open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
05.01.2012 N 16

Про затвердження Примірного положення

про відділ (сектор) митного аудиту

регіональної митниці, митниці

На виконання пункту 5 наказу Держмитслужби України від
05.12.2011 N 1025 ( v1025342-11 ) "Про затвердження Примірної
структури регіональної митниці, митниці та Вимог до штатної
структури регіональної митниці, митниці" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Примірне положення про відділ (сектор) митного
аудиту регіональної митниці, митниці (далі - Примірне положення),
що додається.
2. Керівникам Київської регіональної митниці, митниць:
2.1. Створити відповідні умови для забезпечення посадовими
особами митного органу визначених у цьому Примірному положенні
завдань і повноважень.
2.2. У місячний строк привести положення про
відділи (сектори) митного аудиту регіональної митниці, митниці у
відповідність до Примірного положення.
3. Визначити таким, що втратив чинність, наказ Державної
митної служби України від 26.08.2009 N 798 ( v0798342-09 ) "Про
затвердження Примірного положення про відділ (сектор)
контрольно-перевірочної роботи регіональних митниць, митниць".
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Державної митної служби України Дериволкова С.Д.
Т.в.о. Голови Служби О.М.Дороховський

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Державної митної

служби України

05.01.2012 N 16

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ

про відділ (сектор) митного аудиту

регіональної митниці, митниці

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає правовий статус відділу (сектору)
митного аудиту (далі - відділ) регіональної митниці, митниці
(далі - митниця), а саме його компетенцію (права, завдання,
функції) й організаційну структуру.
1.2. Відділ є структурним підрозділом митниці, який здійснює
в зоні діяльності митниці проведення документальних перевірок
дотримання вимог законодавства України з питань митної справи,
у тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та
сплати митних платежів, й забезпечує виконання покладених цим
Положенням завдань і функцій та підпорядковується безпосередньо
керівнику митниці.
1.3. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади наказом Держмитслужби України.
1.4. Посадові особи відділу призначаються на посади та
звільняються з посад у встановленому Держмитслужбою України
порядку відповідно до законодавства України.
1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ) та законами України, актами Верховної Ради України,
Президента України й Кабінету Міністрів України, іншими
нормативно-правовими актами.
1.6. Положення про відділ, зміни й доповнення до нього
затверджуються наказом митниці та погоджуються керівником
структурного підрозділу Держмитслужби України, який координує та
контролює роботу відділу.
1.7. Функціональні обов'язки посадових осіб відділу
визначаються їх посадовими інструкціями, які розробляються
керівником відділу та затверджуються керівником митниці.
1.8. Відділ здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими
структурними підрозділами митниці.
1.9. Забороняється покладати на відділ виконання завдань і
функцій, не передбачених цим Положенням.
2. Основні завдання відділу
2.1. Систематична інформаційно-аналітична робота та
узагальнення інформації, отриманої відділом, для ініціювання та
проведення документальних виїзних (планових чи позапланових) та
документальних невиїзних перевірок платників податків.
2.2. Взаємодія з податковими, правоохоронними та іншими
органами державної влади з питань планування та впровадження
контрольних заходів, спрямованих на запобігання порушенням вимог
законодавства України з питань митної справи, в тому числі
в частині погашення грошових зобов'язань платників податків.
2.3. Організація роботи з контролю за дотриманням платниками
податків положень законодавства України з питань митної справи
шляхом організації та проведення документальних виїзних (планових
чи позапланових) та документальних невиїзних перевірок.
2.4. Участь у державній системі запобігання та протидії
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
2.5. Збирання, накопичення, обробка, систематизація та аналіз
наявної інформації щодо учасників зовнішньоекономічної діяльності,
об'єктів та механізмів здійснення митного контролю й митного
оформлення з метою ефективного та якісного проведення
документальних перевірок дотримання вимог законодавства України
з питань митної справи, у тому числі своєчасності, достовірності,
повноти нарахування та сплати митних платежів.
2.6. Формування пропозицій щодо розробки профілів ризиків.
2.7. Участь у проведенні заходів, спрямованих на упередження
порушень митного законодавства суб'єктами зовнішньоекономічної
діяльності.
2.8. Прийняття рішень за результатами проведених
документальних перевірок про факт наявності/відсутності порушення
платником податків законодавства України з питань митної справи
(у т.ч. прийняття рішення щодо правильності визначення заявлених
у митних деклараціях кодів товарів згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), їх митної вартості та
країни походження, підстав для звільнення від оподаткування).
3. Основні повноваження відділу
3.1. Відділ згідно з покладеними на нього завданнями виконує
контрольно-перевірочну, аналітичну, інформаційну та координаційну
функції.
3.2. За дорученням Держмитслужби України відділ бере участь
у розробці проектів актів і в реалізації заходів, що готуються
структурними підрозділами Держмитслужби України.
3.3. Відповідно до завдань, передбачених цим Положенням, на
відділ покладено такі функції: 3.3.1. Здійснює митний контроль шляхом проведення в
установленому законодавством порядку документальних перевірок
дотримання вимог законодавства України з питань митної справи, у
тому числі своєчасності, достовірності, повноти нарахування та
сплати митних платежів. Координує роботу структурних підрозділів
митниці в цьому напрямку, здійснює загальний контроль за усуненням
порушень, виявлених такими перевірками. 3.3.2. Здійснює аналітичну роботу, спрямовану на виявлення
фактів здійснення митного оформлення товарів і транспортних
засобів з порушенням вимог законодавства з питань митної справи,
та використовує наявну інформацію для ініціювання та проведення
перевірок платників податків. 3.3.3. Здійснює збір та аналіз інформації щодо суб'єктів
зовнішньоекономічної діяльності, створює інформативні бази даних;
у відповідності до результатів аналізу зовнішньоекономічних
операцій підприємств із застосуванням системи управління ризиками
формує пропозиції до квартальних планів проведення документальних
планових виїзних перевірок платників податків. 3.3.4. Здійснює планування та одночасне проведення з органами
державної податкової служби планових виїзних документальних
перевірок. 3.3.5. Інформує структурні підрозділи митниці та інші митні
органи про можливе незаконне переміщення товарів і транспортних
засобів через митний кордон України, за результатами виконання
завдань, покладених на відділ. 3.3.6. Здійснює шляхом аналізу статистичної інформації
дистанційний контроль дотримання вимог законодавства України з
питань митної справи під час проведення зовнішньоекономічних
операцій в зоні діяльності митниці. 3.3.7. Збирає, накопичує, обробляє та систематизує інформацію
про учасників зовнішньоекономічних зв'язків у межах компетенції
відділу, ймовірно причетних до реалізації схем легалізації
(відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом. Здійснює в
установленому порядку інформаційний обмін з Державною службою
фінансового моніторингу України. 3.3.8. Бере участь у проведенні спільних заходів з
правоохоронними та іншими державними органами щодо запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним
шляхом, координує роботу структурних підрозділів митниці при
проведенні таких заходів. 3.3.9. Здійснює інші заходи, спрямовані на усунення причин і
умов, що призводять до порушень вимог законодавства України з
питань митної справи учасниками зовнішньоекономічної діяльності. 3.3.10. Приймає за результатами проведених документальних
перевірок рішення про факт наявності/відсутності порушення
платником податків законодавства України з питань митної справи
(у т.ч. приймає рішення щодо правильності визначення заявлених у
митних деклараціях кодів товарів згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ), їх митної вартості та
країни походження, підстав для звільнення від оподаткування). 3.3.11. Взаємодіє з органами державної влади, місцевого
самоврядування, установами й організаціями, підприємствами та
громадянами з питань, що належать до компетенції відділу. 3.3.12. Приймає участь у розробленні методичних рекомендацій,
які регулюють питання здійснення контрольно-перевірочних заходів,
реалізації матеріалів документальних перевірок. 3.3.13. Здійснює аналіз роботи митниці з питань, що належать
до компетенції відділу, формування та подання в установлені строки
до Держмитслужби України відповідної звітності. 3.3.14. Здійснює ведення номенклатури справ відділу та
забезпечення збереження документації відділу.
3.4. Відділ має право: 3.4.1. Здійснювати митний контроль шляхом проведення в
установленому законодавством порядку документальних виїзних
(планових, позапланових) та документальних невиїзних перевірок
платників податків на предмет дотримання ними вимог законодавства
України з питань митної справи. 3.4.2. Запитувати й одержувати в установленому порядку від
підрозділів та посадових осіб митниці, а також готувати запити до
інших митних органів, державних і недержавних органів, фізичних та
юридичних осіб звітні й інші дані та довідкові матеріали,
необхідні для виконання завдань, покладених на відділ. 3.4.3. Готувати запити до інших державних органів, установ та
організацій, уповноважених органів іноземних держав для
встановлення автентичності поданих митному органу документів щодо
товарів, митне оформлення яких завершено. 3.4.4. Під час проведення документальних виїзних (планових,
позапланових) та документальних невиїзних перевірок платників
податків визначати суму податкових зобов'язань платників податків
у порядку та на умовах, визначених Податковим кодексом України
( 2755-17 ), в тому числі: здійснювати контроль за правильністю визначення бази
оподаткування, своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування
та сплати митних платежів; перевіряти обґрунтованість та законність надання (отримання)
пільг і звільнення від оподаткування; встановлювати правильність класифікації згідно з УКТЗЕД
( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) товарів, щодо яких
проведено митне оформлення; встановлювати відповідність фактичного використання
переміщених через митний кордон України товарів заявленій меті
такого переміщення та/або відповідності фінансових і
бухгалтерських документів, звітів, договорів (контрактів),
калькуляцій, інших документів підприємства, що перевіряється,
інформації, зазначеній у митній декларації, декларації митної
вартості, за якими проведено митне оформлення товарів у
відповідному митному режимі; здійснювати перевірку законності переміщення товарів через
митний кордон України, у тому числі ввезення товарів на територію
вільної митної зони або їх вивезення з цієї території. 3.4.5. Під час проведення документальних виїзних перевірок
підприємств з метою з'ясування питань перевірки проводити
зустрічні звірки. 3.4.6. Під час проведення документальних виїзних перевірок
підприємств вимагати від керівників підприємств, що перевіряються,
проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних
цінностей, які перебували або перебувають під митним контролем чи
використовувалися цими підприємствами разом із товарами, які були
поміщені у відповідний митний режим, бути присутніми при її
проведенні. 3.4.7. Координувати роботу структурних підрозділів митниці
з питань, що належать до компетенції відділу. 3.4.8. За дорученням керівництва митниці брати участь
у представництві інтересів держави в судових органах. 3.4.9. Опрацьовувати та узагальнювати пропозиції структурних
підрозділів митниці щодо об'єктів митного контролю, приймати
рішення стосовно проведення документальних перевірок платників
податків. 3.4.10. Користуватися інформаційними та телекомунікаційними
системами Держмитслужби України, митних органів, спеціалізованих
митних установ та організацій, у тому числі базами даних Єдиної
автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України та
відповідними програмно-інформаційними комплексами, створювати
власні та використовувати міжнародні інформаційні бази даних з
метою виконання завдань, покладених на відділ. 3.4.11. Вносити керівництву митниці пропозиції щодо
застосування методів посиленого контролю до товарів та
транспортних засобів, які переміщуються підприємствами через
митний кордон України, стосовно коригування часу й форм здійснення
митного контролю й митного оформлення та щодо інших заходів з
метою запобігання порушенням вимог законодавства України з питань
митної справи. 3.4.12. Взаємодіяти зі структурними підрозділами митниці
в установленому порядку з питань погашення грошових зобов'язань
платників податків. 3.4.13. У випадку встановлення порушень законодавства України
з питань митної справи за результатами документальних перевірок
направляти матеріали перевірок до служби боротьби з контрабандою
та порушеннями митних правил для вжиття заходів, передбачених
законодавством України. 3.4.14. Залучати (за згодою керівництва митниці та керівників
структурних підрозділів митниці) посадових осіб інших підрозділів
для вирішення завдань, поставлених перед відділом. 3.4.15. Під час проведення виїзних документальних перевірок
надавати письмовий запит на ім'я керівника або головного
бухгалтера підприємства, у разі їх відсутності - на ім'я особи,
уповноваженої на підпис фінансових документів, та отримувати від
підприємства документи (у тому числі в електронному вигляді),
пояснення, довідки, копії документів та іншу інформацію, які
стосуються питань, що підлягають перевірці. 3.4.16. Здійснювати заходи щодо проведення професійного
навчання та підвищення кваліфікації посадових осіб митниці
1з питань, що належать до компетенції відділу.
4. Керівництво відділу
4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та
звільняється з посади наказом Держмитслужби України.
4.2. На посаду начальника відділу призначається особа з вищою
економічною освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра,
спеціаліста і стажем роботи за фахом на державній службі або за
фахом на керівних посадах в інших сферах не менш як п'ять років.
4.3. Начальник відділу може мати заступників, функціональні
обов'язки яких визначає начальник відділу та затверджує начальник
митниці.
4.4. Начальник відділу: 4.4.1. Здійснює загальне керівництво роботою відділу. 4.4.2. Вносить керівнику митниці пропозиції щодо застосування
видів заохочень або стягнень до посадових осіб відділу. 4.4.3. Вносить керівнику митниці пропозиції про призначення
на посади й звільнення з посад працівників відділу. 4.4.4. Забезпечує взаємодію відділу з іншими підрозділами
митниці. 4.4.5. Вимагає від посадових осіб відділу дотримання вимог
законодавства, а також контролює своєчасне виконання посадовими
особами відділу доручень Держмитслужби України, вповноваженого
митного органу, який координує діяльність відділів митниць, та
керівництва митниці. 4.4.6. У межах компетенції відділу ініціює проведення
документальних перевірок. 4.4.7. Виконує інші доручення, визначені Держмитслужбою
України, вповноваженим митним органом, який координує діяльність
відділів митниць, та керівництвом митниці, з питань, що належать
до компетенції відділу.
4.5. Начальник відділу має право: 4.5.1. В установленому порядку надавати, відповідно до своєї
компетенції, відомості та пропозиції керівництву митниці. 4.5.2. Вносити керівнику митниці пропозиції щодо внесення
змін до структури й штатного розпису відділу. 4.5.3. Підписувати та візувати документи відділу, що належать
до його компетенції. 4.5.4. Вносити керівництву вповноваженого митного органу,
який координує діяльність відділів митниць, та керівнику митниці
пропозиції щодо підготовки й підвищення кваліфікації посадових
осіб відділу. 4.5.5. Вносити керівництву митниці пропозиції щодо захисту
законних прав та інтересів посадових осіб відділу у випадках
заподіяння їм шкоди неправомірними діями з боку посадових осіб
правоохоронних та інших державних органів. 4.5.6. Надавати пропозиції керівнику митниці щодо доцільності
проведення документальних перевірок суб'єктів зовнішньоекономічної
діяльності.
4.6. Начальник відділу несе відповідальність за: невиконання відділом покладених на нього завдань і
повноважень, передбачених цим Примірним положенням; неналежну організацію та результати діяльності відділу; втрату документів і матеріалів, несанкціонований витік
з відділу чи розголошення інформації з обмеженим доступом; низький рівень службової та виконавської дисципліни посадових
осіб відділу, недодержання ними законності у службовій діяльності; невиконання Урочистого зобов'язання посадових осіб митної
служби України, порушення Присяги державних службовців
( 3723-12 ); негативні наслідки своїх розпоряджень, доручень, самостійно
прийнятих рішень під час виконання службових обов'язків, а також
за бездіяльність, що їх спричинила; порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, норм
професійної етики та інші порушення службової дисципліни; невиконання, неналежне або несумлінне виконання своїх
службових обов'язків.
Начальник Департаменту боротьби
з контрабандою, аналізу ризиків
та протидії корупції О.І.Попівняк

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: