open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 22 травня 1996 р. N 541

Київ
Про вдосконалення механізму надання населенню

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг,

придбання скрапленого газу, твердого та

пічного побутового (рідкого) палива

На виконання постанови Верховної Ради України від 23 січня
1996 р. N 9 ( 9/96-ВР ) та з метою вдосконалення механізму надання
субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання
скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є: 1. Внести до Положення про порядок призначення та надання
населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та пічного побутового (рідкого) палива, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848
( 848-95-п ) - ЗП України, 1996 р., N 2, ст.76 (із змінами,
внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 10 січня 1996
р. N 31 ( 31-96-п ), зміни і доповнення, що додаються. 2. Міністерству соціального захисту населення, Міністерству
фінансів, Міністерству економіки і Державному комітетові по
житлово-комунальному господарству подати у двомісячний термін
пропозиції щодо внесення доповнень до законодавства про подання
службам для надання населенню субсидій відомостей державного
реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових
платежів. 3. Міністерству економіки, Державному комітетові по
житлово-комунальному господарству, Міністерству соціального
захисту населення розробити у двомісячний термін програму
погашення всіх видів заборгованості за житлово-комунальні послуги,
придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового
(рідкого) палива з урахуванням вимоги, що служби для надання
населенню субсидій повинні протягом не більше двох діб
перераховувати кошти, отримані від фінансових органів,
підприємствам, які надають послуги або акумулюють кошти, що
надходять як плата за ці послуги. 4. Міністерству сільського господарства і продовольства,
Міністерству економіки, Міністерству фінансів, Міністерству
соціального захисту населення у місячний термін погодити в
установленому порядку та рекомендувати Уряду Автономної Республіки
Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним
адміністраціям для застосування під час визначення сукупного
доходу економічно обгрунтовані диференційовані за регіонами
нормативи доходу від земельної ділянки особистого підсобного
господарства площею 0,01 гектара. 5. Міністерству економіки, Міністерству фінансів,
Міністерству соціального захисту населення, Державному комітетові
по житлово-комунальному господарству подати у двомісячний термін
Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо включення до програми
надання населенню субсидій витрат громадян на проведення
поетапного оснащення наявного житлового фонду засобами обліку і
регулювання споживання води, теплової енергії та газопостачання. 6. Міністерству соціального захисту населення разом з
Міністерством праці та Міністерством економіки розробити і
затвердити рекомендації щодо визначення матеріально-побутового
стану сім'ї, який є підставою для укладення угоди про погашення
заборгованості за житлово-комунальними платежами на термін понад
шість місяців. 7. Міністерству соціального захисту населення, Міністерству
фінансів, Міністерству економіки, Державному комітетові по
житлово-комунальному господарству разом з Київською міською,
Львівською і Київською обласними державними адміністраціями
провести в 1996 році в одному-двох районах м. Києва, Львівської та
Київської областей експеримент з метою пошуку ефективних шляхів
надання населенню субсидій. Державному комітетові нафтової, газової та нафтопереробної
промисловості, корпорації "Укргаз", Міністерству енергетики та
електрифікації, Міністерству вугільної промисловості, Київській
міській, Львівській і Київській обласним державним адміністраціям
розробити і затвердити у місячний термін розрахункові норми
комунальних послуг для призначення субсидій в рамках експерименту. 8. Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям у межах
існуючого механізму надання субсидій та повноважень, передбачених
законодавством, забезпечити оперативне розв'язання проблем,
пов'язаних із: широким роз'ясненням населенню порядку отримання субсидій для
оплати житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу,
твердого та пічного побутового (рідкого) палива; залученням працівників установ органів соціального захисту
населення, житлово-експлуатаційних організацій, служб зайнятості
населення та інших державних установ для належної організації
прийому громадян з питань отримання субсидій; укомплектуванням служб для надання населенню субсидій
кваліфікованими кадрами, забезпеченням їх обладнаними приміщеннями
та комп'ютерною технікою; налагодженням взаємодії організацій, що надають
житлово-комунальні послуги, і служб для надання населенню
субсидій.

Прем'єр-міністр України Є.МАРЧУК
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 22 травня 1996 р. N 541
ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ,

що вносяться до Положення про порядок призначення

та надання населенню субсидій для відшкодування

витрат на оплату житло житлово-комунальних послуг,

придбання скрапленого газу, твердого та пічного

побутового (рідкого) палива ( 848-96-п )
1. У пункті 4: абзац другий викласти у такій редакції: "Окремим сім'ям за рахунок коштів, передбачених для надання
субсидій, виходячи з конкретних обставин субсидії можуть
призначатися незалежно від розміру загальної площі житла за
рішеннями відповідних виконкомів Рад та державних адміністрацій
або комісій, які ними утворюються. Положення про комісії
затверджують органи, які їх утворили"; абзац четвертий після слів "трирічного віку" доповнити
словами "матерів, які перебувають у відпустці для догляду за
дитиною без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у
медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною
шестирічного віку". 2. Пункт 6 викласти в такій редакції: "6. Субсидія призначається виходячи з кількості осіб,
прописаних на житловій площі, та, як виняток, на відсутніх осіб,
які призвані на строкову військову службу. Кількість осіб, що враховуються для призначення субсидії,
визначається на початок того місяця, в якому надійшло звернення за
її призначенням". 3. У пункті 11: абзац перший викласти в такій редакції: "11. Субсидія для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг призначається на основі
середньомісячного, а для придбання скрапленого газу, твердого та
пічного побутового (рідкого) палива - на основі річного сукупного
доходу сім'ї. Розмір середньомісячного сукупного доходу для
призначення субсидії обчислюється виходячи з даних про доходи всіх
членів сім'ї, зазначених у пункті 6 цього Положення, за три
календарні місяці, що передують місяцю звернення за субсидією.
Розмір річного сукупного доходу визначається шляхом множення
зазначеного середньомісячного сукупного доходу на 12"; абзац другий після слів "трудових відносинах" доповнити
словами "або зареєстровані у службі зайнятості як такі, що шукають
роботу"; абзац третій викласти в такій редакції: "Для обчислення доходу непрацюючих громадян, що вийшли на
пенсію у період, за який враховуються доходи (три місяці до
звернення за субсидією), і не мають інших доходів, враховується,
на розсуд пенсіонера, середньомісячний доход за три місяці до
звернення за призначенням субсидії або розмір призначеної пенсії". 4. У пункті 12: абзац третій доповнити реченням "З окремими сім'ями, виходячи
з матеріально-побутового стану, укладати угоду про погашення
заборгованості за житлово-комунальними платежами на період до
дванадцяти місяців"; доповнити пункт абзацом такого змісту: "У разі коли відомості, викладені у заяві, не підтверджені
належно оформленими документами, субсидія надається з місяця
надходження заяви за умови, що відомості будуть підтверджені в
установленому порядку протягом місяця з дня подачі заяви". 5. У пункті 13: після абзацу другого доповнити абзацами такого змісту: "Сім'я, яка звертається за призначенням субсидії після
закінчення терміну одержання попередньої субсидії, подає до служби
для надання населенню субсидій тільки довідки про доходи членів
сім'ї та заяву, в якій підтверджує відсутність змін у складі сім'ї
та характеристиці житла і послуг з моменту попереднього надання їй
субсидії. Сім'я, що складається лише з пенсіонерів, які не працюють, та
непрацездатних осіб, для підтвердження права на повторну субсидію
подає лише заяву, в якій підтверджує відсутність змін у сукупному
доході, складі сім'ї та характеристиці житла і послуг з моменту
попереднього надання їй субсидії"; доповнити пункт абзацом такого змісту: "Якщо витрачання газу, води, електричної та теплової енергії
вимірюється засобами обліку, субсидія для їх оплати призначається
виходячи з установлених норм споживання. У разі коли по закінченні
терміну призначення субсидії сім'я використала зазначені послуги
на суму, що менша від суми призначеної субсидії, перераховані їй
кошти не повертаються, а залишаються на особовому рахунку абонента
для оплати спожитих послуг у наступні періоди незалежно від того,
чи буде призначена субсидія на новий термін". 6. У підпунктах 2 і 3 пункту 17 слова "на рік" замінити
словами "на календарний рік". 7. У пункті 18 абзац другий викласти в такій редакції: "За поданням житлово-експлуатаційних організацій, об'єднань
(товариств) співвласників багатоквартирного будинку та
організацій-надавачів комунальних послуг виплата субсидій
припиняється сім'ї, яка не провадить оплати відповідної частини
житлово-комунальних послуг".

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: