open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПО ВОДНОМУ ГОСПОДАРСТВУ
Н А К А З
03.02.2009 N 16

Про затвердження Положення

про Ліцензійну комісію

Державного комітету України

по водному господарству

Відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування", спільного наказу
Держпідприємництва України і Держводгоспу України від 17.04.2001
N 61/68 ( z0377-01 ), зареєстрованого в Мін'юсті 28.04.2001 за
N 377/5568, "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з проектування, будівництва нових і
реконструкції існуючих меліоративних систем", та з метою
забезпечення ліцензування суб'єктів господарської діяльності з
проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих
меліоративних систем Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про ліцензійну комісію Державного
комітету України по водному господарству (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держводгоспу від
25.10.2001 N 227 "Про затвердження Порядку ліцензування
господарської діяльності з проектування, будівництва нових і
реконструкції існуючих меліоративних систем та окремих об'єктів
інженерної інфраструктури".
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Комітету В.Бабенка.
Голова Комітету В.Сташук

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держводгоспу

03.02.2009 N 16

ПОЛОЖЕННЯ

про ліцензійну комісію

Державного комітету України

по водному господарству

I. Загальні положення
1.1. Ліцензійна комісія з ліцензування господарської
діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції
існуючих меліоративних систем (далі - Ліцензійна комісія) утворена
відповідно до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанови Кабінету
Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п ) "Про
затвердження переліку органів ліцензування" та Ліцензійних умов
провадження господарської діяльності з проектування, будівництва
нових і реконструкції існуючих меліоративних систем, затверджених
спільним наказом Держпідприємництва України і Держводгоспу від
17.04.2001 N 61/68 ( z0377-01 ) та зареєстрованих в Мін'юсті
28.04.2001 за N 377/5568, є постійним діючим
консультаційно-дорадчим органом при Держводгоспі.
1.2. Ліцензійна комісія у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами Держводгоспу та цим Положенням, яке
визначає загальний порядок організаційної діяльності Ліцензійної
комісії, а також права, обов'язки та відповідальність її членів.
1.3. Персональний склад Ліцензійної комісії затверджується
наказом Держводгоспу, який формується з числа висококваліфікованих
і досвідчених фахівців апарату комітету та водогосподарських
організацій. До складу Ліцензійної комісії входять: голова Ліцензійної
комісії, заступник голови та члени Ліцензійної комісії.
1.4. Зміни до складу Ліцензійної комісії вносяться за
поданням голови Ліцензійної комісії та затверджуються Головою
Держводгоспу.
II. Функції Ліцензійної комісії
2.1. Ліцензійна комісія: - розглядає документи надані суб'єктом господарювання; - готує висновки з питань видачі ліцензії, переоформлення
ліцензії, видачі дубліката ліцензії, анулювання ліцензії; - готує висновок відмову у видачі ліцензії у разі
невідповідності поданих документів ліцензійним умовам або
неспроможності виконувати роботи згідно з поданим переліком; - розглядає та вносить пропозиції Голові Держводгоспу щодо
поліпшення та вдосконалення процедури ліцензування господарської
діяльності з проектування, будівництва нових і реконструкції
існуючих меліоративних систем.
III. Організація роботи Ліцензійної комісії
3.1. Ліцензійна комісія здійснює свою роботу шляхом
проведення засідань, які веде голова Ліцензійної комісії, а в разі
його відсутності - його заступник.
3.2. Засідання ліцензійної комісії проводяться по мірі
надходження заявок від суб'єктів господарювання, але не частіше,
ніж один раз на місяць.
3.3. Засідання Ліцензійної комісії є правоможним, якщо на
ньому присутні більш як половина її складу.
3.4. Рішення Ліцензійної комісії приймається більшістю
голосів її членів на засіданні. У разі рівного розподілу голосів
членів Ліцензійної комісії голос головуючого на засіданні є
вирішальним.
IV. Права і обов'язки Ліцензійної комісії
4.1. Голова Ліцензійної комісії: - здійснює керівництво Ліцензійною комісією; - підписує протоколи засідань; - несе персональну відповідальність за виконання покладених
на неї функцій; - здійснює інші функції, передбачені цим Положенням.
4.2. Секретар Ліцензійної комісії: - здійснює організаційне забезпечення роботи Ліцензійної
комісії; - готує матеріали засідань; - веде протоколи засідань; - оформляє та підписує протокол засідання; - здійснює контроль за поданими суб'єктами господарювання
заявами та станом їх розгляду Ліцензійною комісією; - перевіряє наявність і правильність оформлення документів
поданих суб'єктами господарювання; - веде журнал обліку заяв і виданих ліцензій; - готує проекти відповідних рішень (наказів), на підставі
отриманих документів з урахуванням рішень Ліцензійної комісії; - формує справи щодо виданих суб'єктам господарської
діяльності ліцензій (ліцензійні справи); - подає відомості до Єдиного ліцензійного реєстру.
4.3. Члени Ліцензійної комісії: - беруть участь у роботі комісії і мають право голосу; - розглядають подані матеріали та вносить пропозиції щодо
питань, визначених у пункті 2.1 цього Положення; - можуть одержувати від структурних підрозділів апарату
комітету та водогосподарських організацій необхідну для прийняття
рішень інформацію; - беруть участь у планових перевірках дотримання Ліцензійних
умов та інформують Ліцензійну комісію про результати таких
перевірок; - несуть відповідальність згідно з чинним законодавством за
порушення, допущені під час розгляду поданих суб'єктами
господарювання заяв на отримання, копії документу, дублікату та
переоформлення ліцензії.
V. Подання та розгляд заяв для отримання ліцензій
5.1. Ліцензія є документом, що надає право суб'єкту
господарювання на здійснення конкретного виду діяльності.
5.2. Для отримання ліцензії на право провадження робіт з
проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих
меліоративних систем суб'єкт господарської діяльності подає
секретарю Ліцензійної комісії заяву (разом зі супровідним листом)
за встановленою формою.
5.3. Заяви суб'єктів господарської діяльності реєструються
секретарем та подаються до Ліцензійної комісії для розгляду та
підготовки рішення про: - видачу ліцензії; - видачу дубліката ліцензії; - переоформлення ліцензії; - відмову від видачі ліцензії; - анулювання ліцензії.
5.4. Заява про видачу ліцензії залишається без розгляду,
якщо: - заява подана (підписана) особою, яка не має на це
повноважень; - документи оформленні з порушенням вимог чинного
законодавства.
5.5. Ліцензійна комісія, у разі необхідності, перевіряє
відомості, що містяться у поданих документах, та спроможність
виконання заявником Ліцензійних умов з провадження робіт з
проектування, будівництва нових і реконструкції існуючих
меліоративних систем ( z0377-01 ). За результатами розгляду поданих суб'єктом господарювання
документів, Ліцензійною комісією приймається відповідне рішення,
яке відображається у протоколі засідання комісії.
VI. Видача ліцензії або відмова у видачі ліцензії
6.1. Ліцензія на право провадження робіт з проектування,
будівництва нових і реконструкції існуючих меліоративних систем
видається за встановленою формою і є документом суворої звітності,
який має необхідні ступені захисту.
6.2. Ліцензія оформляється на бланку і скріплюється підписом
Голови Держводгоспу і печаткою комітету.
6.3. Видана заявнику ліцензія реєструються у журналі обліку
ліцензій.
6.4. Ліцензія на провадження певного виду господарської
діяльності видається після підписання наказу про її видачу та за
умови представлення заявником документа що підтверджує внесення
плати за видачу ліцензії (платіжне доручення, квитанція) та
довіреності на її отримання.
6.5. Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі
ліцензії є: - недостовірність даних у документа, поданих суб'єктом
господарювання, для отримання ліцензії; - невідповідність суб'єкта господарювання згідно з поданими
документами ліцензійним умовам, встановленим для виду
господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
6.6. При відмові у видачі ліцензії зазначаються підстави
такої відмови, про що заявник повідомляється у 10-денний термін у
письмовій формі.
VII. Переоформлення ліцензії
7.1. Ліцензія підлягає переоформленню у разі: - зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання; - зміни найменування юридичної особи (реорганізація); - зміни відомостей, зазначених у ліцензії, виданій фізичній
особі - суб'єкту господарювання.
7.2. Для переоформлення ліцензії суб'єкт господарської
діяльності протягом 10 робочих днів з дня настання однієї із
зазначених змін подає заяву до Ліцензійної комісії про
переоформлення ліцензії за встановленою формою. До заяви в обов'язковому порядку додаються документи, що
підтверджують зазначені зміни. У період переоформлення діє раніше видана ліцензія.
7.3. Переоформлена ліцензія оформлюється на новому бланку і
скріплюється підписом Голови Держводгоспу та печаткою комітету.
7.4. У разі прострочення суб'єктом господарської діяльності
терміну подання заяви про переоформлення ліцензія підлягає
оформленню в порядку, встановленому для її одержання.
7.5. Після переоформлення і видачі нової ліцензії попередній
бланк ліцензії вилучається.
VIII. Видача дубліката ліцензії
8.1. У разі втрати, пошкодження ліцензії, суб'єкт
господарської діяльності подає Ліцензійній комісії заяву про
видачу дубліката ліцензії за встановленою формою, непридатну для
користування ліцензію та документ. Що підтверджує внесення плати
за видачу дубліката ліцензії.
8.2. На бланку ліцензії праворуч у кутку ставиться штамп
"Дублікат" і дата видачі. Інші дані основної ліцензії переносяться без змін до
дубліката, у тому числі початок і кінцевий термін дії ліцензії,
дата набрання ліцензією чинності.
8.3. У видачі дубліката ліцензії може бути відмовлено у разі
виявлення розбіжностей у відомостях заяви про видачу дубліката
ліцензії та зазначеними у Реєстрі виданих ліцензій.
8.4. При відмові у видачі дубліката ліцензії зазначаються
підстави такої відмови, про що заявник повідомляється у 10-денний
термін у письмовій формі.
IX. Анулювання ліцензії
9.1. Ліцензія анулюється на підставі: - заяви ліцензіата про анулювання ліцензії; - акта про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов; - рішення про скасування державної реєстрації суб'єкта
господарювання; - нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної
особи - суб'єкта підприємницької діяльності; - акта про виявлення недостовірних відомостей у документах,
поданих суб'єктом господарювання для одержання ліцензії; - акта про встановлення факту передачі ліцензії або її копії
іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської
діяльності; - акта про встановлення факту неподання в установлений строк
повідомлення про зміну даних, зазначених в документах, що
додавалися до заяви про видачу ліцензії; - акта про невиконання розпорядження про усунення порушень
ліцензійних умов; - неможливості ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних
умов, встановлених для певного виду господарської діяльності; - відмови ліцензіата в проведенні перевірки органом
ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань
ліцензування.
9.2. Ліцензійна комісія приймає рішення про анулювання
ліцензії протягом 10 робочих днів з дати встановлення підстав для
анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із
зазначенням підстав анулювання не пізніше трьох робочих днів з
дати його прийняття.
9.3. Розгляд питань про анулювання ліцензії здійснюється
відповідно до вимог чинного законодавства.
9.4. Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через
десять днів з дня його прийняття.
X. Розмір плати за видачу ліцензії та порядок її зарахування
10.1. За видачу ліцензії постановою Кабінету Міністрів
України від 29.11.2000 р. N 1755 ( 1755-2000-п ) встановлена
плата, яка вноситься суб'єктом господарської діяльності на рахунки
територіального органу Державного казначейства N 3510 в установах
Національного банку та N 2510 - в установах комерційних банків
(код бюджетної класифікації за доходами ( v0604201-01 ) 14060200,
символ звітності банку 069). Зазначеною постановою визначено розміри плати: 20
неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
10.2. За переоформлення ліцензії справляється плата в розмірі
п'ять неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Заступник начальника відділу
наукового та інформаційно-технічного
забезпечення М.Жовтоног

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: