open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ
П Е Р Е Л І К
N 195 від 07.06.96 Зареєстровано в Міністерстві

м.Київ юстиції України

26 липня 1996 р.
vd960607 vn195 за N 406/1431
Затверджено

наказом Міністерства освіти

України від 7 червня 1996 року

N 195 ( z0403-96 )
( Перелік втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

освіти і науки N 450 ( z0698-02 ) від 07.08.2002 )
Перелік

основних видів організаційної роботи викладачів

вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів акредитації

————————————————————————————————————————————————————————————————— Вид роботи | Примітка | ———————————————————————————————————————————+————————————————————| 1. Робота в науково-методичних комісіях | | Міністерства освіти | | 2. Робота в Державній акредитаційній комі- | | сії, експертних і фахових радах | | 3. Робота в експертних комісіях ВАК | | 4. Робота в спеціалізованих радах по захис-| | ту дисертацій | | 5. Робота в методичних радах і комісіях ви-| | щого закладу освіти | | 6. Робота в науково-технічних радах вищого | | закладу освіти | | 7. Організація та проведення загальнодержа-| | вних наукових конференцій, симпозіумів і| | семінарів | | 8. Робота по виданню наукових збірників | | 9. Робота в методичних радах і комісіях | | факультету (відділення) | | 10. Робота в експертних комісіях факультету| | (відділення) | | 11. Виконання обов'язків заступника декана | | факультету (завідувача відділення) на | | громадських засадах | | 12. Участь у виховній роботі в студентсько-| | му колективі, виконання обов'язків ку- | | ратора (наставника) академічної групи | | 13. Керівництво студентським науковим гурт-| | ком, проблемною групою | | 14. Участь в профорієнтаційній роботі та | | довузівській підготовці молоді | | 15. Участь у підготовці та проведенні сту- | | дентських і учнівських олімпіад | | 16. Участь в організації та проведенні по- | | занавчальних культурно-спортивних захо-| | дів | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
Затверджено

наказом Міністерства освіти

України від 7 червня 1996 року

N 195
Рекомендації

щодо планування робочого часу викладачів вищих закладів

освіти і запровадження Норм часу для розрахунку і обліку

їх навчальної роботи та Переліків основних видів

методичної, наукової й організаційної роботи у вищих

закладах освіти 3 і 4 рівнів акредитації
Робочий час викладачів вищих закладів освіти 3 і 4 рівнів
акредитації відповідно до "Положення про організацію навчального
процесу у вищих навчальних закладах", затвердженого наказом
Міністерства освіти України від 2 червня 1993 року N 161
( z0173-93 ), визначається обсягом їх навчальної, методичної,
наукової й організаційної роботи. Планування робочого часу викладачів здійснюється на поточний
навчальний рік і відображається в індивідуальному робочому плані.
Тривалість робочого часу викладачів визначається на навчальний
рік, виходячи із середньотижневої тривалості 36 годин, з
урахуванням часу на відпустки та святкові дні. Розрахунок обсягу навчальної роботи здійснюється відповідно
до Норм часу, які є обов'язковими. Для різних видів робіт норми
часу встановлені у конкретних цифрах або у певних межах чи з
максимальним обмеженням. У двох останніх випадках конкретні норми
часу визначаються вищим закладом освіти з урахуванням специфіки
видів роботи та особливостей вивчення навчальної дисципліни. Норми
часу розраховуються, виходячи з астрономічної години (60 хвилин),
крім таких видів роботи як читання лекцій та проведення
лабораторних, практичних і семінарських занять, де академічна
година (45 хвилин) обліковується як астрономічна година. Обсяг навчальної роботи викладачів, виражений в облікових
годинах, складає їх навчальне навантаження. Вищий заклад освіти на
кожний навчальний рік визначає мінімальний та максимальний
обов'язковий обсяг навчального навантаження викладачів у порядку,
передбаченому його статутом та колективним договором. Встановлення
обсягу обов'язкового навчального навантаження конкретному
викладачеві (в межах мінімального та максимального) здійснюється
кафедрою вищого закладу освіти з урахуванням виконання ним
методичної, наукової й організаційної роботи та особливостей і
структури навчальної дисципліни, яку викладає викладач. Це
стосується також навчальних дисциплін, які лише запроваджуються і
потребують від викладача значних затрат часу на розробку курсу
лекцій і відповідного методичного забезпечення. Облік навчальної роботи викладачів здійснюється за фактичними
затратами часу. Переліки основних видів методичної, наукової й організаційної
роботи викладачів вищих закладів освіти мають орієнтовний характер
і за рішенням кафедри можуть доповнюватись певними видами роботи,
які виконуються викладачами. Методична, наукова й організаційна робота викладачів
планується у відповідних розділах індивідуального робочого плану
на навчальний рік із зазначенням конкретних підсумкових
результатів. Вищий заклад освіти може нормувати методичну, наукову й
організаційну роботу викладачів на основі норм часу, розроблених
вищим закладом освіти і затверджених за погодженням з профспілкою
вищого закладу освіти. На період відряджень, хвороби, перебування на підвищенні
кваліфікації тощо викладач звільняється від виконання всіх видів
робіт, передбачених індивідуальним робочим планом. Встановлене
йому на цей період навчальне навантаження виконується іншими
викладачами кафедри в межах 36-годинного робочого тижня за рахунок
зменшення їм обсягу методичної, наукової й організаційної роботи
або шляхом залучення в установленому порядку викладачів з
погодинною оплатою праці. Після виходу викладача на роботу на
період, що залишився до завершення навчального року, йому
визначається відповідне навчальне навантаження та обсяг
методичної, наукової й організаційної роботи в межах 36-годинного
робочого тижня.

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: