open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Нечинний

ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.02.2010  № 21

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної судової адміністрації № 5 від 17.01.2012}

Про колегію Державної судової адміністрації України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної судової адміністрації
№ 56 від 11.03.2011
№ 75 від 24.03.2011}

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.10.2003 № 1569 "Про затвердження Загального положення про колегію центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації" (із змінами), пункту 12 Положення про Державну судову адміністрацію України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2009 № 14, та з метою забезпечення належної організації роботи колегії Державної судової адміністрації України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про колегію Державної судової адміністрації України, що додається.

2. Затвердити склад колегії Державної судової адміністрації України, що додається.

3. Затвердити склад секретаріату колегії Державної судової адміністрації України, що додається.

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної судової адміністрації України від 13.02.2006 № 12 "Про колегію Державної судової адміністрації України" (із змінами, внесеними наказами Державної судової адміністрації України від 03.05.2006 № 41, 29.09.2006 № 108, 22.01.2007 № 7, 22.05.2007 № 41, 25.09.2007 № 99, 12.02.2008 № 11, 04.04.2008 № 28, 26.05.2008 № 43, 08.10.2008 № 91, 14.10.2008 № 93, 27.03.2009 № 41, 07.09.2009 № 98, 29.10.2009 № 112, 27.01.2010 № 14).

5. Начальнику управління організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю Бровко Т.В.:

5.1. довести цей наказ до відома керівників структурних підрозділів Державної судової адміністрації України, начальників територіальних управлінь державної судової адміністрації та членів колегії;

5.2. оприлюднити цей наказ на офіційному веб-сайті Державної судової адміністрації України.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

І.І. БалаклицькийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
10.02.2010 № 21

ПОЛОЖЕННЯ
про колегію Державної судової адміністрації України

Загальні положення

1. Це Положення визначає загальні засади утворення і діяльності колегії Державної судової адміністрації України (далі - ДСА).

2. Колегія ДСА є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до її компетенції, та для колективного й вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності ДСА.

3. У своїй роботі колегія ДСА керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, а також наказами Голови ДСА та цим Положенням.

4. Рішення про утворення колегії приймається Головою ДСА.

Функції колегії

5. Колегія ДСА:

1) обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності ДСА;

2) розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування під час виконання покладених на ДСА завдань;

розширення міжнародного співробітництва у сфері організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції;

формування та реалізації державної політики стосовно організаційного забезпечення діяльності судів;

3) обговорює прогнози і програми організаційного забезпечення діяльності судів загальної юрисдикції, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації;

4) розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, розподіл і витрачання бюджетних коштів, збереження та використання державного майна, здійснення внутрішнього фінансового контролю та усунення виявлених недоліків;

5) розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності ДСА, територіальних управлінь державної судової адміністрації, підприємств, установ та організацій, що входять до сфери управління ДСА;

6) аналізує стан роботи ДСА з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7) розглядає результати роботи ДСА, територіальних управлінь державної судової адміністрації, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДСА, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності і підпорядкування (в межах компетенції);

8) аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9) розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на ДСА.

Склад колегії

6. До складу колегії ДСА входять:

Голова ДСА (голова колегії), перший заступник та заступники Голови, керівники структурних підрозділів ДСА і територіальних управлінь державної судової адміністрації, члени правління всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, яких визначає Голова ДСА. До складу колегії можуть також входити інші особи.

7. Кількісний та персональний склад колегії визначається Головою ДСА. Членів колегії затверджує та увільняє Голова ДСА.

Організація роботи колегії

8. Організаційною формою роботи колегії є засідання. Періодичність проведення засідань колегії визначається її головою.

За ініціативою голови колегії або третини її членів можуть проводитись позапланові (позачергові) засідання колегії.

У разі потреби можуть проводитися розширені та виїзні засідання колегії, а також спільні засідання з колегіями інших органів виконавчої влади та органів суддівського самоврядування.

9. Для організаційного забезпечення діяльності колегії в ДСА утворюється її робочий орган - секретаріат колегії, до складу якого входять не менше двох осіб. Секретаріат колегії очолює секретар колегії.

10. Робота колегії проводиться відповідно до піврічного плану засідань, в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

11. Проект плану проведення засідань колегії формується на основі пропозицій голови та членів колегії, керівників структурних підрозділів, які попередньо погоджують їх із заступниками Голови ДСА (за напрямками діяльності). План засідань колегії затверджується головою колегії.

12. Затверджений план засідань колегії розсилається членам колегії, керівникам структурних підрозділів і територіальним управлінням ДСА та підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління ДСА, не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя.

13. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не пізніше ніж за десять днів до чергового засідання.

14. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії визначаються головою колегії.

15. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій здійснюється секретаріатом колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання подає його голові колегії для погодження.

16. На розгляд колегії подаються:

1) проект порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2) довідка з питань порядку денного засідання з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій, завізована відповідальним за підготовку питання заступником Голови ДСА (згідно з розподілом обов'язків), керівником відповідного структурного підрозділу ДСА;

3) проект рішення колегії з кожного питання порядку денного засідання колегії, завізований відповідальним за підготовку питання заступником Голови ДСА (згідно з розподілом обов'язків), керівниками відповідних структурних підрозділів ДСА, які повинні виконувати це рішення в разі його прийняття;

4) список членів колегії;

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

17. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до засідання, а в разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

18. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали до секретаріату колегії не пізніше ніж за сім днів до чергового засідання. Секретаріат колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення та інформує про підготовку матеріалів до колегії Голову ДСА.

19. Заступники Голови (згідно з розподілом обов'язків), керівники структурних підрозділів ДСА, яким доручено підготовку матеріалів до засідання колегії, та секретаріат колегії несуть персональну відповідальність за якість та своєчасність їх підготовки.

20. Якщо матеріали до колегії вчасно не надійшли в секретаріат колегії або неналежним чином оформлені, секретар колегії письмово інформує заступника Голови ДСА (згідно з розподілом обов'язків), а також вносить пропозицію голові колегії щодо виключення питання з порядку денного засідання колегії.

21. У разі неможливості вчасно підготувати питання до чергового засідання колегії відповідальний за підготовку (відповідний заступник Голови ДСА) повинен поінформувати про це мотивованою доповідною запискою голову колегії за тиждень до її засідання.

22. Керівники структурних підрозділів ДСА та територіальні управління державної судової адміністрації, відповідальні за підготовку питання на засідання колегії, узгоджують та координують роботу інших структурних підрозділів та органів виконавчої влади, залучених до розроблення необхідних матеріалів.

Порядок проведення засідання колегії

23. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків Голови ДСА.

24. Засідання колегії проводиться в разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

25. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто.

Якщо член колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

26. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

27. Члени колегії та запрошені особи, які беруть участь у її засіданні, реєструються.

Особи, запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії.

28. Члени колегії та особи, запрошені для участі в розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення.

29. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами колегії шляхом голосування.

30. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

31. Час для доповіді на засіданні колегії визначається в межах 20 хв., для співдоповіді - до 10 хв., для виступу під час обговорення - до 5 хв., для довідок - до 3 хв. У разі потреби головуючий може змінити тривалість виступів.

Перерва оголошується, як правило, після двох годин роботи колегії.

Учасники засідання можуть брати участь в обговоренні питань, вносити пропозиції, давати необхідні довідки та пояснення.

Обговорення питань припиняється за пропозицією головуючого.

32. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні колегії.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

Думка відсутнього члена колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

33. У разі проведення спільних засідань колегії з іншими органами виконавчої влади та органами суддівського самоврядування приймається спільне рішення.

34. Після засідання колегії керівник структурного підрозділу (окремий працівник), відповідальний за підготовку питань, доопрацьовує протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджує із заступниками Голови ДСА (згідно з розподілом обов'язків), іншими заінтересованими особами та подає секретаріату колегії для розгляду головою колегії.

35. Рішення колегії вводяться в дію наказами Голови ДСА і є обов'язковими для виконання.

У разі виникнення розбіжностей між головою та іншими членами колегії під час прийняття рішення Голова ДСА проводить у життя своє рішення, доповідаючи у разі потреби про розбіжності, що виникли, керівництву Кабінету Міністрів України. Члени колегії також можуть повідомити свою думку керівництву Кабінету Міністрів України. Інформування здійснюється відповідно до розподілу функціональних повноважень між Прем'єр-міністром України, Першим віце-прем'єр-міністром України та віце-прем'єр-міністрами України.

Рішення колегії з організаційних, процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження).

36. Рішення колегії оформляються протоколом, які підписуються головуючим на засіданні та працівником секретаріату колегії, який веде протокол.

Рішення спільних засідань колегії оформляються протоколами, які підписуються головами відповідних колегій органів виконавчої влади (відповідних органів інших гілок влади) та секретарем, який веде протокол.

37. Рішення колегії доводяться секретаріатом до членів колегії, керівників структурних підрозділів, територіальних управлінь ДСА та підприємствам, установам і організаціям, що належать до сфери управління ДСА, а також керівників інших органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується.

38. Стенографування (технічний запис) засідань колегії забезпечує департамент матеріально-технічного, інформаційного та побутового забезпечення ДСА.

39. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку в секретаріаті колегії (управлінні організаційно-інформаційного забезпечення, документування та контролю ДСА).

40. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється департаментом матеріально-технічного, інформаційного та побутового забезпечення ДСА.

Контроль за виконанням рішень колегії

41. Контроль за виконанням рішень колегії покладається на заступників Голови (згідно з розподілом обов'язків), керівників структурних підрозділів ДСА, а щодо термінів виконання - на секретаріат колегії (управління організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю).

42. Секретар колегії аналізує інформацію про стан виконання рішень колегії, узагальнену та надану управлінням організаційно-аналітичної роботи, документування та контролю, та інформує колегію про результати аналізу стану виконання попередніх рішень колегії.

43. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею рішень.

44. Голова колегії вносить на розгляд колегії пропозиції щодо відповідальності осіб, винних у невиконанні чи невчасному виконанні рішень колегії.

Начальник управління
організаційно-аналітичної
роботи, документування
та контролюТ.В. БровкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної
судової адміністрації України
10.02.2010 № 21
(у редакції наказу
Державної судової
адміністрації України
11.03.2011 № 56)

СКЛАД
колегії Державної судової адміністрації України


Кирилюк
Руслан Іванович

-

Голова Державної судової адміністрації України, голова колегії


Балаклицький
Іван Ілліч

-

перший заступник Голови Державної судової адміністрації України


Півторак
Володимир Вікторович

-

заступник Голови Державної судової адміністрації України


Бадахов
Назір Якубович

-

начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Донецькій області


Білик
Василь Володимирович

-

начальник територіального управління Державної судової адміністрації України у Вінницькій області


Богачова
Олена Вікторівна

-

директор Української школи законотворчості Інституту законодавства Верховної Ради України (за згодою)


Боделан
Андрій Володимирович

-

генеральний директор ДП "Інформаційні судові системи"


Галівець
Ірина Вікторівна

-

керівник апарату Вищого господарського суду України (за згодою)


Холоднюк Зеновій Васильович

-

начальник управління планово-фінансової діяльності та соціального забезпечення Державної судової адміністрації України


Давиденко
Володимир Григорович

-

начальник відділу організаційного забезпечення діяльності органів суддівського самоврядування Державної судової адміністрації України


Даценко
Любов Василівна

-

керівник апарату апеляційного суду м. Києва


Ігнатченко
Олена Олексіївна

-

завідуюча сектором міжнародного співробітництва та взаємодії з засобами масової інформації Державної судової адміністрації України


Жиляєв
Євгеній Михайлович

-

керівник апарату Харківського апеляційного господарського суду


Капустинський
Віктор Анатолійович

-

керівник апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (за згодою)


Которобай
Станіслав Васильович

-

керівник апарату Вищого адміністративного суду України (за згодою)


Куценко
Володимир Дмитрович

-

начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області


Кучерина
Іван Іванович

-

керівник апарату Верховного Суду України (за згодою)


Кощинець
Віктор Васильович

-

начальник юридичного управління Державної судової адміністрації України


Лещенко
Олександр Петрович

-

начальник контрольно-ревізійного відділу Державної судової адміністрації України


Літенець
Любов Григорівна

-

керівник апарату апеляційного суду Львівської області


Мала
Олена Вікторівна

-

керівник апарату Дніпропетровського апеляційного господарського суду


Малєєв
Андрій Юрійович

-

начальник управління організаційного забезпечення діяльності судів Державної судової адміністрації України


Маляренко
Василь Тимофійович

-

ректор Національної школи суддів України (за згодою)


Подолян
Петро Іванович

-

начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в м. Києві


Стьопкіна
Світлана Петрівна

-

керівник апарату Севастопольського апеляційного адміністративного суду


Самсін
Ігор Леонович

-

голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (за згодою)


Сімановський
Олександр Володимирович

-

начальник управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України


Скотаренко
Віталій Володимирович

-

завідуючий режимно-секретним сектором Державної судової адміністрації України


Сомко
Галина Андріївна

-

начальник управління бухгалтерського обліку та звітності Державної судової адміністрації України


Трошина
Марина Віталіївна

-

начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Автономній Республіці Крим


Чумак
Наталія Анатоліївна

-

керівник апарату апеляційного суду Київської області

{Склад в редакції Наказу Державної судової адміністрації № 56 від 11.03.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказом Державної судової адміністрації № 75 від 24.03.2011}ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної судової
адміністрації України
10.02.2010 № 21

СКЛАД
секретаріату колегії Державної судової адміністрації України


Сімановський
Олександр Володимирович

-

начальник управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України - секретар колегії


Лавер
Ірина Григорівна

-

заступник начальника управління - начальник відділу документального забезпечення та контролю управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України


Полонська
Лідія Сергіївна

-

начальник відділу організаційної роботи управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України


Бойчук
Віталіна Олегівна

-

головний спеціаліст відділу організаційної роботи управління організаційного забезпечення діяльності Державної судової адміністрації України.

{Склад в редакції Наказу Державної судової адміністрації № 75 від 24.03.2011}

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: