open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 13 травня 1996 р. N 517

Київ
Про затвердження Переліку державних

науково-технічних програм і Переліку

найважливіших розробок, спрямованих на

створення новітніх технологій та продукції
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 1441 ( 1441-97-п ) від 20.12.97 )

Відповідно до Закону України "Про основи державної політики у
сфері науки і науково-технічної діяльності" ( 1977-12 ) та Указу
Президента України від 26 липня 1995 р. N 661 ( 661/95 ) "Про
державну підтримку наукових установ, які працюють над новітніми
науково-технічними розробками" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: 1. Затвердити Перелік державних науково-технічних програм і
Перелік найважливіших розробок, спрямованих на створення новітніх
технологій та продукції, що додаються. 2. Міністерствам, іншим центральним органам державної
виконавчої влади забезпечити роботу, пов'язану з підготовкою та
реалізацією зазначених державних науково-технічних програм і
найважливіших розробок. Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Державному
комітетові з питань науки, техніки та промислової політики під час
формування Державного бюджету України щорічно передбачати
відповідні асигнування для фінансування державних
науково-технічних програм і найважливіших розробок. 3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Державний комітет з питань науки, техніки та промислової політики
і Міністерство економіки.

Прем'єр-міністр України Є. МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.31
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 травня 1996 р. N 517
( Перелік втратив чинність на підставі Постанови КМ

N 1441 ( 1441-97-п ) від 20.12.97 )
ПЕРЕЛІК

державних науково-технічних програм ————————————————————————————————————————————————————————————————— Назва державної| Міністерство | Орган | Основний | науково-техніч-| (відомство) -| управління, | очікуваний | ної програми | - державний | керівник | результат | | замовник | програми | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Охорона і ДКНТП Інститут грун- науково обгрун-
відтворення тознавства та тована система
земельних агрохімії Укра- заходів, спря-
ресурсів їнської акаде- мованих на охо-
України мії аграрних рону і відтво-

наук, рення земельних

Носко Борис Се- ресурсів; реко-

менович - ди- мендації щодо

ректор Інститу- визначення

ту регіонів для

вирощування

екологічно чис-

тої продукції
Оцінка стану, ДКНТП Інститут науково обгрун-
прогноз та гідробіології тований комп-
відновлення Національної лекс заходів
якості природ- Академії наук, щодо поліпшення
них вод України Романенко екологічного

Віктор стану гідросфе-

Дмитрович - ри, зокрема

директор числі оцінка

Інституту гідрологічної

ситуації в ос-

новних водних

басейнах краї-

ни, прогноз її

природних та

антропогенних

змін. Розроб-

лення і впро-

вадження ефек-

тивних техно-

логій та облад-

нання для очи-

щення стічних і

поверхневих вод
Стан та шляхи ДКНТП Мінекобезпеки, науково обгрун-
поліпшення Карп тований комп-
якості атмос- Ігор лекс заходів,
ферного повітря Миколайович - спрямованих на

директор поліпшення ста-

Інституту газу ну повітряного

Національної басейну, зокре-

академії наук ма розроб-

лення та впро-

вадження нових

технологій, ус-

таткування і

обладнання, що

зменшують обся-

ги викидів заб-

руднюючих речо-

вин в атмосферу
Збереження, -"- Мінекобезпеки, науково обгрун-
збагачення та Гродзінський товані методи і
раціональне ви- Дмитро заходи протидії
користання Михайлович - негативним
біологічних ре- завідуючий змінам ланд-
сурсів України відділом шафтів, рослин-

Інституту ного і тварин-

клітинної ного світу,

біології та комплексні сис-

генетичної теми їх збере-

інженерії ження та збага-

чення, розши-

рення і поліп-

шення рекре-

аційних ре-

сурсів
Проблеми еко- -"- Український концепція еко-
логічної безпе- науковий логічної безпе-
ки України гігієнічний ки України, що

центр МОЗ, передбачає нау-

Сердюк кове обгрунту-

Андрій вання і науко-

Михайлович - во-технічне та

заступник нормативне за-

міністра безпечення еко-

охорони лого-гігієнічних

здоров'я заходів; методи

прогнозування

та засоби за-

побігання при-

родним і техно-

генним катаст-

рофам, визна-

чення еко-

логічного ризи-

ку для здоров'я

населення, кри-

теріїв та зон

надзвичайного

екологічного

стану
Технічні та ДКНТП Інститут технічні та
системні засоби кібернетики програмні засо-
моніторингу Національної би для впровад-
навколишнього академії наук, ження системи
природного се- Палагін державного
редовища Олександр моніторингу

Васильович - навколишнього

заступник природного се-

директора редовища

Інституту
ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ
Захист генофон- МОЗ Український методи і облад-
ду населення науковий нання для меди-
України гігієнічний ко-генетичних

центр МОЗ, досліджень;

Бариляк оцінка сучасно-

Ігор Романович го стану гено-

- заступник фонду України і

директора опрацювання ре-

центру комендацій щодо

прогнозування

його динаміки;

генетичний мо-

ніторинг на ос-

нові генетич-

но-гігієнічних

досліджень; ор-

ганізація меди-

ко-генетичної

допомоги насе-

ленню, включаю-

чи профілакти-

ку, діагностику

та лікування

генетичних і

вроджених зах-

ворювань
Створення, вив- --'-- МОЗ, нові ліки та
чення та впро- Шарикіна діагностичні
вадження у Надія Іванівна препарати при-
практику охоро- - голова родного поход-
ни здоров'я но- Фармакологіч- ження;
вих лікарських ного комітету оригінальні
засобів МОЗ вітчизняні

протектори,

вітаміни та ко-

ферменти; син-

тетичні

лікарські засо-

би
Дослідження па- МОЗ Інститут нові методи
тогенезу фізіології лікування сер-
найбільш поши- Національної цево-судинних
рених серцево- академії наук, захворювань, що
судинних захво- Мойбенко грунтуються,
рювань і роз- Олексій зокрема, на оп-
роблення нових Олексійович- тимальному ви-
підходів до їх завідуючий користанні но-
лікування відділом вих мембрано-

Інституту стабілізаторів

та блокаторів

фосфоліпідних

похідних у

кардіології

Дослідження ме- --'-- ДКНТП, засоби посилен-
ханізму форму- Бикоріз ня протипухлин-
вання протипух- Анатолій ної резистент-
линної резис- Йосипович - ності організму
тентності ор- заступник людини; препа-
ганізму та роз- директора рати та
робка засобів Інституту тест-системи
її посилення експерименталь- для діагностики

ної патології, пухлинного про-

онкології і цесу; методи

радіобіології підвищення

ефективності

комбінованого

лікування хво-

рих на зло-

якісні ново-

утворення
Розробка науко- МОЗ Український ефективні
во обгрунтова- науково-дослід- хірургічні ме-
ної системи за- ний інститут тоди лікування
ходів профілак- травматології захворювань
тики, ранньої та ортопедії суглобів у до-
діагностики та МОЗ, рослих і дітей;
лікування зах- Гайко Георгій система прогно-
ворювань суг- Васильович - зування та
лобів директор профілактики

Інституту дегенеративно-

дистрофічних

уражень суг-

лобів;

біологічні

замінники суг-

лобової рідини,

конструкцій

протезів сугло-

бів-кукс
Причини, ме- МОЗ ДКНТП, інтегральна
ханізми та Бутенко оцінка впливу
профілактика Геннадій екологічних
прискореного Михайлович - (хімічних,
старіння заступник радіаційних)

директора факторів на

Українського темп вікових

науково-дослід- змін організму;

ного інституту попередження та

геронтології профілактика

прискореного

старіння за до-

помогою гено-

протекторів
Науково-обгрун- МОЗ Український нові методи
товані заходи державий підвищення і
щодо захисту медичний корекції про-
населення університет, тимікробної ре-
від найпоши- Широбоков зистентності
реніших Володимир організму пре-
інфекційних Павлович - паратами інтер-
захворювань проректор ферону; методи-

Університету ки використання

інформаційної

технології для

епідеміологічного

аналізу; іму-

нобіологічні

препарати проти

грипу, вірусно-

го гепатиту,

дифтерії та

інших захворю-

вань
Розробка та --'-- ДКНТП, ефективні мето-
впровадження у Лук'янова ди діагностики,
практику охоро- Олена лікування і
ни здоров'я Михайлівна - профілактики
системи заходів директор перинатальної
щодо профілак- Інституту та дитячої зах-
тики перина- педіатрії, ворюваності і
тальної та ди- акушерства і смертності
тячої захворю- гінекології
ваності, зни-
женню смерт-
ності
Нові фізи- МОЗ ДКНТП, впровадження
ко-технічні ме- Зозуля нових методів і
тоди, прилади Юрій Опанасович засобів: діаг-
та медичні тех- - директор ностики (над-
нології для Інституту чутливих
діагностики і нейрохірургії біомагнітних
лікування зах- комлексів для
ворювань нерво- кардіології та
вої системи та нейрофізіології,
внутрішніх ор- високоінформа-
ганів тивних інтос-

копічних сис-

тем,

радіофізичних

діагностичних

приладів, за-

собів

дослідження

процесів жит-

тєдіяльності

організму люди-

ни на клітинно-

му та

субклітинному

рівнях оптични-

ми, радіочас-

тотними, мас-

спектрометрич-

ними та іншими

фізичними мето-

дами); лікуван-

ня (нові лазер-

ні технології

та обладнання

для серцево-су-

динної хірур-

гії, ней-

рохірургії, он-

кології, оф-

тальмології,

гематології,

урології,

кріогенних та

гіпертермічних

систем);

профілактики

захворювань

(технічні засо-

би для масового

обстеження, ко-

рекції порушень

на ранніх

стадіях тощо)
Ефективні ліку- --'-- ДКНТП, засоби
вально - Неспрядько профілактики
профілактичні Валерій стоматологічних
препарати, за- Петрович - захворювань у
соби і технічне завідуючий дорослих і
обладнання у кафедрою дітей, методика
стоматології Українського їх застосуван-

державного ня, рецептура

медичного препаратів для

університету догляду за по-

рожниною рота,

комплекти ком-

позитних ма-

теріалів, "пас-

та-паста" та

світлозатверд-

жувальні, біо-

активні герме-

тики та суціль-

нолиті

металокерамічні

зубні протези,

відбиткові ма-

теріали, біоак-

тивні композити

для імплан-

тантів, стома-

тологічне об-

ладнання
Захист та ре- МОЗ Інститут імуногеографічна
абілітація урології та карта України,
імунної системи нефрології рекомендації

Академії щодо створення

медичних наук, служби

Дранник Георгій клінічної іму-

Миколайович- нології; заходи

завідуючий щодо захисту та

лабораторією реабілітації

Інституту імунної системи
Біотехнологія ДКНТП Інститут національна ко-

мікробіології і лекція мікроор-

вірусології ганізмів; нові

Національної біотехнології

академії наук, та препарати

Смирнов для медичної

Валерій промисловості і

Веніамінович - сільського гос-

директор подарства; но-

Інституту вітні засоби

лікування хво-

роб людини,

тварин і рослин

на основі зас-

тосування біо-

хімічних, мік-

робіологічних

і молекуляр-

но-біологічних

знань та мето-

дів; екологічно

чисті продукти

харчування
ВИРОБНИЦТВО, ПЕРЕРОБКА ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ

ПРОДУКЦІЇ
Нові сорти і Мінсільгосппрод Українська високопродук-
гібриди культур академія тивні стійки до
та ресурсозбері- аграрних наук, екстремальних
гаючі екологічно Сайко факторів сере-
безпечні техно- Віктор довища сорти і
логії вироб- Федорович - гібриди куль-
ництва конку- директор тур, зокрема
рентоспроможної Інституту озимої пшениці
продукції рос- землеробства урожайністю
линництва 80-100, куку-

рудзи 85-100,

цукрових буря-

ків - 600-700

центнерів з

гектара, та ре-

сурсозберігаючі

технології ви-

робництва про-

дукції рослин-

ництва
Високоефективні --'-- Українська система фіто-
технології і академія санітарного
засоби захисту аграрних наук, моніторингу
сільськогоспо- Лісовий різних форм ве-
дарських куль- Михайло дення сільсько-
тур Павлович - господарського

директор виробництва;

Інституту зональні моделі

захисту рослин інтегрованого

захисту рослин

від шкідливих

організмів
Система засобів Мінсільгосппрод Українська системи
захисту і академія раціонального
підвищення про- аграрних наук, природоохорон-
дуктивності Тараріко ного ведення
грунтів Олександр землеробства,

Григорович- екологічно без-

академік-секре- печні техно-

тар Відділення логії відтво-

землеробства рення родючості

академії грунтів, захис-

ту їх від вод-

ної та вітрової

ерозії, засоби

біологізації

землеробства
Високоефективні Мінсільгосппрод Українська нові конкурен-
системи підви- академія тоспроможні ге-
щення продук- аграрних наук, нотипи тварин і
тивності Богданов технології ви-
сільськогоспо- Григорій робництва про-
дарських тварин Олександрович- дукції тварин-

академік-секре- ництва, що за-

тар відділення безпечать

тваринництва, підвищення

ветеринарної ефективності

медицини і пе- галузі на 10 -

реробки тва- 15 відсотків та

ринницької доведення мо-

продукції лочної продук-

Академії тивності корів

до 6000 кілог-

рамів молока,

середньодобового

приросту живої

ваги бичків до

1000-1200 і

свиней до

650-700 грамів
Зональні систе- -"- Українська ресурсозберіга-
ми виробництва академія ючі технології
кормів аграрних наук, виробництва і

Бабич Анатолій використання

Олександрович - збалансованих

директор за складом про-

Інституту теїну комбінова-

кормів них кормів
Системи захисту Мінсільгосппрод Українська надійні способи
сільськогоспо- академія діагностики
дарських тварин аграрних наук, найбільш поши-
від захворювань Завірюха Анато- рених і небез-
та створення лій Іванович - печних захворю-
нових лікуваль- завідуючий ла- вань тварин,
но - профілак- бораторією високоефективні
тичних препа- Інституту вете- засоби їх за-
ратів ринарної хисту та ліку-

медицини вання
Високоефективні Держхарчопром Українська удосконалені
ресурсозберіга- академія технології та
ючі технології аграрних наук, обладнання, що
зберігання і Єресько знижують на
переробки Георгій 10-12 відсотків
сільськогоспо- Олександрович- собівартість
дарської про- директор Тех- переробки і на
дукції та ви- нологічного 20-30 відсотків
робництва хар- інституту витрати на збе-
чових продуктів молока і м'яса рігання продук-
високої біоло- ції, істотно
гічної цінності підвищують

якість та кон-

курентоспромож-

ність готової

продукції
Механізація, Мінсільгосппрод Українська перспективні
електрифікація академія енерго- і ре-
та автоматиза- аграрних наук, сурсозберігаючі
ція сільсько- Лінник Микола технології та
господарського Кіндратович - технічні засоби
виробництва, академік-секре- для рослинницт-
технічний сер- тар Відділення ва і тварин-
віс в агропро- механізації та ництва, первин-
мисловому комп- електрифікації ної переробки
лексі Академії продукції, сис-

тема ефективно-

го використання

сільськогоспо-

дарської

техніки
Нові технології Держхарчопром Держхарчопром, організація ви-
фасування та Зінченко робництва широ-
пакування хар- Людмила кої номенклату-
чових продуктів Іванівна - ри таропаку-

заступник вальних матері-

голови Комітету алів шляхом

розроблення

асортименту і

технічного пе-

реоснащення

підприємств з

порівняно неве-

ликими інвести-

ціями, розроб-

лення нових ви-

дів тари і ма-

теріалів
Ринкова транс- Мінсільгосппрод Українська удосконалення
формація аграр- академія соціально-еко-
ної сфери еко- аграрних наук, номічних відно-
номіки України Саблук син і відносин

Петро Трохимо- власності та

вич - оптимізація

віце-президент інфраструктури

директор агропромислово-

Інституту го комплексу,

аграрної сприяння підви-

економіки щенню ефектив-

ності сільсько-

господарського

виробництва та

прискоренню со-

ціального роз-

витку села
Система збере- ДКНТП Інститут системи спосте-
ження і агроекології і реження за ста-
раціонального біотехнології ном агроланд-
використання Української шафтів; агрое-
агроекологічного академії кологічне райо-
потенціалу Ук- аграрних наук, нування Украї-
раїни Созінов ни, загальна

Олексій стратегія при-

Олексійович - родокористуван-

завідуючий ня. Створення

лабораторією надійної систе-

Інституту ми для забезпе-

чення інформу-

вання про стан

об'єктів нав-

колишнього се-

редовища і роз-

роблення пропо-

зицій щодо ме-

ханізму і

раціонального

використання

агроландшафтів;

рекомендації

щодо оп-

тимізації ант-

ропогенного на-

вантаження на

агроландшафти
Нові техноло- Мінсільгосппрод Українська технологічні та
гічні і техніч- академія технічні рішен-
ні розробки, аграрних наук, ня, що забез-
спрямовані на Масло печать зниження
зниження ресур- Іван Павлович - в 1,3-1,5 раза
со- і енергоєм- директор енергоємності
ності вироб- Інституту виробництва
ництва сільсь- механізації та сільськогоспо-
когосподарської електрифікації дарської про-
продукції, та сільського дукції
їх випробування господарства
у грунтово-клі-
матичних умовах
України
ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТА ЕНЕРГЕТИКА ТА РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
Нові наукоємні ДКНТП ДКНТП, технології та
технології на Руденко Едуард зразки високое-
основі викорис- Михайлович - фективних
тання досягнень завідуючий інтегральних
мікроелектроні- відділом схем з
ки, напівпро- Інституту високою
відників та оп- металофізики надійністю та
тики робочою темпе-

ратурою більш

як 250 град C;

новий тип па-

тентно чистих

магнітних ін-

тегральних схем

із струмовим

управлінням для

роботи в жорс-

тких умовах

зовнішніх

пристроїв пам'-

яті різноманіт-

ного призначен-

ня (в тому чис-

лі кредитна

картка, картка

оперативного

обліку); роз-

роблення та

впровадження

інтегральних

сенсорів темпе-

ратури, тиску,

газового скла-

ду, механічних

величин; плів-

кові пристрої

та вузли для

оптичного запи-

су інформації,

лазерних сис-

тем, наноелект-

роніки, рентге-

нівської оптики

і кріоелектро-

ніки; пристрої

інтегральної

оптики та висо-

коефективні

інфрачервоні

приймачі різно-

манітного приз-

начення
Ресурсозберіга- ДКНТП ДКНТП, оригінальні
ючі технології Гвоздяк технології ви-
хімічної та Ростислав користання дис-
біологічної Ілліч - персних міне-
промисловості завідуючий ралів, а також

відділом створення ком-

Інституту позицій з вико-

мікробіології ристанням

та вірусології мікробних

полісахаридів

для потреб аг-

ропромислового

комплексу,

будівельної

індустрії,

техніки, гірни-

чорудної,

хімічної, текс-

тильної та хар-

чової промисло-

вості; впро-

вадження нових

каталізаторів

для одержання

акрилатів;

створення на

основі мікроб-

них полісахари-

дів та клітин

препаратів та

продуктів для

медицини та

потреб сільсь-

кого господарс-

тва
Ресурсозберіга- Мінпром ДКНТП, нові ресурсо- і
ючі екологічно Перелома енергозберіга-
чисті процеси і Віталій ючі технології
технології в Олександрович - та обладнання
металургії та в головний для плавлення,
ливарному ви- науковий рафінування і
робництві співробітник модифікування

Інституту матеріалів,

проблем лиття одержання

відновного

газу для мета-

лургійних про-

цесів шляхом

енергомеханічної

обробки твердо-

го палива; тех-

нології виго-

товлення

стрічок нових

аморфних мікро-

і нанокристаліч-

них прецизійних

сплавів; ресур-

созберігаючі

технології ви-

робництва литої

металопродукції

з розплавів

чорних та коль-

орових металів,

отриманих на

основі первинної

та вторинної

сировини
Високоефективні ДКНТП ДКНТП, прогресивні
технології ме- Мінмашпром Рижов технології об-
ханічної оброб- Едуард робки сучасних
ки та з'єднання В'ячеславович - конструкційних
матеріалів завідуючий матеріалів, що

відділом забезпечують

Інституту економію ресур-

надтвердих сів за рахунок

матеріалів підвищення про-

дуктивності об-

робки, якості

поверхневого

шару виробів,

зменшують вит-

рати на вироб-

ництво техніки;

зразки сучасної

техніки, облад-

нання, різаль-

них та деформу-

ючих інструмен-

тів із твердих

сплавів, міне-

ралокераміки та

надтвердих ма-

теріалів; дос-

лідні партії

конкурентоспро-

можних інстру-

ментів та об-

ладнання, що

дають змогу

відмовитись від

їх експорту
Підвищення ДКНТП ДКНТП, нові ресурсоз-
надійності і Трощенко берігаючі тех-
довговічності Валерій нології та ма-
машин та конс- Трохимович - теріали, ефек-
трукцій директор тивні протико-

Інституту розійні засоби,

проблем що дають змогу

міцності підвищити

надійність ма-

шин та устатку-

вання в

1.25-1.5 раза,

зменшити їх пи-

тому ма-

теріаломісткіс-

ть на 15-20

відсотків за

рахунок підви-

щення точності

розрахунків;

перспективні

технології тер-

момеханічного

зміцнення про-

кату, що забез-

печать зменшен-

ня в 2-3 рази

витрат теплової

енергії та під-

вищення на

25-40 відсот-

ків міцності

прокату; висо-

коефективні аг-

регати наддуття

та силові тур-

біни для двигу-

нів внутрішнь-

ого згоряння,

які збільшать

їх потужність

на 25-40 від-

сотків та за-

безпечать еко-

номію палива
Нові технології ДКНТП ДКНТП, технології та
та обладнання Кобяко обладнання, що
для виробництва Ігор Петрович, забезпечать на
будівельних ма- заступник 10-30 відсотків
теріалів, про- голови зниження енер-
дукції дерево- корпорації говитрат під
обробної і це- "Укрбудматеріа- час виробництва
люлозно-паперо- ли" продукції, на
вої промисло- 10-25 відсотків
вості - зниження ма-

теріаломісткості

виробів, част-

кову або повну

заміну конди-

ційної сировини

відходами про-

мисловості,

зменшення за-

лежності від

імпортної сиро-

вини, підвищен-

ня на 30 від-

сотків довго-

вічності виро-

бів, створення

нових видів

продукції вищої

якості
Економічні по- ДКНТП Інститут розроблення но-
рошкові техно- проблем вих видів мате-
логії в мета- матеріалознав- ріалів із віт-
лургії, метало- ства чизняної сиро-
обробці та Національної вини та ресур-
інших галузях академії наук, созберігаючих
виробництва Ничипоренко технологій,

Олег одержання виро-

Сергійович - бів з них для

завідуючий нових поколінь

відділом техніки; осво-

Інституту єння їх у ви-

робництві за-

безпечить під-

вищення ресурсу

роботи, надій-

ність, нової

техніки, машин

і механізмів,

комплектацію

існуючої техні-

ки вітчизняними

деталями, за-

пасними части-

нами замість

тих, що імпор-

туються
Нові техно- ДКНТП Інститут технології, що
логії зварюван- електрозварю- забезпечать
ня та суміжних вання імені підвищення
процесів Є.О.Патона надійності та

Національної довговічності

академії наук, створюваних і

Лобанов Леонід експлуатованих

Михайлович - зварних конс-

заступник трукцій, зни-

директора ження в 1,5-2

Інституту рази мета-

ломісткості та

на 10 відсотків

трудомісткості

їх виготовлен-

ня, зменшення

на 20-30 відсот-

ків витрат ма-

теріальних та

енергетичних

ресурсів, покра-

щання масогаба-

ритних показників

нового обладнан-

ня, зниження

енергомісткості

зварювальних

процесів

собівартості

робіт, істотне

поліпшення еко-

логічних та са-

нітарно-гігіє-

нічних умов ро-

боти зварників
Підвищення екс- ДКНТП ДКНТП, технології, які
плуатаційної Міненерго Счастливий забезпечать
надійності та Геннадій підвищення на-
модернізація Григорович - дійності та
електротехнічного завідуючий ефективності
і енергетичного відділом роботи діючого
обладнання Інституту і нового облад-
електростанцій електродинаміки нання атомних,
та автономних теплових та
енергокомплексів гідроелектрос-

танцій, об'єк-

тів децентралі-

зованої енерге-

тики; розроб-

лення перспек-

тивного облад-

нання і засобів

діагностики для

малої та вели-

кої енергетики,

принципів ство-

рення центрів

сертифікації

енергообладнання
Нетрадиційні і ДКНТП ДКНТП, технології
відновлювані Міненерго Рєзцов Віктор серійного ви-
джерела енергії Федорович - робництва фото-
та ефективні завідуючий електричних
системи їх ви- відділенням елементів та
користання Інституту фотобатарей для

електродинаміки електроживлення

побутової та

радіоелектронної

техніки; техно-

логії вироб-

ництва та конс-

трукції соняч-

них колекторів

із полімерних

матеріалів для

гарячого водо-

забезпечення

індивідуальних

і колективних

споживачів;

дослідні зразки

вітроустановок

потужністю 2 і

4 кВт для

електроживлення

та подачі води,

визначення

перспективних

районів для спо-

рудження потуж-

них вітроелект-

ричних станцій;

дослідні зразки

екологічно чис-

тих елект-

рохімічних аку-

муляторів; аку-

мулятори тепла

для об'єктів

малої енергети-

ки
Високоефективні ДКНТП ДКНТП, розроблення
енергозберіга- Стогній наукових засад
ючі електро- Борис енергозбережен-
технічні та Сергійович - ня за рахунок
енерготехно- керуючий підвищення
логічні системи відділенням ефективності

Інституту експлуатації

електродинаміки енергосистем та

збільшення пи-

томої ваги пе-

ретворення

електроенергії;

розроблення і

впровадження

нових високое-

фективних

пристроїв на

базі сучасної

перетворювальної

техніки, а та-

кож засобів уп-

равління, конт-

ролю та регулю-

вання енерго-

систем та енер-

гокомплексів,

що дасть змогу

значно скороти-

ти споживання

електроенергії

та розв'язати

ряд важливих

соціальних і

екологічних

проблем
Економічні та ДКНТП Інститут розв'язання
технологічні енергозбере- проблем подо-
засади енерго- ження лання енерге-
та ресурсозбе- Національної тичної кризи,
реження; стра- академії наук, якісного вдос-
тегія розвитку Кулик Михайло коналення
енергетики Миколайович - структури па-

завідуючий ливно-енерге-

відділенням тичного комп-

Інституту лексу, розроб-

лення та впро-

вадження ефек-

тивних техно-

логічних за-

собів і еко-

номічних ме-

ханізмів енер-

го- та ресур-

созбереження,

раціональних

паливно-енерге-

тичних ба-

лансів, змен-

шення обсягів

імпорту палив-

них ресурсів,

удосконалення

структури і

підвищення тех-

нологічної

ефективності

галузей зазна-

ченого комплек-

су
Ресурси енерге- Держкомгеології ДКНТП, визначення
тичної сирови- Шумлянський перспектив ви-
ни, рудних і Владислав добутку газово-
нерудних корис- Олександрович - го, рідкого та
них копалин твердого палива

завідуючий у Дніпровсько-

відділенням Донецькій запа-

Інституту дині і Прикар-

геохімії, патському про-

мінералогії та гині, а також

рудоутворення оцінка ресурсів

чорних металів

і мінеральної

сировини; роз-

роблення крите-

ріїв прогнозу-

вання наявності

платиноїдів,

золота та рід-

кісних металів,

а також природ-

ного ядерного

палива
Екологічно ДКНТП ДКНТП, розроблення но-
чисті техно- Ульберг вих технологій:
логії видобут- Зоя Рудольфівна по інтен-
ку, переробки, - сифікації видо-
транспортування директор бутку нафти і
та використання Інституту газу; ка-
рудних і не- біоколоїдної талітичних про-
рудних корисних хімії цесів нафтопе-
копалин реробки і наф-

тохімії; вико-

ристання енер-

гетичної сиро-

вини; вилучення

благородних і

рідкісних ме-

талів; перероб-

ки мінеральної

сировини і

відходів вироб-

ництва; вико-

ристання нетра-

диційних джерел

газового пали-

ва, у тому

числі шахтного

метану
Фізика високих ДКНТП Інститут технічне пере-
енергій ядерних оснащення існу-

досліджень ючого комплексу

Національної електронних

академії наук, прискорювачів,

Токаревський що забезпечить

Володимир високий рівень

Васильович - наукових

генеральний досліджень на

директор НВК сучасному

"Техноімпульс" світовому

рівні; отриман-

ня фундамен-

тальних даних

про структуру

елементарних

частинок та

атомних ядер;

розроблення но-

вих технологій

і організація

виробництва

сцинтиляційних

детекторів для

нового по-

коління приско-

рювачів елемен-

тарних частинок

та космічних

досліджень
Керований тер- ДКНТП Національний розроблення на-
моядерний син- науковий центр уково-технічних
тез та плазмові "Харківський засад термоя-
процеси фізико-техніч- дерного синтезу

ний інститут", (передусім лег-

Степанов ких ядер дейте-

Костянтин рію і тритію);

Миколайович - високоефективні

завідуючий матеріали, об-

відділом ладнання та

Центру технології

плазмової

електроніки

(зокрема прис-

корювача на 3-5

МеВ ПН-УС)
НАУКОВІ ПРОБЛЕМИ РОЗБУДОВИ ДЕРЖАВНОСТІ УКРАЇНИ
Освіта, наука і ДКНТП ДКНТП, гуманітарні
культура: ре- Пікашова складові
форми та забез- Тетяна соціально-куль-
печення їх про- Дмитрівна - турного розвит-
ведення завідуюча ку українського

кафедрою суспільства в

Київського сучасних умовах;

національного науково-практич-

університету ні рекомендації

ім. Т.Шевченка щодо оновлення

освітніх про-

цесів, форму-

вання національ-

ної інтелектуа-

льної еліти,

відповідні

соціальні тех-

нології;

відродження еле-

ментів духовної

спадщини -

історичні доку-

менти, літера-

турні твори,

фонотеки тощо;

підготовка до

видання дослід-

жень вітчизняної

суспільно-полі-

тичної і філо-

софської думки,

історії

української лі-

тератури, наці-

ональних енцик-

лопедій, слов-

ників науко-

во-технічної

термінології
Економічні ДКНТП ДКНТП, наукові та
проблеми розбу- Голіков практичні реко-
дови держав- Володимир мендації щодо
ності України Іванович - формування рин-

завідуючий кових відносин,

відділом ефективного ви-

Інституту користання ре-

економіки сурсного по-

Національної тенціалу,

академії наук інтеграції Ук-

раїни у систему

світового

співробітництва
Правові засади ДКНТП Інститут розроблення на-
розбудови дер- держави і права укової концеп-
жавності Украї- Національної ції державотво-
ни академії наук, рення на основі

Мироненко конституційо-

Наталія нально легалі-

Михайлівна - зованої форми

провідний держави, обг-

нуковий рунтування

співробітник конкретних за-

Інституту собів і методів

державотворення

в Україні, на-

лежних форм

правового за-

безпечення ць-

ого процесу;

розроблення

відповідних

практичних ре-

комендацій та

проектів норма-

тивних актів
НОВІ РЕЧОВИНИ І МАТЕРІАЛИ
Матеріали ДКНТП Інститут фізики нові матеріали
електронної напівпровідни- функціональної
техніки ків електроніки,

Національної оптоелектроніки,

академії наук, радіоелектронних

Валах Михайло пристроїв; се-

Якович - редовища для

заступник засобів запису

директора і відображення

Інституту інформації,

твердотілих

лазерів і ма-

теріалів для

пристроїв уп-

равління

Нові металеві ДКНТП Інститут пропонування
матеріали металофізики для виробництва

Національної нових металевих

академії наук, матеріалів з

Івасишин недефіцитної

Орест для України си-

Михайлович - ровини: леговані

заступник сталі та чавуни

директора з високими ме-

Інституту ханічними ха-

рактеристиками,

конкурентоспро-

можні сплави на

основі титану і

алюмінію для

забезпечення

потреб

авіакосмічного

комплексу,

магнітні ма-

теріали для

постійних

магнітів;

унікальні бе-

рилієві ма-

теріали для за-

безпечення

внутрішніх пот-

реб та експорт-

них поставок;

функціональні

матеріали з

пам'яттю форми,

надпружністю та

високою демпфу-

вальною

здатністю;

радіаційно-стій-

кі матеріали

для існуючих та

перспективних

енергоблоків

атомних елект-

ростанцій; мо-

нокристалічні

матеріали
Нові речовини ДКНТП Національна розроблення 97
та матеріали академія наук, зразків матері-
хімічного ви- Походенко алів, 26 речо-
робництва Віталій вин, 61 техно-

Дмитрович - логій і 20 оди-

директор ниць обладнан-

Інституту ня, серед яких

фізичної хімії 46 принципово

нових розробок;

реалізація тех-

нологій, спря-

мовані на отри-

мання 58 зраз-

ків імпортоза-

мінних речовин

та матеріалів і

6 імпортозамін-

них технологій
Надтверді і ке- ДКНТП Інститут розроблення ал-
рамічні конс- надтвердих мазів та алма-
трукційні та матеріалів зоподібних ма-
функціональні Національної теріалів; абра-
матеріали академії наук, зивних порош-

Новіков Микола ків, алма-

Васильович - зомістких ком-

директор позиційніх ма-

Інституту теріалів на ме-

талевих ке-

рамічних та

полімерних зв'-

язках, кераміки

та виробів на

основі діоксиду

цирконію,

нітридів

алюмінію,

кремнію та бо-

ру, титанату

барію тощо
Композиційні -"- Інститут розроблення
матеріали проблем 161 зразка но-

матеріалознавст вих матеріалів

ва і виробів із

Національної композиційних

академії наук, матеріалів з

Скороход металевою,

Валерій полімерною та

Володимирович - керамічною мат-

рицею конс-

заступник трукційного,

директора електро-

Інституту технічного,

інструменталь-

ного, будівель-

ного, медичного

та побутового

призначення
Комп'ютерне ма- ДКНТП Інститут освоєння і
теріалознавство електрозварю- комп'ютерна ре-
та інформати- вання імені алізація мате-
зація створення Є.О.Патона матичних моде-
нових сполук і Національної лей та систем
матеріалів академії наук, проведення об-

Походня Ігор числювального

Костянтинович - експерименту

завідуючий стосовно мате-

відділом ріалознавчих

Інституту банків даних

основних техно-

логічних проце-

сів матеріалоз-

навства; систе-

матизація і

уніфікація баз

знань і баз да-

них, організа-

ція національ-

них банків да-

них і банків

знань з матері-

алознавства;

створення наці-

ональної комп'-

ютерної мережі

"MaterialNet" і

входження до

міжнародних

комп'ютерних

мереж; широке

впровадження

комп'ютерного

моделювання в

наукових дос-

лідженнях прин-

ципово нових

речовин і мате-

ріалів; комп'-

ютерне констру-

ювання на за-

мовлення речо-

вин і матеріа-

лів із заданими

властивостями
Нерознімні ДКНТП ДКНТП, нове покоління
з'єднання і пок- Ющенко економно-легова-
риття нових Костянтин них конс-
конструкційних Андрійович - трукційних та
матеріалів заступник зварювальних

директора матеріалів ма-

Інституту сового і

електрозварю- спеціального

вання імені призначення,

Є.О.Патона технології от-

Національної римання нероз'-

академії наук ємних з'єднань

перспективних

матеріалів із

застосуванням

традиційних і

нових джерел

нагрівання як у

звичайних, так

і в екстремаль-

них умовах, у

тому числі під

водою, при

сильному оп-

роміненні та

магнітному

полі, високих

та кріогенних

температурах;

нові економно

леговані мате-

ріали та техно-

логії одержання

композиційних

зносо- та ко-

розійностійких

покриттів; нові

ресурсозберіга-

ючі технології

утилізації та

видобутку мета-

лоносних шламів

та переробки

некомпактних

матеріалів;

нові економно-

леговані ма-

теріали та ви-

сокоефективні

технології на-

несення багато-

функціональних

вакуумних і

плазмово-проме-

невих пок-

риттів, що по-

ліпшують експлу-

атаційні та

екологічні ха-

рактеристики;

підвищення

надійності ус-

таткування для

машинобудівного,

енергетичного,

паливного, си-

ровинного та

сільськогоспо-

дарського комп-

лексів
Розроблення та ДКНТП ДКНТП, матеріали та
освоєння біома- Кундієв вироби медично-
теріалів для Юрій Ілліч - го призначення
штучних органів директор для штучних ор-
людини Інституту ганів людини на

медицини праці основі

МОЗ біополімерів,

пластмас, клеїв

і цементів;

шовні матеріали

тощо
Високотемпера- -"- Фізико-техніч- електронні при-
турна над- ний інститут лади на основі
провідність низьких високотемпера-

температур турних

Національної напівпровідників

академії наук, високотем-

Єременко Віктор пературні

Валентинович - квантові інтер-

директор ферометри

Інституту (SQUID) та при-

лади на їх ос-

нові - польові

магнітометри,

гравіметри ме-

дичні, діагнос-

тичні та іншого

призначення
ПЕРСПЕКТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЗВ'ЯЗКУ

ПРИЛАДИ КОМПЛЕКСНОЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ, СИСТЕМИ ЗВ'ЯЗКУ
Створення ДКНТП Національне національний
національної агентство з банк комп'ютер-
системи баз да- питань ної інформації;
них та баз знань інформатизації, нормативно-тех-
у сфері науки, Петров Вячеслав нічна та мето-
техніки, техно- Васильович - дична докумен-
логій та перс- директор тація з питань
пективних засо- Інституту управління
бів їх масового проблем якістю програм-
поширення реєстрації них засобів;

інформації інформаційні

системи в

будівництві;

засоби переда-

вання та оброб-

лення

інформації оп-

тичними хвиле-

водами
Інтелектуальні -"- Національне програмно-апа-
системи та агентство з ратні засоби
інформаційні питань для інтелекту-
технології уп- інформатизації, алізації про-
равління Волкович Віктор цесів прийняття

Леонідович - рішень; інфор-

завідуючий маційно-техно-

відділом логічні засоби

Інституту і технічні

кібернетики пристрої для

імені В.М.Глуш- функціонування

кова Національ- систем; нові

ної академії методи і підхо-

наук ди до проекту-

вання, створен-

ня інфор-

маційних техно-

логій у різних

галузях науки,

освіти та ви-

робництва
Перспективні ДКНТП Національне інформаційна
засоби обчислю- агентство з система,
вальної техніки питань спрямована на

інформатизації, створення стра-

Коваль Валерій тегії розвитку

Миколайович - перспективних

завідуючий засобів

відділом інфраструктури

Інституту інформатизації;

кібернетики доведені до

імені В.М.Глуш- рівня

кова Національ- дослідно-конс-

ної академії трукторських

наук робіт: високоп-

родуктивні

інтелектуальні

системи з масо-

вим пара-

лелізмом; інте-

лектуальні

мікропроцесорні

і функціонально

орієнтовані ро-

бочі станції та

проблемно-

орієнтовані

комплекси на їх

основі для

розв'язання

завдань автома-

тизації, конт-

ролю та уп-

равління; апа-

ратно-програмні

нейрокомп'ютерні

структури для

розв'язання різ-

номанітних зав-

дань розпізна-

вання;

комплексні

інструментальні

засоби проекту-

вання експерт-

них систем для

аналізу ситу-

ацій та прий-

няття рішень у

різних галузях;

технологічні

основи створення

оптичних носіїв

інформації з

багаторазовим

перезаписом, що

працюють в ре-

альному часі
Технології про- ДКНТП ДКНТП, інтегровані
ектування та Згуровський комп'ютерні
автоматизації Михайло технології про-
інтегрованих Захарович - ектування, за-
виробничих ректор соби автомати-
комплексів Національного зації уп-

технічного равління вироб-

університету ничими комплек-

"Київський сами і техно-

політехнічний логіями; авто-

інститут" матизовані

вимірювальні

системи контролю

за технологіч-

ними процесами
Науково-техніч- -"- Національне засоби інформа-
ні проблеми агентство з ційних техноло-
створення опор- питань гій, інформа-
них зон інфор- інформатизації, ційні системи
матизації у Максименко управління, ок-
суспільному ви- Віктор ремі банки да-
робництві Федорович - них для об'єк-

директор СКТБ тів опорних зон

"ІРАС" інформатизації

Київської в галузях нау-

міської ки, освіти,

держадміністра- охорони здо-

ції ров'я, агропро-

мислового комп-

лексу тощо
Інтегровані ДКНТП Інститут методологічні
системи кібернетики основи органі-
керування імені В.М.Глуш- зації перспек-
рухомими кова тивних систем
об'єктами Національної керування рухо-

академії наук, мими об'єктами,

Павлов Вадим які враховують

Володимирович - різноманітне

завідуючий інформаційне та

відділом приладне забез-

Інституту печення, суміс-

ність з люди-

ною-оператором

у разі керуван-

ня в складних

критичних режи-

мах
Наукове та ДКНТП ДКНТП, комплекс прила-
аналітичне при- Медведєв Юрій дів для вивчен-
ладобудування Павлович - ня фізичних

директор явищ; комп'-

Київського ютерні комплек-

Інституту си та прилади

радіовимірюваль- для вдоскона-

ної апаратури лення навчаль-

ного процесу у

вищих навчаль-

них закладах;

автоматичні за-

соби неруйнів-

ного контролю

та діагностики

продукції маши-

нобудування
Перспективні Мінзв'язку ДКНТП, розроблення за-
телекомунікаційні Ільченко собів входження
системи та тех- Михайло до міжнародних
нології Юхимович - мереж зв'язку

проректор із забезпечен-

Національного ням вільного

технічного доступу абонен-

університету тів до них; на-

"Київський ціональна сис-

політехнічний тема супутнико-

інститут" вого зв'язку,

стільникові ме-

режі радіозв'-

язку, а також

мережі зв'язку

з інтегральним

обслуговуванням,

інтелектуальні

мережі; ство-

рення і розви-

ток телекомука-

ційних мереж і

центрів, що ре-

алізують прог-

ресивні комп'-

ютерні техноло-

гії, та їх ін-

теграція в між-

народні інфор-

маційні мережі;

створення мереж

передачі даних

з комутацією

пакетів загаль-

ного користу-

вання; цифрація

мереж зв'язку;

впровадження

волокнисто-оп-

тичних та раді-

орелейних ліній

зв'язку; авто-

матизація та

розширення між-

міського і між-

народного зв'-

язку
Нові технології ДКНТП Національне сучасні методи
програмування агентство з і інструмен-
та універсальні питань тально-техноло-
інструментальні інформатизації, гічні засоби
програмні засо- Андон Пилип кооперативного
би створення Іларіонович - об'єктно-орієн-
комп'ютерних директор тованого проек-
систем Інституту тування і роз-

програмних роблення склад-

систем них комп'ютер-

них систем з

розподіленим

обробленням да-

них, нові мето-

ди та інстру-

ментально-тех-

нологічні засо-

би високорівне-

вого деклара-

тивного програ-

мування, пов-

торного вико-

ристання та ре-

інженерії прог-

рамування засо-

бів і даних,

побудови інте-

роперабельних

середовищ неод-

норідних ресур-

сів; програмні

засоби підтрим-

ки створення

інтелектуальних

інформаційних

систем на осно-

ві мульти - ме-

діа середовищ з

обробленням

складних інфор-

маційних об'єк-

тів; концепція

стандартизації

у галузі інже-

нерії програму-

вання, норма-

тивно-методоло-

гічний, інстру-

ментально-тех-

нологічний та

програмний ба-

зис оцінки

якості і серти-

фікації прог-

рамних засобів

ЕОМ, баз даних

та баз знань на

етапах створен-

ня, випробуван-

ня, впроваджен-

ня і експлуата-

ції
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 13 травня 1996 р. N 517
ПЕРЕЛІК

найважливіших розробок, спрямованих на створення

новітніх технологій та продукції ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменуван-|Головна на-|Державний|Термін| Джерела та обсяги ня розробок|уково-дос- |замовник |завер-| фінансування у 1996 за пріори-|лідна уста-| |шення | році, млрд. крб. тетними |нова, про-| |роз- |———————————————————————— напрямами |ектно-конс-| |робки,|Дер- |Дер- |інно-|інші розвитку |трукторська| |рік |жав- |жав- |ва- |дже- науки і|організація| | |ний |ний |ційні|рела техніки | | | |бюд- |інно-|фонди| | | | |жет |ва- |мі- | | | | | |цій- |ніс- | | | | | |ний |терс-| | | | | |фонд |тв, | | | | | | |ві- | | | | | | |домс-| | | | | | |тв | ————————————————————————————————————————————————————————————————— Охорона навколишнього природного середовища
Створення Український Мінекобез- 1998 10
засобів науковий пеки
контролю центр охо-
якості води рони вод

Мінекобез-

пеки
Створення Регіональна -"- 1997 15
дослідно- асоціація
промислової виробничих
дільниці підприємств,
переробки об'єднань,
токсичних організацій
відходів Львівської
гальваніч- області
ного "Львів-Кон-
виробництва такт"
з одержанням
кольорових
металів і
фериту хрому
Досліджен- Відкрите Мінмашпром 1996 23,7
ня і акціонерне
створення товариство
стаціонар- "Українськ-
них та ий науково-
індивідуа- дослідний
льних інститут
багатоком- аналітично-
понентних го приладо-
газоаналі- будування"
заторів Мінмашпрому
контролю
атмосфери
робочої та
санітарної
зон на
базі хіміч-
них сенсорів
Розроблен- Науко- ДКНТП 1998 6 1
ня техно- во-дослідний корпорація
логії і центр меха- "Укравтодор"
устатку- ніки рідини
вання для Національ-
приготу- ної акаде-
вання ак- мії наук
тивованих
мазуто-во-
до-газових
емульсій
під час їх
спалювання
в топках
асфальто-
бетонних
заводів
методами
надзвукової
кавітацій-
но-вібра-
ційної об-
робки з
метою еко-
номії па-
лива і
зменшення
токсичних
викидів в
атмосферу
Розроблен- Інститут Мінекобез- 1997 5,8
ня техно- колоїдної пеки
логії та хімії і
організа- хімії води
ція вироб- Національ-
ництва ви- ної акаде-
сокоефек- мії наук
тивного,
багато-
функціо-
нального,
об'ємного,
здатного
до регене-
рації наф-
тозв'язу-
вального
матеріалу
та техніч-
них засо-
бів його
викорис-
тання з
метою за-
побігання
аварійним
виливанням
нафтопро-
дуктів та
швидкої
ліквідації
їх наслід-
ків
Розроблен- Науковий Штаб Ци- 1998 18 10
ня техніч- та інже- вільної
них та бі- нерно-тех- оборони
отехнічних нологічний
засобів центр біо-
підводного технічних
пошуку, систем
картогра- "Сонар"
фування та Національ-
наступного ної акаде-
підіймання мії наук
або знеш-
кодження
торпед і
хімічних
боєзапасів
у терито-
ріальних
водах Ук-
раїни
Розроблен- Інститут ДКНТП 1996 11
ня і впро- газу
вадження Національ-
комплексних ної
технологій академії
та облад- наук
нання для
викорис-
тання га-
зового мо-
торного
палива в
автомо-
більних
двигунах і
автономних
енергетич-
них уста-
новках ма-
лої та се-
редньої
потужності
(100-500
кВт)
Створення Національ- -"- 1998 4
комп'ютер- ний
ної технічний
системи університет
екологічн- "Київський
ого політехні-
моніторин- чний
гу інститут"
підприємс- Міносвіти
тва
Розроблен- Інститут -"- 1996 5,9
ня та газу
впровад- Національ-
ження ної
автономного академії
дизель-ге- наук
нератора
потужністю
500 кВт,
що працю-
ватиме на
стисненому
природному
газі та
метані
вугільних
пластів
Розроблен- Українськ- Держком- 1998 18
ня техно- ий атом
логії і науковий
обладнання центр
для пере- "Харківсь-
робки і кий
кондиціон- фізико-те-
ування хнічний
високоакт- інститут"
ивних Національ-
відходів ної
АЕС і академії
відпрацьо- наук
ваного
палива
реакторів
РБМК
Розроблен- Головна ДКНТП 1996 10,8
ня астрономі-
дистанцій- чна
них обсервато-
теплових рія
методів і Національ-
апаратного ної
забезпече- академії
ння наук
екологічн-
ого
моніторин-
гу
атмосферн-
ого
басейну,
забруднен-
ого
шкідливими
викидами
Створення Акціонерне
і науково- товариство
технічне "Електро- -"- 1997 15 35 2
забезпе- мобіль"
чення ор-
ганізації
виробницт-
ва мало-
тоннажних
вантажних
і ванта-
жо-паса-
жирських
електромо-
білів з
ефективни-
ми джере-
лами жив-
лення для
внутрішнь-
оміських
перевезень
Розроблен- Конструк- Держком- 1998 5
ня автома- торське гідромет
тизованої бюро ла-
лазерної зерної
системи техніки
дистанцій- (м. Київ)
ного конт-
ролю за
забруднен-
ням атмос-
фери та
лазерного
вимірювача
висоти
хмар
Технологія Інститут Мінекобез- 1997 7
одержання монокрис- пеки
високочис- талів На-
тих речо- ціональної
вин, хі- академії
мічних ре- наук
активів і
матеріалів
із задани-
ми власти-
востями
для забез-
печення
фізико-хі-
мічних ме-
тодів
контролю
за станом
навко-
лишнього
середовища
і органі-
зація їх
дослід-
но-промис-
лового ви-
робництва
Прилади Інститут -"- -"- 8
реєстрації фізики на-
малих кон- півпровід-
центрацій ників На-
екологічно ціональної
шкідливих академії
та вибухо- наук
небезпечних
газів
(вуглекис-
лий газ,
метан,
аміак,
озон, во-
день) на
основі на-
півпровід-
никових
мікрое-
лектронних
сенсорів
Створення Інститут Мінекобез- 1997 10
високое- мікробіо- пеки
фективного логії і
препарату вірусоло-
для очи- гії Націо-
щення нальної
грунту від академії
забруднень наук
нафтою
Досліджен- Інститут ДКНТП 1996 10,7
ня, роз- колоїдної
роблення хімії і
та органі- хімії води
зація се- Національ-
рійного ної акаде-
виробницт- мії наук
ва комп-
лектного
озонатор-
ного ус-
таткування
і станцій
для очи-
щення
стічних та
питних вод
потужністю
до 30 кг
озону на
годину
Розроблен- -"- -"- -"- 8,3
ня і впро-
вадження
нових тех-
нологій та
технічних
засобів
для захис-
ту джерел
водопоста-
чання на-
селених
пунктів
від заб-
руднення
небезпеч-
ними для
здоров'я
людини хі-
мічними
речовинами
Досліджен- Українсь- Мінекобез- -"- 1,4
ня і роз- кий науко- пеки
роблення во-техніч-
датчиків ний центр
для ство- "Сенсор"
рення сис-
тем еколо-
гічного
контролю
за станом
навко-
лишнього
середовища
Розроблен- Українсь- Мінеко- 1996 1,8
ня та кий науко- безпеки
впровад- во-техніч-
ження про- ний центр
мислової "Сенсор"
технології
виготов-
лення біо-
каталітич-
них біо-
сенсорів
та органі-
зація ви-
робництва
ферментів

Здоров'я людини
Створення Київський МОЗ 1997 7,5
нового віт- науко-
чизняного во-дослід-
лікарського ний інсти-
засобу "Бі- тут отола-
оадгезив" рингології
(хірургіч- МОЗ
ний клей)
Створення Київський -"- 1996 5
сучасної науково-
комплекс- дослідний
ної віт- інститут
чизняної гематоло-
технології гії та пе-
виробницт- реливання
ва високо- крові МОЗ
очищених
лікуваль-
них препа-
ратів ре-
ферентних
білків із
плазми
крові лю-
дини
Освоєння Закрите Держінно- 1997 65
серійного акціонерне фонд
виробницт- товариство
ва ліку- "Біотоп"
вальних (м. Київ)
специфіч-
них сиро-
ваткових
препаратів
для ліку-
вання ін-
фекційних
хвороб
Розроблен- Науково- Держінно- 1997 35
ня пілот- виробниче фонд
ної лінії об'єднання
проточної "Інтервет-
екстракції мед"
для отри- (м. Київ)
мання ін-
суліну
сирцю та
розширення
виробницт-
ва хрома-
тографічно
чистого
інсуліну
Розроблен- Українсь- МОЗ 1996 3,5
ня і впро- кий науко-
вадження в во-дослід-
практику ний інсти-
нових ме- тут дерма-
тодів ді- тології і
агностики венероло-
захворю- гії МОЗ
вань, що (м. Харків)
передають-
ся стате-
вим шляхом
(сифілісу,
хламідіо-
зів, мі-
коплазмо-
зів) з ви-
користан-
ням пірок-
сидазно-
ланцюгової
реакції
Розроблен- Акціонерне Держінно- 1997 210,3
ня та товариство фонд
впровад- "Укргемо-
ження но- віт"
вої техно- (м. Київ)
логії пе-
реробки
крові
Розроблен- Науково- МОЗ -"- 5
ня техно- інженерний
логічного центр МОЗ
обладнання (м. Київ)
для виго-
товлення
на базі
вітчизня-
них мате-
ріалів
компонен-
тів інфу-
зійних
систем
зниженої
токсичнос-
ті та ви-
пуск їх
дослідної
партії
Розроблен- Українська МОЗ 1997 4
ня, орга- фармацев-
нізація тична ака-
виробницт- демія МОЗ
ва та (м. Харків)
впровад-
ження в
медичну
практику
нового ан-
тиалергіч-
ного засо-
бу глюко-
рибіну
Розроблен- Інститут ДКНТП 1996 15,6
ня та нейрохі-
впровад- рургії
ження ме- Академії
тодик і медичних
засобів наук
діагности-
ки та лі-
кування
локальних
уражень
головного
мозку і
внутрішніх
органів із
застосу-
ванням ра-
діофізич-
ної інт-
раскопії
та лазер-
ного опро-
мінювання
Досліджен- Інститут -"- -"- 5
ня, роз- клінічної
роблення та експе-
та забез- рименталь-
печення ної хірур-
практично- гії Акаде-
го засто- мії медич-
сування них наук
нового за-
собу з'єд-
нання біо-
логічних
тканин
Розроблен- Державне -"- -"- 38
ня і впро- київське
вадження конструк-
прогресив- торське
них техно- бюро "Луч"
логій та Мінмашпро-
обладнання му Науко-
для стери- во-вироб-
лізації нича фірма
медичних "ТехМедЕ-
інструмен- кол"
тів і ма-
теріалів
Розроблення Українсь- ДКНТП 1996 15
нових тех- кий науко-
нологій ви- во-дослід-
робництва ний інсти-
медично та тут педі-
біологічно атрії,
обгрунтова- акушерства
них продук- та гінеко-
тів дитячо- логії Ака-
го та ліку- демії ме-
вально-про- дичних на-
філактично- ук
го харчу-
вання на
молочній
основі із
спеціальни-
ми харчови-
ми домішка-
ми та із
застосуван-
ням бакте-
ріальних
препаратів
Розроблення Інститут -"- 1998 9
та впровад- експери-
ження спо- ментальної
собів ліку- патології,
вання злоя- онкології
кісних пух- і радіобі-
лин шляхом ології На-
застосуван- ціональної
ня монокло- академії
нальних ан- наук
титіл,
кон`югова-
них з перс-
пективними
протипух-
линними
препаратами
з викорис-
танням віт-
чизняного
інкубацій-
ного устат-
кування
Створення Інститут ДКНТП 1996 7
та виго- експери-
товлення ментальної
комбінова- патології,
них ауто- онкології
вакцин, і радіобі-
онкофе- ології На-
тальних ціональної
онкогенів академії
на основі наук
продуктів
мікробного
синтезу
для стиму-
ляції про-
типухлин-
ної резис-
тентності
та імуно-
логічного
моніторин-
гу
Розроблен- Національ- -"- 1997 13,9
ня і впро- ний тех-
вадження у нічний
медичну універси-
практику тет "Ки-
новітніх ївський
ультразву- політех-
кових та нічний
електро- інститут"
магнітних Міносвіти
гіпертер- Київський
мічних ме- інститут
дичних ортопедії
пристроїв і травма-
і створен- тології
ня основ МОЗ
обчислю-
вальної
термогра-
фії як ос-
нови для
ранньої
діагности-
ки захво-
рювань та
темпера-
турного
контролю
під час
застосу-
вання теп-
лорадіо-
терапії
Розроблен- Національ- ДКНТП 1998 8
ня та ний тех-
впровад- нічний
ження у універси-
медичну тет "Ки-
практику ївський
сучасних політех-
фізичних нічний
засобів і інститут"
приладів з Міносвіти
метою під- Інститут
вищення експери-
резистент- ментальної
ності ор- патології,
ганізму в онкології
екологічно та радіо-
несприят- біології
ливих умо- Національ-
вах ної акаде-

мії наук
Розроблен- Інститут МОЗ 1996 14
ня високо- мікробіо-
ефективного логії та
препарату вірусоло-
"Біолан" гії Націо-
для профі- нальної
лактики академії
інфекцій- наук
них шлун-
ково-киш-
кових зах-
ворювань
Розроблен- Інститут ДКНТП -"- 7
ня нових фізіології
методів Національ-
мембрано- ної акаде-
терапії мії наук
захворю-
вань сер-
ця, ство-
рення та
впровад-
ження у
медичну
практику
нової роз-
чинної лі-
кувальної
форми на
основі ін-
гібітора
ліпоксиге-
незиквар-
цетину
Створення Харківсь- ДКНТП 1997 5 2,9
комп'ютер- кий облас-
ного банку ний клі-
даних з нічний
профілак- шкірно-ве-
тики зах- нерологіч-
ворювань, ний дис-
що переда- пансер МОЗ
ються ста- Харківсь-
тевим шля- кий центр
хом, та охорони
системи біосфери
комплекс-
ної проти-
дії поши-
ренню ве-
неричних
захворю-
вань, СНІ-
Ду, вірус-
ного гепа-
титу В, С.
Розроблен- Товариство МОЗ 1998 7,5
ня універ- з обмеже-
сальної ною відпо-
стаціонар- відальністю
ної кріо- "Пульс"
хірургічної
установки
"Кріое-
лектроні-
ка-8"
Розроблен- Київський -"- 1997 6
ня випро- національ-
мінюваль- ний уні-
ної апара- верситет
тури та імені Т.
термотера- Шевченка
певтичної
технології
лікування
запалень
та новоут-
ворень пе-
редміхуро-
вої залози
Виробництво, переробка та збереження

сільськогосподарської продукції
Розроблен- Техноло- Мінсіль- 1997 10 4
ня техно- гічний госппрод
логії інститут
одержання молока і
бактері- м'яса Ук-
альних раїнської
концентра- академії
тів, ви- аграрних
робництва наук
ферменто-
ваних
м'ясних та
молочних
продуктів,
безвідхід-
ної пере-
робки вто-
ринної
м'ясної та
молочної
сировини
Створення Інженер- -"- -"- 11 5
інженерних но-техно-
технологій логічний
виробницт- інститут
ва комп- "Біотехні-
лексу біо- ка" Інсти-
логічних тут захис-
пестицидів ту рослин
для прак- Українсь-
тичної бі- кої акаде-
ологізації мії аграр-
захисту них наук
рослин
Розроблен- Інститут -"- -"- 5
ня техно- фізіології
логії і біохімії
одержання тварин Ук-
нових пре- раїнської
паратів академії
біологічно аграрних
активних наук
речовин
для кормо-
вих домі-
шок з ме-
тою змен-
шення вит-
рат кормів
на одиницю
тварин-
ницької
продукції
Створення Інститут Мінсіль- 1997 11 5 5
ефективних експери- госппрод
діагности- ментальної
кумів і і клініч-
вакцинних ної вете-
препаратів ринарної
для попе- медицини
редження Українсь-
найбільш кої акаде-
небезпеч- мії аграр-
них та по- них наук
ширених
інфекцій-
них хвороб
тварин
(тубер-
кульоз,
лейкоз,
сибірка,
лептоспі-
роз, кла-
сична чума
свиней,
хвороба
Гамборо,
репродук-
тивно-рес-
піраторний
синдром
свиней)
Розроблен- Інститут ДКНТП -"- 10
ня техно- біохімії
логії Національ-
одержання ної акаде-
харчових мії наук
продуктів
підвищеної
біологічної
цінності,
збагачених
бета-каро-
тином, та
техноло-
гічного
регламенту
для ство-
рення по-
точної лі-
нії
Розроблен- Київський -"- -"- 5,5
ня автома- національ-
тичної ус- ний уні-
тановки верситет
для стери- імені
лізації Т. Шевченка
харчових
продуктів
Розроблен- Інститут Мінсіль- 1996 9
ня техно- технічного госппрод
логії і сервісу
технічних Українсь-
засобів кої акаде-
для реге- мії аграр-
нерації них наук
мастил
Розроблен- Кримський Мінсіль- 1998 4
ня техно- філіал госппрод
логії ви- грунтової
робництва мікробіо-
та вико- логії Інс-
ристання титуту
мікробіо- землеробс-
логічних тва Укра-
препаратів їнської
у земле- академії
робстві аграрних

наук
Проведення Інститут ДКНТП 1997 10
агрохіміч- грунтоз-
ної оцінки навства та
основних агрохімії
родовищ Українсь-
фосфоритів кої акаде-
та розроб- мії аграр-
лення тех- них наук
нології їх
викорис-
тання
Розроблен- Українсь- Держхар- -"- 11
ня і впро- кий дер- чопром
вадження жавний
технології універси-
промисло- тет харчо-
вого ви- вих техно-
робництва логій Мі-
продуктів носвіти
харчування Українська
з подовже- національ-
ним термі- на компа-
ном збері- нія "Укр-
гання сільгосп-

маш"
Розроблен- Українсь- Держхар- 1997 2,2
ня техно- кий дер- чопром
логії ви- жавний
робництва універси-
кристаліч- тет харчо-
ної фрук- вих техно-
този, ви- логій Мі-
сокофрук- носвіти
тозного і
глюкозно-
фруктозно-
го сиропів
з напівп-
родуктів
цукрового
виробницт-
ва для ди-
тячого та
профілак-
тичного
харчування
Створення Подільська Мінсіль- -"- 2,5
і впровад- державна госппрод
ження ви- аграрно-
соковро- технічна
жайних і академія
високоя-
кісних
сортів
гречки з
урожайніс-
тю
21-23ц\га
Розроблен- Державне -"- -"- 10,5
ня техно- науково-
логії ви- виробниче
робництва об'єднання
нових ви- "Консерв-
дів про- промкомп-
дуктів ди- лекс"
тячого Інститут
харчування гігієни
профілак- харчування,
тичного та Інститут
лікуваль- радіацій-
ного спря- ної меди-
мування цини МОЗ
Розроблен- Українсь- Мінсіль- 1998 8
ня і впро- кий дер- госппрод
вадження жавний
високое- центр вип-
фективних, робування
безвідхід- і прогно-
них техно- зування
логій ви- техніки і
робництва технологій
сільсько- для
госпо- сільсько-
дарської госпо-
продукції дарського
для госпо- виробництва
дарств лі-
состепової
зони
Розроблен- Інститут -"- 1996 5,5
ня біопре- сільсько-
паратів на госпо-
основі дарської
азотфіксу- мікробіо-
ючих та логії Ук-
фосформо- раїнської
білізуючих академії
мікроорга- аграрних
нізмів, що наук
забезпечу-
ють еконо-
мію до
20-25 кг/га
мінераль-
них азот-
них та
фосфорних
добрив
Розроблен- Інститут -"- -"- 4,2
ня техно- олійних
логії ви- культур
робництва Українсь-
насіння кої акаде-
гібридного мії аграр-
соняшнику них наук
з викорис-
танням
групових
ізоляторів
Розроблен- Інститут Мінсіль- 1996 4
ня ресур- кукурудзи госппрод
созберіга- Українсь-
ючої тех- кої акаде-
нології мії аграр-
вирощуван- них наук
ня озимої Інститут
твердої землеробс-
пшениці в тва Укра-
Лісостепу їнської
та Степу академії
України, аграрних
яка забез- наук
печує на-
дійну зи-
мівлю по-
сівів і
врожайність
50-60 ц/га
Розроблен- Виробниче -"- 1997 8
ня та ви- об'єднання
готовлення "Украгроп-
експери- ромреммаш"
ментальних
зразків
високоточ-
ного ана-
лізатора
іонів АІ
121
Розроблен- Техноло- -"- 1996 5,6
ня препа- гічний
ратів для інститут
заквашу- молока та
вання, м'яса Ук-
ферменто- раїнської
ваних мо- академії
лочних і аграрних
м'ясних наук
продуктів
для дитя-
чого та
спеціаль-
ного хар-
чування
Проведення Рівненська Держхар- 1997 7,1
дослід- інженерно- чопром
жень, роз- комерційна
роблення асоціація
технології Науково-
та органі- інженерний
зація про- центр "То-
мислового маполхар-
випуску чопак"
широкого Держхар-
асортимен- чопрому
ту полі- Асоціація
мерної та- "Томапол"
ри для
конди-
терської
та місце-
вої харчо-
вої про-
мисловості
Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології
Науково- Акціонерне Держінно- 1997 52
технічне товариство фонд
забезпе- "АвтоЗАЗ"
чення ор- (м. Запо-
ганізації ріжжя)
серійного
виробницт-
ва автомо-
біля
ЗАЗ-11055
типу "Пі-
кап"
Розроблен- Закрите -"- 1996 42
ня і впро- акціонерне
вадження у товариство
виробницт- "Термо"
во модуль- (м. Лу-
них ко- ганськ)
тельних
установок
систем ав-
тономного
теплопос-
тачання
для житло-
вих будин-
ків та ви-
робничих
приміщень
Розроблен- Київський ДКНТП 1997 12
ня нових міжнарод-
засобів і ний уні-
технологій верситет
економії цивільної
та ефек- авіації
тивного Міносвіти
застосу-
вання па-
ливно-мас-
тильних
матеріалів
на засобах
повітряно-
го та ін-
ших видів
транспорту
Розроблен- Державний корпорація -"- 8 20
ня нових інститут "Укрбудма-
енергозбе- "Півден- теріали"
рігаючих діпробудм"
автомати- Науково-
зованих дослідний
теплових інститут
агрегатів будівель-
(камерна них мате-
сушарка, ріалів та
піч) для виробів
виготов- корпорації
лення бу- "Укрбудма-
дівельної теріали"
кераміки
Розроблен- Українсь- Мінмашпром 1996 6,5 4
ня та кий науко-
впровад- водослід-
ження ре- ний інсти-
сурсозбе- тут техно-
рігаючих логії суд-
технологій нового ма-
та перена- шинобуду-
лагоджу- вання
вальних (м. Миколаїв)
засобів
техноло-
гічного
оснащення
для однос-
тороннього
зварювання
під тиском
Розроблен- Запорізь- Держінно- 1997 100
ня та кий дер- фонд
впровад- жавний ме-
ження у талургій-
виробництво ний комбі-
високое- нат "Запо-
фективної ріжсталь"
енерго-,
ресурсоз-
берігаючої
технології
прокату
широкосму-
гової ста-
лі
Розроблен- Науково- -"- 1996 130
ня, виго- виробниче
товлення і підприємс-
впровад- тво "ІТЕС"
ження (м. Київ)
плазмотро-
нів та об-
ладнання
на базі
плазмових
технологій
на Кура-
хівській
ДРЕС До-
нецької
області
Розроблен- Науково- ДКНТП Дер- -"- 30 120
ня і осво- виробниче жіннофонд
єння се- об'єднання
рійного "Квантор"
виробницт- (м. Сєверо-
ва прог- донецьк)
рамно-тех-
нічних за-
собів для
АСУТП і
електрон-
них щитів
КВПіА в
енергетиці
Створення Запорізь- Мінпром 1997 7 5 10
і впровад- кий науко- Держінно-
ження во-інже- фонд
енерго- та нерний
матеріа- центр з
лозберіга- плазмових
ючих технологій
електро- Інституту
контактних електроз-
вузлів і варювання
з'єднань Національ-
промислових ної акаде-
багатоам- мії наук
перних ме-
талургій-
них печей
під час
застосу-
вання кон-
тактних
пар "ме-
талвугле-
цевий ма-
теріал"
Розроблен- Спільне Держінно- 1997 155
ня та ор- українсь- фонд
ганізація ко-чеське
виробницт- підприємс-
ва трамва- тво "Тат-
їв на базі ра-Пів-
Південного день"
машинобу- (м. Одеса)
дівного
заводу
(м. Дніпро-
петровськ)
Розроблен- Головний Мінпром -"- 15
ня і впро- проектний
вадження інститут
екологічно "Діпрохім-
чистої маш"
технології
та авто-
номного
обладнання
для одер-
жання ге-
нераторно-
го газу з
низько-
сортного
вугілля та
відновлю-
ваних ре-
сурсів ор-
ганічного
палива
Розроблен- Інститут Мінмашпром 1998 20
ня, ство- транспорт-
рення і них систем
організа- і техноло-
ція без- гій Націо-
відходного нальної
виробницт- академії
ва з орі- наук
єнтацією
на власну
сировинну
базу
електрохі-
мічних
джерел
струму
(акумуля-
торів) для
транспорт-
них засо-
бів
Розроблен- Інститут Держжитло- 1998 2
ня енер- технічної комунгосп
гозберіга- теплофізи-
ючої тех- ки Націо-
нології та нальної
створення академії
дослідно- наук
промисло-
вого зраз-
ка системи
теплопос-
тачання з
автономним
повітряним
опаленням
окремих
приміщень
Досліджен- Відділення Міненерго -"- 17
ня особли- високо-
востей го- темпера-
ріння та турного
газифіка- перетво-
ції вугіл- рення
ля, роз- енергії
роблення і Національ-
впровад- ної акаде-
ження еко- мії наук
логічно
чистих
технологій
його спа-
лювання на
теплових
електрос-
танціях
Введення в Науково- -"- -"- 8
експлуата- дослідний
цію уста- інститут
новки, теплоенер-
проведення гетики Ви-
комплексу робниче
досліджень об'єднання
з питань "Півден-
газогене- маш"
рації
низькоя-
кісного
вугілля,
розроблен-
ня та
впровад-
ження но-
вих техно-
логій його
спалювання
на тепло-
вих елект-
ростанціях
Розроблен- Акціонерне концерн 1998 3
ня і впро- товариство "Укрце-
вадження "СПКБ-Це- мент"
технології мент" кон-
викорис- церну
тання "Укрцемент"
низько- (м. Харків)
сортного
твердого
палива та
паливов-
місних
відходів
для одер-
жання
клінкеру в
обертових
печах
Розроблен- Відкрите -"- 1997 4,3
ня та акціонерне
впровад- товариство
ження "Укрдіце-
енергозбе- мент" кон-
рігаючої церну
технології "Укрце-
одержання мент"
цементу з (м. Харків)
деформа-
ційними
властивос-
тями, які
відповіда-
ють євро-
пейським
нормам, з
викорис-
танням
техноген-
них про-
дуктів та
промисло-
вих відхо-
дів
Розроблен- Міжвідом- Мінмашпром 1998 9 5 5
ня і впро- чий науко-
вадження во-техно-
нових ла- логічний
зерних лазерний
технологій центр з
та прогре- дослідним
сивного виробницт-
обладнання вом Націо-
для преци- нальної
зійної академії
розмірної наук і
обробки Мінмашпро-
металів і му Укра-
виготов- їнський
лення НДІ судно-
фільєр вого маши-

нобудуван-

ня (м. Ми-

колаїв)
Розроблен- Інститут ДКНТП 1997 2,5
ня і впро- мікробіо-
вадження логії та
дослідних вірусоло-
партій ре- гії Націо-
сурсозбе- нальної
рігаючих академії
бактері- наук
альних по-
лісахари-
дів у
сільському
господарс-
тві, текс-
тильній та
хімічній
промисло-
вості
Створення Інститут ДКНТП 1996 12
технології проблем
і плавиль- лиття На-
но-рафіну- ціональної
вального академії
обладнання наук
для переп-
лавлення
мідних,
алюмініє-
вих і цин-
кових від-
ходів
підприємс-
тв та
одержання
з них
якісних
заготівок
і метало-
виробів
Розроблен- Інститут -"- -"- 3
ня високо- надтвердих
ефективних матеріалів
технологій Національ-
лезової ної акаде-
обробки мії наук
зміцнених
матеріалів
інструмен-
том з по-
лікриста-
лічних
надтвердих
матеріалів
Розроблен- -"- -"- -"- 2,8
ня техно-
логічних
принципів
і створен-
ня техно-
логії та
обладнання
для одер-
жання ком-
позиційних
алмазов-
місних аб-
разивних
порошків
Розроблен- Інститут -"- -"- 5,4
ня комбі- промисло-
нованої вої еколо-
технології гії
та облад-
нання для
очищення
газів та
утилізації
теплоти
Розроблен- Науково- ДКНТП 1997 8,4
ня нових виробнича
прогресив- фірма
них техно- "Кріокон"
логій Впроваджу-
комплекс- вальне на-
ної пере- уково-ви-
робки робниче
сільсько- підприємс-
госпо- тво "Тех-
дарської нохолод"
сировини
під час
викорис-
тання
принципів
комбінова-
ного низь-
котемпера-
турного
висушуван-
ня та ва-
куумної
перекон-
денсації
Розроблен- Мале нау- -"- 1996 7
ня та ково-ви-
впровад- робниче
ження тех- підприємс-
нологій тво "Плаз-
виготов- ма"
лення ме-
дичних
інструмен-
тів, у то-
му числі
скальпелів,
на основі
застосу-
вання мо-
нокриста-
лічного
діоксиду
цирконію
Розроблен- Інститут -"- 1998 5
ня техно- магнетизму
логії та Національ-
виготов- ної акаде-
лення екс- мії наук
перимен-
тальних
зразків
термостій-
ких бага-
тошарових
носіїв
магнітного
запису ін-
формації в
особливо
складних
умовах
Розроблен- Донецький Мінпром 1996 3
ня і впро- науково-
вадження дослідний
технології інститут
виробницт- чорної ме-
ва мало- талургії
фосфорис- Мінпрому
тих мар-
ганцевих
фероспла-
вів для
застосу-
вання у
металур-
гійних
процесах з
метою по-
ліпшення
якісних
показників
сталей та
економії
металопро-
дукції
Розроблен- Національ- Міносвіти -"- 10
ня і впро- ний тех-
вадження нічний
принципів універси-
побудови, тет "Ки-
технічних ївський
засобів та політех-
типових нічний
рішень інститут"
систем ав- Міносвіти
томатиза-
ції об'єк-
тів муні-
ципальної
енергетики
Розроблен- Севасто- -"- -"- 6,2
ня і дос- польський
лідження технічний
високое- універси-
фективних тет Мінос-
електро- віти
теплогене-
руючих
комплексів
на базі
газотур-
бінних
двигунів
Створення Мале ДКНТП 1998 8
високое- спільне
фективної підприємс-
технології тво "Моде-
спалювання лювання,
енергетич- експери-
них палив мент, ви-
з метою робництво"
підвищення Трипільсь-
техніко- ка ДРЕС
економіч-
них та
екологіч-
них показ-
ників
пальнико-
вих прист-
роїв для
потужних
енергетич-
них котлів
та інших
парових і
водогрійних
котлів;
розроблен-
ня конс-
трукторсь-
кої доку-
ментації
та виго-
товлення
дослідно-
промисло-
вих зраз-
ків
Розроблен- Донецький -"- 1996 2
ня і впро- державний
вадження технічний
техноло- універси-
гічних тет Мінос-
процесів з віти
викорис-
танням за-
мість кок-
су 35-40
відсотків
енергетич-
ного ву-
гілля з
метою по-
ліпшення
структури
викорис-
тання па-
лива у
коксохімії,
чорній ме-
талургії
та енерге-
тиці і оз-
доровлення
навко-
лишнього
середовища
у промис-
лових ре-
гіонах
Розроблен- Донецький Мінпром 1996 6,8
ня і орга- науково-
нізація дослідний
виробницт- інститут
ва принци- чорної ме-
пово нових талургії
видів по- Мінпрому
рошкового
дроту для
обробки
металур-
гійних
розплавів
Розроблен- Інститут ДКНТП 1996 4
ня і впро- технічної
вадження теплофізи-
комплексів ки Націо-
суміщеного нальної
устатку- академії
вання та наук
систем ке-
рування
режимами
опалення і
гарячого
водопоста-
чання жит-
лових і
громадсь-
ких буді-
вель з ме-
тою підви-
щення рів-
ня ефек-
тивності
викорис-
тання
електрое-
нергії
Розроблен- Інститут -"- -"- 7,4
ня конс- електроди-
трукції і наміки На-
проведення ціональної
моделюван- академії
ня системи наук
охолоджен-
ня статора
базового
турбогене-
ратора АЕС
потужністю
1000 Мвт
Створення Інститут ДКНТП 1996 4,7
ресурсоз- електроди-
берігаючих наміки На-
технологій ціональної
і МГД-об- академії
ладнання наук
із систе-
мами жив-
лення для
переплав-
лення і
перероб-
лення мід-
них та
алюмініє-
вих мате-
ріалів
Розроблен- Інститут Мінмашпром -"- 4
ня та виз- надтвердих
начення матеріалів
сфери зас- Національ-
тосування ної акаде-
багатоле- мії наук
зових інс-
трументів
фасонного
профілю із
твердих
сплавів та
інструмен-
тальної
кераміки
для оброб-
ки металів
і компози-
ційних ма-
теріалів
Розроблен- Інститут ДКНТП -"- 2,8
ня конс- електроз-
трукції та варювання
технології Національ-
виготов- ної акаде-
лення мії наук
місткостей
змінного
об'єму для
зберігання
і переве-
зення рідин
Розроблен- Інститут -"- -"- 6,2
ня дослід- електроди-
них зраз- наміки На-
ків та ціональної
проведення академії
стендових наук
випробу-
вань моди-
фікацій
тягових
двигунів
та блоків
управління
до елект-
ромобіля
Розроблен- Інститут ДКНТП 1996 4,5
ня нових електроди-
електрич- наміки На-
них машин ціональної
змінного академії
струму ба- наук
гатоціль-
ового
призначен-
ня на ос-
нові ре-
сурсозбе-
рігаючих
технологій
Розроблен- Інститут -"- 1998 6
ня та загальної
впровад- та неорга-
ження ре- нічної хі-
сурсозбе- мії Націо-
рігаючої нальної
промисло- академії
вої техно- наук
логії ви-
готовлення
препаратів
широкого
спектру
дії для
значного
підвищення
врожайнос-
ті сільсь-
когоспо-
дарських
культур та
рівня про-
дуктивнос-
ті тварин
в умовах
різних
грунтово-
кліматич-
них зон
Розроблен- Науково- ДКНТП 1998 15
ня і впро- виробниче
вадження товариство
кріогенних "Холод"
технологій Науково-
довгостро- виробниче
кового об'єднання
зберігання "Кріоспектр"
біоматері-
алів та
застосу-
вання но-
вого беза-
зотного
низькотем-
пературно-
го устат-
кування і
обладнання
з викорис-
танням ба-
гатокомпо-
нентних
робочих
речовин
Розроблен- Інститут -"- 1996 16
ня і впро- електроз-
вадження варювання
техноло- Національ-
гічного ної акаде-
процесу мії наук
зміцнення
інструмен-
ту для
підвищення
його пра-
цездатнос-
ті в 3-5
разів із
застосу-
ванням но-
вого плаз-
модетона-
ційного
устатку-
вання
Розроблен- Інститут -"- 1997 6,5
ня техно- фізики на-
логії та півпровід-
створення ників На-
довгостро- ціональної
кових академії
електрич- наук
них джерел
живлення
на основі
перетво-
рення
енергії
радіоак-
тивного
розпаду
тритію у
напівпро-
відникових
випрямних
структурах
Розроблен- Інститут ДКНТП 1998 11
ня та електроз-
впровад- варювання
ження Національ-
прогресив- ної акаде-
них техно- мії наук
логій, за- Національ-
сад і ме- на науко-
тодів ос- во-вироб-
вітлення з нича інно-
метою еко- ваційна
номії на компанія
одну тре- "Екотехс-
тину вітло"
електрое-
нергії на
ці цілі із
застосу-
ванням
принципово
нових за-
собів, ос-
вітлюваль-
них систем
та прист-
роїв до
них
Розроблен- Українсь- -"- 1997 2
ня і впро- кий дер-
вадження жавний ме-
прогресив- дичний
ної ресур- універси-
созберіга- тет МОЗ
ючої тех- Національ-
нології ний тех-
виготов- нічний
лення хар- універси-
чових про- тет "Ки-
дуктів із ївський
застосу- політех-
ванням ре- нічний
човин для інститут"
виведення Міносвіти
солей важ-
ких мета-
лів, ніт-
ратів,
нітритів
та радіо-
нуклідів
Розроблен- Фізико-ме- ДКНТП 1996 2,8
ня методів ханічний
поперед- інститут
ження ко- Національ-
розійного ної акаде-
розтріску- мії наук
вання (м. Львів)
зварних
конструк-
цій в аг-
ресивних
середови-
щах хіміч-
ного ви-
робництва
та енерге-
тики на
стадії ви-
готовлення
і експлуа-
тації об-
ладнання
Розроблен- Інститут Міненерго -"- 3,5
ня і дос- електроди-
лідження наміки На-
методів ціональної
контролю академії
та діаг- наук
ностики
напівпро-
відникових
перетворю-
вачів
електрое-
нергії з
мікропро-
цесорними
системами
керування
Розроблен- Науково- Мінмашпром -"- 2
ня матері- виробниче
алів і ви- підприємс-
готовлення тво "Ок-
дослідної сид"
партії
нагріваль-
них еле-
ментів на
основі по-
зисторної
кераміки
Розроблен- Чернівець- Міносвіти 1996 6,2
ня преци- кий дер-
зійної жавний
електрон- універси-
но-рентге- тет Мінос-
нопромене- віти
вої і ла-
зерної
технології
субмікрон-
ної роз-
дільної
здатності
для еле-
ментів ін-
теграль-
но-елект-
ронно-оп-
тичних
пристроїв
та ство-
рення дію-
чих прист-
роїв
Розроблен- Інститут Держжитло- 1997 8
ня техно- промисло- комунгосп
логії і вої еколо-
обладнання гії
для вико-
ристання
зворотної
води теп-
лової ме-
режі для
підігрі-
вання по-
вітря у
виробничих
приміщен-
нях
Розроблен- Інститут -"- -"- 12
ня і виго- промисло-
товлення вої еколо-
дослідного гії Укрко-
зразка мунНДІп-
вітчизня- рогрес
ного сміт-
тєспалю-
вального
устатку-
вання
Створення Інститут Міненерго 1997 8
технології електроди-
побудови наміки На-
та зразків ціональної
систем академії
підтримки наук
диспет-
черського
персоналу
електрич-
них мереж
у прийнят-
ті рішень
і впровад-
женні їх у
виробницт-
во на
підприємс-
твах
електрич-
них мереж
Розроблен- Інститут Мінфін 1996 12
ня техно- біоколоїд-
логії і ної хімії
обладнання Національ-
для вилу- ної акаде-
чення та мії наук
афінажу
дорогоцін-
них мета-
лів з від-
ходів юве-
лірного
виробницт-
ва і юве-
лірного
брухту

Нові речовини і матеріали

Розроблен- Науково- Мінмашпром 1998 10
ня і впро- виробниче
вадження підприємс-
технологій тво "Вер-
виробницт- микуліт"
ва негорю-
чих конс-
трукційно-
облицю-
вальних
плит для
обладнання
суднових
приміщень
та паса-
жирських
вагонів на
основі
спученого
вермикулі-
ту
Створення Спеціальне Мінвуглеп- -"- 24 2
та впро- конструк- ром
вадження торсь- Міненерго
технологій ко-техно-
і облад- логічне
нання для бюро До-
глибокого нецького
очищення фізико-
вугілля й технічного
вуглевід- інституту
ходів крі- Національ-
омагнітни- ної акаде-
ми сепара- мії наук
торами
Розроблен- Черкаські ДКНТП 1997 16,9 1
ня техно- електричні
логії на- мережі Мі-
несення ненерго
захисного Науково-
термозно- виробниче
состійкого товариство
металоке- "НТТВ"
рамічного
покриття з
підвищеною
теплопро-
відністю
Розроблен- Національ- Міносвіти 1998 15
ня інтен- ний тех-
сивної нічний
технології універси-
зміцнення тет "Ки-
поверхні ївський
сталевих політех-
виробів нічний

інститут"

Міносвіти
Розроблен- Науко- ДКНТП 1997 15 15 15
ня техно- во-техніч- Держінно-
логії ви- ний комп- фонд
рощування лекс "Інс-
монокрис- титут мо-
талів та нокриста-
організа- лів"
ція вироб- Національ-
ництва на ної акаде-
основі мії наук
застосу-
вання мо-
нокриста-
лів медич-
ного інс-
трумента-
рію для
офтальмо-
логії і
нейрохі-
рургії
Розроблен- Акціонерне Держінно- -"- 6
ня та товариство фонд
впровад- "Геконт"
ження бі- (м. Вінниця)
металічних
матеріалів
для інс-
трумен-
тальної
промисло-
вості (на
базі Він-
ницького
інструмен-
тального
заводу)
Створення Товариство -"- 1996 62,5
технології з обмеже-
рекупера- ною відпо-
ції транс- відальніс-
форматор- тю "Анна"
ного масла (Київська

область)
Доопрацю- Трест Держінно- 1997 70
вання та "Рівнегаз- фонд
впровад- буд"
ження но- (м. Рівне)
вої техно-
логії бу-
дівництва
газопрово-
дів се-
реднього
типу з по-
ліетилено-
вих труб
Розроблен- Косто- -"- -"- 20
ня техно- пільський
логії та завод "Бі-
організа- тім"
ція вироб-
ництва ви-
сокоефек-
тивних
конкурен-
тоспромож-
них тепло-
ізоляцій-
них мате-
ріалів на
основі су-
пертонкого
мінераль-
ного во-
локна
Розроблен- Інститут Мінмашпром -"- 12
ня та ос- проблем
воєння в конверсії
промисло- і прогре-
вості для сивних
виробницт- технологій
ва прока- Мінмашпро-
ту, поко- му і Наці-
вок, лиття ональної
безнікеле- академії
вих і ма- наук
лонікеле-
вих фери-
тоаусте-
нітних ко-
розійно
стійких
азотовміс-
них ста-
лей, ана-
логічних
за власти-
востями
хромоніке-
левим аус-
тенітним
сталям
Розроблен- КриворіжН- Мінпром 1997 30 90
ня устат- ДПІрудмаш
кування
для інтен-
сифікації
добування,
переробки
і транс-
портування
рудних та
нерудних
корисних
копалин
Розроблен- Українсь- -"- 1996 10 20
ня техно- кий науко-
логії ви- во-дослід-
робництва ний інсти-
нових ви- тут текс-
дів текс- тильної
тильної промисло-
продукції вості
з викорис-
танням ко-
тонізова-
ного лля-
ного во-
локна
Створення Українсь- корпорація 1997 10 25
конкурен- кий дер- "Укрбудма-
тоспромож- жавний теріали"
ного лис- інститут
тового скла кор-
скла та порації
поточної "Укрбудма-
технології теріали"
його ви-
робництва
Створення -"- -"- 1998 10 20
високоміц-
них скло-
матеріалів,
склополі-
мерних та
скломета-
левих ком-
позиційних
матеріалів
конструк-
ційного
призначен-
ня з під-
вищеними
показника-
ми опору
крихкому
руйнуванню
Розроблен- Державний корпорація 1998 7 25
ня техно- інститут "Укрбудма-
логії ви- "Півден- теріали"
добутку та діпробудм"
збагачення корпорації
каолінів "Укрбудма-

теріали"
Розроблен- -"- -"- -"- 7 20
ня техно-
логії та
обладнання
для вироб-
ництва ши-
рокої но-
менклатури
виробів із
пористого
бетону
Створення Інститут ДКНТП 1997 10
високопре- надтвердих
цизійних матеріалів
клапанів Національ-
штангових ної акаде-
нафтових мії наук
насосів з Мале підп-
нових ком- риємство
позиційних "Кадекс"
та кера-
мічних ма-
теріалів і
освоєння
виробницт-
ва
Розроблен- Інститут Мінмашпром -"- 6
ня аморф- металофі-
них магні- зики Наці-
то-м'яких ональної
матеріалів академії
для теле- наук
візійної
техніки та
опрацюван-
ня техно-
логій їх
виробницт-
ва методом
надшвидко-
го охолод-
ження
розплавів
Розроблен- Науково- Мінмашпром 1996 10
ня промис- виробниче
лової тех- об'єднання
нології "Карат"
виготов- Мінмашпрому
лення мо- (м. Львів)
нокриста-
лічних
плівок з
циліндрич-
ними маг-
нітними
доменами
ємністю 1,
4, 64 Мбіт
з керуван-
ням стру-
мом
Розроблен- -"- -"- -"- 20
ня техно-
логії ви-
готовлення
та нала-
годження
серійного
випуску
радіотех-
нічної
терморе-
зисторної
кераміки з
наперед
заданими
властивос-
тями для
струмового
захисту
телерадіо-
апаратури
Розроблен- Інститут ДКНТП 1997 8,3
ня і орга- монокрис-
нізація талів На-
промисло- ціональної
вого ви- академії
робництва наук
люмінес-
центних
барвників
та супер-
концентра-
тів для
фарбування
полімерних
матеріалів
у масі
Розроблен- Державний корпорація 1997 15 30
ня сучас- інститут "Укрбудма-
них техно- "Півден- теріали"
логій та діпробудм"
модульного Науково-
обладнання дослідний
виробницт- інститут
ва буді- будівель-
вельних них мате-
матеріалів ріалів та
і виробів виробів

корпорації

"Укрбудма-

теріали"
Розроблен- Інститут Мінмашпром 1996 4
ня матері- металофі-
алів з зики Наці-
пам'яттю ональної
форми та академії
створення наук
нових ви-
сокоефек-
тивних за-
палюваль-
них прист-
роїв до
розрядних
джерел
світла
Створення Акціонерне Мінвуглеп- 1997 40
та впро- товариство ром
вадження "Хіммаш"
технології Мінмашпро-
і облад- му
нання по-
тужністю І
МВт з
гвинтовим
компресо-
ром для
охолоджу-
вання по-
вітря в
вугільних
шахтах
Розроблен- Інститут Мінмашпром 1997 16
ня конку- конверсії
рентносп- і прогре-
роможної сивних
технології технологій
багатоком- Мінмашпро-
понентних му та На-
напівпро- ціональної
відників академіх
InGaAsP наук
для систем
волокон-
но-оптич-
ного
зв'язку та
приладобу-
дування
Розроблен- Українсь- Мінпром 1996 6
ня та кий науко-
впровад- во-дослід-
ження тех- ний і про-
нології ектний
виробницт- інститут
ва коль- титану
орових Мінпрому
пігментів
з пиловид-
них відхо-
дів підп-
риємств
чорної та
кольорової
металургії
для виго-
товлення
товарів
широкого
вжитку
Перспективні інформаційні технології, прилади

комплексної автоматизації, системи зв'язку
Розроблен- Національ- Мінпром 1998 5 1
ня прог- ний тех-
рамно-тех- нічний
нічних за- універси-
собів ав- тет "Ки-
томатиза- ївський
ції склад- політех-
них техно- нічний
логічних інститут"
систем Міносвіти
енергопос- Київський
тачання на інститут
підприємс- автоматики
твах хі-
мічної,
нафтопере-
робної,
харчової
галузей
промисло-
вості
Розроблен- Інститут Національ- 1996 10,1
ня перс- кібернети- не косміч-
пективної ки імені не агент-
інформа- В. М. Глуш- ство
ційної кова Наці-
технології ональної
проведення академії
стереофо- наук
то-грамет-
ричної об-
робки ае-
рокосміч-
них даних
та фотоз-
німків
Розроблен- Національ- ДКНТП 1998 30
ня новітніх ний тех-
супутнико- нічний
вих систем універси-
зв'язку і тет "Ки-
радіотех- ївський
нічних політех-
систем нічний
різного інститут"
призначен- Міносвіти
ня на ос-
нові поєд-
нання
спектраль-
ної та по-
ляризацій-
ної оброб-
ки радіо-
сигналів
Створення Національ- -"- 1998 10 1
і впровад- ний тех-
ження ав- нічний
томатичної універси-
системи тет "Ки-
забезпе- ївський
чення бе- політех-
заварійно- нічний
го функці- інститут"
онування Міносвіти
та екобез- Донецький
пеки тех- політех-
нологічних нічний
процесів інститут
на підпри- Міносвіти
ємствах Сєверодо-

нецьке

державне

виробниче

підприємс-

тво "Об'-

єднання

Азот"
Створення Інститут Мінмашпром 1997 2,5
ефективної проблем
технології конверсії
промисло- та прогре-
вого та сивних
експлуата- технологій
ційного Мінмашпро-
контролю му і Наці-
складних ональної
радіое- академії
лектронних наук
виробів на
основі ба-
гатофунк-
ціонального
адаптивного
комп'ютер-
ного діаг-
ностичного
комплексу
Розроблен- Інститут ДКНТП 1998 2
ня автома- кібернети-
тизованої ки імені
системи В. М.
ведення Глушкова
інтеграль- Національ-
них слов- ної акаде-
ників мії наук
Розроблен- Київський Мінмашпром -"- 15
ня техно- національ-
логії ви- ний уні-
готовлення верситет
ресурсоз- імені Т.
берігаючих Шевченка
радіаційно Центральне
стійких конструк-
люмінес- торське
центних бюро оп-
індикатор- тичного
них еле- приладобу-
ментів на дування
основі по-
ристого
кремнію
для систем
відобра-
ження ін-
формації
Розроблен- Київський -"- -"- 20 4 1
ня та міжнарод-
створення ний уні-
авіаційних верситет
тренажер- цивільної
них і мо- авіації
делюючих
комплексів
Розроблен- Українсь- Мінтранс 1997 6,4
ня методів кий центр
вибору ін- з науко-
тегрованих во-мето-
перспек- дичного
тивних за- забезпе-
собів по- чення екс-
садки по- плуатації
вітряних авіаційної
кораблів і техніки
конкретних Укравіат-
схем захо- рансу
ду на по-
садку за
приладами
з ураху-
ванням су-
путникових
технологій
і диферен-
ціальних
методів
навігації
Створення Інститут ДКНТП 1996 10
системи прикладної
інформа- інформати-
ційно- ки Київсь-
аналітич- кої місь-
ної підт- кої дер-
римки рин- жадмініст-
ку інфор- рації
маційних
технологій
(розроб-
лення
комплексу
програмних
засобів
для форму-
вання на-
ціональних
комп'ютер-
них банків
даних у
сфері нау-
ки, техні-
ки та ос-
віти), оп-
рацювання
і впровад-
ження сис-
тем досту-
пу до цих
банків за
допомогою
комп'ютер-
них мереж
Розроблен- Науково- Мінмашпром 1998 5
ня та ор- дослідний
ганізація інститут
виготов- радіое-
лення но- лектронної
вих діе- техніки
лектричних при Націо-
радіомате- нальному
ріалів, технічному
виробницт- універси-
во на їх теті "Ки-
основі ївський
частотно- політех-
виробничих нічний
пристроїв інститут"
для апара- Міносвіти
тури
зв'язку

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: