open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.11.2011  № 1017/0/16-11

Про створення Комітету з конкурсних торгів Міністерства культури України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства культури
№ 971 від 11.10.2013}

Відповідно до статті 11 Закону України "Про здійснення державних закупівель" НАКАЗУЮ:

1. Утворити Комітет з конкурсних торгів Міністерства культури України.

2. Затвердити:

2.1. Положення про Комітет з конкурсних торгів Міністерства культури України, що додається.

2.2. Склад Комітету з конкурсних торгів Міністерства культури України (додаток 1).

3. Надати голові Комітету з конкурсних торгів Міністерства культури право на підписання договорів про закупівлю.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату О.О. Губіну.

Міністр

М.А. Кулиняк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
культури України
10.11.2013 № 1017/0/16-11

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з конкурсних торгів Міністерства культури України

I. Загальні положення

1. Комітет з конкурсних торгів Міністерства культури України (далі - комітет) - посадові особи Міністерства культури, призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівлі згідно із Законом України "Про здійснення державних закупівель" (далі - Закон).

2. Метою створення комітету є організація та проведення процедур закупівель на засадах колегіальності в прийнятті рішень, відсутності конфлікту інтересів членів комітету та їх неупередженості.

3. Комітет у своїй діяльності керується Законом, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, рішеннями уповноваженого органу та цим Положенням.

II. Порядок створення та організація діяльності комітету

1. Склад комітету та положення про нього затверджуються наказом Мінкультури. До складу комітету входить не менше п'яти осіб.

Зміни до складу членів комітету вносяться за поданням голови комітету та затверджуються наказом Мінкультури.

2. Членами комітету можуть бути призначені посадові особи із структурних підрозділів Міністерства.

До складу комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати місцевих рад.

Членство в комітеті не має створювати протиріччя між інтересами замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об'єктивність та неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

3. Для вирішення конкретних питань, якщо виникає така потреба, до роботи комітету можуть залучатися незалежні кваліфіковані (технічні) експерти та консультанти, спеціалісти структурних підрозділів Мінкультури для надання консультацій при вирішенні питань, що виникають у процесі здійснення закупівель.

Експерти та консультанти, які залучаються до роботи комітету, не можуть бути його членами і не несуть відповідальності за рішення, дії або бездіяльність комітету та службових осіб Мінкультури, учасника чи інших осіб, за виконання (невиконання) договорів про закупівлю, а також за наслідки, спричинені такими рішеннями, діями або бездіяльністю.

4. Керівництво роботою комітету здійснює його голова, яким є один із заступників Міністра культури України або інша посадова особа, яка призначається відповідним наказом Мінкультури.

Голова комітету організовує його роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій.

5. У разі відсутності голови комітету його обов'язки виконує заступник голови комітету (якщо призначено кількох заступників голови комітету, він має визначити серед них виконуючого обов'язки голови комітету на період своєї відсутності).

6. Формою роботи комітету є засідання, які скликаються головою комітету.

Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні комітету, та порядок денний доводяться до членів комітету не пізніше ніж за два дні до засідання.

7. На засіданнях комітету підлягають розгляду такі питання:

- планування здійснення процедур закупівель;

- складення та затвердження річного плану державних закупівель;

- вибір процедури закупівлі;

- інші питання відповідно до Закону.

8. Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях комітету, приймаються простою більшістю голосів у присутності не менше двох третин членів комітету.

За умови рівного розподілу голосів голос голови комітету (виконуючого обов'язки голови) є вирішальним.

9. Рішення комітету оформляється протоколом, який підписується усіма членами комітету, присутніми на засіданні комітету.

У разі відмови члена комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

III. Головні функції комітету

1. Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель. У процесі роботи він забезпечує реалізацію таких функцій:

планування протягом року здійснення процедур закупівель відповідно до затвердженого кошторису, фінансового плану (плану асигнувань, плану використання бюджетних (державних) коштів);

складення та затвердження річного плану державних закупівель;

здійснення вибору процедури закупівлі;

проведення процедури закупівель та попередньої кваліфікації учасників;

забезпечення рівних умов для всіх учасників, об'єктивного та чесного вибору переможця;

надання роз'яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівлі, щодо змісту документації конкурсних торгів (кваліфікаційної документації) у разі отримання від останніх відповідних запитів;

організація приймання, зберігання, розкриття пропозиції конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) забезпечує вибір найбільш економічно вигідної пропозиції на підставі критеріїв та методики оцінки, визначених у документації з конкурсних торгів (кваліфікаційній документації);

проведення переговорів при проведенні процедури закупівлі в одного учасника;

оформлення документів, необхідних для акцепту пропозиції переможця процедури закупівлі в одного учасника;

забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань державних закупівель, визначених Законом;

оприлюднення інформації про здійснення закупівель відповідно до вимог Закону;

ведення необхідної звітності щодо здійснення процедур закупівель відповідно до вимог законодавства;

вжиття на добровільній основі належних заходів, у тому числі з призупиненням процедури закупівлі, для врегулювання питань, зазначених у зверненні з вимогою щодо усунення порушення під час проведення процедури закупівлі;

забезпечення надання інформації, у тому числі документів, необхідних для розгляду скарг, які було подано до органу оскарження;

сприяння органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

здійснення інших дій, передбачених Законом.

2. Комітет має право, зокрема:

готувати та подавати на затвердження Міністру культури проекти наказів щодо складу комітету, внесення до нього змін і з інших питань щодо проведення процедур закупівель;

одержувати від структурних підрозділів Міністерства інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

залучати без права голосу у разі потреби до роботи в комітеті інших працівників Міністерства та незалежних кваліфікованих (технічних) експертів і консультантів, у тому числі з громадських організацій (за їх згодою);

здійснювати необхідні для проведення процедур закупівель витрати.

IV. Права та обов'язки членів комітету

1. Члени комітету мають право:

виносити питання на розгляд комітету;

ознайомлюватися з усіма матеріалами щодо розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій) учасників процедур закупівель;

одержувати від структурних підрозділів замовника інформацію, необхідну для проведення процедур закупівель;

заносити свою окрему думку до протоколів засідань комітету;

пройти навчання та/або підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері здійснення державних закупівель у порядку, встановленому уповноваженим органом.

здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2. Члени комітету зобов'язані:

організовувати та проводити процедури закупівель;

брати участь в усіх його засіданнях особисто;

забезпечувати рівні умови для всіх учасників процедур закупівель, об'єктивний вибір переможця;

в установленому порядку визначати переможців процедур закупівель, пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) яких за результатами оцінки визначені найбільш економічно вигідними та акцептованими;

сприяти органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, у виконанні ними своїх повноважень відповідно до законодавства, зокрема, створення належних умов для проведення перевірок, надання у встановлений строк необхідних документів і відповідних пояснень;

вживати у випадках, передбачених законодавством, відповідних заходів щодо забезпечення захисту інформації при здійсненні процедур закупівель.

Члени комітету на його засіданнях беруть участь в обговоренні та прийнятті рішень щодо планування здійснення процедур закупівель, складання та затвердження річного плану державних закупівель, вибору та проведення процедури закупівель і попередньої кваліфікації учасників, результатів розгляду, оцінки та порівняння пропозицій конкурсних торгів (цінових та кваліфікаційних пропозицій), визначення переможців процедур закупівель, здійсненні інших дій, передбачених Законом.

Члени комітету зобов'язані дотримуватися вимог положення про комітет з конкурсних торгів, Закону та інших нормативно-правових актів, об'єктивно та неупереджено розглядати пропозиції конкурсних торгів (цінові та кваліфікаційні пропозиції) учасників процедур закупівель, забезпечувати збереження конфіденційності інформації, що стосується діяльності комітету, та інформації, наданої учасниками (учасниками попередньої кваліфікації). Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.

Члени комітету за рішенням Міністра культури в установленому законодавством порядку можуть преміюватися за якісне та сумлінне виконання завдань, пов'язаних з організацією процедур закупівель.

3. Голова комітету:

організовує роботу комітету і несе персональну відповідальність за виконання покладених на комітет функцій;

приймає рішення щодо проведення засідань комітету;

визначає дату і місце проведення засідань комітету;

пропонує порядок денний засідань комітету;

веде засідання комітету;

призначає заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету із числа членів комітету;

визначає функції кожного члена комітету;

уносить на розгляд керівника замовника пропозиції щодо змін у складі комітету;

здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

Рішення голови комітету щодо призначення заступника (заступників) голови та відповідального секретаря комітету (якщо вони не призначені відповідним наказом Мінкультури), визначення функцій кожного члена комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання комітету.

Голова комітету (виконуючий обов'язки голови) підписує документи, що складаються у зв'язку із проведенням процедур закупівель, відповідно до вимог законодавства у сфері державних закупівель.

Документи, що відповідно до законодавства повинні засвідчуватися печаткою, після підпису голови комітету (виконуючого обов'язки голови комітету) завіряються з урахуванням вимог законодавства печаткою Мінкультури.

Голова та секретар комітету повинні пройти навчання з питань організації та здійснення закупівель у порядку, встановленому уповноваженим органом.

4. Секретар комітету забезпечує ведення та оформлення протоколів засідань комітету, оперативне інформування членів комітету стосовно організаційних питань його діяльності, за дорученням голови комітету виконує іншу організаційну роботу, а також забезпечує відповідно до вимог законодавства зберігання документів щодо здійснення закупівель, дотримання вимог законодавства з питань діловодства при роботі з документами, здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

5. Секретар комітету (особа, що його заміщує) надає особам, які звернулися з відповідним запитом, документацію конкурсних торгів (кваліфікаційну документацію) та зміни до неї (за наявності) у прошитому вигляді з пронумерованими сторінками, засвідчені підписом голови комітету (виконуючого обов'язки голови) і скріплені печаткою замовника.

6. За відсутності секретаря комітету його обов'язки виконує інший член комітету, визначений головою комітету.

V. Відповідальність

1. Члени комітету несуть персональну відповідальність за прийняті ними рішення відповідно до законів України.

2. Голова та секретар комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що публікується в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та оприлюднюється на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань закупівель.

Директор Департаменту
фінансово-ресурсного
забезпечення

Я.О. Арсірій
Додаток 1
до наказу Міністерства культури України
10.11.2013 № 1017/0/16-11
(у редакції наказу Міністерства
культури України
від 11.10.2013 № 971)

СКЛАД
Комітету з конкурсних торгів Міністерства культури України


Голова Комітету з конкурсних торгів
СТИЧИНСЬКИЙ Б.С.

-

заступник Міністра культури України - керівник апарату


Заступник голови Комітету з конкурсних торгів
ЖУК В.В.

-

директор Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення


Члени Комітету з конкурсних торгів
СОЛОДЧЕНКО Н.Ю.

-

заступник директора Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення


НАГОРНА В.О.

-

начальник управління бухгалтерського обліку та фінансової звітності


РОЗМАЇТИЙ А.Л.

-

начальник відділу господарського забезпечення управління матеріально-ресурсного забезпечення Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення


ШВЕД М.Б.

-

заступник директора Департаменту формування державної політики у сфері культури, мистецтв та освіти - начальник управління мистецтв


ГУСАК А.І.

-

заступник директора Департаменту культурної спадщини та культурних цінностей - начальник управління музейної справи та нормативно-методичного забезпечення переміщення культурних цінностей


ДЯЧЕНКО О.М.

-

завідувач сектору державних закупівель управління матеріально-ресурсного забезпечення Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення


ПЕТАСЮК Л.В.

-

начальник управління правового забезпечення


Секретар Комітету з конкурсних торгів
ЯРОВИЙ Є.А.

-

головний спеціаліст сектору державних закупівель управління матеріально-ресурсного забезпечення Департаменту фінансово-ресурсного забезпечення.

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства культури № 971 від 11.10.2013}

{Текст взято з сайту Мінкультури України http://mincult.kmu.gov.ua/}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: