open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
19.11.2007 N 1019

Про затвердження Положення

про громадську Раду керівників

технологічних парків

при Міністерстві освіти і науки України

На виконання пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки
України від 16 жовтня 2007 року N 913 Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про громадську Раду керівників
технологічних парків при Міністерстві освіти і науки України, що
додається.
2. Директору департаменту інновацій та трансферу технологій
(Шовкалюк В.С.) у тижневий термін довести цей наказ до відома
керівників технологічних парків та забезпечити його розміщення на
веб-сайті МОН.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника міністра Гуржія А.М.
Міністр С.М.Ніколаєнко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти

і науки України

19.11.2007 N 1019

ПОЛОЖЕННЯ

про громадську Раду

керівників технологічних парків

при Міністерстві освіти і науки України

I. Загальні положення
1.1. Громадська Рада керівників технологічних парків (далі -
Рада) є добровільним об'єднанням керівників технологічних парків,
дорадчо-консультативним колегіальним органом при Міністерстві
освіти і науки України.
1.2. Рада діє на засадах демократичності, рівноправності усіх
її членів, самоврядування, законності та гласності.
1.3. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України
( 254к/96-ВР ) і законодавством України, нормативно-правовими
актами МОН, цим Положенням.
1.4. Рада є незалежною від впливів політичних, релігійних та
громадських об'єднань.
1.5. Повна назва Ради: "Громадська Рада керівників
технологічних парків при Міністерстві освіти і науки України",
скорочена: "Рада керівників технопарків".
1.6. Місцезнаходження Ради (поштова адреса): 01601, Україна,
Київ, бульвар Шевченка,16.
II. Мета та завдання, права Ради
2.1. Метою діяльності Ради є: - представництво та захист інтересів технологічних парків; - створення ефективних організаційних і правових умов для
реалізації громадянами конституційного права на участь у керуванні
державними справами; - формування суспільної думки в процесі підготовки рішень
МОН, підтримка постійного діалогу із громадськістю, створення
можливостей для вільного й об'єктивного висвітлення засобами
масової інформації процесів функціонування технопарків.
2.2. Головними завданнями Ради є: - представлення й захист спільних законних інтересів
технопарків у державних і громадських органах, що мають
безпосереднє відношення до функціонування технопарків України. - організація й проведення публічних громадських обговорень
основних проблем діяльності технопарків. - участь у підготовці пропозицій щодо вдосконалення
законодавства України, нормативно-правових актів з питань
діяльності технопарків; - виконання дорадчих функцій під час обговорення й прийняття
МОН рішень, а також при моніторингу їх реалізації; - сприяння засобам масової інформації в об'єктивному
висвітленні діяльності технопарків; - розвиток взаємодії та співробітництва технопарків з
міжнародними організаціями, державними й неурядовими організаціями
України й зарубіжних країн, технологічних парків інших країн; - сприяння росту експортного потенціалу технопарків України й
підвищенню конкурентоспроможності їхньої продукції на вітчизняному
й закордонних ринках.
2.3. Рада має право: - приймати рішення з питань діяльності технологічних парків,
які носять рекомендаційний характер; - знайомитись з документами й проектами рішень МОН з питань,
що стосуються діяльності технопарків, надавати МОН пропозиції з
питань, віднесених до компетенції Ради; - запрошувати для участі у своїх засіданнях керівників і
фахівців МОН, інших центральних органів виконавчої влади; - делегувати своїх представників для участі в роботі комісій,
робочих груп і інших представництв МОН при розгляді питань, що
стосуються діяльності технопарків. - представляти керівництву МОН рішення й рекомендації Ради з
метою врахування при підготовці відповідних документів; - вести листування з використанням спеціальних бланків Ради.
III. Склад, структура, керівництво Ради
3.1. Керівники технопарків, зазначених у Законі України "Про
спеціальний режим діяльності технопарків" ( 991-14 ) і
зареєстрованих у встановленому порядку, входять до складу Ради із
правом вирішального голосу.
3.2. Керівники технопарків, зазначених у Законі України "Про
спеціальний режим діяльності технопарків" ( 991-14 ), але не
зареєстрованих у встановленому порядку, входять до складу Ради із
правом дорадчого голосу.
3.3. Раду очолює голова, який обирається на першому засіданні
шляхом відкритого голосування.
3.4. Голова Ради: - організовує роботу Ради і несе персональну відповідальність
за виконання покладених на Раду завдань; - організує підготовку й скликає засідання Ради; - підписує документи й веде листування від імені Ради; - представляє Раду у взаєминах з МОН, іншими центральними
органами виконавчої влади; - бере участь у роботі Робочої групи з організації діяльності
технологічних парків і контролю за виконанням їх проектів МОН із
правом вирішального голосу та за поданням МОН у роботі відповідної
комісії Кабінету Міністрів України із правом дорадчого голосу.
3.5. Під час відсутності голови Ради його обов'язки виконує
заступник голови, який обирається на першому засіданні шляхом
відкритого голосування за поданням голови.
3.6. Члени Ради мають право: - брати участь у засіданнях і заходах Ради; - обирати й бути обраним на посаду голови; - мати доступ до інформації, що стосується роботи Ради; - звертатися до Ради із заявами, надавати пропозиції з усіх
питань діяльності Ради згідно із цим Положенням.
3.7. Члени Ради зобов'язані: - брати активну участь у діяльності Ради, виконувати її
рішення та затверджений план роботи; - сприяти Раді в її діяльності, досягненні цілей і реалізації
завдань відповідно до цього Положення; - погоджувати свою діяльність із рішеннями Ради.
IV. Організація й забезпечення роботи Ради
4.1. Формою роботи Ради є засідання, що скликаються головою
відповідно до річного плану роботи, але не рідше одного разу у
квартал. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому
присутня не менш як половина її членів з правом вирішального
голосу.
4.2. Рішення приймається простою більшістю голосів членів
Ради, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
вирішальним є голос голови Ради. При необхідності голова може
ухвалити рішення щодо проведення голосування поштою.
4.3. Рішення Ради оформляються протоколом, який підписується
головою Ради, а за відсутністю голови - його заступником та
відповідальним секретарем Ради.
4.4. Організаційне забезпечення роботи Ради здійснює МОН, у
тому числі надає приміщення для проведення засідань.
4.5. Рада регулярно інформує громадськість через засоби
масової інформації про свою роботу, про проблеми, що виникають у
ході діяльності технопарків, і шляхи їх вирішення.
4.6. Припинення діяльності Ради може бути здійснено шляхом її
реорганізації або ліквідації відповідно до рішення Ради,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки.
4.7. Зміни й доповнення до цього Положення вносяться за
рішенням Ради та затверджуються наказом Міністерства освіти і
науки України.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: