open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 17 травня 1996 р. N 538

Київ
Про прискорення створення і організації

виробництва вітчизняних зернозбиральних

комбайнів

З метою забезпечення сільськогосподарських виробників
зернозбиральними комбайнами вітчизняного виробництва Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити план заходів щодо створення конструкцій
вітчизняних зернозбиральних комбайнів типу "Славутич" і
потужностей для їх серійного виробництва, розроблений
Міністерством машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії, Державним департаментом тракторного і
сільськогосподарського машинобудування, Міністерством сільського
господарства і продовольства, Українською академією аграрних наук,
згідно з додатком N 1. 2. Визначити Державне конструкторське бюро "Південне",
м.Дніпропетровськ, головним розробником конструкцій
зернозбиральних комбайнів, відкрите акціонерне товариство
"Херсонські комбайни", м.Херсон - головним виготівником
зернозбиральних комбайнів (за згодою). Функції з наукового супроводження робіт із створення
зернозбиральних комбайнів покласти на Український інститут
механізації і електрифікації сільського господарства, смт Глеваха
Київської області. 3. Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії, Державному департаменту тракторного і
сільськогосподарського машинобудування забезпечити технічне
переоснащення і реконструкцію діючих виробництв та створення
потужностей для виробництва зернозбиральних комбайнів типу
"Славутич" і комплектуючих виробів в обсягах згідно з додатком
N 2. 4. Міністерству фінансів надати Міністерству машинобудування,
військово-промислового комплексу і конверсії бюджетну позичку для
технічного переоснащення і реконструкції діючих виробництв та
створення потужностей для випуску зазначених комбайнів і
комплектуючих виробів за рахунок коштів, передбачених у Державному
бюджеті України на 1996 рік для фінансування бюджетних позичок на
підтримку державних підприємств згідно з додатком N 3. 5. Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії, Міністерству сільського господарства і
продовольства забезпечити в 1996 році фінансування робіт із
створення конструкцій зернозбиральних комбайнів типу "Славутич" за
рахунок бюджетних коштів передбачених цим міністерствам згідно з
додатком N 4. 6. Міністерству економіки, Міністерству фінансів за поданням
Міністерства машинобудування, військово-промислового комплексу і
конверсії, Міністерства сільського господарства і продовольства
передбачити у проектах Державної програми економічного і
соціального розвитку та Державного бюджету України на 1997 і 1998
роки кошти для фінансування робіт із створення зернозбиральних
комбайнів типу "Славутич", технічного переоснащення і
реконструкції діючих виробництв та створення потужностей для
виробництва зазначеної техніки згідно з додатками N 3 і 4. 7. Міністерству машинобудування, військово-промислового
комплексу і конверсії, Міністерству економіки і Міністерству
фінансів протягом поточного року підготувати і подати Кабінетові
Міністрів України пропозиції про встановлення пільг щодо сплати
податків виробниками вітчизняних зернозбиральних комбайнів,
комплектуючих виробів, агрегатів і запасних частин до них та
виконавцями науково-дослідних і конструкторських робіт, пов'язаних
із створенням зазначених комбайнів, з метою використання
вивільнених коштів на прискорення робіт із створення цієї техніки
і нарощування її виробництва.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.30
Додаток N 1

до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 травня 1996 р. N 538
ПЛАН

заходів щодо створення конструкцій і організації

виробництва зернозбиральних комбайнів
————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Роз- |Прове-|Пере- |Роз- |Виго- |Ство- Етап | Відповіда- |роб- |дення |дача |роб- |тов- |рення | льні |лення |дер- |доку- |лення |лення |по- | виконавці |конс- |жавних|мента-|техно-|техно-|туж- | |трук- |випро-|ції, |логіч-|логіч-|нос- | |торсь-|бувань|підго-|ної |ного |тей | |кої | |товка |доку- |облад-| | |доку- | |і |мента-|нання | | |мента-| |оформ-|ції | | | |ції | |лення | | | | | | |мате- | | | | | | |ріалів| | | | | | |для | | | | | | |орга- | | | | | | |ніза- | | | | | | |ції | | | | | | |вироб-| | | | | | |ництва| | | | | | |ком- | | | | | | |байнів| | | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 1. Ство-
рення
конструк-
ції ком-
байна з
класичною
схемою мо-
лотиль-
но-сепару-
ючого аг-
регату,
в тому
числі:
базової мо- ДКБ "Пів- 1996 1996 1996
делі денне", р. р. р.

м. Дніпро-

петровськ,

ВАТ "Хер-

сонські

комбайни",

м. Херсон

Головне

спеціальне

конструк-

торське

бюро із

жниварок

(ГСКБ із

жниварок),

м. Бер-

дянськ,

Українсь-

кий науко-

во-дослід-

ний інсти-

тут меха-

нізації та

електрифі-

кації

сільського

господар-

ства

(УкрНДІМЕСГ),

смт Глева-

ха Київсь-

кої облас-

ті,

Українсь-

кий науко-

во-дослід-

ний інсти-

тут

сільсько-

госпо-

дарського

машинобу-

дування

(УкрНДІСГОМ),

м.Харків
удоскона- ДКБ "Пів- 1997 1998 1998
леної денне", р. р. р.
моделі м. Дніпро-

петровськ,

ВАТ "Хер-

сонські

комбайни",

ГСКБ із

жниварок,

м. Бер-

дянськ,

УкрНДІМЕСГ,

смт Глева-

ха Київсь-

кої облас-

ті,

УкрНДІСГОМ,

м.Харків
2. Ство-
рення
конструк-
ції ком-
байна з
роторною
схемою мо-
лотиль-
но-сепару-
ючого аг-
регату,
в тому
числі:
базової ДКБ "Пів- 1996 1997 1997
моделі денне", р. р. р.

м. Дніпро-

петровськ,

ВАТ "Хер-

сонські

комбайни",

ГСКБ із

жниварок,

м. Бер-

дянськ,

УкрНДІМЕСГ,

смт Глева-

ха Київсь-

кої облас-

ті,

УкрНДІСГОМ,

м.Харків
удоскона- ДКБ "Пів- 1998 1998 1998
леної мо- денне", р. р. р.
делі м. Дніпро-

петровськ,

ВАТ "Хер-

сонські

комбайни",

ГСКБ із

жниварок,

м. Бер-

дянськ,

УкрНДІМЕСГ,

смт Глева-

ха Київсь-

кої облас-

ті,

УкрНДІСГОМ,

м.Харків
3. Органі-
зація ви-
робництва
комбайнів,
у тому
числі:
з класич- ВАТ "Хер- 1996- 1996- 1997-
ною схемою сонські 1998 1998 1998
молотиль- комбайни", рр. рр. рр.
но-сепару- ВАТ "Пер-
ючого аг- шотравне-
регату вий завод

сільсько-

госпо-

дарських

машин",

м.Бер-

дянськ,

ВАТ "Серп

і молот",

м.Харків,

ВАТ "Гід-

росила",

м.Кірово-

град
з роторною ВАТ "Хер- 1997 1998 1998
схемою мо- сонські р. р. р.
лотиль- комбайни",
но-сепару- ВАТ "Пер-
ючого аг- шотравне-
регату вий завод

сільсько-

госпо-

дарських

машин",

м.Бер-

дянськ,

ВАТ "Серп

і молот",

м.Харків,

ВАТ "Гід-

росила",

м.Кірово-

град
——————————————————— Примітка. Терміни передачі конструкторської документації

уточнюються суміжниками згідно з календарними

планами виконання робіт.

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 2

до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 травня 1996 р. N 538
ОБСЯГИ

виробництва зернозбиральних комбайнів

та комплектуючих виробів до них
————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування | Завод-виготівник | |в тому числі за роками продукції | |Усього |—————————————————————— | | | 1996 | 1997 | 1998 ————————————————————————————————————————————————————————————————— Зернозбираль- ВАТ "Херсонські 1313 13/3 300 1000
ні комбайни комбайни"
з класичною
(роторною)
схемою моло-
тильно-сепа-
руючого агре-
гату
Пристосування
та обладнання
до комбайнів:
хедер для ВАТ "Першотрав- 1313 13 300 1000
культур невий завод

сільськогоспо-

дарських машин",

м.Бердянськ
платфор- -"- 655 5 150 500
ми-підбирачі
обладнання -"- 655 5 150 500
для збирання
сої, круп'я-
них та ін-
ших культур
копнувачі ВАТ "Херсонські 655 5 150 500

комбайни"
пристосування ВАТ "Херсонські 1313 13 300 1000
для збирання комбайни"
кукурудзи
пристосування -"- 1313 13 300 1000
для збирання
соняшнику
подрібнювачі -"- 655 5 150 500
двигуни з ВАТ "Серп і мо- 1313 13 300 1000
муфтою зчеп- лот", м.Харків
лення
шини низького ВАТ "Білоцерків- 5252 52 1200 4000
тиску (комп- шина", завод 2,
лектів) Київська область
елементи сис- НВО "Славутич" 1313 13 300 1000
теми автома- м.Київ
тичного кон-
тролю та уп-
равління
(комплектів)
гумотехнічні ВАТ "Білоцер- 1313 13 300 1000
вироби (комп- ківський завод
лектів) гумо-технічних

виробів", Ки-

ївська область
скло тоноване Завод "Пролета- 1313 13 300 1000
(комплектів) рів", м.Лиси-

чанськ
рукава висо- ВАТ "Рівненський 1313 13 300 1000
кого тиску завод тракторних
(комплектів) агрегатів"
троси дистан- -"- 1313 13 300 1000
ційного уп-
равління
(комплектів)
бортові ре- ВАТ "Терно- 2626 26 600 2000
дуктори для пільський ком-
ведучих мостів байновий завод"
агрегати гід- підприємства 1313 13 300 1000
равлічних Мінмашпрому
систем (комп-
лектів)
електричне -"- 1313 13 300 1000
устаткування
(комплектів)
————————————————— Примітка. Обсяги виробництва уточнюються згідно з щорічними

угодами на поставку продукції.
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Додаток N 3

до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 травня 1996 р. N 538
ОБСЯГИ

фінансування технічного переоснащення

і реконструкції діючих виробництв та

створення потужностей для виробництва

зернозбиральних комбайнів і

комплектуючих виробів
(млрд.крб.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Найменування підприємств та | |в тому числі за роками організацій |Усього |—————————————————————— | | 1996 | 1997 | 1998 ————————————————————————————————————————————————————————————————— У цілому по підприємствах, 11500 3100 4590 3810
у тому числі:
ВАТ "Херсонські комбайни" 7440 2050 2820 2570
ВАТ "Першотравневий завод 1090 425 525 140
сільськогосподарських машин",
м.Бердянськ
ВАТ "Серп і молот", 1150 300 600 600
м.Харків
ВАТ "Гідросила", 280 80 100 100
м.Кіровоград
Підприємства Мінмашпрому, 1190 245 545 400
Мінпрому - виготівники
комплектуючих виробів ———————————————————————— Примітка. Обсяги фінансування у 1997 і 1998 роках створення

потужностей уточнюються в установленому порядку під

час формування державного бюджету.

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

Додаток N 4

до постанови Кабінету Міністрів України

від 17 травня 1996 р. N 538
ОБСЯГИ

фінансування робіт із створення конструкцій

зернозбиральних комбайнів
(млрд.крб.) ————————————————————————————————————————————————————————————————— | |в тому числі за роками Найменування робіт |Усього |—————————————————————— | | 1996 | 1997 | 1998 ————————————————————————————————————————————————————————————————— Науково-дослідні, дослідно-конс- 2990 995 1130 865
трукторські роботи, виготовлення
дослідних зразків комбайнів та
їх випробування
в тому числі
за рахунок асигнувань Мінсіль- 200 60 70 70
госппроду (науково-дослідні ро-
боти і випробування)

Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: