open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ

НА ВИРОБНИЦТВІ ТА ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
13.04.2010 N 16

Про затвердження звіту про виконання

Програми робіт Фонду соціального страхування

від нещасних випадків на виробництві та професійних

захворювань України на 2009 рік

Відповідно до пункту сьомого частини сьомої статті 17
Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного
захворювання, які спричинили втрату працездатності" ( 1105-14 ),
підпункту восьмого "е" пункту 12 Статуту Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України (далі - Фонд), затвердженого постановою
правління Фонду від 18.04.2000 р. N 4 ( v0004583-00 )
(зі змінами), правління Фонду П О С Т А Н О В Л Я Є:
Затвердити звіт про виконання Програми робіт Фонду
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та
професійних захворювань України на 2009 рік, затвердженої
постановою правління Фонду від 26.02.2009 р. N 14 ( v0014583-09 )
(додається).
Голова правління Г.Ольховець

Додаток 1

до постанови правління

Фонду "Про затвердження

звіту про виконання Програми

робіт Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України на 2009 рік"

13.04.2010 N 16

ЗВІТ

про виконання Програми робіт

Фонду соціального страхування від нещасних

випадків на виробництві та професійних

захворювань України на 2009 рік

( v0014583-09 )

------------------------------------------------------------------------------------- N | Зміст заходів | Термін | Виконавці | Стан виконання | з/п | | виконання | | | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | -----------------------------------------------------------------------------------| 1. Профілактика нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань | -----------------------------------------------------------------------------------| 1. |Підготувати проекти постанов правління Фонду: | ----+------------------------------------------------------------------------------| 1.1 |- про затвердження | I квартал |Виконавча дирекція|Виконано частково. | |заходів з профілактики | |Фонду, постійні |Проект постанови | |нещасних випадків на | |комісії: |правління Фонду "Про | |виробництві та | |з питань програми |затвердження заходів | |професійних захворювань | |робіт Фонду, |з профілактики | |на 2009 рік | |профілактики |нещасних випадків на | | | |нещасних випадків |виробництві та | | | |на виробництві та |професійних | | | |професійних |захворювань на | | | |захворювань; |2009 рік" року | | | |з питань членства,|підготовлено та | | | |страхових тарифів |розглянуто постійними| | | |та бюджету Фонду |комісіями правління | | | | |Фонду | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 1.2 |- про затвердження |II квартал |Виконавча дирекція|Виконано частково. | |Положення про службу | |Фонду; постійні |Проект постанови | |страхових експертів з | |комісії: |правління Фонду "Про | |охорони праці виконавчої | |з питань програми |затвердження | |дирекції Фонду | |робіт Фонду, |Положення про службу | |соціального страхування | |профілактики |страхових експертів з| |від нещасних випадків на | |нещасних випадків |охорони праці | |виробництві та | |на виробництві та |виконавчої дирекції | |професійних захворювань | |професійних |Фонду соціального | |України | |захворювань; |страхування від | | | |з питань вирішення|нещасних випадків на | | | |спорів та |виробництві та | | | |правового |професійних | | | |забезпечення |захворювань України" | | | |соціального |підготовлено та | | | |страхування від |розглянуто постійними| | | |нещасних випадків |комісіями правління | | | |на виробництві та |Фонду | | | |професійних | | | | |захворювань | | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 1.3 |- про затвердження |II квартал |Виконавча дирекція|Виконано частково. | |Положення про | |Фонду, постійні |Проект постанови | |профілактику нещасних | |комісії: |правління Фонду "Про | |випадків на виробництві | |з питань програми |затвердження | |та професійних | |робіт Фонду, |Положення про | |захворювань, яка | |профілактики |профілактику нещасних| |проводиться страховими | |нещасних випадків |випадків на | |експертами з охорони | |на виробництві та |виробництві та | |праці виконавчої дирекції| |професійних |професійних | |Фонду соціального | |захворювань; |захворювань, яка | |страхування від нещасних | |з питань вирішення|проводиться | |випадків на виробництві | |спорів та |страховими експертами| |та професійних | |правового |з охорони праці Фонду| |захворювань України | |забезпечення |соціального | | | |соціального |страхування від | | | |страхування від |нещасних випадків на | | | |нещасних випадків |виробництві та | | | |на виробництві та |професійних | | | |професійних |захворювань України" | | | |захворювань |підготовлено та | | | | |розглянуто постійними| | | | |комісіями правління | | | | |Фонду | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 1.4 |- про затвердження |III квартал|Виконавча дирекція|Виконано частково. | |Положення про навчання та| |Фонду, постійні |Проект постанови | |підвищення кваліфікації | |комісії: |правління Фонду "Про | |страхових експертів з | |з питань програми |затвердження | |охорони праці виконавчої | |робіт Фонду, |Положення про | |дирекції Фонду | |профілактики |навчання та | |соціального страхування | |нещасних випадків |підвищення | |від нещасних випадків на | |на виробництві та |кваліфікації | |виробництві та | |професійних |страхових експертів з| |професійних захворювань | |захворювань; |охорони праці | |України | |з питань вирішення|виконавчої дирекції | | | |спорів та |Фонду соціального | | | |правового |страхування від | | | |забезпечення |нещасних випадків на | | | |соціального |виробництві та | | | |страхування від |професійних | | | |нещасних випадків |захворювань України" | | | |на виробництві та |підготовлено для | | | |професійних |розгляду на черговому| | | |захворювань |засіданні правління | | | | |Фонду | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 1.5 |- про затвердження |III квартал|Виконавча дирекція|Виконано частково. | |Положення про реєстр | |Фонду, постійні |Проект постанови | |нещасних випадків на | |комісії: |правління Фонду "Про | |виробництві | |з питань програми |затвердження | | | |робіт Фонду, |Положення про реєстр | | | |профілактики |нещасних випадків на | | | |нещасних випадків |виробництві" | | | |на виробництві та |підготовлено для | | | |професійних |розгляду на черговому| | | |захворювань; |засіданні правління | | | |з питань вирішення|Фонду | | | |спорів та | | | | |правового | | | | |забезпечення | | | | |соціального | | | | |страхування від | | | | |нещасних випадків | | | | |на виробництві та | | | | |професійних | | | | |захворювань | | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 1.6 |- про затвердження |III квартал|Виконавча дирекція|Виконано частково. | |Положення про реєстр | |Фонду, постійні |Проект постанови | |хронічних професійних | |комісії: |правління Фонду "Про | |захворювань та отруєнь | |з питань програми |затвердження | |працівників | |робіт Фонду, |Положення про реєстр | | | |профілактики |хронічних професійних| | | |нещасних випадків |захворювань та | | | |на виробництві та |отруєнь працівників" | | | |професійних |підготовлено для | | | |захворювань; |розгляду на черговому| | | |з питань вирішення|засіданні правління | | | |спорів та |Фонду | | | |правового | | | | |забезпечення | | | | |соціального | | | | |страхування від | | | | |нещасних випадків | | | | |на виробництві та | | | | |професійних | | | | |захворювань | | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 1.7 |- про затвердження |IV квартал |Виконавча дирекція|Виконано частково. | |заходів з профілактики | |Фонду, постійні |Проект постанови | |нещасних випадків на | |комісії: |правління Фонду "Про | |виробництві та | |з питань програми |затвердження заходів | |професійних захворювань | |робіт Фонду, |з профілактики | |на 2010 рік | |профілактики |нещасних випадків на | | | |нещасних випадків |виробництві та | | | |на виробництві та |професійних | | | |професійних |захворювань на | | | |захворювань; |2010 рік" | | | |з питань членства,|підготовлено для | | | |страхових тарифів |розгляду на черговому| | | |та бюджету Фонду |засіданні правління | | | | |Фонду | -----------------------------------------------------------------------------------| 2. Розвиток сфери соціальних послуг і страхових виплат потерпілим на виробництві | -----------------------------------------------------------------------------------| 2.1 Надання медико-соціальних послуг потерпілим на виробництві | -----------------------------------------------------------------------------------| 2. |Підготувати проекти постанов правління Фонду: | ----+------------------------------------------------------------------------------| 2.1 |- про затвердження | I - II |Виконавча дирекція|Виконано частково. | |Положення про порядок | квартал |Фонду, постійні |Проект постанови | |надання потерпілим | |комісії: з питань |правління Фонду "Про | |внаслідок нещасного | |страхових виплат, |затвердження | |випадку на виробництві та| |соціальних послуг |Положення про порядок| |професійного захворювання| |потерпілим та їх |надання потерпілим | |разової грошової | |реабілітації; з |внаслідок нещасного | |допомоги | |питань членства, |випадку на | | | |страхових тарифів |виробництві та | | | |та бюджету Фонду |професійного | | | | |захворювання разової | | | | |грошової допомоги" | | | | |підготовлено для | | | | |розгляду на черговому| | | | |засіданні правління | | | | |Фонду | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 2.2 |- про затвердження | III - IV |Виконавча дирекція|Виконано частково. | |Положення про порядок | квартал |Фонду, постійна |Проект постанови | |забезпечення потерпілих | |комісія з питань |правління Фонду "Про | |внаслідок нещасного | |страхових виплат, |затвердження | |випадку на виробництві та| |соціальних послуг |Положення про | |професійного захворювання| |потерпілим та їх |організацію, | |спеціальним медичним, | |реабілітації |забезпечення та | |постійним стороннім | | |фінансування | |доглядом, побутовим | | |необхідних видів | |обслуговуванням та | | |догляду за | |додатковим харчуванням | | |потерпілими внаслідок| | | | |нещасного випадку на | | | | |виробництві та | | | | |професійного | | | | |захворювання" | | | | |підготовлено для | | | | |розгляду на черговому| | | | |засіданні правління | | | | |Фонду | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 2.3 |- про затвердження | III - IV |Виконавча дирекція|Виконано частково. | |Положення про професійну | квартал |Фонду, постійна |Проект постанови | |реабілітацію потерпілих | |комісія з питань |правління Фонду "Про | |внаслідок нещасного | |страхових виплат, |затвердження | |випадку на виробництві та| |соціальних послуг |Положення про | |професійного | |потерпілим та їх |професійну | |захворювання | |реабілітації |реабілітацію | | | | |потерпілих внаслідок | | | | |нещасного випадку на | | | | |виробництві та | | | | |професійного | | | | |захворювання" | | | | |підготовлено для | | | | |розгляду на черговому| | | | |засіданні правління | | | | |Фонду | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 2.4 |- про затвердження | Протягом |Виконавча дирекція|Виконано частково. | |Концепції поетапного | року |Фонду, постійна |Проект постанови | |розвитку власної | |комісія з питань |правління Фонду "Про | |лікувально-профілактичної| |страхових виплат, |затвердження | |(санаторно-курортної) | |соціальних послуг |Концепції поетапного | |бази Фонду | |потерпілим та їх |розвитку власної | | | |реабілітації |лікувально- | | | | |профілактичної | | | | |(санаторно-курортної)| | | | |бази Фонду" | | | | |розглянуто постійною | | | | |комісією правління | | | | |Фонду з питань | | | | |членства, страхових | | | | |тарифів і бюджету | | | | |Фонду та направлено | | | | |на доопрацювання | -----------------------------------------------------------------------------------| 2.2 Удосконалення страхових виплат потерпілим на виробництві | -----------------------------------------------------------------------------------| 3. |Підготувати проекти постанови правління Фонду: | ----+------------------------------------------------------------------------------| 3.1 |- про внесення змін до | I квартал |Виконавча дирекція|Виконано. | |Порядку призначення, | |Фонду, постійні |Прийнято постанову | |перерахування та | |комісії: з питань |правління Фонду | |проведення страхових | |страхових виплат, |від 26.02.2009 року | |виплат, затвердженого | |соціальних послуг |N 2 ( z0264-09 ) | |постановою правління | |потерпілим та їх | | |Фонду соціального | |реабілітації; з | | |страхування від нещасних | |питань вирішення | | |випадків на виробництві | |спорів та | | |та професійних | |правового | | |захворювань України | |забезпечення; з | | |від 27.04.2007 р. N 24 | |питань членства, | | |( z0715-07 ), | |страхових тарифів | | |зареєстрованого у | |і бюджету Фонду | | |Міністерстві юстиції | | | | |України 21.06.2007 р. | | | | |N 715/13982 | | | | -----------------------------------------------------------------------------------| 3. Забезпечення надходження коштів | -----------------------------------------------------------------------------------| 3.1 Тарифна політика | -----------------------------------------------------------------------------------| 4. |Провести актуарні | Січень |Виконавча дирекція|Виконано. | |розрахунки страхових | |Фонду |Розраховано прогнозну| |внесків роботодавців за | | |суму страхових | |галузями економіки | | |внесків роботодавців | |(видами економічної | | |до Фонду у 2009 році | |діяльності) відповідно до| | |відповідно до | |змін макроекономічної | | |постанови Кабінету | |ситуації в економіці | | |Міністрів України | |країни та встановлених | | |від 10.09.2008 року | |законодавством страхових | | |N 799 ( 799-2008-п ) | |тарифів на 2009 рік, | | |"Про схвалення | |залежно від класу | | |основних прогнозних | |професійного ризику | | |макропоказників | |виробництва. Розробити | | |економічного і | |пропозиції до проекту | | |соціального розвитку | |доходної частини бюджету | | |України на 2009 рік" | |Фонду у 2009 році за | | |(із змінами, | |статтею "страхові внески | | |внесеними згідно з | |роботодавців" | | |постановою Кабінету | | | | |Міністрів України від| | | | |17.12.2008 р. N 1105)| | | | |( 1105-2008-п ) | | | | |та у зв'язку зі | | | | |зменшенням на 0,1% | | | | |страхового тарифу | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 5. |Підготувати пропозиції |До 15 липня|Виконавча дирекція|Виконано. | |щодо галузевих страхових | |Фонду, постійні |Видано наказ | |тарифів на | |комісії: з питань |виконавчої дирекції | |загальнообов'язкове | |вирішення спорів |Фонду від 29.01.2009 | |державне соціальне | |та правового |року N 44 "Про | |страхування від нещасного| |забезпечення; з |затвердження плану | |випадку на виробництві на| |питань програми |щодо розроблення | |2010 рік. Після схвалення| |робіт Фонду, |проекту Закону | |правлінням Фонду | |профілактики |України "Про страхові| |пропозицій підготувати | |нещасних випадків |тарифи на | |проект Закону України | |на виробництві та |загальнообов'язкове | |"Про внесення змін до | |професійних |державне страхування | |Закону України "Про | |захворювань; з |від нещасного випадку| |страхові тарифи на | |питань членства, |на виробництві та | |загальнообов'язкове | |страхових тарифів |професійного | |державне соціальне | |і бюджету Фонду |захворювання, які | |страхування від нещасного| | |спричинили втрату | |випадку на виробництві та| | |працездатності" | |професійного | | |на 2010 рік". | |захворювання, які | | |Підготовлено | |спричинили втрату | | |пропозиції до | |працездатності" | | |законопроекту "Про | | | | |страхові тарифи на | | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування від | | | | |нещасного випадку на | | | | |виробництві та | | | | |професійного | | | | |захворювання | | | | |на 2010 рік". | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 6. |Забезпечити супровід | До |Виконавча дирекція|Виконується. | |проекту постанови | прийняття |Фонду |Листом виконавчої | |Кабінету Міністрів | рішення | |дирекції Фонду від | |України "Про внесення | Кабінетом | |06.11.2009 р. N 1101-| |змін до Порядку | Міністрів | |10-1 Міністерству | |визначення страхових | України | |праці та соціальної | |тарифів для підприємств, | | |політики України | |установ та організацій | | |направлено на розгляд| |на загальнообов'язкове | | |та погодження проект | |державне соціальне | | |постанови Кабінету | |страхування від нещасного| | |Міністрів України | |випадку на виробництві та| | |"Про внесення змін до| |професійного | | |постанови Кабінету | |захворювання" | | |Міністрів України від| | | | |13 вересня 2000 року | | | | |N 1423" з | | | | |відповідними | | | | |обґрунтуваннями. | | | | |Доопрацьований та | | | | |узгоджений проект | | | | |постанови Кабінету | | | | |Міністрів України | | | | |"Про внесення змін до| | | | |постанови Кабінету | | | | |Міністрів України від| | | | |13 вересня 2000 року | | | | |N 1423" було | | | | |надіслано | | | | |Міністерством праці | | | | |та соціальної | | | | |політики України | | | | |листом від | | | | |01.12.2009 р. | | | | |N 1383/0/14-09/18 | | | | |державній стороні та | | | | |соціальним партнерам | | | | |для розгляду та | | | | |погодження. | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 7. |Забезпечити розвиток та | Протягом |Виконавча дирекція|Виконано. | |підтримку в актуальному | року |Фонду |Проведено | |стані інформаційної | | |модернізацію | |(доказової) бази звітних | | |ПК "Тариф": | |та персоніфікованих даних| | |- системи аналітичної| |про страхову діяльність | | |обробки даних у | |Фонду (на базі ПК | | |зв'язку зі змінами | |"Тариф") в умовах | | |складу пільгових | |впровадження інтегрованої| | |галузей у рамках | |інформаційно-аналітичної | | |підготовки пропозицій| |системи Фонду | | |щодо змін до Закону | | | | |про страхові тарифи; | | | | |- алгоритму | | | | |прогнозування | | | | |надходження страхових| | | | |внесків на наступний | | | | |рік в ФПМ "Прогноз | | | | |страхових внесків"; | | | | |- розроблено | | | | |функціонально- | | | | |програмний Модуль | | | | |"Професійні ризики", | | | | |який застосовується | | | | |з метою оцінки | | | | |професійних ризиків | | | | |за методикою | | | | |Національного | | | | |інституту охорони | | | | |праці та для | | | | |формування угрупувань| | | | |з метою подальшого | | | | |використання їх у | | | | |прийнятті рішення | | | | |щодо розрахунку | | | | |страхових тарифів | -----------------------------------------------------------------------------------| 3.2 Робота із страхувальниками | -----------------------------------------------------------------------------------| 8. |Забезпечити формування та|Щоквар- |Виконавча дирекція|Виконано. | |ведення зведеного Реєстру|тально |Фонду |Сформовано | |платників страхових | | |щоквартальний Реєстр | |внесків з показниками | | |платників страхових | |розрахункових відомостей | | |внесків до Фонду | |про нарахування і | | |відповідно до наказів| |перерахування страхових | | |виконавчої дирекції | |внесків та витрачання | | |Фонду від | |коштів Фонду та | | |27.04.2004 р. N 308 | |відомостей розподілу | | |"Щодо створення | |чисельності працівників, | | |Реєстру | |річного фактичного | | |страхувальників в | |обсягу реалізованої | | |центральному апараті | |продукції (робіт, послуг)| | |виконавчої дирекції | |за видами економічної | | |Фонду" та від | |діяльності | | |19.03.2008 р. N 192 | | | | |"Щодо актуалізації | | | | |Реєстру платників | | | | |страхових внесків | | | | |Фонду" | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 9. |Підготувати проект |II півріччя|Виконавча дирекція|Виконано. | |постанови правління Фонду| |Фонду, постійна |Підготовлено проект | |про внесення змін до | |комісія з питань |постанови "Про | |Інструкції про порядок | |членства, |внесення змін до | |перерахування, обліку та | |страхових тарифів |Інструкції про | |витрачання страхових | |та бюджету Фонду |порядок | |коштів Фонду соціального | | |перерахування, обліку| |страхування від нещасних | | |та витрачання | |випадків на виробництві | | |страхових коштів | |та професійних | | |Фонду соціального | |захворювань України, | | |страхування від | |затвердженої постановою | | |нещасних випадків на | |правління Фонду від | | |виробництві та | |12.07.2007 р. N 36 та | | |професійних | |зареєстровані у | | |захворювань України",| |Міністерстві юстиції | | |затвердженої | |України 01.08.2007 р. за | | |постановою правління | |N 867/14134 | | |Фонду від | | | | |12.07.2007 р. N 36" | | | | |( z0867-07 ). | | | | |Проект постанови | | | | |погоджено з | | | | |відповідними | | | | |зацікавленими | | | | |органами (Державним | | | | |комітетом України з | | | | |питань регуляторної | | | | |політики та | | | | |підприємництва, | | | | |Державним комітетом | | | | |України з промислової| | | | |безпеки, охорони | | | | |праці та гірничого | | | | |нагляду, Головним | | | | |контрольно-ревізійним| | | | |управлінням України, | | | | |Міністерством | | | | |фінансів України, | | | | |Національним банком | | | | |України, Спілкою | | | | |малих, середніх і | | | | |приватизованих | | | | |підприємств України, | | | | |Спілкою орендарів і | | | | |підприємців України) | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 10.|Забезпечити супровід | Протягом |Виконавча дирекція|Виконано. | |законопроектів щодо | року |Фонду |Здійснено належний | |внесення змін до Закону | | |супровід | |України "Про | | |законопроектів щодо | |загальнообов'язкове | | |внесення змін до | |державне соціальне | | |Закону України "Про | |страхування від нещасного| | |загальнообов'язкове | |випадку на виробництві та| | |державне соціальне | |професійного | | |страхування від | |захворювання, які | | |нещасного випадку на | |спричинили втрату | | |виробництві та | |працездатності" | | |професійного | |( 1105-14 ) в частині | | |захворювання, які | |обліку страхувальників | | |спричинили втрату | |та надходження доходів | | |працездатності" | | | | |( 1105-14 ) | | | | |в частині обліку | | | | |страхувальників та | | | | |надходження доходів | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 11.|Удосконалити програмні | Протягом |Виконавча дирекція|Виконано. | |засоби корпоративної | року |Фонду |Внесено відповідні | |інформаційно-аналітичної | | |зміни для | |системи обліку | | |вдосконалення | |страхувальників та | | |програмного засобу | |надходження доходів (КІАС| | |корпоративної | |ОСВ) з метою мінімізації | | |інформаційно- | |трудовитрат та часу | | |аналітичної системи | |працівників Фонду | | |обліку | | | | |страхувальників та | | | | |надходження доходів | | | | |(КІАС ОСВ), а саме | | | | |удосконалено програму| | | | |по адміністративним | | | | |правопорушенням в | | | | |частині ведення | | | | |реєстру порушників | | | | |законодавства про | | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування від | | | | |нещасного випадку на | | | | |виробництві та | | | | |контролю виконання | | | | |постанов про | | | | |накладення | | | | |адміністративного | | | | |стягнення. | | | | |Крім того, | | | | |удосконалено програму| | | | |АРМ "Перевірки | | | | |страхувальників" в | | | | |частині внесення змін| | | | |до акту перевірки | | | | |повноти нарахування | | | | |та сплати страхових | | | | |внесків на | | | | |загальнообов'язкове | | | | |державне соціальне | | | | |страхування від | | | | |нещасного випадку на | | | | |виробництві та | | | | |професійного | | | | |захворювання, які | | | | |спричинили втрату | | | | |працездатності, інших| | | | |платежів і цільового | | | | |використання коштів | | | | |страхування від | | | | |нещасного випадку | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 12.|Проводити інформаційно- | Протягом |Виконавча дирекція|Виконано. | |роз'яснювальну роботу | року |Фонду та її робочі|Протягом 2009 року | |серед роботодавців щодо | |органи |здійснювалася | |їх прав та обов'язків | | |інформаційно- | | | | |роз'яснювальна робота| | | | |серед страхувальників| | | | |щодо відповідальності| | | | |за несвоєчасну сплату| | | | |страхових внесків до | | | | |Фонду. | | | | |У 2009 році здійснено| | | | |більше ніж 4 тисячі | | | | |заходів по проведенню| | | | |роз'яснювальної | | | | |роботи серед | | | | |населення через | | | | |засоби масової | | | | |інформації (проведено| | | | |семінари-навчання, | | | | |виступи на радіо, | | | | |публікації статей в | | | | |періодичних виданнях,| | | | |тощо) | -----------------------------------------------------------------------------------| 4. Удосконалення управління Фондом | -----------------------------------------------------------------------------------| 4.1 Кадрова політика Фонду | -----------------------------------------------------------------------------------| 13.|Розробити механізм | Протягом |Виконавча дирекція|Не виконано. | |створення та впровадження| року |Фонду, постійна |У зв'язку із | |єдиної комп'ютерної | |комісія з питань |відсутністю | |системи "Кадри" у | |кадрової політики |фінансування | |виконавчій дирекції Фонду| |та наукового | | |та її робочих органах | |забезпечення | | -----------------------------------------------------------------------------------| 4.2 Управління фінансами і ресурсами | -----------------------------------------------------------------------------------| 14.|Підготувати проекти постанов правління Фонду: | ----+------------------------------------------------------------------------------| 14.1|- про затвердження звіту | Лютий |Виконавча дирекція|Виконано. | |про виконання бюджету | |Фонду, постійна |Прийнято постанову | |Фонду за 2008 рік; | |комісія з питань |правління Фонду від | | | |членства, |26.02.2009 року N 1 | | | |страхових тарифів |( v0001583-09 ) | | | |та бюджету Фонду | | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 14.2|- про затвердження | Липень |Виконавча дирекція|Виконано частково. | |основних параметрів | |Фонду, постійна |Проект постанови | |бюджетної програми Фонду | |комісія з питань |правління Фонду "Про | |на 2010 рік | |членства, |затвердження основних| | | |страхових тарифів |параметрів бюджетної | | | |та бюджету Фонду |програми Фонду | | | | |на 2010 рік" | | | | |підготовлено для | | | | |розгляду на черговому| | | | |засіданні правління | | | | |Фонду | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 14.3|- про затвердження | Грудень |Виконавча дирекція|Виконано частково. | |бюджету Фонду на 2010 рік| |Фонду, постійна |Проект постанови | | | |комісія правління |правління Фонду "Про | | | |Фонду з питань |затвердження бюджету | | | |членства, |Фонду на 2010 рік" | | | |страхових тарифів |підготовлено для | | | |та бюджету Фонду |розгляду на черговому| | | | |засіданні правління | | | | |Фонду | -----------------------------------------------------------------------------------| 4.3 Розвиток інформатизації Фонду | -----------------------------------------------------------------------------------| 15.|Забезпечити супроводження| Протягом |Виконавча дирекція|Виконано. | |та актуалізацію баз даних| року |Фонду та її робочі|Забезпечено постійне | |інформаційно-аналітичної | |органи |супроводження та | |системи Фонду | | |розвиток програмних | | | | |комплексів | | | | |інформаційно- | | | | |аналітичної системи | | | | |Фонду (Реєстру | | | | |потерпілих, КІАС ОСВ,| | | | |ПК "ТАРИФ", ПК | | | | |"Парус") | -----------------------------------------------------------------------------------| 4.4 Контрольно-ревізійна робота Фонду | -----------------------------------------------------------------------------------| 16.|Розробити та запровадити | Протягом |Виконавча дирекція|Виконано. | |нові форми внутрішнього | року |Фонду |Нові форми | |контролю щодо | | |внутрішнього контролю| |ефективності здійснення | | |розроблено та | |процесу управління | | |запроваджено (Лист | |ресурсами, збереження | | |виконавчої дирекції | |коштів Фонду, наповнення | | |Фонду від | |бюджету Фонду, зміцнення | | |24.03.2009 р. | |фінансової дисципліни та | | |N 361-16-1 "Про | |ін. | | |зміни, внесені до | | | | |звіту про контрольно-| | | | |ревізійну роботу" | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 17.|Запровадити тематичні | Протягом |Виконавча дирекція|Виконано. | |перевірки та забезпечити | року |Фонду |Запроваджено | |проведення фінансових | | |тематичні перевірки | |перевірок управлінь | | |управлінь виконавчої | |виконавчої дирекції Фонду| | |дирекції Фонду | |в АР Крим, областях, | | |у 2009 році (наказ | |містах Києві та | | |виконавчої дирекції | |Севастополі | | |Фонду від | | | | |15.04.2009 р. N 192).| | | | |Проведено тематичні | | | | |фінансові перевірки | | | | |управлінь виконавчої | | | | |дирекції Фонду у | | | | |Херсонській, | | | | |Луганській та | | | | |Полтавській областях | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 18.|Розробити порядок | Протягом |Виконавча дирекція|Виконано. | |проведення перевірок | року |Фонду та її робочі|Розроблено та | |цільового використання | |органи |затверджено наказом | |коштів Фонду соціального | | |виконавчої дирекції | |страхування від нещасних | | |Фонду від | |випадків на виробництві | | |09.12.2009 р. N 748 | |та професійних | | |"Методичні | |захворювань України на | | |рекомендації з | |здійснення заходів з | | |оформлення у | |виконання статутних | | |виконавчій дирекції | |завдань та на утримання | | |Фонду соціального | |виконавчої дирекції Фонду| | |страхування від | |і її робочих органів | | |нещасних випадків на | | | | |виробництві та | | | | |професійних | | | | |захворювань України | | | | |та її робочих органах| | | | |результатів перевірок| | | | |щодо дотримання вимог| | | | |законодавства у | | | | |процесі надходження | | | | |та використання | | | | |коштів Фонду" | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 19.|Запровадити семінари для | Протягом |Виконавча дирекція|Виконано. | |працівників відділів | року |Фонду та її робочі|Проведено курси | |контрольно-ревізійної | |органи |підвищення | |роботи управлінь | | |кваліфікації | |виконавчої дирекції Фонду| | |працівників, | |в АР Крим, областях, | | |відповідальних за | |містах Києві та | | |контрольно-ревізійну | |Севастополі | | |роботу в обласних | | | | |управліннях Фонду | | | | |(наказ виконавчої | | | | |дирекції Фонду від | | | | |19.11.2009 р. | | | | |N 1273-16-2) | | | | |та семінар-нараду з | | | | |працівниками, | | | | |відповідальними за | | | | |контрольно-ревізійну | | | | |роботу обласних | | | | |управлінь виконавчої | | | | |дирекції Фонду | -----------------------------------------------------------------------------------| 4.5 Інформаційна політика Фонду | -----------------------------------------------------------------------------------| 20.|Забезпечити реалізації | Протягом |Виконавча дирекція|Виконано. | |інформаційно- | року |Фонду |Проведено тендерну | |роз'яснювальної програми | | |процедуру та | |Фонду на 2009 рік | | |здійснено заходи з | | | | |реалізації | | | | |інформаційно- | | | | |роз'яснювальної | | | | |програми Фонду | | | | |на 2009 рік | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 21.|Видати збірники, буклети,| Протягом |Виконавча дирекція|Виконано. | |плакати, іншу | року |Фонду |Видано збірник | |інформаційно- | | |нормативно-правових | |роз'яснювальну друковану | | |актів та документів, | |продукцію Фонду | | |які регламентують | | | | |діяльність Фонду; | | | | |збірник постанов | | | | |правління Фонду за | | | | |2008 рік; буклет щодо| | | | |підсумків діяльності | | | | |Фонду за 2008 рік | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 22.|Виготовити | Протягом |Виконавча дирекція|Не виконано. | |пропагандистську | року |Фонду |У зв'язку з | |відеопродукцію за | | |відсутністю | |основними статутними | | |фінансування | |напрямами діяльності | | | | |Фонду | | | | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 23.|Здійснювати інформаційне | Протягом |Виконавча дирекція|Виконано. | |наповнення веб-сайта | року |Фонду та її робочі|Здійснюється постійне| |Фонду та готувати | |органи |інформаційне | |інформаційні матеріали | | |наповнення веб-сайта | |щодо діяльності Фонду для| | |Фонду. Підготовлено | |розміщення їх у | | |та розміщено | |друкованих на електронних| | |інформаційні | |засобах масової | | |матеріали щодо | |інформації з метою | | |діяльності Фонду в | |створення позитивного | | |газетах "Голос | |іміджу Фонду | | |України", "Урядовий | | | | |кур'єр", "Праця і | | | | |зарплата", в журналах| | | | |"Людина і праця", | | | | |"Пенсія", "Соціальна | | | | |політика", | | | | |"Соціальний захист", | | | | |"Охорона праці" та в | | | | |регіональних | | | | |друкованих засобах | | | | |масової інформації | ----+-------------------------+-----------+------------------+---------------------| 24.|Забезпечити розміщення | Протягом |Виконавча дирекція|Виконано. | |нормативно-правових актів| року |Фонду |Здійснюється постійне| |Фонду на корпоративному | | |інформаційне | |веб-сайті | | |наповнення веб-сайта | | | | |нормативно-правовими | | | | |актами Фонду | ------------------------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: