open
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА МИТНИЦЯ
Н А К А З
24.04.2008 N 16

Про затвердження Порядку ведення обліку

суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності

Київської обласної митниці

У відповідності до Митного кодексу України від 11.07.2002
N 92-IV ( 92-15 ),Закону України від 15.05.2003 N 755-IV
( 755-15 ) "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних
осіб - підприємців", Постанови Кабінету Міністрів України від
01.02.2006 N 80 ( 80-2006-п ) "Про перелік документів, необхідних
для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і
транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон
України", наказу Державної митної служби України від 27.09.2000
N 540 "Про впровадження до постійної експлуатації
програмно-інформаційного комплексу " Учасники ЗЕД" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок ведення обліку суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності в Київській обласній митниці
(додається).
2. Начальникам відділів митного оформлення довести цей наказ
до відома суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.
3. Призначити відповідальним за виконання даного наказу
начальника відділу інформаційної роботи та митної статистики.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
начальника митниці згідно з розподілом обов'язків.
Начальник митниці Ю.М.Дворак

Додаток

ПОРЯДОК

ведення обліку суб'єктів

зовнішньоекономічної діяльності

Київської обласної митниці

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Порядок визначає форму, вимоги до заповнення,
використання, зберігання, анулювання облікової картки суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності (далі - облікова картка), якому
належать товари, що переміщуються через митний кордон України.
2. У цьому Порядку терміни та поняття застосовуються у
значеннях, наведених у Митному кодексі України ( 92-15 ), Законах
України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), "Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ), інших законодавчих актах.
3. Суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності (далі - суб'єкт
ЗЕД) до моменту подання митному органу документів і відомостей,
необхідних для здійснення митного контролю, при декларуванні
товарів або повідомленні про намір здійснити переміщення товарів і
транспортних засобів через митний кордон України має звернутися до
митного органу за своїм місцезнаходженням згідно зі свідоцтвом про
державну реєстрацію для оформлення облікової картки.
4. Оформити облікову картку можуть суб'єкти ЗЕД, які пройшли
державну реєстрацію, а саме: юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні та які мають
постійне місцезнаходження на території України; фізичні особи - підприємці (громадяни України, іноземні
громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну
правоздатність і дієздатність згідно із законами України та
постійно проживають на території України), а також зареєстровані в установленому порядку представництва
іноземних суб'єктів господарської діяльності, які не є юридичними
особами згідно із законами України (філії, відділення тощо), але
мають постійне місцезнаходження на території України.
5. Юридичні особи мають право здійснювати зовнішньоекономічну
діяльність відповідно до їх статутних документів з моменту їх
державної реєстрації.
6. Фізичні особи - підприємці мають право здійснювати
зовнішньоекономічну діяльність з моменту їх державної реєстрації.
7. Зовнішньоекономічна діяльність органів державної влади
реалізується від імені відповідної державної установи, що
утворюється компетентним органом державної влади в розпорядчому
порядку на базі відокремленої частини державної власності та
входить до сфери його управління. Зовнішньоекономічна діяльність органів місцевого
самоврядування реалізується від імені відповідної комунальної
установи, що утворюється компетентним органом місцевого
самоврядування в розпорядчому порядку на базі відокремленої
частини комунальної власності та входить до сфери його управління. Благодійна організація набуває права юридичної особи з
моменту її державної реєстрації.
8. Суб'єкт ЗЕД до початку оформлення товарів окремих видів,
митне оформлення яких за рішенням Держмитслужби України
здійснюється у спеціально визначеному для цього митному органі, до
митного оформлення цих товарів має звернутися до такого спеціально
визначеного митного органу й оформити облікову картку. Облікова
картка оформлюється за наявності оформленої облікової картки в
митному органі за місцезнаходженням суб'єкта ЗЕД без повторного
подання документів, передбачених цим Порядком.
9. Ураховуючи особливості виробництва, транспортування та
зберігання товарів, суб'єкт ЗЕД може оформити облікову картку в
митному органі поза своїм місцезнаходженням. Оформлення облікової картки в митному органі поза своїм
місцезнаходженням погоджується Державною митною службою України за
результатами розгляду звернення суб'єкта ЗЕД, крім випадків,
зазначених у пункті 8 цього Порядку.
10. Непред'явлення облікової картки суб'єкта ЗЕД або її копії
при декларуванні товарів або повідомленні митного органу про намір
здійснити переміщення товарів через митний кордон України є
підставою для відмови в митному оформленні.
II. ПОРЯДОК ПОДАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ,

ЗБЕРІГАННЯ Й АНУЛЮВАННЯ

ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ СУБ'ЄКТА

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Для оформлення облікової картки вповноважена особа
суб'єкта ЗЕД або за його дорученням митний брокер звертається з
листом (додаток 1) та документами згідно з переліком (додаток 3)
до начальника відділу митного оформлення, в зоні діяльності якого
суб'єкт ЗЕД пройшов державну реєстрацію. Начальник відділу митного
оформлення визначає посадову особу відділу для перевірки поштової
адреси, з відповідним складанням акту (додаток 7). При відсутності зауважень начальник відділу митного
оформлення візує зазначений вище лист ("Заперечень немає"). В разі наявності заперечень, обґрунтовано описує заперечення
на звороті листа.
2. Оригінал листа суб'єкта ЗЕД та подані документи
повертається заявнику для реєстрації в загальному відділі та
резолюції керівництва митниці.
3. Зареєстрований лист з резолюцією керівництва митниці
передається до ВІР та МС.
4. Після передачі оригінала листа суб'єкта ЗЕД до відділу ІР
та МС, вповноважена особа суб'єкта ЗЕД або за його дорученням
митний брокер подає до цього ж відділу наступні документи: три примірники облікової картки форма якої наведено в додатку
2; електронну копію облікової картки в електронному форматі,
установленому Держмитслужбою України; оригінали та завірені в установленому порядку копії
документів згідно з переліком, наведеним у додатку 3 до цього
Порядку; доручення уповноваженої особи суб'єкта ЗЕД (у разі
необхідності).
5. Посадова особа відділу ІР та МС: перевіряє відповідність електронної копії паперовому
примірнику облікової картки; перевіряє відповідність даних облікової картки даним,
зазначеними у поданих документах; звіряє копії з оригіналами поданих документів.
7. Відповідальність за достовірність наданих документів і
заявлених в обліковій картці відомостей несе керівник підприємства
або фізична особа - підприємець.
8. Відповідальність за наявність зазначених в обліковій
картці відомостей та відповідність їх поданим документам несе
посадова відділу ІР та МС, яка здійснює облік.
9. Облікова картка оформлюється, як правило, протягом однієї
доби. Облікова картка суб'єкта реєструється посадовою особою
відділу ІР та МС в журналі реєстрації облікових карток суб'єктів
ЗЕД. Їй присвоюється окремий обліковий номер. Посадова особа
відділу ІР та МС завіряє всі примірники облікової картки підписом
та особистою номерною печаткою.
10. Митниця до моменту оформлення облікової картки має право
здійснити перевірку достовірності заявлених відомостей в строк, що
не перевищує десяти робочих днів з моменту звернення суб'єкта ЗЕД.
Про таку перевірку письмово повідомляється заявник в день
звернення.
11. Журнал реєстрації облікових карток суб'єктів ЗЕД за
формою наведеною в додатку 4 до цього Порядку, ведеться у
паперовому вигляді та зберігається у справах відділу ІР та МС.
12. Номер облікової картки складається з таких елементів:
----------- ----- ----- ----------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------| / |---| / |---| / |---------|, | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | ----------- ----- ----- -----------
де: елемент 1 - код митного органу: "12500-Київська обласна
митниця"; елемент 2 - номер відділу митного оформлення:
------------------------------------------------------------------ Назва | Елемент 2 | -----------------------------------------+----------------------| Відділ митного оформлення N 1 |01 | -----------------------------------------+----------------------| Відділ митного оформлення N 2 |02 | -----------------------------------------+----------------------| Відділ митного оформлення N 3 |03 | -----------------------------------------+----------------------| Відділ митного оформлення N 4 |04 | -----------------------------------------+----------------------| Відділ митного оформлення N 5 |05 | -----------------------------------------+----------------------| Відділ митного оформлення N 6 |06 | -----------------------------------------------------------------
елемент 3 - останні дві цифри року, елемент 4 - порядковий номер реєстрації в журналі обліку
суб'єктів ЗЕД.
13. Примірники облікових карток розподіляються таким чином: перший примірник разом з копіями документів, поданих для
оформлення облікової картки, залишається у справах відділу ІР та
МС; другий примірник надається заявникові; третій примірник зберігається у відділі митного оформлення.
14. Засобами електронно-обчислювальної техніки відомості про
суб'єкта ЗЕД (електронна копія облікової картки) уносяться до
електронної бази даних митниці).
15. Інформацію щодо оформлених облікових карток посадові
особи відділу ІР та МС передають до ЄАІС Держмитслужби України.
Переданню підлягають електронні копії облікових карток, що були
оформлені, анульовані чи до яких внесено зміни.
16. Посадова особа відділу ІР та МС щотижня формує і передає
до відділу митного оформлення, в зоні діяльності якого знаходиться
суб'єкт ЗЕД, реєстри третіх примірників облікових карток учасників
ЗЕД, форма якої наведена в додатку 5.
17. Інформація про облікові картки, що були оформлені,
анульовані чи до яких внесено зміни щотижня передається службовою
запискою до Служби митної варти та організації боротьби з
порушеннями митного законодавства.
18. Формат електронної копії облікової картки та порядок
передання даних установлюються Держмитслужбою.
19. Митниця може відмовити в проведенні оформлення облікової
картки суб'єкта ЗЕД у таких випадках: документи подані не в повному обсязі; у разі невідповідності відомостей, зазначених у документах,
відомостям, зазначеним у обліковій картці та її електронній копії; документи подані до митного органу поза місцем державної
реєстрації суб'єкта ЗЕД, крім випадків, визначених у розділі 1
пунктах 8, 9 цього Порядку; документи подано особою, яка не має на це повноважень.
20. У разі відмови в оформленні облікової картки посадова
особа відділу ІР та МС письмово повідомляє про це заявника із
зазначенням причин відмови.
21. Копії всіх поданих документів залишаються у справах
відділу ІР та МС та зберігаються в окремій справі "Відмови в
поставленні на облік" один рік.
22. У разі внесення будь-яких змін або доповнень до
відомостей які були заявлені в обліковій картці, суб'єкт ЗЕД не
пізніше дня подання до оформлення митної декларації або
повідомлення митного органу про намір здійснити переміщення
товарів і транспортних засобів через митний кордон України має
звернутися до відділу ІР та МС для внесення змін в облікову
картку.
23. Зміни до облікової картки вносяться шляхом надання
уповноваженою особою суб'єкта ЗЕД (або за його дорученням митним
брокером) митному органу нової облікової картки відповідно до
пункту 5 цього Порядку, а також документів і завірених у
встановленому порядку їх копій, на підставі яких уносяться зміни
або доповнення.
24. При поданні нової облікової картки у суб'єкта ЗЕД
посадовою особою відділу ІР та МС вилучається попередня облікова
картка, яка зберігається у справах цього ж відділу.
25. При внесенні змін в облікову картку її номер залишається
незмінним.
26. Анулювання облікової картки здійснюється митницею у таких
випадках: а) за зверненням суб'єкта ЗЕД; б) у разі втрати суб'єктом ЗЕД облікової картки; в) у разі виявлення підроблених документів суб'єкта ЗЕД або
недостовірних даних про суб'єкта ЗЕД; г) при невідповідності даних облікової картки поданим
документам; д) за результатами звірення реєстрів державних установ та
організацій, що відповідно до своєї компетенції займаються обліком
і контролем за діяльністю суб'єктів господарювання; е) у разі зміни місцезнаходження суб'єкта ЗЕД, якщо ця зміна
тягне за собою зміну зони діяльності митного органу; ж) у разі скасування рішення Держмитслужби України щодо
здійснення митного оформлення окремих товарів у спеціально
визначеному для цього митному органі; з) у разі зміни коду за ЄДРПОУ або ДРФОУ суб'єкта ЗЕД; и) якщо з дати останнього звернення суб'єкта ЗЕД до митного
органу щодо митного оформлення товарів минуло 3 роки.
27. Рішення про анулювання облікової картки приймає начальник
митниці або вповноважена ним особа. У разі прийняття рішення про
анулювання облікової картки митниця інформує про це суб'єкта ЗЕД у
письмовій формі та службовою запискою відділ митного оформлення
наведеної в додатку 6.
28. На всіх наявних примірниках анульованої облікової картки
вчинюється запис "Анульовано" із зазначенням причини анулювання та
робиться відмітка в журналі реєстрації облікових карток суб'єктів
ЗЕД.
29. Усі наявні примірники облікових карток, що анульовані
відповідно до пунктів а) - з) цього Порядку разом з пакетом
поданих документів і документами, на підставі яких здійснено
анулювання, зберігаються у справах митного органу 3 роки.
30. Електронна копія анульованої облікової картки
зберігається в електронній базі даних анульованих облікових карток
в архіві електронної бази даних митниці.
31. Номер анульованої облікової картки не може бути
присвоєний іншій обліковій картці.
III. ПОРЯДОК ЗАПОВНЕННЯ ОБЛІКОВОЇ КАРТКИ СУБ'ЄКТА

ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1. Облікова картка заповнюється суб'єктом ЗЕД або за його
дорученням митним брокером українською мовою з використанням ПЕОМ.
Картки, заповнені від руки, з виправленнями, підчистками,
факсимільними підписами або кліше до оформлення не приймаються.
2. Облікова картка оформлюється за встановленою формою та
переліком відомостей згідно з додатком 3 до порядку. Графи облікової картки заповнюється у такому порядку:

"Ідентифікаційний номер " Ідентифікаційний номер особи формується за схемою відповідно
до додатка 1 до Інструкції про порядок заповнення вантажної митної
декларації, затвердженої наказом Держмитслужби України від
09.07.97 N 307 ( z0443-97 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції
України 24.09.97 за N 443/2247 (із змінами).

"Повна назва підприємства" Зазначається назва суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію, для представництв
іноземних суб'єктів господарської діяльності відповідно до
свідоцтва Міністерства економіки України. Для фізичних осіб зазначається прізвище, ім'я, по батькові.

"Скорочена назва підприємства" Зазначається скорочена назва суб'єкта зовнішньоекономічної
діяльності відповідно до установчих документів, що
використовується у документах. Скорочена назва не може мати більше
38 символів. Для фізичних осіб графа не заповнюється.

"Код за ЄДРПОУ/ДРФОУ" Для юридичних осіб зазначається код за Єдиним державним
реєстром підприємств і організацій України (ЄДРПОУ). Для фізичних осіб зазначається код за Державним реєстром
фізичних осіб України (ДРФОУ).

"Код КОАТУУ" Для юридичних осіб зазначаються перші 2 цифри коду КОАТУУ
відповідно до довідки з Єдиного державного реєстру підприємств та
організацій України. Для фізичних осіб графа не заповнюється.

"Місцезнаходження" Зазначається адреса суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності
відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію.

"Поштова адреса" Зазначається адреса керівного органу суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності, що здійснює безпосереднє
оперативне управління діяльністю підприємства.

"Свідоцтво про державну реєстрацію" Зазначається орган, який здійснив державну реєстрацію, номер
і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію.

"Податковий орган" Зазначаються назва, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, поштова
адреса податкового органу, де перебуває на обліку суб'єкт ЗЕД.

"Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ" Зазначається номер свідоцтва про реєстрацію платника податку
на додану вартість, найменування податкового органу, що видав
свідоцтво, дата видачі свідоцтва.

"Податковий номер" Зазначається індивідуальний податковий номер відповідно до
свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість.

"Розрахунковий рахунок" Зазначаються назва вповноваженого банку, код за ЄДРПОУ банку,
МФО банку, адреса банку, розрахунковий рахунок суб'єкта
зовнішньоекономічної діяльності та в дужках код валюти.

"Керівник підприємства" Зазначаються відомості про керівника підприємства, який був
обраний згідно з протоколом зборів або рішенням засновника, чи
наказом (прізвище, ім'я та по батькові, номер паспорта, серія, ким
і коли виданий, адреса реєстрації керівника, підпис керівника).
Для військових і спеціальних частин Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України,
Чорноморського флоту Російської Федерації, Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної податкової служби
України наведення даних про паспорти службових осіб необов'язкове.

"Головний бухгалтер" Зазначаються відомості про головного бухгалтера підприємства
згідно з наказом (прізвище, ім'я та по батькові, номер паспорта,
серія, ким і коли виданий та адреса реєстрації керівника, підпис).
Для військових і спеціальних частин Міністерства оборони України,
Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України,
Чорноморського флоту Російської Федерації, Міністерства України з
питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи, Державної податкової служби
України наведення даних про паспорти службових осіб необов'язкове.

"Особи, уповноважені на роботу з митницею" Зазначаються відомості про всіх осіб, які вповноважені на
роботу з митницею, що були обрані згідно з наказом (прізвище, ім'я
та по батькові, номер паспорта, серія, ким і коли виданий, адреса
реєстрації, підпис). Для військових і спеціальних частин
Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ,
Служби безпеки України, Чорноморського флоту Російської Федерації
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
Державної податкової служби України наведення даних про паспорти
службових осіб необов'язкове. Якщо особа є митним брокером, то зазначаються відомості про
кваліфікаційне свідоцтво.

"Дата, з якої суб'єкт ЗЕД перебуває

на обліку в митних органах" Зазначається дата, з якої суб'єкт зовнішньоекономічної
діяльності перебуває на обліку в митних органах. Для суб'єктів ЗЕД
що стали на облік в митних органах у період з 01.01.96 до
31.12.2000, замість дати допускається зазначення календарного
року. Заповнення зворотного боку облікової картки здійснюється у
такому порядку: 1. Учиняється запис "При зміні даних, зазначених у цій
картці, зобов'язуюсь не пізніше дня подання до оформлення митної
декларації або повідомлення митного органу про намір здійснити
переміщення товарів і транспортних засобів через митний кордон
України внести зміни в облікову картку", який засвідчується
керівником підприємства або фізичною особою - підприємцем. 2. Розміщуються зразки печаток суб'єкта ЗЕД, що
використовуються при митному оформленні. 3. Розміщується службове поле для відміток митного органу
(дата дії картки, дата модифікації, тощо). Дата дії облікової картки визначається терміном дії
документа, який має кінцевий термін.

Додаток 1

ФІРМОВИЙ БЛАНК
Начальнику Київської

обласної митниці
З метою проведення митного оформлення зовнішньоекономічних
операцій в зоні діяльності Київської обласної митниці, просимо
дозволити реєстрацію ..... (назва підприємства) в Київській
обласній митниці. Повідомляємо наступні відомості:
Місцезнаходження: _______________________________________________
Поштова адреса: _________________________________________________
Основний напрямок роботи підприємства: __________________________
Наявність виробничих потужностей (Так/Ні): ______________________
Напрямок роботи за зовнішньоекономічною діяльністю: _____________
Обсяги та періодичність зовнішньоекономічних операцій, що
плануються: _____________________________________________________
Керівник

Додаток 2

ОБЛІКОВА КАРТКА

N 12500/____/______/________

суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА МИТНИЦЯ

------------------------------------------------------------------------ Відділ митного | | оформлення: | | ------------------------+---------------------------------------------| Ідентифікаційний | | | |-| |-| | номер: | | | | | | | | ------------------------+---------------------------------------------| Повна назва | | підприємства: | | ------------------------+---------------------------------------------| Скорочена назва | | (для ВМД): | | ------------------------+---------------------------------------------| Код за | | | | | | | | | | |Код | | ЄДРПОУ/ДРФОУ: | | | | | | | | | | |КОАТУУ:| | ------------------------+---------------------------------------------| | | ------------------------+---------------------------------------------| Місцезнаходження: | | ------------------------+---------------------------------------------| Поштова адреса: | | ----------------------------------------------------------------------| Свідоцтво про державну реєстрацію: | ----------------------------------------------------------------------| (Ким видане) | ----------------------------------------------------------------------| від | | | - | | | - | | | | | N | | ----------------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------------| Податковий орган: | Код ЄДРПОУ: | | | | | | | | | ------------------------+---------------------------------------------| Назва: | | ------------------------+---------------------------------------------| Поштова адреса, тел.: | | ------------------------+---------------------------------------------| Податковий номер: | | | | | | | | | | | | | | ------------------------+-------+--+------+--+---+------+-------------| Свідоцтво про |від | | | - | | | - | | | N | реєстрацію |---------------------------------------------| платника ПДВ: | | ----------------------------------------------------------------------| | ----------------------------------------------------------------------| Валютний рахунок: |Код: | | N | | ------------------------+-----+------+--------------------------------| Банк: |МФО: | |ЄДРПОУ: | | | | | | | | | ------------------------+---------------------------------------------| Назва: | | ------------------------+---------------------------------------------| Поштова адреса: | | ------------------------+---------------------------------------------| Розрахунковий рахунок: |Код: | | N | | ------------------------+-----+------+--------------------------------| Банк: |МФО: | |ЄДРПОУ: | | | | | | | | | ------------------------+---------------------------------------------| Назва: | | ------------------------+---------------------------------------------| Поштова адреса: | | ------------------------+---------------------------------------------| Керівник підприємства | | (Прізвище, ім'я, | | по батькові): | | ------------------------+---------------------------------------------| Паспорт | | (серія, N, ким та коли | | видано): | | ------------------------+---------------------------------------------| Прописаний: | | ------------------------+---------------------------------------------| Телефон/факс: | | | ------------------------+--------------------| | | Зразок підпису: | | ------------------------+---------------------------------------------| Головний бухгалтер | | (Прізвище, ім'я, | | по батькові): | | ------------------------+---------------------------------------------| Паспорт | | (серія, N, ким та коли | | видано): | | ------------------------+---------------------------------------------| Прописаний: | | ------------------------+---------------------------------------------| Телефон/факс: | | | ------------------------+--------------------| | | Зразок підпису: | | ------------------------+---------------------------------------------| Декларант | | (Прізвище, ім'я, | | по батькові): | | ------------------------+---------------------------------------------| Паспорт | | (серія, N, ким та коли | | видано): | | ------------------------+---------------------------------------------| Прописаний: | | ------------------------+---------------------------------------------| Телефон/факс: | | | ------------------------+--------------------| | | Зразок підпису: | | -----------------------------------------------------------------------
"___"___________ 200__ р. "___"___________ 200__ р.
М.П. _________________ М.П. _________________ Підпис керівника Підпис посадової підприємства особи митниці

Зворотна сторона облікової картки
------------------------------------------------------------------ Дата з якої суб'єкт ЗЕД знаходиться | | на обліку в митних органах | | -----------------------------------------------------------------
При зміні даних, зазначених в цій картці, зобов'язуюсь не
пізніше дня подання до оформлення митної декларації або
повідомлення митного органу про намір здійснити переміщення
товарів і транспортних засобів через митний кордон України внести
зміни в облікову картку ________________________

(підпис, П.І.Б.)
Зразки печаток суб'єкта ЗЕД М.П.

Службове поле для окремих відміток митного органу (дата дії
картки, дата модифікації, тощо)

Додаток 3

ПЕРЕЛІК

документів, які є підставою для поставлення на облік

у митному органі

1. Для суб'єктів комерційного господарювання

(підприємницькі товариства) в Україні:
1.1. Установчі документи (нотаріально завірені копії): установчий договір, рішення власника майна або вповноваженого
ним органу про створення суб'єкта підприємницької діяльності, якщо
відповідно до законодавства це необхідно для створюваної
організаційно-правової форми суб'єкта підприємницької діяльності; статут підприємства (якщо відповідно до законодавства це
необхідно для створюваної організаційно-правової форми суб'єкта
підприємницької діяльності).
1.2. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта
підприємницької діяльності за його місцезнаходженням (копія
завірена нотаріально або державним реєстратором).
1.3. Довідка органів статистики про внесення суб'єкта
підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (копія завірена печаткою
підприємства).
1.4. Свідоцтво платника податку на додану вартість (далі -
ПДВ) (копія завірена печаткою підприємства) або лист підприємства
про те, що воно не є платником ПДВ (оригінал).
1.5. Довідка про перебування на обліку в податкових органах
форма (4 ОПП) ( z0172-98 ) (копія завірена печаткою підприємства).
1.6. Довідка вповноваженого банку про наявність розрахункових
рахунків згідно з класифікацією Національного банку України
(оригінал).
1.7. Протокол зборів, нормативно-розпорядчий акт засновників
(рішення, наказ, доручення) про призначення керівника підприємства
(копія завірена нотаріально).
1.8. Наказ підприємства про призначення головного бухгалтера,
якщо посада передбачена штатним розписом (копія завірена печаткою
підприємства).
1.9. Наказ підприємства про призначення працівника
(працівників), відповідального за роботу з митницею (копія
завірена печаткою підприємства);
1.10. Ксерокопії сторінок паспортів керівника підприємства,
головного бухгалтера, осіб відповідальних за роботою з митницею зі
всіма вклеєними фотокартками при досягненні відповідного віку
(копії завірені печаткою підприємства).
1.11. Дозвіл на право працевлаштування в Україні особи -
нерезидента України, у разі внесення в облікову картку такої особи
або інші документи, які підтверджують легальне перебування на
території України особи - нерезидента України із зазначенням місця
проживання на території України (копії завіренні печаткою
представництва).
1.12. Договори оренди приміщення (суборенди), якщо відсутнє
власне приміщення або свідоцтво про власність, договір куплі -
продажу приміщення, що підтверджують місцезнаходження та поштову
адресу (копії завірені згідно чинного законодавства).
2. Для представництв іноземних суб'єктів господарювання:
2.1. Свідоцтво про реєстрацію представництва іноземного
суб'єкта господарської діяльності в Україні, отримане в
Міністерстві економіки України (нотаріально завірена копія).
2.2. Довідка органів статистики про внесення суб'єкта
підприємницької діяльності до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (копія, завірена печаткою
підприємства).
2.3. Довідка про перебування на обліку в податкових органах
(форма 4 ОПП) ( z0172-98 ) (копія, завірена печаткою
представництва).
2.4. Свідоцтво платника податку на додану вартість (далі -
ПДВ) (копія завірена печаткою підприємства) або лист підприємства
про те, що воно не є платником ПДВ (оригінал).
2.5. Довідка вповноваженого банку про наявність розрахункових
рахунків згідно з класифікацією Національного банку України
(оригінал).
2.6. Доручення, яке видане керівнику представництва для
виконання ним своїх обов'язків (легалізоване в установленому
порядку відповідно до Гаазької конвенції) ( 998_189 ) (копія,
завірена печаткою представництва).
2.7. Наказ представництва про призначення головного
бухгалтера якщо посада передбачена штатним розписом (копія
завірена печаткою представництва).
2.8. Наказ представництва про призначення працівника
(працівників), відповідального за роботу з митним органом (копія
завірена печаткою підприємства).
2.9. Ксерокопії сторінок паспортів керівника підприємства,
головного бухгалтера, осіб відповідальних за роботою з митницею зі
всіма вклеєними фотокартками при досягненні відповідного віку
(копії завірені печаткою підприємства).
2.10. Дозвіл на право працевлаштування в Україні особи -
нерезидента України, у разі внесення в облікову картку такої особи
або інші документи, які підтверджують легальне перебування на
території України особи - нерезидента України із зазначенням місця
проживання на території України (копії завіренні печаткою
представництва).
2.11. Положення (або виписка з торгового реєстру) щодо
рішення іноземного партнера відкрити представництво свого
підприємства на території України, легалізоване в установленому
порядку, якщо відповідно до законодавства це необхідно (копія,
завірена печаткою представництва).
2.12. Договори оренди приміщення (суборенди), якщо відсутнє
власне приміщення або свідоцтво про власність, договір
куплі-продажу приміщення, що підтверджують місцезнаходження та
поштову адресу (копії завірені згідно чинного законодавства).
3. Для фізичних осіб - підприємців:
3.1. Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи -
підприємця за його місцезнаходженням (місцем проживання) (копія,
завірена нотаріально).
3.2. Довідка податкових органів про присвоєння
ідентифікаційного номера за ДРФОУ (копія, завірена в звичайному
порядку).
3.3. Свідоцтво платника ПДВ (копія завірена печаткою
підприємця) або заява про те, що особа не є платником ПДВ
(оригінал).
3.4. Ксерокопії сторінок паспортів керівника, головного
бухгалтера, осіб відповідальних за роботою з митницею зі всіма
вклеєними фотокартками при досягненні відповідного віку (копії
завірені печаткою підприємця).
3.5. Дозвіл на право працевлаштування в Україні особи -
нерезидента України, у разі внесення в облікову картку такої особи
або інші документи, які підтверджують легальне перебування на
території України особи - нерезидента України із зазначенням місця
проживання на території України (копії завіренні печаткою
представництва).
3.5. Довідка вповноваженого банку про наявність розрахункових
рахунків згідно з класифікацією Національного банку України
(оригінал).
3.6. У разі наявності бухгалтера або декларанта - трудова
угода з відміткою центра зайнятості (копія, завірена печаткою
підприємця) або доручення про призначення (копія, нотаріально
завірена).
3.7. Договори оренди приміщення (суборенди), якщо відсутнє
власне приміщення або свідоцтво про власність, договір куплі -
продажу приміщення, що підтверджують місцезнаходження та поштову
адресу (копії завірені згідно чинного законодавства).
4. Для суб'єктів некомерційного господарювання

(непідприємницькі товариства) в Україні:
4.1. Установчі документи: статут підприємства (товариства, установи), якщо відповідно
до законодавства це необхідно для створюваної
організаційно-правової форми (копія, завірена печаткою
представництва); установчий договір, якщо відповідно до законодавства це
необхідно для створюваної організаційно-правової форми (копія,
завірена печаткою представництва); положення, якщо відповідно до законодавства це необхідно для
створюваної організаційно-правової форми (копія, завірена печаткою
представництва); рішення про заснування, якщо відповідно до законодавства це
необхідно для створюваної організаційно-правової форми (копія,
завірена печаткою товариства).
4.2. Свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта
некомерційного господарювання (копія, завірена нотаріально).
4.3. Довідка органів статистики про внесення суб'єкта
некомерційного господарювання до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (копія, завірена печаткою
товариства).
4.4. Довідка вповноваженого банку про наявність розрахункових
рахунків згідно з класифікацією Національного банку України
(оригінал).
4.5. Протокол установчих зборів (наказ, рішення, указ,
постанова тощо) про призначення керівника (копія, завірена
печаткою товариства).
4.6. Свідоцтво платника податку на додану вартість (далі -
ПДВ) (копія завірена печаткою підприємства) або лист підприємства
про те, що воно не є платником ПДВ (оригінал).
4.7. Довідка про перебування на обліку в податкових органах
(форма 4 ОПП) ( z0172-98 ) (копія, завірена печаткою товариства).
4.8. У разі наявності бухгалтера - наказ про призначення
(копія, завірена печаткою товариства).
4.9. Наказ про призначення працівника (працівників),
відповідального за роботу з митним органом (копія, завірена
печаткою товариства).
4.10. Ксерокопії сторінок паспортів керівника підприємства,
головного бухгалтера, осіб відповідальних за роботою з митницею зі
всіма вклеєними фотокартками при досягненні відповідного віку
(копії завірені печаткою підприємства).
4.11. Дозвіл на право працевлаштування в Україні особи -
нерезидента України, у разі внесення в облікову картку такої особи
або інші документи, які підтверджують легальне перебування на
території України особи - нерезидента України із зазначенням місця
проживання на території України (копії завіренні печаткою
представництва).
4.12. Договори оренди приміщення (суборенди), якщо відсутнє
власне приміщення або свідоцтво про власність, договір
куплі-продажу приміщення, що підтверджують місцезнаходження та
поштову адресу (копії завірені згідно чинного законодавства).
5. Для державних закладів та установ:
5.1 Установчі документи: статут установи, закладу (якщо відповідно до законодавства це
необхідно для створюваної організаційно - правової форми
господарювання) (копія, завірена у звичайному порядку); положення (якщо відповідно до законодавства це необхідно для
створюваної організаційно - правової форми) (копія, завірена
печаткою товариства); рішення про створення (якщо відповідно до законодавства це
необхідно для створюваної організаційно-правової форми) (копія,
завірена печаткою установи, закладу).
5.2. Свідоцтво про державну реєстрацію або розпорядчий
документ (наказ, постанова, указ), на підставі якого державна
установа (заклад) отримала статус юридичної особи (копія, завірена
печаткою установи, закладу).
5.3 Довідка органів статистики про внесення суб'єкта
некомерційного господарювання до Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України (копія, завірена печаткою
установи, закладу).
5.4. Довідка вповноваженого банку або управління
Держказначейства про наявність розрахункових рахунків (оригінал).
5.5. Розпорядчий документ (наказ, рішення, указ, постанова,
доручення тощо) про призначення керівника (копія, завірена
печаткою установи, закладу).
5.6. Свідоцтво платника ПДВ (копія, завірена печаткою
установи, закладу), або лист установи, закладу про те, що воно не
є платником ПДВ (оригінал).
5.7. Наказ про призначення головного бухгалтера, фінансового
директора, тощо (копія, завірена у звичайному порядку).
5.8. Наказ про призначення працівника (працівників),
відповідального за роботу з митницею (копія, завірена печаткою
установи).
5.9. Ксерокопії сторінок паспортів керівника підприємства,
головного бухгалтера, осіб відповідальних за роботою з митницею зі
всіма вклеєними фотокартками при досягненні відповідного віку
(копії завірені печаткою підприємства).
5.10. Дозвіл на право працевлаштування в Україні особи -
нерезидента України, у разі внесення в облікову картку такої особи
або інші документи, які підтверджують легальне перебування на
території України особи - нерезидента України із зазначенням місця
проживання на території України (копії завіренні печаткою
представництва).
5.11. Договори оренди приміщення (суборенди), якщо відсутнє
власне приміщення або свідоцтво про власність, договір куплі -
продажу приміщення, що підтверджують місцезнаходження та поштову
адресу (копії завірені згідно чинного законодавства).
6. Для військових та спеціальних частин

Міністерства оборони України,

Міністерства внутрішніх справ,

Служби безпеки України,

Чорноморського флоту Російської Федерації,

Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи,

Державної податкової служби України:
6.1. Установчі документи: статут, якщо відповідно до законодавства це необхідно для
створюваної організаційно - правової форми (копія, завірена
печаткою частини); положення, якщо відповідно до законодавства це необхідно для
створюваної організаційно - правової форми (копія, завірена
печаткою частини); рішення про створення, якщо відповідно до законодавства це
необхідно для створюваної організаційно-правової форми (копія,
завірена печаткою частини).
6.2. Розпорядчий документ (наказ, постанова, указ тощо), на
підставі якого частина отримала статус юридичної особи (копія,
завірена печаткою частини).
6.3. Довідка МОУ про внесення військової частини до Єдиного
державного реєстру підприємств та організацій України (копія,
завірена печаткою частини) або довідка Організаційно
мобілізаційного управління Штабу Чорноморського флоту Російської
Федерації про присвоєння індексу військовій частині (оригінал).
6.4. Довідка органів статистики про внесення українського
суб'єкта некомерційного господарювання до Єдиного державного
реєстру підприємств та організацій України (копія, завірена
печаткою частини).
6.5. Довідка вповноваженого банку або управління
Держказначейства про наявність рахунків у валюті України та в
іноземній валюті (оригінал).
6.6. Свідоцтво платника ПДВ (копія завірена печаткою частини)
або лист частини про те, що вона не є платником ПДВ (оригінал).
6.7. Наказ про призначення командира (начальника) частини
(копія, завірена печаткою частини).
6.8. Наказ про призначення головного бухгалтера, начальника
фінансової служби тощо, якщо посада передбачена штатним розписом
(копія, завірена печаткою частини).
6.9. Наказ про призначення працівника (працівників),
відповідального за роботу з митним органом (копія, завірена
печаткою частини).
6.10. Ксерокопії сторінок паспортів командира
(начальника) частини, головного бухгалтера, осіб відповідальних за
роботою з митницею зі всіма вклеєними фотокартками при досягненні
відповідного віку (копії завірені печаткою частини).

Додаток 4

ЖУРНАЛ

реєстрації облікових карток суб'єктів ЗЕД

Київської обласної митниці

--------------------------------------------------------------------------- N | Номер | Дата | Назва | Код | П.І.Б. | Підпис |Примітки| з/п|облікової|обліку|суб'єкта| за |інспектора|інспектора| | | картки | | ЗЕД |ЄДРПОУ/ДРФОУ| | | | ---+---------+------+--------+------------+----------+----------+--------| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ---+---------+------+--------+------------+----------+----------+--------| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------

Додаток 5

РЕЄСТР

передачі облікових карток

Київської обласної митниці ___________________________________

(назва відділу митного оформлення)

------------------------------------------------------------------ назва підприємства | номер картки | дата оформлення | ------------------------+------------------+--------------------| | | | ------------------------+------------------+--------------------| | | | ------------------------+------------------+--------------------| | | | ------------------------+------------------+--------------------| | | | -----------------------------------------------------------------

Додаток 6

Начальнику відділу

митного оформлення

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
-------------------------------------------------------------------------- номер картки | дата оформлення | назва підприємства | ПРИЧИНА | | | | ПРИЗУПИНЕННЯ | | | | ДІЇ АБО | | | | АНУЛЮВАННЯ | | | |КАРТКИ ТА ДАТА | ---------------+------------------+---------------------+---------------| | | | | | ---------------+------------------+---------------------+-------+-------| | | | | | ---------------+------------------+---------------------+-------+-------| | | | | | -------------------------------------------------------------------------

Додаток 7

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА МИТНИЦЯ ________________________________________

(Назва відділу митного оформлення )

АКТ

Проведення перевірки поштової адреси
Дата "____"______________200_ р.
Час проведення з ____ по_____
Назва суб'єкта ЗЕД: _________________________________________
Поштова адреса: _____________________________________________

(адреса керівного органу суб'єкта ЗЕД, _____________________________________________________________

що здійснює безпосереднє оперативне управління

діяльністю підприємства)
Документ, який підтверджує поштову адресу: __________________ _____________________________________________________________

(Договір оренди, договір куплі-продажу,

свідоцтво на право власності, номер, дата)
Приміщення: _________________________________________________

(площа, житлове/не житлове, кількість кімнат, _____________________________________________________________

робочі місця, меблі)
Номер телефону: ________________
Підписи:
Посадова особа відділу митного оформлення __________________________________

(посада, ПІБ, підпис, дата)
Представник суб'єкта ЗЕД: ___________________________________

(посада, ПІБ, підпис, дата)
WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: