open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Н А К А З
N 117 від 21.05.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

20 червня 1996 р.
vd960521 vn117 за N 318/1343
{ Наказ втратив чинність на підставі Рішення Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 1420 ( z1185-09 ) від 19.11.2009 }
Про затвердження Тимчасового положення про депозитарії

та депозитарну діяльність
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішенням

Держкомісціннихпаперів

N 61 ( vr061312-98 ) від 26.05.98 }

На виконання Указу Президента України від 2 березня 1996 року
N 160/96 на підставі розгляду Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку протокол від 17.05.96 р. Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Тимчасове положення про депозитарії та
депозитарну діяльність (додається). 2. Встановити, що вимоги Тимчасового положення є
обов'язковими для виконання всіма особами, які здійснюють
депозитарну діяльність. 3. Контроль за дотриманням вимог Тимчасового положення
особами, які здійснюють депозитарну діяльність покласти на члена
Державної комісії А.Головко.
Голова Комісії О.Мозговий
Затверджено

наказом Державної комісії з

цінних паперів та фондового

ринку 21 травня 1996 року

N 117
( Тимчасове Положення втратило чинність на підставі Рішення

Держкомісціннихпаперів

N 61 ( vr061312-98 ) від 26.05.98 )
Тимчасове Положення

про депозитарії та депозитарну діяльність
Положення розроблене відповідно до Законів України "Про цінні
папери і фондову біржу" ( 1201-12 ), "Про банки і банківську
діяльність" ( 872-12 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ),
"Про захист інформації в автоматизованих системах" ( 80/94-ВР ),
Концепції функціонування та розвитку фондового ринку України,
схваленої Верховною Радою України 22 вересня 1995 року, Указу
Президента України від 19 лютого 1994 року N 55/94 "Про
інвестиційні фонди та інвестиційні компанії", Указу Президента
України від 12 червня 1995 року N 446/95 "Про Державну комісію з
цінних паперів та фондового ринку", Указу Президента України від
2 березня 1996 року N 160/96 "Про внесення змін і доповнень до
Указу Президента від 25 травня 1994 року N 247". Положення про
технічний захист інформації в Україні, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від 9 вересня 1994 року N 632
( 632-94-п ), а також міжнародних стандартів ISO 7775-91 та SWIFT
Securities Messages. Метою Положення є визначення основних понять, правил і
встановлення вимог до провадження та регулювання депозитарної
діяльності в Україні.
Розділ I. Загальні положення
1. Основні терміни та поняття, що вживаються у цьому
Положенні: активи депозитарні - цінні папери (сертифікати цінних
паперів), випущені у паперовій (документарній) формі та/або
глобальні сертифікати цінних паперів, випущені у безпаперовій
(бездокументарній) формі, які передані на зберігання до
депозитарія, а також записи на кореспондентських рахунках ДЕПО в
інших депозитаріях, крім власних; безумовна дія з управління рахунком - списання або
зарахування цінних паперів на рахунку ДЕПО власника без його
розпорядження під час проведення емітентом різних операцій з
цінними паперами, у зв'язку із зміною в громадянському стані; під
час зміни дієздатності, закінчення терміну прав користування
внаслідок передачі цінних паперів у спадщину та у інших випадках,
які не суперечать чинному законодавству; відокремлений (закритий) спосіб зберігання - спосіб
зберігання цінних паперів в депозитаріях, при якому депозитарій
зобов'язується приймати і виконувати доручення депонента щодо
будь-якого конкретного цінного паперу, який обліковується на його
рахунку ДЕПО; глобальний сертифікат емісії - документ, оформлений на весь
випуск цінних паперів у безпаперовій (бездокументарній) формі; депозитарій - юридична особа, що здійснює діяльність щодо
зберігання цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) та/або
обліку прав власності як локальний депозитарій чи зберігач цінних
паперів. (До нього належать Національний і локальні депозитарії та
зберігачі цінних паперів); депозитарна діяльність - надання послуг щодо зберігання
цінних паперів (сертифікатів цінних паперів) та/або обліку прав
власності на цінні папери; депозитарний код - єдине в межах системи міждепозитарних
повідомлень кодове позначення; депозитарний договір (договір рахунку ДЕПО) - договір про
проведення депозитарієм депозитарної діяльності на користь
депонента; депозитарний облік - облік прав власників та/або держателів
цінних паперів на рахунках ДЕПО; депонент - юридична або фізична особа, що користується
послугами депозитарія на підставі депозитарного договору.
Депонентом депозитарія може бути як власник цінних паперів, так і
номінальний утримувач; держатель цінних паперів (держатель рахунків); - депозитарій,
з яким власник цінних паперів уклав депозитарний договір про
зберігання (депонування) цінних паперів та/або облік прав
власності на ці цінні папери на рахунках ДЕПО; електронна торговельна та/або інформаційна мережа (ЕТІМ) -
юридична особа будь-якої організаційно-правової форми, створена
згідно із Законом України "Про господарські товариства" торговцями
цінними паперами з метою укладення угод з цінними паперами, які
існують у вигляді записів на рахунках ДЕПО на електронних носіях
(технічному продукті, що застосовується для накопичення, обробки
та видачі інформації) в облікових реєстрах локального депозитарія,
який її обслуговує; зберігач цінних паперів - банк та/або торговець цінними
паперами, що отримав дозвіл на здійснення депозитарної діяльності
стосовно цінних паперів, які він зберігає від імені та за
розпорядженням власника згідно з депозитарним або іншим договором,
на підставі якого він обслуговує цього власника; знерухомлення цінних паперів - переведення цінних паперів,
випущених у паперовій (документарній) формі, в безпаперову
(бездокументарну) форму через їх розміщення, згідно з умовами
депозитарного договору, в сховищах депозитарія і обслуговування
подальшого обігу цих цінних паперів у системі депозитарного
обліку; керуючий рахунком ДЕПО - юридична чи фізична особа, через яку
депонент здійснює свої права з розпорядження рахунком ДЕПО; колективний (відкритий) спосіб зберігання - спосіб зберігання
цінних паперів в депозитаріях, при якому депонент може дати
розпорядження тільки щодо до певної кількості цінних паперів без
зазначення їх індивідуальних ознак; кліринг та розрахунки з цінними паперами - визначення
взаємних зобов'язань і вимог з поставки (переказу) цінних паперів
учасників угод з цінними паперами та проведення поставки цінних
паперів проти оплати коштів; кліринг та розрахунки грошові - визначення взаємних
зобов'язань і вимог щодо переказу коштів за операціями з цінними
паперами та проведення відповідно до розрахункових документів
оплати коштів проти поставки цінних паперів; кореспондентські відносини з операцій з цінними паперами -
відносини між двома депозитаріями щодо обліку одним із них прав
власності на цінні папери, що зберігаються в іншому депозитарії; локальний депозитарій - депозитарій, утворений на умовах,
визначених цим Положенням, для здійснення зберігання, обліку,
клірингу і розрахунків за угодами з цінними паперами, та при
отриманні відповідного дозволу, грошових розрахунків і клірингу
грошових зобов'язань та вимог, що випливають з угод з цінними
паперами та провадження інших операцій для держателів рахунків в
цьому депозитарії; міждепозитарне повідомлення - повідомлення одного
депозитарія/реєстратора, надіслане іншому, та містить сукупність
елементів, що мають відношення до операцій з цінними паперами; мінімальний перелік рахунків ДЕПО - мінімальний план рахунків
депозитарія для складання облікового балансу в депозитарії, що
відповідає вимогам цього Положення щодо дотримання депозитаріями
єдиних правил і стандартів депозитарного обліку; номінальний депонент - держатель рахунків у локальному
депозитарії щодо цінних паперів, що не належать йому на правах
власності, та операції з якими він провадить на підставі
депозитарного або іншого договору з власниками цінних паперів; номінальний утримувач - юридична особа, зареєстрована в
системі реєстру власників іменних цінних паперів, якій цінні
папери передані для здійснення операцій з ними за дорученням і в
інтересах власника; обтяження іменних цінних паперів зобов'язаннями - будь-які
обмеження щодо володіння, користування чи розпорядження іменними
цінними паперами, пов'язані з умовами успадкування, застави,
рішеннями суду, тощо; операція депозитарія (депозитарна операція) - комплекс
облікових дій, результатом яких є зміна залишків на рахунку ДЕПО; операції емітента - операції, які провадяться емітентом
цінних паперів і значно змінюють права, що надаються цінними
паперами їх власникам (поділ цінного паперу, збільшення статутного
фонду, асиміляція, тощо); портфель цінних паперів - сукупність цінних паперів, якими
володіє депонент, що знаходяться на його рахунку ДЕПО у держателя
рахунків; поставка цінних паперів - передача прав власності на цінні
папери шляхом переказів за рахунками ДЕПО або фізичної передачі
цінних паперів; рахунок ДЕПО - рахунок, що відкривається для обліку цінних
паперів, які передані власником цінних паперів на зберігання до
депозитарія згідно з умовами депозитарного договору; рахунок ДЕПО ЛОРО - рахунок іншого депозитарія, який
відкривається на окремому рахунку ДЕПО. Цінні папери, що належать
депозитарію-депоненту, і цінні папери, які не є власністю
депозитарія-депонента, а передані йому на зберігання депонентами,
обліковуються на рахунку ДЕПО ЛОРО із спеціальною ознакою; рахунок ДЕПО НОСТРО - рахунок, що відкривається на окремому
рахунку ДЕПО, на якому депозитарій обліковує цінні папери, що
розміщені ним на зберігання в іншому депозитарії; режим зберігання - сукупність правил та умов зберігання
певної частини цінних паперів на рахунку ДЕПО; реєстратор - юридична особа - суб'єкт підприємницької
діяльності, що має відповідний Дозвіл та здійснює діяльність щодо
ведення реєстру власників іменних цінних паперів; розпорядник рахунку ДЕПО - фізична особа, уповноважена
депонентом або керуючим рахунком ДЕПО підписувати розпорядження
(доручення) щодо рахунку ДЕПО; сполучені рахунки - рахунки ДЕПО та грошові рахунки, які
паралельно відкриваються для депонента в локальному депозитарії та
в кліринговому банку і можуть функціонувати тільки водночас; субрахунок ДЕПО - спеціальний рахунок, що відкривається
депозитарієм для обліку певного режиму зберігання цінних паперів; цінний папір у безпаперовій (бездокументарній) формі -
засвідчення у письмовій формі та/або на електронних носіях
майнових прав, що провадить уповноважена особа (реєстратор та/або
зберігач цінних паперів), яка в установленому порядку фіксує
зазначені майнові права і несе відповідальність за достовірність
та збереження відповідних записів у облікових реєстрах. Особа, яка
фіксує майнове право в бездокументарній формі, зобов'язана на
вимогу власника цього права видати йому документ, який не є цінним
папером, а підтверджує закріплене за власником право на цінний
папір, передача якого не супроводжується передачею майнових прав,
засвідчених цінним папером; цінний папір у паперовій (документарній) формі - грошовий
документ, складений у встановленій законодавством формі з
додержанням відповідних реквізитів випуску та технології
виготовлення, що засвідчує майнові права, здійснення яких можливе
тільки у разі його пред'явлення. З передачею (поставкою) такого
цінного паперу передаються всі засвідчені ним майнові права. 2. Локальні депозитарії та зберігачі цінних паперів
здійснюють депозитарну діяльність згідно з чинним законодавством,
Положенням про діяльність з обліку прав власності на іменні цінні
папери та депозитарну діяльність, затвердженим Указом Президента
України від 2 березня 1996 року N 160/96, цим Положенням та за
наявності Дозволу на депозитарну діяльність. Дозвіл на депозитарну діяльність видається згідно з Порядком
видачі дозволу на депозитарну діяльність, затвердженого Державною
комісією з цінних паперів та фондового ринку від 21 травня
1996 року N 117. 3. Локальні депозитарії та зберігачі цінних паперів можуть,
окрім депозитарної діяльності, провадити інші види діяльності, які
супроводжують депозитарну, здійснюючи: - передачу інформації, пов'язаної з правами власності на
цінні папери, від реєстратора депонентам і від депонентів
реєстратору; - отримання доходів за цінними паперами, які зберігаються, з
наступним їх переведенням за дорученням депонентів на грошові
рахунки депонентів; - облік обтяження цінних паперів депонентів зобов'язаннями, а
також їх припинення; - ведення за договором з емітентом реєстрів власників іменних
цінних паперів, за винятком цінних паперів, за якими локальний
депозитарій чи зберігач цінних паперів виступають номінальним
утримувачем чи номінальним депонентом. 4. Локальні депозитарії та зберігачі цінних паперів можуть
одержати Дозвіл на здійснення діяльності щодо ведення реєстрів
власників іменних цінних паперів на підставах, визначених Порядком
видачі Дозволу на здійснення діяльності щодо ведення реєстру
власників іменних цінних паперів, затвердженого Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку від 1 квітня 1996 року N 59. У
разі отримання такого Дозволу вони як реєстратори не можуть
здійснювати будь-які операції, пов'язані з обігом цінних паперів,
окрім операцій, обумовлених договором реєстратора з емітентом щодо
ведення реєстру власників та номінальних утримувачів його іменних
цінних паперів в межах, визначених Положенням про порядок ведення
реєстру власників іменних цінних паперів. 5. Локальні депозитарії та зберігачі цінних паперів не мають
права: - обслуговувати об'єм цінних паперів, який перевищує
п'ятикратний розмір його статутного фонду; - провадити реєстрацію угод з цінними паперами; - використовувати цінні папери, що належать депоненту
(клієнту), як власні активи, а також використовувати їх при
здійсненні угод у власних інтересах та в інтересах третіх осіб; - виступати як особа, що здійснює довірче управління, і
передавати без спеціального доручення депонента цінні папери, які
взяті ними на зберігання, в довірче управління чи в управління
третім особам; - депозитарій не може бути номінальним утримувачем по
відношенню до випущених ним цінних паперів; - здійснювати грошовий кліринг чи грошові розрахунки за
угодами з цінними паперами без дозволу Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку на депозитарну діяльність. Депозитарії не можуть виконувати операції з цінними паперами
(в тому числі заставні) від свого імені. Зберігачі цінних паперів
можуть здійснювати операції на підставі договорів з депонентом в
межах компетенції, визначеної цим Положенням. Депозитарний облік
власних цінних паперів зберігачі цінних паперів можуть здійснювати
тільки як субдепозитарії локального депозитарія. 6. Фондові біржі чи ЕТІМ не можуть бути локальними
депозитаріями або здійснювати розрахунково-клірингові операції з
цінними паперами та грошовими коштами. Локальні депозитарії не
можуть виконувати функції фондової біржі або ЕТІМ. 7. Депозитарій повинен мати в розпорядженні таку систему
обробки інформації, обладнання та програмне забезпечення яка
відповідає специфіці його діяльності, обсягу інформації, яку він
повинен обробляти, та забезпечувала б необхідну надійність
збереження, швидкість і рівень автоматизації процесів передачі,
збору та обробки інформації. Зазначена система повинна одержати
позитивний експертний висновок Державного комітету з технічного
захисту інформації щодо її відповідності вимогам, встановленим
Законом України "Про захист інформації в автоматизованих системах"
та Положенням про технічний захист інформації в Україні
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 9 вересня
1994 року.
Розділ II. Локальні депозитарії
1. Локальний депозитарій утворюється як акціонерне товариство
відкритого типу, що засновується не менш ніж десятьма торговцями
цінними паперами і для якого цей вид діяльності є виключним. Статутний фонд локального депозитарія повинен на момент
одержання Дозволу на депозитарну діяльність бути повністю
сплаченим і складати суму, не менш ніж еквівалент 400000 ЕКЮ.
Частка статутного фонду, яка належить одному акціонеру, який є
торговцем цінними паперами не може перевищувати 10 відсотків. Для обслуговування угод з цінними паперами, що здійснюються
в філіях та представництвах фондових бірж та ЕТІМ, локальні
депозитарії можуть утворювати філії, які не мають статусу
юридичної особи. Депонентами локального депозитарія можуть бути зберігачі
цінних паперів, інші локальні депозитарії, з якими укладені
договори про кореспондентські відносини, торговці цінними
паперами, які є членами фондової біржі чи ЕТІМ, а також емітенти,
що розмістили в ньому цінні папери в безпаперовій
(бездокументарній) формі. Локальний депозитарій може обслуговувати як біржовий, так і
позабіржовий ринки на підставі договорів. Розрахунково-клірингові
операції з угод, які здійснюють його депоненти на позабіржовому
ринку, локальний депозитарій здійснює в разі відкриття ними
рахунків ДЕПО для власників цінних паперів, за якими здійснюються
ці угоди. Кліринговим (розрахунковим) банком для організації грошових
розрахунків, що випливають з угод з цінними паперами, повинен бути
комерційний банк, з яким локальний депозитарій уклав відповідний
договір. Договір підлягає узгодженню з Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку. Оплата послуг локального депозитарія здійснюється за
тарифами, які встановлює сам локальний депозитарій. Відомості про
встановлені тарифи та зміни до них надаються Державній комісії з
цінних паперів та фондового ринку. Форми оплати, розмір комісійних
за відкриття і ведення рахунків ДЕПО та надання інших послуг
встановлюється локальним депозитарієм в кожному окремому випадку
згідно з депозитарним договором з депонентом. 2. Локальний депозитарій у системі установ, що обслуговують
обіг цінних паперів, виконує функції: - відповідального зберігання усіх видів цінних паперів у
паперовій (документарній) та безпаперовій (бездокументарній)
формі; - запровадження та обслуговування обігу цінних паперів у
безпаперовій (бездокументарній) формі; - знерухомлення цінних паперів та подальшого обслуговування
угод та операцій емітента з ними; - регламентації та обслуговування механізмів позики та
застави для цінних паперів, прийнятих на обслуговування; - контролю за відповідністю між обсягом емісії цінних паперів
і їх кількістю в обігу, а також за виконанням усіх аспектів угод
між його депонентами; - формування звітів та довідково-аналітичних матеріалів, що
характеризують обіг цінних паперів; - реальної поставки чи переміщення з рахунку ДЕПО цінних
паперів проти одночасної оплати коштів у відповідності до
розпорядження депонента; - збирання доходу (дивідендів, процентних виплат і виплат за
погашеннями тощо) для всіх цінних паперів депонентів та розподіл
коштів за їх рахунками; - надання депонентам послуги щодо виконання ними обов'язків
номінального утримувача в реєстрі власників іменних цінних
паперів; - підтримки стосунків з іншими локальними депозитаріями з
метою встановлення порядку постійної взаємодії, підписання як
односторонніх, так і багатосторонніх угод для обслуговування
операцій депонентів; - інформаційної підтримки укладання угод з цінними паперами. 3. Локальні депозитарії обслуговують обіг цінних паперів
через відкриття і ведення рахунків ДЕПО для депонентів - торговців
цінними паперами, зберігачів та емітентів цінних паперів на
підставі депозитарного договору, який повинен відповідати вимогам,
викладеним у додатку N 1 до цього Положення. Емітент може відкрити
рахунок ДЕПО тільки для цінних паперів власної емісії на умовах,
визначених цим Положенням. У процесі обслуговування депонентів згідно з укладеними з
ними депозитарними договорами локальні депозитарії надають такі
види послуг: - відкривають спеціальні рахунки ДЕПО для обліку прийнятих
від депонентів цінних паперів; - приймають на відповідальне зберігання цінні папери у
паперовій (документарній) формі випуску та у вигляді записів на
рахунках ДЕПО; - реєструють перехід права власності на цінні папери, обіг
яких вони обслуговують, керуючись при цьому розпорядженями
депонентів; - інформують емітента про розміщення випуску цінних паперів
та можливі розбіжності між загальним обсягом емісії і кількістю
цінних паперів в обігу; - ведуть облік емітентів та власників цінних паперів, стану
виконання угод між ними; - видають, за вимогою депонентів, цінні папери, якщо їх
емісія була здійснена повністю чи частково у паперовій
(документарній) формі; - інформують депонентів про поточний стан їх рахунків ДЕПО; - інформують, за домовленістю з депонентами, про фінансовий
стан емітента, кон'юнктуру ринку та умови обігу цінних паперів; - формують звіти про підсумки діяльності із обслуговування
обігу цінних паперів; - оформлюють глобальні сертифікати емісії цінних паперів і на
їх підставі розміщують випуск в депозитарії та здійснюють
зарахування цінних паперів на рахунки ДЕПО емітентів; - здійснюють, при наявності відповідних угод,
кореспондентські відносини з іншими депозитаріями; - ведуть облік застави цінних паперів; - провадять операції з депонування та переказу цінних
паперів; - надають інформацію про емітента, цінні папери якого
знаходяться на відповідальному зберіганні. Торговці цінними паперами, які не одержали Дозвіл на
депозитарну діяльність як зберігачі цінних паперів, мають право на
відкриття рахунків ДЕПО для своїх клієнтів - юридичних та фізичних
осіб - як номінальні депоненти локального депозитарія тільки за
тими випусками цінних паперів, які оформлені глобальними
сертифікатами емісії. Депозитарна діяльність з цінними паперами,
не розміщеними на відповідальне зберігання в локальному
депозитарії через оформлення глобального сертифікату емісії,
торговцям цінними паперами забороняється. Зберігачі цінних паперів, які є депонентами локальних
депозитаріїв, не мають права здійснювати депозитарні операції в
межах міждепозитарних кореспондентських відносин за тими цінними
паперами, випуски яких оформлені глобальними сертифікатами емісії,
і зобов'язані обслуговувати своїх клієнтів - юридичних та фізичних
осіб - на рахунках ДЕПО в локальному депозитарії як номінальний
депонент. За паперовими (документарними) випусками цінних паперів,
які вони знерухомлюють, зберігачі можуть провадити депозитарну
діяльність без відкриття рахунків ДЕПО в локальному депозитарії. 4. У депонента локального депозитарія повинен бути грошовий
рахунок зв'язаний з його рахунком ДЕПО, в кліринговому банку для
розрахунків з операцій з цінними паперами. 5. Локальні депозитарії обслуговують емісії цінних паперів за
депозитарними договорами з емітентами та/або торговцями цінними
паперами, що здійснюють реалізацію цінних паперів за дорученням,
від імені і за рахунок емітента. У цьому договорі обов'язково мають бути визначені умови
розміщення в локальному депозитарії глобальних сертифікатів
емісії, порядок внесення змін до глобального сертифіката емісії
емітентом. У разі зміни емітентом та/або торговцем цінними
паперами, що здійснює реалізацію цінних паперів за дорученням, від
імені і за рахунок емітента, кількості чи обсягу випуску цінних
паперів, оформлених глобальним сертифікатом емісії, без
повідомлення локального депозитарія або здійснення цих змін
локальним депозитарієм, такі дії можуть бути підставою для
розірвання договору і стягнення в судовому порядку збитків,
завданих стороною, яка припустила неправомірні дії. У договорі
також мають бути визначені: - терміни, протягом яких емітент та/або торговець цінними
паперами що здійснює реалізацію цінних паперів за дорученням, від
імені і за рахунок емітента зобов'язується розмістити на
зберігання глобальний сертифікат емісії; - процедура розміщення глобального сертифікату емісії з
урахуванням виду цінного паперу; - порядок збільшення/зменшення кількості цінних паперів,
оформлених глобальним сертифікатом емісії; - можливість (за наполяганням емітента та/або торговця
цінними паперами, що здійснює реалізацію цінних паперів за
дорученням, від імені і за рахунок емітента) визначення порядку
переведення цінних паперів із безпаперової (бездокументарної)
форми в паперову (документарну). Глобальний сертифікат емісії повинен містити такі дані: - офіційне найменування емітента; - дату і номер реєстрації емітента; - назву документа, на підставі якого здійснена емісія цінних
паперів; - форму емісії; - вид цінних паперів; - права власників цінних паперів; - запланований обсяг емісії (за номінальною вартістю); - номінальну вартість одного цінного паперу; - запланований обсяг емісії (в штуках); - дату подання документів для реєстрації випуску цінних
паперів; - дату державної реєстрації випуску цінних паперів; - реєстраційний номер випуску; - дату початку продажу; - дату припинення продажу; - місце продажу; - термін погашення; - дату подання звітності за результатами емісії; - фактичний обсяг емісії; - про обмеження, що стосуються цінних паперів цієї емісії. Торговець цінними паперами, якому емітент доручив реалізацію
безпаперового (бездокументарного) випуску цінних паперів від свого
імені і за свій рахунок, зобов'язаний бути депонентом локального
депозитарія, в якому оформляється на зберігання глобальний
сертифікат. Договором емітента з торговцем цінними паперами
повинна бути передбачена можливість: - переведення усіх цінних паперів одного випуску або частини
цінних паперів одного випуску на емісійні рахунки торговця цінними
паперами в локальному депозитарії; - відкриття, у разі випуску іменних цінних паперів, особового
рахунку торговцю цінними паперами в реєстрі власників іменних
цінних паперів як номінальному утримувачу; - відкриття і ведення торговцем цінними паперами як
номінальним депонентом локального депозитарія рахунків ДЕПО для
юридичних та фізичних осіб, що придбали цінні папери випуску,
реалізація якого обумовлена цим договором, на етапі їх первинного
розміщення; - підготовка звіту для емітента за результатами первинного
розміщення цінних паперів випуску, реалізація якого обумовлена цим
договором; - інші умови щодо розміщення цінних паперів, що не суперечать
чинному законодавству. Якщо локальний депозитарій укладає договір про оформлення
глобального сертифіката емісії не з емітентом, а з торговцем
цінними паперами, що здійснює реалізацію цінних паперів одного
випуску за дорученням, від імені і за рахунок емітента, він
зобов'язаний вимагати надання копії відповідного договору між
емітентом та торговцем цінними паперами. У разі прийняття емітентом рішення про організацію первинного
розміщення цінних паперів безпаперового (бездокументарного)
випуску на фондовій біржі чи ЕТІМ, оформлення глобального
сертифікату емісії вважається завершеним після реєстрації звіту
емітента локальному депозитарію про розміщення цінних паперів на
рахунках ДЕПО номінальних депонентів. Локальний депозитарій реєструє звіти емітентів та/або
торговців цінними паперами, що здійснювали реалізацію цінних
паперів за дорученням, від імені і за рахунок емітента, і визнає
(не визнає) випуск цінних паперів таким, що відбувся. Інформацію
про розміщені емітентами безпаперові (бездокументарні) випуски
цінних паперів, оформлені глобальними сертифікатами емісії,
локальний депозитарій подає до Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку у звіті про операції депозитарія (додаток N 2)
після звірки даних про загальну кількість цінних паперів,
зафіксованих на рахунках ДЕПО номінальних депонентів та власників
цінних паперів, з кількістю цінних паперів, засвідчених глобальним
сертифікатом емісії. Якщо випуск не відбувся, в договорі локального депозитарія з
емітентом та/або торговцем цінними паперами, що здійснює
реалізацію цінних паперів за дорученням, від імені і за рахунок
емітента, має бути обумовлений порядок зворотного викупу
(безпосередньо чи через торговця цінними паперами) проданих цінних
паперів. Глобальні сертифікати зберігаються в локальних депозитаріях
постійно з обов'язковим внесенням коригувань у разі змін
номінальної вартості. Передача глобального сертифікату на
зберігання в інший локальний депозитарій допускається тільки після
повідомлення Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку. У разі випуску безпаперових (бездокументарних) іменних цінних
паперів емітенти, крім депозитарного договору, можуть укласти з
локальним депозитарієм договір на здійснення ним діяльності щодо
ведення реєстру власників іменних цінних паперів цього випуску на
умовах, визначених Положенням про порядок ведення реєстру
власників іменних цінних паперів, затвердженим Державною комісією
з цінних паперів та фондового ринку. Держателям рахунків ДЕПО за
цінними паперами цього випуску в системі ведення реєстру
відкриваються особові рахунки номінальних утримувачів без
обов'язкового відкриття особових рахунків юридичним та фізичним
особам - власникам іменних цінних паперів, облік прав власності
яких зобов'язані здійснювати держателі рахунків. На вимогу Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку і Антимонопольного комітету України локальний депозитарій
зобов'язаний подати протягом п'яти робочих днів список власників
цінних паперів, облік прав власності яких здійснюється держателями
рахунків (номінальними депонентами) на рахунках ДЕПО. 6. На локальний депозитарій можуть бути покладені обов'язки
філії (агентства) Депозитарію державних цінних паперів в разі
укладення відповідного договору, погодженого з Національним банком
України.
Розділ III. Зберігачі цінних паперів
1. У межах компетенції, визначеної цим Положенням, надання
послуг щодо відповідального зберігання та/або обліку цінних
паперів (сертифікатів цінних паперів) можуть здійснювати
комерційні банки та торговці цінними паперами, які одержали Дозвіл
на депозитарну діяльність як зберігачі цінних паперів. Зберігачі цінних паперів мають право на знерухомлення
(депонування) цінних паперів (сертифікатів цінних паперів),
випущених у паперовій (документарній) формі, у власних сховищах і
забезпечують їх подальший обіг у безпаперовій (бездокументарній)
формі у вигляді записів на рахунках ДЕПО. Депонентами зберігачів цінних паперів, окрім власників цінних
паперів, можуть бути емітенти та юридичні особи, що здійснюють
спільне інвестування в цінні папери, а також торговці цінними
паперами, що не одержали Дозвіл на депозитарну діяльність як
зберігачі цінних паперів. Емітенти можуть знерухомлювати
(депонувати) усі цінні папери одного випуску (емісії) або частину
цього випуску лише в тому разі, коли випуск здійснено у паперовій
(документарній) формі без оформлення глобального сертифікату
емісії в локальному депозитарії. Довірчі товариства, які зареєстровані в системі реєстру
власників іменних цінних паперів як номінальні утримувачі,
зобов'язані укласти депозитарний договір із зберігачем цінних
паперів про відповідальне зберігання цінних паперів (незалежно від
їх форми випуску), за якими вони здійснюють довірче управління. Комерційний банк, що не має Дозволу Міністерства фінансів
України на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних
паперів, може провадити депозитарну діяльність як зберігач цінних
паперів без права на комісійну діяльність з цінними паперами своїх
депонентів та реалізацію цінних паперів за дорученням, від імені і
за рахунок емітента. Зберігачем для юридичних осіб, що здійснюють спільне
інвестування в цінні папери (інвестиційних фондів, взаємних фондів
інвестиційних компаній тощо) не може бути комерційний банк чи
торговець цінними паперами, який виконує функцію їх інвестиційного
керуючого. 2. Зберігачі цінних паперів приймають на зберігання цінні
папери, випущені у паперовій (документарній) формі на підставі
депозитарного договору, який укладається з урахуванням вимог,
встановлених цим Положенням (додаток N 1). Договором також повинен
бути передбачений порядок розпорядження депонованими цінними
паперами і обов'язки зберігача щодо: - реєстрації його у реєстратора як номінального утримувача
іменних цінних паперів (сертифікатів цінних паперів), які взяті
ним на відповідальне зберігання; - реєстрації фактів обтяження цінних паперів депонента
зобов'язаннями; - ведення відокремленого від інших рахунку ДЕПО депонента,
дати і підстави кожної операції з зарахування та списання цінних
паперів з рахунку; - передачі депоненту усієї інформації про цінні папери,
отриманої ним від емітента чи реєстратора; - повернення депоненту цінних паперів, що йому належать, в
разі припинення дії депозитарного договору, в наслідок ліквідації
зберігача або анулювання Дозволу на депозитарну діяльність. 3. Зберігачі цінних паперів провадять усі операції, визначені
розділом V цього Положення як операції депозитарія, за винятком
тих, що належать до виключної компетенції локальних депозитаріїв і
можуть бути віднесені до розрахунково-клірингових операцій між
торговцями цінними паперами - членами фондової біржі чи учасниками
ЕТІМ. Зберігач має право підраховувати (якщо це обумовлено
депозитарним договором) зростання або зменшення ринкової вартості
цінних паперів, що складають портфель депонента, із зазначенням
реалізованого та нереалізованого прибутку або збитку, вираховують
вартість портфеля депонента з періодичністю, визначеною
депозитарним договором. Крім депозитарних операцій, зберігачі цінних паперів мають
право при наявності відповідного дозволу на здійснення діяльності
по випуску та обігу цінних паперів та комісійної діяльності з
цінними паперами депонентів на підставі відповідних договорів з
ними, обов'язковою складовою частиною яких є договір про відкриття
рахунку ДЕПО. При укладенні такого договору в частині, що
стосується відкриття рахунку ДЕПО, повинні враховуватися вимоги до
депозитарного договору (додаток N 1). За цінними паперами, випуск яких не оформлений глобальним
сертифікатом емісії у локальному депозитарії, зберігач цінних
паперів може обслуговувати угоди на підставі договорів
купівлі-продажу, інших договорів на здійснення угод з цінними
паперами, а також згідно з замовленнями на переказ цінних паперів
на рівні міждепозитарних кореспондентських відносин з іншими
зберігачами цінних паперів. 4. Як держатель рахунків у локальному депозитарії зберігач
цінних паперів зобов'язаний дотримуватися операційних вимог,
затверджених локальним депозитарієм для депонентів згідно з
вимогами, встановленими в розділі V цього Положення. Правила обліку для операцій, які зберігач провадить на рівні
міждепозитарних кореспондентських відносин, затверджуються
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку при наданні
Дозволу на депозитарну діяльність.
Розділ IV. Перехід та здійснення права власності

на цінні папери
1. Право власності на іменні цінні папери, випущені в
документарній формі, переходить до нового власника з моменту
перереєстрації прав власності у системі ведення реєстру власників
іменних цінних паперів або передачі самих цінних паперів зі
здійсненими індосаментами на них. У разі відсутності рішення щодо знерухомлення, право
власності засвідчується видачею цінних паперів або сертифікатів
цінних паперів власнику. У разі знерухомлення іменних цінних
паперів (сертифікатів іменних цінних паперів) у зберігача цінних
паперів, право власності може бути засвідчене випискою з рахунку
ДЕПО. 2. Право власності на цінні папери на пред'явника, випущені у
паперовій (документарній) формі, переходить до нового власника з
моменту передачі (поставки) цінних паперів. Для знерухомлених цінних паперів на пред'явника, які випущені
в паперовій (документарній) формі, право власності переходить до
нового власника з моменту перереєстрації прав власності в системі
депозитарного обліку зберігача цінних паперів та підтверджується
випискою з рахунку ДЕПО. 3. Право власності на іменні цінні папери, випущені в
безпаперовій (бездокументарній) формі, переходить до нового
власника з моменту перереєстрації цього права в системі реєстру
власників іменних цінних паперів та/або в системі депозитарного
обліку зберігача цінних паперів і підтверджується випискою з
рахунку ДЕПО. 4. Право власності на цінні папери (на пред'явника), випущені
у бездокументарній формі, переходить до нового власника з моменту
перереєстрації прав власності в системі депозитарного обліку
зберігача цінних паперів, який є держателем рахунків (номінальним
депонентом) в локальному депозитарії, та підтверджується випискою
з рахунку ДЕПО. 5. Видача виписки з рахунку ДЕПО здійснюється депозитарієм в
термін Т + 1 (де Т - день здійснення події) за умови отримання
підтвердження повної оплати придбаних цінних паперів. Якщо угода з
цінними паперами здійснювалася на фондовій біржі чи ЕТІМ,
фактичний термін надання виписки після закінчення операційного дня
фондової біржі (для ЕТІМ, яка працює в режимі реального часу -
протягом провадження торговельних операцій чи після завершення
процедури звірки умов угоди) в ЕТІМ становить для номінального
утримувача Т + 2, для власника цінних паперів - Т + 3. Виписка з рахунку ДЕПО не може бути предметом угод, які
тягнуть за собою перехід права власності на цінні папери. 6. Терміни переходу та здійснення прав власності на цінні
папери визначаються термінами виконання всіх операцій з поставки
цінних паперів проти оплати коштів і залежить від типу ринку, на
якому здійснювалась угода з цінними паперами. Перехід права власності на цінні папери фіксується локальним
депозитарієм в разі підписання договору купівлі-продажу між
членами фондової біржі (біржовий контракт) після завершення
операційного дня фондової біржі або процедури звірки умов та
укладення угоди між учасниками ЕТІМ. Право на розпорядження
придбаними цінними паперами надається покупцеві після отримання
ним виписки з рахунку ДЕПО згідно з умовами, що містяться в пункті
9 розділу V цього Положення. Кліринговому банку розпорядження на
проведення грошових розрахунків надає локальний депозитарій. Видача виписки локальним депозитарієм для номінального
депонента здійснюється в термін Т + 2 за умови отримання
підтвердження повної оплати придбаних цінних паперів. Клієнти
номінальних депонентів повинні отримати виписку з рахунку ДЕПО не
пізніше терміну, який дорівнює Т + 3. 7. У разі укладення угоди по цінним паперам за домовленістю
сторін чи на позабіржовому ринку реєстрація переходу прав
власності здійснюється депозитарієм після подання депонентами
відповідних підтверджувальних документів, передбачених чинним
законодавством. 8. Перереєстрація прав власності на цінні папери, випущені в
безпаперовій (бездокументарній) формі, між двома депозитаріями або
номінальними депонентами одного депозитарія здійснюється на
підставі розпоряджень, які передаються в форматі ISO 7775-91
депозитарієм (номінальним депонентом) на адресу депозитарію, що
веде його рахунки. Контроль правомірності перереєстрації прав власності між
зазначеними суб'єктами здійснює Державна комісія з цінних паперів
та фондового ринку з залученням (у разі необхідності)
представників Антимонопольного комітету під час здійснення
суцільних або вибіркових ревізій операцій, які провадяться
депозитаріями. При виявленні порушень вимог Антимонопольного комітету
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку повідомляє
про це Антимонопольний комітет.
Розділ V. Операції з рахунками ДЕПО та документи ДЕПО
1. Депозитарій зобов'язаний мати документи, що містять повний
опис: - усіх операцій, що провадить депозитарій з рахунками ДЕПО та
порядку їх обліку; - системи заходів контролю за доступом до цінних паперів, що
знаходяться на зберіганні, та до облікових записів; - складу персоналу, що допущений до провадження операцій з
коштами та цінними паперами; - заходів щодо забезпечення збереження даних. 2. Форми документів та порядок документообігу в депозитарії,
а також між депозитарієм та його депонентами повинні відповідати
вимогам, викладеним в цьому Положенні. У документах, за якими оформлюються операції з цінними
паперами, виправлення не допускаються. Записи у первинних документах, облікових реєстрах повинні
здійснюватися таким чином, який забезпечує збереження цих записів
протягом установленого терміну зберігання документів та запобігає
внесенню несанкціонованих і непомітних виправлень. Вільні рядки в первинних документах підлягають обов'язковому
прокреслюванню. 3. Операції з рахунками ДЕПО депозитарія поділяються на такі
основні групи: - адміністративні операції; - облікові операції; - інформаційні операції. 4. До адміністративних належать операції, на підставі яких
вносяться зміни в бази даних депозитарія. До них належать операції
з відкриття, закриття рахунків ДЕПО, операції щодо зміни
інформації про власників, місця зберігання, типів зберігання та
параметрів цінних паперів на рахунках ДЕПО. Відкриття рахунку ДЕПО для нового власника супроводжується
відкриттям для нього картки (запису) в спеціальній картотеці (базі
даних) та наданням унікального коду. Цей код в подальшому повинен
міститися в складі повного коду рахунку ДЕПО. Адміністративні операції здійснюються на підставі
адміністративних доручень - наказів про зміну інформації у
відповідних картотеках (базах даних). Адміністративні доручення
можуть складатися депонентами депозитарія, довіреними особами
депонента або самим депозитарієм залежно від змісту конкретної
операції і правил роботи депозитарія. Адміністративна операція завершується складанням звіту про
виконання адміністративного доручення, який передається особі, що
склала адміністративне доручення. 5. До облікових належать операції оприбуткування цінних
паперів на рахунок ДЕПО, зняття іх з рахунку ДЕПО, зміни режиму їх
зберігання на рахунку. Облікові операції поділяються на чотири типи: а) Прибуток - прийняття нових цінних паперів в депозитарій; б) Видатки - виведення цінних паперів з системи; в) Переказ - перегрупування цінних паперів між рахунками у
зв'язку з переходом права власності; г) Переміщення - перегрупування цінних паперів між рахунками. Облікові операції проводяться на підставі доручень ДЕПО
(наказів). Доручення ДЕПО оформлюються власником (розпорядником)
рахунку, його довіреною особою, або самим депозитарієм. Доручення ДЕПО щодо рахунків ДЕПО оформлюються відповідними
службами депозитарія на підставі дій, які виконує депозитарій
стосовно управління своїми рахунками ДЕПО. Облікова операція завершується складанням звіту про виконання
доручень ДЕПО, який передається особі, що склала доручення ДЕПО. 6. Інформаційні операції мають на меті отримання відомостей
про стан рахунків депозитарія і не супроводжуються ніякими змінами
в базах даних депозитарія. Вони здійснюються на підставі
інформаційних доручень. Інформаційне доручення може скласти
депонент депозитарія, його довірена особа або сам депозитарій.
Видача звітів також здійснюється на підставі інформаційних
доручень. Права на складання інформаційних доручень та отримання
звітів про їх виконання регулюються правилами депозитарія. Інформаційна операція завершується складанням звіту про
виконання інформаційного доручення, який передається особі, що
складала доручення ДЕПО. Звітом про виконання lнформаційного
доручення є потрібна інформація, підготовлена у заданій формі. До типу інформаційних доручень належить виписка про стан
рахунків ДЕПО або вимога на складання облікового реєстру власників
цінних паперів. 7. Особливою групою операцій є прийом та відправлення
повідомлень, які повинні використовуватися суб'єктами фондового
ринку України при здійсненні операцій з цінними паперами. Коди та структура повідомлень повинні відповідати вимогам
міжнародних стандартів SWIFT Securities Messages, ISO 7775 - 91. Основні типи повідомлень наведені в додатку N 4. 8. Базовими документами роботи депозитарію з рахунками ДЕПО є
документи ДЕПО, які поділяються на групи А, Б та В. Зазначені базові документи періодично надсилаються держателям
рахунків ДЕПО для звірки виконаних операцій. Зміст та форма
базових документів є єдиними для локальних депозитаріїв та
зберігачів цінних паперів і повинні відповідати вимогам,
викладеним у стандартах ISO 7775 - 91. До документів ДЕПО групи А належать: - доручення ДЕПО - наказ власника рахунку на виконання
депозитарних операцій; - доручення ДЕПО адміністративне - доручення ДЕПО на
виконання адміністративних операцій; - доручення ДЕПО бухгалтерське - доручення ДЕПО на виконання
бухгалтерських операцій; - доручення ДЕПО інформаційне - доручення ДЕПО на виконання
інформаційних операцій; До документів ДЕПО групи Б належить авізо ДЕПО - звіт
депозитарія про виконання бухгалтерського доручення ДЕПО. До документів ДЕПО групи В належать: - відомість ДЕПО - довідка з рахунку ДЕПО з переліком
операцій з рахунком за звітний період; - відомість ДЕПО адміністративна - перелік адміністративних
операцій за звітний період; - відомість ДЕПО бухгалтерська - перелік бухгалтерських
операцій за звітний період; - відомість ДЕПО інформаційна - перелік інформаційних запитів
до рахунку ДЕПО за звітний період; - виписка з рахунку ДЕПО - форма довідки з рахунку ДЕПО про
стан рахунку на певну дату; - виписка з рахунку ДЕПО адміністративна - виписка з
реквізитами рахунку ДЕПО; - виписка з рахунку ДЕПО бухгалтерська - виписка щодо
залишків цінних паперів на рахунку ДЕПО. 9. Депозитарій може надсилати клієнтам, що відкрили в нього
рахунок ДЕПО, три види виписок: - щоденні виписки; - періодичні виписки (щотижневі, місячні, квартальні тощо); - виписки на прохання депонента. Виписки складаються за кожним окремим рахунком ДЕПО. Щоденні
виписки з рахунку ДЕПО складаються депозитарієм у випадку, якщо на
протязі відповідного робочого дня за даним рахунком відбулася хоча
б одна операція або якщо за станом на цей день за депонентом
значиться хоча б одне несквітоване доручення. Періодичні виписки
містять інформацію про всі (в календарному порядку) операції за
рахунком за відповідний період часу і про всі доручення, що
залишилися несквітованими на дату складання виписки. Щоденні виписки можуть надсилатися депоненту поштою,
телефаксом, телексом (з додержанням відповідних заходів захисту і
кодування), на комп'ютерних носіях, електронною поштою тощо,
залишатися в депозитарії до запитання депонентом. Необхідність
подання щоденних виписок і спосіб їх відправки депоненту
визначається в депозитарному договорі. Умови передачі виписок
депоненту можуть з часом змінюватися - за відповідною заявою
депонента. Періодичні виписки повинні складатися в обов'язковому
порядку. Спосіб їх доставки депозитарієм визначається у
депозитарному договорі. Щоденна виписка з рахунку ДЕПО включає наступні реквізити: а) загальні відомості: - найменування: "Виписка з рахунку ДЕПО"; - дату складання виписки; - найменування депозитарія; - номер рахунку ДЕПО депонента; - тип виписки: щоденна (з вказанням відповідного робочого
дня) або періодична ( з вказанням звітного періоду); б) відомості про операції: - номер операції по порядку; - класифікаційний номер цінного паперу; - тип операції - прибуток чи видаток рахунку; - кількість оприбуткованих або списаних з рахунку цінних
паперів; - рахунок ДЕПО контрагента або відмітка про рух цінних
паперів (сертифікатів цінних паперів); - примітки. У графі "примітки" вказуються найменування і номери первинних
документів, на підставі яких здійснена відповідна операція. Виписка з рахунку заповнюється на підставі записів в журналі,
а також відповідних записів в базах даних. Періодична виписка з рахунку ДЕПО містить ті ж загальні
відомості, що й щоденна. Виписки на прохання клієнта складаються
на підставі його заяви за період, про який він запитує, відповідно
до правил, що стосуються періодичних виписок. Виписка з рахунку складається в двох примірниках. Перший
примірник надсилається клієнту з підписом посадової особи та
печаткою (або шифрованим ключем) депозитарія заздалегідь
обумовленим способом. Другий примірник після цього з відміткою
"відправлено" "______ 19__ р.", підписується посадовою особою
депозитарія, відповідальною за відправку виписки клієнту, і
зберігається депозитарієм разом з оперативними документами
відповідного дня. 10. Депозитарії можуть здійснювати зарахування на рахунки,
списання з рахунків та перекази цінних паперів з одного ДЕПО
рахунку на інший в межах одного депозитарію. Цінні папери можуть оприбутковуватися на ДЕПО рахунок
депонента в депозитарії або списуватися з такого рахунку за двох
типів обставин: - поза зв'язком з купівлею-продажем цінного паперу; - у зв'язку з купівлею-продажем даного цінного паперу
депонентом (або для депонента). Цінний папір може бути зарахований на ДЕПО рахунок депонента
в підсумку проведення депозитарієм наступних операцій: - прийому цінного паперу (сертифіката цінного паперу) від
клієнта на зберігання; - пересилки цінного паперу (сертифіката цінного паперу) з
іншого депозитарія на адресу депонента; - перерахування цінних паперів на рахунок ДЕПО депонента з
рахунку ДЕПО іншого депонента або з власного рахунку ДЕПО
депозитарія. Цінний папір може бути списаний з рахунку ДЕПО депонента у
разі: - видачі цінного паперу (сертифіката цінного паперу) на руки
депоненту; - пересилки цінного паперу (сертифіката цінного паперу)
депонента, випущеного в паперовій (документарній) формі, в інший
депозитарій - за вказівкою депонента. Пересилка може здійснюватись
як на рахунок самого депонента, так і на рахунок третьої особи (в
залежності від розпорядження депонента); - перерахування цінного паперу з рахунку ДЕПО депонента на
рахунок ДЕПО іншого депонента. Цінні папери можуть бути перераховані з одного рахунку ДЕПО
на інший рахунок ДЕПО в межах одного депозитарія на підставі
взаємної домовленості власників обох рахунків. При цьому
переведення цінних паперів здійснюється депозитарієм тільки після
того, як він отримає два "зустрічних" доручення: від відправника -
"Доручення на переказ цінних паперів", від одержувача - "Доручення
на прийом цінних паперів". Доручення на переказ цінних паперів є наказом власника
рахунку ДЕПО (відправника) депозитарію списати певну кількість
цінних паперів з зарахуванням на рахунок іншого депозитарія
(одержувача). Доручення на прийом цінних паперів є наказом
одержувача депозитарія прийняти цінні папери з рахунку ДЕПО
відправника і зарахувати їх на свій рахунок ДЕПО. Доручення на
переказ та доручення на прийом одного й того ж цінного паперу
повинні бути ідентичні за параметрами для того, щоб депозитарій
здійснив операцію на своєму рахунку. Доручення на переказ цінних паперів повинно містити такі
реквізити: а) найменування документу ("Доручення на переказ цінних
паперів") і його номер з обліку доручення; б) номер примірника; в) найменування (ім'я) особи, що дає доручення; г) дату складання (подання в депозитарій) доручення; д) номер рахунку ДЕПО, з якого списуються цінні папери; е) номер рахунку ДЕПО, на який зараховуються цінні папери; ж) найменування депозитарія, в якому на рахунок ДЕПО слід
переказати цінні папери; з) класифікаційний номер цінних паперів; і) кількість цінних паперів; к) номер і серії цінних паперів, що переказуються; л) підстави для переказу; м) розмір платежу в обмін на цінні папери; н) дату здійснення проведення (списання) за рахунком ДЕПО; о) примітки; п) підписи та печатку відправника (шифрований ключ - для
телексних, телеграфних і т.п. доручень). Доручення на прийом цінних паперів повинно включати такі
реквізити: а) в графах "номери і серії цінних паперів, що переказуються"
- номери та серії тільки тих цінних паперів, які знаходяться в
сховищі депозитарія і зберігаються без знеособлення (в інших
випадках дана графа не заповнюється); б) в графі "найменування депозитарія, на рахунок ДЕПО в якому
потрібно перевести цінні папери" (з доручення на переказ цінних
паперів) - найменування чи ідентифікаційний номер того
депозитарія, в якому ведеться рахунок ДЕПО (переказоодержувача); в) в графі "найменування депозитарія, з рахунку ДЕПО якого
слід очікувати перерахування цінних паперів" (з доручення на
прийом цінних паперів) - найменування або ідентифікаційний номер
депозитарія, в якому ведеться рахунок ДЕПО (переказовідправника).
Якщо переказ цінних паперів відбувається в межах одного
депозитарія, то в даних графах проставляється його власне
найменування або номер. У разі одержання доручення на переказ цінних паперів
депозитарій перевіряє правильність складання доручення і стан
рахунку ДЕПО відправника на предмет наявності цінних паперів, що
переказуються. При отриманні доручення на прийом цінних паперів
депозитарій перевіряє правильність його складання. Депозитарій перевіряє співпадання між собою реквізитів обох
доручень на одну й ту ж операцію. Реквізити д), е), з), і), к),
м), н) повинні повністю співпадати між собою. Реквізит л)
доручення на переказ цінних паперів повинно складатися з: а) найменування документа ("Доручення на прийом цінних
паперів") і його номеру з обліку доручення; б) номер примірника; в) найменування (ім'я) особи, що дає доручення; г) дати складання (здачі у депозитарій) доручення; д) номеру рахунку ДЕПО, з якого списуються цінні папери; е) номера рахунку ДЕПО, на який зараховуються цінні папери; ж) найменування депозитарія, на рахунок ДЕПО в якому слід
переказати цінні папери; з) класифікаційного номеру цінних паперів; і) кількості цінних паперів; к) номера і серії цінних паперів, що переказуються; л) підстави для переказу; м) розміру платежу в обмін на цінні папери; н) дати здійснення проведення (списання) за рахунком ДЕПО; о) приміток; п) підписів та печатки відправника (шифрованого ключа - для
телексних, телеграфних і т.п. доручень). У разі подання депонентом доручення в депозитарій особисто,
воно складається в двох примірниках - по одному примірнику для
кожної із сторін. У разі надходження доручення в депозитарій по
телексу, телеграфу тощо, даний депозитарій зобов'язаний негайно
дати відповідь щодо підтвердження прийому документів. Це
підтвердження також повинне містити шифрований ключ. У графах "підстави для переказу" повинна міститися вказівка
про те, на підставі чого відправник надає відповідне доручення.
При переказі цінних паперів з одного рахунку ДЕПО на інший рахунок
ДЕПО в межах одного депозитарія (не у зв'язку з купівлею та
продажем цих цінних паперів) в даній графі робиться надпис "без
оплати" чи інший надпис, який точно характеризує причину переказу.
У цьому випадку графа "розмір платежу в обмін на цінні папери" не
заповнюється. У випадку переказу цінного паперу в зв'язку з його
купівлею-продажем в графі "підстави для переказу" доручення на
переказ цінних паперів робиться запис "продано". В аналогічній
графі доручення на прийом цінних паперів робиться запис "куплено".
У графах "розмір платежу в обмін на цінні папери" вказується сума
платежу (без урахування комісійних тощо), що належить за продані
цінні папери. Продавець цінного паперу разом з дорученням на
переказ цінних паперів може здавати в депозитарій платіжний
документ (платіжну вимогу для наступного чи попереднього акцепта,
трату, рахунок на списання коштів з акредитива, чек покупця на
інкассо - в залежності від вибраної форми розрахунків), яким
доручає інкасувати грошову виручку від продажу цінних паперів, що
вказані у відповідному дорученні на переказ (якщо це зберігач
цінних паперів). Покупець цінного паперу також може здавати в
депозитарій (який є комерційним банком) платіжні грошові документи
(платіжне доручення). Конкретні форми платіжних взаємовідносин між
покупцем та продавцем цінних паперів визначаються ними в
двосторонньому порядку згідно з чинним законодавством. Між локальним депозитарієм, який здійснює кліринг та
розрахунки з цінними паперами, та кліринговим банком може існувати
домовленість про безакцептне списання коштів з рахунку покупця на
рахунок продавця. При цьому документами, на підставі яких
локальний депозитарій здійснює таке безакцептне списання, є
повністю співпадаючі між собою доручення на переказ цінних паперів
відправника та доручення на прийом цінних паперів одержувача.
Можливість безакцептного списання обумовлюється заздалегідь при
відкритті рахунку ДЕПО депоненту. 11. Депозитарій повинен щоденно складати дві парні відомості:
"Відомість доручень на переказ цінних паперів" і "Відомість
доручень на прийом цінних паперів". Кожна відомість має складатися
з назви, дати складання, річного номеру відомості (наприклад,
"1996\переказ\21", що означає 21-у відомість доручень на переказ
цінних паперів за 1996 рік або, відповідно, "1996\прийом\43)"),
підписи відповідального співробітника і містити інформацію про
доручення, що надійшли на кінець робочого дня. Інформація про
доручення, що надійшли, являє собою таблицю з графами, ідентичними
реквізитам а), г), д), е), ж), з), і), к), л), м), н) доручень. Всі доручення, що прийняті за день, після перевірки
правильності їх складання підписуються спеціалістом депозитарія
(наприклад: "Прийнято, дата, вхідний номер, підпис") і
реєструються у відповідній відомості окремим рядком, причому
кожний рядок має свій номер по порядку, який (у поєднанні з
номером відомості) є реєстраційним вхідним номером відповідного
доручення. Доручення передаються у депозитарій в двох примірниках,
обидва з яких підписуються співробітником депозитарія після
перевірки, причому другий примірниках повертається особі, що надає
доручення. Останньою графою у відомостях є графа для підпису
співробітника депозитарія, що проставляється тоді, коли дані щодо
відповідного доручення будуть занесені у відповідну "Відомість
переказу цінних паперів" або у "Відомість несквітованих доручень". До відомості заносяться всі доручення, які правильно
складені, незалежно від того, чи надійшли зустрічні доручення. Доручення, що надійшли за день, зберігаються разом з
відповідною відомістю - окремо від інших документів депозитарія і
відомостей за інші дні. Одночасно на кожний з наступних днів здійснення операцій з
переказу цінних паперів депозитарій складає спеціальні "Відомості
переказу цінних паперів". Відомість переказу цінних паперів на
будь-який день відкривається тоді, коли в депозитарій надходить
перша пара зустрічних доручень, які повинні бути виконані в цей
день. Відомість містить назву, дату здійснення переказів та
інформацію про кожний переказ. У відомість заноситься інформація
про ті наступні перекази, зустрічні доручення, які надійшли в
депозитарій, вже звірені між собою і повністю співпадають.
Інформація про переказ складається у вигляді таблиці з такими
графами: - порядковий номер; - номери відомостей з прийому обох зустрічних доручень (з
"Відомості доручень на переказ цінних паперів" та "Відомості
доручень на прийом цінних паперів"); - номер рахунку ДЕПО, з якого необхідно списати цінні папери; - номер рахунку ДЕПО, на який необхідно оприбуткувати цінні
папери; - класифікаційний номер цінних паперів; - кількість цінних паперів; - список номерів і серій (для цінних паперів, що зберігаються
без знеособлення на рахунку переказоотримувача та/або
переказовідправника); - підпис відповідного співробітника депозитарія, що зробив
звірки параметрів зустрічних доручень; - підпис відповідального спеціаліста депозитарія, що зробив
проведення звірених доручень з обліку на відповідний день; Після щоденного складання парних відомостей доручень на
переказ і на прийом цінних паперів, співробітник депозитарія
звіряє відомості між собою, виявляє зустрічні доручення (методом
порівняння реквізитів), заповнює окремий рядок у "Відомості
переказу цінних паперів" відповідного дня, розписується в останніх
графах відомостей доручень на переказ і на прийом цінних паперів
(супроти відповідного звіреного доручення), розписується у
передостанній графі заповненого рядка відомості переказу цінних
паперів. Якщо в парних відомостях доручень на переказ та на прийом
цінних паперів за відповідний день залишилися доручення, які не є
зустрічними (тобто відрізняються хоча б по одному з ідентичних
параметрів), то всі такі доручення переносяться у "Відомість
доручень, що не квітуються". "Відомість доручень, що не
квітуються" складається з найменування, номеру по порядку за рік,
інформації про доручення, а також підпису відповідального
працівника при закритті відомості. На кожний календарний місяць складається певна відомість. У
середині кожного місяця відомість може складатися з декількох
листів, кожний з яких заводиться після повного використання
попереднього листа. Нумерація листів відомості робиться наступним
чином: "199 \ неквіт\1\3", що значить: "Відомості доручень, що не
квітуються за 199_ рік, січень, третій лист". Інформація стосовно доручень, що не квітуються, складається
з: - дати занесення відповідного доручення до відомості; - типу доручення (переказ, прийом); - реквізитів а), г), д), е), ж), з), і), к), л), м), н),
перенесених з відповідних парних відомостей доручень на переказ і
на прийом цінних паперів; - підпису спеціаліста, що заповнює відповідний рядок; - підпису спеціаліста, що переніс дані про відповідний
переказ у відомість переказів. Депонент може відмінити доручення на переказ (наприклад,
внаслідок взаємної домовленості з контрагентом про корекцію
реквізитів доручень). Для цього депонент (відправник або одержувач
переказів) здають в депозитарій заяву про відміну доручення, в
якій вказуються такі реквізити: - найменування документа - "Заява про відміну доручення"; - номер заяви для обліку депонента; - найменування доручення, що відміняється; - тип доручення, що відміняється (на переказ чи на прийом); - дата подання доручення в депозитарій; - номер доручення; - підпис та печатка депонента (або шифрований ключ). Заява складається в двох примірниках, причому другий
примірник з підписом службовця депозитарія залишається у
депонента. Спеціаліст депозитарія перевіряє правильність складання
документу, розписується на обох примірниках, шукає у відомості
доручень, що не квітувалися, доручення, що відміняється,
розписується в останній графі відповідного рядка, ставить поруч з
підписом поточну дату, слово "відміна" і номер заяви на відміну. Одержувач може розпоряджатися зарахованими на його рахунок
ДЕПО цінними паперами відразу після здійснення вказаних записів,
тобто починаючи з дня, яким датовані ці записи. У випадку, якщо рахунок ДЕПО одержувача знаходиться в іншому
депозитарії, ніж той, в якому знаходиться рахунок ДЕПО
відправника, депозитарій має право вимагати від відправника або
одержувача складання ще одного примірника доручення на переказ
цінних паперів або, відповідно, доручення на прийом цінних
паперів. 12. Переказ цінних паперів між рахунками ДЕПО депонентів
можливе і в тому випадку, коли ці рахунки ведуться в різних
депозитаріях. Порядок відкриття рахунків ДЕПО не відрізняється від
порядку відкриття рахунків ДЕПО депонентам. При такій операції
депозитарії виступають як депоненти один одного. За взаємними рахунками ДЕПО можливе проведення розрахунків
тільки за умови, що ці рахунки стосуються цінних паперів, які
зберігаються з знеособленням. Переказ цінного паперу з рахунку ДЕПО депонента в одному
депозитарії на аналогічний рахунок ДЕПО в іншому депозитарії
здійснюється за допомогою розпоряджень (повідомлень) на переказ і
на прийом цінних паперів. При цьому в дорученні на переказ цінних
паперів в графі "найменування депозитарія, на рахунок ДЕПО в якому
слід переказати цінні папери" вказується найменування або кодове
позначення відповідного депозитарія. А в графі "номер рахунку
ДЕПО, на який зараховуються цінні папери" вказується номер рахунку
депонента-одержувача в цьому депозитарії. У дорученні на прийом цінних паперів в графі "найменування
депозитарія, з рахунку ДЕПО в якому слід чекати перерахування
цінних паперів" вказується найменування або код депозитарія, в
якому відкритий рахунок відправника. Номер рахунку самого
відправника вказується в графі "номер рахунку ДЕПО, з якого
списуються цінні папери". Кожний депозитарій протягом одного робочого дня повинен
забезпечувати зарахування цінних паперів на рахунки ДЕПО
одержувачів одночасно зі списанням цінних паперів з рахунків ДЕПО
відправників, а саме - на другий робочий день після подання
доручень в депозитарій або в день, спеціально обумовлений цими
дорученнями. У кінці кожного робочого дня депозитарій складає списки
доручень на переказ і на прийом цінних паперів за розрахунками з
кожним депозитарієм-конрагентом окремо. Кожний список складається
з найменування депозитарія-контрагента, дати складання списку,
підпису відповідального співробітника депозитарія, що склав
список, і інформації про доручення, що надійшли і мають відношення
до депозитарія-контрагента. Вся інформація має бути розсортована за окремими випусками
цінних паперів, а кожна інформація з випуску цінних паперів - за
дорученнями на переказ та в підсумку - на прийом цінних паперів.
Розділ VI. Порядок взаємодії реєстраторів та депозитаріїв
1. У разі депонування першого випуску іменних акцій
акціонерних товариств, створених в процесі приватизації, зберігач
укладає з власником іменних акцій депозитарний договір та
відкриває йому рахунок ДЕПО. При цьому депонент передає зберігачу
виписку з реєстру, передавальне доручення про передачу на
відповідальне зберігання належних йому акцій та, при наявності,
самі акції чи сертифікат акцій. Зберігач цінних паперів
зобов'язаний депонувати акції (сертифікати акцій) наступних, після
першого, випусків іменних акцій цих акціонерних товариств у
паперовій (документарній) формі, згідно з вимогами, що встановлені
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Зберігач направляє реєстратору виписку з відкритого рахунку
ДЕПО, копії виписки з реєстру та передавального доручення, на
підставі яких реєстратор вносить зміни в особовий рахунок
власника. Реєстратор зобов'язаний у 5-денний термін здійснити вказані
дії та надіслати зберігачу виписку з реєстру та, у разі належно
оформленого паперового (документарного) випуску, акції чи
сертифікат акцій. 2. При взаємодії реєстратора з депозитарієм між ними
проводиться обмін інформацію щодо: - кількості іменних цінних паперів депонента, зареєстрованого
в системі реєстру власників іменних цінних паперів та їх
номінальної вартості в межах та відповідно до договору, укладеного
депозитарієм з власником іменних цінних паперів; - характеристики іменного цінного паперу (номер, серія, дата
видачі, тощо), для встановлення його достовірності (в разі
паперової форми випуску); - наявності обтяжнення цінного паперу зобов'язаннями та умов
такого обтяжнення. Додатково до запиту реєстратору надається документ, за яким
депозитарію доручено провести певні операції, які здійснюються на
підставі договорів, які уклав депонент, чи на іншій, визначеній
чинним законодавством підставі. Всі цінні папери, передані в депозитарій для депонування
протягом робочого дня, надсилаються відповідному реєстратору для
перереєстрації. 3. Реєстратор зобов'язаний повідомити депозитарій в триденний
термін про всі зміни, які вносяться до умов випуску цінних
паперів, якщо цей депозитарій зареєстрований номінальним
утримувачем або в разі, якщо власники іменних цінних паперів є
депонентами депозитарія. Інформаційні повідомлення здійснюються з дотриманням
стандартів, визначених цим Положенням та іншими нормативними
документами (додаток N 4). 4. Депозитарій не зобов'язаний повідомляти реєстратора про
всі здійснені ним операції з цінними паперами своїх депонентів,
які призвели до зміни власників цих цінних паперів, чи до обтяжень
цінних паперів зобов'язаннями до моменту дати обліку реєстру.
Перелік документів, необхідних для внесення змін в реєстр
визначається "Положенням про порядок ведення реєстру власників
іменних цінних паперів", затвердженим Державною комісією з цінних
паперів та фондового ринку. 5. Депозитарій зобов'язаний вести журнали пересилок
реєстраторам іменних цінних паперів, відправлених ним для
перереєстрації. Журнали повинні містити дату та кількість цінних
паперів і вестися по кожному реєстратору окремо. Реєстратор зобов'язаний вносити зміни до реєстру та
реєструвати цінні папери на ім'я депозитарія як номінального
утримувача чи на ім'я нового власника. Цінні папери (сертифіката
цінних паперів) реєстратор повинен надсилати в депозитарій. Депозитарій повинен робити помітку в журналі пересилок про
отримання перереєстрованих цінних паперів та здійснювати перевірку
одержаних від реєстратора цінних паперів та/або виписок з реєстру.
У разі виявлення порушень щодо їх оформлення, невідповідності
даних про зареєстровану особу чи належних їй цінних паперів, інших
порушень депозитарій повертає реєстратору цінні папери та/або
виписку з реєстру з указанням причини повернення. Факт повернення
реєструється в журналі пересилок. 6. Депозитарій, зареєстрований у системі реєстру власників
іменних цінних паперів як номінальний утримувач, надає реєстратору
переліки власників у випадках: - рішення емітента про проведення чергових чи позачергових
загальних зборів; - рішення власників, що володіють більше ніж 20 відсотків
голосів про проведення позачергових зборів при відмові емітента
щодо їх скликання; - настання терміну звітності реєстратора перед емітентом
стосовно переліку власників; - рішення контролюючих органів відповідно до їх компетенції; - рішення емітента про передачу ведення реєстру іншому
реєстратору. 7. Якщо умовами додаткового випуску іменних цінних паперів
передбачене переважне право на їх придбання власниками іменних
цінних паперів попереднього випуску як обтяжнення при передплаті,
то реєстратор зобов'язаний повідомити депозитарій про права його
депонентів до здійснення передплати.
Розділ VII. Державний контроль за здійсненням

депозитарної діяльності
1. Державний контроль за здійсненням депозитарної діяльності
здійснює Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку та
за її дорученням територіальними відділеннями. Інші державні органи мають право здійснювати контроль за
депозитарною діяльністю лише в межах повноважень, наданих їм
чинним законодавством. 2. Контроль за здійсненням депозитарної діяльності
провадиться шляхом як планових, так і позапланових інспекцій і
перевірок депозитаріїв. Депозитарії зобов'язані допускати осіб, уповноважених
Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку на
проведення інспекцій та перевірок, і надавати цим особам необхідну
інформацію. 3. Комісія визначає порядок проведення контролю депозитарної
діяльності за такими напрямками: - відповідність вимогам цього Положення
організаційно-функціональної схеми управління депозитарною
діяльністю; - наявність достатньої кількості фахівців, які отримали
кваліфікаційні посвідчення; - технічний рівень системи обробки інформації; - рівень системи безпеки операцій; - дотримання правил ведення обліку цінних паперів на рівні
міжнародних вимог в обсягах, які не нижчі від тих, що встановлює
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку; - проведення внутрішнього контролю у депозитарії стосовно
всіх аспектів його діяльності; - відкритість інформації про результати депозитарної
діяльності для депонентів; - дотримання встановлених правил при взаємодії депозитарія з
прямими та опосередкованими суб'єктами ринку цінних паперів. У разі необхідності Комісія виступає ініціатором створення
спеціалізованих робочих груп із залученням експертів, фахівців
інших контролюючих органів та здійснює комплексні перевірки
провадження депозитарної діяльності. Депозитарій, в якому розміщений глобальний сертифікат цінного
паперу, повинен роздруковувати, прошивати, та зберігати окремо
офіційні звітні документи. З метою здійснення постійного контролю
депозитарій повинен надсилати до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку всі результати розміщення емісії цінних
паперів та глобальних операцій емісії емітента на день Т + 1 після
кожного розміщення зазначених цінних паперів на фондових біржах
або ЕТІМ. У базах даних депозитаріїв вся інформація сортується по
реєстратору та емітенту окремо з метою забезпечення належного
контролю Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку. До Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
повинні надсилатися один раз на місяць: - перелік всіх анульованих угод; - перелік розпоряджень на особливу поставку цінних паперів
без грошового урегулювання. Документування операцій, що проводяться депозитарієм,
обов'язково повинно передбачати фіксацію того, в якому режимі
здійснюється операція - автоматичному чи ручному. Під час
здійснення контролю найпильнішу увагу слід приділяти тим
операціям, які здійснювалися в ручному режимі. Однією із складових частин контролю діяльності депозитарія є
виявлення можливих аномалій функціонування, яке здійснюється за
допомогою аналізу характерних показників: коефіцієнту повторної
передачі, частоти відхилень, частоти використання запасної
конфігурації тощо. 4. Для забезпечення необхідної глибини контролю обов'язковий
термін збереження архіву депозитарію, включаючи щорічні копії баз
даних та їх роздрукування, повинен становити п'ять років. Терміни
збереження періодичних роздрукувань змісту баз даних повинні бути
не меншими ніж терміни збереження операційних документів
відповідних періодів (5 років).
Розділ VIII. Звітність та відповідальність

депозитаріїв
1. Депозитарій зобов'язаний щоквартально не пізніше п'ятого
робочого дня чергового кварталу подавати до Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку два примірники звіту про свої
депозитарні операції за формою, наведеною у додатку N 2, а також: - відомості про накладені на депозитарій санкції за
господарські та фінансові порушення органами державної виконавчої
влади, судом, арбітражним або третейським судом протягом звітного
періоду з зазначенням дати накладення санкції, органу, що наклав
санкцію, причин її накладення, виду та розміру санкцій, ступеню
виконання санкції до моменту надання звіту; - висновок внутрішнього контролюючого органу чи підрозділу
депозитарію, який повинен містити інформацію щодо виявлених ним
порушень при провадженні депозитарної діяльності та стан їх
усунення у самому депозитарії, а також порушень, виявлених
реєстраторами, іншими депозитаріями, кліринговими банками та
контрагентами угод, за якими провадяться депозитарні операції; - відомості про встановлені тарифи та зміни до них надаються
Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку. Форми
оплати, розмір комісійних за відкриття і ведення ДЕПО рахунків та
надання інших послуг встановлюється локальним депозитарієм в
кожному окремому випадку згідно з депозитарним договором з
депонентом; - Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
узагальнює практику застосування тарифів в депозитаріях та
встановлює рекомендації щодо їх застосування. 2. Про намір змінити кліринговий банк, послугами якого при
провадженні розрахунково-клірингових операцій користується
локальний депозитарій, останній повинен попередньо інформувати
Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку в письмовій
формі. Про всі зміни та доповнення, що вносяться до установчих
документів, та зміни в інформації, наданій Державній комісії з
цінних паперів та фондового ринку для одержання Дозволу на
депозитарну діяльність, депозитарій у 5-ти денний термін
повідомляє Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку.
Якщо протягом 10 робочих днів Державною комісією з цінних паперів
та фондового ринку не повідомлено про виявлені порушення, зміни,
внесені депозитарієм, вважаються чинними. 3. Відповідальність за своєчасне і якісне складання
документів, за достовірність даних, наведених у документах, несуть
особи, які склали і підписали ці документи. 4. Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку має
право встановлювати терміни та форми обов'язкової звітності
депозитаріїв. 5. Депозитарії повідомляють Антимонопольний комітет України
стосовно безпосереднього або опосередкованого, одноразового або за
декілька разів придбання та/або з залученням в довірче управління
цінних паперів, в результаті якого отримуються досягнення або
перевищення 10, 25, 33, 50 відсотків голосів у вищому органі
управління відповідного господарюючого суб'єкта.
Додаток N 1

до Тимчасового положення про

депозитарії і депозитарну

діяльність
Основні вимоги до депозитарного договору
1. Загальні положення
1.1. Діяльність із зберігання цінних паперів та обліку прав
по них регулюється депозитарним договором (договором рахунку
"ДЕПО"), який укладається в простій письмовій формі. 1.2. Договір рахунку "ДЕПО" є консенсуальним. 1.3. Невід'ємною частиною укладеного договору є Інструкція
здійснення депозитарної діяльності, які затверджуються
Депозитарієм. У договорі повинно бути вміщене положення про те, що
він погоджується виконувати вимоги цих Умов та інших встановлених
законодавством стандартів депозитарної діяльності, які його
стосуються і є необхідними для здійснення Депозитарієм своїх
зобов'язань.
2. Зміст депозитарного договору
У договір рахунку "ДЕПО" мають бути включені такі положення: 2.1. Відомості про Депозитарій і Депонента. 2.2. Визначення предмету договору - зберігання цінних паперів
та/або облік прав по тих цінних паперах, які зберігаються у
Депозитарії, а також надання послуг, які відповідно до чинного
законодавства можуть надаватися Депозитарієм. 2.3. Строк дії договору, який відповідно до чинного
законодавства може бути визначеним чи невизначеним. 2.4. Спосіб зберігання цінних паперів, випущених у паперовій
(документарній) формі - відокремлене зберігання чи колективне. У
разі відокремленого зберігання Депозитарій зобов'язаний зберігати
цінні папері (сертифікати цінних паперів), прийняті від депонента
у власному сховищі окремо від цінних паперів (сертифікатів цінних
паперів) інших депонентів. При колективному зберіганні депонент
стає власником частки цінних паперів певного випуску, пропорційній
кількості переданих ним на зберігання цінних паперів цього
випуску. 2.5. Вказівку на те, що Депозитарій не стає власником цінних
паперів Депонента, переданих Депозитарію. 2.6. Застереження, що Депозитарій не має права
використовувати цінні папери, які належать Депоненту, як власні
активи, а також використовувати їх при здійсненні угод в інтересах
Депозитарія та третіх осіб. 2.7. Можливість (неможливість) Депозитарія передоручати
зберігання цінних паперів Депонента іншим депозитаріям на підставі
укладених з ними договорів. 2.8. Відповідальність Депозитарія за збитки, завдані
Депоненту внаслідок невиконання чи неналежного виконання цього
договору, вимог Тимчасового положення про депозитарії та
депозитарну діяльність, Умов здійснення депозитарної діяльності та
чинного законодавства України. 2.9. Розмір і порядок оплати послуг Депозитарія, передбачених
договором. 2.10. Форму і періодичність звітування Депозитарія перед
Депонентом. 2.11. Форму і порядок одержання розпоряджень та інших
документів від Депонента, пов'язаних із здійсненням Депозитарієм
зобов'язань за цим договором. 2.12. Права і обов'язки сторін, включаючи зобов'язання
Депозитарія зберігати комерційну таємницю стосовно операцій
Депонента. 2.13. Відповідальність сторін за порушення умов договору і
правил депозитарної діяльності.
3. Обов'язки депозитарія
3.1. Не здійснювати дій по відношенню до цінних паперів
Депонента, крім тих, які здійснюються за вказівкою
(розпорядженням) Депонента у формі та порядку, що визначаються у
договорі. 3.2. Здійснювати права, які виникають з цінних паперів
Депонента, або пов'язані з ними тільки на підставі доручення
Депонента та належним чином укладеного договору. 3.3. При наявності положення в договорі про те, що
Депозитарій реєструється в реєстрі цінних паперів як номінальний
держатель, здійснити перереєстрацію цінних паперів на своє ім'я за
умови представлення Депонентом всіх необхідних для цього
документів. 3.4. Відкрити Депоненту рахунок "ДЕПО" і проводити на ньому
облік операцій відповідно до вимог щодо депозитарного обліку,
визначених Тимчасовим положенням про депозитарія та депозитарну
діяльність. 3.5. Видавати виписки з рахунку "ДЕПО", які підтверджують
наявність та кількісні зміни цінних паперів на рахунку "ДЕПО"
(періодичність і порядок видачі виписки визначаються угодою
сторін). 3.6. У випадку одержання на свій рахунок доходів на цінні
папери депонента переводити їх на рахунок Депонента (при наявності
положення в договорі про одержання Депозитарієм цих доходів)
протягом строку, обумовленого в договорі. 3.7. Забезпечувати за розпорядженням Депонента зняття цінних
паперів із зберігання шляхом оформлення і видачі цінних паперів чи
переводу цінних паперів на рахунки "ДЕПО" в інші депозитарії. 3.8. Зобов'язання Депозитарія не використовувати інформацію
про Депонента і його рахунок "ДЕПО" для вчинення дій, які завдають
чи можуть завдавати шкоду (матеріальну чи моральну) правам і
законним інтересам Депонента. 3.9. Зобов'язання Депозитарію надавати інформацію про
Депонента та/або його рахунок "ДЕПО" тільки за розпорядженням
Депонента та/або Державній комісії з цінних паперів та фондового
ринку і іншим державним органам у випадках, передбачених чинним
законодавством.
4. Положення, які не можуть бути включені в договір
4.1. У депозитарний договір не можуть бути включені положення
про відмову Депонента від жодного з прав, які випливають з цінного
паперу, а також будь-які обмеження прав Депонента щодо
розпорядження депонованими цінними паперами або реалізація прав,
засвідчених депонованими цінними паперами.
5. Інші положення
5.1. Окрім вищеперелічених, депозитарний договір може
включати інші умови, які не суперечать цьому Положенню і чинному
законодавству.
(На бланку депозитарія) Додаток N 2

до Тимчасового положення про

депозитарії і депозитарну

діяльність
Звіт _______________________________________

(назва депозитарію та номер ліцензії)

про депозитарні операції за ________ квартал ____________ року
1. Кількість рахунків ДЕПО депонентів, відкритих в
депозитарії ————————————————————————————————————————————————————————————————— | Загальна кількість | В т.ч. кореспондентських | | | ЛОРО | |———————————————————————————————+———————————————————————————————| | на |відкрито в зві-| на |відкрито в зві-| |1___ 199___ р. |тному кварталі |1___ 199___ р. |тному кварталі | |———————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 2. Кількість рахунків ДЕПО НОСТРО, відкритих даним
депозитарієм в інших депозитаріях ————————————————————————————————————————————————————————————————— |На 1 ______________ 199___ р. | відкрито в звітному кварталі | |———————————————————————————————+———————————————————————————————| | 1 | 2 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 3. Список випусків цінних паперів, що обліковуються на
рахунках ДЕПО, за станом на 1_______ 199____ р. ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер державної|Найменування|Найменування |Загальна кількість | |реєстрації |емітента |цінного паперу|цінних паперів (за-| | | | |лишки на рахунках | | | | |ДЕПО | |———————————————+————————————+——————————————+———————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | ————————————————————————————————————————————————————————————————— 4. Схема кореспондентських відносин (складається по кожному з
випусків цінних паперів, що обслуговуються) Емітент _____________________________________________________ Найменування цінного паперу _________________________________ Номер державної реєстрації цінного паперу ___________________ ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Депозитарії - власники рахун- |Депозітарії - власники рахунків | |ків ЛОРО |НОСТРО | |——————————————————————————————+————————————————————————————————| |найменуван-|реєстр.|N рахунка |найменуван-|рег. номер|N рахунка| |ня |номер |ДЕПО |ня | |ДЕПО | |———————————+———————+——————————+———————————+——————————+—————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |———————————+———————+——————————+———————————+——————————+—————————| | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Підпис __________________________
Додаток N 3

до Тимчасового положення про

депозитарії і депозитарну

діяльність
Мінімальний перелік рахунків ДЕПО для складання

облікового балансу в депозитарії ————————————————————————————————————————————————————————————————— |Роз-|Підро-| Класифікація операцій по рахункам ДЕПО | рахунок | |діл |зділ | | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | I | |Актив | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Цінні папери в Депозитарії (у власному | | | | |сховищі) | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | 11 |Паперові цінні папери | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п перед розміщенням | 111 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що розміщені | 112 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п в обігу | 113 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що списуються | 114 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п які вилучені з обігу | 115 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | 12 |Безпаперові цінні папери | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п перед розміщенням | 121 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що розміщені | 122 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п в обігу | 123 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що списуються | 124 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п які вилучені з обігу | 125 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Цінні папери на рахунках ДЕПО в інших | | | | |Депозитаріях | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | 31 |Паперові цінні папери на рахунках ДЕПО в| | | | |інших Депозитаріях | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п перед розміщенням | 311 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що розміщені | 312 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п в обігу | 313 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що списуються | 314 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п які вилучені з обігу | 315 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | 32 |Безпаперові цінні папери на рахунках | | | | |ДЕПО в інших Депозитаріях | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п перед розміщенням | 321 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що розміщені | 322 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п в обігу | 323 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що списуються | 324 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п які вилучені з обігу | 325 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Цінні папери, вилучені зі сховища | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | 51 |Паперові цінні папери вилучені зі | | | | |сховища | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п перед розміщенням | 511 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що розміщені | 512 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п в обігу | 513 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | 52 |Безпаперові цінні папери вилучені зі | | | | |сховища | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п перед розміщенням | 521 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що розміщені | 522 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п в обігу | 523 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Цінні папери на переоформленні, в | | | | |дорозі, на перевірці | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | 71 |Паперові цінні папери, в дорозі, на | | | | |перевірці | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п перед розміщенням | 711 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що розміщені | 712 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п в обігу | 713 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що списуються | 714 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п які вилучені з обігу | 715 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | 72 |Безпаперові цінні папери в дорозі, на | | | | |перевірці | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п перед розміщенням | 721 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що розміщені | 722 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п в обігу | 723 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що списуються | 724 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | II | |Пасив | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Цінні папери клієнтів депозитарію | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | 21 |Цінні папери, не обтяжені зобов'язаннями| | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що розміщуються емітентом, агентом | 211 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п в обігу на фондовому ринку, які не | 212 | | | |обтяжені зобов'язаннями | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | 22 |Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п в заставі | 221 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п в довірчому управлінні | 222 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п що виставлені на торги | 223 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п за емісійними обмеженнями | 224 | | | |(заблоковані до затвердження підсумків | | | | |розміщення випуска) | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п за розпорядженням емітента | 225 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п зарезервовані за позиками | 226 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п в акредитивах | 227 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п за іншими обмеженнями | 228 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Цінні папери клієнтів, вилучені зі | | | | |сховища | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | 41 |Ц/п вилучені з колективного зберігання | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п у клієнтів | 411 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | 42 |Ц/п вилучені з відокремленого зберігання| | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п у клієнтів | 421 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Цінні папери на переоформленні, в | | | | |дорозі, на перевірці (на з'ясуванні) | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | 61 |Цінні папери, не обтяжені зобов'язаннями| | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п на перевірці | 611 | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | 62 |Цінні папери, обтяжені зобов'язаннями | | |————+——————+————————————————————————————————————————+——————————| | | |Ц/п на перевірці | 621 | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Додаток N 4

до Тимчасового положення про

депозитарії і депозитарну

діяльність
Типи повідомлень, які повинні використовуватися суб'єктами фондового ринку України при здійсненні операцій з цінними

паперами
А) Розпорядження про купівлю/продаж
Заявка-розпорядження про купівлю/продаж в певний період
обумовленої кількості цінних паперів певного виду, що
відправляється клієнтом або його уповноваженим представником
(реєстратором, локальним депозитарієм, торговцем цінними паперами
- членом фондової біржі чи учасником ЕТІМ) органу, що провадить
первинне або вторинне разміщення цінних паперів (фондова біржа,
ЕТІМ торговці цінними паперами, що здійснюють реалізацію цінних
паперів за дорученням, від імені і за рахунок емітента та інші). Дані розпорядження описуються повідомленнями NN 500, 501. 500 Розпорядження про купівлю 501 Розпорядження про продаж
Б) Підтвердження купівлі або продажу
Виписка про здійснення операції (біржове свідоцтво або
свідоцтво ЕТІМ), що підтверджує купівлю або продаж визначеної
кількості цінних паперів, яка надсилається органом, який провадить
первинне або вторинне розміщення цінних паперів уповноваженим
представникам (реєстраторам, локальним депозитаріям, зберігачам
цінних паперів та іншим учасникам фондового ринку) клієнтів. Дана виписка може бути двох типів: 1. Короткий; 2. Повний. Коротка виписка являє собою тимчасове повідомлення про
куплені/реалізовані цінні папери та надається після кожної
здійсненої угоди фондовою біржою чи ЕТІМ. Дана виписка описується
повідомленням N 519. Повна виписка (біржове свідоцтво або свідоцтво ЕТІМ), що
підтверджує купівлю або продаж визначеної кількості цінних
паперів, які вимагаються на кінець дня (чи іншого періоду, якщо це
обумовлено правилами торговельної системи), що надсилається
органом, який провадить первинне або вторинне розміщення цінних
паперів уповноваженим представникам (реєстраторам, локальним
депозитаріям, зберігачам цінних паперів та іншим учасникам
фондового ринку) клієнтів. Дана виписка описується повідомленням N 510. 510 Підтвердження купівлі або продажу 519 Повідомлення про виконання
В) Розпорядження про отримання і поставку
Розпорядження про отримання/поставку обумовленої кількості
цінних паперів певного виду за наперед обумовленою ціною або без
її указання, що надсилається клієнтом або його уповноваженим
представником (реєстратором, локальним депозитарієм, зберігачем
цінних паперів та іншим учасником фондового ринку) депозитарію,
який здійснює відповідальне зберігання та облік прав власності
(ведення рахунків ДЕПО) за даними цінними паперами. Дані розпорядження описуються повідомленнями NN 520, 521,
522, 523: 520 Наказ на безкоштовне отримання цінних паперів: Розпорядження клієнта або його уповноваженого представника
(реєстратора, локального депозитарія, зберігача цінних паперів та
іншого учасника фондового ринку) депозитарію, який здійснює
відповідальне зберігання та облік прав власності (ведення рахунків
ДЕПО) за даними цінними паперами, на безакцептне списання цінних
паперів на свою користь без їх оплати у зв'язку з настанням
договірних зобов'язань держателя цінних паперів. 521 Наказ на отримання цінних паперів за плату: Розпорядження клієнта або його уповноваженого представника
(реєстратора, локального депозитарія, зберігача цінних паперів та
іншого учасника фондового ринку) депозитарію, який здійснює
відповідальне зберігання та облік прав власності (ведення рахунків
ДЕПО) за даними цінними паперам, на безакцептне списання цінних
паперів та їх сплату згідно з опціоном на поставку цінних паперів
по курсу, обумовленому держателем цінних паперів згідно з
договором опціону. 522 Наказ на безкоштовну поставку цінних паперів: Розпорядження клієнта або його уповноваженого представника
(реєстратора, локального депозитарія, зберігача цінних паперів та
іншого учасника фондового ринку) депозитарію, який здійснює
відповідальне зберігання та облік прав власності (ведення
рахунків ДЕПО) за даними цінними паперами, на поставку цінних
паперів без оплати особі (бенефіціару), вказаному в розпорядженні
на поставку цінних паперів. 523 Наказ на поставку цінних паперів за плату: Розпорядження клієнта або його уповноваженого представника
(реєстратора, локального депозитарія, зберігача цінних паперів та
іншого учасника фондового ринку) депозитарію, який здійснює
відповідальне зберігання та облік прав власності (ведення рахунків
ДЕПО) за даними цінними паперами, на поставку цінних паперів особі
(бенефіціару), вказаному в розпорядженні на поставку цінних
паперів, та отримання від нього плати згідно з опціоном про
надання цінних паперів.
Г) Підтвердження/сповіщення про держання/поставку
Виписка про здійснення операції (виписка з рахунку ДЕПО,
підтвердження поставки) - документ, який підтверджує отримання або
поставку певної кількості цінних паперів, що відправляється
депозитарієм, який здійснює зберігання та облік прав власності
(ведення рахунків ДЕПО) за даними цінними паперами, уповноваженим
представникам (реєстраторам, локальним депозитаріям, зберігачам
цінних паперів та іншим учасникам фондового ринку) клієнтів, які є
держувачами або відправниками цінних паперів. 530 Підтвердження безкоштовного держання: Виписка з рахунку ДЕПО держувача цінних паперів, що
підтверджує безкоштовне держання певної кількості цінних паперів
від відправника (на підставі повідомлення N 522 або повідомлення
N 520). 531 Підтвердження держання за плату: Виписка з рахунку ДЕПО держувача цінних паперів, що
підтверджує держання певної кількості цінних паперів від
відправника (на підставі повідомлення N 521 або повідомлення
N 523) та сплати за дані цінні папери згідно з договором опціону
між держувачем та відправником цінних паперів. 532 Підтвердження безкоштовної поставки: Підтвердження депозитарія, який провадить відповідальне
зберігання та облік прав власності (ведення рахунків ДЕПО) за
даними цінними паперами постачальнику цінних паперів про списання
з його рахунку ДЕПО цінних паперів згідно з повідомленням N 520
або повідомленням N 522. 533 Підтвердження про поставку з оплатою: Підтвердження депозитарія, який провадить зберігання та облік
прав власності (ведення рахунків ДЕПО) постачальнику цінних
паперів про списання з його рахунку ДЕПО цінних паперів згідно з
повідомленням N 521 або повідомленням N 523 та перерахування йому
грошових коштів згідно з договором між постачальником та
держувачем цінних паперів. 539 Повідомлення про отримання/поставку цінних паперів: Повідомлення депозитарієм держувачу/відправнику цінних
паперів первинної інформації про держання/поставку цінних паперів
без вказання подробиць операції. За даним повідомленням слідує
повідомлення по формі N 530-533.
Д) Операції з капіталом та операції з виплати доходу
550 Повідомлення про права власності: Виписка про зміни складу рахунку ДЕПО на даний час та/або на
майбутній період - виписка депозитарія, що надається періодично
депоненту на підставі договору по обслуговуванню рахунку ДЕПО. 551 Повідомлення про операції: Повідомлення про провадження операцій з цінними паперами
(умов операцій з цінними паперами), що передається реєстратором
або емітентом, який веде реєстр власників даних іменних цінних
паперів, депозитарію, що провадить відповідальне зберігання цінних
паперів та веде рахунки ДЕПО номінальних утримувачів даних іменних
цінних паперів. 554 Повідомлення про виплату доходу готівкою: Повідомлення про проведення виплат доходу за цінними
паперами, яке передається реєстратором або емітентом, який веде
реєстр власників даних іменних цінних паперів, депозитарію, що
провадить відповідальне зберігання цінних паперів та веде рахунки
ДЕПО номінальних утримувачів даних іменних цінних паперів, для
подальших виплат депозитарієм коштів, що отримані від реєстратора
(емітента), номінальним утримувачам цінних паперів, які мають
рахунки ДЕПО в даному депозитарії (торговцям цінними паперами та
довірчим товариствам). 555 Повідомлення про виплату доходу у формі цінних паперів: Повідомлення про проведення виплат доходу за цінними
паперами цінними паперами нового випуску, що передається
реєстратором або емітентом, який веде реєстр власників даних
іменних цінних паперів, депозитарію, що провадить відповідальне
зберігання цінних паперів та веде рахунки ДЕПО номінальних
утримувачів даних цінних паперів, для подальшого зарахування даних
іменних цінних паперів депозитарієм на рахунки ДЕПО номінальних
утримувачів цінних паперів. За повідомленням N 555 депозитарій
відправляє депонентам (номінальним утримувачам) повідомлення
N 550, а після проведення зарахування цінних паперів -
повідомлення N 530. 556 Повідомлення про погашення: Повідомлення про погашення цінних паперів (інформація про
порядок погашення випуску цінних паперів), що передається
реєстратором або емітентом, який веде реєстр власників даних
іменних цінних паперів, депозитарію, що провадить відповідальне
зберігання цінних паперів та веде рахунок ДЕПО номінальних
утримувачів даних цінних паперів для подальшої передачі
депозитарієм даної інформації номінальним утримувачам. 557 Повідомлення про вирахування, пов'язані з цінними
паперами 559 Запит платника про стягнення: Запит номінального утримувача депозитарію про стягнення, що
містить вимогу про перерахування доходу, суми платежу або обох
стягнень водночас.
Є) Адміністративні повідомлення
560 Об'ява про загальні збори акціонерів: Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів
(інформація про проведення зборів), що передається реєстратором
або емітентом, який веде реєстр акціонерів іменних акцій
депозитарію, що провадить зберігання та веде рахунки ДЕПО
номінальних утримувачів даних акцій, для подальшої передачі
депозитарієм даної інформації номінальним утримувачам.
Ж) Виписки та номер(и) цінного(их) паперу/сертифіката(ів)
570 Запит про виписку: Запит про виписку з рахунку ДЕПО власника цінного паперу чи
номінального утримувача, виписки за операціями, виписки за
поточними розпорядженнями, виписки за незавершеними операціями, що
надсилаються депонентом депозитарію, який здійснює облік операцій
на рахунку ДЕПО даного депонента. 571 Виписка за авуарам: Виписка з рахунку ДЕПО депонента, що надсилається
депозитарієм депоненту в термін, обумовлений договором на ведення
рахунку ДЕПО, або на підставі повідомлення N 570, надісланого
депонентом на адресу депозитарія, та включає в себе кількість та
ідентифікаційні ознаки даних цінних паперів, а також (за
необхідністю) інших цінних паперів, що зберігаються у відправника
(депозитарія) на рахунку одержувача (депонента) або його клієнта. 572 Виписка про операції: Виписка про операції на рахунку ДЕПО депонента, що
надсилається депозитарієм депоненту в термін, обумовлений
договором на ведення рахунку ДЕПО, або на підставі повідомлення
N 570, яке надіслане депонентом на адресу депозитарія та містить в
собі відомості про всі збільшення/зменшення кількості цінних
паперів, що мали місце протягом періоду, обумовленого договором на
ведення рахунку ДЕПО, або вказані в повідомленні, що відправлене
депонентом депозитарію. Виписка про операції може замінити
повідомлення та підтвердження (повідомлення N 530-539), якщо
попередньо між депонентом та депозитарієм було складено відповідну
угоду. 573 Виписка щодо незавершених операцій: Виписка щодо незавершених операцій на рахунку ДЕПО депонента,
що надсилається депозитарієм депоненту на підставі повідомлення
N 570, яке надіслане депонентом на адресу депозитарія та
ідентифікує всі операції, зареєстровані на вказаний момент на
даному рахунку, для яких виконання наперед отриманих вказівок
(заявок на проведення операцій на вказаному рахунку ДЕПО) ще не
завершилося. 574 Виписка за поточними розпорядженнями: Виписка за поточними розпорядженнями на рахунку ДЕПО
депонента, що надсилається депозитарієм депоненту на підставі
повідомлення N 570, яке відправлене депонентом на адресу
депозитарія та ідентифікує ті розпорядження, які на даний час ще
не були офіційно зареєстровані. 577 Виписка номерів: У даному повідомленні вказуються номери цінних паперів
(сертифікатів цінних паперів). Дане повідомлення може бути
відправлене як депозитарієм депоненту, так і у зворотному напрямку
з метою узагальнення аналітичного обліку цінних паперів.
З) Інші типи повідомлень
592 Запит відміни 595 Інформаційний запит 596 Відповідь Реквізитний склад вищевказаних повідомлень повинен
відповідати стандарту ISO 7775-91

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: