open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 195 від 07.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

26 липня 1996 р.
vd960607 vn195 за N 403/1428
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

освіти і науки

N 450 ( z0698-02 ) від 07.08.2002 )
Про затвердження Норм часу для розрахунку і обліку навчальної
роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й
організаційної роботи викладачів і Рекомендацій щодо
запровадження їх у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів

акредитації

З метою вдосконалення організації праці викладачів вищих
закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації та відповідно до
"Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних
закладах", затвердженого наказом Міністерства освіти України від
2 червня 1993 року N 161 ( z0173-93 ), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: 1.1. Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи
викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації, що
додаються. 1.2. Переліки основних видів методичної ( z0404-96 ),
наукової ( z0405-96 ) й організаційної ( z0406-96 ) роботи
викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації. 1.3. Рекомендації щодо планування робочого часу викладачів і
запровадження Норм часу для розрахунку і обліку їх навчальної
роботи та Переліків основних видів методичної, наукової й
організаційної роботи у вищих закладах освіти 3 і 4 рівнів
акредитації ( z0406-96 ).
2. Встановити, що Норми і Переліки поширюються на вищі
заклади освіти 3 і 4 рівнів акредитації та заклади післядипломної
освіти України незалежно від їх форми власності і підпорядкування. 3. Запровадити Норми і Переліки у вищих закладах освіти та
закладах післядипломної освіти України з 1996/1997 навчального
року. 4. З введенням в дію цього наказу не застосовуються у вищих
закладах освіти та закладах післядипломної освіти України наказ
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР від
5 квітня 1984 року N 230 "Про затвердження Примірних норм часу для
розрахунку обсягу навчальної роботи і основних видів
навчально-методичної, науково-дослідної та інших робіт, які
виконуються професорсько-викладацьким складом вузів" та
інструктивний лист Міністерства вищої і середньої спеціальної
освіти СРСР від 9 квітня 1984 року N 20 "Про порядок запровадження
Примірних норм часу для розрахунку обсягу навчальної роботи і
основних видів навчально-методичної, науково-дослідної та інших
робіт, які виконуються професорсько-викладацьким складом вузів".
Міністр М.З.Згуровський
Затверджено

наказом Міністерства освіти

України від 7 червня 1996 року

N 195
Норми часу для розрахунку і обліку навчальної роботи

викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів

акредитації ————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид роботи | Норма часу (в годинах) | Примітка | ———————————————————+————————————————————————+———————————————————| 1 | 2 | 3 | ———————————————————+————————————————————————+———————————————————| 1. Проведення спів-|0,25 години кожному чле-|Кількість членів | бесіди з вступ- |нові комісії на одного |комісії - не більше| никами |вступника |трьох осіб | | | | 2. Проведення випу-| | | скних екзаменів | | | довузівської | | | підготовки та | | | вступних екзаме-| | | нів до вищих за-| | | кладів освіти: | | | - усних |0,25 години кожному ек- |Кількість членів | |заменаторові на одного |комісії: із загаль-| |слухача (вступника) |ноосвітніх предме- | | |тів - не більше | | |двох, фахових - не | | |більше трьох осіб | - письмових: | |Кількість членів | | |комісії - не більше| | |двох осіб | | |Роботу перевіряє | | |один викладач | а) з мови та літе-| | | ратури: | | | диктант |1 година для проведення | | |екзамену на групу слуха-| | |чів (потік вступників); | | |0,33 години на перевірку| | |одного диктанту | | переказ |2 години для проведення | | |екзамену на групу слуха-| | |чів (потік вступників); | | |0,50 години на перевірку| | |однієї роботи | | твір |4 години для проведення | | |екзамену на групу слуха-| | |чів (потік вступників); | | |0,50 години на перевірку| | |однієї роботи | | б) з інших предме-| | | тів |3 години для проведення | | |екзамену на групу слуха-| | |чів (потік вступників); | | |0,50 години на перевірку| | |однієї роботи | | - у формі тес- |Час для проведення тес- | | тів |тування та перевірки | | |тестів визначається ре- | | |комендаціями до тестів | | | | | 3. Повторна пере- |0,15 години на кожну ро-|Вибірковій перевір-| вірка письмових |боту, що перевіряється |ці підлягає до | робіт на вступ- | |10 відсотків робіт | них екзаменах | |від їх загальної | | |кількості | | | | 4. Читання лекцій |1 година за 1 академічну| | |годину | | | | | 5. Проведення прак-|1 година на академічну |З окремих навчаль- | тичних занять |групу за одну академічну|них дисциплін, що | |годину |регламентується | | |відповідними норма-| | |тивними документа- | | |ми, допускається | | |поділ академічної | | |групи на підгрупи з| | |чисельністю до од- | | |ного студента з | | |урахуванням особли-| | |востей вивчення цих| | |дисциплін та техні-| | |ки безпеки | | | | 6. Проведення лабо-|1 година на половину |З окремих навчаль- | раторних занять |академічної групи за од-|них дисциплін, що | |ну академічну годину |регламентується | | |відповідними норма-| | |тивними документа- | | |ми, допускається | | |поділ академічної | | |групи на підгрупи з| | |меншою чисельністю | | |з урахуванням особ-| | |ливостей вивчення | | |цих дисциплін та | | |техніки безпеки | | | | 7. Проведення семі-|1 година на академічну | | нарських занять |групу за одну академічну| | |годину | | | | | 8. Проведення нав- |до 6 годин на день |Один викладач фі- | чальних занять | |зичного виховання | зі студентами в | |на 30 студентів. | спортивно-оздо- | |При умові проведен-| ровчому таборі | |ня роботи без до- | | |даткової оплати | | | | 9. Проведення інди-|до 10 відсотків від за- |Час для проведення | відуальних за- |гального обсягу навчаль-|індивідуальних за- | нять |ного часу, відведеного |нять виділяється | |на вивчення навчальної |викладачам при на- | |дисципліни |явності індивіду- | | |ального графіку на-| | |вчальних занять | | |студента, затверд- | | |женого в порядку, | | |визначеному вищим | | |закладом освіти | | | | 10. Проведення кон-|Від загального обсягу | | сультацій з |навчального часу, відве-| | навчальних дис-|деного на вивчення нав- | | циплін протягом|чальної дисципліни на | | семестру |академічну групу: 4% - | | |денна (стаціонарна) фор-| | |ма навчання; 8% - вечір-| | |ня форма навчання; 12% -| | |заочна (дистанційна) | | |форма навчання | | | | | 11. Проведення ек- |Вступний екзамен - 2 го-| | заменаційних |дини на потік; семестро-| | консультацій |вий екзамен - 2 години | | |на академічну групу; | | |державний екзамен - 2 | | |години на академічну | | |(екзаменаційну) групу з | | |кожної навчальної дисци-| | |пліни (розділу програми)| | | | | 12. Перевірка і | | | приймання: | | | - контрольних |0,33 години на одну ро- | | (у тому числі |боту | | модульних) ро- | | | біт, передбаче-| | | них навчальним | | | планом | | | - розрахунково-|0,50 години на одну ро- | | графічних і |боту | | розрахункових | | | робіт, передба-| | | чених навчаль- | | | ним планом | | | | | | 13. Керівництво і | |Кількість членів | проведення за- | |комісії - не більше| хисту курсових | |трьох осіб | робіт: | | | - із загально- |2 години на курсову ро- | | освітніх навча-|боту, у тому числі 0,33 | | льних дисциплін|години кожному членові | | |комісії на проведення | | |захисту | | - із фахових |3 години на курсову ро- | | навчальних дис-|боту, у тому числі 0,33 | | циплін (дисцип-|години кожному членові | | лін спеціаліза-|комісії на проведення | | ції) |захисту | | | | | 14. Керівництво і | |Кількість членів | проведення за- | |комісії - не більше| хисту курсових | |трьох осіб | проектів: | | | - із загально- |3 години на курсовий | | інженерних нав-|проект, у тому числі | | чальних дисцип-|0,33 години кожному чле-| | лін |нові комісії на прове- | | |дення захисту | | - із фахових |4 години на курсовий | | навчальних дис-|проект, у тому числі | | циплін (дисцип-|0,33 години кожному чле-| | лін спеціаліза-|нові комісії на прове- | | ції) |дення захисту | | | | | 15. Проведення за- |0,25 години на одного |З навчальних дисци-| ліків |студента |плін, з яких прак- | | |тичні, семінарські,| | |лабораторні заняття| | |становлять менше | | |половини від всього| | |обсягу аудиторних | | |навчальних занять | |2 години на академічну |З навчальних дисци-| |групу |плін, з яких прак- | | |тичні, семінарські,| | |лабораторні заняття| | |становлять більше | | |половини від всього| | |обсягу аудиторних | | |навчальних занять | |2 години на академічну |З навчальних дисци-| |групу |плін, де використо-| | |вується модульна | | |форма контролю | | | | 16. Проведення за- |6 годин для кожного вик-|Планується виклада-| лікового турис-|ладача, який бере участь|чам фізичного вихо-| тського навча- |у поході |вання один раз за | льно-тренуваль-| |весь період навчан-| ного походу, | |ня студента | передбаченого | | | навчальним пла-| | | ном | | | | | | 17. Проведення се- | | | местрових екза-| | | менів: | | | - в усній формі|0,33 години на одного | | |студента | | - в письмовій |керуватись нормами, пе- | | формі |редбаченими пунктом 2 | | | | | 18. Керівництво на-|Норми часу визначаються | | вчальною і ви- |нормативними документами| | робничою прак- |по організації практики | | тикою | | | | | | 19. Проведення дер-|0,50 години на одного |Не більше шести го-| жавних екзаме- |студента кожному членові|дин на день | нів |державної екзаменаційної| | |комісії | | | | | 20. Керівництво, |до 40 годин на одного |Кількість членів | консультування,|студента-дипломника. У |комісії - не більше| рецензування, |тому числі: - голові ко-|чотирьох (у винят- | проведення за- |місії - 1 година; - кож-|кових випадках | хисту дипломних|ному члену комісії - |кількість членів | проектів (ро- |0,50 години; - керівнику|комісії може бути | біт) у держав- |і консультантам - до |збільшена до шести | них екзамена- |30 годин; рецензенту - |осіб). За одним ке-| ційних комісіях|4 години; |рівником закріплю- | | |ється до 5 диплом- | | |них проектів (ро- | | |біт). Зазначена | | |норма поширюється | | |на магістерські ро-| | |боти | | | | 21. Рецензування |3 години за один друко- | | рефератів із |ваний аркуш | | спеціальності | | | при вступі до | | | аспірантури | | | | | | 22. Проведення |1 година кожному екзаме-|Кількість членів | вступних екза- |натору на одного вступ- |комісії - не більше| менів до аспі- |ника, аспіранта (здобу- |трьох. Проректору | рантури та кан-|вача) |вищого закладу ос- | дидатських ек- | |віти, який є голо- | заменів | |вою комісії з прий-| | |няття вступних | | |(кандидатських) ек-| | |заменів, можна за- | | |рахувати як навча- | | |льне навантаження, | | |що підлягає оплаті,| | |час, затрачений на | | |приймання екзаменів| | |з тієї дисципліни, | | |яку він веде як | | |викладач кафедри | | | | 23. Керівництво ас-|50 годин на кожного ас- |За одним керівником| пірантами |піранта щорічно |закріплюється: | | |- до 5 аспірантів | | |за доктором наук, | | |професором; | | |- до 3 аспірантів | | |за кандидатом наук,| | |доцентом | | | | 24. Наукове консу- |50 годин на кожного док-|За одним консуль- | льтування док- |торанта щорічно |тантом закріплюєть-| торантів (до | |ся до 5 докторантів| 3 років) | | | | | | 25. Керівництво |25 годин на кожного здо-|За одним керівником| здобувачами (до|бувача щорічно |закріплюється: | 3 років) | |- до 5 здобувачів | | |за доктором наук, | | |професором; | | |- до 3 здобувачів | | |за кандидатом наук,| | |доцентом | | | | 26. Керівництво |8 годин на одного ста- |Для викладачів, які| стажистами |жиста за один місяць, |направлені на ста- | |але не більше 30 годин |жування в інші про-| |на один рік |відні вищі заклади | | |освіти терміном до | | |трьох місяців, ста-| | |жистів-викладачів | | |і стажистів-дослід-| | |ників, зарахованих | | |на ці посади термі-| | |ном до двох років | | | | 27. Проведення те- |1 година за одну акаде- | | матичних диску-|мічну годину для кожного| | сій, науково- |викладача, який бере | | практичних кон-|участь у проведенні за- | | ференцій слуха-|нять | | чів ІПК, ФПК, | | | КПК і спецфаку-| | | льтетів | | | | | | 28. Керівництво |5 годин на тиждень на |Стажування проводи-| стажуванням |одного слухача |ться штатними вик- | слухачів ІПК, | |ладачами за місцем | ФПК, КПК, спец-| |знаходження ІПК, | факультетів на | |ФПК, КПК | підприємствах, | | | в організаціях | | | та установах | | | | | | 29. Рецензування |3 години на один друко- | | рефератів слу- |ваний аркуш | | хачів ІПК, ФПК,| | | КПК та спецфа- | | | культетів | | | | | | 30. Керівництво, |до 10 годин на одну ви- |Доцільність виді- | консультування,|пускну роботу, у тому |лення часу на ре- | рецензування |числі 0,33 години кожно-|цензування визнача-| випускних робіт|му членові комісії на |ється вищим закла- | слухачів ІПК, |проведення захисту та 2 |дом освіти. Кіль- | ФПК, КПК та |години рецензенту |кісний склад комі- | участь у їх за-| |сії - не більше | хисті | |трьох осіб | | | | 31. Керівництво, |20 годин на одну випуск-|Кількісний склад | консультування,|ну роботу, у т.ч., - го-|комісії - не більше| рецензування |лові комісії - 1 година;|трьох осіб | випускних робіт|- кожному члену комісії | | слухачів спец- |- 0,50 години; - керів- | | факультетів та |нику - 15 годин; - ре- | | участь у їх за-|цензенту - 2 години | | хисті | | | | | | 32. Проведення ви- |0,50 години на одного |Кількісний склад | пускних екзаме-|слухача кожному членові |комісії - не більше| нів слухачів |комісії |трьох осіб | ІПК, ФПК та | | | спецфакультетів| | | —————————————————————————————————————————————————————————————————

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: