open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинний

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 12 жовтня 2000 р. N 1554

Київ

Про затвердження Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1366 ( 1366-2001-п ) від 18.10.2001

N 585 ( 585-2002-п ) від 27.04.2002 )

На виконання статті 5 Закону України "Про Державну програму
приватизації" ( 1723-14 ) та з метою удосконалення порядку оцінки
вартості державного майна під час приватизації та в інших випадках
його відчуження Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Методику оцінки вартості майна під час
приватизації (додається).

2. Установити, що акти оцінки вартості майна підприємств під
час приватизації, корпоратизації (висновки експертів), складені
відповідно до вимог пункту 26 Державної програми приватизації на
2000 - 2002 роки ( 1723-14 ) та Методики оцінки вартості майна під
час приватизації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів
України від 22 липня 1998 р. N 1114 ( 1114-98-п ) (Офіційний
вісник України, 1998 р., N 29, ст. 1094, N 32, ст. 1208, N 46,
ст. 1696, N 51, ст. 1898; 1999 р., N 30, ст. 1532), які
затверджені державними органами приватизації (органами,
уповноваженими управляти державним майном) до набрання чинності
цією постановою, є дійсними.

Державним органам приватизації та органам, уповноваженим
управляти державним майном, завершити в двомісячний термін
реалізацію заходів щодо збільшення статутних фондів відкритих
акціонерних товариств на суму індексації основних фондів станом на
1 квітня 1996 р., передбачених постановою Кабінету Міністрів
України від 30 червня 1999 р. N 1347 ( 1347-99-п ) "Про внесення
зміни до Методики оцінки вартості майна під час приватизації" та
нормативними актами, розробленими на її виконання.

Акти оцінки, не приведені у відповідність з цією вимогою,
підлягають скасуванню.

3. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади у
двомісячний термін привести власні нормативно-правові акти у
відповідність з Методикою оцінки вартості майна під час
приватизації, затвердженою згідно з пунктом 1 цієї постанови.

4. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.

5. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО

Інд. 25

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 2000 р. N 1554

МЕТОДИКА

оцінки вартості майна під час приватизації

( У тексті Методики замінено у всіх відмінках слова "початкова
ціна" - словами "початкова вартість"; слова "експертна оцінка"
- словами "незалежна оцінка"; слова "звіт про проведення
експертної оцінки", "звіт експерта про експертну оцінку
оцінюваного майна", "звіт експерта про експертну оцінку",
"звіт про експертну оцінку" - словами "звіт про оцінку майна";
слова "висновок експерта про вартість оцінюваного майна",
"висновки про вартість оцінюваного майна", "висновки з питань
експертної оцінки майна", "висновки експерта про експертну
оцінку" - словами "висновок про вартість майна" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 585 ( 585-2002-п ) від
27.04.2002 )

I. Загальні положення

1. Згідно з цією Методикою проводиться оцінка вартості майна,
яке відповідно до Державної програми приватизації на
2000 - 2002 роки ( 1723-14 ) та інших актів законодавства підлягає
продажу, внесенню до статутних фондів господарських товариств, а
також аналіз фінансового стану підприємств за спрощеною схемою.

У цій Методиці визначено:

основні засади оцінки майна, у тому числі майна господарських
товариств, у яких держава володіє часткою не менше 25 відсотків
статутного фонду, у разі відчуження такого майна способами,
визначеними законодавством, передачі його в заставу, ліквідації, у
разі банкрутства та в інших випадках (крім випадків відчуження
майна згідно із Законом України "Про правовий режим майна у
Збройних Силах України" ( 1075-14 );

порядок застосування заходів фінансової реструктуризації під
час проведення оцінки майна з метою підвищення вартості власного
капіталу підприємства та запобігання його банкрутству, досягнення
суспільної ефективності створення господарських товариств на базі
державного та комунального майна, майна Автономної Республіки
Крим. Заходи фінансової реструктуризації застосовуються за
результатами аналізу фінансового стану підприємства за спрощеною
схемою.

2. Відповідно до цієї Методики оцінюються цілісні майнові
комплекси, у тому числі їх необоротні та оборотні активи,
індивідуально визначене майно, частки, паї, акції, у тому числі
пакети акцій, об'єкти незавершеного будівництва, що не входять до
складу цілісних майнових комплексів і приватизуються окремо, а
також будь-яке інше майно, що належить державі або господарському
товариству, в якому держава володіє часткою не менше 25 відсотків
статутного фонду.

Методика застосовується для оцінки державного і комунального
майна та майна, що належить Автономній Республіці Крим.

Методика не поширюється на оцінку вартості земельної ділянки,
на якій розташовано об'єкт приватизації (відчуження, застави
тощо), а також надр та інших складових природного середовища (за
винятком прав користування ними, що оцінюються як нематеріальні
активи).

3. Згідно з Методикою визначається розмір статутного фонду
господарського товариства, початкова вартість майна у разі його
продажу на конкурентних засадах, ціна майна у разі його викупу та
в інших випадках, визначених пунктом 1.

4. У цій Методиці наведені нижче поняття вживаються у такому
значенні:

вартість - суспільно визначений еквівалент у грошовій формі;

оцінка - процес визначення вартості майна за встановленою
процедурою на певну дату;

незалежна оцінка - визначення певного виду вартості майна
експертом за договором із замовником;

стандартизована оцінка - визначення розміру статутного фонду
ВАТ у процесі приватизації (корпоратизації) на засадах незалежної
оцінки активів або даних бухгалтерського обліку, а також
визначення вартості майна у випадках, передбачених Методикою, з
використанням стандартної методології та стандартного набору
вихідних даних;

ціна майна (внеску) - грошова сума, за якою можливий перехід
права власності на об'єкт оцінки або передача права управління
ним; грошовий еквівалент вартості майна, визначений за допомогою
незалежної чи стандартизованої оцінки;

початкова вартість майна - ціна, з якої розпочинається продаж
майна встановленими законодавством способами, що передбачають
конкуренцію покупців та зміну цієї ціни під час продажу;

балансова вартість активів - вартість, за якою активи
відображено в балансі підприємства, після вирахування суми
накопиченої амортизації;

переоцінена вартість активів - вартість, за якою активи
відображаються в передавальному балансі підприємства, складеному
на дату оцінки, у тому числі активи, що підлягали переоцінці на
засадах незалежної оцінки відповідно до порядку та у випадках,
передбачених цією Методикою, а також відповідними положеннями
(стандартами) бухгалтерського обліку;

дата оцінки - дата (останнє число місяця), на яку проводиться
оцінка;

дата попередньої інвентаризації необоротних активів - дата
(будь-яке число місяця), на яку проводиться інвентаризація
необоротних активів з метою складання їх основного переліку для
проведення незалежної оцінки з метою підготовки передавального
балансу. Попередня інвентаризація проводиться до дати оцінки;

дата інвентаризації - дата, на яку проводиться інвентаризація
майна підприємства. Дата інвентаризації збігається з датою оцінки;

справедлива (ринкова) вартість - вірогідна ціна, за яку майно
може бути продано на дату оцінки на відкритому конкурентному ринку
за відсутності додаткових інвестиційних умов угоди між обізнаними,
заінтересованими та незалежними сторонами;

інвестиційна вартість - вартість майна за конкретних
додаткових інвестиційних умов договору.

Нерухоме майно, що перебувало в оренді та продається згідно
із законодавством і умовами договору оренди з компенсацією
орендарю фактичної вартості здійснених ним усіх видів невід'ємного
поліпшення такого майна, може оцінюватися за інвестиційною
вартістю:

ліквідаційна вартість - вартість майна, що оцінюється
виходячи з умов вимушеного його продажу у термін, визначений
ліквідаційною комісією, і є занадто коротким для проведення
відповідного маркетингу;

вартість ліквідації - чиста поточна грошова сума, яку
очікується отримати за майно після вирахування очікуваних витрат,
пов'язаних з ліквідацією (окремий випадок застосування
ліквідаційної вартості).

Вартість ліквідації визначається переважно щодо об'єктів, які
планується відчужувати шляхом продажу під розбирання матеріалів, а
також у разі оцінки основних засобів, термін корисної експлуатації
яких вичерпано та відповідно до норм законодавства подальше
використання яких у визначеному стані та складі заборонено, а
здійснення капітальних витрат на відновлення цих об'єктів
неефективне. Вартість ліквідації у разі її від'ємного значення
приймається такою, що дорівнює 1 гривні;

вартість відтворення - поточна вартість витрат на відтворення
необоротних активів до вирахування всіх видів зносу (фізичного,
функціонального, зовнішнього тощо);

залишкова вартість заміщення - поточна вартість витрат на
придбання (будівництво) об'єкта, що подібний за функціональним
призначенням тому, який оцінюється, і може бути йому задовільною
заміною за вирахуванням усіх видів зносу (фізичного,
функціонального, зовнішнього тощо); ( Абзац двадцятий пункту 4 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1366 ( 1366-2001-п )
від 18.10.2001 )

вартість діючого підприємства (цілісного майнового комплексу)
- вартість підприємства, що формується завдяки функціонуванню його
як діючого та єдиного цілого і є сумою капіталізованих доходів від
його діяльності, збільшеною на вартість надлишкових активів
підприємства, визначену виходячи з найкращого альтернативного
варіанта використання цих активів, у тому числі їх ліквідації;

ринкова вартість підприємства при існуючому використанні -
сукупна переоцінена вартість активів, що використовуються
підприємством запланованим способом з метою отримання поточного
фінансового результату, збільшена на переоцінену вартість
надлишкових активів, що оцінюються виходячи з найкращого варіанта
їх альтернативного використання, включаючи вартість ліквідації, та
зменшена на суму зобов'язань;

надлишкові активи - активи підприємства, що в даний час не
використовуються ним для отримання фінансового результату та
використання яких на даному підприємстві у зазначений спосіб та
належним чином є фізично неможливим або економічно неефективним;

заставна вартість - дисконтована на дату оцінки справедлива
(ринкова) вартість необоротного активу, визначена на передбачувану
дату закінчення терміну дії договору застави з метою укладення
договору застави майна;

невід'ємні поліпшення орендованого майна - фізичні наслідки
заходів, спрямованих на зміну технічного стану орендованого майна
або його споживчих якостей, відокремлення яких обумовить
знецінення об'єкта оренди на суму, що перевищує вартість
відтворення цього поліпшення, з урахуванням їх фізичного стану;
( Абзац двадцятий п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від 18.10.2001 )

експерт - суб'єкт оціночної діяльності - суб'єкт
господарювання, який здійснює оцінку відповідно до законодавства з
питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної
діяльності в Україні; ( Абзац двадцять шостий пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 585 ( 585-2002-п ) від 27.04.2002 )

договір на проведення незалежної оцінки майна - договір між
замовником оцінки та експертом, визначеним у випадках,
передбачених цією Методикою на конкурсних засадах у порядку,
встановленому Фондом державного майна, відповідно до якого
експерту доручається проводити незалежну оцінку майна;

інвестиційні умови - початкові (фіксовані) умови договору
купівлі-продажу чи установчого договору (внесення майна до
статутного фонду, здійснення усіх видів невід'ємного поліпшення
орендованого майна) стосовно оцінюваного майна у
матеріально-грошовому виразі, а також зобов'язання держави щодо
сприяння реструктуризації заборгованості ВАТ перед державою, пакет
акцій якого підлягає продажу із зазначеними умовами;

цілісний майновий комплекс - об'єкт, сукупність активів якого
забезпечує провадження окремої господарської діяльності на
постійній і регулярній основі. Цілісними майновими комплексами
можуть бути структурні підрозділи підприємств (цехи, виробництва,
дільниці тощо), які виділяються в установленому порядку в
самостійні об'єкти з подальшим складанням розподільного балансу і
можуть бути зареєстровані як самостійні підприємства;

індивідуально визначене майно - інвентарні об'єкти або групи
інвентарних об'єктів та інше окреме майно, що може реалізуватися
способами, визначеними законодавством, як окремий самостійний
об'єкт;

власні кошти підприємства - кошти, отримані підприємством
протягом звітного періоду внаслідок звичайної діяльності, а також
амортизаційні відрахування з матеріальних та нематеріальних
необоротних активів, нараховані протягом звітного періоду;

передавальний баланс підприємства - баланс підприємства,
складений на дату оцінки відповідно до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку, в якому зазначається переоцінена вартість
активів;

фінансова реструктуризація - комплекс заходів щодо погашення
простроченої заборгованості підприємства перед бюджетом,
спрямований на зміну структури власного капіталу та зобов'язань
підприємства з метою його фінансового оздоровлення і підвищення
інвестиційної привабливості;

контрольна державна частка - належний державі пакет акцій,
частка або пай у майні господарського товариства, що перевищує
50 відсотків його статутного фонду;

блокуюча державна частка - належний державі пакет акцій,
частка або пай у майні господарського товариства, що перевищує
25 відсотків його статутного фонду, але не більша від контрольної
державної частки;

положення (національні стандарти) незалежної оцінки - акти
Кабінету Міністрів України, що визначають основні методичні засади
проведення незалежної оцінки різних видів майна, вимоги до осіб,
які проводять таку оцінку, а також основні вимоги до змісту звітів
про оцінку майна та порядку їх рецензування;

забудовник - юридична особа, яка забезпечує фінансування
капітальних вкладень та їх освоєння підрядним або господарським
способом;

замовник будівництва - юридична особа, яка видає замовлення
на виконання робіт (послуг) на будівництво об'єктів, укладає
підрядний договір (контракт), контролює вартість, терміни, якість
виконаних робіт та здійснює їх оплату.

5. Інші поняття, які використовуються у цій Методиці,
вживаються у значеннях, визначених законодавством, що регулює
процес оцінки майна та ведення бухгалтерського обліку, у тому
числі положеннями (національними стандартами) незалежної оцінки
майна, положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку,
нормативними актами Фонду державного майна.

6. Проведення незалежної оцінки майна регулюється вимогами
цієї Методики, положеннями (національними стандартами) незалежної
оцінки, нормативними актами Фонду державного майна. У випадках, не
врегульованих законодавством, а також цією Методикою, незалежна
оцінка проводиться на основі принципів та правил, визначених
міжнародними стандартами оцінки. Роз'яснення та висновки про
вартість майна надаються Фондом державного майна. ( Пункт 6 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1366 ( 1366-2001-п )
від 18.10.2001 )

7. В основу незалежної оцінки майна, у тому числі цілісних
майнових комплексів, покладаються загальновідомі в світовій
практиці базові принципи. Враховуються фактори попиту і
пропонування на аналогічні об'єкти, ліквідності, впливу
зовнішнього середовища та наявності ринків збуту продукції;
ризики, пов'язані з діяльністю об'єкта оцінки, отриманням
прибутків та інвестуванням коштів для його придбання; ступінь
контролю над бізнесом, що є об'єктом оцінки; поточна та
прогнозована прибутковість діяльності тощо.

8. Для проведення незалежної оцінки майна використовуються
такі загальновідомі методичні підходи:

витратний (майновий);

підхід, що базується на капіталізації доходів (пряма
капіталізація доходу та дисконтування майбутніх грошових потоків);

порівняльний (аналогів продажу).

Використання зазначених підходів та вибір виду вартості
грунтується на визначеній меті оцінки, яка залежить від способу
відчуження майна, що є об'єктом оцінки. Вибір підходів до оцінки
та вид вартості майна, що визначається, обов'язково
обгрунтовуються експертом у звіті про оцінку майна. Під
час проведення незалежної оцінки майна експертом використовуються
кілька підходів з подальшим узагальненням результатів оцінки,
отриманих з їх використанням. Неможливість або недоцільність
застосування певного підходу експертом також обгрунтовується у
звіті.

9. За зверненнями правоохоронних органів у разі виникнення
потреби у визначенні збитків, завданих державі, оцінка майна
проводиться у порядку, способами та з використанням термінології,
що були визначені законодавством на дату оцінки, станом на яку
завдано збитки.

II. Порядок проведення оцінки вартості майна

10. Оцінка вартості майна (крім об'єктів незавершеного
будівництва, майна радгоспів, інших державних
сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного
господарства, холдингових компаній) під час приватизації
(корпоратизації) з метою визначення розміру статутного фонду
проводиться у такому порядку:

1) утворення державним органом приватизації (органом,
уповноваженим управляти державним майном) інвентаризаційної
комісії у складі працівників підприємства та визначення дати
попередньої інвентаризації необоротних активів з метою складання
їх основного переліку, згідно з яким проводитиметься незалежна
оцінка на дату оцінки;

2) визначення цими органами дати оцінки розміру статутного
фонду ВАТ;

3) проведення інвентаризаційною комісією попередньої
інвентаризації необоротних активів та затвердження її результатів
у термін, що не перевищує 15 календарних днів від встановленої
дати попередньої інвентаризації, але не пізніше ніж за 10
календарних днів до визначеної дати оцінки;

4) складання та затвердження державним органом приватизації
(органом, уповноваженим управляти державним майном) основного
переліку необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці, у
5-денний термін від дати надання інвентаризаційною комісією
результатів їх попередньої інвентаризації;

5) відбір державним органом приватизації на конкурентних
засадах експерта, що проводитиме незалежну оцінку необоротних
активів, та укладання з ним договору на проведення незалежної
оцінки у тритижневий термін, але не пізніше ніж за п'ять днів до
визначеної дати оцінки;

6) уточнення інвентаризаційною комісією у 20-денний термін
після визначеної дати оцінки результатів попередньої
інвентаризації необоротних активів на дату оцінки, проведення
повної інвентаризації інших активів та зобов'язань і схвалення
протокольним рішенням комісії з приватизації (корпоратизації)
зведеного акта інвентаризації та додаткового переліку необоротних
активів, що підлягають незалежній оцінці згідно з вимогами пункту
19 Методики і передання їх до державного органу приватизації;
( Підпункт 6 пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 585 ( 585-2002-п ) від 27.04.2002 )

7) проведення експертом незалежної оцінки необоротних активів
згідно з основним та додатковим переліками і подання у термін, що
не перевищує 35 календарних днів від дати оцінки, висновків про
вартість майна та звіту про оцінку майна до державного органу
приватизації для рецензування їх відповідності встановленим
законодавством методичним вимогам;

8) проведення державним органом приватизації рецензування
матеріалів незалежної оцінки необоротних активів та надання
експерту висновків рецензування у 10-денний термін від дати
надходження цих матеріалів;

9) усунення в 3-денний термін експертом зауважень державного
органу приватизації та подання доопрацьованих матеріалів
незалежної оцінки до державного органу приватизації для здійснення
контролю та підписання акта приймання-передачі робіт;

10) надання державним органом приватизації до комісії з
приватизації (корпоратизації) матеріалів незалежної оцінки
необоротних активів та акта приймання-передачі робіт для
затвердження висновків експерта не пізніше ніж за 10 календарних
днів до закінчення терміну підготовки та затвердження акта оцінки
вартості майна підприємства;

у разі надання зазначених матеріалів пізніше встановленого
терміну або виникнення необхідності додаткового рецензування звіту
про оцінку майна термін складання та подання на затвердження акта
оцінки вартості майна продовжується за рішенням державного органу
приватизації (органу, уповноваженого управляти державним майном);
( Підпункт 10 пункту 10 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 585 ( 585-2002-п ) від 27.04.2002 )

11) розгляд та затвердження протокольним рішенням комісії з
приватизації (корпоратизації) висновку про вартість майна та
надання матеріалів незалежної оцінки підприємству для коригування
даних бухгалтерського обліку в частині вартості необоротних
активів та підготовки передавального балансу;

12) складання підприємством у 5-денний термін з дати
отримання затверджених матеріалів незалежної оцінки передавального
балансу на дату оцінки за наслідками інвентаризації та відповідно
до результатів незалежної оцінки необоротних активів і подання
його разом з висновками аудиторської перевірки та іншими
матеріалами, що вимагаються для проведення оцінки, комісії з
приватизації (корпоратизації);

13) складання комісією з приватизації (корпоратизації) та
затвердження державним органом приватизації (органом,
уповноваженим управляти державним майном) акта оцінки вартості
майна підприємства згідно з цією Методикою, в термін, що не
перевищує 2 місяців від визначеної дати оцінки.

Порядок проведення оцінки вартості майна з метою визначення
розміру статутних фондів відкритих акціонерних товариств, що
створюються на базі майна радгоспів, інших державних
сільськогосподарських підприємств, підприємств рибного
господарства, і визначення розміру статутних фондів холдингових
компаній наводиться у відповідних розділах цієї Методики.

11. Оцінка вартості індивідуально визначеного майна та
цілісних майнових комплексів, які віднесено Державною програмою
приватизації на 2000 - 2002 роки до груп А, В, Г та Ж, проводиться
у такому порядку: ( Абазац перший пункту 11 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від 18.10.2001 )

1) визначення державним органом приватизації дати оцінки та
утворення інвентаризаційної комісії для проведення інвентаризації
цілісних майнових комплексів у термін, що передує даті оцінки;

2) відбір державним органом приватизації на конкурсних
засадах експерта, що проводитиме незалежну оцінку майна, та
укладання з ним відповідного договору;

3) проведення інвентаризаційною комісією інвентаризації майна
підприємства та затвердження державним органом приватизації її
результатів у термін, що не перевищує 25 календарних днів від дати
інвентаризації;

4) підготовка державним органом приватизації інформаційних
матеріалів стосовно об'єктів нерухомого майна, що підлягають
продажу як індивідуально визначене майно або у складі цілісного
майнового комплексу (документи бюро технічної інвентаризації;
документи, що підтверджують вартість невід'ємних поліпшень,
здійснених орендарем за період оренди за згодою орендодавця;
тощо), а також підготовка переліку майна, вартість якого
вилучається з вартості цілісного майнового комплексу; ( Підпункт 4
пункту 11 в редакції Постанови КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від
18.10.2001 )

5) складання і подання у 5-денний термін до державного органу
приватизації підприємством, що приватизується цілісним майновим
комплексом, передавального балансу на дату оцінки за результатами
інвентаризації (у разі прийняття відповідного рішення державним
органом приватизації - разом з висновками аудиторської перевірки
фінансової звітності);

6) проведення експертом незалежної оцінки об'єкта
приватизації та подання його висновку до державного органу
приватизації на рецензування не пізніше ніж за 20 календарних днів
від кінцевої дати завершення робіт з оцінки та затвердження її
результатів або проведення державним органом приватизації
стандартизованої оцінки об'єкта приватизації у випадках,
визначених Методикою;

7) затвердження державним органом приватизації висновків
експерта про початкову вартість (ціну продажу) об'єкта
приватизації або акта оцінки вартості майна у термін, що не
перевищує 2 місяців від визначеної дати оцінки.

12. Процедура оцінки вартості об'єктів незавершеного
будівництва, включаючи законсервовані об'єкти, визначається
відповідно до Закону України "Про особливості приватизації
об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ) з урахуванням
особливостей, передбачених Державною програмою приватизації на
2000 - 2002 роки ( 1723-14 ), та включає такі етапи: ( Абзац
перший пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1366 ( 1366-2001-п ) від 18.10.2001 )

1) передача державному органу приватизації забудовником або
замовником бухгалтерської інформації щодо фактичних витрат на
будівництво об'єкта за періодами їх здійснення із зазначенням
джерела фінансування;

2) проведення аудиторської перевірки даних бухгалтерського
обліку у разі, коли фінансування об'єкта незавершеного будівництва
здійснювалося за рахунок власних коштів державного підприємства
або власних коштів та централізованих капіталовкладень або власних
коштів акціонерного товариства, на балансі якого перебуває об'єкт
(якщо будівництво об'єкта здійснювалося акціонерним товариством на
підставі умов, передбачених планом приватизації, або за згодою
органу управління державним майном) з метою підтвердження фактів
такого фінансування; ( Підпункт 2 пункту 12 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 585 ( 585-2002-п ) від 27.04.2002 )

3) визначення необхідності проведення незалежної оцінки
об'єкта незавершеного будівництва у разі відсутності документів,
необхідних для оформлення актів приймання-передачі, зразок яких
наведено у додатках 10 і 11 до цієї Методики, та у разі продажу
об'єкта незавершеного будівництва під розбирання; ( Підпункт 3
пункту 12 в редакції Постанови КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від
18.10.2001 )

4) відбір експерта на конкурсних засадах у разі продажу
будівельних матеріалів, які знаходяться на будівельному майданчику
об'єкта незавершеного будівництва, невстановленого устаткування,
придбаного для забезпечення функціонування об'єкта після
завершення будівництва, та у разі прийняття рішень про
необхідність проведення незалежної оцінки об'єктів незавершеного
будівництва, зазначених у підпункті 3 цього пункту; ( Підпункт 4
пункту 12 в редакції Постанови КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від
18.10.2001 )

5) проведення обстеження будівельного майданчика і технічного
стану об'єкта;

6) проведення інвентаризації матеріалів, виробів,
конструкцій, що завезені на будівельний майданчик, але не
використані для будівництва, і устаткування, не переданого для
монтажу, або такого, що не потребує монтажу (у разі його
наявності); ( Підпункт 6 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від 18.10.2001 )

7) проведення стандартизованої оцінки та затвердження
державним органом приватизації акта оцінки вартості об'єкта
незавершеного будівництвом у термін, що не перевищує 2 місяців від
визначеної дати оцінки;

8) проведення незалежної оцінки у випадках, зазначених у
підпункті 4 цього пункту; ( Підпункт 8 пункту 12 в редакції
Постанови КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від 18.10.2001 )

9) затвердження державним органом приватизації висновків
експерта про незалежну оцінку об'єкта приватизації (окремого
майна) у термін, що не перевищує 2 місяців від визначеної дати
оцінки;

10) складання у разі потреби зведеного акта оцінки вартості
об'єкта незавершеного будівництва за результатами проведення
стандартизованої та незалежної оцінки і затвердження його
державним органом приватизації у термін, що не перевищує 3 місяців
від визначеної дати оцінки.

13. Оцінка вартості державного та комунального майна, майна
підприємств, в якому держава володіє часткою не менше 25
відсотків, під час створення господарських товариств, у тому числі
з іноземними інвестиціями, проводиться на засадах незалежної
оцінки. Експерт, що проводитиме незалежну оцінку вартості
державного майна, відбирається на конкурсних засадах у порядку,
встановленому Фондом державного майна. В інших випадках відбір
експерта здійснюється господарським товариством самостійно.

До матеріалів незалежної оцінки такого майна додаються акти
інвентаризації майна (цілісних майнових комплексів, індивідуально
визначеного майна тощо) та інвентаризаційні описи, а також у разі
потреби - довідки-розшифрування балансової вартості активів, що
вносяться до статутного фонду господарського товариства, інші
підтвердні довідки та інформаційні матеріали на вимогу державного
органу приватизації або інших засновників (учасників)
господарського товариства.

До статутних фондів господарських товариств у зазначених
випадках вноситься майно за ціною, визначеною за результатами
незалежної оцінки.

Оцінка державного майна (у тому числі пакетів акцій), що
передається до статутних фондів холдингових компаній, які
створюються в процесі корпоратизації та приватизації, проводиться
у порядку, визначеному згідно з розділом V цієї Методики.

У разі реорганізації підприємства, у статутному фонді якого
є державна частка, визначення розміру часток (паїв), що належать
державі та іншим засновникам (учасникам) у статутних фондах
підприємств, у процесі передприватизаційної підготовки
здійснюється на підставі договору на проведення оцінки майна,
укладеного підприємством з експертом, обраним на конкурсних
засадах. Термін дії висновку про вартість майна для укладання
установчого договору створюваного в процесі реорганізації
товариства не повинен перевищувати 6 місяців від дати оцінки.
( Пункт 13 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 585
( 585-2002-п ) від 27.04.2002 )

14. Порядок проведення оцінки вартості майна, у тому числі
майна господарських товариств, у яких держава володіє часткою, що
перевищує 25 відсотків статутного фонду, яке передається під
заставу, передбачає такі етапи та подання таких документів до
державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти
державним майном):

1) проведення інвентаризації майна та подання її матеріалів
(щодо цілісних майнових комплексів, структурних підрозділів) або
підготовку та подання переліку майна із зазначенням основних
відомостей про нього згідно з бухгалтерським обліком (щодо
індивідуально визначеного майна);

2) погодження складу майна, що передається під заставу,
банківською установою, яка є стороною (уповноваженою стороною)
кредитної угоди;

3) подання бізнес-плану, погодженого банківською установою,
та проекту кредитної угоди у разі застави майна, що набувається
підприємством у майбутньому (у тому числі внаслідок використання
коштів кредиту);

4) подання до Фонду державного майна (його регіонального
відділення) заяви про необхідність конкурсного відбору експерта
для проведення незалежної оцінки майна (об'єкта застави) разом з
документами, зазначеними у підпунктах 1 - 3 цього пункту;

5) проведення Фондом державного майна (його регіональним
відділенням) конкурсного відбору експерта для проведення оцінки
зазначеного майна;

6) погодження звіту про оцінку майна (об'єкта застави)
державним органом приватизації або у випадках, визначених
законодавством, органом, уповноваженим управляти державним майном.

15. Оцінка вартості індивідуально визначеного майна, що
відчужується шляхом продажу відповідно до законодавства,
проводиться у порядку, визначеному згідно з розділом VIII
Методики.

Експерт, що проводить таку оцінку, за наявності відповідного
звернення підприємства (ліквідаційної комісії) може бути
визначений на конкурсних засадах у порядку, встановленому Фондом
державного майна. Замовником незалежної оцінки у цьому випадку
виступає підприємство (ліквідаційна комісія).

16. Рішення про проведення інвентаризації, у тому числі
попередньої, та аудиторської перевірки у випадках їх проведення
згідно з пунктами 10 - 12 цієї Методики та іншими актами
законодавства приймається державним органом приватизації (органом,
уповноваженим управляти державним майном) з одночасним визначенням
дати оцінки.

17. Інвентаризація майна з метою проведення оцінки вартості
майна підприємства, на базі якого утворюється ВАТ (крім радгоспів,
інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств
рибного господарства), проводиться інвентаризаційною комісією,
утвореною державним органом приватизації (органом, уповноваженим
управляти державним майном) в загальному порядку, встановленому
законодавством, з урахуванням таких особливостей:

головою інвентаризаційної комісії призначається керівник
підприємства, до складу комісії в обов'язковому порядку
включаються головний бухгалтер, матеріально-відповідальні особи;

представники державного органу приватизації (органу,
уповноваженого управляти держаним майном) до складу
інвентаризаційної комісії не включаються;

інвентаризація майна під час виконання вимог пункту 10 цієї
Методики здійснюється у два етапи: проведення попередньої
інвентаризації необоротних активів з метою складання державним
органом приватизації (органом, уповноваженим управляти державним
майном) основного переліку майна, що буде оцінюватися експертом,
та проведення повної інвентаризації (уточнення результатів
попередньої інвентаризації необоротних активів з метою складання
додаткового переліку, що буде оцінюватися експертом, і проведення
інвентаризації іншого майна) та підготовка за її результатами
передавального балансу;

попередня інвентаризація необоротних активів проводиться у
термін, що не перевищує 15 календарних днів від дати, на яку вона
проводиться; повна інвентаризація майна та складання зведеного
акта інвентаризації майна проводиться у термін, що не перевищує 25
календарних днів від визначеної дати оцінки;

інвентаризації підлягає все майно, у тому числі запаси,
кошти, розрахунки, інші активи та зобов'язання (незалежно від його
стану і факту відображення на балансових та позабалансових
рахунках бухгалтерського обліку);

цивільно-правова відповідальність за правильність проведення
інвентаризації, своєчасність подання та достовірність її
результатів покладається на голову інвентаризаційної комісії та її
членів;

за результатами інвентаризації складається зведений акт
інвентаризації майна встановленого цією Методикою зразка, що
підписується головою та членами інвентаризаційної комісії і
затверджується керівником державного органу приватизації (органу,
уповноваженого управляти державним майном);

до зведеного акта інвентаризації майна додаються оформлені в
установленому порядку інвентаризаційні описи та інші матеріали
інвентаризації, а також матеріали, що підтверджують вжиті
максимально можливі заходи згідно із законодавством щодо стягнення
з дебіторів простроченої заборгованості (у тому числі сумнівної та
безнадійної), довідка з підтвердними документами щодо списання,
продажу, передання в оренду, до статутних фондів господарських
товариств майна (у тому числі основних засобів), довідка про
вибуття необоротних активів від дати останньої повної
інвентаризації до дати затвердження зведеного акта інвентаризації
майна під час приватизації (корпоратизації), інші додаткові
матеріали на вимогу комісії з приватизації (корпоратизації) або
державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти
державним майном), довідка щодо врегулювання інвентаризаційних
різниць, виявлених під час інвентаризації.

У разі несвоєчасного подання до державного органу
приватизації переліків необоротних активів підприємства та
зведених актів інвентаризації майна та (або) складання їх з
порушенням вимог цієї Методики, зазначені документи повертаються
комісії з приватизації (корпоратизації) з метою призначення нової
дати оцінки. ( Пункт 17 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 585 ( 585-2002-п ) від 27.04.2002 )

18. Інвентаризація іншого майна, а також майна радгоспів,
інших державних сільськогосподарських підприємств та підприємств
рибного господарства проводиться у порядку, визначеному пунктом 17
цієї Методики (за винятком його четвертого та п'ятого абзаців).
Інвентаризація проводиться на дату інвентаризації в один етап та у
термін, що не перевищує 25 днів від визначеної дати
інвентаризації. За результатами інвентаризації складається
зведений акт.

19. Матеріали інвентаризації, підготовлені відповідно до цієї
Методики, а також додаткові матеріали перед затвердженням
керівником державного органу приватизації (органу, уповноваженого
управляти державним майном) розглядаються та перевіряються
комісією з приватизації (корпоратизації) (у разі проведення
інвентаризації об'єктів груп А, В, Г та Ж, оцінка яких проводиться
відповідно до пункту 11 цієї Методики, а також у випадках,
зазначених у пункті 20, - державним органом приватизації) з метою
визначення їх відповідності законодавству, правильності
оформлення, повноти, законності операцій списання, оренди та
відчуження державного майна. Висновки щодо перевірки
вищезазначених матеріалів та рекомендації про можливість
затвердження зведеного акта інвентаризації оформлюються протоколом
засідання комісії з приватизації (корпоратизації) і додаються до
зведеного акта інвентаризації, що підлягає затвердженню керівником
державного органу приватизації (органу, уповноваженого управляти
державним майном).
( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1366
( 1366-2001-п ) від 18.10.2001 )

20. У разі порушення порядку проведення інвентаризації майна
або виявлення фактів невідповідності документів інвентаризації
майна даним бухгалтерського обліку, неповноти або недостовірності
матеріалів, наданих інвентаризаційною комісією комісії з
приватизації (корпоратизації) (державному органу приватизації),
незаконності здійснених підприємством операцій списання, оренди,
відчуження або переоцінки майна комісія з приватизації
(корпоратизації) повідомляє про це державний орган приватизації
(орган, уповноважений управляти державним майном) та
інвентаризаційну комісію.

Інвентаризаційна комісія у 5-денний термін з дати офіційного
повідомлення про виявлені факти невідповідності або порушень
здійснює заходи щодо приведення у відповідність матеріалів
інвентаризації та подає виправлені матеріали до комісії з
приватизації (корпоратизації) на повторну перевірку. Незаконно
списане, списане, але фактично наявне майно підлягає включенню до
інвентаризаційних описів, оцінці та приватизації.

Державні органи приватизації (органи, уповноважені управляти
державним майном) разом з керівництвом підприємства до реєстрації
ВАТ (продажу майна) здійснюють заходи щодо приведення у
відповідність із законодавством операцій оренди державного майна,
повернення в державну власність незаконно відчуженого майна або
визначають порядок компенсації державі його вартості. У разі
неможливості здійснення таких заходів державний орган приватизації
(орган, уповноважений управляти державним майном) повідомляє
правоохоронні органи про виявлені факти порушень.

21. Будь-яке майно, що не було відображене в матеріалах
інвентаризації, у тому числі безпідставно виключене майно, майно,
щодо якого знято заборону на приватизацію, гроші та інше майно,
отримані підприємством після дати оцінки внаслідок погашення
сумнівної або безнадійної заборгованості, яка виникла перед
державним підприємством або орендним підприємством, але є
державною до дати реєстрації ВАТ (дати укладання договору
купівлі-продажу цілісного майнового комплексу) і яка не була
включена до вартості цілісного майнового комплексу (державної
частки в статутному фонді), підлягає компенсації:

шляхом збільшення статутного фонду ВАТ на суму грошей та
вартості зазначеного майна (щодо необоротних активів - визначеної
на засадах незалежної оцінки у порядку, встановленому цією
Методикою та іншими актами законодавства), які визнаються як
приріст власного капіталу товариства, з подальшим продажем акцій
додаткової емісії державними органами приватизації конкурентними
способами та проведенням з цією метою оцінки пакетів акцій у
порядку, встановленому згідно з розділом XI цієї Методики;

шляхом перерахування грошей до позабюджетного Державного
фонду приватизації (позабюджетного фонду приватизації Автономної
Республіки Крим), які визнаються як інші надходження,
безпосередньо пов'язані з процесом приватизації державного майна
або майна, що належить Автономній Республіці Крим;

шляхом приватизації іншого майна способами, визначеними
законодавством.

22. Аудиторська перевірка під час проведення оцінки цілісних
майнових комплексів підприємств, що приватизуються, проводиться за
кошти таких підприємств. Метою аудиторської перевірки є
підтвердження правильності ведення бухгалтерського обліку
підприємства на дату оцінки, передавального балансу, складеного на
дату оцінки, за результатами незалежної оцінки активів
підприємства; щодо орендних підприємств - підтвердження також
джерел придбання орендарем за час оренди державного майна
необоротних активів.

Аудиторська перевірка з метою забезпечення виконання вимог
пункту 12 цієї Методики проводиться за кошти підприємства. Метою
такої аудиторської перевірки є підтвердження сум та джерел
фінансування будівництва об'єкта незавершеного будівництва.
Висновки аудиторської перевірки є підставою для перерахування
грошей, отриманих від продажу об'єкта незавершеного будівництва,
згідно з пунктами 83 - 85 Державної програми приватизації на
2000 - 2002 роки ( 1723-14 ).

Аудиторська перевірка здійснюється у терміни, що не порушують
термінів підготовки об'єкта до приватизації.

Аудиторська перевірка є обов'язковою при визначенні суми
збільшення статутного фонду ВАТ на суму збільшення вартості
власного капіталу цього товариства для відкритих акціонерних
товариств, статутні фонди яких визначалися не у порядку,
встановленому цією Методикою. Така аудиторська перевірка
проводиться за гроші ВАТ та передує проведенню необхідних
розрахунків.

23. Незалежна оцінка майна проводиться експертом, що
відбирається у випадках, передбачених цією Методикою, на
конкурсних засадах. Порядок конкурсного відбору експертів
встановлюється Фондом державного майна.

У разі приватизації (корпоратизації) майна замовником
незалежної оцінки виступає державний орган приватизації. ( Абзац
другий пункту 23 в редакції Постанови КМ N 1366 ( 1366-2001-п )
від 18.10.2001 )

24. За результатами проведення незалежної оцінки експерт
складає звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна. Звіт
підписується особами, що проводили таку оцінку, із зазначенням
дати і номера видачі документа, що підтверджує їх кваліфікацію, та
найменування юридичної особи, що їх видала. Звіт та висновок
експерта підписуються уповноваженою особою експерта і скріплюються
печаткою.

Експерт несе цивільно-правову відповідальність за якість
проведеної незалежної оцінки майна.

Висновок експерта, отриманий у процесі виконання договору на
проведення незалежної оцінки майна, який укладено з державним
органом приватизації, підлягає затвердженню керівником державного
органу приватизації у разі, коли така оцінка проводилася з метою
продажу цього майна шляхом викупу або продажу одному покупцю, на
аукціоні (за конкурсом) з продажу цілісних майнових комплексів та
індивідуально визначеного майна під час приватизації. В інших
випадках висновки експерта затверджуються відповідними
замовниками. У разі виникнення потреби в захисті майнових
інтересів держави державні органи приватизації розглядають звіти
про оцінку майна такого майна та надають відповідні рекомендації.
( Абзац третій пункту 24 в редакції Постанови КМ N 1366
( 1366-2001-п ) від 18.10.2001 )

На підставі затвердженого висновку про вартість майна
замовник підписує акт приймання-передачі робіт з незалежної оцінки
державного майна. ( Абзац четвертий пункту 24 в редакції Постанови
КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від 18.10.2001 )

25. Акти оцінки майна, складені згідно з цією Методикою для
цілей приватизації майна, або висновок про вартість майна
відповідно до пункту 24 цієї Методики затверджуються керівником
державного органу приватизації у термін, що не перевищує 2 місяців
від визначеної дати оцінки (крім випадків, зазначених у підпункті
10 пункту 12).

Акти оцінки майна, складені згідно з цією Методикою для цілей
корпоратизації підприємств, затверджуються керівником відповідного
органу, уповноваженого управляти державним майном. Датою
затвердження акта оцінки є дата підписання відповідного наказу
керівником державного органу приватизації (керівником органу,
уповноваженого управляти державним майном). За достовірність
матеріалів оцінки, у тому числі незалежної оцінки, якість їх
підготовки, повноту документів, що до них додаються, несуть
відповідальність згідно із законодавством особи, що їх підписали
та затвердили. ( Абзац другий пункту 25 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від 18.10.2001 )

Термін дії акта оцінки майна (висновку про вартість майна та
звіту про оцінку майна), необхідного для реєстрації статуту
ВАТ, підписання договору купівлі-продажу майна або оголошення умов
продажу майна, в тому числі цілісних майнових комплексів,
становить 6 місяців з дня його затвердження (крім випадків,
визначених розділом XI цієї Методики). В окремих випадках ( у разі
повторного проведення аукціону чи конкурсу з продажу майна, а
також необхідності погодження умов приватизації об'єкта з
Кабінетом Міністрів України та іншими органами виконавчої влади у
випадках, передбачених законодавством) за рішенням державного
органу приватизації (органу, уповноваженого управляти державним
майном) термін дії акта оцінки майна (висновку про вартість майна
та звіту про оцінку майна) може бути продовжено ще на 3 місяці або
на термін повторного проведення аукціону, конкурсу чи на термін
погодження. Продовження терміну дії акта оцінки (висновку про
вартість майна та звіту про оцінку майна) здійснюється шляхом
видання наказу керівника відповідного органу, що затвердив акт
оцінки (висновок про вартість майна), з обгрунтуванням підстав
продовження. ( Абзац пункту 25 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від 18.10.2001, в редакції
Постанови КМ N 585 ( 585-2002-п ) від 27.04.2002 )

Якщо загальний термін продовження становить більше ніж рік,
відповідним органом приймається рішення про скасування
затверджених актів оцінки (висновків про вартість майна) та
проведення нової оцінки. ( Абзац пункту 25 в редакції Постанови
КМ N 585 ( 585-2002-п ) від 27.04.2002 )

Термін дії висновку про вартість майна та звіту про оцінку
майна для реєстрації статуту господарського товариства, що
створюється на базі державного майна, становить 6 місяців від дати
оцінки. ( Абзац пункту 25 в редакції Постанови КМ N 585
( 585-2002-п ) від 27.04.2002 )

26. У разі недотримання порядку, термінів підготовки та
проведення оцінки майна відповідно до цієї Методики акти оцінки
майна (висновок про вартість майна та звіт про оцінку майна)
державний орган приватизації (орган, уповноважений управляти
державним майном) має право скасувати результати проведеної оцінки
та визначити нову дату оцінки.

27. Документи про інвентаризацію та оцінку майна під час
приватизації (корпоратизації) разом з додатками до них складаються
не менше ніж у двох примірниках. Перший примірник зберігається у
відповідному державному органі приватизації (органі,
уповноваженому управляти державним майном), другий - у покупця або
у ВАТ.III. Порядок визначення статутних фондів ВАТ, що створюються

на базі майна державних та орендних підприємств (крім

майна радгоспів, інших державних сільськогосподарських

підприємств та підприємств рибного господарства)

28. Статутний фонд ВАТ, що створюється в процесі приватизації
(корпоратизації), визначається шляхом застосування процедур
стандартизованої оцінки цілісного майнового комплексу
підприємства.

Стандартизована оцінка цілісного майнового комплексу для
визначення статутного фонду ВАТ, що створюється на базі майна
державних та орендних підприємств (крім майна радгоспів, інших
державних сільськогосподарських підприємств та підприємств рибного
господарства), проводиться на підставі результатів інвентаризації
майна підприємства, даних передавального балансу підприємства,
складеного на дату оцінки, в якому відображаються результати
проведення переоцінки активів на засадах незалежної оцінки,
проведеної у порядку, встановленому цією Методикою; договору
оренди з додатками до нього (у тому числі балансу, що додається до
договору оренди); іншої додаткової інформації, що вимагається у
підприємства комісією з приватизації (корпоратизації) для
проведення оцінки майна.

29. До переліку майна, що включається у сукупну вартість
цілісного майнового комплексу, включаються:

необоротні активи (основні засоби, нематеріальні активи,
незавершене будівництво, довгострокові фінансові інвестиції,
довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені податкові
активи, інші необоротні активи);

оборотні активи (запаси, векселі одержані, дебіторська
заборгованість за товари, роботи, послуги, дебіторська
заборгованість за розрахунками та інша поточна дебіторська
заборгованість, поточні фінансові інвестиції, грошові кошти та їх
еквіваленти, інші оборотні активи);

витрати майбутніх періодів.

30. З метою визначення чистої вартості цілісного майнового
комплексу сукупна вартість цілісного майнового комплексу
зменшується на суму:

забезпечення наступних витрат і платежів;

довгострокових зобов'язань;

поточних зобов'язань.

31. Чиста вартість цілісного майнового комплексу підприємства
(ЦМКчв) визначається за формулою:

ЦМКчв = ( Ан + Ао + Вм) - ( Зв + Зд + Зп),

де Ан - вартість необоротних активів; Ао - вартість оборотних
активів; Вм - вартість витрат майбутніх періодів; Зв - вартість
забезпечень наступних витрат і платежів; Зд - вартість
довгострокових зобов'язань; Зп - вартість поточних зобов'язань.

32. У процесі визначення розміру статутного фонду ВАТ чиста
вартість цілісного майнового комплексу коригується на вартість
державного житлового фонду, об'єктів, що не підлягають
приватизації, майна, щодо якого встановлено особливий режим
приватизації, а також на додаткову вартість майна, яка отримана в
результаті застосування заходів фінансової реструктуризації у
порядку, встановленому цією Методикою.

33. Розмір статутного фонду ВАТ, що створюється на базі майна
державного підприємства (СФд), визначається за формулою:

СФд = ЦМКчв - ЖФ - Онп - Оор + Зр,

де ЖФ - вартість державного житлового фонду; Онп - вартість
об'єктів, що не підлягають приватизації; Оор - вартість об'єктів,
щодо яких законодавством встановлено особливий режим приватизації;
Зр - додаткова вартість державного майна, яка отримана в
результаті застосування заходів фінансової реструктуризації. У
разі від'ємного значення показника він вираховується з чистої
вартості цілісного майнового комплексу.

34. Вартість державної частки статутного фонду ВАТ, що
створюється на базі державного майна та майна орендаря (Чд),
визначається з урахуванням вартості зобов'язань орендаря перед
державою, що виникли відповідно до договору оренди державного
майна, у тому числі заборгованості з орендної плати, а також з
урахуванням додаткової вартості майна, отриманої в результаті
застосування заходів фінансової реструктуризації, та не
використаного на дату оцінки залишку амортизації, нарахованої на
орендовані у держави необоротні активи, за формулою:

Чд = СФд + Зор + Амд,

де Зор - заборгованість орендаря з вартості оборотних засобів,
зданих в оренду, або з викупу оборотних активів, збільшена на
вартість прострочених зобов'язань щодо розрахунків за оренду
державного майна; Амд - не використаний на дату оцінки залишок
амортизації, нарахованої на орендовані необоротні активи.

Для підприємств, договір оренди цілісних майнових комплексів
яких був укладений до набрання чинності Законом України від
14 березня 1995 р. N 98 ( 98/95-вр ) "Про внесення змін і
доповнень до Закону України "Про оренду майна державних
підприємств та організацій", вартість оборотних засобів, зданих в
оренду (Зор1), визначається на підставі балансу, що додається до
договору оренди, з урахуванням умов договору оренди за формулою:

Зор1 = ( Зз + Фа - Кр ) х Кі,

де Зз - вартість запасів і затрат, включених до валюти балансу;
Фа - вартість фінансових активів (інші позаоборотні активи,
грошові кошти, розрахунки та інші активи); Кр - кредиторська
заборгованість (довгострокові пасиви, розрахунки та інші
короткострокові пасиви, резерви подальших витрат і платежів,
відстрочена податкова заборгованість, реструктурований борг,
зобов'язання з фінансової оренди); Кі - коефіцієнт індексації
вартості оборотних засобів, зданих в оренду залежно від дати
укладання договору оренди.

Коефіцієнт індексації вартості оборотних засобів, зданих в
оренду (Кі), визначається шляхом множення розрахованого станом на
1 січня 1998 р. базового коефіцієнта індексації, залежно від дати
укладання договору оренди (додаток 6 до Методики), на річний
індекс інфляції починаючи з 1998 року до року, в якому визначено
дату оцінки, якщо річний індекс інфляції перевищує 110 відсотків.

Якщо кредиторська заборгованість перевищує суму вартості
запасів і затрат та фінансових активів, зданих в оренду, значення
показника Зор1 дорівнює нулю.

Для підприємств, договір оренди з якими було укладено після
набрання чинності Законом України від 14 березня 1995 р. N 98 "Про
внесення змін і доповнень до Закону України "Про оренду майна
державних підприємств та організацій", показник Зор1 не
розраховується. Для таких підприємств під час складання акта
оцінки вартості майна комісія з приватизації визначає на дату
оцінки залишок заборгованості орендаря з викупу оборотних активів,
передбаченого відповідним договором. За наявності заборгованості
орендаря щодо викупу оборотних активів Зор2 державний орган
приватизації має право прийняти рішення про визначення дати оцінки
після повного погашення орендарем зазначеної заборгованості, а
також заборгованості орендаря за оренду державного майна.

35. Розмір статутного фонду ВАТ, що створюється на базі
державного майна та майна орендаря (СФор), визначається як сума
державної частки статутного фонду ВАТ та частки орендаря в
статутному фонді за формулою:

СФор = Чд + Чор,

де Чор - частка орендаря в статутному фонді ВАТ.

На підставі зазначеного розрахунку в акті оцінки фіксується
розмір статутного фонду ВАТ, а також розмір часток, що належать
державі та орендарю. У разі від'ємного значення частки орендаря
розмір статутного фонду вважається таким, що повністю належить
державі і дорівнює вартості державної частки.

36. Результати оцінки розміру статутного фонду ВАТ, що
створюється на базі державного майна (на базі державного майна та
майна орендаря), фіксуються в акті оцінки вартості майна
підприємства під час приватизації (корпоратизації) (додаток 1).
Акт оцінки складається та підписується комісією з приватизації
(корпоратизації) підприємства та затверджується керівником
державного органу приватизації (керівником органу, уповноваженого
управляти державним майном) у термін, що не перевищує 2 місяців
від визначеної дати оцінки.

37. Передавальний баланс підприємства складається за
результатами проведення незалежної оцінки активів підприємства на
підставі отриманої скоригованої балансової вартості необоротних
активів. Незалежна оцінка активів підприємства передбачає:

оцінку необоротних активів підприємства, що вносяться до
статутного фонду ВАТ;

висновок про вартість майна, який оформлюється згідно з
додатком 2 до Методики і повинен відображати результати незалежної
оцінки необоротних активів з розшифруванням їх складу у формі,
передбаченій рядками 1.1 - 1.4 додатка 1 до Методики, та
інформацію про їх вартість, за якою вони обліковуються в
документах бухгалтерського обліку;

звіт про оцінку майна, який повинен відображати пооб'єктну
оцінку вартості необоротних активів з описом методичних засад її
визначення щодо конкретного типу (виду, групи) необоротних
активів, що оцінюються, та додатки.

38. Проведенню незалежної оцінки необоротних активів передує
складання їх основного і додаткового переліків за результатами
проведення попередньої інвентаризації необоротних активів та
повної інвентаризації майна підприємства. У переліках окремо
виділяється майно, що не підлягає приватизації, об'єкти державного
житлового фонду, об'єкти, щодо яких законодавством встановлено
особливий режим приватизації.

Переоцінці за результатами незалежної оцінки не підлягають
об'єкти, що вилучаються із складу цілісного майнового комплексу
під час приватизації (корпоратизації).

Переоцінюються шляхом проведення незалежної оцінки необоротні
активи, що є власністю держави та орендаря. Нематеріальні активи,
які не відображені в бухгалтерському обліку, ідентифікуються та
оцінюються експертом у процесі проведення незалежної оцінки.

39. В основу проведення незалежної оцінки основних засобів
покладається їх класифікація за такими ознаками:

функціональне призначення відповідно до структури основних
засобів, визначеної бухгалтерським обліком;

дата введення в експлуатацію (придбання);

фізичні і технічні характеристики (площа, будівельний об'єм,
потужність, пробіг тощо);

термін корисного використання;

спеціалізація (спеціалізовані та неспеціалізовані).
Спеціалізованими є основні засоби, що можуть бути використані
виключно з метою забезпечення основної діяльності підприємства, не
можуть бути перепрофільовані і продані окремо без заподіяння шкоди
(зупинки) основній діяльності підприємства. Неспеціалізованими є
будь-які основні засоби, що не можуть бути віднесені до
спеціалізованих;

фізична можливість та економічна доцільність використання
основних засобів у процесі звичайної діяльності підприємства;

можливість продажу основного засобу як окремого об'єкта без
заподіяння шкоди технологічному процесу (основній діяльності
підприємства);

інші ознаки, які додатково обгрунтовуються у звіті про
оцінку майна.

40. Незалежна оцінка основних засобів підприємства
проводиться з урахуванням таких методичних засад:

1) будинки та споруди переоцінюються пооб'єктно повністю:

віднесені до спеціалізованих оцінюються за залишковою
вартістю заміщення;

віднесені до неспеціалізованих оцінюються за справедливою
(ринковою) вартістю;

термін корисного використання яких вичерпано, оцінюються за
вартістю ліквідації;

термін корисного використання яких не вичерпано, але вони за
певних причин не можуть бути використані в процесі звичайної
діяльності підприємства, оцінюються переважно за справедливою
(ринковою) вартістю;

2) машини, обладнання, транспортні засоби, інструменти,
прилади, інвентар та інші основні засоби поділяються залежно від
дати придбання (введення в експлуатацію) на такі групи:

введені в експлуатацію (придбані) після 1 квітня 1996 р., але
термін їх корисного використання не вичерпано - оцінюються за
даними бухгалтерського обліку, скоригованими на сукупний
коефіцієнт, який враховує перевищення річних індексів інфляції над
10-відсотковим рівнем, що визначається за роками починаючи від
року введення їх в експлуатацію (придбання) до року, в якому
проводиться оцінка;

введені в експлуатацію (придбані) після 1 квітня 1996 р., але
термін їх корисного використання вичерпано - оцінюються за
вартістю ліквідації;

введені в експлуатацію (придбані) до 1 квітня 1996 р., є
спеціалізованими та термін їх корисного використання не вичерпано
- оцінюються за залишковою вартістю заміщення;

введені в експлуатацію (придбані) до 1 квітня 1996 р., є
спеціалізованими та термін їх корисного використання вичерпано -
оцінюються за вартістю ліквідації;

введені в експлуатацію (придбані) до 1 квітня 1996 р., є
неспеціалізованими та термін їх корисного використання не
вичерпано - оцінюються за справедливою (ринковою) вартістю;

введені в експлуатацію (придбані) до 1 квітня 1996 р., є
неспеціалізованими та термін їх корисного використання вичерпано -
оцінюються за вартістю ліквідації;

3) робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження
оцінюються за даними бухгалтерського обліку, скоригованими на
сукупний коефіцієнт, який враховує перевищення річних індексів
інфляції над 10-відсотковим рівнем, що визначається починаючи від
року їх придбання (створення) до року, в якому проводиться оцінка;

4) земельні ділянки та капітальні витрати на поліпшення
земель, що входять до складу цілісного майнового комплексу,
оцінюються за даними бухгалтерського обліку.

У разі виявлення об'єктів певного функціонального призначення
та технічних характеристик, оцінених за даними бухгалтерського
обліку, які за терміном корисного використання аналогічні тим, що
оцінені іншими способами, експерт має право скоригувати вартість
об'єктів, оцінених за даними бухгалтерського обліку, відповідно до
вартості аналогічних об'єктів, оцінених іншими способами.
Обгрунтування цього рішення має бути зазначене у звіті про
оцінку майна.

41. Технічний стан основних засобів з метою їх незалежної
оцінки визначається на підставі їх обстеження особисто експертом,
залученими ним фахівцями, або документів, складених починаючи з
1999 року, що містять відомості про результати обстеження
технічного стану, проведеного відповідними фахівцями,
уповноваженими виконувати такі роботи. Технічний стан основних
засобів, зазначений у вищенаведених документах, вважається таким,
що відповідає технічному стану цих об'єктів на дату оцінки.

42. Для визначення залишкової вартості заміщення будинків та
споруд експерт використовує витратний підхід і переважно дані
проектів (у тому числі типових) найбільш раціональних
функціональних аналогів. Для оцінки об'єктів, функціональні
аналоги яких не відрізняються від них за виробничою потужністю,
конструктивними та планувальними характеристиками і на які є
проектно-кошторисна документація як джерело інформації про
фактичні витрати на будівництво цих об'єктів в цінах базового
року, використовується зазначена документація.

Для перерахунку цін базового року в ціни на дату оцінки
застосовуються відповідні коефіцієнти (індекси), що встановлюються
Держбудом для визначення вартості будівництва, яке здійснюється на
території України, а також помісячні індекси інфляції щодо
періодів, для яких зазначені індекси ще не встановлено.

43. Рекомендації щодо особливостей визначення фізичного зносу
будинків, споруд, машин, обладнання тощо з метою визначення їх
залишкової вартості заміщення для цілей цієї Методики
встановлюються згідно з Порядком проведення незалежної оцінки
майна під час приватизації, що затверджується Фондом державного
майна. Функціональний знос будинків та споруд окремо не
розраховується, оскільки враховується експертом під час
застосування витратного підходу і визначення найбільш
раціонального функціонального аналога. Функціональний знос машин,
обладнання тощо враховується шляхом добору аналогів продажу у
процесі застосування порівняльного підходу.

44. Нематеріальні активи, відображені і не відображені в
бухгалтерському обліку підприємства, оцінюються експертом
пооб'єктно із застосуванням витратного підходу та підходу, що
базується на капіталізації доходів.

Право користування земельними ділянками оцінюється шляхом
капіталізації річного земельного податку, який фактично має
сплачувати підприємство, або шляхом капіталізації фактично
нарахованої річної орендної плати за користування земельними
ділянками.

У разі створення ВАТ на базі підприємства, розташованого в
санаторно-курортній зоні, оцінюється вартість права на оренду
прибережної зони терміном не менше ніж 50 років та (або) вартість
права на оренду земельної ділянки, на якій розташовано об'єкт
приватизації, але не більше від терміну діяльності ВАТ.

Основними видами вартості нематеріальних активів, що
визначаються експертом, є вартість відтворення за вирахуванням
зносу та справедлива (ринкова) вартість. Знос нематеріального
активу розраховується виходячи з фактичного терміну його корисного
використання.

Вартість нематеріальних активів, узятих на облік під час
оренди, або наявність у складі майна орендаря довгострокових
фінансових інвестицій, які обліковуються за методом участі в
капіталі інших підприємств (частки майна орендаря в майні інших
господарських товариств), що отримані орендарем шляхом внесення
нематеріальних активів, є підставою для прийняття рішення
державним органом приватизації або комісією з приватизації про
проведення додаткової експертизи щодо вартості та права власності
орендаря на зазначене майно. Експертизу проводить експерт, який
залучається державним органом приватизації для проведення
незалежної оцінки необоротних активів. Експерт має право для
обгрунтування своїх висновків залучати інших кваліфікованих та
уповноважених осіб.

У разі виявлення за результатами експертизи нематеріальних
активів, що містяться у складі майна орендаря, або зазначених вище
довгострокових фінансових інвестицій, які не можуть бути
ідентифіковані як нематеріальні активи або фактично не належать
орендарю, комісія з приватизації приймає рішення про невключення
вартості зазначеного майна до частки орендаря в статутному фонді
ВАТ, яке створюється, та інформує про це державний орган
приватизації. У такому разі державний орган приватизації здійснює
заходи щодо забезпечення збереження прав власності держави або
інших суб'єктів підприємницької діяльності на зазначене майно.

45. Незалежна оцінка об'єктів незавершеного будівництва
(включаючи устаткування для монтажу) проводиться із застосуванням
витратного підходу шляхом визначення вартості відтворення за
вирахуванням фізичного зносу.

Вартість відтворення об'єктів незавершеного будівництва
(включаючи устаткування для монтажу) визначається шляхом
збільшення фактично здійснених витрат за періодами:

витрати, здійснені до 1 січня 1997 р., - на відповідний
коефіцієнт індексації, встановлений Держкомстатом та Фондом
державного майна у відповідних методичних рекомендаціях щодо
визначення окремих вартісних показників у зв'язку із
запровадженням національної грошової одиниці, для відображення їх
у бухгалтерській та статистичній звітності з капітального
будівництва за підсумками 1996 року, та на сукупний коефіцієнт, що
враховує перевищення річних індексів інфляції над 10-відсотковим
рівнем і визначається за роками починаючи з 1997 року до року, в
якому проводиться незалежна оцінка;

витрати, здійснені після 1 січня 1997 р., - на сукупний
коефіцієнт, що враховує перевищення річних індексів інфляції над
10-відсотковим рівнем і визначається за роками починаючи з
1997 року до року, в якому проводиться незалежна оцінка.

Фізичний знос незавершеного будівництва (включаючи
устаткування для монтажу) визначається на підставі обстеження його
технічного стану в порядку, встановленому пунктом 41 цієї
Методики.

46. Якщо комісією з приватизації (корпоратизації)
підприємства прийнято рішення про включення вартості об'єкта
незавершеного будівництва до складу державного майна, вартість
якого вилучається з чистої вартості цілісного майнового комплексу,
вилученню підлягає також вартість устаткування для монтажу,
придбаного для забезпечення його функціонування. У цьому випадку
зазначені вище об'єкти не переоцінюються, а вилучаються за
вартістю, відображеною в бухгалтерському обліку.

47. У разі коли орендарем за час оренди були здійснені
витрати на будівництво об'єкта незавершеного будівництва або на
придбання устаткування для монтажу з метою забезпечення
функціонування об'єкта незавершеного будівництва і за рішенням
комісії з приватизації вилучається державна частка витрат,
пов'язаних з будівництвом об'єкта незавершеного будівництва та
придбанням іншого устаткування для монтажу з метою забезпечення
його функціонування, частка відповідних витрат, здійснених
орендарем, включається до сукупної вартості цілісного майнового
комплексу за вартістю, що відповідає даним бухгалтерського обліку,
тобто вона не переоцінюється.

48. Якщо були освоєні капітальні вкладення, здані в оренду,
та введені в дію за їх рахунок об'єкти, або капітальні вкладення,
здійснені за час оренди за рахунок державних коштів
(амортизаційних відрахувань на орендовані необоротні активи,
коштів цільового фінансування і цільових надходжень тощо), для
визначення державної частки у вартості об'єкта, введеного до
складу основних засобів, експертом здійснюється розрахунок
вартості відтворення зазначеного об'єкта у порядку, визначеному
пунктом 45 цієї Методики. Розподіл вартості відтворення
зазначеного об'єкта на вартість, що належить орендарю, та
вартість, що належить державі, здійснюється за формулою:

Вд = Вв - Вор,

де Вд - частка вартості відтворення об'єкта, що належить державі;
Вв - вартість відтворення об'єкта; Вор - частка вартості
відтворення, що належить орендарю.

Таким же чином визначається розподіл вартості відтворення
об'єктів незавершеного будівництва (включаючи обладнання для
монтажу), що містить витрати держави та орендаря, у разі прийняття
рішення про включення зазначеного майна до статутного фонду ВАТ,
що створюється. Результати розрахунків вартості відтворення,
виконаних згідно з вимогами пунктів 45 і 47, у цьому разі
відображаються комісією з приватизації у відповідному рядку акта
оцінки вартості майна підприємства та включаються до сукупної
вартості цілісного майнового комплексу.

49. Довгострокові фінансові інвестиції оцінюються експертом
таким чином:

довгострокові фінансові інвестиції, пов'язані з участю
підприємства в майні (статутному капіталі) господарських
товариств, у разі прийняття рішення про їх включення до статутного
фонду ВАТ, що створюється під час приватизації (корпоратизації),
оцінюються за справедливою (ринковою) вартістю з використанням
методичних підходів, визначених у пункті 8;

інші довгострокові фінансові інвестиції у разі прийняття
рішення про їх включення до статутного фонду ВАТ, що створюється
під час приватизації (корпоратизації), оцінюються виходячи з їх
економічної суті за справедливою (ринковою) вартістю такими
способами:

- шляхом індексації їх номінальної вартості. Індекс
розраховується на підставі встановлених Національним банком
облікових ставок починаючи від дати придбання (утворення)
зазначеного активу до дати оцінки;

- шляхом застосування порівняльного (аналогів продажу)
підходу для проведення незалежної оцінки з метою врахування
ринкової ситуації, що складається на дату оцінки;

- іншими обгрунтованими у звіті експерта способами.

50. Якщо приватизується підприємство, діяльність якого
пов'язана з державною таємницею, комісія з приватизації
(корпоратизації) за погодженням з відповідними органами виконавчої
влади, замовниками продукції, що містить відомості, які становлять
державну таємницю, приймає рішення про їх включення до вартості
статутного фонду ВАТ.

У разі приватизації підприємства (продажу пакета акцій ВАТ),
діяльність якого пов'язана з державною таємницею, державний орган
приватизації разом з підприємством здійснює заходи щодо
забезпечення збереження державної таємниці у процесі підготовки
об'єкта приватизації до продажу.

У разі відсутності згоди відповідних органів виконавчої влади
або замовника на включення об'єктів, що містять державну таємницю,
до статутного фонду державний орган приватизації, комісія з
приватизації (корпоратизації) відповідно до повноважень вирішує
питання про вилучення цього майна з чистої вартості цілісного
майнового комплексу підприємства, що приватизується, та визначає
умови його подальшого використання.

Об'єкти, що містять державну таємницю, щодо яких не отримана
відповідна згода на їх приватизацію у складі цілісного майнового
комплексу підприємства, не переоцінюються, а включаються до
сукупної вартості цілісного майнового комплексу (якщо вони
відображені в бухгалтерському обліку підприємства) за їх вартістю
згідно з бухгалтерським обліком, та за цією ж вартістю вилучаються
з чистої вартості цілісного майнового комплексу.

Переоцінюються за результатами незалежної оцінки об'єкти
державної таємниці, що підлягають приватизації у складі цілісного
майнового комплексу підприємства. Експерт, який залучається
державним органом приватизації до оцінки об'єктів, що містять
державну таємницю, повинен мати відповідну ліцензію на здійснення
діяльності, пов'язаної з державною таємницею. У разі необхідності
державний орган приватизації має право визначати окремо експерта,
який буде здійснювати незалежну оцінку необоротних активів, крім
об'єктів, що містять державну таємницю, та експерта, який буде
здійснювати незалежну оцінку об'єктів, що містять державну
таємницю.

Результати незалежної оцінки зазначених об'єктів
відображаються в окремих висновках про вартість майна та звіті про
оцінку майна. Гриф секретності зазначених матеріалів незалежної
оцінки повинен відповідати найвищому ступеню секретності
відомостей, які вони містять. Подання і затвердження
вищезазначеного висновку експерта та звіту здійснюється з
дотриманням вимог щодо забезпечення збереження державної таємниці.

51. Довгострокова дебіторська заборгованість, відстрочені
податкові активи, інші необоротні активи відображаються в
матеріалах незалежної оцінки необоротних активів, передавальному
балансі підприємства та в акті оцінки вартості майна під час
приватизації (корпоратизації) встановленого цією Методикою зразка
(у вартості, що відповідає даним бухгалтерського обліку).

52. Запаси, що є державною власністю, під час складання
передавального балансу відображаються підприємством у вартості,
яка визначається виходячи з вартості їх придбання з урахуванням
вимог постанови Кабінету Міністрів України та Національного банку
України від 19 квітня 1993 р. N 279 ( 279-93-п ) "Про нормативи
запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і
організацій та джерела їх покриття".

Вартість дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного
та декоративного каміння включається до акта оцінки вартості майна
підприємства за ціною, що визначається у порядку, який
встановлюється Мінфіном та Фондом державного майна.

53. Резерв сумнівних боргів, що визначається у порядку,
встановленому Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 10
"Дебіторська заборгованість", визнається під час приватизації
(корпоратизації) у процесі складання передавального балансу
державного підприємства та акта оцінки вартості майна під час
приватизації (корпоратизації) у сумі, підтвердженій державним
підприємством шляхом надання комісії з приватизації
(корпоратизації) додаткових матеріалів, що свідчать про
застосування ним вичерпних заходів до боржників з метою повернення
ними заборгованості.

54. Кошти цільового фінансування і цільових надходжень під
час визначення розміру статутного фонду ВАТ, що створюється на
базі державного майна та майна орендаря, розподіляються таким
чином:

субсидії, отримані з державних джерел, асигнування з бюджету
та позабюджетних фондів, цільові внески юридичних осіб, заснованих
на державній власності, належать державі і спрямовуються на
збільшення державної частки в статутному фонді;

інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень, що
належать орендарю, враховуються у складі коштів, спрямованих на
забезпечення наступних витрат і платежів (графа "що належить
орендарю" відповідного рядка акта оцінки).

Майно, придбане орендарем за час оренди державного майна за
рахунок коштів цільового фінансування і цільових надходжень, що
належать державі, визнається державним майном і оцінюється у
складі відповідного майна (необоротних та оборотних активів) у
порядку, встановленому цією Методикою.

55. Будь-яке майно (частка майна), придбане орендарем за час
оренди за рахунок державних джерел або таких, що можуть бути
комісією з приватизації визнані державними (у тому числі за
рахунок амортизаційних відрахувань, нарахованих на орендовані
необоротні активи; коштів, отриманих орендарем за рахунок продажу
орендованого майна тощо); а також невід'ємні поліпшення
орендованого майна, здійснені орендарем без згоди орендодавця,
визнаються майном, що належить державі. Підставою для визнання
комісією з приватизації правильності розподілу майна, набутого за
час оренди, між орендарем та державою є договір оренди з додатками
до нього, висновки аудиторської перевірки, здійсненої на дату
оцінки, інші додаткові матеріали, що можуть вимагатися нею для
прийняття рішення.

56. До акта оцінки вартості майна під час приватизації
(корпоратизації), складеного за формою, встановленою додатком 1 до
цієї Методики, додаються такі матеріали:

накази державного органу приватизації (органу, уповноваженого
управляти державним майном) про утворення інвентаризаційної
комісії та проведення інвентаризації, визначення дати оцінки та
проведення оцінки вартості майна з метою створення ВАТ;

наказ керівника підприємства, на базі майна якого утворюється
ВАТ, про утворення інвентаризаційної комісії та порядок її
діяльності;

матеріали інвентаризації майна підприємства (протоколи
засідання інвентаризаційної комісії, зведений акт інвентаризації
майна, оформлений згідно з додатком 21 до цієї Методики,
інвентаризаційні описи тощо);

переліки необоротних активів, незалежна оцінка яких мала
проводитися;

передавальний баланс підприємства;

акт аудиторської перевірки, складений з урахуванням вимог
цієї Методики;

висновки про вартість майна та звіт (звіти) про оцінку майна
з додатками до нього;

оформлені в установленому порядку протоколи засідання комісії
з приватизації (корпоратизації) щодо розгляду та затвердження
(схвалення) матеріалів інвентаризації та оцінки вартості майна
згідно з вимогами цієї Методики;

інші додаткові матеріали, які роз'яснюють матеріали оцінки
вартості майна.

Перелік основних необхідних матеріалів для проведення оцінки
майна цілісного майнового комплексу наведено в додатку 22 до
Методики.

IV. Визначення розміру статутного фонду ВАТ (пайового

фонду колективних сільськогосподарських підприємств), що

створюються на базі майна радгоспів, інших державних

сільськогосподарських підприємств та підприємств

рибного господарства

57. Розмір статутного фонду відкритих акціонерних товариств
(пайового фонду колективних сільськогосподарських підприємств), що
створюються на базі майна радгоспів, інших державних
сільськогосподарських підприємств, підприємств рибного
господарства (далі - сільськогосподарські підприємства) та
приватизуються відповідно до Закону України "Про особливості
приватизації майна в агропромисловому комплексі" ( 290/96-вр ),
визначається на підставі даних бухгалтерського обліку із
застосуванням стандартизованої оцінки у такому порядку:

1) утворення державним органом приватизації інвентаризаційної
комісії в порядку, встановленому пунктом 18 розділу II цієї
Методики, та визначення дати оцінки вартості майна;

2) проведення інвентаризаційною комісією повної
інвентаризації майна з урахуванням особливостей, визначених
пунктами 18 - 20 цієї Методики, та подання до комісії з
приватизації її результатів;

3) перевірка комісією з приватизації зведеного акта
інвентаризації майна та його затвердження державним органом
приватизації в місячний термін від визначеної дати оцінки вартості
майна; ( Підпункт 3 пункту 57 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від 18.10.2001 )

4) проведення аудиторської перевірки відповідно до вимог
пункту 22 Методики у разі прийняття відповідного рішення державним
органом приватизації;

5) складання передавального балансу сільськогосподарського
підприємства на дату оцінки за результатами повної інвентаризації
майна та підготовка інших документів, необхідних для проведення
оцінки майна (додатки 15, 16, 17 до цієї Методики);

6) складання комісією з приватизації акта оцінки вартості
майна згідно з додатком 1 до цієї Методики та затвердження його
державним органом приватизації у термін, що не перевищує двох
місяців від визначеної дати оцінки.

58. Під час проведення повної інвентаризації майна повністю
зношені за даними бухгалтерського обліку основні засоби
розподіляються на такі дві групи: термін корисного використання
яких не вичерпано на дату оцінки та термін корисного використання
яких вичерпано на зазначену дату. Зазначені групи основних засобів
підлягають переоцінці спеціальною комісією, створеною керівником
підприємства, або шляхом проведення незалежної оцінки на засадах,
встановлених цією Методикою. У разі проведення незалежної оцінки
цих основних засобів щодо першої групи експертом визначається
справедлива (ринкова) вартість, щодо другої групи - вартість
ліквідації. Результати переоцінки додаються до акта оцінки
(додаток 1 до цієї Методики) та відносяться на збільшення
залишкової вартості основних засобів у відповідних рядках акта
оцінки.

59. Акт оцінки вартості майна під час приватизації
заповнюється комісією з приватизації підприємства на підставі
даних його передавального балансу виходячи з вимог відповідних
пунктів розділу III цієї Методики без застосування незалежної
оцінки щодо необоротних активів та з урахуванням вимог пункту 58.

V. Особливості визначення вартості внесків держави

до статутних фондів холдингових компаній

60. Статутні фонди холдингових компаній, які створюються
шляхом внесення до них державного майна (у тому числі державних
пакетів акцій) за його ринковою вартістю, визначаються за
результатами незалежної оцінки.

61. Державне майно (у тому числі державні пакети акцій), що
передається до статутних фондів раніше створених холдингових
компаній, оцінюється шляхом проведення незалежної оцінки його
ринкової вартості у порядку, встановленому законодавством про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність.

62. Незалежна оцінка державного майна (у тому числі державних
пакетів акцій) проводиться експертом, що відбирається Фондом
державного майна на конкурсних засадах у порядку, встановленому
нормативно-правовими актами з оцінки майна, та з урахуванням вимог
розділів I та II цієї Методики.

При цьому висновки про вартість майна, яке вноситься
(передається) до статутних фондів холдингових компаній,
затверджуються відповідними органами, що вносять (передають)
зазначене майно.

На підставі затверджених висновків про вартість майна
державний орган приватизації підписує акт приймання-передачі робіт
з незалежної оцінки державного майна.
( Розділ V в редакції Постанови КМ N 585 ( 585-2002-п ) від
27.04.2002 )

VI. Порядок застосування заходів фінансової реструктуризації

під час визначення розміру статутних фондів ВАТ

63. Заходи фінансової реструктуризації здійснюються у
порядку, встановленому цим розділом Методики, з метою запобігання
банкрутству підприємств, що приватизуються шляхом перетворення у
відкриті акціонерні товариства, їх фінансового оздоровлення, і
мають передбачати розрахунок додаткової вартості державного майна,
що виникає внаслідок фінансової реструктуризації простроченої
заборгованості підприємства перед Державним бюджетом України, у
тому числі за розрахунками за оренду державного майна, та внесення
цієї вартості до статутного фонду ВАТ під час його визначення. При
цьому порядок списання зазначеної простроченої заборгованості ВАТ
та Державного бюджету України перед створеним ВАТ встановлюється
Мінфіном та Державною податковою адміністрацією.

64. З метою визначення доцільності застосування заходів
фінансової реструктуризації проводиться аналіз фінансового стану
підприємства за спрощеною схемою. Спрощена схема передбачає
розрахунок одного показника (коефіцієнта) з кожної групи
показників (коефіцієнтів), що характеризують фінансовий стан
підприємства, а саме: коефіцієнт покриття з групи коефіцієнтів
ліквідності, коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості з
групи коефіцієнтів ділової активності, коефіцієнт рентабельності
активів підприємства з групи коефіцієнтів рентабельності,
коефіцієнт маневреності власного капіталу з групи коефіцієнтів
платоспроможності (фінансової стійкості).

Порядок розрахунку зазначених показників (коефіцієнтів), їх
груп та їх нормативні значення встановлюються Мінфіном та Фондом
державного майна.

65. Розрахунок показників (коефіцієнтів) для визначення
фінансового стану підприємства здійснюється на підставі вихідних
даних, що містяться в додатку 18 до цієї Методики. Вихідні дані
заповнюються з бухгалтерської (фінансової) звітності підприємства
за два останні календарні роки та за період від початку поточного
року до дати оцінки. Дані про прострочені поточні зобов'язання за
розрахунками з державним бюджетом, у тому числі за оренду
державного майна, на дату оцінки подаються у формі довідки,
скріпленої підписом керівника підприємства.

За результатами розрахунку показників (коефіцієнтів)
фінансового стану підприємства комісія з приватизації
(корпоратизації) заповнює таблицю згідно з додатком 19 до цієї
Методики.

66. Якщо на дату оцінки фактичні значення показників
(коефіцієнтів) відповідають нормативним вимогам або підприємство є
прибутковим, його фінансовий стан і платоспроможність визнаються
задовільними, а заходи фінансової реструктуризації під час
визначення розміру статутного фонду ВАТ не застосовуються.

67. Якщо на дату оцінки фактичне значення коефіцієнта
покриття менше від його нормативного значення або підприємство не
має прибутків, комісія з приватизації (корпоратизації) здійснює
розрахунок додаткової вартості майна, що може бути отримана в
результаті застосування заходів фінансової реструктуризації (Зр)
за наведеною нижче формулою та проводить повторний розрахунок
показників (коефіцієнтів) на дату оцінки з урахуванням змін у
вихідних даних для їх розрахунку після визначення додаткової
вартості майна.

Додаткова вартість майна визначається за формулою:

Зр = Зп (в ступ. б) + Зб (в ступ. 0) - Зд (в ступ. б),

де Зп (в ступ. б) - прострочені поточні зобов'язання за
розрахунками з бюджетом; Зб (в ступ. 0) - прострочені поточні
зобов'язання за розрахунками за оренду державного майна;
Зд (в ступ. б) - дебіторська заборгованість за розрахунками з
бюджетом.

У вихідних даних на величину показників Зп (в ступ. б) та
Зб (в ступ. 0) зменшується вартість поточних зобов'язань, на
величину показника Зр збільшується вартість першого розділу пасиву
балансу, на величину показника Зд (в ступ. б) зменшується вартість
другого розділу активу. Зазначені величини відображаються у
відповідному рядку додатка 20 і на їх підставі здійснюється
розрахунок показників (коефіцієнтів).

68. Для прийняття рішення про доцільність застосування
заходів фінансової реструктуризації розраховані показники
(коефіцієнти) порівнюються з нормативними значеннями та з їх
значеннями до застосування заходів фінансової реструктуризації.
Якщо отриманий показник (коефіцієнт) покриття поліпшився, досяг
нормативного значення та спостерігається відповідне поліпшення
інших показників (коефіцієнтів), комісія з приватизації
(корпоратизації) приймає рішення про застосування заходів
фінансової реструктуризації. При цьому визначена додаткова
вартість майна, отримана в результаті застосування заходів
фінансової реструктуризації, відображається у відповідному рядку
додатка 1 до цієї Методики.

В інших випадках приймається рішення про недоцільність
застосування заходів фінансової реструктуризації.

VII. Порядок розрахунку суми збільшення вартості

власного капіталу ВАТ, створеного під час

приватизації (корпоратизації)

69. Розрахунок суми збільшення вартості власного капіталу
відкритих акціонерних товариств здійснюється з метою реалізації
вимог абзацу п'ятого пункту 140 Державної програми приватизації на
2000 - 2002 роки ( 1723-14 ) та для цілей, визначених цією
Методикою.

Порядок здійснення додаткового випуску акцій відкритих
акціонерних товариств, створених у процесі приватизації
(корпоратизації), на суму збільшення вартості їх власного капіталу
встановлюється Державною комісією з цінних паперів та фондового
ринку і Фондом державного майна.

70. Вартість власного капіталу ВАТ, створеного в процесі
приватизації (корпоратизації), визначається як сума коштів
статутного капіталу, пайового капіталу, додаткового капіталу,
резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, зменшена на суму
непокритого збитку, неоплаченого капіталу та вилученого капіталу.

Зміна вартості власного капіталу ВАТ розраховується як
різниця між вартістю власного капіталу, зафіксована на дату оцінки
розміру статутного фонду та на останню звітну дату, що передує
здійсненню розрахунку. Позитивний Показник зміни вартості власного
капіталу ВАТ є його сумою збільшення.

У разі здійснення ВАТ додаткового випуску акцій на суму
індексації балансової вартості основних засобів, що увійшли до
його статутного фонду, зазначена сума вираховується з розрахованої
суми збільшення вартості власного капіталу.

71. Для розрахунку суми збільшення вартості власного капіталу
для випадку, зазначеного у розділі V Методики, ВАТ, розмір
статутного фонду якого визначався до набрання чинності цією
Методикою, подає до державного органу приватизації (органу,
уповноваженого управляти державним майном) такі документи:

копії засновницьких документів та змін до них, пов'язані із
змінами розміру статутного фонду ВАТ від дня його державної
реєстрації;

копію затвердженого плану приватизації (плану розміщення
акцій) підприємства;

затверджений акт оцінки вартості цілісного майнового
комплексу під час приватизації (корпоратизації);

баланс, що додавався до вищезазначеного акта оцінки, та
засвідчений аудитором його варіант, трансформований згідно з
Методичними рекомендаціями щодо визначення підприємствами та
організаціями показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у
2000 році, що додаються до листа Мінфіну від 23 лютого 2000 р.
N 18-432 ( v18-4201-00 );

копії балансів ВАТ за останній звітний рік, що передував
року, в якому проводиться розрахунок, та на останню звітну дату,
складені згідно з вимогами, встановленими Положенням (стандартом)
бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим Мінфіном;

довідку про суму попередніх збільшень розміру статутного
фонду на суму індексації балансової вартості основних фондів,
підписану головою правління ВАТ, та документи, що підтверджують
розрахунок зазначених сум.

72. Для розрахунку суми збільшення вартості власного капіталу
для випадку, зазначеного у розділі V Методики, ВАТ, розмір
статутного фонду якого визначався відповідно до цієї Методики,
подає до державного органу приватизації (органу, уповноваженого
управляти державним майном) такі документи:

копії засновницьких документів;

затверджений акт оцінки вартості майна та передавальний
баланс, на підставі якого він складався;

копії балансів ВАТ за останній звітний рік, що передував
року, в якому здійснюється розрахунок, та на останню звітну дату,
оформлені згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку
2 "Баланс" ( z0396-99 ), затвердженим Мінфіном.

73. Зазначені в пунктах 71 та 72 документи перевіряються і на
їх підставі складається акт розрахунку суми збільшення вартості
власного капіталу ВАТ (додаток 3 до цієї Методики). Акт розрахунку
підлягає затвердженню керівником державного органу приватизації
(органу, уповноваженого управляти державним майном).

Порядок здійснення додаткового випуску акцій відкритих
акціонерних товариств, створених у процесі приватизації
(корпоратизації), на суму збільшення вартості їх власного капіталу
може передбачати подання додаткових документів, не визначених у
пунктах 71 та 72 цієї Методики.

VIII. Особливості оцінки вартості індивідуально

визначеного майна

74. Оцінка вартості індивідуально визначеного майна та
будь-якого іншого окремого майна, що відповідно до вимог цієї
Методики не може бути визнане цілісним майновим комплексом, яке
приватизується способами, визначеними законодавством для продажу
об'єктів груп А та Ж, або відчужується шляхом продажу відповідно
до законодавства, проводиться залежно від виду майна та способу
його продажу.

75. У разі викупу індивідуально визначеного майна, у тому
числі майна підприємств-банкрутів та підприємств, що ліквідовані
або ліквідуються, відповідні органи, до компетенції яких належить
право розпорядження зазначеним майном, способи його оцінки для
встановлення ціни продажу визначаються таким чином:

щодо будівель (у тому числі приміщень), споруд,
нематеріальних активів, транспортних засобів, а також інших
необоротних активів, що за даними бухгалтерського обліку повністю
зношені, проводиться незалежна оцінка;

щодо інших необоротних активів та оборотних активів оцінка
проводиться державним органом приватизації на підставі даних
бухгалтерського обліку про їх залишкову вартість (вартість). При
цьому ціна продажу виробничих запасів, що були придбані
підприємством, визначається відповідно до цін постачальників
зазначених запасів або на підставі інформації про їх ринкові ціни
на визначену дату оцінки.

76. У разі продажу індивідуально визначеного майна, у тому
числі майна підприємств-банкрутів та підприємств, що ліквідовані
або ліквідуються, відповідні органи, до компетенції яких належить
право розпорядження зазначеним майном, на аукціоні або за
конкурсом початкова вартість визначається таким чином:

щодо будівель (у тому числі приміщень), споруд, транспортних
засобів та повністю зношених за даними бухгалтерського обліку
інших необоротних активів проводиться незалежна оцінка;

щодо інших необоротних активів та оборотних активів оцінка
проводиться на підставі даних бухгалтерського обліку про їх
залишкову вартість (вартість).

77. Метою проведення незалежної оцінки зазначеного у пунктах
75 та 76 майна є встановлення відповідно початкової вартості або
ціни продажу. Для цього експертом застосовуються такі методичні
прийоми:

будівлі (у тому числі приміщення), споруди, що містять
здійснені орендарем поліпшення, які неможливо відокремити без
заподіяння шкоди, і відповідно до умов договору оренди та
законодавства підлягають компенсації орендарю, оцінюються шляхом
визначення інвестиційної вартості (під час викупу орендованого
об'єкта) або шляхом визначення справедливої (ринкової) вартості
(під час продажу об'єкта на аукціоні або конкурсі);

будівлі (у тому числі приміщення), споруди в усіх інших
випадках оцінюються шляхом визначення ринкової вартості;

повністю зношені за даними бухгалтерського обліку інші
необоротні активи, термін корисного використання яких вичерпано,
оцінюються шляхом визначення вартості ліквідації;

повністю зношені за даними бухгалтерського обліку інші
необоротні активи, термін корисного використання яких не
вичерпано, оцінюються шляхом визначення ринкової вартості;

транспортні засоби та інші об'єкти оцінюються шляхом
визначення ринкової вартості або, в окремих випадках, залишкової
вартості заміщення.

Результати проведення незалежної оцінки оформляються
відповідно до вимог, установлених Фондом державного майна.
Висновок експерта про вартість оцінюваного майна, що
приватизується, затверджується керівником відповідного державного
органу приватизації. ( Абзац сьомий пункту 77 в редакції Постанови
КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від 18.10.2001 )

78. У разі коли договором оренди, укладеним з дотриманням
вимог законодавства, та іншими актами законодавства передбачено
компенсацію орендарю у процесі приватизації орендованого майна
(будівель, у тому числі приміщень, споруд) невід'ємних поліпшень,
здійснених за час оренди за рахунок власних коштів орендаря, та за
наявності відповідної письмової згоди орендодавця, державний орган
приватизації вимагає від орендаря подання:

письмової згоди орендодавця на здійснення орендарем таких
поліпшень;

відповідної проектно-кошторисної документації;

актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт;

копій платіжних документів, що підтверджують проведені
орендарем розрахунки за виконані будівельні роботи та придбані
матеріали;

у разі потреби - аудиторського висновку про джерела
фінансування виконаних робіт.

Під час проведення незалежної оцінки експерт аналізує
вищезазначені матеріали з метою розрахунку суми невід'ємних
поліпшень відповідно до вимог пункту 4 цієї Методики у їх
фактичних цінах, за вирахуванням податку на додану вартість, для
визначення інвестиційної вартості орендованого майна, що
приватизується шляхом викупу. Початкова вартість такого майна, що
приватизується шляхом продажу на аукціоні чи за конкурсом,
визначається експертом як його ринкова вартість, відповідно до
технічного стану на дату оцінки. При цьому окремо у звіті про
оцінку майна відображається сума невід'ємних поліпшень відповідно
до вимог пункту 4 цієї Методики у їх фактичних цінах, за
вирахуванням податку на додану вартість.

Порядок компенсації орендарям вартості поліпшень орендованого
майна під час його продажу на аукціоні або за конкурсом
визначається Фондом державного майна.

79. Оцінку індивідуально визначеного майна, що
приватизується, на підставі даних бухгалтерського обліку проводить
державний орган приватизації. Результати такої оцінки оформлюються
актом оцінки згідно з додатком 7, до якого додаються підтвердні
документи та матеріали, зібрані під час її проведення.


IX. Особливості оцінки вартості цілісних майнових

комплексів під час їх приватизації шляхом викупу

та конкурентними способами

80. Оцінка вартості цілісних майнових комплексів, віднесених
згідно з Державною програмою приватизації на 2000-2002 роки
( 1723-14 ) до груп А, В, Г та Ж, у процесі приватизації, а також
в інших випадках їх відчуження проводиться залежно від складу
майна зазначених об'єктів, фінансових результатів діяльності за
останні два роки до визначеної дати оцінки та способу продажу з
переважним застосуванням методичних засад незалежної оцінки.
( Пункт 80 в редакції Постанови КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від
18.10.2001 )

81. Оцінка вартості цілісних майнових комплексів, віднесених
до груп А та Ж (крім санаторно-курортних закладів, профілакторіїв,
будинків і таборів відпочинку), проводиться у такому порядку:

цілісні майнові комплекси, до складу майна яких не
включаються будівлі (у тому числі приміщення) та споруди, які
приватизуються шляхом викупу або продажу на аукціоні (за
конкурсом), оцінюються на підставі даних бухгалтерського обліку на
визначену дату оцінки з урахуванням вимог абзацу третього
пункту 75;

цілісні майнові комплекси, до складу майна яких включаються
будівлі (у тому числі приміщення) та споруди, або такі, що
приватизуються одночасно з будівлями (приміщеннями) та спорудами,
оцінюються незалежно від способу продажу на засадах незалежної
оцінки.

82. Готелі, об'єкти санаторно-курортних закладів та будинки
відпочинку, що перебувають на самостійних балансах, а також
санаторно-курортні заклади, профілакторії, будинки і табори
відпочинку, віднесені до групи Ж, незалежно від способу продажу
оцінюються на засадах незалежної оцінки з урахуванням впливу
факторів місцезнаходження земельних ділянок, на яких вони
розташовані.

83. Оцінка вартості віднесених до груп В і Г цілісних
майнових комплексів, що належать державі, у разі прийняття рішення
державним органом приватизації про їх продаж на аукціоні (за
конкурсом) проводиться на засадах незалежної оцінки. ( Пункт 83 в
редакції Постанови КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від 18.10.2001 )

84. Оцінка цілісних майнових комплексів, зазначених у пункті
81, на підставі даних бухгалтерського обліку, а також цілісних
майнових комплексів, що перебувають в оренді, проводиться
відповідно до інвентаризації майна та балансу, підготовлених на
дату оцінки. Інвентаризація майна цілісного майнового комплексу
проводиться інвентаризаційною комісією в один етап з урахуванням
особливостей, визначених у розділі II Методики.

Під час проведення оцінки заходи фінансової реструктуризації
не застосовуються, необоротні активи не переоцінюються. За
результатами оцінки складається акт оцінки вартості цілісного
майнового комплексу згідно з додатком 5.

Вартість цілісного майнового комплексу, що належить державі
та приватизується шляхом викупу або продажу на аукціоні (за
конкурсом), дорівнює чистій вартості після вирахування вартості
майна, що вилучається.

Вартість державного майна цілісного майнового комплексу,
наданого в оренду, оцінюється з урахуванням особливостей,
визначених абзацом четвертим пункту 85. Порядок визначення часток
держави та орендаря у відсотковому виразі у вартості цілісного
майнового комплексу, наданого в оренду, встановлюється Фондом
державного майна. ( Абзац пункту 84 в редакції Постанови КМ N 585
( 585-2002-п ) від 27.04.2002 )

Під час приватизації шляхом викупу державного майна цілісного
майнового комплексу, зданого в оренду, ціна продажу обов'язково
включає суму прострочених зобов'язань орендаря за розрахунками за
оренду державного майна та не використаний на дату оцінки залишок
амортизації, нарахованої на орендовані необоротні активи. ( Абзац
пункту 84 в редакції Постанови КМ N 585 ( 585-2002-п ) від
27.04.2002 )

До початкової вартості державного майна цілісного майнового
комплексу, що перебуває в оренді, для продажу на аукціоні (за
конкурсом) не включається сума зазначених прострочених
зобов'язань. ( Абзац пункту 84 в редакції Постанови КМ N 585
( 585-2002-п ) від 27.04.2002 )

85. Незалежна оцінка цілісних майнових комплексів проводиться
з урахуванням таких особливостей:

під час оцінки цілісних майнових комплексів, діяльність яких
була переважно незбитковою протягом двох останніх років до дати
оцінки, визначається вартість діючого підприємства (цілісного
майнового комплексу);

під час оцінки цілісних майнових комплексів, діяльність яких
була переважно збитковою протягом двох останніх років до дати
оцінки, визначається ринкова вартість підприємства (цілісного
майнового комплексу) при існуючому використанні;

в інших випадках під час оцінки цілісних майнових комплексів
визначаються обидва з вищезазначених видів вартості з подальшим
узгодженням експертом отриманих результатів для встановлення
початкової вартості (ціни продажу).

У процесі визначення ринкової вартості підприємства
(цілісного майнового комплексу) при існуючому використанні не
оцінюється майно, яке відповідно до вимог законодавства не
підлягає приватизації або вилучається. Перелік такого майна за
результатами інвентаризації майна цілісного майнового комплексу
визначається державним органом приватизації.

За результатами незалежної оцінки експерт подає до державного
органу приватизації висновок експерта за формою, встановленою
Фондом державного майна, та звіт про оцінку майна з додатками.

Початкова вартість продажу цілісних майнових комплексів,
віднесених Державною програмою приватизації до об'єктів групи В та
Г, визначається у плані приватизації об'єкта на підставі
затвердженого висновку про вартість цілісного майнового
комплексу. ( Пункт 85 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ
N 585 ( 585-2002-п ) від 27.04.2002 )

X. Порядок оцінки вартості державного майна, що вноситься
до статутних фондів господарських товариств (у тому числі

з іноземними інвестиціями), та особливості оцінки

вартості об'єктів групи Е

86. У разі створення господарських товариств (у тому числі з
іноземними інвестиціями), до статутних фондів яких передається
державне майно, за винятком випадків створення господарських
товариств відповідно до Закону України "Про особливості
приватизації об'єктів незавершеного будівництва" ( 1953-14 ),
вартість внеску держави визначається за результатами проведення
незалежної оцінки. ( Абзац перший пункту 86 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від 18.10.2001 )

Експерт визначається на конкурсних засадах у порядку,
встановленому Фондом державного майна. Замовниками проведення
незалежної оцінки державного внеску до статутного фонду
господарського товариства виступає підприємство, майно якого
передбачається вносити від імені держави, або інші недержавні
засновники господарського товариства.

Незалежна оцінка проводиться з урахуванням вимог пунктів 7 та
8 цієї Методики. Висновок експерта про вартість внеску держави та
звіт про проведення його незалежної оцінки погоджуються Фондом
державного майна. Термін дії висновку та звіту експерта для
реєстрації господарського товариства не перевищує шести місяців
від дати оцінки.

87. Проведенню оцінки під час приватизації об'єкта групи Е,
за розміром не менше блокуючої державної частки, передує
проведення повної інвентаризації цілісного майнового комплексу
господарського товариства (у тому числі з іноземними інвестиціями)
та аудиторської перевірки. Інвентаризація проводиться в один етап
у загальному порядку, встановленому законодавством та цією
Методикою, у термін, що не перевищує двадцяти п'яти днів від дати
оцінки, визначеної державним органом приватизації. Результати
інвентаризації підлягають затвердженню керівником державного
органу приватизації.

Інвентаризаційна комісія, утворена згідно з вимогами пункту
17 цієї Методики, окремо визначає майно, що перебуває на
відповідальному зберіганні, тимчасово ввезене на митну територію
України майно, а також майно (у тому числі суми коштів на
придбання майна), додатково надане господарському товариству
іншими недержавними співзасновниками, але на дату оцінки не
внесене до статутного фонду.

88. Для проведення оцінки об'єкти групи Е поділяються таким
чином:

акції (частки, паї), що належать державі в статутних фондах
господарських товариств, створених до набрання чинності Державною
програмою приватизації на 2000 - 2002 роки;

акції (частки, паї), що належать державі в статутних фондах
господарських товариств, створених після набрання чинності
Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 роки, розмір яких
не перевищує 10 відсотків, а номінальна вартість менша ніж
5000 гривень;

акції (частки, паї), що належать державі в статутних фондах
господарських товариств, створених після набрання чинності
Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 роки ( 1723-14 ),
номінальна вартість становить понад 5000 гривень;

акції (частки, паї), що належать державі в міжгосподарських
підприємствах та в статутних фондах господарських товариств,
створених на їх базі;

акції, що належать державі в статутних фондах комерційних
банків, номінальна вартість яких не перевищує 5000 гривень.
( Пункт 88 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 585
( 585-2002-п ) від 27.04.2002 )

89. Початкова вартість (ціна продажу) акцій (часток, паїв),
що належать державі в господарських товариствах, статутні фонди
яких були переоцінені або створені після набрання чинності
Державною програмою приватизації на 2000 - 2002 роки, та їх розмір
не перевищує 10 відсотків статутного фонду, а номінальна вартість
менша ніж 5000 гривень, визначається шляхом збільшення номінальної
вартості на коефіцієнт індексації та на відповідну частку чистого
прибутку господарського товариства, отриманого з початку
календарного року, в якому проводиться оцінка. Коефіцієнт
індексації розраховується виходячи із зміни офіційного курсу
гривні до долара США, встановленого Національним банком, від дати
створення господарського товариства до дати оцінки акцій (часток,
паїв) під час їх приватизації.

Початкова вартість продажу акцій, що належать державі в
статутних фондах комерційних банків, визначається шляхом
збільшення номінальної вартості на коефіцієнт індексації та на
відповідну частку чистого прибутку комерційного банку, отриманого
з початку календарного року, в якому проводиться оцінка.
Коефіцієнт індексації розраховується виходячи із зміни офіційного
курсу гривні до долара США, встановленого Національним банком, від
дати реєстрації останньої емісії акцій комерційного банку до дати
оцінки акцій під час їх приватизації. ( Пункт 89 доповнено абзацом
другим згідно з Постановою КМ N 585 ( 585-2002-п ) від
27.04.2002 )

Для акцій, що належать державі, комерційних банків у формі
ВАТ і акцій, які пройшли лістинг і котируються на фондових біржах
та в їх філіалах або Першій позабіржовій фондовій торговельній
системі, у разі їх повторного продажу дозволяється встановлювати
початкову вартість на рівні середньозваженої вартості акцій за
результатами укладених угод, але не нижче номінальної вартості.
Розрахунок середньозваженої вартості акцій проводиться з
урахуванням вимог пункту 93 цієї Методики. ( Пункт 89 доповнено
абзацом третім згідно з Постановою КМ N 585 ( 585-2002-п ) від
27.04.2002 )

Розрахунок початкової вартості (ціни продажу) зазначених
акцій (часток, паїв) проводиться державним органом приватизації,
оформлюється згідно з додатком 8 та затверджується керівником
державного органу приватизації. Термін дії розрахунку не перевищує
трьох місяців до дати оголошення аукціону (конкурсу) або дати
підписання договору купівлі-продажу. У разі повторного проведення
аукціону (конкурсу), якщо коефіцієнт індексації змінився не більш
як на 10 відсотків, дія розрахунку початкової вартості за рішенням
органу приватизації може бути продовжена на термін до трьох
місяців.

90. Акції (частки, паї), що належать державі в
міжгосподарських підприємствах та в статутних фондах господарських
товариств, створених на їх базі, визначаються та оцінюються
незалежно від способу їх приватизації у порядку, встановленому
Фондом державного майна, з урахуванням таких особливостей:

акції (частки, паї), віднесені до сільськогосподарської або
рибної галузей агропромислового комплексу, оцінюються відповідно
до вимог розділу IV цієї Методики на підставі даних
бухгалтерського обліку без проведення переоцінки їх необоротних
активів на засадах незалежної оцінки;

акції (частки, паї) інших галузей агропромислового комплексу
оцінюються відповідно до вимог розділу III цієї Методики із
застосуванням незалежної оцінки для переоцінки вартості
необоротних активів.

Вартість акцій (часток, паїв), що належать державі в
міжгосподарських підприємствах та в статутних фондах господарських
товариств, незалежно від способу їх приватизації визначається як
відповідна частка чистої вартості цілісного майнового комплексу
міжгосподарського підприємства або господарського товариства
(рядок 11 додатка 1). Термін дії акта оцінки, складеного згідно з
додатком 1, та визначеної вартості акцій (часток, паїв)
встановлюється згідно з пунктом 25 Методики.

91. Інші акції (частки, паї), зазначені в пункті 88,
оцінюються на засадах незалежної оцінки. Експерт визначається на
конкурсних засадах у порядку, встановленому Фондом державного
майна.

Вартість пакетів акцій, що належать державі в статутних
фондах відкритих та закритих акціонерних товариств, незалежно від
способу їх приватизації визначається експертом з урахуванням вимог
пунктів 7 та 8 цієї Методики та Порядку проведення незалежної
оцінки пакетів акцій акціонерних товариств, що затверджується
Фондом державного майна.

Вартість часток (паїв), що належать державі в статутних
фондах товариств з обмеженою відповідальністю та інших
господарських товариств, незалежно від способу їх приватизації
визначається експертом шляхом застосування витратного (майнового)
підходу та підходу, що базується на капіталізації доходів
товариства.

За результатами незалежної оцінки експертом складаються та
подаються до органу приватизації висновки експерта про вартість
пакета акцій (частки, паю), що належить державі, та звіт про
оцінку майна. Висновки підлягають затвердженню керівником
державного органу приватизації.

Термін дії вищезазначених висновків для укладання договору
купівлі-продажу (оголошення умов аукціону або конкурсу) не
перевищує трьох місяців від дати оцінки, визначеної державним
органом приватизації. У разі повторного проведення аукціону
(конкурсу) державний орган приватизації має право продовжити
термін дії висновку експерта, але на більше ніж на 3 місяці.

XI. Особливості оцінки пакетів акцій, що належать

державі, відкритих акціонерних товариств, створених у

процесі приватизації (корпоратизації)

92. Початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), під
час їх продажу на організаційно оформлених ринках цінних паперів
(крім міжнародних фондових ринків) визначається у порядку, що
встановлюється Фондом державного майна, Державною комісією з
цінних паперів та фондового ринку та Антимонопольним комітетом з
урахуванням таких особливостей:

початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, статутний фонд яких визначено без урахування індексації
балансової вартості основних засобів станом на 1 січня 1995 р.,
розраховується на підставі їх номінальної вартості, збільшеної на
коефіцієнт індексації. Коефіцієнт індексації номінальної вартості
пакета акцій дорівнює відношенню розрахункового розміру статутного
фонду ВАТ з урахуванням суми індексації балансової вартості
основних засобів, що увійшли до статутного фонду, станом на
1 січня 1995 р., до розміру статутного фонду, визначеного без
урахування зазначеної суми;

початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, статутний фонд яких визначено з урахуванням індексації
балансової вартості основних засобів станом на 1 січня 1995 р. та
початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
статутний фонд яких враховує індексацію балансової вартості
основних засобів станом на 1 квітня 1996 р., дорівнює їх
номінальній вартості;

початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, статутний фонд яких визначено на підставі вимог цієї
Методики, встановлюється на рівні номінальної вартості;

для відкритих акціонерних товариств, акції яких пройшли
лістинг і котируються на фондових біржах та їх філіях або Першій
позабіржовій фондовій торговельній системі (ПФТС), дозволяється
встановлювати початкову вартість пакетів акцій на рівні
середньозваженої вартості акцій за результатами угод, укладених на
них, але не нижче номінальної вартості (номінальної вартості з
урахуванням індексації балансової вартості основних засобів станом
на 1 січня 1995 р.). Зазначене обмеження не стосується пакетів
акцій відкритих акціонерних товариств, статутні фонди яких
визначено з урахуванням індексації балансової вартості основних
засобів станом на 1 квітня 1996 р.;

початкова вартість, а також мінімальна ціна продажу однієї
акції на перших торгах (крім продажу на відкритих грошових
аукціонах) не може бути нижчою від номінальної (номінальної з
урахуванням індексації балансової вартості основних засобів станом
на 1 січня 1995 р.) вартості, визначеної вишезазначеними
способами;

стосовно пакетів акцій відкритих акціонерних товариств,
створених на базі підприємств, віднесених Державною програмою
приватизації на 2000 - 2002 роки до групи Г, дозволяється
встановлювати обмеження щодо мінімальної ціни їх продажу.

93. Початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, що підлягають продажу на конкурсах, крім таких, що
проводяться із залученням радників, визначається державним органом
приватизації у такому порядку:

щодо пакетів акцій ВАТ, статутні фонди яких визначені з
урахуванням індексації балансової вартості основних засобів станом
на 1 січня 1995 р., початкова вартість акції визначається на рівні
їх номінальної вартості, але не нижче середньозваженої вартості
продажу акцій за результатами укладених угод, у тому числі за
результатами продажу на конкурсах за грошові кошти, а також на
фондових біржах та в їх філіях або Першій позабіржовій
торговельній системі за період 1 рік до дати оцінки початкової
вартості з поправкою на коефіцієнт властивостей пакета акцій, що
оцінюється;

щодо пакетів акцій ВАТ, статутні фонди яких визначені без
урахування індексації балансової вартості основних засобів станом
на 1 січня 1995 р., у разі відсутності на дату оцінки інформації
про середньозважену вартість - на рівні номінальної вартості з
урахуванням індексації балансової вартості основних засобів, що
увійшли до статутного фонду товариства, станом на 1 січня
1995 року;

щодо пакетів акцій ВАТ, статутні фонди яких визначені без
урахування індексації балансової вартості основних засобів станом
на 1 січня 1995 р. за наявності інформації про середньозважену
вартість - на рівні середньозваженої вартості, але не нижче їх
номінальної вартості.

Під час повторного продажу пакета акцій на конкурсі, крім
продажу із залученням радника, його початкова вартість може бути
зменшена в сукупності не більш як на 30 відсотків початкової
вартості, визначеної для першого продажу на конкурсі. В окремих
випадках за рішенням конкурсної комісії початкова вартість може
бути додатково знижена за результатами аналізу попиту та
пропонування.

Зміст, форма та порядок складання актів оцінки початкової
вартості пакетів акцій ВАТ, що підлягають продажу на конкурсах, а
також процедура визначення коефіцієнтів властивостей пакетів
акцій, порядок зміни їх початкової вартості під час повторного
продажу встановлюються Порядком визначення початкової вартості
пакетів акцій товариства при продажу на конкурсах, що
затверджується Фондом державного майна України.

Початкова вартість пакетів акцій холдингових компаній
визначається за результатами незалежної оцінки з урахуванням
вартості пакетів акцій та іншого майна, що передані до їх
статутних фондів, результатів фінансовогосподарської діяльності
тощо.
( Пункт 93 в редакції Постанови КМ N 585 ( 585-2002-п ) від
27.04.2002 )

94. Початкова вартість пакетів акцій відкритих акціонерних
товариств, що підлягають продажу на відкритих торгах за процедурою
тендеру, міжнародних фондових ринках та конкурсах із залученням
радників для їх підготовки до продажу, пошуку потенційних покупців
та організації продажу, встановлюється за результатами проведення
незалежної оцінки, здійсненої в порядку, встановленому
законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну
оціночну діяльність.
( Пункт 94 в редакції Постанови КМ N 585 ( 585-2002-п ) від
27.04.2002 )

95. Якщо на конкурс надійшла заява від одного покупця
відповідно до вимог пункту 62 Державної програми приватизації на
2000-2002 роки ( 1723-14 ), ціна продажу пакета акцій ВАТ
визначається за результатами незалежної оцінки, але не може бути
нижчою за ціну, яку запропонував покупець в своїй конкурсній
пропозиції.

Незалежна оцінка пакетів акцій проводиться у порядку,
встановленому законодавством, а також з урахуванням умов продажу,
визначених частинами другою та третьою пункту 59 Державної
програми приватизації на 2000-2002 роки ( 1723-14 ). При цьому
експерт здійснює розрахунок з використанням методичних прийомів
оцінки вартості діючого підприємства (цілісного майнового
комплексу) та ринкової вартості підприємства при існуючому
використанні. Висновки експерта про проведення незалежної оцінки
пакета акцій з метою його продажу одному покупцю затверджуються
керівником державного органу приватизації.

Експерт, що проводить незалежну оцінку пакета акцій ВАТ,
визначається державним органом приватизації на конкурсних засадах.
Якщо до підготовки пакета акцій для продажу залучався радник,
заходи щодо укладення договору на проведення такої оцінки та її
фінансування здійснює радник.
( Пункт 95 в редакції Постанови КМ N 585 ( 585-2002-п ) від
27.04.2002 )

96. На підставі отриманих результатів незалежної оцінки
початкової вартості пакетів акцій державний орган приватизації
готує рекомендації конкурсній (тендерній) комісії щодо їх
початкової вартості. Акт оцінки, який містить рекомендації
конкурсній комісії щодо початкової вартості пакетів акцій,
використовується конкурсною комісією для визначення умов конкурсу
(повторного конкурсу) протягом терміну його дії.

Термін дії акта оцінки початкової вартості пакета акцій для
використання конкурсною комісією становить 6 місяців від дня
затвердження. У разі потреби погодження умов продажу пакетів акцій
у випадках, передбачених законодавством, термін дії акта оцінки
початкової вартості пакета акцій продовжується на термін їх
погодження.

Термін дії висновків про вартість пакета акцій та звіту про
оцінку пакета акцій для оголошення умов продажу пакета акцій
становить 9 місяців від дати оцінки.

Термін дії висновків про вартість пакета акцій та звіту про
оцінку пакета акцій для укладення договору купівлі-продажу пакета
акцій у випадку, зазначеному в пункті 95 цієї Методики, становить
1 місяць від дня затвердження.
( Пункт 96 в редакції Постанови КМ N 585 ( 585-2002-п ) від
27.04.2002 )

97. Ринкова вартість пакета акцій ВАТ, закріпленого у
державній власності, у разі прийняття рішення про його продаж
відповідно до вимог частини шостої пункту 59 Державної програми
приватизації на 2000 - 2002 роки визначається за рішенням
державного органу приватизації шляхом урахування лістингу акцій
зазначеного товариства у порядку, встановленому пунктом 92
Методики, а у разі відсутності такої інформації - шляхом
проведення його незалежної оцінки відповідно до вимог пункту 95
Методики.

XII. Порядок визначення вартості об'єктів незавершеного

будівництва і законсервованих об'єктів,

що приватизуються окремо

98. Вартість об'єкта незавершеного будівництва, у тому числі
законсервованого об'єкта, складається з вартості:

фактично проведених витрат на будівництво об'єкта наростаючим
підсумком з розподілом їх за видами - будівельно-монтажні роботи
(з урахуванням інших витрат), устаткування та інвентар;

матеріалів, виробів і конструкцій, завезених на будівельний
майданчик для об'єкта незавершеного будівництва і не використаних
для будівництва;

устаткування для монтажу, придбаного для об'єкта
незавершеного будівництва.

99. Порядок оцінки об'єктів незавершеного будівництва і
законсервованих об'єктів, у тому числі об'єктів незавершеного
будівництва, що утримуються на балансах державних підприємств, які
не підлягають приватизації, визначається залежно від способу
приватизації:

вартість об'єкта незавершеного будівництва для продажу на
аукціоні, за конкурсом під розбирання або шляхом викупу, а також
для передачі до статутного фонду господарського товариства як
внеску держави з наступною приватизацією, визначається за даними
балансу без урахування суми індексації вартості об'єкта
незавершеного будівництва, обчисленої за індексами, встановленими
Держкомстатом для складання підприємствами та організаціями
балансу станом на 1 січня 1997 р. у зв'язку із запровадженням
національної грошової одиниці; ( Абзац другий пункту 99 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1366 ( 1366-2001-п )
від 18.10.2001 )

вартість будівельних матеріалів, які знаходяться на
будівельному майданчику об'єкта незавершеного будівництва, а також
вартість устаткування для монтажу, придбаного для функціонування
об'єкта після завершення будівництва, що приватизуються на
аукціоні, за конкурсом, шляхом викупу як разом з об'єктом
незавершеного будівництва, так і окремо, визначається на засадах
незалежної оцінки їх справедливої (ринкової) вартості;

ціна продажу об'єкта незавершеного будівництва в разі його
продажу під розбирання за рішенням державного органу приватизації
може визначатися на засадах незалежної оцінки вартості його
ліквідації. ( Абзац четвертий пункту 99 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від 18.10.2001 )

У разі відсутності документів, необхідних для проведення
оцінки вартості об'єкта незавершеного будівництва, вартість
об'єкта може визначатися експертним шляхом. ( Пункт 99 доповнено
абзацом п'ятим згідно з Постановою КМ N 1366 ( 1366-2001-п ) від
18.10.2001 )

100. За результатами розрахунку вартості об'єкта
незавершеного будівництва без застосування незалежної оцінки
складається акт оцінки згідно з додатком 9 до цієї Методики, який
затверджується керівником державного органу приватизації.

За результатами проведеної незалежної оцінки експертом
складаються і подаються до державного органу приватизації висновки
експерта про вартість об'єкта незавершеного будівництва та іншого
майна, придбаного для об'єкта незавершеного будівництва, та звіт
про оцінку майна, оформлені відповідно до вимог, встановлених
Фондом державного майна для проведення незалежної оцінки майна.
Висновки експерта затверджуються керівником державного органу
приватизації.

Документи про проведення інших підготовчих робіт з оцінки
об'єкта незавершеного будівництва під час приватизації відповідно
до вимог пункту 12 цієї Методики оформляються згідно з додатками
10 - 14 до Методики.

Додаток 1

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________

(посада керівника державного органу

____________________________________

приватизації (органу, уповноваженого

____________________________________

управляти державним майном))

МП ____________________________________

(підпис)

____________________________________

(ініціали, прізвище)

"___" __________________ 200__ р.

АКТ

оцінки вартості майна

______________________________________________

(повна назва підприємства)

під час приватизації (корпоратизації)

-----------------
----------------- Адреса ____________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) ____________________________

____________________________

Комісія, утворена згідно з наказом
__________________________________________________________________

(посада керівника органу, що утворив комісію)
від ______________ 200__ р. N ________, у складі:
голови комісії ___________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи)
членів комісії ___________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові, посада, місце роботи)

___________________________________________________

___________________________________________________
на засіданні (протокол від __________ 200__ р. N _____) розглянула
документи, необхідні для проведення оцінки майна, результати
проведення інвентаризації майна
__________________________________________________________________

(повна назва підприємства)
та підтверджує, що вартість майна, яке підлягає приватизації
(розмір статутного фонду відкритого акціонерного товариства, що
створюється під час приватизації (корпоратизації)), визначена
станом на ____________ 200 __ р. на підставі вимог Методики оцінки
вартості майна під час приватизації, даних передавального балансу
підприємства та результатів інвентаризації його майна, становить:

---------------------------------------------------------------------------
Номер | |Усього,| У тому числі
рядка | |тис. |-----------------

| Показник |гривень|що |що

| | |належать|належать

| | |державі |орендарю
------+------------------------------------------+-------+--------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
---------------------------------------------------------------------------
1. Необоротні активи, усього

у тому числі:
1.1. Залишкова вартість нематеріальних

активів, усього

у тому числі:

права користування природними

ресурсами

права користування майном

права на знаки для товарів і послуг

права на об'єкти промислової власності

авторські та суміжні з ними права

гудвіл

інші нематеріальні активи
1.2. Незавершене будівництво
1.3. Залишкова вартість основних

засобів, усього

у тому числі:

земельні ділянки

капітальні витрати на поліпшення

земель

будинки та споруди

машини та обладнання

транспортні засоби

інструменти, прилади, інвентар

робоча і продуктивна худоба

багаторічні насадження

інші основні засоби
1.4. Довгострокові фінансові інвестиції,

усього

у тому числі:

ті, що обліковуються за методом

участі в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції
1.5. Довгострокова дебіторська заборгованість
1.6. Відстрочені податкові активи
1.7. Інші необоротні активи

2. Оборотні активи, усього

у тому числі:
2.1. Запаси
2.2. Векселі одержані
2.3. Дебіторська заборгованість за товари

(роботи, послуги), усього

у тому числі:

первісна вартість

резерв сумнівних боргів
2.4. Дебіторська заборгованість за

розрахунками, усього

у тому числі:
2.4.1. З бюджетом
2.5. Інша поточна дебіторська заборгованість
2.6. Поточні фінансові інвестиції
2.7. Грошові кошти та їх еквіваленти, усього

у тому числі:

у національній валюті

у іноземній валюті
2.8. Інші оборотні активи

3. Витрати майбутніх періодів

4. Доходи майбутніх періодів

5. Сукупна вартість цілісного майнового

комплексу (сума рядків 1, 2, 3)

6. Забезпечення наступних витрат і платежів,

усього

у тому числі:
6.1. Цільове фінансування

7. Довгострокові зобов'язання

8. Поточні зобов'язання, усього

у тому числі:
8.1. Прострочені зобов'язання за

розрахунками з бюджетом
8.2. Прострочені зобов'язання за

розрахунками за оренду державного

майна х

9. Чиста вартість цілісного майнового

комплексу

(рядок 5 - (рядок 6 - рядок 6.1 ) -

рядок 7 - рядок 8)

10. Вартість майна, що вилучається, усього

у тому числі: х
10.1. Вартість державного житлового фонду х
10.2. Вартість об'єктів, що не підлягають

приватизації х
10.3. Вартість об'єктів, щодо яких

законодавством встановлений особливий

режим приватизації х

11. Чиста вартість цілісного майнового

комплексу для визначення розміру

статутного фонду (рядок 9 - рядок 10)

12. Додаткова вартість майна, що одержана в

результаті застосування заходів

фінансової реструктуризації

(графа 3 рядка 8.1 + графа 3 рядка 8.2 -

графа 3 рядка 2.4.1)

(в орендного підприємства одержане

значення вноситься тільки у графу 4) х

13. Вартість державного майна, що підлягає

приватизації (статутний фонд відкритого

акціонерного товариства, що створюється

на базі майна державного підприємства)

(графа 3 рядка 11 + графа 3 рядка 12

(у разі прийняття рішення про фінансову

реструктуризацію)) х

14. Вартість оборотних засобів, зданих в

оренду, з урахуванням індексації

((рядок 14.1 + рядок 14.2) - рядок 14.3) х

рядок 14.4)

(у разі коли сума рядків 14.1 та 14.2

менша від показника рядка 14.3, показники

рядка 14 дорівнюють нулю)

у тому числі: х
14.1. Запаси і затрати, які входять у валюту

балансу х
14.2. Фінансові активи х
14.3. Кредиторська заборгованість х
14.4. Коефіцієнт індексації оборотних засобів,

зданих в оренду х

15. Заборгованість орендаря з викупу

оборотних активів х

16. Вартість державного майна, що підлягає

приватизації, з урахуванням зобов'язань

орендаря перед державою (графа 4 рядка

11 + рядок 12 + рядок 14 (або рядок 15) +

графа 5 рядка 8.2) х

17. Залишок амортизації, нарахованої на

орендовані необоротні активи, не

використаний на дату оцінки х

18. Статутний фонд відкритого

акціонерного товариства, що

створюється на базі державного майна

та майна, що належить орендарю

(графа 5 рядка 18.1 + графа 4 рядка 18.2)
18.1. Частка орендаря (графа 5 рядка 11) (у разі

від'ємного значення показника через риску

фіксується нуль, що є підсумком за цим

рядком) х х

18.2. Частка держави

(графа 4 рядка 16 + графа 4 рядка 17) х х

_______________
Примітка. Під час оцінки розміру статутного фонду відкритого

акціонерного товариства, що створюється на базі

державного підприємства, заповнюються графи 1, 2, 3, 4

рядків 1-13 (крім рядка 8.2).

Голова комісії _____________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії: _____________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_____________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_____________________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_________________ 200__ р.

Додаток 2

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням комісії з приватизації (корпоратизації)

(протокол від _____________ 200__ р. N _____)

ВИСНОВОК

експерта про вартість оцінюваного майна

__________________________________________________________________

(повна назва підприємства)

-----------------
----------------- Адреса ____________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) ____________________________

____________________________

Експерт _________________________________________________________,

(повна назва юридичної особи)
що діє на підставі договору на проведення незалежної оцінки майна
__________________________________________________________________

(повна назва підприємства)
від ______________ 200__ р. N ____, укладеного з
_________________________________________________________________,

(державний орган приватизації)
провів незалежну оцінку необоротних активів згідно з основним та
додатковим переліками, затвердженими ____________________ 200__ р.

(дата)
__________________________________________________________________
(посада керівника державного органу приватизації (органу,
_______________________________________________ і рішенням комісії
уповноваженого управляти державним майном)
з приватизації (корпоратизації) (протокол від ___________ 200__ р.
N ____), та на підставі вивчення господарської діяльності
підприємства і надає висновок про вартість майна
станом на ___________________ 200__ р.:

(дата оцінки)
-------------------------------------------------------------------------
N | |Вартість, тис. гривень
з/п | |----------------------
| Показник |за даними |за резуль-
| |бухгалтер- |татами
| |ського |переоцінки
| |обліку, що |на засадах
| |включається|незалежної
| |у підсумок |оцінки
| |балансу |
----+---------------------------------------------+-----------+----------
1 | 2 | 3 | 4
-------------------------------------------------------------------------
1. Залишкова вартість нематеріальних активів,

усього

у тому числі:
1.1. Права користування природними ресурсами,

усього

у тому числі:
1.2. Права користування майном, усього

у тому числі:
1.3. Права на знаки для товарів і послуг, усього

у тому числі:
1.4. Права на об'єкти промислової власності,

усього

у тому числі:
1.5. Авторські та суміжні з ними права, усього

у тому числі:
1.6. Гудвіл
1.7. Інші нематеріальні активи, усього

у тому числі:

2. Незавершене будівництво, усього

у тому числі:
2.1. Капітальне будівництво
2.2. Устаткування для монтажу

3. Залишкова вартість основних засобів, усього

у тому числі:
3.1. Земельні ділянки
3.2. Капітальні витрати на поліпшення земель
3.3. Будинки та споруди
3.4. Машини та обладнання
3.5. Транспортні засоби
3.6. Інструменти, прилади, інвентар
3.7. Робоча і продуктивна худоба
3.8. Багаторічні насадження
3.9. Інші основні засоби

4. Довгострокові фінансові інвестиції, усього

у тому числі:
-------------------------------------------------------------------------

Усього

___________________________ __________ ____________________
(посада керівника експерта) (підпис) (ініціали, прізвище)

МП

_________________ 200 __ р.

Додаток 3

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок ЗАТВЕРДЖУЮ

____________________________________

(посада керівника державного органу

____________________________________

приватизації (органу, уповноваженого

____________________________________

управляти державним майном))

МП ____________________________________

(підпис)

____________________________________

(ініціали, прізвище)

"___" ______________ 200__ р.

АКТ

розрахунку суми збільшення вартості власного капіталу

відкритого акціонерного товариства

____________________________________

(повна назва ВАТ)

-----------------
----------------- Адреса ____________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) ____________________________

____________________________

1. Відкрите акціонерне товариство _______________________________,

(повна назва)
утворене під час ___________________________, зареєстровано ______

(приватизації/корпоратизації) (дата)
__________________________________________________________________

(орган, що зареєстрував ВАТ)

2. Статутний фонд під час ____________________________________ був

(приватизації/корпоратизації)
визначений станом на ______________ у сумі _________ тис. гривень.

(дата оцінки)

3. Збільшення статутного фонду проводилося на суму індексації
балансової вартості основних засобів станом на ___________________
__________________________________________________________________
(1 січня 1995 р., 1 квітня 1996 р. - зазначити необхідне)
у сумі _________________ тис. гривень. Додатковий випуск акцій
зареєстровано у порядку, визначеному законодавством: ----- ------

|так| | ні |

----- ------
4. Розмір статутного фонду ВАТ після здійснення додаткового
випуску акцій становить __________________________ тис. гривень.
На підставі наданих ВАТ __________________________________________

(повна назва)
документів державний орган приватизації (орган, уповноважений
управляти державним майном) засвідчує нижченаведене:

-----------------------------------------------------------------------------
N | |Сума за |Сума за |Приріст
з/п| |даними |даними |(зменшення)
| Показник |трансфор- |балансу на|показника
| |мованого |останню |(різниця між
| |балансу, що |звітну |графами 4 та
| |додавався до|дату, тис.|3 фіксується
| |акта оцінки,|гривень |із своїм
| |тис. гривень| |знаком)
---+------------------------------------+------------+----------+------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
-----------------------------------------------------------------------------
1. Статутний капітал
2. Пайовий капітал
3. Додатковий капітал (усього)
4. Резервний капітал
5. Нерозподілений прибуток
6. Непокритий збиток
7. Неоплачений капітал
8. Вилучений капітал
9. Власний капітал, усього
(рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок
4 + рядок 5 - рядок 6 - рядок 7 -
рядок 8)
10. Збільшення статутного фонду ВАТ
у зв'язку з індексацією балансової
вартості основних фондів х х
11. Сума збільшення вартості власного
капіталу (графа 5 рядка 9 - графа 4
рядка 10) х х

__________________________________
(посада відповідального працівника
__________________________________ ________ ____________________
державного органу приватизації (підпис) (ініціали, прізвище)
(органу, уповноваженого управляти

державним майном)

Голова правління ВАТ ________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

_______________________ 200__ р.

Додаток 4

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО

________________________________________

(посада керівника державного органу

________________________________________

приватизації (органу, уповноваженого

________________________________________

МП управляти державним майном))

________________________________________

(підпис)

________________________________________

(ініціали, прізвище)

___________________ 200__ р.

Рішення комісії з приватизації (корпоратизації)

(протокол від ____________ 200__ р. N ____)

ПЕРЕЛІК

необоротних активів, що підлягають незалежній оцінці

_________________________________________________

(повна назва підприємства)

-----------------
----------------- Адреса ____________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) ____________________________

____________________________

На підставі результатів ___________________________ інвентаризації

(попередня / повна)
майна ___________________________________________________________,

(повна назва підприємства)
проведеної інвентаризаційною комісією, утвореною наказом
__________________________________________________________________

(посада керівника органу, що утворив комісію)
від _______________________ 200__ р. N ________, незалежній оцінці
підлягають такі необоротні активи:

---------------------------------------------------------------------------
N | Назва активу |Дата |Вартість, тис. гривень
з/п| |введення в |-----------------------
| |експлуатацію|первісна|знос|залишкова
---+----------------------------------+------------+--------+----+---------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
---------------------------------------------------------------------------
Нематеріальні активи, усього
у тому числі:

Незавершене будівництво, усього
у тому числі:

Основні засоби, усього
у тому числі:

Довгострокові фінансові
інвестиції, усього
у тому числі:

__________________________________
(посада відповідального працівника
__________________________________ ________ ____________________
державного органу приватизації (підпис) (ініціали, прізвище)
(органу, уповноваженого управляти
державним майном) або голова
комісії з приватизації
(корпоратизації)

____________________ 200__ р.


Додаток 5

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________________________

(посада керівника державного органу приватизації)

_________________________________________________

МП (підпис)

_________________________________________________

(ініціали, прізвище)

_____________________ 200__ р.

АКТ

оцінки вартості цілісного майнового комплексу

__________________________________________________________________

(повна назва об'єкта)

-----------------
----------------- Адреса ____________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) ____________________________

____________________________

__________________________________________________________________

(назва державного органу приватизації)
розглянув документи, необхідні для проведення оцінки цілісного
майнового комплексу, результати інвентаризації майна, проведеної
комісією з інвентаризації майна, яка утворена наказом від
__________________ 200__ р. N ______, та підтверджує, що вартість
цілісного майнового комплексу ____________________________________
__________________________________________________________________

(повна назва об'єкта)
під час приватизації, визначена станом на _______________ 200__ р.
на підставі вимог Методики оцінки вартості майна під час
приватизації та необхідних документів, що надані для оцінки,
становить:

----------------------------------------------------------------------------
Номер | Показник |Усього,|У тому числі
рядка | |тис. |-----------------

| |гривень|що |що

| | |належать|належать

| | |державі |орендарю
------+-------------------------------------------+-------+--------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5
----------------------------------------------------------------------------
1. Необоротні активи, усього

у тому числі:
1.1. Залишкова вартість нематеріальних

активів, усього

у тому числі:

права користування природними

ресурсами

права користування майном

права на знаки для товарів і послуг

права на об'єкти промислової власності

авторські та суміжні з ними права

гудвіл

інші нематеріальні активи
1.2. Незавершене будівництво
1.3. Залишкова вартість основних засобів,

усього

у тому числі:

земельні ділянки

капітальні витрати на поліпшення земель

будинки та споруди

машини та обладнання

транспортні засоби

інструменти, прилади, інвентар

робоча і продуктивна худоба

багаторічні насадження

інші основні засоби
1.4. Довгострокові фінансові інвестиції,

усього

у тому числі:

ті, що обліковуються за методом участі

в капіталі інших підприємств

інші фінансові інвестиції
1.5. Довгострокова дебіторська заборгованість
1.6. Відстрочені податкові активи
1.7. Інші необоротні активи

2. Оборотні активи, усього

у тому числі:
2.1. Запаси
2.2. Векселі одержані
2.3. Дебіторська заборгованість за товари

(роботи, послуги), усього

у тому числі:

первісна вартість

резерв сумнівних боргів
2.4. Дебіторська заборгованість за

розрахунками, усього

у тому числі:
2.4.1. з бюджетом
2.5. Інша поточна дебіторська заборгованість
2.6. Поточні фінансові інвестиції
2.7. Грошові кошти та їх еквіваленти, усього

у тому числі:

у національній валюті

у іноземній валюті
2.8. Інші оборотні активи

3. Витрати майбутніх періодів

4. Доходи майбутніх періодів

5. Сукупна вартість цілісного майнового

комплексу (сума рядків 1, 2, 3)

6. Забезпечення наступних витрат і платежів,

усього

у тому числі:
6.1. Цільове фінансування

7. Довгострокові зобов'язання

8. Поточні зобов'язання, усього

у тому числі:
8.1. Прострочені зобов'язання за

розрахунками з бюджетом
8.2. Прострочені зобов'язання за

розрахунками за оренду державного майна х

9. Чиста вартість цілісного майнового

комплексу (рядок 5 - (рядок 6 - рядок 6.1)

- рядок 7 - рядок 8)

10. Вартість майна, що вилучається, усього х

у тому числі:
10.1. Вартість державного житлового фонду х
10.2. Вартість об'єктів, що не підлягають

приватизації х
10.3. Вартість об'єктів, щодо яких

законодавством встановлений особливий

режим приватизації х

11. Чиста вартість цілісного майнового

комплексу, за вирахуванням вартості майна,

що вилучається (рядок 9 - рядок 10)

12. Чиста вартість цілісного майнового

комплексу, що підлягає приватизації

(рядок 11 графи 3 та 4 відповідно) х

13. Вартість оборотних засобів, зданих в

оренду, з урахуванням індексації ((рядок

13.1 + рядок 13.2) - рядок 13.3) х рядок

13.4) (у разі коли сума рядків 13.1 та 13.2

менша від показника рядка 13.3, показники

рядка 13 дорівнюють нулю), усього

у тому числі: х
13.1. Запаси і затрати, які входять у валюту

балансу х
13.2. Фінансові активи (за вирахуванням

залишку позикових коштів) х
13.3. Кредиторська заборгованість х
13.4. Коефіцієнт індексації оборотних засобів,

зданих в оренду х

14. Заборгованість орендаря з викупу

оборотних активів х

15. Залишок амортизації, нарахованої на

орендовані необоротні активи, не

використаний на дату оцінки х

16. Вартість державного майна цілісного

майнового комплексу, усього х х х

у тому числі:
16.1. що підлягає приватизації шляхом

викупу (графа 4 рядка 11 + рядок 13 (або

рядок 14) + рядок 15 + графа 5 рядка 8.2) х
16.2. що підлягає приватизації шляхом

продажу на аукціоні (за конкурсом)

(графа 4 рядка 11 + рядок 13 (або рядок

14) + рядок 15) х

_______________
Примітки. 1. Для оцінки вартості цілісного майнового комплексу, що

підлягає приватизації, значення рядка 12 є

підсумковим.

2. Для оцінки вартості зданого в оренду державного майна

цілісного майнового комплексу, що підлягає

приватизації, рядок 12 не заповнюється, значення

рядків 16.1 або 16.2 є підсумковими.

__________________________________
(посада відповідального працівника
__________________________________ ________ ____________________
державного органу приватизації) (підпис) (ініціали, прізвище)

________________________ 200__ р.

Додаток 6

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

КОЕФІЦІЄНТИ

індексації вартості оборотних засобів, зданих в оренду,

станом на 1 січня 1998 року

-------------------------------------------------------------------
Дата укладення договору оренди, період|Коефіцієнт збільшення, разів
-------------------------------------------------------------------

До 1.10.92 5220

01.10.92-01.01.93 3057
01.01.93-01.04.93 1444
01.04.93-01.07.93 694
01.07.93-01.10.93 272
01.10.93-01.01.94 99

01.01.94-01.04.94 37
01.04.94-01.07.94 25
01.07.94-01.10.94 19
01.10.94-01.01.95 13

01.01.95-01.04.95 5,8
01.04.95-01.07.95 3,7
01.07.95-01.10.95 2,9
01.10.95-01.01.96 2,3

01.01.96-01.04.96 1,5
01.04.96-01.07.96 1,5
01.07.96-01.10.96 1,4
01.10.96-01.01.97 1,2

01.01.97-01.04.97 1
01.04.97-01.07.97 1
з 01.07.97 1

Індекс інфляції
За 1998 рік 120
За 1999 рік 119,2

( Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1366
( 1366-2001-п ) від 18.10.2001 )

Додаток 7

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________________________

(посада керівника державного органу приватизації)

_________________________________________________

МП (підпис)

_________________________________________________

(ініціали, прізвище)

________________________ 200__ р.

АКТ

оцінки вартості індивідуально визначеного майна

__________________________________________________________________
(повна назва підприємства, на балансі якого перебуває це майно)

-----------------
----------------- Адреса ____________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) ____________________________

____________________________

__________________________________________________________________

(назва державного органу приватизації)
розглянув матеріали, надані підприємством ________________________

(повна назва підприємства)
_____________ щодо даних бухгалтерського обліку про вартість майна
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

(перелік майна, що оцінюється)
станом на ___________________ 200__ р. та підтверджує, що вартість
зазначеного індивідуально визначеного майна становить:

--------------------------------------------------------------------
N | Назва майна |Вартість, тис. гривень
з/п| |
--------------------------------------------------------------------
1. Машини та обладнання (залишкова вартість)
2. Інструменти, прилади, інвентар (залишкова
вартість)
3. Інші основні засоби (залишкова вартість)
4. Нематеріальні активи (залишкова вартість)
5. Незавершене будівництво
6. Інші необоротні активи
7. Оборотні активи
--------------------------------------------------------------------
Усього

__________________________________
(посада відповідального працівника
__________________________________ ________ ____________________
державного органу приватизації) (підпис) (ініціали, прізвище)

____________________ 200 __ р.

Додаток 8

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________________________

(посада керівника державного органу приватизації)

_________________________________________________

МП (підпис)

_________________________________________________

(ініціали, прізвище)

___________________ 200__ р.

РОЗРАХУНОК

початкової вартості (ціни продажу) акцій (частки, паю)

__________________________________________________________________
(повна назва господарського товариства, розмір частки, що

оцінюється)

-----------------
----------------- Адреса ____________________________
(код згідно з ЄДРПОУ) ____________________________

____________________________

Дата оцінки _______________________ 200__ р.

-------------------------------------------------------------------
N | Назва показника |Значення
з/п | |
-------------------------------------------------------------------
1. Офіційний курс гривні до долара США, встановлений

Національним банком на дату оцінки, гривень
2. Офіційний курс гривні до долара США, встановлений

Національним банком на дату реєстрації господарського

товариства __________________ 200__ р., гривень
3. Коефіцієнт індексації (рядок 1 : рядок 2)
4. Номінальна вартість акцій (частки, паю)*, гривень
5. Чистий прибуток господарського товариства з початку

календарного року згідно з офіційною довідкою,

підписаною керівником та головним бухгалтером,

тис. гривень
6. Частка чистого прибутку, що враховується,

тис. гривень
7. Початкова вартість (ціна продажу)* акцій (частки,

паю)*, гривень

_______________

* Підкреслити необхідне.

__________________________________
(посада відповідального працівника
__________________________________ ________ ____________________
державного органу приватизації) (підпис) (ініціали, прізвище)

_________________________ 200__ р.

Додаток 9

до Методики оцінки вартості а|

майна під час приватизації

Зразок ЗАТВЕРДЖУЮ

_________________________________________________

(посада керівника державного органу приватизації)

_________________________________________________

МП (підпис)

_________________________________________________

(ініціали, прізвище)

________________________ 200__ р.

АКТ

оцінки вартості об'єкта незавершеного будівництва

__________________________________________________________________
(повна назва і місцезнаходження об'єкта та керівного органу

підприємства, на балансі якого перебуває об'єкт)
станом на __________________ 200__ р.

1. Сума фактичних витрат на об'єкт незавершеного будівництва
у цінах відповідних періодів становить:

------------------------------------------------------------------
N | Джерело | Період | Одиниця | Усього | У тому числі
з/п| даних | | виміру | |------------------------
| | | | |будівельно-|устаткування
| | | | |монтажні та|та інвентар
| | | | |інші роботи|
---+---------+--------+---------+--------+-----------+------------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
------------------------------------------------------------------
1.
2.
...
------------------------------------------------------------------
Усього

Суми фактичних витрат зазначено на підставі бухгалтерських
довідок, що додаються до цього розрахунку.

2. Вартість завезених на будівельний майданчик, але не
використаних для будівництва матеріалів, виробів, конструкцій, які
передаються разом з об'єктом незавершеного будівництва, що
приватизується, згідно з інвентаризаційним описом становить
_________ гривень.

3. Вартість об'єкта незавершеного будівництва становить
_____________ гривень.

__________________________________
(посада відповідального працівника
__________________________________ ________ ____________________
державного органу приватизації) (підпис) (ініціали, прізвище)

_________________________ 200__ р.

Додаток 10

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок

АКТ

приймання-передачі проектно-кошторисної

та виконавчої документації на об'єкт

незавершеного будівництва

__________________________________________________________________

(назва об'єкта, адреса)

складено ______________ 200__ р. ______________________

(місце складання акта)

Ми, що нижче підписалися, ___________________________________

(назва державного органу

приватизації)

в особі __________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

з одного боку, і представники:
забудовника ______________________________________________________

(назва)

в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

генеральної підрядної організації ________________________________

(назва)

в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

з другого боку, склали цей акт про нижченаведене:

Забудовник та генеральний підрядник передають, а державний
орган приватизації приймає таку проектно-кошторисну та виконавчу
документацію:

------------------------------------------------------------------
N | Документація | Кількість | Примітка
з/п| | примірників |
---+--------------------------------+-------------+---------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------

Передали документацію:

забудовник __________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

генеральний підрядник __________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Прийняв документацію
державний орган приватизації __________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 11

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок

АКТ

приймання-передачі технічної документації

устаткування та обладнання, що приватизується

разом з об'єктом незавершеного будівництва

__________________________________________________________________

(назва об'єкта, адреса)

складено ______________ 200__ р. ______________________

(місце складання акта)

Ми, що нижче підписалися, ___________________________________

(назва державного органу

приватизації)

в особі __________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

з одного боку, і представники:

забудовника ______________________________________________________

(назва)

в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

генеральної підрядної організації ________________________________

(назва)

в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

з другого боку, склали цей акт про нижченаведене:

Забудовник та генеральний підрядник передають, а державний
орган приватизації приймає таку технічну документацію на
устаткування та обладнання, що приватизується разом з об'єктом
незавершеного будівництва:

------------------------------------------------------------------
N | Найменування документації | Кількість | Примітка
з/п| | примірників |
---+--------------------------------+-------------+---------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------

Передали документацію:

забудовник __________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

генеральний підрядник __________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)
Прийняв документацію
державний орган приватизації __________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 12

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок

АКТ

обстеження будівельного майданчика і технічного

стану об'єкта незавершеного будівництва

__________________________________________________________________

(назва об'єкта, адреса)

складено ______________ 200__ р. ______________________

(місце складання акта)

Ми, що нижче підписалися, ___________________________________

(назва державного органу

приватизації)

в особі __________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

з одного боку, і представники:

забудовника ______________________________________________________

(назва)

в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

генеральної підрядної організації ________________________________

(назва)

в особі __________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

з другого боку, склали цей акт про те, що сьогодні нами разом
проведено огляд будівельного майданчика і визначено технічний стан
розташованого на ньому об'єкта незавершеного
будівництва______________________________________________________,

(назва об'єкта)

а також відповідність виконаних у натурі конструкцій і робіт,
передбачених проектною документацією. При цьому встановлено:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Додаток. Виконавчі схеми окремих конструкцій і видів (у разі
потреби).Від державного органу __________ ______________________
приватизації (підпис) (ініціали, прізвище)

Від забудовника __________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Від генерального підрядника __________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 13

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС

придбаних для об'єкта незавершеного будівництва

матеріалів, виробів, конструкцій, завезених на

будівельний майданчик і не використаних для

будівництва

__________________________________________________________________
(місцезнаходження матеріалів, назва об'єкта і організації, на

балансі якої перебуває майно)

______________________ 200__ р.

Ми, що нижче підписалися, представники:

замовника _______________________________________________________,

(посада, ініціали, прізвище)

підрядника _______________________________________________________

(посада, ініціали, прізвище)

підтверджуємо, що нами проведено інвентаризацію, обмір та оцінку з
урахуванням придатності для подальшого використання матеріалів,
виробів, конструкцій, завезених на майданчик і не використаних для
будівництва, які підлягають включенню у вартість об'єкта
незавершеного будівництва.

При цьому встановлено, що на будівельному майданчику є такі
матеріали, вироби, конструкції, завезені на майданчик і не
використані для будівництва:

------------------------------------------------------------------
N | Найменування | Одиниця |Кількість| Ціна за даними |
з/п| матеріалів | виміру | |балансу, гривень| Примітка
| | | |----------------|
| | | |одиниці| усього |
---+--------------+---------+---------+-------+--------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
------------------------------------------------------------------


__________________________________________________________________
Усього


Від замовника ________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Від генерального підрядника ________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 14

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС

придбаного для об'єкта незавершеного

будівництва устаткування, не переданого до монтажу,

або такого, що не потребує монтажу

__________________________________________________________________
(місцезнаходження устаткування, назва об'єкта та організації,

на балансі якої перебуває майно)

______________________ 200__ р.

Ми, що нижче підписалися, представники:

замовника _______________________________________________________,

(посада, ініціали, прізвище)

підрядника _______________________________________________________

(посада, ініціали, прізвище)

підтверджуємо, що нами проведено інвентаризацію устаткування, не
переданого до монтажу, або такого, що не потребує монтажу,
придбаного для об'єкта незавершеного будівництва.

При цьому встановлено, що на будівельному майданчику є не
передане до монтажу або таке, що не потребує монтажу,
устаткування:

------------------------------------------------------------------
N | Найменування | Одиниця |Кількість| Ціна за даними |
з/п| матеріалів | виміру | |балансу, гривень| Примітка
| | | |----------------|
| | | |одиниці| усього |
---+--------------+---------+---------+-------+--------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
------------------------------------------------------------------


__________________________________________________________________
Усього


Від замовника ________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Від генерального підрядника ________ ____________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 15

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

ВІДОМІСТЬ

вартості основних засобів та інших необоротних

матеріальних активів

________________________________________________

(назва підприємства)

-----------------------------------------------------------------------------
N |Найме-|Інвен-| Дата |Первіс-| Коефіцієнти збільшення первісної |Первісна
з/п|нуван-|тарний| вве- |на вар-|вартості основних засобів станом на|вартість
| ня |номер |дення |тість, |-----------------------------------|на дату
|об'єк-| |в екп-| тис. |01.05.92|01.08.93|01.01.95|01.04.96|оцінки,
|та ос-| |плуа- |гривень| | | | | тис.
|новних| |тацію,| | | | | |гривень
|засо- | |міся- | | | | | |
| бів | | ць, | | | | | |
| | | рік | | | | | |
---+------+------+------+-------+--------+--------+--------+--------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
-----------------------------------------------------------------------------


Керівник підприємства __________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер __________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 16

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок

ВІДОМІСТЬ

розрахунку залишкової вартості основних засобів

та інших необоротних матеріальних активів

________________________________________________

(назва підприємства)

----------------------------------------------------------------------------
N |Найме- |Інвен-|Первісна|Шифр |Річна|Місячна|Трива-|Рівень|Сума|Залишкова
з/п|нування|тарний|вартість|норми|норма| норма |лість |зносу,|зно-|вартість
|об'єкта|номер |на дату |амор-|амор-|аморти-|експ- | від- |су, | на дату
| | | оцінки,|тиза-|тиза-|зації, |луата-|сотків|тис.| оцінки,
| | | тис. | ції |ції, |відсот-| ції, | |гри-| тис.
| | |гривень | |від- | ків |міся- | |вень| гривень
| | | | |сот- | | ців | | |
| | | | | ків | |(квар-| | |
| | | | | | |талів)| | |
| | | | | | | | | |
---+-------+------+--------+-----+-----+-------+------+------+----+---------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
----------------------------------------------------------------------------


Керівник підприємства __________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер __________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 17

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок

ВІДОМІСТЬ

балансової вартості незавершеного

будівництва та устаткування для монтажу

________________________________________________

(назва підприємства)

---------------------------------------------------------------------------
N |Найме- | Рік і |Витрати за видами |Коефіцієнт|Вартість на дату оцінки,
з/п|нування|квартал| та їх вартість |індексації| тис. гривень
|об'єкта|освоєн-|------------------| |-------------------------
| |ня вит-| види |вартість*| |усього|у тому числі
| | рат | витрат | | | |------------------
| |(прид- | (буді- | | X | |за раху-|за раху-
| |бання) |вельно- | | | |нок дер-|нок кош-
| | |монтажні| | | | жавних | тів
| | |та інші | | | | коштів |орендаря
| | |роботи, | | | | |
| | |устатку-| | | | |
| | | вання, | | | | |
| | |всього) | | | | |
---+-------+-------+--------+---------+----------+------+--------+---------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
---------------------------------------------------------------------------

* У грошовій одиниці на момент здійснення витрат.

Керівник підприємства __________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер __________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 18

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок

ВИХІДНІ ДАНІ

для визначення фінансового стану підприємства

________________________________________________

(назва підприємства)

(тис. гривень)
-----------------------------------------------------------------------------
N | Показник | Форма | Фактичне значення
з/п| | звіт- |---------------------------------------
| | ності |за ____ рік |за ____ рік |за ___ місяці
| | | | | ____ року
| | |------------+------------+-------------
| | | на | на | на | на | на |на ____
| | |поча-|кінець|поча-|кінець|поча-| (дата
| | | ток | року | ток | року | ток |оцінки)
| | |року | |року | |року |
---+-------------------------+-------+-----+------+-----+------+-----+-------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
-----------------------------------------------------------------------------
1. Оборотні активи (запаси і баланс
затрати та грошові кошти,
розрахунки та інші
активи)

2. Поточні зобов'язання -"-
(розрахунки та інші
короткострокові пасиви)

3. 1 розділ пасиву балансу -"-

4. Підсумок балансу -"-

5. Кредиторська -"-
заборгованість

6. Чиста виручка від звіт x x x
реалізації продукції про
(робіт, послуг) фінан-

сові

резу-

льтати

7. Чистий прибуток -"- x x x


Керівник підприємства __________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер __________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 19

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок

ПОКАЗНИКИ (КОЕФІЦІЄНТИ)

фінансового стану підприємства

________________________________________________

(назва підприємства)

-------------------------------------------------------------------------
N | Показник |Нормативне| Фактичне значення
з/п| | значення |-------------------------------------
| | |за ___ рік|за ___ рік|за ____ місяці
| | | | | ____ року
| | |----------+----------+---------------
| | | на | на | на | на | на | на
| | |поча-|кі- |поча-|кі- |поча-|_________
| | | ток |нець| ток |нець| ток |(на дату
| | |року |року|року |року|року | оцінки)
---+--------------------+----------+-----+----+-----+----+-----+---------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
-------------------------------------------------------------------------
1. Коефіцієнт покриття понад 1

2. Коефіцієнт збільшення
оборотності
кредиторської
заборгованості

3. Коефіцієнт збільшення
рентабельності
активів

4. Коефіцієнт збільшення
маневреності
власного
капіталу


Голова комісії __________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії: __________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

__________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

___ _______________ 200__ р.

Додаток 20

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок

ВІДОМІСТЬ

для визначення фінансового стану підприємства

на _____________ 200__ р. з урахуванням заходів

фінансової реструктуризації

________________________________________________

(назва підприємства)

------------------------------------------------------------------
N | Показник |Станом на _____________ 200__ р.
з/п | | (дата оцінки)
| |---------------------------------
| |фактичне|з урахуванням додаткової
| |значення| вартості майна
----+---------------------------+--------+------------------------
1 | 2 | 3 | 4
------------------------------------------------------------------

I. Вихідні дані (тис. гривень)

1.1. Прострочені поточні x

зобов'язання за

розрахунками з бюджетом

1.2. Прострочені поточні x

зобов'язання за

розрахунками за оренду

державного майна

1.3. Дебіторська заборгованість х

за розрахунками з бюджетом

1.4 Поточні зобов'язання

1.5. Власний капітал

1.6. Оборотні активи

1.7. Додаткова вартість майна х

II. Показники (коефіцієнти)

2.1. Коефіцієнт покриття

2.2. Коефіцієнт оборотності

кредиторської

заборгованості

2.3. Коефіцієнт

рентабельності активів

2.4. Коефіцієнт маневреності

власного капіталу .

---------------------
Примітки. Графа 3 рядків 2.1 - 2.4 заповнюється за даними графи 9
з додатка 19.


Голова комісії __________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії: __________ ______________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

________________ 200__ р.

Додаток 21

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

Зразок ЗАТВЕРДЖЕНО

________________________________________________

(посада керівника державного органу приватизації

________________________________________________

(органу, уповноваженого управляти державним

майном))

__________________________

(підпис)

__________________________

(ініціали, прізвище)

_________________ 200__ р.

Рішення комісії з приватизації (корпоратизації)

(протокол від _______________200 __ р. N _____)

ЗВЕДЕНИЙ АКТ

інвентаризації майна

______________________________________

(назва підприємства)

складено _____________ 200__ р. __________________________________

(місце спадання акта)

Ми, що нижче підписалися, голова і члени інвентаризаційної
комісії, утвореної згідно з наказом ______________________________

(назва органу, що видав наказ)

від ____________ 200__ р. N ___, у складі голови інвентаризаційної

комісії __________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

та членів комісії: _______________________________________________

(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

склали цей акт про те, що під час інвентаризації розглянуто
первинні матеріали інвентаризації, які узагальнено в таблиці:

------------------------------------------------------------------
Номер | Назва | Наявність | За даними | Кіль-
типової|типової| | бухгалтерського | кість
форми | форми | | обліку |сторінок

| |--------------------+--------------------|типової

| |кількість,|вартість,|кількість,|вартість,| форми

| | одиниць | гривень | одиниць |гривень |
-------+-------+----------+---------+----------+---------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
------------------------------------------------------------------


Інвентаризаційною комісією встановлено недостачі (надлишки) на
суму:

основні засоби __________________________
незавершене будівництво __________________________
запаси __________________________
грошові кошти __________________________
розрахунки __________________________

Недостачі (надлишки) зафіксовано у відповідних типових формах
первинної облікової документації з інвентаризації (додаються) для
наступного регулювання розбіжностей та стягнення суми недостач з
винних осіб відповідно до законодавства України.


Голова комісії __________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Члени комісії: __________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

__________ ________________________

(підпис) (ініціали, прізвище)

Додаток 22

до Методики оцінки вартості

майна під час приватизації

ПЕРЕЛІК

документів, необхідних для проведення оцінки

вартості цілісного майнового комплексу


------------------------------------------------------------------

Назва документа | Примітка
------------------------------------------------------------------
Передавальний баланс підприємства

Баланс підприємства, що додається до для орендних підприємств
договору оренди

Договір оренди державного майна (з -"-
додатками)

Довідка про відображення в за підписом керівника
бухгалтерському обліку операцій з підприємства та головного
фінансової оренди індивідуально бухгалтера
визначеного майна

Довідка про наявність на обліку -"-
підприємства дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння та їх вартість

Акти про завершені види поліпшення -"-
основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів, довідка про
розмір витрат, пов'язаних з поліпшенням
основних засобів

Довідка про рух коштів амортизації для орендних підприємств
орендованих основних засобів та інших за підписом керівника
необоротних матеріальних активів на підприємства та головного
дату оцінки бухгалтера

Довідка про довгострокові фінансові за підписом керівника
інвестиції (з розшифруванням за видами) підприємства та головного

бухгалтера
Довідка про оцінку нематеріальних -"-
активів, відображених у передавальному
балансі, на дату його складання (з
розшифруванням за об'єктами, терміном
введення та рівнем зносу)

Інвентаризаційні описи основних у разі прийняття рішення
засобів, інших необоротних активів, державним органом
запасів та інших активів приватизації про

проведення інвентаризації

Основний та додатковий переліки за підписом керівника
необоротних активів державного органу

приватизації

(органу, уповноваженого

управляти державним

майном)

Аудиторський висновок у разі проведення аудиту

Довідка про розрахунок суми дооцінки за підписом керівника
запасів на дату оцінки підприємства та головного

бухгалтера

Відомості згідно з додатками 15 - 20 до -"-
цієї Методики

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 12 жовтня 2000 р. N 1554

ПЕРЕЛІК

постанов Кабінету Міністрів України,

що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1998 р.
N 1114 ( 1114-98-п ) "Про затвердження Методики оцінки вартості
майна під час приватизації" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 29, ст. 1094).

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1998 р.
N 1252 ( 1252-98-п ) "Про внесення змін до постанови Кабінету
Міністрів України від 22 липня 1998 р. N 1114" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 32, ст. 1208).

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1998
р. N 1812 ( 1812-98-п ) "Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 1998 р.,
N 46, ст. 1696).

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 21 грудня 1998 р.
N 2035 ( 2035-98-п ) "Про внесення змін і доповнень до Методики
оцінки вартості майна під час приватизації" (Офіційний вісник
України, 1998 р., N 51, ст. 1898).


  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу