open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 135 від 13.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

25 травня 1996 р.

за N 250/1275
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного

комітету статистики

N 189 ( z0839-07 ) від 02.07.2007 }
Про затвердження форми державної статистичної

звітності по формі N 1 - екологічні витрати та

Інструкції по її складанню
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Держкомстату

N 282 ( v0282202-98 ) від 12.08.98 }

( Наказ втратив чинність в частині затвердження форми
державної статистичної звітності N 1-екологічні витрати на
підставі Наказу Держкомстату N 282 ( v0282202-98 ) від 12.08.98 )
1. Затвердити форму державної статистичної звітності
N 1-екологічні витрати "Звіт про екологічні платежі, плату за
природні ресурси та поточні витрати на охорону природи" (річна),
Інструкцію по її складанню і ввести їх в дію, починаючи зі звіту
за 1996 рік (додаються). 2. Управлінню соціальної статистики (Тарнопольська Л.В.)
своєчасно забезпечити орендне підприємство-виготовлювач
затвердженими оригіналами форми N 1-екологічні витрати та
Інструкції до неї. 3. Економічному управлінню (Ерофеєва Н.В., Пишнюк М.І.)
передбачити відповідне фінансування та виділення необхідної
кількості паперу для виготовлення бланків форми та Інструкції. 4. ГОЦ Мінстату України (Крамарєв В.Г.) забезпечити збір і
розроблення державної статистичної звітності за формою
N 1-екологічні витрати. 5. Скасувати наказ Мінстату України від 23.07.93 N 162 в
частині введення в дію форми N 1-екологічні витрати та Інструкції
по її заповненню. 6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Заступник Міністра В.П.Арендар

( Форма N 1-екологічні витрати втратила чинність на підставі
Наказу Держкомстату N 282 ( v0282202-98 ) від 12.08.98 )
Затверджено

наказом Мінстату України за

погодженням з Мінекобезпеки

України від 13.05.96 р. N 135
Інструкція

про порядок складання звіту за формою N 1 - екологічні

витрати "Звіт про екологічні платежі, плату за природні

ресурси та поточні витрати на охорону природи"
Інструкція встановлює порядок складання звіту за формою
N 1-екологічні витрати. Звіт за формою N 1-екологічні витрати подають 25 лютого
промислові, транспортні, будівельні, сільськогосподарські,
заготівельні, комунальні, постачальні, геологорозвідувальні,
рибоводні, лісогосподарські та інші підприємства, заповідники,
мисливські господарства, організації та установи всіх форм
власності, які здійснюють природоохоронні витрати, плату за
використання природних ресурсів та платежі за забруднення
навколишнього природного середовища. Конкретний перелік звітуючих об'єктів визначається щорічно
місцевими природоохоронними органами і подається органам державної
статистики не пізніше 1 грудня звітного року. Перелік основних напрямків природоохоронних витрат приведений
у додатку N 1 до Інструкції. Звіт складається на основі даних
фінансових звітів підприємства "Звіт про фінансові результати та
їх використання" (форма N 2) та "Звіт про фінансово-майновий стан
підприємства" (форма N 3) та первинного обліку фактичних витрат на
охорону навколишнього природного середовища і раціональне
використання природних ресурсів. Усі показники повинні бути заповнені. При відсутності явища
(наприклад, відсутність фактично здійснених платежів за
забруднення) ставиться прочерк у відповідних рядках (графах).
Розділ I
У розділі I відображаються стягнуті платежі за викиди, скиди
забруднюючих речовин та розміщення відходів (промислових,
будівельних, сільськогосподарських, побутових тощо) у навколишнє
природне середовище, відшкодовані збитки та штрафи, які були
пред'явлені підприємству за заподіяні ним порушення
природоохоронного законодавства. Основою для стягнення платежів є Закон України "Про охорону
навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), Порядок
визначення плати і стягнення платежів за забруднення навколишнього
природного середовища, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 13.01.92 р. N 18 ( 18-92-п ), постанова Кабінету
Міністрів України від 07.07.92 р. N 373 ( 373-92-п ) "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 1992 р.
N 18", затверджена наказом Мінекобезпеки України від 18 травня
1995 року N 37 ( z0162-95 ) та зареєстрована у Мінюсті України
1 червня 1995 року за N 162/698, Методика розрахунків розмірів
відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок порушення
законодавства про охорону та раціональне використання водних
ресурсів, а також Методика розрахунку розмірів відшкодування
збитків, які заподіяні державі в результаті наднормових викидів
забруднюючих речовин в атмосферне повітря від 29 травня 1995 року
N 38 ( z0157-95 ), зареєстрована у Мінюсті України за N 157/693. По графі 1 відображається обсяг нарахованих до оплати
протягом звітного року коштів за забруднення навколишнього
природного середовища. По графі 2 відображається обсяг фактично виплачених протягом
звітного року коштів за забруднення навколишнього природного
середовища, відшкодування збитків, заподіяних порушеннями
природоохоронного законодавства та стягнуто штрафів за ці
порушення. По рядку 010 показуються виплати за викиди, скиди
забруднюючих речовин та розміщення відходів в межах встановлених
підприємству лімітів чи нормативів (гранично-допустимих викидів,
тимчасово-погоджених викидів, гранично-допустимих скидів і т.д.). По рядку 020 відображаються нараховані та виплачені суми за
понадлімітне забруднення навколишнього природного середовища
(платежі за викиди, скиди забруднюючих речовин і розміщення
відходів понад встановлені ліміти), а також платежі по тих видах
забруднюючих речовин (відходів), по яких підприємство не оформило
в установленому порядку дозвіл на викид (скид) шкідливих речовин і
розміщення відходів. римітка. У показниках по рядках 010 та 020 відображаються

платежі, здійснені підприємством тільки при наявності

викидів в атмосферне повітря, безпосереднього скидання

забруднюючих речовин у водоймища, а також вивозу

відходів для складування та знищення у місця, які

знаходяться у віданні звітуючого об'єкта. Дані по графах

1 та 2 рядка 010 повинні збігатися з графами 3 та 4

рядка 335 ("Плата за забруднення навколишнього

природного середовища"), а дані рядка 020 з рядком 396

("Плата за забруднення навколишнього природного

середовища понад ліміти") фінансового звіту за формою

N 2. Плата за вміст шкідливих речовин, які надходять в
каналізацію, відображається Водоканалом. Виплати іншим організаціям за договорами за приймання і
очищення стічних вод, а також вивіз, складування і знищення
відходів та рекультивацію земель у розділі 1 не показуються,
оскільки повинні відображатися у розділі 4. По рядку 030 відображаються платежі, які сплачуються
підприємством за викиди в атмосферне повітря пересувними
джерелами. По рядку 040 враховуються кошти, пред'явлені та фактично
стягнуті з підприємств за відшкодування збитків, заподіяних
порушеннями природоохоронного законодавства та штрафи за ці
порушення, незалежно від того, були ці суми одержані на підставі
рішення судових (арбітражних) органів чи іншим шляхом. Сюди не
включаються штрафи, накладені на посадових осіб. Рядок 050 довідки відображає загальну суму коштів за офіційно
одержаними дозволами на невиплату сум в фонди охорони
навколишнього природного середовища при проведенні звітуючим
підприємством природоохоронних заходів.
Розділ II
У розділі II "Плата за природні ресурси" відображаються усі
нараховані та фактично зроблені виплати за використання природних
ресурсів загальнодержавного та місцевого значення. Основою для справляння платежів за природні ресурси є Закон
України "Про охорону навколишнього природного середовища"
( 1264-12 ), Закон України "Про плату за землю" ( 2535-12 ), Указ
Президента України від 21 грудня 1994 року "Про встановлення
рентної плати за нафту і природний газ, що видобуваються в
Україні" ( 785/94 ), Водний кодекс України ( 213/95-ВР ),
Земельний кодекс України ( 561-12 ), Лісовий кодекс України
( 3852-12 ), постанова Кабінету Міністрів України від 08.02.94 р.
N 75 ( 75-94-п ) "Про затвердження Порядку справляння плати за
спеціальне використання прісних водних ресурсів і тимчасових
нормативів плати за їх спеціальне використання", постанова
Кабінету Міністрів України від 05.09.94 р. N 615 ( 615-94-п ) "Про
внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого
1994 р. N 75", постанова Кабінету Міністрів України від
08.02.94 р. N 85 ( 85-94-п ) "Про затвердження Тимчасового порядку
справляння плати за спеціальне використання надр при видобуванні
корисних копалин", постанова Кабінету Міністрів України від
25 січня 1996 року N 123 ( 123-96-п ) "Про затвердження
Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне використання
диких тварин", постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого
1995 року N 130 ( 130-95-п ) "Про затвердження такс на деревину
лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю". По графі 1 відображається обсяг коштів нарахованих на протязі
звітного року за користування природними ресурсами. По графі 2 відображається обсяг коштів фактично виплачених
протягом звітного року за користування природними ресурсами. По рядку 060 показуються усі нараховані та фактично зроблені
виплати за використання природних ресурсів загальнодержавного і
місцевого значення. Дані цього рядка повинні дорівнювати сумі
рядків 061-065. Крім цього, дані по рядку 060 повинні дорівнювати
сумі відповідних граф по рядках 305, 330, 340 фінансового звіту
підприємства за формою N 2. По рядку 061 відображаються нараховані та фактично виплачені
кошти за використання поверхневих і підземних (крім мінеральних,
термальних і промислових) водних ресурсів. Показники по графах 1
та 2 повинні збігатися з відповідними показниками рядка 340
фінансового звіту підприємства за формою N 2. До цього рядка відносяться суми, що справляються з
водокористувачів згідно з постановою Кабінету Міністрів України
від 08.02.94 р. N 75 ( 75-94-п ) "Про затвердження порядку
справляння плати за спеціальне використання прісних водних
ресурсів і Тимчасових нормативів плати за їх спеціальне
використання" та від 05.09.94 р. N 615 ( 615-94-п ) "Про внесення
змін до постанови Кабінету Міністрів України від 08.03.94 р.
N 75". По рядку 062 показуються виплати за землю, що справляються з
землекористувачів відповідно до Закону України "Про плату за
землю" ( 2535-12 ). Ці дані повинні відповідати даним рядка 305
фінансового звіту підприємства за формою N 2. По рядку 063 відображаються нараховані та виплачені суми за
користування надрами, що справляються з надрокористувачів згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.94 р. N 85
( 85-94-п ) "Про затвердження Тимчасового порядку справляння плати
за спеціальне використання корисних копалин". Також сюди повинні
включатися рентні платежі за нафту і природний газ, які стягуються
відповідно до Указу Президента України від 21.12.94 р. "Про
встановлення рентної плати за нафту і природний газ, що
видобуваються в Україні" ( 785/94 ). По рядку 064 відображаються виплати за лісові ресурси згідно
з Лісовим кодексом України, постанови Кабінету Міністрів України
від 20 лютого 1995 року N 130 ( 130-95-п ) "Про затвердження такс
на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю"
та постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.95 р. N 878
( 878-95-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів
України від 20 лютого 1995 р. N 130". По рядку 065 відображаються виплати за спеціальне
використання диких тварин згідно з постановою Кабінету Міністрів
України від 25 січня 1996 року N 123 ( 123-96-п ) "Про
затвердження Тимчасового порядку справляння плати за спеціальне
використання диких тварин". Сума даних по рядках 063, 064, 065 повинна дорівнювати даним
відповідних граф рядка 330 фінансового звіту підприємства за
формою N 2.
Розділ III
У рядку 070 відображаються витрати на капітальний ремонт
споруд, установок, обладнання і технічних засобів, які відносяться
на підприємствах до складу основних виробничих і невиробничих
фондів природоохоронного призначення і здійснюються із відповідних
джерел фінансування. Дані рядка 070 повинні дорівнювати сумі
рядків 071 - 079. До складу фондів природоохоронного призначення належать
споруди, установки та обладнання, перелічені у пунктах 1-17
розділу IV цієї Інструкції. По рядку 080 довідки показується середньорічна вартість
основних фондів природоохоронного призначення промислових,
комунальних, сільськогосподарських, транспортних та інших
підприємств і організацій незалежно від форм власності. Крім того,
у даний рядок включається вартість основних виробничих фондів,
експлуатація яких пов'язана з охороною землі від забруднення
виробничими відходами, рекультивацією земель а також основні
виробничі фонди по вивезенню, зберіганню і знищенню виробничих
відходів. Цей показник повинен збігатися із показником рядка 462
фінансового звіту підприємства за формою N 3.
Розділ IV
При складанні розділу IV звіту необхідно керуватися
"Основними напрямками природоохоронних витрат", приведеними у
додатку N 1 до цієї Інструкції, та наступними роз'ясненнями до
нього. У рядку з кодом 000 приводяться сумарно усі поточні витрати
на охорону навколишнього природного середовища і раціональне
використання природних ресурсів. Дані по цьому рядку повинні
дорівнювати сумі даних напрямів (рядки з кодами: 100, 200, 300,
400, 500, 600, 700, 800, 900). Узагальнені дані по кожному окремому напряму повинні
дорівнювати його складовим, які відображаються у незаповнених
рядках по графах А та Б відповідно до додатка N 1. Якщо кількість
рядків для заповнення наявного переліку природоохоронних витрат
недостатня, то додатково заповнюється необхідна кількість бланків. Дані графи 1 по всіх рядках дорівнюють сумі граф 2-6. В даному розділі підприємства відображають природоохоронні
витрати без врахування виплат, здійснених іншими підприємствами за
прийняття та очищення стічних вод, за прийняття, збереження і
знешкодження відходів та за рекультивацію земель. Підприємства, які виплатили кошти іншим підприємствам за
послуги, пов'язані з прийняттям та очищенням стічних вод, за
прийняття, збереження і знешкодження відходів та рекультивацію
земель показують ці витрати за відповідним найменуванню витрат із
додатка N 1. У розділ IV включаються поточні витрати на утримання та
експлуатацію: 1. Станцій біологічного, фізико-хімічного та механічного
очищення виробничих і комунальних стічних вод; споруд і
устаткування по доочищенню стічних вод, включаючи хліборобські
поля зрошування; дослідного устаткування і цехів на підприємствах,
пов'язаних з розробленням методів очищення стічних вод;
устаткування і споруд для збору, транспортування, перероблення і
ліквідації рідких виробничих відходів, що забруднюють водоймища чи
підземні води; берегових споруд для прийому з суден
господарсько-побутових стічних вод і сміття для утилізації,
складування і очищення; окремих споруд первинної стадії очищення
стічних вод (нафтопасток, жироловок, станцій нейтралізації
флотаційного устаткування знешкодження шламів); каналізаційних
мереж для відведення стічних вод на поля фільтрації, поля
зрошування, до спеціально збудованих накопичувачів, випарників;
споруд для очищення комунальних стічних вод; позаплощадкових мереж
каналізації для відведення промислових стічних вод (включаючи
зливові) та споруд на них - станцій перекачування, станцій
контролю, підготовки, усереднення стічних вод і місткостей для
тимчасової акумуляції цих вод у випадку аварійних скидів
забруднень і підвищення концентрації їх вище гранично допустимих
норм з подальшою передачею на станції очищення. При цьому в
основні комунікації не входять внутріплощадкові мережі промислових
підприємств. Якщо міські, промислові та інші каналізаційні мережі не
підведені до очисних споруд і провадять скидання забруднених
стічних вод у природні водні об'єкти, витрати на утримання і
експлуатацію цих мереж у розділі IV не показуються. 2. Берегових і плавучих станцій очищення баластових та
лляльних (підсланевих) вод. 3. Систем водопостачання із замкнутими циклами (із
поверненням для потреб технічного водопостачання стічних вод після
їх відповідного очищення і оброблення), включаючи оборотні системи
гідрозоловидалення і гідровидалення різних шламів, оборотні
системи виробничого водопостачання, а також системи послідовного і
повторного використання води, в тому числі тієї, яка надійшла від
інших підприємств. 4. Устаткування, обладнання технічного флоту по збору нафти,
сміття та інших рідких, твердих відходів із акваторій річок,
водоймищ, портів і морів, а також на проведення заходів по
дообладнанню діючих суден у відповідності з вимогами Міжнародної
конвенції щодо запобігання забрудненню моря з суден. 5. Водоохоронних зон з комплексом технологічних,
лісомеліоративних, агротехнічних, гідротехнічних, санітарних та
інших заходів, спрямованих на запобігання забрудненню, засміченню
та вичерпанню водних ресурсів. 6. Спеціальних водосховищ по боротьбі із шкідливим впливом
вод, а також для забезпечення санітарно-оздоровчих попусків, крім
витрат на утримання і експлуатацію водосховищ, призначених для
гідроенергетичних, іригаційних та інших виробничих потреб. 7. Руслових аераційних станцій та інших водоохоронних
об'єктів міжгалузевого призначення. 8. Розсіюючих випусків стічних вод та проведення заходів по
запобіганню тепловому забрудненню водоймищ. 9. Полів фільтрації, полів зрошування, спеціально збудованих
накопичувачів, випарників та відстійників, відведення (скидання)
забруднених стічних вод, яке не спричинює забруднення поверхневих
та підземних водних ресурсів. 10. Акумулюючих місткостей, відстійників, споруд і обладнання
для аерації вод, біологічних каналів, екранів по затриманню
пестицидів та інш.). 11. Запровадження та утримання системи моніторингу охорони та
раціонального використання водних ресурсів. 12. Устаткування цехів і здійснення заходів по добуванню
цінних речовин з відпрацьованих вод. Сюди слід відносити устаткування і цехи по добуванню і
регенерації з водних розчинів органічних розчинів, сполук металів
та інших цінних компонентів з гальванічних і травильних розчинів,
із стічних вод виробництв чорної і кольорової металургії та інших
галузей, при виробництві та оброблюванню кіноплівки і т.п., по
добуванню із відпрацьованих вод і переробленню солей кальцію,
магнію, натрію, фтористих сполук та інш. на підприємствах основної
хімії, титано-магнієвих та інших підприємствах, по утилізації
лугів і кислот з відпрацьованих технологічних розчинів на
підприємствах целюлозо-паперової, хімічної, нафтохімічної та інших
галузей промисловості, по виділенню з відпрацьованих вод і
утилізації нафтопродуктів і масел, по переробленню надлишкового
мулу очисних споруд, по добуванню та переробленню відходів та
інших речовин (шламів, осадів і т.д.) харчової промисловості, по
знешкодженню токсичних відходів, що утворилися на підприємстві, а
також інше аналогічне устаткування, цехи на підприємствах різних
галузей промисловості, транспорту, сільського господарства,
житлово-комунального господарства. У розділ IV не включаються витрати на утримання та
експлуатацію промислових і комунальних водопроводів, включаючи
споруди попереднього очищення забраної води (водопідготовку). Крім того, не показуються сумарні виплати промислових
підприємств за воду, яка забирається із водогосподарських систем. У розділі IV окремим рядком показуються загальні виплати
іншим підприємствам і організаціям за послуги по прийому,
транспортуванню і очищенню стічних вод. 13. Устаткування для уловлювання і знешкодження шкідливих
речовин із газів, що відходять від технологічних агрегатів та із
вентиляційного повітря, безпосередньо перед викидом їх в
атмосферу. Віднесення цих витрат до категорії повітряохоронних
може здійснюватися тільки при умові, якщо це устаткування за своїм
прямим призначенням є санітарним (забезпечує зниження валових
викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря). У цей же показник
включаються витрати на утримання і експлуатацію
дослідно-промислового устаткування і цехів по розробленню методів
очищення газів, що відходять, від шкідливих викидів у атмосферу, а
також автоматизованих систем контролю за забрудненням атмосферного
повітря, на утримання лабораторій по контролю за забрудненням
атмосферного повітря. 14. Устаткування (виробництв) для утилізації речовин з газів,
які відходять. 15. Контрольно-регулювальних пунктів по перевірці токсичності
відпрацьованих газів автомобілів. 16. Газопиловлювального устаткування та обладнання, яке є
елементом технологічної схеми і служить для одержання запланованої
продукції з мінеральної сировини (очищення газів, які відходять
від реакторів при виробництві сажі на підприємствах технічного
вуглецю; очищення газів, які відходять від рудно-термічних печей
при виробництві жовтого фосфору на фосфорних підприємствах:
очищення газів, що відходять від печей "киплячого шару" при
виробництві сірчаної кислоти на хімічних підприємствах і т.д.), до
повітряохоронних не відносяться. До складу поточних витрат, крім того, не повинні включатися
витрати на: експлуатацію газовідходів (повітрявідходів), димососів
(вентиляторів) димових труб, систем вентиляції та кондиціювання,
які служать для створення нормальних санітарно-гігієнічних умов на
робочих місцях; санітарно-захисних зон; догляд за зеленими
насадженнями і т.д., оскільки вони є складовими елементами
технологічних схем, промислової санітарії, благоустрою і т.д.. Як виняток, до складу поточних витрат включаються витрати на
утримання і експлуатацію устаткування і обладнання по допалюванню
та інших методах доочищення хвостових газів перед безпосереднім
викидом їх в атмосферу, тому що у результаті цього запобігається
(знижується) її забруднення. Крім того, у виняткових випадках, коли вибір тяговидувної
машини знаходиться у прямій залежності від опору, який створюється
газопиловлювальним апаратом, витрати на придбання та експлуатацію
цієї машини відносяться також до поточних витрат на охорону
навколишнього середовища. 17. Полігонів, спеціально організованих місць зберігання
твердих відходів, а також обладнання по знешкодженню твердих та
інших шкідливих виробничих відходів. Сюди ж відносяться поточні
витрати по знищенню твердих виробничих відходів (в тому числі
уловлених в процесі очищення забруднених стічних вод і газів, що
відходять, та вентиляційного повітря), транспортування відходів до
місця їх складування чи знищення. До загальних виплат іншим підприємствам та організаціям за
послуги по вивезенню у спеціально відведені місця, зберіганню,
знищенню (знешкодженню) чи утилізації твердих виробничих відходів,
на рекультивацію земель, зняття, зберігання, використання родючого
шару грунту, включаються поточні витрати на експлуатацію
спеціальної техніки, які відносяться на собівартість продукції в
установленому порядку у відповідності із основними і галузевими
положеннями по плануванню, обліку і калькулюванню собівартості
продукції на промислових підприємствах, а також інструкціями про
порядок фінансування робіт по рекультивації земель. У розділі IV відображаються також витрати на охорону та
раціональне використання мінеральних ресурсів, охорону та
збереження природно-заповідного фонду, охорону та використання
ресурсів тваринного світу, охорону земель. До поточних витрат включаються наступні елементи: - вартість матеріалів і покупних напівфабрикатів, які
витрачені на функціонування фондів природоохоронного призначення,
а також вартість матеріалів, які спожиті на поліпшення технічного
стану і технічне удосконалення природоохоронних фондів, здійснення
дослідів та випробувань, які направлені на технічне удосконалення
цих фондів; - вартість палива і енергії, які спожиті у процесі
функціонування природоохоронних фондів (включаючи вартість палива,
необхідного для здійснення технологічних процесів, направлених на
зниження вмісту і нейтралізацію шкідливих речовин, що містяться у
відходах) та інших робіт природоохоронного характеру; - оплата праці (основна і додаткова) із відрахуваннями на
соціальне страхування працюючих, зайнятих обслуговуванням усіх
фондів природоохоронного призначення, приведенням земель у
придатний для подальшого використання стан, включаючи роботи по
рекультивації та здійснення інших природоохоронних заходів; - витрати на утримання і експлуатацію фондів
природоохоронного призначення, включаючи амортизацію і витрати на
поточний ремонт; - цехові та загальні по підприємству (експлуатаційні) витрати
за номенклатурою статей відповідних витрат, пов'язаних з
утриманням апарату служб охорони природи цеху, підприємства,
організації. Витрати по бризу - включаються в цехові чи загальні
по підприємству витрати. - витрати на охорону праці працівників, які зайняті
обслуговуванням фондів природоохоронного призначення і виконанням
інших робіт, пов'язаних з охороною природи та раціоналізацією
природокористування; - витрати, пов'язані із спільним використанням підприємствами
і організаціями регіону об'єктів природоохоронного призначення
(очисних споруд, шлако- і шламовідвалів, обладнання по
знешкодженню, зберіганню та знищенню виробничих відходів та інш.),
і платежі за надані підприємству (організації) природоохоронні
послуги (за доочищення стоків, біологічне очищення стоків на
кущових очисних спорудах і т.д.) - включаються в цехові чи
загальні по підприємству витрати. Звіт заповнюють у тих одиницях вимірювання, які передбачені
формою з одним знаком після коми. Звіт підписує керівник і головний (старший) бухгалтер, які
несуть відповідальність, згідно з чинним законодавством, за
правильне складання звіту і своєчасне його подання у встановлені
строки і адреси.
Додаток N 1

до Інструкції про порядок складання

звіту за формою N 1 - екологічні витрати
Основні напрямки природоохоронних витрат
Код Найменування витрат
витрат
100 Охорона та раціональне використання водних ресурсів - всього

в тому числі: 01 Утримання та експлуатація споруд для очистки стічних вод, що

утворюються в промисловості, комунальному господарстві, інших галузях народного господарства 02 Утримання та експлуатація систем водопостачання із замкнутими

циклами 03 Утримання та експлуатація устаткування, обладнання технічного

флоту по збору нафти, сміття та інших рідких, твердих відходів з суден 04 Створення водоохоронних зон
105 Утримання та експлуатація руслових аераційних станцій
106 Утримання розсіюючих випусків стічних вод та проведення заходів по запобіганню теплового забруднення водойм 07 Утримання та експлуатація полів фільтрації, полів зрошення,

спеціально збудованих накопичувачів та відстійників забруднених стічних вод 08 Відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму

річок і водоймищ та заходи по боротьбі з шкідливою дією вод
109 Виплати іншим підприємствам (організаціям) за прийняття та очищення стічних вод 99 Інші витрати, пов'язані з охороною та раціональним

використанням водних ресурсів 00 Охорона атмосферного повітря - всього

в тому числі: 01 Утримання установок, виробництво пристроїв для уловлювання і

знешкодження шкідливих речовин з газів 02 Створення та впровадження пристроїв для знешкодження

та знедимлення відпрацьованих газів двигунів транспортних засобів та утримання контрольно-регулювальних пунктів по перевірці і зниженню токсичності відпрацьованих газів транспортних засобів 03 Утримання дослідних та дослідно-промислових установок по

розробленню методів очищення газів, що відводяться від шкідливих викидів в атмосферу 04 Проведення робіт по інвентаризації джерел забруднення

атмосферного повітря 99 Інші витрати, пов'язані з охороною атмосферного повітря
300 Охорона та раціональне використання земель - всього

в тому числі: 01 Захист земель від ерозії
302 Рекультивація відпрацьованих земель
303 Утримання гідротехнічних, протикарстових, берегозакріплювальних, протизсувних, протиобвальних, протилавинних, протиселевих споруд 04 Виплати іншим підприємствам ( організаціям) на рекультивацію

земель 99 Інші витрати, пов'язані з охороною та раціональним

використанням земель 00 Охорона та раціональне використання природних рослинних

ресурсів - всього

в тому числі: 01 Ліквідація лісових пожеж, буреломів, сніголомів, вітровалів

та їх наслідків 02 Виявлення запасів природних рослинних ресурсів (крім

лісових), їх охорона і відтворення 03 Створення захисних лісових насаджень на еродованих землях та

полезахисних смуг 04 Проведення заходів з метою охорони лісових насаджень
499 Інші витрати, пов'язані з використанням природних рослинних ресурсів 00 Охорона та раціональне використання мінеральних ресурсів -

всього

в тому числі: 01 Вивчення режиму підземних вод, екзогенних екологічних

процесів 02 Картування забруднених вод, екзогенних геологічних процесів
503 Ліквідаційний тампонаж свердловин
504 Утримання і експлуатація комплексів для закладки відпрацьованих, відкритих та підземних гірничих виробок супутніми породами, що не утилізуються 05 Устаткування для видобутку супутних компонентів з мінеральної

сировини, з розкривних і вмістних порід, з уловлюваного пилу, з відходів минулих років 06 Селективне добування і зберігання попутних продуктів, що

застосовуються в народному господарстві 99 Інші витрати, пов'язані з використанням мінеральних ресурсів
600 Охорона та збереження природно-заповідного фонду - всього

в тому числі: 01 Утримання заповідників, національних парків, ботанічних

садів, дендрологічних і зоологічних парків, регіональних ландшафтних парків 02 Резервування територій для заповідання
603 Ведення державного кадастру територій та об'єктів природно-заповідного фонду, Червоної книги України 04 Збереження видів тварин і рослин занесених до Червоної книги

України 05 Збереження пам'яток природи
699 Інші витрати, пов'язані з охороною та збереженням природно-заповідного фонду 00 Раціональне використання, зберігання та знешкодження відходів

виробництва та побутових відходів - всього

у тому числі: 01 Утримання, технічне переобладнання та реконструкція

сміттєпереробних і сміттєспалювальних заводів 02 Утримання споруд, установок та машин для збору,

транспортування, знешкодження та складування побутових, сільськогосподарських і промислових відходів виробництва 03 Утримання та експлуатація комплексів, спеціалізованих

полігонів та інших об'єктів для знешкодження та захоронення шкідливих токсичних промислових і інших відходів 04 Виплати іншим підприємствам та організаціям за прийняття,

зберігання і знешкодження відходів 99 Інші витрати, пов'язані з використанням та зберіганням

відходів виробництва 00 Охорона та раціональне використання ресурсів тваринного світу

- всього

у тому числі: 01 Утримання та обладнання рибоводних підприємств і

виробничо-акліматизаційних баз для одержання та вирощування личинок і молоді цінних промислових риб для зариблення водойм
802 Обводнення природних нерестовищ, будівництво міграційних каналів, штучних нерестовищ 03 Заходи по охороні тваринного світу та боротьбі з

браконьєрством 04 Утримання розплідників і ферм по розведенню диких звірів та

птахів з метою їх розселення в природному середовищі 05 Утримання рибоходів
899 Інші витрати, пов'язані з охороною та раціональним використанням ресурсів тваринного світу 99 Інші природоохоронні витрати

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: