open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Нечинний
                             
                             
У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
( Указ втратив чинність на підставі Указу Президента

N 1071/2001 ( 1071/2001 ) від 13.11.2001 )
Про Положення про Державну міжвідомчу комісію

з питань впровадження в законодавство України

норм і стандартів Ради Європи
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента

N 70/99 від 27.01.99 )
Затвердити Положення про Державну міжвідомчу комісію з питань
впровадження в законодавство України норм і стандартів Ради Європи
(додається).

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 5 червня 1996 року

N 400/96
ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 5 червня 1996 року N 400/96
ПОЛОЖЕННЯ

про Державну міжвідомчу комісію з питань

впровадження в законодавство України норм

і стандартів Ради Європи
( У тексті Положення слова "державної виконавчої"

замінено словом "виконавчої" згідно з Указом

Президента N 70/99 від 27.01.99 )
1. Державна міжвідомча комісія з питань впровадження в
законодавство України норм і стандартів Ради Європи (далі -
Комісія) є координаційним органом з підготовки пропозицій щодо
приведення національного законодавства у відповідність з
європейськими нормами і стандартами.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
України ( 254к/96-ВР ), законами України, актами Президента
України, Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. Пункт 2 в редакції Указу Президента N 70/99 від 27.01.99 )
3. Основними завданнями Комісії є: розроблення проектів планів реформування законодавства
України відповідно до норм і стандартів Ради Європи; підготовка пропозицій на виконання правових зобов'язань
України як держави - члена Ради Європи; координація роботи міністерств, інших центральних органів
виконавчої влади з підготовки проектів актів з питань приведення
законодавства України у відповідність з нормами і стандартами Ради
Європи; здійснення заходів щодо забезпечення реалізації Україною
міжнародних програм і проектів реформування законодавства; контроль за виконанням міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади рішень Комісії з питань, віднесених до
її повноважень.
4. Комісія має право: одержувати в установленому порядку безоплатно від центральних
та місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій
інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань,
що належать до її компетенції; залучати в разі потреби в установленому порядку до роботи в
Комісії відповідальних працівників міністерств, інших центральних
органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій,
провідних учених, фахівців-практиків; утворювати робочі групи для підготовки пропозицій з питань
опрацювання проектів нормативних актів, технічної документації,
проведення наукових досліджень та експертних оцінок.
5. Комісія проводить свої засідання в міру потреби, але не
рідше разу на місяць. Комісія правомочна вирішувати питання, якщо на засіданні
присутня більшість її членів.
6. Рішення Комісія приймає простою більшістю голосів
присутніх на засіданні членів, яке оформляється протоколом. Рішення Комісії, прийняті в межах її компетенції, є
обов'язковими для виконання міністерствами, іншими органами
виконавчої влади, установами і організаціями.
7. Головою Комісії є Міністр юстиції України за посадою. Голова Комісії в разі потреби вносить зміни до її
персонального складу.
8. Фінансове і матеріально-технічне забезпечення роботи
Комісії здійснює Кабінет Міністрів України.
9. Регламент роботи Комісія затверджує на своєму першому
засіданні.

Глава Адміністрації
Президента України Д.ТАБАЧНИК

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: