open
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
Нечинний

          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 17 вересня 1993 р. N 754

Київ

( Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 766 ( 766-2004-п ) від 16.06.2004 )

Про затвердження Положення про порядок

накладення штрафів на підприємства,

установи і організації за порушення

нормативних актів про охорону праці

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 684 ( 684-98-п ) від 18.05.98

N 335 ( 335-99-п ) від 09.03.99

N 1382 ( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )

На виконаня Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про порядок накладення штрафів на
підприємства, установи і організації за порушення нормативних
актів про охорону праці, що додається.

2. ( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 684
( 684-98-п ) від 18.05.98 ) Внести до Положення про Державний
комітет України по нагляду за охороною праці, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 4 травня 1993 р. N 328
( 328-93-п ) , такі зміни і доповнення:

пункт 5 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

"6) накладати штрафи на підприємства, установи і організації
незалежно від форм власності та господарювання у разі порушення
нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень
посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з
питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища";

підпункти 6 - 14 пункту 5 вважати відповідно підпунктами 7 -
15.

Прем'єр-міністр України Л. КУЧМА

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

Інд.37

ЗАТВЕРДЖЕНЕ

постановою Кабінету Міністрів України

від 17 вересня 1993 р. N 754

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок накладення штрафів на підприємства,

установи і організації за порушення нормативних

актів про охорону праці

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок накладення штрафів на
підприємства, установи і організації (надалі - підприємства)
незалежно від форм власності та видів їх діяльності.

2. На підприємства можуть бути накладені штрафи за:

порушення актів законодавства та інших нормативних актів
(правил, стандартів, норм, положень, інструкцій тощо, які є
обов'язкові для виконання) про охорону праці;

невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного
нагляду за охороною праці з питань безпеки, гігієни праці та
виробничого середовища.

3. Підприємство сплачує штраф за кожний нещасний випадок на
виробництві та випадок професійного захворювання, що сталися з
вини цього підприємства.

4. Право накладення штрафів на підприємства мають голова та
заступники голови Держнаглядохоронпраці, начальники територіальних
управлінь і начальники інспекцій цього Департаменту. ( Пункт 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1382 ( 1382-2000-п )
від 01.09.2000 )

II. Розміри штрафів

5. Посадові особи Держнаглядохоронпраці накладають штрафи на
підприємства у таких розмірах:

голова Держнаглядохоронпраці - до 2 відсотків місячного фонду
заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф;

заступники голови Держнаглядохоронпраці - до 1,5 відсотка
місячного фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується
штраф;

начальники територіальних управлінь - до 1 відсотка місячного
фонду заробітної плати підприємства, з якого стягується штраф.

Максимальний розмір штрафу, що накладається на підприємство,
не може перевищувати 2 відсотків місячного фонду заробітної плати
підприємства.

6. Відповідно до пункту 3 цього Положення підприємство
сплачує штраф у разі:

нещасного випадку, що не призвів до стійкої втрати
працездатності працівника, - у розмірі, визначеному з розрахунку
середньомісячного заробітку потерпілого за період його тимчасової
непрацездатності;

нещасного випадку, що призвів до стійкої втрати
працездатності, та за професійне захворювання працівника - у
розмірі, визначеному з розрахунку половини середньомісячного
заробітку потерпілого за кожний відсоток втрати ним професійної
працездатності;

смерті потерпілого - у розмірі дворічного заробітку
потерпілого.

Для обчислення розміру штрафу середньомісячний заробіток
береться за 12 останніх календарних місяців, що передували
нещасному випадку або встановленню професійного захворювання.

Штраф у розмірі дворічного заробітку визначається шляхом
множення середньомісячного заробітку на 24.

7. У разі виявлення факту приховання нещасного випадку
підприємство сплачує визначений штраф у десятикратному розмірі.

III. Порядок накладення та сплати штрафів

8. Постанова про накладення штрафу на підприємство
приймається за підсумками перевірки стану безпеки і умов праці на
даному підприємстві, проведеної органами Держнаглядохоронпраці.
( Абзац перший пункту 8 в редакції Постанови КМ N 335 ( 335-99-п )
від 09.03.99 )

Постанова складається у двох примірниках за формою, що
додається. Один примірник постанови подається керівникові
підприємства для сплати штрафу, другий - залишається у посадової
особи, яка прийняла постанову про накладення штрафу.

9. Власник підприємства або уповноважений ним орган має право
оскаржити в місячний термін рішення про стягнення штрафу з
підприємства в судовому порядку.

10. Несплата штрафу протягом місяця після остаточного
вирішення спору тягне за собою нарахування на суму штрафу пені в
розмірі 2 відсотків за кожний день прострочення.

( Пункт 11 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1382
( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )

( Пункт 12 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1382
( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )

( Пункт 13 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 1382
( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )


Додаток

до Положення про порядок накладення

штрафів на підприємства, установи і

організації за порушення нормативних

актів про охорону праці

МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Державний департамент з нагляду за охороною праці

ПОСТАНОВА N _______

про накладення штрафу на підприємство,

установу, організацію

"___" __________ 200_ р. _______________________________________

(місце прийняття постанови)

Я, ______________________________________________________________,

(посада, прізвище, ініціали)
розглянувши акт перевірки стану безпеки і умов праці від
"___" ________________________ 200_ р. щодо порушення
__________________________________________________________________

(назва і місцезнаходження підприємства, установи
__________________________________________________________________
або організації, прізвище, ім'я та по батькові керівника)
__________________________________________________________________
нормативних актів про охорону праці, невиконання розпоряджень
посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці з
питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
встановив:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

На підставі статті 31 Закону України "Про охорону праці", із
наступними змінами і доповненнями, та Положення про порядок
накладення штрафів на підприємства, установи і організації за
порушення нормативних актів про охорону праці, з наступними
змінами і доповненнями, вирішено накласти на
__________________________________________________________________

(назва підприємства, установи або організації)
штраф у сумі __________________________________________ гривень.

(цифрами і словами)

Ця постанова може бути оскаржена власником підприємства
(установи, організації) або уповноваженим ним органом протягом
місяця у судовому порядку.

Несплата штрафу протягом місяця після остаточного розв'язання
спору тягне за собою нарахування пені в розмірі 2 відщотків суми
штрафів за кожний день прострочення.

______________________________________
(посада особи, яка прийняла постанову)
______________________________________ __________ ___________

(підпис) (дата)

МП

Постанова про стягнення штрафу з підприємства (установи,
організації) одержана:

______________ _________________ _______________________
(дата) (підпис) (розшифрування)

( Додаток в редакції Постанов КМ N 335 ( 335-99-п ) від 09.03.99,
N 1382 ( 1382-2000-п ) від 01.09.2000 )


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу