open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ'ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
Н А К А З
14.02.2008 N 16

Про Організаційну комісію з питань запобігання

корупційним проявам у Державному департаменті

з питань зв'язку та інформатизації
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного

департаменту з питань зв'язку та інформатизації

N 34 ( v0034651-08 ) від 13.03.2008 }

З метою організації виконання законів України, актів
Президента України та Кабінету Міністрів України з питань боротьби
з корупцією Н А К А З У Ю:
1. Затвердити склад Організаційної комісії з питань
запобігання корупційним проявам у Державному департаменті з питань
зв'язку та інформатизації, що додається.
2. Затвердити Положення про Організаційну комісію з питань
запобігання корупційним проявам у Державному департаменті з питань
зв'язку та інформатизації, що додається.
3. Затвердити План дій Державного департаменту з питань
зв'язку та інформатизації з питань запобігання корупційним проявам
на 2008 рік (далі - План дій).
4. Установити персональну відповідальність заступників
директора Держзв'язку, керівників структурних підрозділів
Держзв'язку, підприємств, установ, організацій, що
підпорядковуються Держзв'язку (далі - підприємства галузі), за
виконання Плану дій.
4.1. Відділу контрольно-ревізійної роботи та фінансових
розслідувань (Л.Корнієнкова), Управлінню праці та персоналу
(Л.Бібік) забезпечити інформування Головдержслужби України та
Мінтрансзв'язку у встановлені терміни про стан виконання
законодавчих та інших актів з питань запобігання корупційним
проявам у Держзв'язку.
5. Управлінню документального забезпечення (М.Вільчинський)
розіслати копію цього наказу керівникам структурних підрозділів
Держзв'язку, підприємствам галузі.
6. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Держзв'язку від
08.08.2007 N 205 "Про Організаційний комітет по боротьбі з
корупцією і організованою злочинністю Державного департаменту з
питань зв'язку та інформатизації".
7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Директор О.Баранов

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Держзв'язку

14.02.2008 N 16

СКЛАД

Організаційної комісії з питань запобігання

корупційним проявам у Державному департаменті

з питань зв'язку та інформатизації

Голова: Перший заступник директора Держзв'язку Заступники голови Організаційної комісії (за посадами): заступники директора Держзв'язку Члени Організаційної комісії (за посадами): начальник Відділу контрольно-ревізійної роботи та фінансових
розслідувань начальник Управління праці та персоналу начальник Юридичного управління начальник Відділу фінансів та бухгалтерського обліку начальник Управління інформатизації начальник Управління радіотехнологій начальник Управління поштового зв'язку начальник Управління стратегії розвитку телекомунікацій завідувач Режимно-секретного сектору завідувач Сектору мобілізаційної роботи Секретар: Начальник Відділу контрольно-ревізійної роботи та фінансових
розслідувань
{ Склад в редакції Наказу Державного департаменту з питань зв'язку
та інформатизації N 34 ( v0034651-08 ) від 13.03.2008 }

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держзв'язку

14.02.2008 N 16

ПОЛОЖЕННЯ

про Організаційну комісію з питань запобігання

корупційним проявам у Державному департаменті

з питань зв'язку та інформатизації

1. Загальні положення
1.1. Організаційна комісія з питань запобігання корупційним
проявам у Держзв'язку (далі - Організаційна комісія Держзв'язку) є
постійно діючим дорадчим органом при директорі Державного
департаменту з питань зв'язку та інформатизації, здійснює заходи
по забезпеченню реалізації державної політики з питань запобігання
корупційним діянням, забезпечує дієвий контроль за виконанням
намічених заходів з цих питань в галузі зв'язку та сфері
інформатизації.
1.2. Організаційна комісія Держзв'язку в своїй діяльності
керується Законами України "Про державну службу" ( 3723-12 ), "Про
боротьбу з корупцією" ( 356/95-ВР ) та "Про закупівлю товарів,
робіт і послуг за державні кошти" ( 1490-14 ), Указами Президента
України "Про додаткові заходи щодо посилення боротьби з корупцією,
іншими протиправними діями в соціально-економічній сфері та
забезпечення економного витрачання державних коштів"
( 1242/2000 ), "Про систему заходів щодо усунення причин та умов,
які сприяють злочинним проявам і корупції" ( 175/2004 ),
постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження
Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007-2009 роки"
( 1767-2006-п ), а також Методичними рекомендаціями з питань
запобігання та протидії корупції, затвердженими наказом
Головдержслужби України від 26.12.2007 N 337, й іншими
нормативно-правовими актами антикорупційного спрямування.
1.3. Склад Організаційної комісії Держзв'язку затверджується
наказом Держзв'язку.
2. Основні завдання та функції
2.1. Надання допомоги директору Держзв'язку щодо контролю за
реалізацією в Держзв'язку, на державних підприємствах, в установах
і організаціях, що підпорядковуються Держзв'язку (далі -
підприємства) вимог положень та законодавчих актів з питань
запобігання корупційним проявам.
2.2. Впровадження заходів по упередженню та виявленню
порушень законодавства з питань запобігання корупційним проявам у
Держзв'язку.
2.3. Організація вивчення у Держзв'язку законодавства з
питань запобігання корупційним проявам.
2.4. Заслуховування на засіданнях Організаційної комісії
Держзв'язку звітів посадових осіб про хід виконання законодавчих
актів з питань запобігання корупційним проявам.
2.5. Участь в роботі спільних нарад Держзв'язку та
Міністерства внутрішніх справ з питань запобігання корупційним
проявам.
2.6. Подання на розгляд директору Держзв'язку висновків та
пропозицій щодо виконання заходів по упередженню та виявленню
порушень законодавства з питань запобігання корупційним проявам.
2.7. Подання директору Держзв'язку пропозицій щодо
притягнення до відповідальності посадових осіб Держзв'язку, які не
забезпечили повне та своєчасне виконання вимог законодавства з
питань запобігання корупційним проявам.
2.8. Організація, за участю спеціальних підрозділів
Міністерства внутрішніх справ України та Служби безпеки України,
підготовки, інформування, консультування працівників, на яких
покладаються обов'язки та відповідальність щодо організації роботи
з питань запобігання корупційним проявам.
3. Права Організаційної комісії Держзв'язку Організаційна комісія Держзв'язку має право:
3.1. В межах своєї компетенції одержувати від посадових осіб
Держзв'язку інформацію з питань, які виносяться на розгляд
Організаційної комісії Держзв'язку, та встановлювати терміни
виконання прийнятих рішень.
3.2. Залучати, відповідно до компетенції, працівників
Держзв'язку для підготовки питань, які будуть розглядатися на
засіданнях Організаційної комісії Держзв'язку.
4. Організаційні положення
4.1. Організаційною формою роботи Організаційної комісії
Держзв'язку є засідання, які скликаються згідно з планом дій,
затвердженим директором Держзв'язку.
4.2. За результатами розгляду питань Організаційна комісія
Держзв'язку готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації
приймаються більшістю голосів від загального складу Організаційної
комісії і підписуються головою Організаційної комісії, а в разі
його відсутності - одним із заступників голови.
4.3. За результатами засідання голова Організаційної комісії
Держзв'язку надає пропозиції директору Держзв'язку для прийняття
відповідних рішень.
4.4. Організаційне забезпечення діяльності Організаційної
комісії Держзв'язку (скликання засідань, оформлення планів роботи,
протоколів, контроль за термінами виконання планів та заходів
тощо) здійснює її секретар.
Начальник КРВ Л.Корнієнкова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держзв'язку

14.02.2008 N 16

ПЛАН ДІЙ

Державного департаменту з питань зв'язку

та інформатизації з питань запобігання

корупційним проявам на 2008 рік

------------------------------------------------------------------ N | Зміст | Виконавці | Термін | Прим. | з/п| | | виконання | | ---+-----------------------+-------------+------------+---------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ---+-----------------------+-------------+------------+---------| 1. |Розглядати на |керівники |відповідно | | |засіданнях колегії |структурних |до плану | | |Держзв'язку питання |підрозділів |роботи | | |щодо виконання вимог |Держзв'язку, |колегії | | |законодавства України |керівники |Держзв'язку | | |про державну службу, |підприємств, | | | |боротьбу з корупцією, а|установ, | | | |також |організацій | | | |нормативно-правових | | | | |актів антикорупційного | | | | |спрямування. | | | | ---+-----------------------+-------------+------------+---------| 2. |Організувати проведення|КРВ |щоквартально| | |засідань Організаційної| | | | |комісії з питань | | | | |запобігання корупційним| | | | |проявам в Держзв'язку. | | | | ---+-----------------------+-------------+------------+---------| 3. |Забезпечити |УПП, |у разі | | |обов'язковий розгляд в |керівники |надходження | | |установленому порядку |структурних |матеріалів | | |постанов судів у |підрозділів | | | |справах про корупційні |Держзв'язку | | | |діяння та вжиття | | | | |відповідних заходів | | | | |згідно зі статтею 30 | | | | |Закону України "Про | | | | |державну службу" | | | | |( 3723-12 ) до | | | | |державних службовців, | | | | |які здійснили | | | | |правопорушення, | | | | |пов'язані з корупцією. | | | | ---+-----------------------+-------------+------------+---------| 4. |Давати оцінку діям |ЮрУ, УПП, |постійно | | |посадових осіб |КРВ, | | | |Держзв'язку, де |керівники | | | |виявляються порушення, |структурних | | | |які не забезпечили |підрозділів | | | |повне, чітке та |Держзв'язку | | | |своєчасне виконання | | | | |вимог Законів України | | | | |"Про державну службу" | | | | |( 3723-12 ), "Про | | | | |боротьбу з корупцією" | | | | |( 356/95-ВР ) та інших | | | | |нормативно-правових | | | | |актів з питань | | | | |державної служби та | | | | |запобігання проявам | | | | |корупції. | | | | ---+-----------------------+-------------+------------+---------| 5. |Визначити в структурних|керівники |лютий | | |підрозділах Держзв'язку|структурних | | | |відповідальних за |підрозділів | | | |координацію, |Держзв'язку | | | |організацію та | | | | |виконання роботи з | | | | |питань запобігання | | | | |корупційним проявам | | | | |(стандарт ДСТУ ISO | | | | |9001-2001 в органах | | | | |виконавчої влади, | | | | |спільний наказ | | | | |Держспоживстандарту | | | | |України та | | | | |Головдержслужби України| | | | |від 31.07.2006 | | | | |N 273/221) | | | | |( v0273351-06 ). | | | | ---+-----------------------+-------------+------------+---------| 6. |Забезпечити прийняття |УПП |постійно | | |на державну службу в | | | | |Держзв'язку у | | | | |відповідності до вимог | | | | |статей 12, 15, 16 | | | | |Закону України "Про | | | | |державну службу" | | | | |( 3723-12 ). | | | | ---+-----------------------+-------------+------------+---------| 7. |Забезпечити проведення |УПП |II квартал | | |декларування доходів | | | | |державних службовців | | | | |Держзв'язку згідно з | | | | |вимогами ст. 13 Закону | | | | |України "Про державну | | | | |службу" ( 3723-12 ) та | | | | |ст. 6 Закону України | | | | |"Про боротьбу з | | | | |корупцією" | | | | |( 356/95-ВР ). | | | | ---+-----------------------+-------------+------------+---------| 8. |Здійснювати підвищення |УПП, ВБО, КРВ|протягом | | |кваліфікації державних | |року | | |службовців Держзв'язку | | | | |(в межах бюджетного | | | | |фінансування). | | | | ---+-----------------------+-------------+------------+---------| 9. |Проводити профілактичну|керівники ВНЗ|постійно | | |роботу у формі бесід, | | | | |лекцій серед учнівської| | | | |молоді для формування | | | | |свідомості щодо | | | | |негативного відношення | | | | |до проявів корупційних | | | | |діянь. | | | | ---+-----------------------+-------------+------------+---------| 10.|Вживати необхідні |КРВ |постійно | | |заходи щодо взаємодії з| | | | |правоохоронними | | | | |органами в частині | | | | |запобігання проявам | | | | |корупції в Держзв'язку.| | | | ---+-----------------------+-------------+------------+---------| 11.|Забезпечити |радник |двічі на рік| | |інформаційне наповнення|директора | | | |рубрики "Запобігання |Держзв'язку | | | |проявам корупції" |Поліщук І.Ю. | | | |офіційного веб-сайту | | | | |Держзв'язку. | | | | ---+-----------------------+-------------+------------+---------| 12.|Для безпосереднього |УПП, КРВ, ЮрУ|лютий | | |спілкування громадян з | | | | |керівниками Держзв'язку| | | | |з питань корупційних | | | | |проявів в галузі | | | | |визначити відповідальну| | | | |особу та контактний | | | | |телефон "гарячої | | | | |лінії". | | | | ---+-----------------------+-------------+------------+---------| 13.|Забезпечити безумовне |члени |постійно | | |виконання вимог Закону |Тендерного | | | |України "Про закупівлю |комітету | | | |товарів, робіт, послуг |Держзв'язку, | | | |за державні кошти" |керівники | | | |( 1490-14 ) та |підприємств, | | | |відповідних рішень |установ, | | | |Уряду у разі придбання |організацій, | | | |товарів, виконаних |що | | | |робіт і послуг за |підпорядкову-| | | |державні кошти. |ються | | | | |Держзв'язку | | | ---+-----------------------+-------------+------------+---------| 14.|Проводити |керівники |постійно | | |наради-семінари, лекції|структурних | | | |з питань запобігання |підрозділів | | | |корупційним проявам |Держзв'язку, | | | |серед державних |керівники | | | |службовців Держзв'язку.|підприємств, | | | | |установ, | | | | |організацій, | | | | |що | | | | |підпорядкову-| | | | |ються | | | | |Держзв'язку | | | -----------------------------------------------------------------
Начальник Відділу
контрольно-ревізійної
роботи та фінансових
розслідувань Л.Корнієнкова

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: