open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинний
                             
                             
Угода

між Державним комітетом України по гідрометеорології

і Федеральною Службою Росії по гідрометеорології

та моніторингу навколишнього середовища про

співробітництво в галузі гідрометеорології

та моніторингу навколишнього середовища

Дата підписання: 06.06.1996 Дата набрання чинності для України: 06.06.1996
Державний комітет України по гідрометеорології
(Держкомгідромет України) і Федеральна служба Росії по
гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища
(Росгідромет), зазначені в подальшому "Сторони",
ПРАГНУЧИ до ефективної практичної реалізації домовленостей,
що випливають із Угоди про взаємодію в галузі гідрометеорології
держав - членів СНД від 8 лютого 1992 р. ( 997_060 ),
НАДАЮЧИ велике значення розвитку співробітництва в галузі
гідрометеорології і моніторингу навколишнього середовища у
відповідності з принципами Всесвітньої метеорологічної організації
(ВМО), усвідомлюючи при цьому необхідність проведення
скоординованих як фундаментальних, так і прикладних досліджень,
які становлять обопільний інтерес,
ВИЗНАЮЧИ важливість функціонування системи спостережень,
розвитку і вдосконалення систем регулярного одержання і
використання гідрометеорологічної інформації та інформації про
стан природного середовища з метою забезпечення безпеки населення
і економіки своїх країн і прагнучи до погоджених дій в галузі
обміну гідрометеорологічною інформацією, включаючи інформацію про
небезпечні і стихійні гідрометеорологічні явища, а також про стан
навколишнього середовища, якщо це може вплинути на іншу Сторону,
БАЖАЮЧИ підвищити ефективність спільних досліджень та робіт з
метою досягнення результатів, що відповідають світовому рівню,
З МЕТОЮ об'єднання своїх зусиль для вирішення завдань, що
становлять взаємну зацікавленість, погодились про нижченаведене:
СТАТТЯ 1
Сторони будуть розвивати співробітництво в галузі
гідрометеорології і моніторингу навколишнього середовища на основі
рівноправності, взаємності і взаємовигідності.
Співробітництво Сторін по обміну інформацією здійснюється у
відповідності з Програмою, яка при необхідності щорічно
уточнюється Сторонами в межах цієї Угоди і оформляється
протоколами.
СТАТТЯ 2
Сторони забезпечать з урахуванням досягнень і тенденцій
світового науково-технічного прогресу організацію і координацію
робіт по таких основних напрямках:
1. Функціонування мереж наземних гідрометеорологічних
спостережень, які забезпечують просторово-часове розв'язання
одержуваних даних у відповідності з рекомендаціями ВМО, при
збереженні мереж, віднесених до реперних, вікових, інших
визначених пунктів спостережень, а також будуть прагнути до
збереження форми, порядку, термінів і об'ємів взаємного обміну
даними спостережень і прогностичною інформацією
гідрометеорологічного, океанографічного, геліогеофізичного та
іншого характеру на безкоштовній основі з урахуванням
обов'язкового виконання функцій, стандартів і процедур,
установлених чинними настановленнями, керівництвами і Технічним
регламентом ВМО, та забезпечення оперативно-прогностичної
діяльності Сторін.
2. Створення технічних засобів і уніфікованих методів
спостережень, вимірювань, обробки, передачі гідрометеорологічних
даних і доведення до споживачів діагностичної та прогностичної
гідрометеорологічної інформації.
3. Забезпечення спільної технології обробки і зберігання
режимної гідрометеорологічної інформації, формування банків даних,
включаючи обмін програмно-математичним забезпеченням, яке
використовується для цих цілей, на взаємо узгоджених умовах.
4. Обмін інформацією відносно програм робіт і запланованої
діяльності, які становлять взаємну зацікавленість, а також обмін
відповідними публікаціями.
5. Створення режимно-довідникових посібників в інтересах
гідрометеорологічного забезпечення господарської діяльності.
6. Зберігання єдиної концепції ведення водного кадастру.
7. Розробка пропозицій по підвищенню ефективності
використання матеріалів гідрометеорологічних спостережень, в тому
числі супутникових, а також методів і технічних засобів, які
використовуються в галузі гідрометеорології, авіаційної, морської
і сільськогосподарської метеорології, океанографії, активних
впливів на гідрометеорологічні процеси, моніторингу навколишнього
середовища тощо.
8. Обмін інформацією про методи та форми гідрометзабезпечення
в умовах ринкових відносин.
9. Розробка узгоджених підходів у вирішенні питань правового,
технологічного і економічного забезпечення робіт по активному
впливу на гідрометеорологічні процеси.
10. Участь у вирішенні глобальних і регіональних проблем
навколишнього середовища, включаючи його моніторинг, вивчення
стану озонового шару та змін клімату.
11. Розробка стратегії реагування на надзвичайні
гідрометеорологічні і екологічні ситуації, включаючи використання
відповідної системи оперативного оповіщення.
12. Сприяння місцевим і, зокрема, прикордонним
гідрометеорологічним органам, у встановленні стосунків для обміну
гідрометеорологічною інформацією та досвідом організації робіт.
13. Сприяння проведенню морських експедиційних досліджень у
тому числі на основі спільної експлуатації науково-дослідних
суден.
14. Проведення взаємних консультацій з конкретних завдань і
проектів, які виконуються у відповідності з рекомендаціями і в
рамках програм ВМО, Програми ООН по навколишньому середовищу
(ЮНЕП) та інших міжнародних організацій.
15. Здійснювання інших заходів, які будуть визнані доцільними
для подальшого розвитку науково-технічного співробітництва.
СТАТТЯ 3
Сторони будуть у відповідності з своїми нормативними актами,
а також положеннями міжнародних договорів, учасниками яких вони є,
забезпечувати належний та дієвий захист прав інтелектуальної
власності на результати спільних робіт, які виконуються в межах
співробітництва на основі цієї Угоди.
Права, що згадані в цій статті, розповсюджуються на всі види
інтелектуальної власності.
У випадку необхідності будуть укладатись окремі спеціальні
угоди, що міститимуть умови стосовно такого захисту.
Наукова і технічна інформація, що надається однією з Сторін
іншій Стороні в рамках співробітництва на основі цієї Угоди, не
підлягає передачі третім країнам, якщо немає іншої домовленості
між Сторонами.
СТАТТЯ 4
Російська Сторона буде у межах своєї компетенції:
1. Забезпечувати виконання міжнародних зобов'язань Світового
метеорологічного центру (СМЦ) Москва, Регіонального
спеціалізованого метеорологічного центру (РСМЦ) Москва,
Регіонального центру зональних авіаційних прогнозів (РЦЗП) Москва,
Регіонального метеорологічного учбового центру (РМУЦ) ВМО (Москва,
Санкт-Петербург), Світового центру даних (СЦД-Б) Обнінськ,
Світового центру радіаційних даних (Головна геофізична
обсерваторія ім. А. І. Воєйкова, Санкт-Петербург) та надавати
Держкомгідромету України інформацію в установленому ВМО,
Міжурядовою океанографічною комісією ЮНЕСКО (МОК), Міжнародною
радою наукових союзів (МРНС) та Міжнародною організацією цивільної
авіації (ІКАО) порядку.
2. Передавати Українській Стороні гідрометеорологічну
інформацію згідно з Програмою.
3. Надавати Українській Стороні на договірній основі право
використання даних про стан навколишнього середовища по території
Росії для виконання науково-дослідних та оперативно-виробничих
робіт.
4. Надавати необхідну інформацію про розробку пропозицій по
перспективних напрямках діяльності, в тому числі по використанню
засобів космічної техніки, в галузі гідрометеорології, авіаційної,
морської та сільськогосподарської метеорології, океанографії,
активних впливів на гідрометеорологічні процеси та моніторингу
стану навколишнього середовища, які можуть зачіпати інтереси
Української Сторони.
5. Забезпечувати консультаційну підтримку, а в необхідних
випадках участь підвідомчих наукових установ, у фундаментальних і
прикладних науково-дослідних, експедиційних і
дослідно-конструкторських роботах з проблем гідрометеорології,
активних впливів на гідрометеорологічні процеси і моніторингу
стану навколишнього середовища, а також використання засобів
космічної техніки і інформації, які становлять взаємну
зацікавленість.
6. Організовувати спільну розробку нормативів, правил,
стандартів, методик і програм спостережень та вимірювань, спільних
процедур телезв'язку, єдиних для використання в системі
Росгідромету та Держкомгідромету України.
7. Інформувати Українську Сторону про зміни, які проводяться
в системі і методології спостережень.
8. Надавати на договірній основі Українській Стороні
програмні засоби і технології, розроблені і прийняті Центральними
методичними комісіями Росгідромету.
9. Сприяти Українській Стороні у створенні фонду
гідрометеорологічних даних на взаємноузгоджених умовах.
10. Надавати науково-методичну і технічну допомогу по
експлуатації та розвитку мережі автономних пунктів прийому
супутникової інформації (АППІ) Української Сторони на договірній
основі.
СТАТТЯ 5
Українська Сторона буде в межах своєї компетенції:
1. Інформувати Російську Сторону про принципові пропозиції по
формуванню політики в галузі гідрометеорології, включаючи
супутникову, авіаційної, морської і сільськогосподарської
метеорології, океанографії, активних впливів на
гідрометеорологічні процеси і моніторингу стану навколишнього
середовища, які можуть зачіпати інтереси Російської Сторони,
інформувати про проведені зміни в системі і методології
спостережень.
2. Передавати у СМЦ (Москва), СЦД (Обнінськ) та інші
регіональні і спеціалізовані центри оперативну і режимну
гідрометінформацію і дані про забруднення природного середовищ
згідно з Програмою.
3. Надавати Російській Стороні на договірній основі право на
використання даних про стан навколишнього середовища по території
України для виконання науково-дослідних і оперативно-виробничих
робіт.
4. Зберігати існуючий порядок списання матеріалів фонду даних
Держкомгідромету України про стан природного середовища де
введення нових регламентуючих документів.
5. Забезпечувати ефективну роботу, розвиток і раціоналізацію
систем спостережень і телезв'язку, які належать Українській
Стороні, з метою взаємно узгодженого обміну даними.
6. Для вдосконалення нормативів, правил, стандартів у галузі
гідрометеорології, авіаційної, морської і сільськогосподарської
метеорології, океанографії, активних впливів на
гідрометеорологічні процеси та моніторингу стану навколишнього
середовища передавати аналітичні дані про ефективність їх
застосування в практичній діяльності і іншу інформацію, необхідну
для виконання цієї Угоди.
СТАТТЯ 6
1. Співробітництво за даною Угодою буде здійснюватись шляхом
координації, кооперації і спільного проведення робіт на основі
узгоджених програм, планів, договорів та контрактів, які укладають
Сторони та їх відповідні організації.
2. При необхідності для вирішення окремих проблем Сторонами
можуть створюватись спільні науково-технічні центри, лабораторії,
тимчасові спільні колективи, у разі потреби - з залученням інших
сторін.
3. Для організації і координації робіт по виконанню окремих
програм і їх розділів будуть призначатися головні організації,
відповідальні за виконання завдань, а також за підготовку,
проектів деталізованих програм співробітництва, договорів та інших
пропозицій.
4. Сторони будуть сприяти організації робіт по навчанню і
підвищенню кваліфікації кадрів.
СТАТТЯ 7
З метою організації і координації спільних робіт по виконанню
Угоди, програм та планів співробітництва, аналізу його стану і
прийняття узгоджених рішень по співробітництву в цілому, Сторони
будуть регулярно проводити зустрічі.
Зустрічі Сторін будуть проводитися у міру необхідності, але
не рідше одного разу на два роки по черзі в державах Сторін. Місце
і строк проведення, як правило, встановлюються на попередньому
засіданні. Витрати по організації засідання несе Сторона, яка
приймає.
СТАТТЯ 8
1. Сторони будуть вживати заходів по здійсненню широкого
обміну на взаємоприйнятних умовах наявними науково-технічними
результатами з метою їх оперативного впровадження.
2. Сторони у разі необхідності проводитимуть на двосторонній
основі взаємні консультації з питань закупівлі у третіх країнах
ліцензій і "ноу-хау", а також з питань науково-технічної
кооперації з організаціями інших країн у зв'язку з проведенням
спільних робіт, які передбачені програмами співробітництва в
рамках даної Угоди.
СТАТТЯ 9
Сторони не несуть відповідальності по зобов'язаннях, які
прийняті на основі договорів і контрактів, укладених між їхніми
органами і організаціями.
СТАТТЯ 10
Суперечності відносно застосування та тлумачення даної Угоди
будуть вирішуватись шляхом переговорів між Сторонами.
СТАТТЯ 11
1. Короткотермінові відрядження спеціалістів будуть
здійснюватись за рахунок коштів зацікавленої Сторони. У випадках
взаємної зацікавленості - на паритетній основі, або на інших
взаємоузгоджених умовах.
2. У випадку заключення договорів (контрактів) умови
відрядження спеціалістів визначаються в цих договорах
(контрактах).
3. Спеціалістам, які відряджається однією із Сторін,
гарантується, у випадку необхідності, термінова медична допомога
за рахунок Сторони, яка приймає.
СТАТТЯ 12
При проведенні робіт у відповідності з цією Угодою на основі
договорів (контрактів) умови фінансування, порядок виконання
розрахунків, матеріальна відповідальність за невиконання
зобов'язань, а також умови відрядження спеціалістів визначаються
цими договорами (контрактами).
СТАТТЯ 13
Дана Угода не поширюється на права і обов'язки Сторін, які
витікають з інших угод, учасниками яких вони являються.
СТАТТЯ 14
Сторони будуть негайно інформувати одна одну про виникнення
обставин, які перешкоджають або можуть перешкодити виконанню
зобов'язань по цій Угоді.
СТАТТЯ 15
Дана Угода може бути доповнена або змінена за узгодженням
Сторін. Доповнення і зміни оформляються протоколами.
СТАТТЯ 16
Дана Угода набирає чинності з дня її підписання. Вона
укладається на один рік і буде автоматично продовжуватися на
наступні річні періоди, якщо жодна із Сторін не заявить про своє
бажання припинити її дію шляхом письмового повідомлення за шість
місяців до закінчення терміну дії Угоди.
Вчинено в м. Москві 6 червня 1996 р. в двох екземплярах,
кожен українською та російською мовами, при цьому обидва тексти
мають однакову силу.
За Державний комітет За Федеральну службу Росії
України по по гідрометеорології і
гідрометеорології моніторингу навколишнього

середовища
(підпис) (підпис)
В.М.Ліпінський О.І.Бедрицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: