open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
Протокольне рішення

про Перспективний план інтеграційного

розвитку Співдружності Незалежних

Держав у 1996-1997 рр.

Дата підписання: 17.05.1996 Дата набрання чинності для України: 17.05.1996
Рада глав держав Співдружності Незалежних Держав
вирішила:
доручити Раді глав урядів Співдружності Незалежних Держав
внести до проекту Перспективного плану інтеграційного розвитку
Співдружності Незалежних Держав у 1996-1997 рр. необхідні зміни і
доповнення з урахуванням висловлених зауважень і пропозицій та
подати його на чергове засідання Ради глав держав Співдружності.
Голова Ради глав держав
Співдружності Незалежних Держав
(підпис)
Б. Єльцин
Проект
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

інтеграційного розвитку

Співдружності Незалежних Держав

у 1996-1997 рр.
I. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
------------------------------------------------------------------------ Найменування | Орган СНД, |Терміни|Статутний орган,| розроблювальних проектів | відповідальний | | що приймає | і проведених заходів | за виконання | | рішення | --------------------------+------------------+-------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------------------------------------------------------------| 1. ЕКОНОМІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО | 1.1. Загальноекономічні документи | ----------------------------------------------------------------------| Концепція економічного|МЕК за участю| III | СГГ | інтеграційного розвитку|наукових |квартал| | Співдружності Незалежних|організацій держав|1996 р.| | Держав |- учасниць СНД | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про взаємодію держав|МЕК разом із| III | СГП | - учасниць СНД у|зацікавленими |квартал| | проведенні структурної|міждержавними і|1996 р.| | перебудови національних|міжурядовими | | | економік |органами СНД | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Модельні закони про|Правова | III | СГП, МПА | транснаціональні |консультативна |квартал| | корпорації, регулювання|рада, |1996 р.| | міждержавного ринку цінних|Науково-консульта-| | | паперів, про акціонерні|тивний центр | | | товариства і про іпотеку |приватного права | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Порядок контролю за|МЕК, Рада| III | СГП | реекспортом товарів і|керівників |квартал| | видачею дозволів на|зовнішньоекономіч-|1996 р.| | реекспорт |них відомств | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція створення|МЕК, Міждержавна| III | МЕК | механізму антимонопольного|рада з|квартал| | регулювання в рамках|антимонопольної |1996 р.| | єдиного економічного|політики за участю| | | простору СНД |наукових | | | |організацій | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Протокол про механізм|МЕК, Рада| III | СГП | реалізації Угоди про|керівників |квартал| | створення зони вільної|зовнішньоекономіч-|1996 р.| | торгівлі держав - учасниць|них відомств | | | СНД від 15 квітня 1994 р. | | | | ( 997_051 ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Основи єдиної методології|МЕК, Міждержавна| IV | СГП | ціноутворення на продукцію|рада з|квартал| | і послуги природних|антимонопольної |1996 р.| | монополій на основі|політики за участю| | | погоджених методів|інших зацікавлених| | | калькулювання собівартості|міждержавних і| | | продукції та здійснення|міжурядових | | | регулювання цін і тарифів |органів СНД і| | | |наукових | | | |організацій | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про механізм|МЕК, Міждержавна| I | МЕК | контролю за дотриманням|рада з|квартал| | антимонопольних вимог при|антимонопольної |1997 р.| | створенні |політики | | | транснаціональних структур| | | | (у тому числі| | | | фінансово-промислових | | | | груп) за участю| | | | господарюючих суб'єктів| | | | держав - учасниць СНД | | | | ----------------------------------------------------------------------| 1.2. Формування Митного союзу | ----------------------------------------------------------------------| Положення про порядок|МЕК | II | МЕК | організації взаємодії| |квартал| | міністерств і відомств| |1996 р.| | держав - учасниць Митного| | | | союзу з Міждержавним| | | | економічним Комітетом | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| План заходів щодо|МЕК | II | МЕК | розширення Митного союзу з| |квартал| | урахуванням | |1996 р.| | різношвидкісного характеру| | | | проведення реформ і| | | | особливостей стану| | | | економіки окремих держав -| | | | учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Протокол про механізм|МЕК | II | МЕК | взаємних консультацій між| |квартал| | державами - учасницями| |1996 р.| | Митного союзу і прийняття| | | | ними рішень щодо зміни| | | | чинних нормативних актів у| | | | галузі тарифного| | | | регулювання | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Протокол про єдині форми|Міждержавний | III | МЕК | статистичної звітності з|статистичний |квартал| | зовнішньоекономічної |комітет СНД за|1996 р.| | діяльності для|участю Ради| | | господарюючих суб'єктів|керівників митних| | | держав - учасниць Митного|служб, Ради| | | союзу |керівників | | | |зовнішньоекономіч-| | | |них відомств | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція розвитку Митного|МЕК за участю| III | МЕК | союзу держав - учасниць|міждержавних і|квартал| | СНД |міжурядових |1996 р.| | |органів СНД і| | | |наукових | | | |організацій | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про торговельні|МЕК, Рада| III | СГГ | режими держав - учасниць|керівників |квартал| | Митного союзу у відносинах|зовнішньоекономіч-|1996 р.| | з третіми країнами й|них відомств | | | економічними угрупованнями| | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про єдині принципи|МЕК, Рада| III | СГП | здійснення валютного|керівників митних|квартал| | контролю митними службами|служб |1996 р.| | держав - учасниць Митного| | | | союзу | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Протокол про створення|МЕК, Рада| II | СГП | загальної митної території|керівників митних|квартал| | держав - учасниць Митного|служб, Рада|1997 р.| | союзу |керівників | | | |зовнішньоекономіч-| | | |них відомств | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода держав - учасниць|МЕК, Міждержавна| III | СГП | Митного союзу про|рада з|квартал| | конкуренцію й обмеження|антимонопольної |1997 р.| | монополістичної діяльності|політики | | | на товарних ринках | | | | ----------------------------------------------------------------------| 1.3. Створення Платіжного і Валютного союзів | ----------------------------------------------------------------------| Положення про порядок|Міждержавний | II | МЕК | здійснення |валютний комітет|квартал| | платіжно-розрахункових |разом з|1996 р.| | операцій між|Міждержавним | | | господарюючими суб'єктами|банком і за участю| | | держав - учасниць,|національних | | | Платіжного союзу |(центральних) | | | |банків, | | | |національних | | | |міністерств | | | |фінансів | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Конвенція про координацію|Міждержавний | III | СГП | діяльності на ринках|валютний комітет|квартал| | цінних паперів держав -|за участю|1996 р.| | учасниць СНД |національних | | | |(центральних) | | | |банків і фондових| | | |бірж | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Протокол про умови,|Міждержавний | III | СГП | порядок і процедуру|валютний комітет,|квартал| | входження держав -|Міждержавний банк |1996 р.| | учасниць СНД у Платіжний| | | | союз | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція принципів|Міждержавний | III | СГГ | котирувань національних|валютний комітет|квартал| | валют |за участю|1996 р.| | |національних | | | |(центральних) | | | |банків і| | | |національних | | | |міністерств | | | |фінансів | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про загальні|Міждержавний | III | МЕК | принципи бухгалтерського|валютний комітет,|квартал| | обліку й аудиту в державах|Міждержавний банк |1996 р.| | - учасницях СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Конвенція про єдині|Міждержавний | III | СГП | принципи визначення|валютний комітет,|квартал| | ліквідності застави в|МЕК за участю|1996 р.| | державах - учасницях СНД |національних | | | |(центральних) | | | |банків, | | | |національних | | | |міністерств | | | |фінансів, | | | |національних | | | |академій наук | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про загальні|Міждержавний | III | СГП | принципи страхування|валютний комітет,|квартал| | економічних ризиків у|МЕК за участю|1996 р.| | державах - учасницях СНД |національних | | | |страхових компаній| | | |і наукових| | | |організацій у| | | |галузі економіки | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Єдині правила розрахунку і|Міждержавний | IV | МЕК | клірингу з операцій з|валютний комітет |квартал| | цінними паперами на| |1996 р.| | території держав -| | | | учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Методика з уніфікації|Міждержавний | IV | МЕК | калькулювання собівартості|валютний комітет,|квартал| | і ціноутворення в державах|МЕК за участю|1996 р.| | - учасницях СНД |наукових | | | |організацій у| | | |галузі економіки | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Конвенція з податкової|Міждержавний | IV | СГГ | політики держав - учасниць|валютний комітет,|квартал| | СНД |МЕК за участю|1996 р.| | |національних | | | |податкових служб | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Договір про взаємне|Міждержавний | II | СГП | співробітництво з питань|валютний комітет,|квартал| | роботи податкових служб|МЕК за участю|1997 р.| | держав - учасниць|національних | | | Платіжного союзу |податкових служб | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція формування|Міждержавний | IV | СГГ | Валютного союзу держав -|валютний комітет|квартал| | учасниць СНД |за участю|1996 р.| | |національних | | | |(центральних) | | | |банків, | | | |міністерств | | | |фінансів | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про введення в|Міждержавний | IV | МВК | державах - учасницях СНД|валютний комітет|квартал| | однакової (стандартної)|за участю|1996 р.| | документації при|національних | | | здійсненні банківських|(центральних) | | | операцій |банків, | | | |Міждержавного | | | |банку | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про поетапне|Міждержавний | I | СГП | формування Валютного союзу|валютний комітет,|квартал| | держав - учасниць СНД |Міждержавний банк|1997 р.| | |за участю| | | |національних | | | |(центральних) | | | |банків | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Протокол про погоджені|Міждержавний | I | СГП | заходи для стабілізації|валютний комітет,|квартал| | національних валют |Міждержавний банк|1997 р.| | |за участю| | | |національних | | | |(центральних) | | | |банків | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про єдині принципи|Міждержавний | II | СГП, | валютного регулювання в|валютний комітет,|квартал| національні | державах - учасницях СНД |Міждержавний банк,|1997 р.| (центральні) | |МЕК за участю| | банки | |національних | | | |(центральних) | | | |банків і| | | |міністерств | | | |фінансів | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| План поетапного формування|Міждержавний | II | МЕК | на території держав -|валютний комітет|квартал| | учасниць СНД Валютного|за участю|1997 р.| | союзу |національних | | | |(центральних) | | | |банків і| | | |міністерств | | | |фінансів | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про випуск і|Міждержавний банк| III | СГП | введення в дію|за участю|квартал| | міждержавних кредитних|національних |1997 р.| | зобов'язань |(центральних) | | | |банків | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Декларація про міждержавну|Міждержавний | IV | СГГ | валютну одиницю і|валютний комітет|квартал| | створення зони обігу|за участю|1997 р.| | міждержавної валютної|національних | | | одиниці |міністерств | | | |фінансів і| | | |національних | | | |(центральних) | | | |банків | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Єдині правила проведення|Міждержавний | IV | СГП, | торгів на валютних біржах|валютний комітет|квартал| національні | держав - учасниць СНД і|за участю|1997 р.| (центральні) | Порядок встановлення|національних | | банки | центральними |(центральних) | | | (національними) банками|банків, | | | курсів іноземних валют і|Міждержавного | | | використання цих курсів |банку і| | | |міністерств | | | |фінансів | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Протокол про створення і|Міждержавний | IV | МЕК | функціонування |валютний комітет,|квартал| | стабілізаційних фондів|Міждержавний банк|1997 р.| | національних (центральних)|за участю| | | банків |національних | | | |(центральних) | | | |банків | | | ----------------------------------------------------------------------| 2. СТВОРЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОСТОРУ | ----------------------------------------------------------------------| Програма першочергових|Міждержавний | III | МЕК | заходів щодо створення|комітет з|квартал| | єдиного |науково-техноло- |1996 р.| | науково-технологічного |гічного розвитку| | | простору держав - учасниць|(МК НТР),| | | СНД |Міждержавна | | | |науково-технічна | | | |рада (МНТР) | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Положення про Міждержавну|МК НТР, МНТР | III | МЕК | науково-технічну раду зі| |квартал| | змінами і доповненнями | |1996 р.| | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про формування і|МК НТР, МНТР | IV | СГП | статус міждержавних| |квартал| | наукових і| |1996 р.| | науково-технологічних | | | | програм і проектів | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Конвенція про створення і|МК НТР, МНТР | IV | СГГ | статус міжнародних| |квартал| | наукових організацій | |1996 р.| | --------------------------+------------------+-------+----------------| Конвенція про створення і|МК НТР, МНТР | IV | СГГ | статус міжнародних| |квартал| | науково-дослідних центрів | |1996 р.| | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про створення|МК НТР, МНТР | IV | МЕК | Міжбібліотечного | |квартал| | абонемента держав -| |1996 р.| | учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про порядок|МК НТР | IV | СГП | безвалютного обміну| |квартал| | науковими виданнями та| |1996 р.| | періодикою, перекладною| | | | закордонною науковою і| | | | науково-педагогічною | | | | літературою | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про вільний доступ|МК НТР | IV | СГП | до відкритої| |квартал| | науково-технічної | |1996 р.| | інформації і матеріалів,| | | | що не мають комерційного| | | | характеру | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Установчі документи зі|МК НТР | IV | МЕК | створення Міжнародного| |квартал| | наукового центру на базі| |1996 р.| | Фізико-технічного | | | | інституту ім. А. Ф. Іоффе| | | | (м. Санкт-Петербург) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Установчі документи зі|МК НТР | IV | МЕК | створення Міжнародного| |квартал| | науково-технічного центру| |1996 р.| | зі зварювання і| | | | споріднених технологій на| | | | базі МНТК "ІЕЗ ім. Є. О.| | | | Патона" (м. Київ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про порядок|МК НТР, МНТР | IV | СГП | залучення до виконання| |квартал| | національних | |1996 р.| | науково-технологічних | | | | програм дослідницьких| | | | центрів, вчених і фахівців| | | | держав - учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про створення|МК НТР | IV | СГГ | Міждержавного Фонду| |квартал| | науково-технічного | |1997 р.| | співробітництва держав -| | | | учасниць СНД | | | | ----------------------------------------------------------------------| 3. СПІВРОБІТНИЦТВО У ВИРОБНИЧІЙ ТА ІНВЕСТИЦІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ | 3.1. Співробітництво в галузевих комплексах | ----------------------------------------------------------------------| Угода про співробітництво|МЕК за участю| III | СГП | в легкій промисловості|національних |квартал| | держав - учасниць СНД |відомств легкої|1996 р.| | |промисловості, | | | |Об'єднання | | | |профспілок | | | |працівників | | | |текстильної і| | | |легкої | | | |промисловості | | | |суверенних | | | |незалежних держав | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма забезпечення|Міждержавна рада| III | СГП | сільськогосподарською |керівників |квартал| | технікою агропромислових|міністерств і|1996 р.| | комплексів держав -|відомств зі| | | учасниць СНД на 1996-2000|співробітництва в| | | рр. |галузі | | | |машинобудування, | | | |Міжурядова рада з| | | |питань АПК, МЕК | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про загальний|Міжурядова рада з| IV | СГП | аграрний ринок держав -|питань АПК, МЕК |квартал| | учасниць СНД | |1996 р.| | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про спільні заходи|Міждержавна рада| IV | СГП | для розвитку експортного|керівників |квартал| | потенціалу машинобудівного|міністерств і|1996 р.| | комплексу держав -|відомств зі| | | учасниць СНД |співробітництва в| | | |галузі | | | |машинобудування | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про проведення|Міждержавна рада| I | СГП | погодженої промислової|керівників |квартал| | політики в галузі|міністерств і|1997 р.| | машинобудування і|відомств зі| | | приладобудування |співробітництва в| | | |галузі | | | |машинобудування | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма погоджених дій|Міжурядова рада з | I | СГП | щодо формування загального|питань АПК, МЕК |квартал| | аграрного ринку держав -| |1997 р.| | учасниць в СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Пакет документів із|Міжурядова рада з | I | СГП | економічного механізму|питань АПК, МЕК |квартал| | функціонування єдиного| |1997 р.| | аграрного ринку держав -| | | | учасниць СНД | | | | ----------------------------------------------------------------------| 3.2. Співробітництво в паливно-енергетичному комплексі | ----------------------------------------------------------------------| Угода про проведення|Міжурядова рада з| II | СГП | погодженої політики в|нафти і газу, МЕК |квартал| | галузі транзиту нафти і| |1996 р.| | нафтопродуктів ( 997_081 )| | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма співробітництва|Міжурядова рада| II | СГП | держав - учасниць|керівників |квартал| | Співдружності в галузі|міністерств і|1996 р.| | хімічної та нафтохімічної|відомств держав -| | | промисловості на 1996-2000|учасниць | | | рр. |Співдружності | | | |зі співробітництва| | | |в галузі хімії та| | | |нафтохімії | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція співробітництва|Міжнародна | III | СГП | держав - учасниць|паливно-енергетич-|квартал| | Співдружності в галузях|на асоціація, |1996 р.| | паливно-енергетичного |Міжурядова рада з| | | комплексу |нафти і газу,| | | |Електроенергетична| | | |рада, Міждержавне| | | |Євроазіатське | | | |об'єднання вугілля| | | |і металу, МЕК | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про формування|Електроенергетична| III | СГП | Електроенергетичного союзу|рада, Міжурядова|квартал| | держав - учасниць СНД |рада з нафти і|1996 р.| | |газу, Міждержавне| | | |Євроазіатське | | | |об'єднання вугілля| | | |і металу | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Перспективний план|Мінспівробітництва| III | СГП | розвитку співробітництва в|Росії, органи|квартал| | мирному використанні|управління атомною|1996 р.| | атомної енергії,|енергетикою і| | | підвищенні безпеки ядерних|промисловістю | | | установок |Республіки | | | |Вірменія, | | | |Республіки | | | |Білорусь, | | | |Російської | | | |Федерації, | | | |Республіки | | | |Узбекистан, | | | |України та ін.,| | | |МЕК | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про довгострокові і|Органи управління| IV | СГП | негайні заходи щодо|атомної енергетики|квартал| | забезпечення безпечної|і промисловості|1996 р.| | експлуатації |Республіки | | | атомно-енергетичних |Вірменія, | | | комплексів |Республіки | | | |Білорусь, | | | |Російської | | | |Федерації, | | | |Республіки | | | |Узбекистан, | | | |України та ін. | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про основні принципи|Міжурядова рада з| IV | СГП | співробітництва держав -|нафти і газу,|квартал| | учасниць Співдружності в|Електроенергетична|1996 р.| | галузях |рада, Міждержавне| | | паливно-енергетичного |Євроазіатське | | | комплексу |об'єднання вугілля| | | |і металу, МЕК | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про стратегії|Органи управління| II | СГГ | розвитку атомної|атомної енергетики|квартал| | енергетики в регіонах|і промисловості|1997 р.| | держав - учасниць СНД |Республіки | | | |Вірменія, | | | |Республіки | | | |Білорусь, | | | |Російської | | | |Федерації, | | | |Республіки | | | |Узбекистан, | | | |України та ін. | | | ----------------------------------------------------------------------| 3.3. Конверсія оборонних галузей промисловості | ----------------------------------------------------------------------| Пакет документів, що|РМО, МЕК | II | СГП | регламентують створення і| |квартал| | функціонування об'єднаної| |1996 р.| | системи ППО держав -| | | | учасниць СНД ( 997_455 ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про створення|Державний концерн| III | СГП | Міждержавної |Російської |квартал| | фінансово-промислової |Федерації "Граніт"|1996 р.| | групи "Граніт" | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про порядок|МКВЕС, МЕК | IV | СГП | взаємодії при здійсненні| |квартал| | експорту спецмайна в треті| |1996 р.| | країни | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про основні напрями|МКВЕС, МЕК,| II | СГП | довгострокової |Міждержавна рада|квартал| | спеціалізації в оборонних|керівників |1997 р.| | галузях промисловості|міністерств і| | | держав - учасниць СНД |відомств із| | | |співробітництва в| | | |галузі | | | |машинобудування | | | ----------------------------------------------------------------------| 3.4. Співробітництво у виробничій і інвестиційній діяльності | ----------------------------------------------------------------------| Конвенція про захист прав |Міждержавний | II | СГГ | інвестора |валютний комітет,|квартал| | |МЕК |1996 р.| | --------------------------+------------------+-------+----------------| Конвенція про створення|Рада керівників| IV | СГГ | транснаціональних |міністерств і|квартал| | корпорацій |відомств із|1996 р.| | |співробітництва в| | | |галузі | | | |машинобудування, | | | |МЕК | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про взаємне визнання|Міждержавна рада з| IV | СГП | державних ліцензій на|будівельної |квартал| | здійснення будівельної|діяльності, МЕК |1996 р.| | діяльності, виданих| | | | ліцензійними органами| | | | держав - учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про підтримку і|Міждержавні та| IV | СГП | розвиток малого|міжурядові органи|квартал| | підприємництва |СНД, МЕК |1996 р.| | --------------------------+------------------+-------+----------------| Конвенція про сертифікацію|Міждержавна рада з| I | СГП | будівельної техніки і|будівельної |квартал| | продукції, що випускається|діяльності, МЕК |1997 р.| | на території держав -| | | | учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Конвенція про будівельні|Міждержавна рада з| III | СГГ | норми, правила і стандарти|будівельної |квартал| | на території держав -|діяльності, МЕК |1997 р.| | учасниць СНД | | | | ----------------------------------------------------------------------| 4. СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ТРАНСПОРТУ І ЗВ'ЯЗКУ | ----------------------------------------------------------------------| Концепція встановлення|Координаційні | II | СГП | погодженої тарифної|транспортні збори,|квартал| | політики на транспортні|Рада із|1996 р.| | послуги |залізничного | | | |транспорту, Рада з| | | |авіації і| | | |використання | | | |повітряного | | | |простору, | | | |Міждержавна рада| | | |шляховиків | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Схема єдиного|Координаційні | I | СГП | транспортного простору|транспортні |квартал| | держав - учасниць СНД,|збори, Рада з|1997 р.| | включаючи залізничний,|залізничного | | | повітряний, водний,|транспорту, Рада з| | | автомобільний види|авіації і| | | транспорту і їхня|використання | | | взаємодія з трубопровідним|повітряного | | | транспортом |простору, | | | |Міждержавна рада| | | |шляховиків, | | | |Міждержавний | | | |авіаційний Комітет| | | |(МАК) | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма захисту|Координаційні | III | МЕК | навколишнього природного|транспортні збори,|квартал| | середовища від шкідливого|Рада з|1997 р.| | впливу транспортних|залізничного | | | засобів і систем |транспорту, Рада з| | | |авіації і| | | |використання | | | |повітряного | | | |простору, | | | |Міждержавна рада| | | |шляховиків | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про страхування|МЕК за участю| III | СГП | цивільної відповідальності|відповідних |квартал| | перевізників, що|міждержавних і|1997 р.| | здійснюють міждержавні|міжурядових | | | перевезення, перед|органів СНД | | | пасажирами на морському,| | | | водному (річковому),| | | | залізничному й| | | | автомобільному транспорті | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма забезпечення|Координаційні | III | МЕК | безпеки пасажирів і|транспортні збори,|квартал| | схоронності перевезених|Рада з|1997 р.| | вантажів на транспорті |залізничного | | | |транспорту, Рада з| | | |авіації і| | | |використання | | | |повітряного | | | |простору, | | | |Міждержавна рада| | | |шляховиків | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма спільного|Координаційні | IV | СГП | використання транспортних|транспортні збори,|квартал| | інфраструктур держав -|Рада з|1997 р.| | учасниць СНД з урахуванням|залізничного | | | положень Концепції|транспорту, Рада з| | | встановлення погодженої|авіації і| | | тарифної політики на|використання | | | транспортні послуги і|повітряного | | | Схеми єдиного|простору, | | | транспортного простору|Регіональна | | | держав - учасниць СНД |співдружність у| | | |галузі зв'язку,| | | |Міждержавна рада з| | | |космосу, | | | |Міждержавна рада| | | |шляховиків | | | ----------------------------------------------------------------------| 5. СПІВРОБІТНИЦТВО В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА | ----------------------------------------------------------------------| Угода про контроль за|Міждержавна | I | МЕК | транскордонними |екологічна рада |квартал| | перевезеннями небезпечних| |1996 р.| | та інших відходів | | | | ( 997_312 ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про співробітництво|МЕК, наукові| III | СГП | в галузі вивчення,|установи й|квартал| | розвідки і використання|організації держав|1996 р.| | мінерально-сировинних |Співдружності | | | ресурсів держав - учасниць| | | | СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Пропозиції щодо участі|МЕК, наукові| III | МЕК | держав - учасниць СНД у|установи й|квартал| | порятунку басейну|організації держав|1996 р.| | Аральського моря |Співдружності | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма проведення|МЕК за участю| IV | МЕК | державами - учасницями СНД|Міждержавної |квартал| | спільних заходів в галузі|екологічної ради,|1996 р.| | охорони навколишнього|Міждержавної ради| | | природного середовища,|з надзвичайних| | | попередження і ліквідації|ситуацій, | | | надзвичайних ситуацій |національних | | | |наукових установ| | | |держав - учасниць| | | |СНД | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Пропозиції щодо спільного|МЕК, наукові| II | СГП | використання природних|установи й|квартал| | ресурсів басейнів морів,|організації держав|1997 р.| | річок і озер держав -|- учасниць| | | учасниць СНД |Співдружності | | | ----------------------------------------------------------------------| 6. ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ | ----------------------------------------------------------------------| Система єдиних|Міждержавний | II | МЕК | інформаційно-статистичних |статистичний |квартал| | даних і перелік основних|комітет, МЕК |1996 р.| | статистичних показників з| | | | соціально-економічних | | | | питань розвитку| | | | інтеграційних процесів у| | | | державах - учасницях СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція формування|Виконавчий | IV | СГП | інформаційного простору|Секретаріат |квартал| | Співдружності Незалежних|Співдружності за|1996 р.| | Держав |участю держав і| | | |органів | | | |Співдружності | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Система обміну матеріалами|Виконавчий | III | СГП | інформаційних агентств|Секретаріат |квартал| | держав - учасниць СНД |Співдружності |1996 р.| | |разом з| | | |Інформаційною | | | |радою СНД | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Принципи регулювання|МЕК | I | МЕК | ціноутворення, | |квартал| | оподатковування, митних| |1997 р.| | зборів на інформаційні| | | | товари і послуги на| | | | території держав -| | | | учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Реалізація другого етапу|Виконавчий | I | СГП | автоматизованої системи|Секретаріат СНД |квартал| | обміну інформацією держав| |1997 р.| | - учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Розроблення міждержавної|Міждержавний | I | МЕК | інформаційної системи|статистичний |квартал| | "Статистика" |комітет |1997 р.| | ----------------------------------------------------------------------| 7. СПІВРОБІТНИЦТВО В ГУМАНІТАРНІЙ І СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ | ----------------------------------------------------------------------| Програма культурного|Рада з культурного| II | МЕК | співробітництва між|співробітництва |квартал| | державами - учасницями СНД|держав - учасниць|1996 р.| | на період до 2000 р. |СНД, МЕК | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Установчі документи щодо|Рада з культурного| II | СГП | створення Фонду підтримки|співробітництва |квартал| | культурного |держав - учасниць|1996 р.| | співробітництва |СНД, МЕК | | | держав - учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Міждержавна комплексна|Комітет у справах| II | МЕК | програма охорони здоров'я|воїнів-інтернаціо-|квартал| | і реабілітації|налістів при Раді|1996 р.| | воїнів-інтернаціоналістів |глав урядів держав| | | і членів їхніх родин на|- учасниць СНД | | | 1997-2000 рр. | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція формування|Консультативна | II | СГП | загального ринку праці і|рада з праці,|квартал| | регулювання міграції|міграції і|1996 р.| | робочої сили |соціального | | | |захисту населення | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода щодо запобігання|Консультативна | III | СГП | нелегальної трудової|рада з праці,|квартал| | міграції й організації|міграції і|1996 р.| | міграційного контролю в|соціального | | | рамках держав - учасниць|захисту населення | | | СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Програма розвитку охорони|Рада із| III | МЕК | здоров'я, медичної і|співробітництва в|квартал| | фармацевтичної |галузі охорони|1996 р.| | промисловості, |здоров'я | | | профілактики захворювань і| | | | забезпечення | | | | санітарно-епідеміологічно-| | | | го благополуччя в державах| | | | - учасницях СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про взаємне визнання|МЕК, | III | СГП | пільг і гарантій для|Консультативна |квартал| | громадян, потерпілих від|рада з праці,|1996 р.| | впливу радіації|міграції і| | | (Чорнобиль, |соціального | | | Семипалатинськ, "Маяк" та|захисту | | | ін.) |населення, Рада із| | | |співробітництва в| | | |галузі охорони| | | |здоров'я | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Концепція загальних|Консультативна | IV | СГП | принципів надання|рада з праці,|квартал| | соціальних гарантій|міграції і|1996 р.| | малозабезпеченим |соціального | | | категоріям населення та|захисту населення | | | особам, що потребують| | | | соціальної підтримки | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про документ єдиного|Консультативна | IV | СГП | зразка, що підтверджує|рада з праці,|квартал| | трудову діяльність|міграції і|1996 р.| | працівників на|соціального | | | підприємствах, в|захисту населення | | | організаціях і установах| | | | усіх форм власності держав| | | | - учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про загальні|Консультативна | IV | СГП | принципи інформаційної|рада з праці,|квартал| | системи ринку праці і|міграції і|1996 р.| | створення бази даних|соціального | | | вакансій в державах -|захисту населення | | | учасницях СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Єдиний |Консультативна | IV | СГП | тарифно-кваліфікаційний |рада з праці,|квартал| | довідник робіт і професій|міграції і|1996 р.| | робітників (ЄТКД) і|соціального | | | Кваліфікаційний довідник|захисту населення | | | посад службовців (КД) для| | | | держав - учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| План заходів щодо|Рада із| IV | СГП | відновлення і розвитку|співробітництва в|квартал| | санаторно-курортних, |галузі охорони|1996 р.| | оздоровчих, туристичних|здоров'я, Рада з| | | установ і організацій з|туризму, МЕК | | | урахуванням інтересів| | | | держав - учасниць| | | | Співдружності | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про єдині принципи|МЕК за участю| II | СГП | організації системи вищої|національних |квартал| | і середньої фахової освіти|органів освіти СНД|1997 р.| | з обліком більш повного| | | | використання | | | | навчально-матеріальної | | | | бази і| | | | науково-педагогічних | | | | кадрів держав - учасниць| | | | СНД, що забезпечують| | | | підвищення віддачі| | | | сукупного інтелектуального| | | | потенціалу Економічного| | | | союзу | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Угода про визнання на|МЕК за участю| III | СГП | територіях держав -|національних |квартал| | учасниць СНД дипломів,|органів освіти|1997 р.| | посвідчень про освіту,|СНД, | | | документів про присвоєння|Консультативна | | | звання, розряду,|рада з праці,| | | кваліфікації й інших|міграції і| | | необхідних для|соціального | | | працевлаштування |захисту населення | | | документів | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Модельний трудовий кодекс|Міжпарламентська | IV | СГП | держав - учасниць СНД, а|Асамблея, Правова|квартал| | також модельні закони про|консультативна |1997 р.| | зайнятість, біженців і|рада, | | | соціальне страхування |Консультативна | | | |рада з праці,| | | |міграції і| | | |соціального | | | |захисту населення,| | | |МЕК | | | -----------------------------------------------------------------------
II. РОЗВИТОК ВІЙСЬКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА В

СПІВДРУЖНОСТІ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВ
------------------------------------------------------------------------ Найменування | Орган СНД, |Терміни|Статутний орган,| розроблювальних проектів | відповідальний | | що приймає | і проведених заходів | за виконання | | рішення | --------------------------+------------------+-------+----------------| 1 | 2 | 3 | 4 | ----------------------------------------------------------------------| 1. Загальні заходи | ----------------------------------------------------------------------| Проведення Міжнародної|Виконавчий | IV | РМІД, РМО | науково-практичної |Секретаріат, РМІД,|квартал| | конференції "Розвиток|РМО |1996 р.| | стратегічного партнерства| | | | і військово-політичної| | | | інтеграції держав -| | | | учасниць СНД" | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Підготовка Програми|РМО, міністерства| II | СГГ | розвитку військового|оборони держав -|квартал| | співробітництва держав -|учасниць |1997 р.| | учасниць СНД до 2000 року|Співдружності, | | | (загальні принципи, цілі і|ШКВС | | | завдання розвитку| | | | військового | | | | співробітництва, | | | | пріоритетні напрями| | | | розвитку військового| | | | співробітництва в| | | | політичній, економічній і| | | | військовій сферах,| | | | Перспективний план| | | | розвитку військового| | | | співробітництва держав -| | | | учасниць СНД) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Розроблення Концепції|МК ВЕС, РМО, РОМІД|1996 - | СГГ, СГП | військово-технічного | |1997 | | співробітництва держав -| |рр. | | учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Розроблення Програми|РМО, МК ВЕС |1996 - | СГГ, СГП | озброєння держав -| |1997 | | учасниць СНД (ДКБ) | |рр. | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Підготовка Програми|МК ВЕС, РМО |1996 - | СГП | військово-економічного | |1997 | | співробітництва держав -| |рр. | | учасниць СНД, визначення| | | | конкретних заходів для| | | | відновлення коопераційних| | | | зв'язків щодо виробництва| | | | озброєння і військової| | | | техніки | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Підготовка міжурядової|МК ВЕС, РМО, МЕК, | IV | СГП | Угоди про мобілізаційну|РМІД |квартал| | підготовку підприємств| |1997 р.| | промисловості держав -| | | | учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Підготовка міжурядової|МК ВЕС, РМО, МЕК, |1996 р.| СГП | Угоди про взаємне|РМІД | | | розміщення оборонних| | | | замовлень держав -| | | | учасниць СНД, умови| | | | постачань, технічного| | | | обслуговування, ремонту й| | | | утилізації озброєння і| | | | військової техніки | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Розроблення пропозицій із|РМО, МК ВЕС, МЕК | IV | СГП | збереження, розвитку і| |квартал| | використання в існуючій| |1996 р.| | інфраструктурі тилу армій| | | | Співдружності складів і| | | | баз пального, стаціонарних| | | | нафтопроводів, комплектів| | | | польових магістральних| | | | трубопроводів, | | | | автомобільних засобів| | | | заправлення і| | | | транспортування пального | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Експертна оцінка договорів|РМІД, РМО |впро- | СГГ, СГП | і угод у рамках СНД у| |довж | | галузі військового| |1996 | | співробітництва і| |року | | підготовка пропозицій щодо| | | | їх відновлення або| | | | денонсації і про створення| | | | механізму їхньої| | | | реалізації | | | | ----------------------------------------------------------------------| 2. Заходи щодо формування системи безпеки Співдружності на основі | Договору про колективну безпеку ( 997_095 ) і двосторонніх угод | ----------------------------------------------------------------------| Розроблення основних|РМІД, РМО, Генсек| I | СКБ | положень коаліційної|СКБ |квартал| | стратегії держав -| |1997 р.| | учасниць Договору про| | | | колективну безпеку від 15| | | | травня 1992 року| | | | ( 997_095 ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Розроблення принципів|РМІД, РМО, Генсек| IV | СКБ | спільного забезпечення|СКБ |квартал| | регіональної безпеки| |1996 р.| | держав - учасниць Договору| | | | про колективну безпеку від| | | | 15 травня 1992 року| | | | ( 997_095 ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Розроблення пропозицій|РМО | IV | СКБ | щодо організації| |квартал| | регіональних систем| |1996 р.| | колективної безпеки з| | | | вирішенням питань| | | | розподілу регіонів| | | | колективної оборони,| | | | складів, дислокації| | | | Коаліційних угруповань| | | | військ (сил), їхніх| | | | управлінь і всебічного| | | | забезпечення, спільного| | | | використання елементів| | | | військової інфраструктури | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Підготовка документів щодо|РМО |впро- | СГГ, СГП | завершення формування ОС| |довж | | ППО держав - учасниць СНД | |1996 | | | |року | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Розроблення Концепції|РМО | III | СГП | інформатизації | |квартал| | повсякденної діяльності й| |1997 р.| | автоматизації управлінь у| | | | збройних силах держав -| | | | учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Розроблення Концепції|РМО, РМІД, МК ВЕС |впро- | СГГ, СГП | інформаційної безпеки| |довж | | держав - учасниць СНД у| |1996 - | | військовій сфері | |1997 | | | |рр. | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Підготовка міждержавних|РМО, МК ВЕС | IV | СГГ, СГП | нормативно-правових | |квартал| | документів з питань:| |1997 р.| | використання систем| | | | супутникового зв'язку| | | | військового призначення в| | | | інтересах управління| | | | збройними силами держав -| | | | учасниць СНД; | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| організації зв'язків|РМО, МК ВЕС | IV | СГГ, СГП | взаємодії у мережах| |квартал| | телефонного і телеграфного| |1997 р.| | засекреченого та| | | | відкритого зв'язку,| | | | передачі даних і| | | | кольорової графічної| | | | інформації; | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| створення єдиної мережі|РМО, МЕК | III | СГГ, СГП | транспортних комунікацій| |квартал| | оборонного значення, що| |1997 р.| | відповідає вимогам| | | | масового військового руху,| | | | евакуаційних і| | | | народногосподарських | | | | перевезень в інтересах| | | | держав - учасниць Договору| | | | про колективну безпеку | | | | ( 997_095 ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Розроблення Угоди зі|РМО | I | СГГ, СГП | створення Координаційної| |квартал| | ради топографічних служб| |1997 р.| | збройних сил держав -| | | | учасниць СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Підготовка Положення про|генеральні | III | СКБ | Коаліційні угруповання|(головні) штаби|квартал| | військ (сил) держав -|збройних сил |1997 р.| | учасниць Співдружності |держав - учасниць | | | |Співдружності, | | | |Штаб КВС СНД | | | -----------------------------------------------------------------------
III. МИРОТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВ - УЧАСНИЦЬ

СПІВДРУЖНОСТІ
------------------------------------------------------------------------ Найменування | Орган СНД, |Терміни|Статутний орган,| розроблювальних проектів | відповідальний | | що приймає | і проведених заходів | за виконання | | рішення | --------------------------+------------------+-------+----------------| Створення на постійній|РМО, РМІД | IV | СГГ | основі національних| |квартал| | формувань держав -| |1996 р.| | учасниць Співдружності для| | | | використання в операціях з| | | | підтримки миру | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Організація підготовки і|РМО, РМІД |впро- | СГП | навчання військового і| |довж | | цивільного персоналу| |1996 - | | національних формувань| |1997 | | держав - учасниць| |рр. | | Співдружності, призначених| | | | для участі в операціях з| | | | підтримки миру | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Подальший розвиток|РМІД, РМО |впро- | СГГ | правових основ колективної| |довж | | миротворчої діяльності| |1996 - | | держав - учасниць| |1997 | | Співдружності | |рр. | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Розроблення Настанов щодо|РМО | IV | СГГ | підготовки і проведення| |квартал| | операцій з підтримки миру| |1996 р.| | в СНД | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Підготовка Угоди про|РМО, РМІД, МЕК | IV | СГП | матеріально-технічне і| |квартал| | фінансове забезпечення| |1997 р.| | операцій з підтримки миру| | | | в рамках СНД | | | | -----------------------------------------------------------------------
IV. СПІВРОБІТНИЦТВО 3 ПИТАНЬ БОРОТЬБИ ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
------------------------------------------------------------------------ Найменування | Орган СНД, |Терміни|Статутний орган,| розроблювальних проектів | відповідальний | | що приймає | і проведених заходів | за виконання | | рішення | --------------------------+------------------+-------+----------------| Реалізувати Міждержавну|Держави - учасники|1996 - | СГП, СГГ | програму спільних заходів|Співдружності |1997 | | боротьби з організованою| |рр. | | злочинністю та іншими| | | | видами небезпечних| | | | злочинів на території| | | | держав - учасниць СНД на| | | | період до 2000 року | | | | ( 997_327 ) | | | | -----------------------------------------------------------------------
V. СПІВРОБІТНИЦТВО В ПРИКОРДОННИХ ПИТАННЯХ
------------------------------------------------------------------------ Найменування | Орган СНД, |Терміни|Статутний орган,| розроблювальних проектів | відповідальний | | що приймає | і проведених заходів | за виконання | | рішення | --------------------------+------------------+-------+----------------| 3 метою реалізації|РМІД, РКПВ, ШКВС |1996- | СГГ | положень Концепції і| |1997 | | Договору про| |рр. | | співробітництво в охороні| | | | кордонів держав - учасниць| | | | Співдружності Незалежних| | | | Держав з державами, що не| | | | входять у Співдружність| | | | ( 997_071 ), розробити: | | | | Проект Декларації про| | | | принципи підтримання| | | | режиму кордонів держав -| | | | учасниць Співдружності| | | | Незалежних Держав з| | | | третіми країнами | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Проект Угоди про взаємодію|РКПВ |1996 р.| СГГ | прикордонних військ держав| | | | - учасниць Співдружності| | | | Незалежних Держав при| | | | виникненні кризових| | | | ситуацій на зовнішніх| | | | кордонах ( 997_882 ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Проект Угоди про|РКПВ, РМІД |1996- | СГП | співробітництво | |1997 | | прикордонних військ у| |рр. | | сфері прикордонного| | | | контролю в пунктах| | | | пропуску через зовнішні| | | | кордони держав - учасниць| | | | Співдружності | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Проект Угоди про|РКПВ |1996 р.| СГП | співробітництво | | | | прикордонних військ держав| | | | - учасниць Співдружності| | | | Незалежних Держав у| | | | питаннях науково-дослідної| | | | діяльності ( 997_457 ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Проект Програми щодо|РКПВ ПВ|1996- | СГП, РКПВ | реалізації Угоди про|зацікавлених |1997 | | пільгові постачання|держав - учасниць|рр. | | прикордонним військам|Співдружності | | | держав - учасниць| | | | Співдружності спеціальної| | | | техніки прикордонних| | | | військ та інших| | | | матеріальних засобів | | | | ( 997_b47 ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Проект Концепції|РКПВ |1996 р.| СГП | міждержавної підсистеми| | | | інформаційного обміну між| | | | прикордонними військами| | | | держав - учасниць| | | | Співдружності Незалежних| | | | Держав | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Проект Угоди про обмін|РКПВ |1996 р.| СГП | інформацією з питань| | | | охорони зовнішніх кордонів| | | | держав - учасниць| | | | Співдружності ( 997_315 ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Проект Програми щодо|РКПВ |1996 р.| СГП | реалізації Угоди про| | | | співробітництво в| | | | підготовці і підвищенні| | | | кваліфікації військових| | | | кадрів для прикордонних| | | | військ держав - учасниць| | | | Співдружності ( 997_101 ) | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Проект Угоди про|РКПВ |1996 р.| СГП | організацію | | | | санаторно-курортного | | | | лікування й організованого| | | | відпочинку | | | | військовослужбовців і| | | | членів їхніх родин,| | | | робітників та службовців| | | | прикордонних військ держав| | | | - учасниць Співдружності| | | | Незалежних Держав | | | | ( 997_272 ) | | | | -----------------------------------------------------------------------
VI. СПІВРОБІТНИЦТВО В ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІЙ

ДІЯЛЬНОСТІ
------------------------------------------------------------------------ Найменування | Орган СНД, |Терміни|Статутний орган,| розроблювальних проектів | відповідальний | | що приймає | і проведених заходів | за виконання | | рішення | --------------------------+------------------+-------+----------------| Активізація зусиль щодо|РМІД, РМО |Постій-| СГГ, РМІД | врегулювання конфліктів на| |но | | території держав -| | | | учасниць СНД. Налагодження| | | | взаємодії в миротворчій| | | | діяльності | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Продовження в ООН і ОБСЄ|РМІД |Постій-| РМІД | лінії на підвищення| |но | | відповідальності цих| | | | організацій за| | | | врегулювання конфліктів на| | | | території держав -| | | | учасниць СНД і їх велику| | | | причетність у цьому| | | | процесі | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Проведення консультацій|РМІД |Постій-| РМІД | зовнішньополітичних | |но | | відомств зацікавлених| | | | держав - учасниць СНД по| | | | актуальних міжнародних| | | | проблемах | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Проведення багаторівневих|РМІД |Постій-| РМІД | зустрічей між| |но | | Міністерствами закордонних| | | | справ з метою обміну| | | | досвідом і консультацій з| | | | питань зовнішньополітичної| | | | діяльності держав,| | | | регіональної і глобальної| | | | безпеки, а також з питань| | | | сесій ГА ООН, Генеральної| | | | конференції ЮНЕСКО, МАГАТЕ| | | | й інших міжнародних| | | | організацій. Запрошувати| | | | для участі в консультаціях| | | | представників зацікавлених| | | | відомств | | | | --------------------------+------------------+-------+----------------| Розроблення механізму|РМІД, Рада|Постій-| РМІД | координації діяльності|керівників |но | | держав - учасниць СНД у|зовнішньоекономіч-| | | відносинах з міжнародними|них відомств | | | економічними | | | | організаціями: з питань| | | | вступу в ГУТТ/ВТО; з| | | | питань співробітництва з| | | | МВФ, МБРР та іншими | | | | -----------------------------------------------------------------------

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: