open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Урядом України та Урядом Киргизької

Республіки про співробітництво в сфері

науки та технологій

Дата підписання: 19.06.1996 Дата набрання чинності для України: 19.06.1996
Уряд України та Уряд Киргизької Республіки, найменовані далі
Сторонами,
впевнені в тому, що науково-технічне співробітництво є
важливою складовою частиною всього комплексу двосторонніх
відносин, та визнаючи необхідність взаємодії в умовах
інтернаціоналізації наукових досліджень та розробок;
враховуючи науково-технічні зв'язки між Україною та
Киргизстаном, які склались історично;
беручи до уваги, що таке співробітництво буде сприяти
зміцненню двосторонніх відносин між обома країнами та народами, а
також подальшому розвитку взаємовигідних торгово-економічних
зв'язків,
домовились про таке:
СТАТТЯ 1
Сторони сприятимуть науково-технічному співробітництву на
основі принципів рівноправ'я та взаємної вигоди.
СТАТТЯ 2
Беручи до уваги пріоритети науково-технічної політики в обох
державах, Сторони розвиватимуть співробітництво в таких напрямах:
- фундаментальні дослідження в галузі природничих, технічних
та соціогуманітарних наук;
- розвиток сучасних наукоємних технологій;
- підготовка та стажування фахівців;
- охорона інтелектуальної власності;
- науково-дослідна інформація;
- інноваційні проекти.
СТАТТЯ 3
Співробітництво, що передбачене в Статті 2, буде
здійснюватися між міністерствами, відомствами, академіями наук,
науково-дослідними установами, вищими учбовими закладами, фірмами,
організаціями, товариствами, окремими вченими та фахівцями обох
держав, в межах їхньої компетенції, на основі прямих угод у
відповідності з національними законодавствами.
Сторони сприятимуть роботі міжнародних наукових організацій,
які здійснюють свою діяльність на території України і Киргизької
Республіки, в тому числі - Міжнародній асоціації академії наук.
Загальне керівництво та координація співробітництва буде
здійснюватися Державним комітетом України з питань науки, техніки
та промислової політики (українська сторона) та Комітетом по науці
і новим технологіям Міністерства освіти і науки Киргизької
Республіки (киргизька сторона).
Прямі угоди повинні визначати питання реалізації
співробітництва, його економічні та організаційні умови, а саме:
- цілі та зміст співробітництва, завдання та очікувані
результати, строки та умови їхньої реалізації;
- джерела фінансування робіт, які виконуються в кожній із
держав у рамках співробітництва, взаємні фінансові зобов'язання;
- порядок спільного використання науково-технічних об'єктів,
а також використання результатів спільних досліджень та розподілу
прав на інтелектуальну власність, що створюється в результаті
співробітництва;
- порядок вирішення спірних питань та порядок відшкодування
збитків, що можуть бути завдані партнерам особами, які беруть
участь у реалізації співробітництва під час безпосереднього
виконання ними обов'язків у рамках співробітництва;
- порядок участі у співробітництві організацій та осіб третіх
держав або міжнародних організацій, фінансового забезпечення такої
участі та використання результатів співробітництва цими особами чи
організаціями;
- відповідальність за достовірність інформації та якість
матеріалів і устаткування, що передаються одне одному у процесі
співробітництва.
СТАТТЯ 4
Співробітництво у рамках цієї Угоди може здійснюватися в
таких формах:
- реалізація спільних науково-дослідних програм та проектів;
- формування спільних науково-дослідних колективів,
лабораторій, а також інноваційних фірм, організацій та фондів, що
забезпечують запровадження нових технологій;
- наукова робота в науково-дослідних установах, вузах,
технопарках, архівах, бібліотеках та музеях іншої країни,
включаючи спільні польові дослідження та експедиції;
- обмін науково-технічною інформацією, документацією,
літературою та бібліографічними виданнями;
- проведення спільних семінарів, наукових конференцій та
робочих зустрічей;
- обмін вченими та фахівцями;
- підвищення кваліфікації науковців та фахівців, організація
стажувань;
- здійснення взаємної експертизи науково-технічних проектів
та програм;
а також в інших взаємоузгоджених формах.
СТАТТЯ 5
З метою реалізації цієї Угоди Сторони створять Спільну
Комісію з питань співробітництва у сфері науки та технологій. Для
організації своєї діяльності Комісія розробляє та затверджує
Регламент роботи.
СТАТТЯ 6
Сторони домовились, що наукова та науково-технічна
інформація, одержана під час співробітництва у рамках цієї Угоди,
і яка не стосується інтелектуальної власності або не підлягає
розголошенню з комерційних чи виробничих причин, та відкрита для
опублікування у відповідності з чинними національними
законодавчими нормами, буде за взаємною згодою організацій, що
співпрацюють, відкрита для світової наукової спільноти шляхом
використання загальноприйнятих засобів її розповсюдження.
СТАТТЯ 7
Сторони забезпечують захист прав на інтелектуальну власність,
яка може бути створена в результаті співробітництва у рамках цієї
Угоди, у відповідності з законодавством кожної із держав та норм
міжнародного права. Конкретні питання охорони, захисту та
використання прав на об'єкти інтелектуальної власності, можливі
фінансові зобов'язання, обумовлюються угодами, передбаченими у
Статті 3.
СТАТТЯ 8
Сторони будуть вирішувати питання оплати витрат по обміну
експертами, науковцями та іншими фахівцями, що беруть участь у
спільних проектах в рамках цієї Угоди, в такому порядку:
організація, яка за узгодженням з приймаючою організацією
направляє спеціалістів, сплачує витрати на переїзд між визначеними
пунктами призначення обох держав;
організація, яка за узгодженням з направляючою організацією
приймає спеціалістів, повністю сплачує витрати на їхнє проживання,
харчування, проїзд та інші витрати на території своєї держави,
виходячи з норм витрат, які визначені для спеціалістів
відповідного рангу приймаючої організації.
Даний порядок діє, якщо інший не визначено за взаємною
домовленістю організацій, що співпрацюють.
Сторони вважають, що питання медичного обслуговування (при
гострих захворюваннях або нещасних випадках) осіб однієї держави,
які є учасниками спільних проектів у рамках цієї Угоди і
знаходяться при цьому на території іншої держави, вирішуються за
рахунок приймаючих організацій на таких умовах, як і для
співробітників приймаючої організації.
СТАТТЯ 9
Ця Угода не торкається прав та зобов'язань Сторін, що
випливають з укладених ними інших міжнародних договорів та угод.
Положення цієї Угоди виконується відповідно до законодавства
кожної із Сторін і не тлумачаться як такі, що вимагають внесення
змін до законодавства України та Киргизької Республіки.
СТАТТЯ 10
Ця Угода набуває чинності з часу її підписання та діє на
протязі 5 років. Дія Угоди автоматично подовжується на наступний
п'ятирічний період, якщо жодна із Сторін за шість місяців до
закінчення терміну дії Угоди не повідомить письмово іншу Сторону
про своє бажання денонсувати Угоду.
Ця Угода може бути змінена або доповнена при обопільній
письмовій згоді Сторін.
Ніякі зміни або припинення дії цієї Угоди не торкаються прав
та зобов'язань, що виникли в рамках цієї Угоди до набуття чинності
таких змін або припинення дії Угоди.
Вчинено в м. Києві 19 червня 1996 р., в двох примірниках,
кожний українською, киргизькою та російською мовами, причому усі
тексти є автентичними. У випадку розбіжностей в тлумаченні тексту
статей цієї Угоди перевага надається тексту російською мовою.
За Уряд України За Уряд Киргизької Республіки
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: