open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ АРХІВІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
20.03.2002 N 16

Про затвердження регламенту функціонування

веб-сайта Держкомархіву України
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом

Державного комітету архівів

N 60 ( v0060560-05 ) від 11.05.2005 )

На виконання Указу Президента України від 06.12.2001
N 1193/2001 ( 1193/2001 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 31.10.2001 року "Про заходи щодо вдосконалення
державної інформаційної політики та забезпечення інформаційної
безпеки України" та постанови Кабінету Міністрів України від
04.01.2002 N 3 ( 3-2002-п ) "Про Порядок оприлюднення у мережі
Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади"
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: регламент функціонування веб-сайта Державного комітету
архівів України (додаток 1); склад робочої групи, відповідальної за супровід веб-сайта
Держкомархіву та подання матеріалів до Урядового веб-порталу
(додаток 2); ( Абзац третій пункту 1 в редакції Наказу Державного
комітету архівів N 60 ( v0060560-05 ) від 11.05.2005 )

( Абзац четвертий пункту 1 виключено на підставі Наказу
Державного комітету архівів N 60 ( v0060560-05 ) від 11.05.2005 )

забезпечити не менш ніж раз на півроку підготовку та розгляд
на засіданнях колегій Держкомархіву і державних архівних установ
питань про наповнення та підтримку власних веб-сайтів та подання в
установленому порядку інформації до Урядового веб-порталу. ( Пункт
1 доповнено абзацом четвертим згідно з Наказом Державного комітету
архівів N 60 ( v0060560-05 ) від 11.05.2005 )
2. Начальникам відділів Держкомархіву, керівникам державних
архівних установ: забезпечити у межах своєї компетенції і
повноважень чітке та своєчасне виконання вимог Регламенту і
Порядку; передавати матеріали для публікації на сайті виключно в
електронній формі.
3. Відділу інформаційних технологій забезпечити технічний та
технологічний супровід та захист від несанкціонованої модифікації
веб-сайта Держкомархіву. Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету архівів N 60 ( v0060560-05 ) від 11.05.2005 )
4. Рекомендувати керівникам державних архівних установ
створювати власні веб-сайти з подальшим їх інтегруванням
веб-порталом Держкомархіву.
5. Керівництву Держкомархіву вжити заходів щодо забезпечення
розробки і супроводу англомовного сайта Держкомархіву.

( Пункт 6 виключено на підставі Наказу Державного комітету
архівів N 60 ( v0060560-05 ) від 11.05.2005 )

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова Державного комітету Р.Я.Пиріг

Додаток 1

до наказу Держкомархіву

20.03.2002 N 16

РЕГЛАМЕНТ

функціонування веб-сайта Державного

комітету архівів України

Загальні положення
1. Оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність
Державного комітету архівів України та державних архівних установ
України здійснюється шляхом розміщення і періодичного оновлення
інформації на веб-сайті Держкомархіву відповідно до вимог Порядку
оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів
виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 4 січня 2002 р. N 3 ( 3-2002-п ), та систематичного
подання до Урядового веб-порталу матеріалів про суттєві події та
заходи, що відбуваються в рамках діяльності Держкомархіву та
державних архівних установ. Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету архівів N 60 ( v0060560-05 ) від 11.05.2005 )
2. Інформація, що розміщується на веб-сайті, повинна мати
захист від несанкціонованої модифікації.
3. На початку головної сторінки веб-сайта розміщується
зображення Державного герба України і логотипу Держкомархіву.
4. На головній сторінці веб-сайта розміщується адреса
веб-порталу Кабінету Міністрів України.
Інформаційне наповнення веб-сайта
5. На веб-сайті Держкомархіву відповідно до затвердженої
структури розміщується така інформація: - назва Держкомархіву; ( Абзац другий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету архівів N 60
( v0060560-05 ) від 11.05.2005 ) - основні завдання та нормативно-правові засади діяльності; - структура та керівництво; - прізвища, імена та по батькові, короткі біографічні довідки
керівників; - місцезнаходження (поштова адреса, номери телефонів, факсів,
адреса електронної пошти); - проекти державних програм, найважливіших
нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції
Держкомархіву; ( Пункт 5 доповнено абзацом сьомим згідно з Наказом
Державного комітету архівів N 60 ( v0060560-05 ) від 11.05.2005 ) - основні функції структурних підрозділів, а також прізвища,
імена, по батькові, номери телефонів, адреси електронної пошти їх
керівників (за наявності); - нормативно-правові акти з питань, що належать до
компетенції Держкомархіву; - зразки документів та інших матеріалів, необхідних для
звернення громадян до Держкомархіву; - розпорядок роботи Держкомархіву та час прийому громадян
його керівництвом; ( Абзац пункту 5 в редакції Наказу Державного
комітету архівів N 60 ( v0060560-05 ) від 11.05.2005 ) - назви державних архівних установ, прізвища, імена, по
батькові, поштова адреса, номери телефонів, адреси електронної
пошти їх керівників (за наявності); ( Абзац пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Державного комітету архівів N 60
( v0060560-05 ) від 11.05.2005 ) - цільові програми у сфері архівної справи та діловодства; - державні інформаційні ресурси з питань, що належать до
компетенції Держкомархіву: - веб-сторінки державних архівних установ, архівних
підрозділів музеїв і бібліотек з описовими статтями про склад і
зміст документів НАФ; - бібліографічні переліки путівників, інших довідників,
інформаційних видань, регіональних архівних публікацій, оглядів
документів НАФ різних жанрів, видів і тематики, що з'являються на
сторінках інших видань та в електронних публікаціях; бібліографія
публікацій та інша інформація про документи українського
походження, що зберігаються за межами України; он-лайнові
публікації періодичних видань Держкомархіву ("Архіви України",
"Вісник Державного комітету архівів України"), інших видань, що
продовжуються; - електронні версії друкованих довідників про склад і зміст
документів НАФ; друкованих та неопублікованих
довідково-інформаційних та інших публікацій, що мають першочергове
наукове і практичне значення; переліки локальних облікових та
тематичних баз даних, що функціонують в архівах; бази даних з
он-лайновим доступом через Інтернет; інша інформація; - переліки архівних, бібліотечних та інших профільних сайтів
у світі, міжнародних проектів в Інтернеті, пов'язаних з
історико-культурною спадщиною людства. - поточні та заплановані заходи і події у сфері архівної
справи та діловодства (засідання колегії, Наукової ради,
Методичної комісії, Редакційно-видавничої ради, ЦЕПК, проведення
конференцій, нарад, семінарів, презентацій, прес-конференцій,
зустрічей, візити, відвідання, підписання протоколів, угод тощо); - відомості про наявні вакансії.
6. На веб-сайті Держкомархіву розміщується адреса електронної
пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання і
реєстрацію вхідної кореспонденції.
7. На веб-сайті може розміщуватися інша інформація, яку
керівництво Держкомархіву вважає за доцільне оприлюднити.
8. Не допускається розміщення на веб-сайті інформації,
розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством. Персональна відповідальність за дотримання цих вимог
покладається на Голову Держкомархіву.
Подання інформації для розміщення на веб-сайті
9. Інформація на веб-сайті подається державною та англійською
(обов'язково), а також іншими мовами (за потребою). Подання
інформації англійською та іншими мовами допускається у скороченому
викладі.
10. Інформація, розміщена на веб-сайті, оновлюється одразу
після зміни відомостей, зазначених у пункті 5 цього Регламенту.
11. Інформація для розміщення на веб-сайті готується
безпосередньо виконавцем (працівником, відповідальним за
організацію заходу, виконання документа, внесення поточних змін до
обліково-інформаційних даних тощо) не пізніше наступного дня після
завершення заходу (виконання документа) і подається на розгляд
начальнику відділу (керівнику державної архівної установи).
Начальник (керівник) того ж дня приймає рішення щодо подання
інформації на веб-сайт, до Урядового веб-порталу, її перекладу
іншою мовою та обсягів скорочення для перекладу. Інформація про заплановані заходи (анонси) подається одразу
після прийняття офіційного рішення щодо проведення заходу. Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету архівів N 60 ( v0060560-05 ) від 11.05.2005 )
12. Відповідальність за систематичність і своєчасність
супроводу веб-сайта та подання інформації до Урядового веб-порталу
за напрямками діяльності покладається на начальників профільних
відділів Держкомархіву; за супровід веб-сторінок державних
архівних установ - на їхніх керівників. ( Абзац перший пункту 12
із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного комітету архівів
N 60 ( v0060560-05 ) від 11.05.2005 ) Переклад поточної інформації англійською мовою забезпечується
відділом інформації, використання НАФ та зовнішніх зв'язків
Держкомархіву.
13. Інформація, що має бути розміщена на веб-сайті, Урядовому
веб-порталі, подається до Відділу інформаційних технологій на
паперовому носії та в електронному вигляді. Паперовий носій
візується начальником відділу чи керівником державної архівної
установи. Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету архівів N 60 ( v0060560-05 ) від 11.05.2005 )
14. Інформація, що розміщується на веб-сайті, Урядовому
веб-порталі, підлягає літературному редагуванню. Відредаговані матеріали розміщуються на внутрішньому
(робочому) сайті Держкомархіву і після їх перегляду та
затвердження Головою Державного комітету оприлюднюються в
Інтернеті. Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказом Державного
комітету архівів N 60 ( v0060560-05 ) від 11.05.2005 )

( Пункт 15 виключено на підставі Наказу Державного комітету
архівів N 60 ( v0060560-05 ) від 11.05.2005 )

Додаток 2

до наказу Держкомархіву

20.03.2002 N 16
Склад

робочої групи, відповідальної за супровід

веб-сайта Держкомархіву та подання матеріалів

до Урядового веб-порталу
Боряк Г.В. - голова;
Новохатський К.Є. - заступник голови;
Забенько Ю.І. - відповідальний веб-майстер;
Шаленко О.М. - відповідальна за редакційну підготовку
матеріалів, переклад матеріалів для англомовного сайта і
підготовку двічі на рік до 20 червня та 20 грудня інформації
Кабінету Міністрів України про оприлюднення у мережі Інтернет
відомостей про діяльність державних архівних установ;
Одинока Л.П. - відповідальна за бібліографічний супровід
сайта;
Кисельова А.А., Хороших О.В. - редагування сторінок сайта.
( Додаток 2 в редакції Наказу Державного комітету архівів N 60
( v0060560-05 ) від 11.05.2005 )

( Додаток 3 виключено на підставі Наказу Державного комітету
архівів N 60 ( v0060560-05 ) від 11.05.2005 )

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: