open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 29 травня 1996 р. N 579

Київ
Про Державну програму науково-технічного

переоснащення системи гідрометеорологічних

спостережень та базової мережі спостережень

за забрудненням навколишнього природного

середовища
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1763 ( 1763-99-п ) від 24.09.99

N 1600 ( 1600-2001-п ) від 29.11.2001

N 153 ( 153-2006-п ) від 15.02.2006 )

З метою забезпечення сучасного рівня обслуговування органів
державної влади, представницьких органів, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ і організацій, Збройних Сил
та громадян України інформацією про фактичні та очікувані зміни
гідрометеорологічних умов і стану навколишнього природного
середовища Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну програму науково-технічного
переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень та базової
мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного
середовища (далі - Програма), що додається.
2. Покласти на Міністерство з питань надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи функції державного замовника Програми. ( Пункт 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1763 ( 1763-99-п ) від
24.09.99; в редакції Постанови КМ N 1600 ( 1600-2001-п ) від
29.11.2001; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 153
( 153-2006-п ) від 15.02.2006 )

( Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1600
( 1600-2001-п ) від 29.11.2001 )

4. Міністерству з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
передбачати кошти на виконання Програми в межах видатків, що
визначаються йому щороку під час формування Державного бюджету
України на відповідний рік. ( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 1763 ( 1763-99-п ) від 24.09.99; в редакції
Постанови КМ N 1600 ( 1600-2001-п ) від 29.11.2001; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 153 ( 153-2006-п ) від
15.02.2006 )

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО
Міністр

Кабінету Міністрів України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 19
ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 травня 1996 р. N 579

(у редакції постанови Кабінету Міністрів України

від 29 листопада 2001 р. N 1600 ( 1600-2001-п )
ДЕРЖАВНА ПРОГРАМА

науково-технічного переоснащення системи

гідрометеорологічних спостережень та базової мережі

спостережень за забрудненням навколишнього

природного середовища

1. Загальні положення
Цю Програму розроблено з метою вдосконалення державної
системи гідрометеорологічних спостережень національної
гідрометеорологічної служби.
Інформація про гідрометеорологічні умови та забруднення
навколишнього природного середовища, прогнозування їх змін є одним
з важливих факторів, що забезпечують соціально-економічний
розвиток, обороноздатність та екологічну безпеку держави.
Україна є членом Всесвітньої метеорологічної організації ООН,
нею підписано Конвенцію про транскордонне забруднення повітря на
великі відстані ( 995_223 ) (Женева, 1979), Конвенцію про
оперативне оповіщення у разі ядерної аварії (Відень, 1986),
Віденську конвенцію про охорону озонового шару ( 995_088 )
(Відень, 1985), Рамкову конвенцію ООН про зміну клімату
( 995_044 ) (Ріо-де-Жанейро, 1992) тощо. Виконання зобов'язань
щодо участі України в міжнародних організаціях та договорах
неможливе без даних гідрометеорологічних спостережень і прогнозів,
а також спостережень за забрудненням навколишнього природного
середовища на базовій мережі спостережень, які здійснює
національна гідрометеорологічна служба.
Державна система гідрометеорологічних спостережень (далі -
система спостережень) - це комплексна багаторівнева
спостережно-інформаційна система, призначена для проведення
систематичних спостережень за гідрометеорологічними умовами,
станом атмосфери, забруднення навколишнього природного середовища
під впливом природних і антропогенних факторів, а також
забезпечення споживачів інформацією про їх фактичний та очікуваний
стан. Система спостережень дає змогу отримати понад 70 різних
видів даних, зокрема метеорологічних, аерологічних,
озонометричних, метеорологічних радіолокаційних,
агрометеорологічних, гідрологічних, інформацію про стан
забруднення повітря, поверхневих і морських вод, грунтів у пунктах
базової мережі спостережень.
Метеорологічні наземні спостереження проводяться безперервно,
цілодобово і синхронно на 221 станції.
Аерологічні спостереження, необхідні для вивчення атмосферних
процесів на різних висотах і складання метеорологічних прогнозів,
проводяться в 9 пунктах спостережень.
Агрометеорологічні спостереження з метою задоволення потреб
сільського господарства проводяться у 143 пунктах спостережень,
озонометричні спостереження у 5 пунктах, метеорологічні
радіолокаційні спостереження за хмарами і опадами - у 8 пунктах.
Гідрологічні спостереження проводяться у 433 пунктах
спостережень, розташованих на річках, озерах і водосховищах.
Морська стаціонарна гідрометеорологічна мережа включає в себе
32 пункти спостережень, розташовані у прибережній та шельфовій
зонах, гирлах річок, що впадають у море.
Базові спостереження за забрудненням поверхневих вод
проводяться у 240 пунктах спостережень, розташованих на 116
річках, 15 водосховищах, 7 озерах і лиманах. Якість води Чорного і
Азовського морів і гирлових ділянок Дніпра, Дунаю і Південного
Бугу контролюється у 154 пунктах. Стаціонарні спостереження за
забрудненням атмосфери проводяться у 162 пунктах, розташованих у
53 містах.
Необхідними умовами надійного функціонування системи
спостережень, забезпечення споживачів достовірною своєчасною
інформацією та прогнозами є оснащення гідрометеорологічної служби
сучасними засобами вимірювальної техніки, застосування новітніх
технологій, розвиток науково-методичної бази проведення
спостережень і прогнозування.
Розроблено, виготовлено та встановлено у мережі спостережень
перші вітчизняні гідрометеорологічні прилади і обладнання.
Фактично в Україні отримала розвиток нова наукоємна галузь
промисловості - гідрометеорологічне приладобудування, що сприяло
зменшенню витрат бюджетних коштів на закупівлю
гідрометеорологічних приладів і обладнання за кордоном. Ведуться
роботи з удосконалення систем телезв'язку та оброблення
інформації.
Проте технічне оснащення системи спостережень і прогнозування
гідрометеорологічної служби недостатнє.
Більшість засобів вимірювальної техніки у
гідрометеорологічній мережі розроблено 30 - 40 років тому.
Недостатньо застосовуються сучасні технології автоматичного та
дистанційного отримання інформації, а також системи збирання,
передачі та обміну інформації через супутникові системи зв'язку.
Потребує розвитку гідрометеорологічне прогнозування (особливо -
довгострокове) на основі застосування сучасних чисельних методів
прогнозування з використанням комп'ютерних технологій.
Це зумовило скорочення програми спостережень, застосування
під час розроблення прогнозів недостатньо ефективних методів і
технологій, зниження ефективності обслуговування споживачів, що
негативно позначається на економічному розвитку, екологічній
безпеці держави і може призвести до аварійних ситуацій на
транспорті, особливо авіаційному.
Викликає занепокоєння стан технічного і технологічного
оснащення гідрометеорологічної служби у зв'язку з тим, що в
Україні спостерігається повторюваність стихійних
гідрометеорологічних явищ, таких як катастрофічні паводки на
річках Закарпаття у 1998 та 2001 роках.
Вирішенню питань забезпечення функціонування та
науково-технічного переоснащення гідрометеорологічної служби
сприятиме подальша реалізація на державному рівні за єдиною
науково обгрунтованою програмою комплексу заходів з відповідним
цільовим фінансуванням.
2. Мета Програми
Метою Програми є досягнення світового рівня забезпечення
органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, Збройних Сил, інших
військових формувань, населення інформацією про фактичні та
очікувані зміни гідрометеорологічних умов і стану навколишнього
природного середовища шляхом переоснащення системи
гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень
сучасними засобами вимірювальної техніки для отримання, оброблення
та доведення інформації до споживачів.
Для досягнення мети слід здійснити такі науково-технічні та
організаційні заходи:
виконання наукових досліджень, спрямованих на розроблення
нових і вдосконалення існуючих методів і технологій спостережень і
прогнозів;
розроблення та виготовлення конкурентоспроможних
гідрометеорологічних приладів і обладнання, а також забезпечення
розвитку аналітичного приладобудування;
удосконалення та раціоналізація системи спостережень;
оснащення системи гідрометеорологічних спостережень та
базової мережі спостережень за забрудненням навколишнього
природного середовища технічними комплексами, приладами і
обладнанням, що відповідають світовим стандартам;
удосконалення гідрометеорологічного прогнозування, у тому
числі довгострокового, на основі застосування сучасних чисельних
методів прогнозування з використанням комп'ютерних технологій.
3. Завдання Програми
Завдання Програми наведено у додатку 1 до Програми.
У розділі 1 "Наукові дослідження" передбачено виконання таких
завдань:
розроблення науково обгрунтованих вимог до структури і
функціонування системи спостережень, удосконалення радіолокаційних
методів проведення вимірювань;
розроблення методів прогнозування гідрометеорологічних явищ
та забруднення навколишнього природного середовища.
У розділі 2 "Технічні засоби та технології отримання і
первинного оброблення інформації" передбачено виконання таких
завдань:
розроблення технічних засобів для забезпечення
метеорологічних та агрометеорологічних спостережень;
розроблення автоматизованих станцій та технічних засобів для
метеорологічного забезпечення безпеки польотів літаків цивільної
авіації;
створення автоматизованої мережі метеорологічних
радіолокаційних і аерологічних спостережень та розроблення
технічних засобів для її оснащення;
розроблення засобів і технологій дистанційного отримання
інформації;
створення сучасної системи гідрологічних спостережень;
розроблення засобів вимірювальної техніки і програмного
забезпечення, збирання та оброблення інформації про стан
забруднення атмосферного повітря, поверхневих і морських вод,
грунтів;
розроблення повірочного обладнання і допоміжного устаткування
для виконання гідрометеорологічних робіт.
У розділі 3 "Системи збирання, оброблення та передавання
інформації, створення баз даних" передбачено виконання таких
завдань:
створення сучасної системи метеорологічного телезв'язку та
автоматизованих робочих місць спеціалістів гідрометеорологічної
служби;
створення бази даних, забезпечення технічного і
технологічного переоснащення системи оброблення оперативної та
режимної інформації.
У розділі 4 "Розроблення нормативно-технічної документації"
передбачено створення державної системи стандартизації в сфері
гідрометеорології.
У розділі 5 "Розвиток системи гідрометеорологічного
прогнозування на основі застосування комп'ютерних технологій"
передбачено виконання таких завдань:
розроблення та впровадження в гідрометеорологічній службі
чисельних методів визначення прогнозу погоди;
удосконалення методів визначення довгострокового прогнозу
погоди;
впровадження комп'ютерних технологій метеорологічного,
гідрологічного та агрометеорологічного прогнозування.
4. Механізм реалізації Програми
Переоснащення системи спостережень та прогнозування
гідрометеорологічної служби передбачається здійснити шляхом
впровадження приладів, обладнання і технологій, які розроблено або
буде розроблено та виготовлено на вітчизняних підприємствах.
Деякі види приладів і обладнання до початку їх серійного
виготовлення в Україні, а також техніку та устаткування, які
економічно недоцільно розробляти в Україні, передбачається
закуповувати за кордоном.
Державним замовником Програми є МНС, що укладає з виконавцями
договори на виконання робіт, передбачених Програмою.
Вибір виконавців науково-дослідних та
дослідно-конструкторських робіт, а також постачальників
розроблених приладів і обладнання здійснюватиметься на конкурсних
засадах за результатами торгів згідно з Законом України "Про
закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ).
( Розділ 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 153
( 153-2006-п ) від 15.02.2006 )

5. Фінансування Програми
Для фінансування Програми у 2002-2006 роках необхідно
140720 тис. гривень, з них:
34700 тис. гривень без урахування податку на додану
вартість - на проведення науково-дослідних і
дослідно-конструкторських робіт;
81000 тис. гривень без урахування податку на додану
вартість - на закупівлю і монтаж у пунктах мережі
гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень
за забрудненням навколишнього природного середовища засобів
вимірювальної техніки, розроблення яких передбачається в рамках
Програми;
24840 тис. гривень без урахування податку на додану
вартість - на закупівлю (у тому числі за імпортом), монтаж у
пунктах мережі спостережень засобів вимірювальної техніки,
розроблення яких Програмою не передбачено;
180 тис. гривень без урахування податку на додану
вартість - на оплату робіт з організаційно-технічного забезпечення
виконання заходів Програми (проведення виставок, семінарів,
закупівля оргтехніки тощо).
Необхідні обсяги фінансування технічного та технологічного
переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень та базової
мережі спостережень за забрудненням навколишнього природного
середовища наведено у додатку 2 до Програми.
Розподіл за роками необхідних обсягів фінансування завдань
Програми наведено у додатку 3 до Програми.
Джерелом фінансування Програми є кошти загального фонду
державного бюджету.

6. Результати реалізації Програми
Реалізація завдань Програми забезпечить розроблення та
освоєння до 2006 року виробництва засобів вимірювальної техніки та
значною мірою сприятиме здійсненню технічного і технологічного
переоснащення гідрометеорологічної служби.
Очікується значне підвищення ефективності роботи системи
гідрометеорологічних спостережень та базової мережі спостережень
за забрудненням навколишнього природного середовища
гідрометеорологічної служби. Це дасть змогу завчасно здійснювати
заходи, спрямовані на запобігання матеріальним збиткам внаслідок
небезпечних і стихійних гідрометеорологічних явищ.
Залучення до реалізації Програми вітчизняних наукових установ
і підприємств сприятиме суттєвому скороченню обсягів валютних
коштів, необхідних для забезпечення гідрометеорологічної служби
сучасною технікою і технологіями. Крім цього, експорт деяких видів
приладів, обладнання і технологій, розроблених відповідно до
завдань Програми, може стати джерелом надходження валютних коштів
до державного бюджету.

Додаток 1

до Програми
ПЕРЕЛІК

завдань (проектів) Програми

(тис. гривень) ---------------------------------------------------------------------------- авдання, проект|Виконавець| Обсяг фінансування за рахунок | Термін | | державного бюджету (код програмної | викона- | | класифікації видатків 2401080) | ння, | |---------------------------------------| роки | | усього |викори- |передба- |передба- | | | |стано в |чено на |чено на | | | |1997-2000|2001 рік |2002-2006| | | |роках | |роки | ---------------------------------------------------------------------------- Розділ 1. Наукові дослідження
Розроблення нау-
ково обгрунтова-
них вимог до
структури і
функціонування
системи спосте-
режень та удос-
коналення радіо-
локаційних мето-
дів проведення
вимірювань
Науково-дослідна за резуль- 312 - - 312 2003-2005 обота (далі - татами
НДР) "Розроблен- торгів
ня вимог щодо
побудови і функ-
ціонування сис-
теми гідрометео-
рологічних
спостережень та
базової мережі
спостережень за
забрудненням
навколишнього
природного сере-
довища з ураху-
ванням сучасних
вимог до техніч-
них засобів і
технологій отри-
мання і первин-
ного оброблення
інформації та
мінімізації вит-
рат на утримання
мереж спостере-
жень"
НДР "Удоскона- Українсь- 195 - 100 95 2001-2002 ення радіолока- кий науко-
ційних методів во-дослід-
реєстрації та ний гідро-
розпізнавання метеороло-
стихійних метео- гічний
рологічних явищ" інститут

(УкрНДГМІ)

Мінекоре-

сурсів
Розроблення ме-
тодів прогнозу-
вання гідромете-
орологічних
явищ та стану
забруднення нав-
колишнього при-
родного середо-
вища
НДР "Розроблення -"- 270 - 110 160 -"- егіональних чи-
сельних методів
прогнозу погоди
із завчасністю
до 48 годин"
НДР "Розроблення за резуль- 270 - - 270 2003-2005 втоматизованих татами
методів прогно- торгів
зування катаст-
рофічних повеней
і паводків на
річках різних
ландшафтних зон
України"
НДР "Удоскона- за резуль- 225 - - 225 2002-2004 ення методики татами
прогнозування торгів
забруднення ат-
мосферного по-
вітря в районах
з підвищеним
антропогенним
впливом з ураху-
ванням місцевих
метеорологічних
умов"

Розділ 2. Технічні засоби та технології отримання і первинного оброблення інформації
Розроблення тех-
нічних засобів
для забезпечення
метеорологічних
та агрометеоро-
логічних спосте-
режень
Дослідно-конс- Державне 224,52 63 161,52 1997-2001 рукторська ро- науково-
бота (далі - вироб-
ДКР) "Розроблен- ниче під-
ня стаціонарного приємство
комплексу з ви- (ДНВП)
мірювання метео- "Спецавто-
параметрів, об- матика"
роблення та пе- Мінпромпо-
редачі інформа- літики
ції"
ДКР "Розроблення УкрНДГМІ, 63 62 1 - -"- втоматизованої Мінекоре-
системи для ви- сурсів, АТ
мірювання пара- "Міррад"
метрів сонячної
радіації, їх
збору та оброб-
лення"
ДКР "Розроблення за резуль- 360 - - 360 2003-2005 омплексу облад- татами
нання для вимі- торгів
рювання фотоак-
тивної радіації,
температури та
вологості грунту
на глибині до
3,2 метра, випа-
ровування та ін-
ших агрометеопа-
раметрів"
ДКР "Розроблення -"- 216 - 80 136 2001-2003 ереносного аг-
рометеорологіч-
ного комплексу"
ДКР "Розроблення -"- 630 - - 630 2003-2005 уднового авто-
матичного гідро-
метеокомплексу"
ДКР "Розроблення ДНВП "Спе- 450 - 160 290 2001-2003 обільного мете- цавтомати-
орологічного ка" Мін-
комплексу для промполі-
вимірювання ос- тики
новних метеопа-
раметрів"
Розроблення ав-
томатизованих
станцій та тех-
нічних засобів
для метеороло-
гічного забезпе-
чення безпеки
польотів літаків
цивільної авіа-
ції
ДКР "Розроблення -"- 334,48 125,256 149,8 59,424 1997-2002 втоматизованої
аеродромної ме-
теорологічної
станції"
ДКР "Розроблення Конструк- 502 137 167 198 1997-2002 еєстратора ме- торське
теорологічної бюро ла-
дальності види- зерної
мості" техніки

Мінпромпо-

літики
Науково-дослідна за резуль- 1500 - - 1500 2003-2006 а дослідно-кон- татами
структорська ро- торгів
бота (далі -
НДДКР) "Розроб-
лення автомати-
зованого лазер-
ного вимірювача
розподілу швид-
кості вітру для
забезпечення
безпеки польотів
літаків"
Створення авто-
матизованої ме-
режі метеороло-
гічних радіоло-
каційних та ае-
рологічних спос-
тережень та роз-
роблення техніч-
них засобів для
її оснащення
ДКР "Розроблення -"- 2700 - 615,51 2084,49 2001-2004 етеорологічної
двоканальної (3
та 10 см) коге-
рентної радіоло-
каційної стан-
ції"
ДКР "Створення -"- 650 - - 650 2003-2005 втоматизованої
мережі для зби-
рання, оброблен-
ня та передачі
радіолокаційної
інформації"
ДКР "Розроблення Наукове і 460 293,154 89,846 77 1997-2002 агатофункціо- проектно-
нального радіо- виробниче
зондового комп- підприємс-
лексу на основі тво (НПВП)
вимірювання ае- "Техпри-
рологічних пара- лад"
метрів за допо-
могою радіотео-
доліта"
Розроблення за-
собів та техно-
логії дистанцій-
ного отримання
інформації
НДР "Розроблення за резуль- 90 - - 90 2005-2006 онцепції та татами
програми техно- торгів
логічного пере-
оснащення мережі
спостережень"
ДКР "Розроблення АТ "Мір- 360 28,8 151,2 180 1997-2002 истеми дистан- рад"
ційного зонду-
вання Землі для
вимірювання фі-
зичних парамет-
рів грунту"
НДДКР "Розроб- за резуль- 540 - - 540 2004-2006 ення автоматич- татами
ної системи дис- торгів
танційного зон-
дування атмос-
фери для визна-
чення у безпе-
рервному режимі
висотного роз-
поділу темпера-
тури, тиску та
вологості, а та-
кож вологовмісту
та водозапасу в
хмарах"
ДКР "Розроблення за резуль- 600 - - 600 2004-2006 розопеленгато- татами
ра" торгів
НДДКР "Розроб- Харківсь- 270 13,916 86,084 170 1997-2003 ення автома- кий націо-
тичної апарату- нальний
ри для моніто- універси-
рингу динамічних тет раді-
процесів у тро- оелектро-
посфері (0,5 - ніки МОН
10 кілометрів)
радіометодом"
ДКР "Розроблення за резуль- 702 - - 702 2004-2006 танції прийман- татами
ня інформації з торгів
вітчизняних ор-
бітальних су-
путників Землі
(типу "СІЧ-1М"
та "Мікросупут-
ник")"
Створення сучас-
ної системи гід-
рологічних спос-
тережень
ДКР "Розроблення -"- 270 - 110 160 2001-2003 втоматизовано-
го гідрологічно-
го поста для ви-
мірювання темпе-
ратури, мутності
та рівня води,
опадів, парамет-
рів вітру тощо"
ДКР "Розроблення за резуль- 975 - - 975 2003-2006 втоматизованої татами
інформаційної торгів
системи збирання
та передачі гід-
рометеорологічних
даних у басейнах
гірських річок
України, зони
відчуження Чор-
нобильської
атомної елект-
ростанції"
ДКР "Розроблення МГІ Націо- 480 - 220 260 2001-2003 омплексу облад- нальної
нання для морсь- академії
кої прибережної наук
гідрометеороло-
гічної станції"
ДКР "Розроблення -"- 120 - 56 64 2001-2002 ереносного ви-
мірювача швид-
кості течії води
на різних глиби-
нах"
ДКР "Розроблення за резуль- 72 - - 72 2003-2004 истанційного татами
вимірювача по- торгів
верхневої швид-
кості течії вод-
них потоків"
НДДКР "Розроб- -"- 576 - - 576 2005-2006 ення платформи-
буя для контролю
гідрометеороло-
гічних парамет-
рів навколишнь-
ого природного
середовища на
внутрішніх во-
доймах"
ДКР "Розроблення УкрНДГМІ 120 - 80 40 2001-2002 робовідбірника Мінекоре-
річкових донних сурсів
відкладень"
ДКР "Розроблення за резуль- 78 - - 78 2003-2004 зерного (річко- татами
вого) батометра торгів
для отримання
проб води на за-
даних глибинах"
Розроблення за-
собів вимірю-
вальної техніки
та програмного
забезпечення ви-
мірювання, зби-
рання та оброб-
лення інформації
про стан забруд-
нення атмосфер-
ного повітря,
поверхневих і
морських вод,
грунтів
ДКР "Розроблення -"- 144 - - 144 -"- рограмного за-
безпечення зби-
рання, оброблен-
ня та розповсюд-
ження інформації
про рівень заб-
руднення атмос-
ферного повітря,
грунтів, поверх-
невих і морських
вод"
ДКР "Розроблення МГІ Націо- 360 - 130 230 2001-2002 ідрохімічного нальної , ^ онду для авто- академії
номного вимірю- наук
вання характе-
ристик води
(температура,
pH, кисень,
сульфіди, важкі
метали, елект-
ропровідність
тощо)"
ДКР "Розроблення за резуль- 270 - - 270 2003-2005 зонометра для татами
вимірювання фо- торгів
нової концетра-
ції озону в при-
земному шарі ат-
мосфери"

ДКР "Розроблення -"- 2400 - - 2400 2005-2006 ересувної лабо-
раторії для
спостережень за
забрудненням ат-
мосфери"
ДКР "Розроблення -"- 1500 - - 1500 -"- одульної стан-
ції з набором
датчиків для ви-
мірювання оксиду
азоту, діоксиду
азоту, діоксиду
сірки, оксиду
вуглецю, пилу,
формальдегіду та
свинцю"
ДКР "Розроблення -"- 324 - - 324 2003-2005 азоаналізатора
оксиду азоту,
діоксиду азоту,
вимірювання фо-
нових концентра-
цій в атмосфер-
ному повітрі"
ДКР "Розроблення -"- 324 - - 324 2003-2004 азоаналізатора
діоксиду сірки
для вимірювання
фонових концент-
рацій в атмос-
ферному повітрі"
ДКР "Розроблення за резуль- 324 - - 324 2005-2006 азоаналізатора татами
метану та неме- торгів
танових вугле-
воднів для вимі-
рювання фонових
концентрацій в
атмосферному по-
вітрі"
ДКР "Розроблення АТ "Укра- 324 - 100 224 2001-2002 азоаналізатора наліт"
оксиду вуглецю Мінпромпо-
для вимірювання літики
фонових концент-
рацій в атмос-
ферному повітрі"
ДКР "Розроблення за резуль- 180 - 180 2003-2004 втоматичного татами
газоаналізатора торгів
контролю діокси-
ду вуглецю для
вимірювання фо-
нових концентра-
цій в атмосфер-
ному повітрі"
ДКР "Розроблення -"- 216 - - 216 2003-2005 ереносного ви-
мірювача вмісту
нітратів у по-
верхневих водах"
ДКР "Розроблення -"- 270 - - 270 2005-2006 алогабаритного
аналізатора озо-
ну для аероло-
гічного зонду-
вання"
ДКР "Розроблення -"- 108 - - 108 2003-2004 лектроаспірато-
ра з програмним
управлінням для
відбору проб ат-
мосферного по-
вітря"
ДКР "Розроблення за резуль- 90 - - 90 2005-2006 ортативного ви- татами
мірювача амоній- торгів
ного азоту у
водному середо-
вищі"
ДКР "Розроблення -"- 144 - - 144 -"- омплексу для
вимірювання тем-
ператури, pH та
електропровід-
ності атмосфер-
них опадів"
ДКР "Розроблення АТ "Укра- 144 - 65 79 2001-2002 налізатора за- наліт"
гального вмісту Мінпромпо-
хлоридів у по- літики
верхневих водах"
ДКР "Розроблення за резуль- 72 - - 72 2003-2004 втоматичного татами
аналізатора торгів
вмісту діоксиду
сірки (стаціо-
нарного)"
ДКР "Розроблення -"- 72 - - 72 2004-2005 втоматичного
аналізатора
вмісту аміаку
(стаціонарного)"
ДКР "Розроблення -"- 360 - 140 220 2001-2003 агатокомпонент-
ного масспектро-
метричного комп-
лексу для визна-
чення мікрокон-
центрацій заб-
руднюючих речо-
вин в атмосфер-
ному повітрі"
ДКР "Розроблення за резуль- 234 - - 234 2003-2004 омплексу облад- татами
нання для авто- торгів
номних пересув-
них лабораторій
хімічного аналі-
зу повітря на
місці його від-
бору"
ДКР "Розроблення -"- 270 - - 270 2005-2006 нфрачервоного
аналізатора
вмісту нафтопро-
дуктів у воді і
автономного
пристрою пробо-
підготовки"
ДКР "Виконання -"- 72 - - 72 -"- одернізації
аналізатора
вмісту хімічних
елементів (NAT)
для проведення
експрес-аналізу
забруднення при-
родного середо-
вища у селітеб-
ній зоні"
Розроблення по-
вірочного облад-
нання та допомі-
жного устаткува-
ння для виконан-
ня гідрометеоро-
логічних робіт
ДКР "Розроблення ВАТ "Інс- 130 80,29 19,71 30 1997-2002 бладнання для титут ра-
повірки вимірю- діовимірю-
вачів параметрів вальної
вітру" апаратури"

Мінпромпо-

літики
ДКР "Розроблення за резуль- 90 - - 90 2002-2003 бладнання для татами
повірки датчиків торгів
температури та
вологості повіт-
ря"
ДКР "Розроблення -"- 270 - - 270 2005-2006 омплексної
контрольно-мето-
дичної лаборато-
рії радіонуклід-
ного аналізу"
ДКР "Розроблення -"- 360 - - 360 -"- омплексної пе-
ресувної лабора-
торії для повір-
ки метеорологіч-
них приладів"
ДКР "Розроблення -"- 414 - - 414 -"- омплексної пе-
ресувної лабора-
торії для повір-
ки аналітичних
приладів"
ДКР "Розроблення АТ "Укра- 324 - 130 194 2001-2002 агатоканального наліт"
(оксиду та діок- Мінпромпо-
сиду азоту, ді- літики
оксиду сірки,
оксиду вуглецю,
метану) безба-
лонного генера-
тора для виго-
товлення вихід-
них газів для
метрологічного
забезпечення га-
зоаналітичної
системи"
ДКР "Розроблення за резуль- 72 - 40 32 -"- бладнання для татами
добування водню торгів
електролізним
методом"
ДКР "Розроблення УкрНДГМІ 144 - 60 84 2001-2002 бладнання для Мінекоре-
повірки актино- сурсів
метричних прила-
дів"
ДКР "Розроблення за резуль- 2445,224 285,224 - 2160 2003-2006 опоміжного ус- татами
таткування для торгів
виконання гідро-
метеорологічних
робіт"
Розділ 3. Системи збирання, оброблення та

передавання інформації, створення баз даних
Створення сучас-
ної системи ме-
теорологічного
телезв'язку та
автоматизованих
робочих місць
спеціалістів
гідрометеороло-
гічної служби
ДКР "Створення -"- 2340 - - 2340 -"- аціональної ме-
режі метеороло-
гічного теле-
зв'язку як скла-
дової частини
Глобальної сис-
теми телезв'язку
Всесвітньої ме-
теорологічної
організації ООН
та Регіональної
системи передачі
метеорологічних
даних у регіоні
VI (Європа)"
ДКР "Створення -"- 540 - - 540 2005-2006 истеми збиран-
ня, розподілення
та обміну інфор-
мації через су-
путникові систе-
ми зв'язку"
ДКР "Створення за резуль- 216 - - 216 2002-2004 истеми взаємо- татами
дії національної торгів
мережі метеоро-
логічного те-
лезв'язку з ін-
шими мережами і
системами, в то-
му числі з Уря-
довою інформа-
ційно-аналітич-
ною системою з
питань надзви-
чайних ситуацій"
Створення бази
даних, забезпе-
чення технічного
та технологічно-
го переоснащення
системи оброб-
лення оператив-
ної та режимної
інформації
ДКР "Створення -"- 1260 - - 1260 2003-2006 ідсистеми ло-
кальних мереж
для оброблення
інформації, мо-
делювання і
прогнозування
гідрометеороло-
гічних процесів
і забруднення
навколишнього
природного сере-
довища"
ДКР "Створення і -"- 550 - - 550 -"- одернізація ав-
томатизованих
робочих місць
спеціалістів
гідрометеороло-
гічної служби"

Розділ 4. Розроблення нормативно-технічної документації
Створення дер-
жавної системи
стандартизації в
сфері гідромете-
орології
НДР "Розроблення УкрНДГМІ 600 - 3,43 596,57 2001-2006 ержавних та га- Мінекоре-
лузевих стандар- сурсів
тів у сфері гід-
рометеорології"

НДР "Розроблення за резуль- 900 - - 900 2002-2006 ормативно-пра- татами
вових і нормати- торгів
вно-методичних
документів здій-
снення гідроме-
теорологічної
діяльності"

Розділ 5. Розвиток системи гідрометеорологічного

прогнозування на основі застосування

комп'ютерних технологій
Розроблення та
впровадження в
гідрометеороло-
гічній службі
чисельних мето-
дів прогнозуван-
ня погоди
НДДКР "Розроб- за резуль- 800 - - 800 2002-2005 ення та татами
впровадження іє- торгів
рархічної систе-
ми моделей чи-
сельного прогно-
зування погоди,
небезпечних та
стихійних метео-
рологічних явищ
з різною завчас-
ністю на терито-
рії України"
НДДКР "Придбання за резуль- 1582,5 - - 1582,5 2002-2004 а виконання татами
адаптації моделі торгів
чисельного прог-
нозування погоди
"Аладін" для
умов України"
Удосконалення
методів довгост-
рокового прогно-
зування погоди
НДР "Удоскона- -"- 500 - - 500 2002-2005 ення методів
довгострокового
прогнозування
погоди і клімату
в Україні та йо-
го мінливості на
основі викорис-
тання широких
спектрів первин-
них даних та су-
часного інформа-
ційного забезпе-
чення"
Впровадження
комп'ютерних
технологій мете-
орологічного,
гідрологічного
та агрометеоро-
логічного
прогнозування
НДДКР "Розроб- -"- 400 - - 400 2002-2006 ення та впро-
вадження автома-
тизованих басей-
нових інформа-
ційно-прогнос-
тичних ГІС-орі-
єнтованих систем
та технології
прогнозування
водного режиму
та небезпечних
стихійних явищ
на водних об'єк-
тах"
НДДКР "Розроб- за резуль- 360 - - 360 2002-2005 ення та впро- татами
вадження методів торгів
і технологічних
засобів підго-
товки багаторів-
невої системи
агрометеороло-
гічних прогнозів
за даними назем-
ної і супутнико-
вої інформації
для цілей
сільського гос-
подарства"
НДДКР "Розроб- -"- 500 - - 500 -"- ення та впро-
вадження системи
морського гідро-
метеорологічного
прогнозування
для забезпечення
морського госпо-
дарства"
ДКР "Розроблення -"- 400 - - 400 -"- а впровадження
комп'ютерної ін-
формаційно-ана-
літичної системи
"Ресурси та
якість поверхне-
вих вод України"
НДДКР "Розроб- -"- 500,016 - - 500,016 2002-2006 ення та впро-
вадження високо-
ефективних тех-
нологій збиран-
ня, оброблення
та розповсюджен-
ня цифрової гід-
рометеорологіч-
ної інформації
із штучних су-
путників Землі"
НДДКР "Розроб- за резуль- 300 - - 300 2002-2004 ення та впро- татами
вадження системи торгів
моніторингу озо-
ну та ультрафіо-
летової радіації
на території Ук-
раїни та методів
прогнозування
озонових анома-
лій" --------------- сього 38814,74 1088,64 3026,1 34700

у тому

числі

803,4

на фінан-

сування

робіт,

які вико-

нуються

Додаток 2

до Програми
ОБСЯГИ

фінансування технічного та технологічного

переоснащення системи гідрометеорологічних

спостережень та базової мережі спостережень

за забрудненням навколишнього

природного середовища

(тис. гривень) ----------------------------------------------------------------- |Обсяг фінансування на|Обсяг фінансування на |закупівлю існуючих |закупівлю та монтаж айменування технічних|технічних засобів |технічних засобів засобів обладнання |обладнання, в тому |обладнання, та робіт |числі за імпортом, |розроблення яких |розроблення яких |передбачено виконати |Програмою не |в рамках Програми |передбачено, та на | |їх монтаж | ----------------------------------------------------------------- Закупівля технічних засобів, обладнання і виконання монтажних та
пусконалагоджувальних робіт, передбачених Програмою за рахунок
коштів загального фонду державного бюджету (код програмної

класифікації видатків 2401080)
Автоматичні комплекси 5040 20880
та прилади для назем-
них гідрометеорологіч-
них спостережень
Системи та прилади для 3420 24500
метеорологічного
забезпечення авіації
Технічні засоби для 3060 6840
метеорологічних
радіолокаційних та
аерологічних
спостережень
Технічні системи - 3060
дистанційного вимірю-
вання параметрів
атмосфери та поверхні
Землі
Технічні засоби і 4950 10620
обладнання для контро-
лю за забрудненням
навколишнього природ-
ного середовища
Технічні засоби для 2700 4080
прийому та передачі
інформації
Електронно-обчислю- 1530 220
вальна техніка та
комплектуючі вироби
до неї
Обладнання для повірки 360 2520
гідрометеорологічних
та аналітичних
приладів і систем
Допоміжне обладнання, 2520 3780
устаткування
Витрати на монтаж, 1260 4500
наладку та освоєння
зазначеного обладнання
та технічних засобів -------------- сього 24840 81000
Додаток З

до Програми
РОЗПОДІЛ

обсягів фінансування завдань Програми за роками
(джерело фінансування - загальний фонд державного бюджету

(код програмної класифікації видатків 2401080)
(тис. гривень) ------------------------------------------------------------------------------- Найменування завдання |Усього|2002 рік|2003 рік|2004 рік|2005 рік|2006 рік ------------------------------------------------------------------------------- иконання науково-дослідних, 34700 5200 5950 5950 5950 11650 ослідно-конструкторських
робіт, проведення державних
приймальних випробувань та
державної метрологічної
атестації
Закупівля та монтаж 105840 19565,8 19672,5 19672,5 19678,5 27250,7 ехнічних засобів,
усього
у тому числі:
тих, розроблення яких 24840 4574 4574 4603 4392,3 6696,7 рограмою не передбачено
(включаючи технічні засоби
іноземного виробництва)
розроблених у результаті 81000 14991,8 15098,5 15069,5 15286,2 20554 иконання Програми 2
Організаційно-технічне 180 180 абезпечення виконання
заходів Програми -------------- сього 140720 24765,8 25622,5 25622,5 25628,5 39080,7

( Програма в редакції Постанови КМ N 1600 ( 1600-2001-п ) від
29.11.2001 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: