич-
зодичних і періодичних випро- них і періодичних випробувань за
бувань, оплата експертиз, технічними умовами або договора-
консультацій, пов'язаних з ми із замовниками під час виго-
використанням спеціальних товлення окремих виробів:
інструментів та пристроїв витрати на матеріали, покупні
цільового призначення комплектуючі вироби, напівфаб-

рикати, паливо й енергію тех-

нологічні
витрати на оплату праці
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'яз-

кові страхові внески до Пен-

сійного фонду
вартість тимчасових дослідних

стендів або утримання постій-

них стендів, станцій та інших

дослідних споруд
послуги інших цехів
оплата за проведення або

участь у випробуваннях сторон-

нім спеціалізованим організа-

ціям послуг спеціального ха-

рактеру, наданих за договірни-

ми цінами або спеціальними

угодами
витрати, пов'язані з монтажем

або демонтажем виробу, що вип-

робовується
витрати на відновлення і при-

ведення виробу в товарний виг-

ляд або вартість, зменшена на

суму реалізаційної вартості

ліквідних матеріалів і відхо-

дів, якщо в процесі випробу-

вання виріб буде приведено до

повної або часткової непридат-

ності
оплата експертиз, консультацій,

вартість технічної документації,

пов'язаних з використанням спе-

ціальних інструментів і пристро-

їв цільового призначення
6. Витрати на виконання спе- витрати, пов'язані з виконанням
ціальних робіт, передбачених спеціальних робіт під час вироб-
технічними умовами тільки під ництва окремих виробів (із серії
час виробництва окремих виро- або замовлення) в особливому ви-
бів із серії або замовлення конанні, передбаченому технічни-
(особливе виконання) ми умовами або погодженнями:

тропічному, для низьких темпера-

тур, експортному, виготовлення

особливої упаковки та інші робо-

ти (коли ці витрати відшкодову-

ються замовником понад договірну

ціну виробу, або за рахунок спе-

ціальних асигнувань)
витрати на матеріали, покупні

комплектуючі вироби, напівфабри-

кати, паливо й енергію техноло-

гічні
витрати на оплату праці
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'язкові

страхові внески до Пенсійного

фонду
амортизаційні відрахування від

вартості основних фондів та не-

матеріальних активів
оплата послуг інших цехів
оплата послуг стороннім органі-

заціям
7. Втрати від недовикористан- втрати від недовикористання де-
ня деталей і вузлів, застарі- талей і вузлів застарілих конс-
лих конструкцій, а також спе- трукцій,спеціальних інструментів
ціальних інструментів та та пристроїв, якщо ці втрати є
пристроїв наслідком проведення поточної

модернізації даного виробу з ме-

тою поліпшення його якості, на-

дійності, довговічності, знижен-

ня собівартості тощо
8. Вартість докладеної до ви- витрати на складання та видання
робів технічної документації технічних змістів, альбомів,

паспортів, довідників, інструк-

цій з експлуатації та ремонтної

технології, якщо на розробку та

видання договору із замовником

немає, та іншої технічної доку-

ментації:

витрати на допоміжні матеріали
вартість послуг власної дру-

карні
оплата послуг стороннім орга-

нізаціям

9. Інші витрати інші витрати на відшкодування

зносу спеціальних інструментів і

пристроїв цільового призначення,

що включаються до собівартості

продукції (робіт, послуг), але

не належать до раніше переліче-

них витрат

Додаток N 6

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Номенклатура статей витрат на утримання та

експлуатацію устаткування
————————————————————————————————————————————————————————————————— Стаття витрат | Зміст і характеристика витрат ————————————————————————————————————————————————————————————————— . Витрати на повне віднов- витрати на повне відновлення ос-
лення та капітальний ремонт новних фондів та капітальний ре-
основних виробничих фондів монт у вигляді амортизаційних
(устаткування, транспортних відрахувань від вартості устат-
засобів) кування, транспортних засобів,

інструментів, що перебувають у

складі основних виробничих фон-

дів, на реконструкцію, модерні-

зацію та капітальний ремонт,

включаючи прискорену амортизацію

активної їх частини
2. Витрати на експлуатацію вартість мастильних, обтиральних
устаткування (технічний огляд матеріалів, емульсії для охолод-
і обслуговування) ження, необхідних для проведення

технічного огляду і обслугову-

вання устаткування та підтриман-

ня його в робочому стані;
вартість витрат перевірки вимі-

рювальних приладів та реєстра-

ційної апаратури, заміни шлан-

гів, пальників та контактів ав-

тогенного і електрозварювального

устаткування, шлангів та з'єд-

нань пневматичного інструменту,

заміни і зшивання приводних па-

сів та транспортних стрічок, за-

міни клапанів, шиберів, засувок

та інших запасних частин переда-

вального устаткування, переста-

новки моторів, верстатів, тру-

бопроводів (якщо така переста-

новка не є капітальним або по-

точним ремонтом)
витрати на оплату праці робітни-

ків, що обслуговують устаткуван-

ня (наладчиків, мастильників,

шорників, електромонтерів, слю-

сарів, ремонтників та інших ро-

бітників)
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'язкові

страхові внески до Пенсійного

фонду
вартість спожитих палива, елект-

роенергії, води, пари, стиснено-

го повітря та інших видів енер-

гії на приведення в рух верста-

тів, кранів, насосів, підйомни-

ків, пресів та іншого виробничо-

го устаткування
вартість послуг цеху контроль-

но-вимірювальних приладів й ав-

томатики щодо знімання показни-

ків вимірювальних приладів та

первинної обробки цих показників
вартість послуг допоміжних ви-

робництв, пов'язаних з утриман-

ням та експлуатацією устаткуван-

ня
3. Витрати на проведення по- витрати на проведення поточного
точного ремонту устаткування ремонту виробничого устаткуван-
і транспортних засобів ня, інструментів та пристроїв

нецільового призначення і транс-

портних засобів:

вартість запасних частин, де-

талей, вузлів та інших мате-

ріалів, використаних під час

ремонту виробничого устатку-

вання, транспортних засобів,

інструментів та пристроїв не-

цільового призначення
витрати на оплату праці ро-

бітників (слюсарів, верстат-

ників, ремонтників та інших),

зайнятих на ремонтних роботах
відрахування на державне со-

ціальне страхування та

обов'язкові страхові внески

до Пенсійного фонду
вартість послуг ремонтних це-

хів та інших допоміжних ви-

робництв
4. Витрати на внутрішньоза- витрати на утримання та експлуа-
водське переміщення вантажів тацію власних і залучених зі

сторони транспортних засобів

(вантажних автомобілів, авто- та

електрокарів тощо) для перемі-

щення матеріалів, інструментів,

деталей, заготівок тощо з базо-

вого складу до цехів і доставки

готової продукції на склади збе-

рігання
вартість мастильних і обтираль-

них матеріалів, пального, запас-

них частин та інших матеріалів,

використаних для експлуатації

зазначених транспортних засобів
витрати на оплату праці робітни-

ків (водіїв авто- і електрокарів

тощо),зайнятих переміщенням ван-

тажів, підвезенням їх у цех,

розвантаженням матеріалів, інс-

трументів і деталей до робочих

місць, збиранням їх від верста-

тів та інших робочих місць і

доставкою готової продукції на

склади зберігання
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'язкові

страхові внески до Пенсійного

фонду
вартість транспортних послуг до-

поміжних цехів і господарств
вартість транспортних послуг,

наданих сторонніми організаціями
5. Знос малоцінних і швидкоз- сума зносу малоцінних і швидкоз-
ношуваних інструментів та ношуваних інструментів та прист-
пристроїв (нецільового приз- роїв нецільового призначення,
начення) вартість їх заточування, ремонту

тощо
вартість малоцінних і швидкозно-

шуваних інструментів та пристро-

їв вартістю до встановленого лі-

міту за одиницю у разі передачі

їх зі складу до експлуатації
6. Проценти (винагороди) за сума сплачених орендарем процен-
користування основними фонда- тів (винагороди) за користування
ми наданими в оперативну та фінан-

сову оренду основними фондами
7. Інші витрати інші витрати, які належать до

витрат на утримання та експлуа-

тацію устаткування і включаються

до собівартості продукції (ро-

біт, послуг), але не належать до

раніше перелічених витрат:
витрати сторонніх організацій за

роботи, спрямовані на підвищення

надійності та можливостей по-

дальшої експлуатації металоконс-

трукцій, кранів та іншого устат-

кування

Додаток N 7

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Номенклатура статей загальновиробничих витрат
————————————————————————————————————————————————————————————————— Стаття витрат | Зміст і характеристика витрат ————————————————————————————————————————————————————————————————— . Витрати, пов'язані з уп- витрати на оплату праці праців-
равлінням виробництвом ників апарату управління цехів
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'язкові

страхові внески до Пенсійного

фонду
оплата робіт (послуг) консульта-

ційного та інформаційного харак-

теру, пов'язаних із забезпечен-

ням виробництва продукції (ро-

біт, послуг)
2. Витрати, пов'язані з опла- оплата службових відряджень у
тою службових відряджень межах норм, передбачених законо-

давством
3. Амортизаційні відрахування амортизаційні відрахування від

вартості основних виробничих

фондів (будівель, споруд, інвен-

таря цехів, цехових складів і

комор, крім амортизаційних від-

рахувань, що включаються до вит-

рат на утримання та експлуатацію

устаткування) на реконструкцію,

модернізацію та капітальний ре-

монт фондів, що належать підпри-

ємству, а також тих, що перебу-

вають у користуванні підприємс-

тва за умовами оренди (лізингу),

включаючи прискорену амортизацію

активної їх частини
витрати, пов'язані із зносом не-

матеріальних активів
4. Витрати некапітального ха- витрати некапітального характе-
рактеру, пов'язані з удоско- ру, пов'язані з удосконаленням
наленням технологій та орга- технологій та організацією ви-
нізацією виробництва робництва, поліпшенням якості

продукції, підвищенням її надій-

ності, довговічності та інших

експлуатаційних властивостей у

ході виробничого процесу:

витрати на оплату праці пра-

цівників, зайнятих удоскона-

ленням технологій та організа-

цією виробництва
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'яз-

кові страхові внески до Пен-

сійного фонду
витрати на сировину, матеріа-

ли, покупні комплектуючі виро-

би і напівфабрикати
оплата послуг сторонніх орга-

нізацій
інші витрати
5. Витрати на обслуговуван- витрати на оплату праці цехового
ня виробничого процесу персоналу (контролерів ВТК, пра-

цівників цехів основного та до-

поміжного виробництва; контроле-

рів, комірників, гардеробників,

підсобних працівників, молодшого

обслуговуючого персоналу та ін-

ших працівників цехів, які не

належать до управлінського пер-

соналу)
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'язкові

страхові внески до Пенсійного

фонду
витрати на придбання сировини,

матеріалів, палива, енергії,

інструментів, пристроїв та інших

засобів і предметів праці
витрати на проведення поточного

ремонту, технічний огляд і тех-

нічне обслуговування основних

виробничих фондів (будинків,

споруд, інвентаря цехів, цехових

складів і комор), у тому числі

взятих у тимчасове користування

за угодами оперативної оренди

(лізингу), за винятком їх ре-

конструкції і модернізації
витрати на проведення контролю

за виробничими процесами і якіс-

тю продукції (робіт, послуг)
витрати, пов'язані із забезпе-

ченням правил техніки безпеки

праці, санітарногігієнічних та

інших спеціальних вимог, перед-

бачених правилами технічної екс-

плуатації, нагляду і контролю за

діяльністю виробництв, цехів у

встановленому законодавством по-

рядку
витрати, пов'язані із забезпе-

ченням працівників спеціальним

одягом, взуттям, обмундируван-

ням, форменим одягом, захисними

пристроями та спеціальним харчу-

ванням у випадках, передбачених

законодавством
6. Витрати на пожежну та витрати на пожежну і сторожову
сторожову охорону охорону
оплата послуг сторонніх підпри-

ємств за пожежну та сторожову

охорону
7. Знос малоцінних і швидко- сума зносу малоцінних і швидкоз-
зношуваних предметів ношуваних предметів
8. Платежі з обов'язкового платежі з обов'язкового страху-
страхування вання майна цехів, виробництв та

цивільної відповідальності, а

також окремих категорій праців-

ників, зайнятих у виробництві

відповідних видів продукції (ро-

біт, послуг) безпосередньо на

роботах з підвищеною небезпекою

для життя та здоров'я, передба-

чених законодавством
9. Сума сплачених процентів сума сплачених процентів (вина-
(винагороди) за надані в опе- городи) за користування наданими
ративну та фінансову оренду в оперативну і фінансову оренду
основні фонди основними фондами
орендна плата за надані в опера-

тивну оренду приміщення нежитло-

вого призначення
10. Інші витрати втрати внаслідок технічного не-

минучого браку (якщо вони не ви-

діляються в окрему статтю)
витрати на операції із скляною

тарою
нестачі матеріальних цінностей

на виробництві, в цехах у межах

норм природного убутку

Додаток N 8

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Номенклатура статей загальногосподарських витрат
————————————————————————————————————————————————————————————————— Стаття витрат | Зміст і характеристика витрат ————————————————————————————————————————————————————————————————— . Витрати на обслуговування витрати на придбання сировини,
виробничого процесу матеріалів, палива, енергії,

інструментів, пристроїв та інших

засобів і предметів праці:

витрати на оплату праці пра-

цівників, зайнятих придбанням

сировини, матеріалів, палива,

енергії тощо
відрахування на державне со-

ціальне страхування та

обов'язкові страхові внески

до Пенсійного фонду
витрати палива й енергії
оплата послуг сторонніх підп-

риємств
інші витрати
витрати на проведення поточного

ремонту, технічний огляд і тех-

нічне обслуговування основних

виробничих фондів (загальногос-

подарського характеру), у тому

числі взятих у тимчасове корис-

тування за угодами оперативної

оренди (лізингу), за винятком їх

реконструкції та модернізації:

витрати на оплату праці ро-

бітників, зайнятих обслугову-

ванням основних виробничих

фондів (слюсарів, електриків,

мастильників, робітників,

зайнятих регулюванням і пере-

віркою апаратури, монтерів

електрообладнання)
відрахування на державне со-

ціальне страхування та

обов'язкові страхові внески

до Пенсійного фонду
витрати на матеріали для ут-

римання електромережі, запас-

ні частини, комплектуючі ви-

роби, на утримання опалюваль-

ної мережі, водопостачання,

каналізації, вентиляційних

пристроїв, сигналізації, вит-

рати на технічний огляд і

обслуговування, на проведення

поточного ремонту
оплата послуг сторонніх орга-

нізацій
інші витрати
витрати, пов'язані із забезпе-

ченням контролю за виробничими

процесами і якістю продукції

(робіт, послуг):

витрати на оплату праці пра-

цівників, зайнятих контролем

за виробничими процесами і

якістю продукції (робіт, пос-

луг)
відрахування на державне со-

ціальне страхування та

обов'язкові страхові внески

до Пенсійного фонду
витрати палива й енергії
витрати сировини та матеріа-

лів, покупних комплектуючих

виробів, напівфабрикатів
інші витрати
витрати, пов'язані із забезпе-

ченням правил техніки безпеки

праці:

витрати на оплату праці пра-

цівників, зайнятих забезпе-

ченням нормальних умов праці

та техніки безпеки
відрахування на державне со-

ціальне страхування та

обов'язкові страхові внески

до Пенсійного фонду
вартість матеріалів, виробів,

палива, енергії для забезпе-

чення нормальних умов праці

та техніки безпеки для облад-

нання і утримання засобів

охорони праці
витрати на обладнання робочих

місць спеціальними пристроями

некапітального характеру, що

встановлюються для загально-

заводських цілей
інші витрати
витрати на забезпечення санітар-

но-гігієнічних та інших спеці-

альних вимог, передбачених пра-

вилами технічної експлуатації,

нагляду і контролю за діяльністю

підприємства у встановленому за-

конодавством порядку:

витрати на оплату праці мо-

лодшого обслуговуючого персо-

налу, зайнятого забезпеченням

санітарно-гігієнічних та ін-

ших спеціальних вимог
відрахування на державне со-

ціальне страхування та

обов'язкові страхові внески

до Пенсійного фонду
витрати матеріалів, покупних

комплектуючих виробів, меди-

каментів
витрати палива й енергії
оплата послуг інших підприєм-

ств
інші витрати
витрати, пов'язані із забезпе-

ченням працівників спеціальним

одягом, взуттям, обмундируван-

ням, форменим одягом, захисними

пристроями та спеціальним харчу-

ванням у випадках, передбачених

законодавством:

витрати на оплату праці пра-

цівників, зайнятих на цих ро-

ботах
відрахування на державне со-

ціальне страхування та

обов'язкові страхові внески

до Пенсійного фонду
витрати матеріалів
витрати палива й енергії
оплата послуг сторонніх підп-

риємств
інші витрати
2. Витрати, пов'язані із за- витрати, пов'язані із забезпе-
безпеченням пожежної та сто- ченням пожежної та сторожової
рожової охорони охорони:

вартість пального, мастильних

та інших матеріалів для спе-

ціального автотранспорту і

пожежних машин
витрати на оплату праці пер-

соналу пожежної і сторожової

охорони
відрахування на державне со-

ціальне страхування та

обов'язкові страхові внески

до Пенсійного фонду
витрати на утримання і ре-

монт протипожежних пристроїв
знос малоцінних і швидкозно-

шуваних предметів пожежної і

сторожової охорони
знос обмундирування, що ви-

дається робітникам пожежної

і сторожової охорони, і чер-

гового спецодягу
витрати на всі види відряд-

жень та переміщень робітни-

ків пожежної і сторожової

охорони
оплата послуг сторонніх

підприємств щодо пожежної та

сторожової охорони
3. Поточні витрати, пов'язні витрати, пов'язані з утриманням
з утриманням та експлуатацією та експлуатацією фондів природо-
фондів природоохоронного охоронного призначення (очисних
призначення споруд, уловлювачів, фільтрів

тощо)
витрати на захоронення екологіч-

но небезпечних відходів
оплата послуг сторонніх органі-

зацій щодо приймання, зберігання

та знищення екологічно небезпеч-

них відходів
витрати на очищення стічних вод
інші види поточних витрат на

збереження природи
платежі за викиди і скиди заб-

руднюючих речовин у навколишнє

природне середовище, розміщення

відходів та інші види шкідливого

впливу в межах лімітів
4. Службові відрядження у ме- витрати, пов'язані з оплатою
жах норм, передбачених зако- службових відряджень (працівни-
нодавством ків апарату управління підприєм-

ства) у межах норм, передбачених

законодавством
5. Витрати, пов'язані з уп- витрати на оплату праці праців-
равлінням виробництвом ників апарату управління підпри-

ємства та його структурних під-

розділів
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'язкові

страхові внески до Пенсійного

фонду
витрати на матеріали, паливо,

енергію для опалення, освітлення

будинків, споруд та інвентаря

загальнозаводського призначення
витрати, пов'язані з утриманням

дворів і водопостачання
витрати на каналізацію та асені-

зацію
витрати, пов'язані з матеріаль-

но-технічним забезпеченням апа-

рату управління підприємства та

його структурних підрозділів,

включаючи транспортне обслугову-

вання, пов'язане з управлінням

виробництвом
оплата робіт (послуг) консульта-

ційного та інформаційного харак-

теру, пов'язаних із забезпечен-

ням виробництва, зберіганням і

реалізацією продукції, включаючи

послуги щодо зміни структури уп-

равління приватизованим підпри-

ємством, а також передбачених

законодавством обов'язкових

аудиторських перевірок
оплата робіт із сертифікації

продукції
оплата послуг інших підприємств

щодо управління виробництвом,

зберігання і реалізації продук-

ції (робіт, послуг), якщо штат-

ним розписом підприємства не пе-

редбачено відповідні функціо-

нальні служби
оплата за використання та обслу-

говування технічних засобів уп-

равління: обчислювальних цент-

рів, вузлів зв'язку, засобів

сигналізації
оплата вартості ліцензій та ін-

ших державних дозволів для ве-

дення господарської діяльності

підприємства
сплата збору за реєстрацію підп-

риємства в органах державного

управління, передбаченого зако-

нодавством
6. Витрати, пов'язані з під- виплата працівникам підприємства
готовкою (навчанням) і пере- середньої заробітної плати за
підготовкою кадрів основним місцем роботи за час їх

навчання з відривом від вироб-

ництва в закладах системи підви-

щення кваліфікації та перепідго-

товки кадрів
оплата праці кваліфікованих ро-

бітників, не звільнених від ос-

новної роботи, за навчання учнів

та підвищення кваліфікації ро-

бітників
витрати базових підприємств на

оплату праці за керівництво ви-

робничою практикою учнів загаль-

ноосвітніх шкіл, професійно-тех-

нічних училищ і студентів вищих

навчальних закладів
витрати, пов'язані з виплатою

учням професійно-технічних учи-

лищ різниці між стипендією в

розмірі тарифної ставки (міні-

мального окладу) робітника I

розряду і витратами цих навчаль-

них закладів (на виплату стипен-

дій, забезпечення харчуванням і

обмундируванням)
оплата відпусток із збереженням

повністю або частково заробітної

плати, що надаються відповідно

до законодавства особам, які ус-

пішно навчаються у вечірніх і

заочних вищих навчальних закла-

дах, заочній аспірантурі, у ве-

чірніх (змінних) і заочних за-

гальноосвітніх школах та вечір-

ніх (змінних) професійно-техніч-

них училищах, оплата їх проїзду

до місця навчання і назад, пе-

редбачених законодавством
7. Витрати, пов'язані з набо- витрати, пов'язані з набором ро-
ром робочої сили бочої сили, передбачені законо-

давством, з урахуванням витрат

на оплату випускникам середніх

професійно-технічних училищ і

молодим спеціалістам, які закін-

чили вищий навчальний заклад,

вартості проїзду до місця робо-

ти, а також оплачуваної відпуст-

ки, яка надається їм перед по-

чатком роботи
8. Витрати на перевезення витрати на перевезення працівни-
працівників до місця роботи і ків до місця роботи і назад у
назад напрямках, що не обслуговуються

пасажирським транспортом загаль-

ного користування, включаючи
додаткові витрати на спеціальні

маршрути міського пасажирського

транспорту, організовані відпо-

відно до угод, укладених з

транспортними підприємствами

(понад вартість, сплачену пра-

цівниками підприємства за діючи-

ми тарифами на відповідний вид

транспорту, або віднесену за ра-

хунок прибутку, що залишається в

розпорядженні підприємства)
витрати на перевезення пра-

цівників-інвалідів 1 і 2

груп до місця роботи і назад

незалежно від наявності

маршрутів пасажирського

транспорту загального корис-

тування
9. Витрати, пов'язані з вико- додаткові витрати, пов'язані з
нанням робіт вахтовим мето- виконанням робіт вахтовим мето-
дом дом, включаючи транспортні вит-

рати на перевезення працівників

від місця знаходження підприємс-

тва або пункту збору до місця

роботи і назад, та від місця

проживання у вахтовому селищі до

місця роботи і назад, а також

витрати на експлуатацію та утри-

мання вахтового селища, які не

компенсуються платою працівників

за користування житлом і кому-

нальними послугами
10. Платежі з обов'язкового платежі з обов'язкового страху-
страхування майна підприємс- вання майна підприємства та ци-
тва та цивільної відповідаль- вільної відповідальності, а та-
ності кож окремих категорій працівни-

ків, зайнятих у виробництві від-

повідних видів продукції (робіт,

послуг) безпосередньо на роботах

з підвищеною небезпекою для жит-

тя та здоров'я, передбачених за-

конодавством
11. Витрати на сплату процен- витрати на сплату процентів за
тів за кредитами фінансовими кредитами, одержани-

ми для поповнення власних обіго-

вих коштів, а також для придбан-

ня основних виробничих фондів і

нематеріальних активів для по-

точної виробничої діяльності не-

залежно від терміну кредитуван-

ня, а також для сплати процентів

за товарні і комерційні кредити
витрати, пов'язані із сплатою

процентів за користування мате-

ріальними цінностями, взятими в

оренду (лізинг)
12. Витрати, пов'язані з оп- витрати, пов'язані з оплатою
латою послуг комерційних бан- послуг комерційних банків та ін-
ків та інших кредитнофінансо- ших кредитно-фінансових установ,
вих установ включаючи плату за обслуговуван-

ня, отримання гарантій, вексель-

ного авалю, факторингових і до-

вірчих операцій, облік боргових

вимог і зобов'язань, включаючи

цінні папери, поштово-телеграф-

них послуг та інших витрат,

пов'язаних з грошовим обігом
13. Витрати на утримання при- витрати на утримання приміщень,
міщень, що надаються безоп- що надаються безоплатно підпри-
латно підприємствам громадсь- ємствам громадського харчування
кого харчування або використовуються підприємс-

твами самостійно для обслугову-

вання працівників, що перебува-

ють з підприємством у трудових

відносинах, включаючи амортиза-

ційні відрахування, витрати на

проведення поточного ремонту

приміщення, на освітлення, опа-

лення, водопостачання, електро-

постачання, а також на паливо

для приготування їжі
14. Нарахування на заробітну нарахування на заробітну плату і
плату і авторські винагороди авторські винагороди творчих
творчих працівників працівників, що перераховуються

до фондів творчих спілок відпо-

відно до законодавства
15. Амортизаційні відраху- витрати на повне відновлення та
вання капітальний ремонт основних фон-

дів загальнозаводського призна-

чення (будівель, споруд, переда-

вальних пристроїв, підйомних

кранів, вантажно-розвантажуваль-

ного устаткування, яке обслуго-

вує операції загальнозаводських

складів, інвентаря), що включа-

ються до собівартості продукції

(робіт, послуг) у вигляді амор-

тизаційних відрахувань від вар-

тості основних виробничих фондів

на реконструкцію, модернізацію

та капітальний ремонт фондів, що

належать підприємству, а також

тих, що перебувають у користу-

ванні підприємства за умовами

оренди (лізингу), включаючи

прискорену амортизацію активної

їх частини.
витрати, пов'язані із зносом не-

матеріальних активів
16. Сума сплачених процентів сума сплачених процентів (вина-
(винагороди) за надані в опе- городи) за користування орендо-
ративну та фінансову оренду ваними основними фондами
основні фонди

орендна плата за надані в опера-

тивну оренду приміщення нежитло-

вого призначення
17. Податки, збори та інші податки, за винятком передбаче-
обов'язкові платежі них під пунктом 3.1.2 статті 3

Закону України "Про оподаткуван-

ня прибутку підприємств", збори

та інші обов'язкові платежі,

згідно із законодавством, вклю-

чаючи:

відрахування до Фонду для

здійснення заходів щодо лікві-

дації наслідків Чорнобильської

катастрофи та соціального за-

хисту населення, на будівницт-

во, реконструкцію, ремонт і

утримання автомобільних доріг
відрахування до Державного ін-

новаційного фонду, позабюджет-

них фондів фінансування галу-

зевих і міжгалузевих науко-

во-дослідних робіт та заходів

щодо освоєння нових технологій

і виробництва нових видів про-

дукції
відрахування до Державного

фонду сприяння конверсії
відрахування до Фонду охорони

праці
збори та інші обов'язкові пла-

тежі, передбачені законами Ук-

раїни, постановами Верховної

Ради України, указами Прези-

дента України та декретами Ка-

бінету Міністрів України
відрахування до Фонду сприяння

зайнятості населення
сплата концесійних платежів за

використання природних копалин
витрати на оприлюднення річного

звіту (офіційне подання бухгал-

терської звітності до установ і

організацій, які уповноважені на

отримання бухгалтерської звіт-

ності (балансів) від господарюю-

чих суб'єктів)
витрати на офіційну публікацію

звітів (балансів) про фінансовий

стан підприємств у засобах масо-

вої інформації, якщо це передба-

чено законодавством
18. Вартість безкоштовно на- вартість безкоштовно наданих
даних комунальних послуг працівникам окремих галузей на-

родного господарства (відповідно

до законодавства) комунальних

послуг, витрати на оплату без-

коштовно наданого працівникам

підприємств відповідно до зако-

нодавства житла (суми грошових

компенсацій за ненадання безкош-

товно житла, комунальних послуг

тощо)
19. Інші витрати нестачі матеріальних цінностей

на складах у межах норм природ-

ного убутку
виплати на відшкодування шкоди,

заподіяної працівникові ушкод-

женням здоров'я, пов'язаним з

виконанням ним трудових обов'яз-

ків
виплата звільненим працівникам

вихідної допомоги і середнього

заробітку
витрати на виготовлення і прид-

бання бланків цінних паперів, а

також інші витрати, пов'язані з

емісією цінних паперів

Додаток N 9

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Перелік попутної продукції в окремих галузях промисловості
————————————————————————————————————————————————————————————————— Виробництво | Найменування попутної продукції ————————————————————————————————————————————————————————————————— Хлорна промисловість
1. Виробництво їдкого натру хлор-газ
електролітичного (каустична водень
сода)
2. Виробництво хлорметанів чотирихлористий вуглець
Азотна промисловість
1. Виробництво аміаку (з при- багатий газ
родного газу) етиленова фракція
2. Виробництво аміаку з при- вуглекислий газ
родного газу й твердого пали- паливний газ
ва сірка

фотогіпосульфіт
3. Виробництво карбаміду аміак або аміачна вода
4. Виробництво капролактаму сульфат амонію
5. Виробництво метанолу продувний газ

вуглекислий газ

диметиловий ефір і вищі

спирти

метанольна вода та фракції

вищих спиртів
Основна хімічна промисловість
1. Виробництво сірчаної кис- селенистий шлам
лоти технічної
2. Виробництво кремнефторис- кремнефтористоводнева кислот
того натрію
Чорна металургія
1. Доменне виробництво шлак рідкий

шлак гранульований

шлак, що не використовується
2. Виробництво феросплаву очищений пічний газ
3. Коксохімічне виробництво неочищений коксовий газ

смола в газі

бензол у газі
4. Виробництво магнезитових каустичний магнезит
порошків
М'ясна промисловість
1. М'ясожирове виробництво оброблені субпродукти

вирізка

жири

кишкові фабрикати

шкури

кров харчова сира

кров технічна

сира цівка

роги сирі із стержнем

щетина-шпарка

вушний волос

умовно придатне м'ясо

ендокрини
2. Переробка птиці і кролів жир

шиї і потрухи

крильця

лапки

пух

пір'я

підкрилки

голівки

печінки

серця

шлунки

шкурки кролів та лівер
3. Виробництво клею кісткового жир технічний
Харчова промисловість
бавовняне насіння

макуха

барда

жом

висівки

сколотини

сироватка

пивна сиротини

меляса

Додаток N 10

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Номенклатура статей інших виробничих витрат
————————————————————————————————————————————————————————————————— Стаття витрат | Зміст і характеристика витрат ————————————————————————————————————————————————————————————————— . Витрати на гарантійний ре- витрати, пов'язані з утриманням
монт і обслуговування вироб- персоналу, що забезпечує нор-
леної продукції мальну експлуатацію виробів у

споживача у межах встановленого

терміну служби (інструктажі,

технічне обслуговування, нала-

годження, перевірка правильності

використання виробу тощо)
витрати на гарантійний ремонт і

обслуговування виробленої про-

дукції, якщо це передбачено умо-

вами реалізації продукції, але

не більше двох відсотків вартос-

ті цієї продукції:
витрати на оплату праці
відрахування на державне соці-

альне страхування та обов'язкові

страхові внески до Пенсійного

фонду
вартість матеріалів, комплектую-

чих виробів, напівфабрикатів,

запасних частин та інших засобів

праці
витрати на паливо і енергію

Додаток N 11

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Номенклатура статей позавиробничих (комерційних) витрат
————————————————————————————————————————————————————————————————— Стаття витрат | Зміст і характеристика витрат ————————————————————————————————————————————————————————————————— . Витрати на зберігання, відшкодування складських, ван-
вантаження, розвантажування й тажно-розвантажувальних, перева-
пакування продукції лочних, пакувальних витрат пос-

тачальника, що включаються до

ціни продукції згідно з базисом

поставки, передбаченим угодою

сторін
2. Витрати, пов'язані з відшкодування транспортних і
транспортуванням продукції страхувальних витрат постачаль-

ника, що включаються до ціни

продукції згідно з базисом пос-

тавки, передбаченим угодою сто-

рін
витрати на оплату послуг транс-

портно-експедиційних, страхових

та посередницьких організацій

(включаючи комісійну винагоро-

ду), вартість яких включається

до ціни продукції згідно з бази-

сом поставки, передбаченим уго-

дою сторін
3. Витрати на сплату мита витрати на сплату експортного

(вивізного) мита та митних збо-

рів
4. Витрати на рекламу і пе- витрати на розробку і видання
редпродажну підготовку това- рекламних виробів (ілюстрованих
рів прейскурантів, каталогів, бро-

шур, альбомів, проспектів, пла-

катів, афіш, рекламних листків,

листівок тощо)
витрати на розробку і виготов-

лення ескізів етикеток, зразків

фірмових пакетів і упаковки
витрати на рекламу в засобах ма-

сової інформації (оголошення в

пресі, передачі по радіо і теле-

баченню), витрати на світлову,

комп'ютерну, та іншу зовнішню

рекламу
витрати на придбання,виготовлен-

ня, копіювання, дублювання і де-

монстрацію рекламних кіно-, ві-

део- та діафільмів
витрати на виготовлення стендів,

муляжів, рекламних щитів, покаж-

чиків тощо (в сумі амортизації,

зносу щодо зазначеного інвента-

ря)
витрати на зберігання та експе-

дирування рекламних матеріалів
витрати на оформлення вітрин,

кімнат зразків, виставок-прода-

жу, включаючи відрядження пра-

цівників підприємства на вистав-

ку продукції підприємства, та

вартість її зразків, що переда-

ються безпосередньо покупцям або

посередницьким організаціям від-

повідно до контрактів і угод бе-

зоплатно і не підлягають повер-

ненню
витрати на уцінку продукції, що

повністю або частково втратила

первинну якість за час експону-

вання у вітринах
витрати на проведення інших рек-

ламних заходів, пов'язаних з ді-

яльністю підприємства
5. Інші витрати, пов'язані з відшкодування витрат за участь у
реалізацією продукції виставках, ярмарках, вартості

безоплатно переданих зразків і

моделей
представницькі витрати (органі-

зація прийомів, конференцій та

інших офіційних заходів, включа-

ючи оплату праці обслуговуючого

персоналу) у розмірі до двох

відсотків обсягів реалізації

продукції (робіт, послуг) за

оподатковуваний період та в ці-

лому за рік

Додаток N 12

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Номенклатура причин відхилень від норм

заробітної плати
————————————————————————————————————————————————————————————————— Причини відхилень | Зміст і характеристика причин | відхилень ————————————————————————————————————————————————————————————————— . Невідповідність ус- виконання робіт на устаткуванні, не
таткування передбаченому технологічним процесом
2. Невідповідність відсутність передбачених технологіч-
пристроїв ним процесом пристроїв
3. Невідповідність інс- застосування інструментів невідповід-
трументів ної якості
заміна спеціальних інструментів інс-

трументом загального користування
4. Невідповідність ма- невідповідність припусків, що спричи-
теріалів (заготовок) няють додаткові операції
заміна одного виду (сорту, профілю)

матеріалу іншим
підвищена твердість матеріалів, від-

ливок і поковок
5. Дефекти в підготовці переробка робіт через неправильно
виробництва складені креслення
неправильність встановлених норм

(розцінок)
невідповідність розряду роботи розря-

ду робітника, що її виконує
додаткові операції, не передбачені

технологічним процесом
6. Інші причини

Додаток N 13

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Порядок обчислення кошторисних (нормативних) ставок

витрат на утримання та експлуатацію устаткування

Обчислення величини витрат на утримання та експлуатацію
устаткування, що включається до собівартості одиниці продукції
(виробу), проводиться таким чином:
групується устаткування (машин, верстатів, молотів, пресів
тощо) кожного цеху підприємства з урахуванням його технологічного
призначення і величини витрат на утримання та експлуатацію за
годину роботи;
визначається нормативна величина витрат за годину на
утримання та експлуатацію одиниці устаткування, характерної для
тієї чи іншої групи.
Наприклад: ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Величина витрат на утримання та | експлуатацію одиниці устаткування |——————————————————————————————————— Вихідні дані | |за годину | |(з річним | за рік |завантажен- | |ням у 4000 | |годин) ————————————————————————————————————————————————————————————————— . Амортизаційні відрахування
Вартість устаткування 120 000 000 30 000 крб.
1000 000 000 крб. (1000 млн.крб.х 0,12)
Норма амортизації 12 від-
сотків за рік
2. Витрати енергії
Потреба електроенергії за
годину - 17,5 кВт год. Ва- - 105 000 крб.
ртість однієї кВт год. -
6000 крб.

3. Витрати на ремонт,
інші витрати
Коефіцієнт ремонтної
складності - 16
Середня величина витрат на 16 000 000 4 000 крб.
одиницю ремонтної склад- (1000 000 крб. х 16)
ності за годину 1 000 000
крб.
Усього 139 000 крб.

Споживання електроенергії визначається шляхом множення
встановленої потужності агрегатів на коефіцієнт попиту. Під
коефіцієнтом попиту розуміють відношення між максимальною
потужністю, що споживається абонентами, та їх приєднаною
потужністю. Наприклад, якщо приєднана (встановлена) потужність
дорівнює 100 кВт, а максимально спожита потужність - 70 кВт, то
коефіцієнт попиту становить:
70 : 100 = 0,7
Нормативна величина витрат за годину роботи одиниці
устаткування однієї із груп приймається умовно за одиницю,
стосовно до якої визначаються коефіцієнти приведення інших груп
устаткування. Наприклад:
————————————————————————————————————————————————————————————————— | | рупи устаткування і| Нормативна величина | Коефіцієнт приведен- иди механізованих | витрат за годину | ня витрат на експлу- робіт | роботи одиниці ус- | атацію відповідної | таткування (крб.) | групи устаткування | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— А 50 000 1
Б 90 000 1,8
В 55 000 1,1
Г 60 000 1,2
Д 70 000 1,4
Е 100 000 2
Ж 120 000 2,4
З 139 000 2,6
І 70 000 1,4
К 30 000 0,6
М 44 500 0,89
Немеханізовані роботи
Л (слюсарні) 12 000 0,25
Н (складальні) 18 000 0,36
На основі технологічної документації визначається необхідна
для виробництва виробу кількість годин роботи кожної групи
устаткування. За допомогою одержаних коефіцієнтів обчислюється
загальна кількість приведених машино-годин роботи устаткування на
один виріб. Наприклад:
————————————————————————————————————————————————————————————————— рупи устатку- |Кількість маши- |Коефіцієнт при- |Кількість при- ання і види |но-годин на |ведення для |ведених маши- емеханізованих |один виріб |відповідної |но-годин обіт | |групи устатку- | | |вання | ————————————————————————————————————————————————————————————————— А 100 1 100
Д 200 1,4 280
Б 400 1,8 720
і т.інше
Немеханізовані роботи 500 0,25 125
Усього: 2000 - 2430
Виходячи з наведених даних визначається планова собівартість
однієї приведеної машино-години шляхом ділення всієї планової суми
витрат на утримання та експлуатацію устаткування на загальну
кількість приведених машино-годин, необхідних у плановому періоді.
Якщо, наприклад, планова сума витрат на утримання та експлуатацію
устаткування для цеху дорівнює 10 000 000 тис.крб., а загальна
кількість приведених машино-годин за планом цеху 200 тис. годин,
то планова собівартість приведеної машино-години становить 50 000
крб.(10 000 000 тис.крб. : 200 тис.год.).
Множенням планової собівартості однієї приведеної
машино-години на їх кількість, необхідну для виготовлення
відповідного виробу, визначається кошторисна (нормативна) ставка
витрат на утримання та експлуатацію устаткування, що включається
до планової собівартості відповідних виробів. Наприклад:
1. Загальна трудомісткість на виробництво одного виробу в ашино-годинах - 2000
2. У тому числі немеханізованих (ручних) робіт - 500
3. Заробітна плата за тарифом робітників, зайнятих у
виробництві відповідної продукції (робіт, послуг),

- 100 000 000 крб.
4. Загальна кількість приведених машино-годин на вироби

- 2430
5. Планова собівартість однієї приведеної машино-години

- 50 000 крб.
6. Кошторисна (нормативна) ставка витрат на одиницю виробу за
планом (50 000 крб. х 2430 ) - 121 500 000 крб.
7. Нормативне відношення (у відсотках) витрат на утримання та
експлуатацію устаткування до заробітної плати робітників, зайнятих
у виробництві відповідної продукції (робіт, послуг), -
121,5 відсотка.
У разі значної зміни кількості машино-годин, необхідних для
виготовлення окремих виробів, до кошторисних (нормативних) ставок
вносяться необхідні корективи. Для розрахунку кошторисних
(нормативних) ставок використовуються єдині групування
устаткування і коефіцієнти приведення витрат на експлуатацію
відповідної групи устаткування.

Додаток N 14

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
РОЗРАХУНОК

зміни собівартості продукції за техніко-економічними

факторами (тис.крб.)
————————————————————————————————————————————————————————————————— | | У тому числі за статтями кальк | |————————————————————————————————————— | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |——————+——————+——————+——————+———————+— | |мате- |основ-|відра-|витра-|відшко-| актори та показники | |ріаль-|на та |хуван-|ти,по-|дуван- | |Усього|ні ви-|додат-|ня на |в'яза-|ня зно-| | |трати,|кова |соці- |ні з |су спе-| | |у тому|заро- |альне |підго-|ціаль- | | |числі |бітна |стра- |товкою|них ін-| | |паливо|плата |хуван-|та ос-|стру- | | | й | |ня |воєн- |ментів | | |енер- | | |ням |і при- | | |гія | | |вироб-|строїв | | | | | |ництва|цільо- | | | | | |про- |вого | | | | | |дукції|призна-| | | | | | |чення | ————————————————————————————————————————————————————————————————— . Товарна продукція
планованого періоду,
в тому числі:
зміна вартості, не
пов'язана із збіль-
шенням чи зменшенням
фізичного обсягу
продукції, в тому
числі за рахунок:
якісних показників
цін
Б. Товарна продукція
без урахування змін
її вартості, не
пов'язаних із змінами
фізичного обсягу про-
дукції
В. Витрати на один
карбованець товарної
продукції в базовому
періоді
Г. Собівартість то-
варної продукції пла-
нованого періоду ви-
ходячи з рівня витрат
на один карбованець
товарної продукції
базового періоду
Зміна (економія (-),
перевитрата (+)) со-
бівартості в планова-
ному періоді в ре-
зультаті впливу фак-
торів:
зміна обсягу вироб-
ництва
зміна відносних роз-
мірів амортизаційних
відрахувань
зміна структури про-
дукції, в тому числі
за рахунок конверсії
зміна технічного
рівня виробництва
зміна організації
виробництва та умов
праці
зміна природних умов
та способів видобут-
ку корисних копалин
інші фактори
Д. Всього (економія
(-), перевитрата
(+)).
Е. Собівартість то-
варної продукції пла-
нованого періоду, в
тому числі за раху-
нок:
зміни цін
Ж. Витрати на один
карбованець товарної
продукції
Те ж саме в порів-
нянних цінах.
З. Зниження витрат на
один карбованець то-
варної продукції до
витрат базового пері-
оду, у процентах у
тому числі за раху-
нок:
зміни цін
інших змін вартості
товарної продукції,
не пов'язаних із
змінами фізичного
обсягу продукції

(продовження додатка N 14) —————————————————————————————————— калькуляції —————————————————————————————————— | 6 | 7 | 8 | 9 |———————+———————+———————+———————— |втрати |загаль-|загаль-|поза- |внас- |нови- |ногос- |вироб- |лідок |робни- |подар- |ничі |техніч-|чі вит-|ські |витрати |ного |рати |витра- | |немину-| |ти | |чого | | | |браку | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | —————————————————————————————————

Додаток N 15

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Зведений кошторис витрат на виробництво
————————————————————————————————————————————————————————————————— |За зві-|За планом на 19... рік(у тис.крб.) |том за |—————————————————————————————————— Зміст витрат |рік | |у тому числі поквартально |(у тис.|усього|——————————————————————————— |крб.) | | I | II | III | IV ————————————————————————————————————————————————————————————————— . Матеріальні витрати
в основному виробництві
2. Основна заробітна
плата
3. Додаткова заробітна
плата
4. Відрахування на со-
ціальне страхування
5. Витрати цехів допо-
міжного виробництва
6. Витрати, пов'язані з
підготовкою та освоєн-
ням виробництва продук-
ції
7. Відшкодування зносу
спеціальних інструмен-
тів і пристроїв цільо-
вого призначення та ін-
ші спеціальні витрати
8. Витрати на утримання
та експлуатацію устат-
кування
9. Загальновиробничі
витрати
10. Загальногосподарсь-
кі витрати
11. Інші виробничі вит-
рати
12. Позавиробничі вит-
рати
13. Разом витрат на ви-
робництво
14. Витрати на роботи і
послуги, що не включаю-
ться до валової продук-
ції
15. Зміна залишків вит-
рат майбутніх періодів
16. Зміна собівартості
залишків незавершеного
виробництва, напівфаб-
рикатів, інструментів
і пристроїв власного
виробітку, що не вклю-
чаються до валової
продукції (для під-
приємств, де за діючим
положенням зміна за-
лишків незавершеного
виробництва до валової
продукції не включає-
ться)
17. Зміна залишків ре-
зервів наступних вит-
рат
18. Собівартість вало-
вої продукції
19. Зміна собівартості
залишків незавершеного
виробництва й інстру-
ментів власного виро-
бітку
20. Виробнича собівар-
тість товарної продук-
ції
21. Позавиробничі вит-
рати
22. Повна собівартість
товарної продукції
23. Товарна продукція
24. Прибуток (+), збит-
ки (-) від виробництва
товарної продукції
25. Витрати на один
карбованець товарної
продукції
26. Зміна собівартості
залишків нереалізованої
продукції (на складі і
відвантажених)
27. Інші витрати, які
не включаються до собі-
вартості продукції, що
реалізується
28.Собівартість товар-
ної продукції, що реа-
лізується
29. Продукція, що реа-
лізується
30. Прибуток (+), збит-
ки (-) від продукції,
що реалізується

Додаток N 16

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Зведення витрат на виробництво
———————————————————————————————————————————————————————————————— | | Елементи витрат | |————————————————————————————————————————————————— | 1 |————————————————————————————————————————————————— Стаття |матеріаль- | витрати |відрахуван-|амортиза- | витрат |ні витрати |на оплату |ня на соці-|ція основ-| |(за вираху-| праці | альні |них фондів| |ванням вар-| | заходи |і немате- | |тості зво- | | |ріальних | |ротних від-| | |активів | |ходів) | | | | ———————————————————————————————————————————————————————————————— ировина та ма-
теріали
Зворотні відхо-
ди (вирахову-
ються)
Покупні комп-
лектуючі виро-
би, напівфабри-
кати, роботи і
послуги вироб-
ничого характе-
ру від сторон-
ніх підприємств
та організацій
Паливо й енер-
гія на техноло-
гічні цілі
Основна заро-
бітна плата
Додаткова заро-
бітна плата
Відрахування на
соціальне стра-
хування
Витрати,
пов'язані з
підготовкою та
освоєнням ви-
робництва про-
дукції
Відшкодування
зносу спеціаль-
них інструмен-
тів і пристроїв
цільового приз-
начення та інші
спеціальні вит-
рати
Витрати на ут-
римання та екс-
плуатацію ус-
таткування
Загальновироб-
ничі витрати
Загальногоспо-
дарські витрати
Втрати внаслі-
док технічного
неминучого бра-
ку
Інші виробничі
витрати
Разом витрат
Витрати допо-
міжних вироб-
ництв:
транспорт-
но-заготі-
вельні витра-
ти
витрати інших
допоміжних
виробництв
Разом витрат на
допоміжні робо-
ти
Усього витрат

(продовження додатка N 16) ———————————————————————————————————————————————————————————— |Разом вит-| | | рат за | Витрати допоміжних виробництв |Усього |елементами| |витрат —————————+——————————+————————————————————————————————+—————— | 2 | 3 | 4 —————————+——————————+————————————————————————————————+—————— інші | |транспорт-|витрати | разом | витрати | |но-заготі-|інших | витрат | | | вельні |допоміжних|допоміжних| | | витрати |виробництв|виробництв| | | | | | | | | | | | | | | | ————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток N 17

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Відомість зведеного обліку витрат на виробництво за 19... р.
———————————————————————— (група виробів)
——————————————————————————————————————————————————————————— Номер |Каль-| | статті|куля-| Стаття витрат | Залишок на початок витрат|ційна| і калькуляційна | |група| група матеріалів |————————————————————————— |мате-| | за поточ- |за зміною | |ріа- | | ними | норм | |лів | | нормами | | | | |———————————+———————————+— | | |кіль-|сума |кіль-|сума | | | |кість| |кість| | ——————+—————+————————————————————+—————+—————+—————+—————+— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ——————————————————————————————————————————————————————————— 1. Основні матеріали
1. Матеріали Б
2. В
тощо —————————————————— Разом
2. Зворотні відходи

(вираховуються)
3. Основна заробітна

плата робітників
4. Додаткова заро-

бітна плата
5. Відрахування на

соціальне страху-

вання
6. Витрати, пов'яза-

ні з підготовкою

та освоєнням ви-

робництва продук-

ції, та інші вит-

рати
————————————————————————— Усього

(продовження додатка N 17) ————————————————————————————————————————————————————————————— | Перерахунок незаверше-| | місяця | ного виробництва на | Витрати за звітний | | початок місяця | місяць | ——————————+———————————————————————+———————————————————————+—— за відхи- | за поточ- |за зміною | за поточ- | за відхи- | леннями | ними | норм | ними | леннями | від норм | нормами | | нормами | від норм | ——————————+———————————+———————————+———————————+———————————+—— іль-|сума |кіль-|сума |кіль-|сума |кіль-|сума |кіль-|сума | ість| |кість| |кість| |кість| |кість| | ————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—— 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | —————————————————————————————————————————————————————————————
(продовження додатка N 17) —————————————————————————————————
Разом витрат із залишком
————————————————————————————————— за поточ- |за зміною | за відхи- ними | норм | леннями нормами | | від норм ——————————+———————————+—————————— іль-|сума |кіль-|сума |кіль-|сума ість| |кість| |кість| ————+—————+—————+—————+—————+———— 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 —————————————————————————————————
(продовження додатка N 17) ———————————————————————————————————————————————————————————— |Собівар- |Собівартість| Індекси |тість оста-|нестач (над-| Списання у процентах | точного |лишків) не- | товарної | браку за |завершеного | | поточними |виробництва | | нормами |за поточними| | | нормами | ——————————————————————+———————————+————————————+—————————————— за зміною | за відхи- | за поточ- |за поточними| за поточ- | норм |леннями від| ними |нормами | ними | | норм | нормами | | нормами | ——————————+———————————+———————————+————————————+————————————+— іль-|сума |кіль-|сума |кіль-|сума |кіль-| сума |кіль-|сума | ість| |кість| |кість| |кість| |кість| | 0:18|21:19|22:18|23:19| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————+—————+——————+— 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ——————————————————————————————————————————————————————————————
(продовження додатка N 17) ———————————————————————————————————————————————————————————— | витрат на випуск | Залишок на кінець місяця продукції | | | | | ——————————————————————+————————————————————————————————————— за зміною |за відхи- | за поточ- | за зміною |за відхи- норм |леннями | ними | норм | леннями |від норм | нормами | | від норм ——————————+———————————+———————————+———————————+————————————— іль-|сума |кіль-|сума |кіль-|сума |кіль-|сума |кіль-|сума ість| |кість| |кість| |кість| |кість| 2х24|33х25|32х26|33х27| | | | | | ————+—————+—————+—————| | | | | | 100 | 100 | 100 | 100 | | | | | | ————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+—————+——————— 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 ————————————————————————————————————————————————————————————

Додаток N 18

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Відомість зведеного обліку витрат на виробництво
———————————————————————— (група виробів)
——————————————————————————————————————————————————————————— Номер стат-| |Залишок на | Витрати за ті витрат і|Стаття витрат і |початок міся-| місяць калькуля- |калькуляційна група|ця за плано- |————————————— ційна група|матеріалів |вою собівар- |за поточни-| матеріалів | |тістю або по-|ми нормами | | |точними нор- |———————————+— | | мами |кіль-|сума | | |—————————————|кість| | | |кіль- | сума | | | | |кість | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ———————————+———————————————————+——————+——————+—————+—————+— 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ———————————————————————————————————————————————————————————
(продовження додатка N 18) ——————————————————————————————————————————————————————————————— звітний | Списання |Списання со- | Списання фактичних | |собівартості|бівартості | витрат на випуск то-| ————————————|остаточного |нестач (над- | варної продукції | а відхилен- |браку за |лишків) не- |—————————————————————+— ями від норм|плановою со-|завершеного |планова |відхилення | ————————————|бівартістю |виробництва |собівар-|фактичної | іль- | сума |або за по- |за плановою |тість |собівартос- | ість | | точними |собівартістю | | ті від | | | нормами |або за поточ-| | планової | | |————————————|ними нормами |————————+————————————+— | |кіль-| сума |—————————————|кіль-|су|кіль-| сума | | |кість| |кіль- | сума |кість|ма|кість| | | | | |кість | | | | | | —————+——————+—————+——————+——————+——————+—————+——+—————+——————| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |14| 15 | 16 | ———————————————————————————————————————————————————————————————

(продовження додатка N 18) ——————————————————————————————— |Індекс відхи-| Залишок на |лення фактич-| кінець місяця |ної собівар- | за плановою |тості від | собівартістю | планової | або за по- —+—————————————| точними |кіль- | сума | нормами |кість | |——————————————— | | |кіль- | сума |гр.15 |гр.16 |кість | —+——————+——————| | |гр.13 |гр.14 | | | | | | —+——————+——————+——————+———————— | 17 | 18 | 19 | 20 ———————————————————————————————

Додаток N 19

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
КАЛЬКУЛЯЦІЯ
на (за) 19... рік ------------------------------------------ (період)
Шифр
показників ------------------------------------------------------------ повне найменування продукції (виробу)
...........Діюча оптова ціна крб. -------------------------------
...........Договірна (відпускна) ціна крб. -----------------------

----------------------------------------------------- (замовник, договір N , дата укладення)
Калькуляційна одиниця ------------------------------- (одиниця виміру)

————————————————————————————————————————————————————————————————— Шифр | Найменування статей | За звітом (за планом) за 19... р. рядка| |—————————————————————————————————— | |усього | у тому числі за | | | кварталами | | |—————————————————————————— | | | I | II | III | IV ————————————————————————————————————————————————————————————————— 01 Сировина та матеріали
02 Напівфабрикати власного

виробництва
03 Зворотні відходи (вира-

ховуються)
04 Покупні комплектуючі

вироби, напівфабрикати,

роботи і послуги вироб-

ничого характеру від

сторонніх підприємств

та організацій
05 Паливо й енергія на

технологічні цілі
06 Основна заробітна плата

робітників
07 Додаткова заробітна

плата
08 Відрахування на соці-

альне страхування
09 Витрати, пов'язані з

підготовкою та освоєн-

ням виробництва продук-

ції
10 Відшкодування зносу

спеціальних інструмен-

тів і пристроїв ціль-

ового призначення та

інші спеціальні витрати
11 Витрати на утримання та

експлуатацію устатку-

вання
12 Загальновиробничі вит-

рати
13 Загальногосподарські

витрати
14 Втрати внаслідок тех-

нічного неминучого бра-

ку
15 Інші виробничі витрати
16 Попутна продукція (вик-

лючається)
17 Виробнича собівартість

сума рядків [(01 + 02)

- 03] + (04-15)] - 16
18 Позавиробничі витрати
19 Повна собівартість (су-

ма рядків 17,18)

Начальник планово-економічного -------------------------- відділу (підпис)
Головний бухгалтер -------------------------- (підпис)

Додаток N 20

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Перелік основних калькуляційних одиниць
————————————————————————————————————————————————————————————————— Об'єкт калькулювання | Калькуляційна одиниця ————————————————————————————————————————————————————————————————— Виробниче замовлення група однорідних виробів

типовий представник групи

об'єкт робіт, послуг

виріб

вузол

деталь

умовна одиниця
Виріб представник групи однорідних виро-

бів

група однорідних виробів

комплект

вузол

деталь

типорозмір

артикул

марка
Продукт (напівпродукт) вагова одиниця у перерахунку:

на стандарт продукту

на прийнятий умовний стандарт

на інші натуральні одиниці

вагова одиниця в натурі:

кілограм

тонна

тисяча кілограмів

тисяча тонн

натуральні одиниці:

штука

метр

комплект

тисяча штук

тисяча метрів

тисяча комплектів
натуральні виміри:

тисяча штук

тисяча погонних метрів

тисяча кілограмів

тисяча квадратних метрів

тисяча умовних одиниць

тисяча тонн

тисяча метрів кубічних

кубічний метр

квадратний метр

погонний метр

літр

декалітр

рулон

пачка

тисяча штук

та інші
артикули

умовні одиниці
Переділ (стадія,фаза) стадія технологічного процесу

фаза технологічного процесу

продукт

напівпродукт

Додаток N 21

до Типового положення з планування,

обліку і калькулювання собівартості

продукції (робіт, послуг)

у промисловості
Калькуляційні одиниці для цехів

допоміжного виробництва
————————————————————————————————————————————————————————————————— айменування цехів| Види робіт | Калькуляційна одиниця —————————————————+———————————————————————+——————————————————————— 1 | 2 | 3 ————————————————————————————————————————————————————————————————— нструментальний виробництво інструмен- одиниця конкретного

ту (малономенклатурне) виробу
виробництво інструмен- умовний виріб (типо-

ту (багатономенклатур- вий представник групи

не) інструментів)
Ремонтно-механіч- ремонт устаткування одиниця ремонтної
ний і ремонтное- складності
нергетичний
Ремонтно-буді- ремонт будівель, спо- об'єкт ремонту
вельний руд
Енергетичний виробництво електрое- 1000 кВт год

нергії і трансформу-

вання
виробництво пари і 1 тонна нормальної

тепла пари або 1 Мкал тепла
виробництво стисненого 1000 нормальних куб.

повітря метрів (коли тиск до-

рівнює атмосферному)
виробництво генератор- 1000 куб.метрів сухо-

ного газу го газу стандартної

калорійності
виробництво кисню 1000 куб.метрів газо-

подібного кисню
виробництво води 1000 куб.метрів
виробництво карбіду 1 тонна стандартного

карбіду
Транспортний перевезення вантажу:

автомобільним 1 тонно-кілометр

транспортом
спеціальними ма- 1 машино-година

шинами (тягачем,

краном, бульдозе-

ром тощо)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: