open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
14.01.2005 N 16
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної

служби статистики

N 376 ( v0376832-14 ) від 02.12.2014 }
Про затвердження Тимчасової методики

розрахунку індексів основних засобів

за первісною (переоціненою) вартістю

Відповідно до статті 14 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ) та з метою забезпечення доступності,
гласності і відкритості статистичної інформації, її джерел та
методології складання Н А К А З У Ю:
1. Затвердити схвалену методичною комісією Держкомстату
Тимчасову методику розрахунку індексів основних засобів за
первісною (переоціненою) вартістю (додається).
2. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.):
2.1. Здійснювати організаційне керівництво щодо застосування
на практиці зазначеної Тимчасової методики.
2.2. Направити затверджену пунктом 1 цього наказу Тимчасову
методику розрахунку індексів основних засобів за первісною
(переоціненою) вартістю територіальним органам статистики для
використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Головка В.А.
Голова О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Держкомстату

14.01.2005 N 16

ТИМЧАСОВА МЕТОДИКА

РОЗРАХУНКУ ІНДЕКСІВ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

ЗА ПЕРВІСНОЮ (ПЕРЕОЦІНЕНОЮ) ВАРТІСТЮ

Тимчасова методика призначена для обчислення індексів
основних засобів. Вона містить алгоритм перерахунку їх первісної
(переоціненої) вартості у порівнянні ціни та визначення на цій
основі індексів основних засобів за видами економічної діяльності,
регіонами та в цілому по економіці країни.
ПЕРЕДМОВА
Основні засоби (ОЗ) є невід'ємною складовою капіталу країни.
Їх вартість постійно змінюється в умовах функціонування ринку та
під впливом часу. Визначення рівня цих змін є важливою задачею
статистики і економіко-статистичного аналізу. Методика розрахунку індексів ОЗ за первісною (переоціненою)
вартістю підготовлена на виконання Заходів з розроблення і
реалізації системи комплексного обстеження та удосконалення
системи обліку основних засобів, розроблених Державним комітетом
статистики України та погоджених з Міністерством економіки та з
питань європейської інтеграції України, Міністерством фінансів
України, Міністерством промислової політики України, Міністерством
транспорту України, Державною податковою адміністрацією України та
Інститутом економічного прогнозування, впроваджених до виконання
листом Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2002 р. N 9356/2к. Мета методики полягає у створенні алгоритму розрахунку
індексів ОЗ для формування достовірної статистичної інформації, що
використовується у макроекономічному і регіональному аналізі та є
основою прийняття відповідних рішень у сфері управління.
Обчислення динаміки ОЗ передбачає співставлення даних окремих
років, для чого дані кожного року перераховуються у порівнянні
ціни попереднього року за допомогою індексів-дефляторів. Наведена Методика рекомендована для використання працівниками
статистичних органів з метою проведення статистичного аналізу
наявності та стану основних засобів у динаміці.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МЕТОДИКИ
1.1. Визначення термінів Основні засоби - необоротні матеріальні активи, які
підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва
або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим
особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних
функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації)
яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший
за рік). До основних засобів належать земельні ділянки, будинки,
споруди та передавальні пристрої, машини й обладнання, транспортні
засоби, інструменти, багаторічні насадження, робоча і продуктивна
худоба та ін. Первісна (переоцінена) вартість основних засобів - історична
(фактична) або переоцінена собівартість необоротних активів у сумі
грошових коштів або справедливої вартості (вартість подібних
об'єктів) інших активів, сплачених (переданих), витрачених для
придбання (створення) необоротних активів. Переоцінка - приведення вартості основних засобів до
справедливої. Індекс споживчих цін (індекс інфляції) - показник зміни
загального рівня цін і тарифів на товари та послуги, які купує
населення для невиробничого споживання. Індекс цін інвестицій в основний капітал (капітальних
вкладень) - агрегований індекс з індексів цін на
будівельно-монтажні роботи, машини та обладнання, інші капітальні
роботи і витрати з урахуванням частки цих складових у загальному
обсязі інвестицій.
1.2. Джерела формування балансу основних засобів Базою розрахунку індексів основних засобів (ОЗ) виступають
показники балансів основних засобів (БОЗ), які характеризують рух
та, зокрема, відновлення ОЗ. В основу побудови БОЗ покладені
загальні засади СНР та бухгалтерського обліку. Показники БОЗ за первісною (переоціненою) вартістю
розробляються в розрізі видів економічної діяльності та регіонів: Джерелами формування БОЗ є: форма державного статистичного спостереження N 11-ОЗ
( z0799-01 ) "Звіт про наявність та рух основних засобів,
амортизацію (знос)"; форми фінансової звітності N 1-М "Баланс" та N 2-М "Звіт про
фінансові результати" ( z0161-00 ); форма державного статистичного спостереження N 2-буд
( z1248-04 ) "Звіт про реалізацію дозволу на виконання будівельних
робіт"; форми державних статистичних спостережень N 7-сг "Звіт про
хід збирання урожаю, сівби озимих та оранку на зяб", N 29-сг "Звіт
про збір урожаю сільськогосподарських культур з усіх земель, із
зрошуваних земель, із осушених земель" ( v0412202-04 ); форма державного статистичного спостереження N 6
( v0412202-04 ) "Підсумки обліку худоби по сільській раді".
1.3. Загальна схема перерахунку балансу основних засобів у
порівнянні ціни Узагальнена модель БОЗ у фактичних цінах представляється
такою формулою:
t t t t

F = F + F - F , (1)

к п вв вб
t

де F - вартість ОЗ на кінець звітного року

к

t

F - вартість ОЗ на початок звітного року

п

t

F - вартість ОЗ, що надійшли у звітному році

вв

t

F - вартість ОЗ, що вибули у звітному році

вб
Методика передбачає диференційований підхід до перерахунку у
порівнянні ціни кожної із складових БОЗ. Після перерахунку вартість ОЗ у порівнянних цінах має вигляд:
t-1 t-1 t-1 t-1

F = F + F - F , (2)

к п вв вб
За вищезазначеною схемою перераховуються ОЗ за кожним видом
економічної діяльності. Дані в цілому по економіці країни
(регіону) отримуються за сумою видів економічної діяльності.
2. АЛГОРИТМ ПЕРЕРАХУНКУ БАЛАНСУ

ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ПОРІВНЯННІ ЦІНИ
2.1. Визначення вартості основних засобів на початок звітного
року Вартість ОЗ на початок звітного року у порівнянних цінах
дорівнює вартості ОЗ на початок звітного року у фактичних цінах,
тому що вона практично сформована в цінах попереднього року, і не
зазнала впливу зміни цін звітного року, тобто
t t-1

F = F

п п
2.2. Перерахунок вартості основних засобів, що надійшли
протягом звітного року

t ОЗ, що надійшли протягом звітного року (F ) розподіляються

вв а дві групи:

t - введені в дію нові ОЗ - F

нв - ОЗ, що надійшли з інших джерел (придбання ОЗ, що були у

t икористанні, трансферти тощо) - F

вдж Перерахунки за кожною з зазначених груп ОЗ здійснюються
окремо за допомогою відповідних індексів-дефляторів. Вартість введених в дію у звітному році нових ОЗ у фактичних

t інах (F ) перераховується у порівнянні ціни попереднього року

нв ляхом ділення їх вартості на індекс цін інвестицій в основний
капітал (капітальних вкладень) за звітний рік, враховуючи, що
останній відображає зміни цін капітальних вкладень, спрямованих
переважно на введення в дію нових ОЗ та придбання машин і
обладнання:
t t-1

F : I = F ,

нв ок нв
де I - індекс цін інвестицій в основний капітал за звітний

ок ік.
Вартість ОЗ, що надійшли протягом звітного року з інших

t жерел, (F ) перераховується у порівнянні ціни попереднього

вдж оку шляхом ділення їх вартості на індекс споживчих цін (інфляції)
за звітний рік, виходячи з того, що Законом України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) суб'єктам
господарської діяльності надано право проведення щорічної
індексації вартості груп ОЗ на коефіцієнт індексації, який
базується на індексі інфляції. Іншими словами цей індекс через
зміни цін на товари та послуги опосередковано відображає зміни цін
на ринку ОЗ, як складової загальної ринкової економіки:
t t-1

F : I = F ,

вдж ін вдж
де I - індекс споживчих цін (інфляції) за звітний рік.

ін
За таким алгоритмом перераховується у порівнянні ціни
попереднього року і вартість робочої та продуктивної худоби, але
при цьому ця вартість розраховується шляхом ділення вартості
худоби нових надходжень та надходжень з інших джерел звітного року
на індекс цін реалізації худоби сільськогосподарськими
підприємствами у звітному році. Сукупна вартість ОЗ, що надійшли протягом звітного року у
порівнянних цінах попереднього року, обчислюється як сума
розрахованих показників:
t-1 t-1 t-1

F + F = F

нв вдж вв
2.3. Перерахунок вартості основних засобів, що вибули
протягом звітного року

t ОЗ, що вибули протягом звітного року (F ) відповідно до

вб апрямків вибуття (продаж, передача тощо), розподіляються на дві
групи:

t - ліквідовані ОЗ - F

л

t - ОЗ, що вибули з інших причин, - F

впр Перерахунки за кожною з зазначених груп ОЗ здійснюються
окремо за допомогою відповідних індексів-дефляторів. Вартість ліквідованих у звітному році ОЗ у фактичних цінах
t F ) перераховується у порівнянні ціни попереднього року шляхом
л ноження їх фактичної вартості на індекс цін інвестицій в основний
капітал попереднього року. Зазначений алгоритм розрахунку
впроваджується виходячи з того, що ОЗ, які ліквідуються, практично
не індексувались у звітному і попередньому роках, як інші ОЗ, і
їхню вартість доцільно довести до рівня цін попереднього року:
t t-1

F х I = F

л ок л
де I - індекс цін інвестицій в основний капітал

ок опереднього року.
Виняток становить перерахунок у ціни попереднього року
вартості худоби, який здійснюється шляхом ділення вартості
ліквідованої худоби на індекс цін реалізації худоби
сільськогосподарськими підприємствами звітного року, враховуючи,
що вартість худоби, яка вибуває з господарства, переоцінена до
рівня поточного року. Вартість ОЗ, що вибули з інших причин, в ціни попереднього
року перераховується шляхом ділення їх вартості у фактичних цінах
на індекс споживчих цін (інфляції) за звітний рік:
t-1 t

F = F : I

впр впр ін
Вартість худоби, що вибула з інших, ніж ліквідація, причин,
перераховується у ціни попереднього року за допомогою ділення її
вартості у звітному році на індекс цін реалізації худоби
сільськогосподарськими підприємствами. Сукупна вартість ОЗ, що вибули протягом звітного року, у
порівнянних цінах попереднього року обчислюється як сума
розрахованих величин:
t-1 t-1 t-1

F + F = F

л впр вб
2.4. Побудова балансу основних засобів у порівнянних цінах Модель БОЗ у порівнянних цінах попереднього року у
розгорнутому вигляді:
t-1 t-1 t-1 t-1 t-1 t-1

F = F + (F + F ) - (F + F ) (3)

к п вн вдж л впр
За отриманими даними з вартості ОЗ у порівняних цінах
розраховуються абсолютні та відносні показники динаміки та
відтворення ОЗ.
3. СИСТЕМА АБСОЛЮТНИХ ТА ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ

ДИНАМІКИ ТА ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

У ПОРІВНЯННИХ ЦІНАХ
3.1. Абсолютні показники приросту основних засобів Для оцінки зміни обсягів ОЗ розраховуються абсолютні
показники: загальний приріст вартості ОЗ та його складові - чистий
приріст та структурний приріст, останні в подальшому
використовуються для розрахунку індексів структурного зростання та
чистого зростання ОЗ. Загальний приріст ОЗ за рік обчислюється як різниця обсягів
ОЗ на кінець і початок звітного року у порівнянних цінах
попереднього року:
t-1 t-1 t-1

(Дельта)F = F - F , (4)

к п
t-1

де: (Дельта)F - загальний приріст ОЗ за рік у порівнянних
цінах попереднього року;

t-1

F - ОЗ на кінець звітного року у порівнянних цінах к опереднього року;

t-1 F - ОЗ на початок звітного року у порівнянних цінах п опереднього року.
Загальний приріст ОЗ за рік можна також представити двома
компонентами: чистим приростом ОЗ та структурним приростом, що
відображає зміни вартості ОЗ за рахунок перерозподілу їх між
видами економічної діяльності:
t-1 t-1 t-1

(Дельта)F = (Дельта)F + (Дельта)F , (5)

ч с
t-1

де (Дельта)F - чистий приріст ОЗ,

ч

t-1

(Дельта)F - структурний приріст ОЗ.

с
Чистий приріст ОЗ обчислюється як сальдо вартості введених в
дію нових і ліквідованих ОЗ у порівнянних цінах попереднього року:
t-1 t-1 t-1

(Дельта)F = F - F (6)

ч вн л
Структурний приріст ОЗ обчислюється як сальдо вартості ОЗ,
введених з інших джерел, та тих, що вибули з інших причин у
порівнянних цінах попереднього року:
t-1 t-1 t-1

(Дельта)F = F - F (7)

с вдж впр
3.2. Відносні показники динаміки та відтворення основних
засобів На основі даних, розрахованих за схемою, викладеній у розділі
2, обчислюються наступні індекси: Загальний індекс динаміки ОЗ
t-1

F

к

I (F) = ------ (8) t-1

F

п
Індекс чистого зростання ОЗ
t-1 t-1 t-1

F + F - F

п вн л

I (F ) = ---------------------- (9) ч t-1

F

п
Індекс структурного зростання ОЗ
t-1 t-1 t-1

F + F - F

п вдж впр

I (F ) = -------------------------- (10) с t-1

F

п
Індекс динаміки ОЗ за ряд років визначається ланцюговим
методом, тобто шляхом множення відповідних річних індексів. За даними БОЗ у порівнянних цінах визначаються коефіцієнти,
що характеризують процес відтворення ОЗ: Коефіцієнт введення ОЗ (частка введених нових ОЗ у вартості
ОЗ на кінець звітного року)
t-1

F

вв

К = ------- (11) вв t-1

F

к
Коефіцієнт ліквідації ОЗ (частка ліквідованих ОЗ в обсязі ОЗ
на початок звітного року)
t-1

F

л

К = ------ (12) лкв t-1

F

п
Коефіцієнт інтенсивності оновлення ОЗ (співвідношення
коефіцієнтів введення і ліквідації ОЗ)
К

вв

К = ---- (13) ін/он К

лкв

Додаток

ПЕРЕРАХУНОК

балансу основних засобів за 2003 рік у порівнянні

ціни 2002 року та розрахунки показників динаміки

та відтворення основних засобів

Таблиця 1. Перерахунок наявності ОЗ на початок року і
введення ОЗ
------------------------------------------------------------------------ Види діяльності |Наявність|Введення ОЗ у 2003 р., | |ОЗ на |тис. грн. | |початок | | |2003 р. у| | |порівнян-| | |них цінах|---------------------------| |2002 р., |всього |в т. ч. |інші | |тис. грн.| |нові ОЗ |введення| --------------------------------+---------+---------+--------+--------| А |1 |2 |3 |4 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Всього, включаючи худобу |942060197|104057319|44165373|59891946| --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Всього, без худоби |935967097|101539095|42062107|59476988| --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Сільське господарство, |79420723 |7512372 |3741102 |3771270 | мисливство та лісове | | | | | господарство, включаючи худобу | | | | | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Сільське господарство, |73327622 |4994147 |1637836 |3356311 | мисливство та лісове | | | | | господарство, без худоби | | | | | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Сільське господарство, |78532539 |7412482 |3682542 |3729940 | мисливство та пов'язані з ним | | | | | послуги, включаючи худобу | | | | | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Сільське господарство, |72439438 |4894257 |1579276 |3314981 | мисливство та пов'язані з ним | | | | | послуги, без худоби | | | | | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Вартість худоби |6093101 |2518225 |2103266 |414959 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Лісове господарство та пов. з |888184 |99890 |58560 |41330 | ним послуги | | | | | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| (Риболовство, діяльність |1876130 |90813 |33759 |57054 | риборозплідників і рибних ферм, | | | | | послуги, пов'язані з рибним | | | | | господарством) | | | | | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Промисловість |334366675|25265767 |14011920|11253847| --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Добувна промисловість |62395199 |4370305 |3577971 |792334 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Обробна промисловість |179541474|16257694 |8563601 |7694094 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Виробництво електроенергії, газу|92430002 |4637768 |1870348 |2767420 | та води | | | | | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Будівництво |16689530 |3044559 |1395441 |1649118 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Оптова та роздрібна торгівля; |21147281 |5905335 |2755746 |3149589 | торгівля транспортними засобами,| | | | | послуга з ремонту | | | | | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Готелі та ресторани |6488571 |887998 |425077 |462921 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Транспорт |140677761|14234152 |9606822 |4627330 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| у тому числі | | | | | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Наземний транспорт |52759112 |5268330 |3456235 |1812095 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Водний транспорт |2770331 |416540 |50261 |366280 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Авіаційний транспорт |1511757 |269360 |232852 |36508 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Допоміжні транспортні послуги |69173349 |5158845 |2983809 |2175036 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Пошта і зв'язок |14463212 |3121077 |2883665 |237412 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Фінансова діяльність |7337144 |2026890 |1426770 |600120 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Операції з нерухомістю, здавання|214707461|29241395 |6316048 |22925347| під найм та послуги юридичним | | | | | особам | | | | | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Здавання під найм власної та |178683023|23164152 |3632772 |19531380| державної нерухомості | | | | | невиробничого призначення | | | | | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Державне управління |33398310 |5242752 |1616495 |3626257 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Освіта |44847041 |3807180 |1236440 |2570740 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Охорона здоров'я та соціальна |25074363 |4717327 |1016219 |3701108 | допомога | | | | | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Колективні, громадські та |16029195 |2080768 |583533 |1497235 | особисті послуги | | | | | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Асенізація, прибирання вулиць та|5201473 |697933 |113755 |584179 | оброблення відходів | | | | | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Громадська діяльність |264060 |39653 |29664 |9989 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Діяльність у сфері відпочинку, |9831580 |1214218 |414438 |799780 | розваг, культури та спорту | | | | | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Індивідуальні послуги |732083 |128964 |25677 |103287 | --------------------------------+---------+---------+--------+--------| Послуги домашньої прислуги |13 |11 |1 |10 | -----------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ Види діяльності |Індекси- |Введення ОЗ у 2003 р. | |дефлятори |у порівнянних | |для |цінах 2002 р., тис. грн. | |перерахунку| | |ОЗ | | |-----------+--------------------------| |нових|інших|всього |в т. ч. |інші | |ОЗ |вве- | |нові ОЗ |введення| | |день | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| А |5 |6 |7 |8 |9 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Всього, включаючи худобу |1,038|1,081|97954227|42548398|55405829| -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Всього, без худоби |1,043|1,082|95306252|40336762|54969490| -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Сільське господарство, |0,996|1,066|7293599 |3755308 |3538291 | мисливство та лісове | | | | | | господарство, включаючи худобу | | | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Сільське господарство, |1,061|1,082|4645623 |1543672 |3101951 | мисливство та лісове | | | | | | господарство, без худоби | | | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Сільське господарство, |1,061|1,082|7200274 |3700181 |3500093 | мисливство та пов'язані з ним | | | | | | послуги, включаючи худобу | | | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Сільське господарство, |1,061|1,082|4552299 |1488545 |3063753 | мисливство та пов'язані з ним | | | | | | послуги, без худоби | | | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Вартість худоби |0,951|0,951|2647976 |2211636 |436340 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Лісове господарство та пов. з |1,052|1,082|93869 |55670 |38198 | ним послуги | | | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Рибне господарство |1,012|1,082|86095 |33365 |52730 | (Риболовство, діяльність | | | | | | риборозплідників і рибних ферм,| | | | | | послуги, пов'язані з рибним | | | | | | господарством) | | | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Промисловість |0,959|0,924|23835106|13434138|10400968| -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Добувна промисловість |1,036|1,082|4186879 |3454593 |732286 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Обробна промисловість |1,044|1,082|15315171|8204179 |7110992 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Виробництво електроенергії, |1,054|1,082|4333056 |1775366 |2557690 | газу та води | | | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Будівництво |1,076|1,082|2821620 |1297481 |1524139 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Оптова та роздрібна торгівля; |1,067|1,082|5494811 |2583916 |2910895 | торгівля транспортними | | | | | | засобами, послуги з ремонту | | | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Готелі та ресторани |1,063|1,082|827861 |400023 |427839 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Транспорт |0,954|1,082|13440254|9163609 |4276645 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| у тому числі | | | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Наземний транспорт |1,073|1,082|4897361 |3222597 |1674764 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Водний транспорт |1,004|1,082|388591 |50070 |338521 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Авіаційний транспорт |1,019|1,082|262232 |228490 |33741 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Допоміжні транспортні послуги |1,039|1,082|4882008 |2871808 |2010200 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Пошта і зв'язок |1,033|1,082|3010063 |2790643 |219420 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Фінансова діяльність |1,061|1,082|1899441 |1344801 |554640 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Операції з нерухомістю, |1,016|1,082|27405807|6217871 |21187936| здавання під найм та послуги | | | | | | юридичним особам | | | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Здавання під найм власної та |1,054|1,082|21498199|3447016 |18051183| державної нерухомості | | | | | | невиробничого призначення | | | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Державне управління |1,008|1,082|4954953 |1603514 |3351439 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Освіта |1,039|1,082|3565944 |1190029 |2375915 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Охорона здоров'я та соціальна |1,059|1,082|4380220 |959602 |3420618 | допомога | | | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Колективні, громадські та |0,968|1,082|1948506 |564740 |1383766 | особисті послуги | | | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Асенізація, прибирання вулиць |1,042|1,082|649120 |109214 |539906 | та оброблення відходів | | | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Громадська діяльність |1,072|1,082|36912 |27680 |9232 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Діяльність у сфері відпочинку і|1,028|1,082|1142514 |403346 |739168 | розваг, культури та спорту | | | | | | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Індивідуальні послуги |1,048|1,082|119960 |24501 |95459 | -------------------------------+-----+-----+--------+--------+--------| Послуги домашньої прислуги |1,048|1,082|10 |0 |10 | -----------------------------------------------------------------------
Таблиця 2. Перерахунок вибуття ОЗ
--------------------------------------------------------------------------- Види діяльності |Вибуття ОЗ у 2003 р., |Індекс-|Лікві- | |тис. грн. |дефля- |довані | |--------------------------|тор для|ОЗ у | |всього |в т. ч. |перера-|порів- | | |-----------------|хунку |нянних | | |лікві- |інші |лікві- |цінах | | |дація |вибуття |дації |2002 р.,| | | | |ОЗ |тис. | | | | | |грн. | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| А |1 |2 |3 |4 |5 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Всього, включаючи худобу |68224138|10620141|57603997|1,043 |11082053| -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Всього, без худоби |65383686|8409482 |56974204|1,041 |8757490 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Сільське господарство, |9517158 |3038116 |6479042 |1,046 |3179309 | мисливство та лісове | | | | | | господарство, включаючи | | | | | | худобу | | | | | | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Сільське господарство, |6676706 |827457 |5849249 |1,033 |854746 | мисливство та лісове | | | | | | господарство, без худоби | | | | | | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Сільське господарство, |9472173 |3021451 |6450722 |1,047 |3162111 | мисливство та пов'язані з ним| | | | | | послуги, включаючи худобу | | | | | | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Сільське господарство, |6631721 |810792 |5820929 |1,033 |837548 | мисливство та пов'язані з ним| | | | | | послуги, без худоби | | | | | | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Вартість худоби |2840452 |2210659 |629793 |0,951 |2324563 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Лісове господарство та пов. з|44985 |16665 |28320 |1,032 |17198 | ним послуги | | | | | | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Рибне господарство |508532 |49047 |459485 |1,030 |50519 | (Риболовство, діяльність | | | | | | риборозплідників і рибних | | | | | | ферм, послуги, пов'язані з | | | | | | рибним господарством) | | | | | | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Промисловість |17283528|3369237 |13914291|1,038 |3495990 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Добувна промисловість |2072165 |1205079 |867086 |1,040 |1253282 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Обробна промисловість |12619428|1763546 |10855882|1,035 |1825270 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Виробництво електроенергії, |2591935 |400612 |2191323 |1,042 |417438 | газу та води | | | | | | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Будівництво |1660608 |353386 |1307222 |1,044 |368935 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Оптова та роздрібна торгівля;|2225134 |174387 |2050747 |1,038 |181013 | торгівля транспортними | | | | | | засобами, послуги з ремонту | | | | | | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Готелі та ресторани |643683 |112251 |531432 |1,049 |117751 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Транспорт |5268503 |1013536 |4254967 |1,040 |1054182 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| у тому числі | | | | | | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Наземний транспорт |2318824 |480597 |1838226 |1,040 |499821 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Водний транспорт |464915 |12030 |452885 |1,040 |12511 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Авіаційний транспорт |161333 |13919 |147415 |1,030 |14336 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Допоміжні транспортні послуги|1987160 |410721 |1576439 |1,042 |427971 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Пошта і зв'язок |336272 |96269 |240002 |1,034 |99543 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Фінансова діяльність |579249 |63823 |515426 |1,034 |65993 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Операції з нерухомістю, |22401450|1137619 |21263831|1,055 |1200188 | здавання під найм та послуги | | | | | | юридичним особам | | | | | | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Здавання під найм власної та |20425616|819816 |19605800|1,057 |866546 | державної нерухомості | | | | | | невиробничого призначення | | | | | | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Державне управління |3182442 |357822 |2824620 |1,044 |373566 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Освіта |2162271 |458282 |1703989 |1,046 |479363 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Охорона здоров'я та соціальна|1728270 |323743 |1404527 |1,048 |339283 | допомога | | | | | | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Колективні, громадські та |1063310 |168892 |894418 |1,042 |175962 | особисті послуги | | | | | | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Асенізація, прибирання вулиць|471737 |56933 |414804 |1,042 |59300 | та оброблення відходів | | | | | | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Громадська діяльність |10646 |2407 |8240 |1,042 |2508 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Діяльність у сфері |503368 |101740 |401628 |1,042 |106013 | відпочинку, розваг, культури | | | | | | та спорту | | | | | | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Індивідуальні послуги |77559 |7813 |69746 |1,042 |8141 | -----------------------------+--------+--------+--------+-------+--------| Послуги домашньої прислуги |- |- |- |- |- | --------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ Види діяльності |Індекс- |Інші |Вибуття | |дефлятор |вибуття |ОЗ у | |для |ОЗ |2003 р. | |перерахунку|у 2003 р.|у порів-| |іншого |у порів- |нянних | |вибуття ОЗ |нянних |цінах | | |цінах |2002 р.,| | |2002 р., |всього, | | |тис. грн.|тис. | | | |грн. | ---------------------------------+-----------+---------+--------| А |6 |7 |8 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Всього, включаючи худобу |1,080 |53318623 |64400676| ---------------------------------+-----------+---------+--------| Всього, без худоби |1,082 |52656380 |61413870| ---------------------------------+-----------+---------+--------| Сільське господарство, мисливство|1,068 |6068203 |9247512 | та лісове господарство, включаючи| | | | худобу | | | | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Сільське господарство, мисливство|1,082 |5405960 |6260706 | та лісове господарство, без | | | | худоби | | | | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Сільське господарство, мисливство|1,068 |6042029 |9204140 | та пов'язані з ним послуги, | | | | включаючи худобу | | | | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Сільське господарство, мисливство|1,082 |5379786 |6217335 | та пов'язані з ним послуги, без | | | | худоби | | | | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Вартість худоби |0,951 |662243 |2986805 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Лісове господарство та пов. з ним|1,082 |26174 |43371 | послуги | | | | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Рибне господарство (Риболовство, |1,082 |424662 |475181 | діяльність риборозплідників і | | | | рибних ферм, послуги, пов'язані з| | | | рибним господарством) | | | | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Промисловість |0,924 |12859788 |16355779| ---------------------------------+-----------+---------+--------| Добувна промисловість |1,082 |801373 |2054656 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Обробна промисловість |1,082 |10033163 |11858433| ---------------------------------+-----------+---------+--------| Виробництво електроенергії, газу |1,082 |2025252 |2442690 | та води | | | | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Будівництво |1,082 |1208153 |1577088 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Оптова та роздрібна торгівля; |1,082 |1895329 |2076343 | торгівля транспортними засобами, | | | | послуги з ремонту | | | | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Готелі та ресторани |1,082 |491157 |608908 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Транспорт |1,082 |3932502 |4986684 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| у тому числі | | | | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Наземний транспорт |1,082 |1698915 |2198736 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Водний транспорт |1,082 |418563 |431074 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Авіаційний транспорт |1,082 |136243 |150579 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Допоміжні транспортні послуги |1,082 |1456968 |1884939 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Пошта і зв'язок |1,082 |221813 |321356 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Фінансова діяльність |1,082 |476364 |542357 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Операції з нерухомістю, здавання |1,082 |19652339 |20852527| під найм та послуги юридичним | | | | особам | | | | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Здавання під найм власної та |1,082 |18119963 |18986509| державної нерухомості | | | | невиробничого призначення | | | | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Державне управління |1,082 |2610555 |2984120 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Освіта |1,082 |1574851 |2054214 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Охорона здоров'я та соціальна |1,082 |1298084 |1637367 | допомога | | | | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Колективні, громадські та |1,082 |826634 |1002595 | особисті послуги | | | | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Асенізація, прибирання вулиць та |1,082 |383368 |442668 | оброблення відходів | | | | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Громадська діяльність |1,082 |7615 |10123 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Діяльність у сфері відпочинку, |1,082 |371190 |477203 | розваг, культури та спорту | | | | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Індивідуальні послуги |1,082 |64461 |72601 | ---------------------------------+-----------+---------+--------| Послуги домашньої прислуги |- |- |- | -----------------------------------------------------------------
Таблиця 3. БОЗ 2003 р. у порівнянних цінах 2002 р.
------------------------------------------------------------------------- Види діяльності |Наявність|Введення ОЗ у 2003 р., | |ОЗ на |тис. грн. | |початок |--------------------------| |2003 р., |всього |в т. ч. | |тис. грн | |-----------------| | | |нові ОЗ |інші | | | | |введення| ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| А |1 |2 |3 |4 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Всього, включаючи худобу |942060197|97954227|42548398|55405829| ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Всього, без худоби |935967097|95306252|40336762|54969490| ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Сільське господарство, мисливство |79420723 |7293599 |3755308 |3538291 | та лісове господарство, включаючи | | | | | худобу | | | | | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Сільське господарство, мисливство |73327622 |4645623 |1543672 |3101951 | та лісове господарство, без худоби| | | | | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Сільське господарство, мисливство |78532539,|7200274 |3700181 |3500093 | та пов'язані з ним послуги, | | | | | включаючи худобу | | | | | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Сільське господарство, мисливство |72439438 |4552299 |1488545 |3063753 | та пов'язані з ним послуги, без | | | | | худоби | | | | | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Вартість худоби |6093101 |2647976 |2211636 |436340 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Лісове господарство та пов. з ним |888184 |93869 |55670 |38198 | послуги | | | | | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Рибне господарство (Риболовство, |1876130 |86095 |33365 |52730 | діяльність риборозплідників і | | | | | рибних ферм, послуги, пов'язані з | | | | | рибним господарством) | | | | | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Промисловість |334366675|23835106|13434138|10400968| ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Добувна промисловість |62395199 |4186879 |3454593 |732286 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Обробна промисловість |179541474|15315171|8204179 |7110992 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Виробництво електроенергії, газу |92430002 |4333056 |1775366 |2557690 | та води | | | | | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Будівництво |16689530 |2821620 |1297481 |1524139 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Оптова та роздрібна торгівля; |21147281 |5494811 |2583916 |2910895 | торгівля транспортними засобами, | | | | | послуги з ремонту | | | | | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Готелі та ресторани |6488571 |827861 |400023 |427839 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Транспорт |140677761|13440254|9163609 |4276645 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| у тому числі | | | | | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Наземний транспорт |52759112 |4897361 |3222597 |1674764 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Водний транспорт |2770331 |388591 |50070 |338521 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Авіаційний транспорт |1511757 |262232 |228490 |33741 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Допоміжні транспортні послуги |69173349 |4882008 |2871808 |2010200 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Пошта і зв'язок |14463212 |3010063 |2790643 |219420 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Фінансова діяльність |7337144 |1899441 |1344801 |554640 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Операції з нерухомістю, здавання |214707461|27405807|6217871 |21187936| під найм та послуги юридичним | | | | | особам | | | | | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Здавання під найм власної та |178683023|21498199|3447016 |18051183| державної нерухомості | | | | | невиробничого призначення | | | | | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Державне управління |33398310 |4954953 |1603514 |3351439 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Освіта |44847041 |3565944 |1190029 |2375915 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Охорона здоров'я та соціальна |25074363 |4380220 |959602 |3420618 | допомога | | | | | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Колективні, громадські та особисті|16029195 |1948506 |564740 |1383766 | послуги | | | | | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Асенізація, прибирання вулиць та |5201473 |649120 |109214 |539906 | оброблення відходів | | | | | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Громадська діяльність |264060 |36912 |27680 |9232 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Діяльність у сфері відпочинку, |9831580 |1142514 |403346 |739168 | розваг, культури та спорту | | | | | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Індивідуальні послуги |732083 |119960 |24501 |95459 | ----------------------------------+---------+--------+--------+--------| Послуги домашньої прислуги |13 |10 |0 |10 | ------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------- Види діяльності |Вибуття ОЗ у 2003 р., |Наявність| |тис. грн. |ОЗ на | |--------------------------|кінець | |всього |в т. ч. |2003 р., | | |-----------------|тис. грн.| | |ліквідо-|інші | | | |вані ОЗ |вибуття | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| А |5 |6 |7 |8 | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Всього, включаючи худобу |64400676|11082053|53318623|975613748| -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Всього, без худоби |61413870|8757490 |52656380|969859479| -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Сільське господарство, мисливство |9247512 |3179309 |6068203 |77466810 | та лісове господарство, включаючи | | | | | худобу | | | | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Сільське господарство, мисливство |6260706 |854746 |5405960 |71712539 | та лісове господарство, без худоби | | | | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Сільське господарство, мисливство |9204140 |3162111 |6042029 |76528673 | та пов'язані з ним послуги, | | | | | включаючи худобу | | | | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Сільське господарство, мисливство |6217335 |837548 |5379786 |70774402 | та пов'язані з ним послуги, без | | | | | худоби | | | | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Вартість худоби |2986805 |2324563 |662243 |5754271 | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Лісове господарство та пов. з ним |43371 |17198 |26174 |938681 | послуги | | | | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Рибне господарство (Риболовство, |475181 |50519 |424662 |1487043 | діяльність риборозплідників і | | | | | рибних ферм, послуги, пов'язані з | | | | | рибним господарством) | | | | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Промисловість |16355779|3495990 |12859788|341846002| -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Добувна промисловість |2054656 |1253282 |801373 |64527422 | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Обробна промисловість |11858433|1825270 |10033163|182998212| -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Виробництво електроенергії, газу та|2442690 |417438 |2025252 |94320368 | води | | | | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Будівництво |1577088 |368935 |1208153 |17934061 | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Оптова та роздрібна торгівля; |2076343 |181013 |1895329 |24565749 | торгівля транспортними засобами, | | | | | послуги з ремонту | | | | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Готелі та ресторани |608908 |117751 |491157 |6707524 | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Транспорт |4986684 |1054182 |3932502 |149131331| -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| у тому числі | | | | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Наземний транспорт |2198736 |499821 |1698915 |55457737 | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Водний транспорт |431074 |12511 |418563 |2727848 | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Авіаційний транспорт |150579 |14336 |136243 |1623409 | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Допоміжні транспортні послуги |1884939 |427971 |1456968 |72170419 | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Пошта і зв'язок |321356 |99543 |221813 |17151919 | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Фінансова діяльність |542357 |65993 |476364 |8694228 | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Операції з нерухомістю, здавання |20852527|1200188 |19652339|221260741| під найм та послуги юридичним | | | | | особам | | | | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Здавання під найм власної та |18986509|866546 |18119963|181194714| державної нерухомості невиробничого| | | | | призначення | | | | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Державне управління |2984120 |373566 |2610555 |35369143 | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Освіта |2054214 |479363 |1574851 |46358771 | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Охорона здоров'я та соціальна |1637367 |339283 |1298084 |27817216 | допомога | | | | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Колективні, громадські та особисті |1002595 |175962 |826634 |16975106 | послуги | | | | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Асенізація, прибирання вулиць та |442668 |59300 |383368 |5407925 | оброблення відходів | | | | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Громадська діяльність |10123 |2508 |7615 |290849 | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Діяльність у сфері відпочинку, |477203 |106013 |371190 |10496891 | розваг, культури та спорту | | | | | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Індивідуальні послуги |72601 |8141 |64461 |779441 | -----------------------------------+--------+--------+--------+---------| Послуги домашньої прислуги |- |0 |- |26 | -------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4. Приріст, зменшення ОЗ у 2003 р. у порівнянних
цінах 2002 р.
------------------------------------------------------------------------ Види діяльності |Приріст, зменшення ОЗ | |у 2003 р., тис. грн. | |--------------------------| |всього |у т. ч. приріст | | |-----------------| | |чистий |струк- | | | |турний | -------------------------------------------+--------+--------+--------| А |1 |2 |3 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Всього, включаючи худобу |33553551|31466345|2087206 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Всього, без худоби |33892382|31579272|2313110 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Сільське господарство, мисливство та лісове|-1953913|575999 |-2529912| господарство, включаючи худобу | | | | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Сільське господарство, мисливство та лісове|-1615083|688926 |-2304009| господарство, без худоби | | | | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Сільське господарство, мисливство та |-2003866|538070 |-2541936| пов'язані з ним послуги, включаючи худобу | | | | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Сільське господарство, мисливство та |-1665036|650997 |-2316033| пов'язані з ним послуги, без худоби | | | | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Вартість худоби |-338830 |-112926 |-225903 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Лісове господарство та пов. з ним послуги |50497 |38473 |12024 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Рибне господарство (Риболовство, діяльність|-389086 |-17154 |-371933 | риборозплідників і рибних ферм, послуги, | | | | пов'язані з рибним господарством) | | | | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Промисловість |7479327 |9938148 |-2458821| -------------------------------------------+--------+--------+--------| Добувна промисловість |2132223 |2201310 |-69087 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Обробна промисловість |3456738 |6378909 |-2922171| -------------------------------------------+--------+--------+--------| Виробництво електроенергії, газу та води |1890366 |1357928 |532438 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Будівництво |1244531 |928546 |315985 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Оптова та роздрібна торгівля; торгівля |3418469 |2402903 |1015566 | транспортними засобами, послуги з ремонту | | | | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Готелі та ресторани |218953 |282272 |-63318 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Транспорт |8453570 |8109427 |344143 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| у тому числі | | | | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Наземний транспорт |2698625 |2722776 |-24151 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Водний транспорт |-42483 |37559 |-80042 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Авіаційний транспорт |111653 |214154 |-102502 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Допоміжні транспортні послуги |2997069 |2443838 |553232 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Пошта і зв'язок |2688707 |2691101 |-2394 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Фінансова діяльність |1357084 |1278808 |78276 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Операції з нерухомістю, здавання під найм |6553280 |5017683 |1535597 | та послуги юридичним особам | | | | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Здавання під найм власної та державної |2511691 |2580471 |-68780 | нерухомості невиробничого призначення | | | | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Державне управління |1970833 |1229948 |740884 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Освіта |1511730 |710666 |801064 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Охорона здоров'я та соціальна допомога |2742853 |620319 |2122533 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Колективні, громадські та особисті послуги |945911 |388779 |557133 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Асенізація, прибирання вулиць та оброблення|206452 |49914 |156539 | відходів | | | | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Громадська діяльність |26789 |25172 |1617 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Діяльність у сфері відпочинку, розваг, | |0 | | -------------------------------------------+--------+--------+--------| культури та спорту |665311 |297333 |367978 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Індивідуальні послуги |47359 |16360 |30999 | -------------------------------------------+--------+--------+--------| Послуги домашньої прислуги |13 |0 |13 | -----------------------------------------------------------------------
Таблиця 5. Індекси ОЗ за 2003 р.
--------------------------------------------------------------------- Види діяльності |Загальний|Індекс |Індекс | |індекс |чистого |струк- | |динаміки |зростання|турного | |ОЗ |вартості |зростання| | |ОЗ |вартості | | | |ОЗ | -------------------------------------+---------+---------+---------| А |1 |2 |3 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Всього, включаючи худобу |1,0356 |1,0334 |1,0022 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Всього, без худоби |1,0362 |1,0337 |1,0025 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Сільське господарство, мисливство та |0,9754 |1,0073 |0,9681 | лісове господарство, включаючи худобу| | | | -------------------------------------+---------+---------+---------| Сільське господарство, мисливство та |0,9780 |1,0094 |0,9686 | лісове господарство, без худоби | | | | -------------------------------------+---------+---------+---------| Сільське господарство, мисливство та |0,9745 |1,0069 |0,9676 | пов'язані з ним послуги, включаючи | | | | худобу | | | | -------------------------------------+---------+---------+---------| Сільське господарство, мисливство та |0,9770 |1,0090 |0,9680 | пов'язані з ним послуги, без худоби | | | | -------------------------------------+---------+---------+---------| Вартість худоби |0,9444 |0,9815 |0,9629 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Лісове господарство та пов. з ним |1,0569 |1,0433 |1,0135 | послуги | | | | -------------------------------------+---------+---------+---------| Рибне господарство (Риболовство, |0,7926 |0,9909 |0,8018 | діяльність риборозплідників і рибних | | | | ферм, послуги, пов'язані з рибним | | | | господарством) | | | | -------------------------------------+---------+---------+---------| Промисловість |1,0224 |1,0297 |0,9926 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Добувна промисловість |1,0342 |1,0353 |0,9989 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Обробна промисловість |1,0193 |1,0355 |0,9837 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Виробництво електроенергії, газу та |1,0205 |1,0147 |1,0058 | води | | | | -------------------------------------+---------+---------+---------| Будівництво |1,0746 |1,0556 |1,0189 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Оптова та роздрібна торгівля; |1,1617 |1,1136 |1,0480 | торгівля транспортними засобами, | | | | послуги з ремонту | | | | -------------------------------------+---------+---------+---------| Готелі та ресторани |1,0337 |1,0435 |0.9902 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Транспорт |1,0601 |1,0576 |1,0024 | -------------------------------------+---------+---------+---------| у тому числі | | | | -------------------------------------+---------+---------+---------| Наземний транспорт |1,0511 |1,0516 |0,9995 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Водний транспорт |0,9847 |1,0136 |0,9711 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Авіаційний транспорт |1,0739 |1,1417 |0,9322 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Допоміжні транспортні послуги |1,0433 |1,0353 |1,0080 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Пошта і зв'язок |1,1859 |1,1861 |0,9998 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Фінансова діяльність |1,1850 |1,1743 |1,0107 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Операції з нерухомістю, здавання під |1,0305 |1,0234 |1,0072 | найм та послуги юридичним особам | | | | -------------------------------------+---------+---------+---------| Здавання під найм власної та |1,0141 |1,0144 |0,9996 | державної нерухомості невиробничого | | | | призначення | | | | -------------------------------------+---------+---------+---------| Державне управління |1,0590 |1,0368 |1,0222 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Освіта |1,0337 |1,0158 |1,0179 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Охорона здоров'я та соціальна |1,1094 |1,0247 |1,0846 | допомога | | | | -------------------------------------+---------+---------+---------| Колективні, громадські та особисті |1,0590 |1,0243 |1,0348 | послуги | | | | -------------------------------------+---------+---------+---------| Асенізація, прибирання вулиць та |1,0397 |1,0096 |1,0301 | оброблення відходів | | | | -------------------------------------+---------+---------+---------| Громадська діяльність |1,1015 |1,0953 |1,0061 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Діяльність у сфері відпочинку, |1,0677 |1,0302 |1,0374 | розваг, культури та спорту | | | | -------------------------------------+---------+---------+---------| Індивідуальні послуги |1,0647 |1,0223 |1,0423 | -------------------------------------+---------+---------+---------| Послуги домашньої прислуги |2,0635 |1,0379 |1,9882 | --------------------------------------------------------------------
Таблиця 6. Коефіцієнти введення, ліквідації та інтенсивності
оновлення ОЗ за 2003 р.
----------------------------------------------------------------------- Види діяльності |Коефіцієнт|Коефіцієнт|Коефіцієнт| |введення |ліквідації|інтенсив- | |ОЗ, % |ОЗ, % |ності | | | |оновлення | | | |ОЗ, разів | | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| А |1 |2 |3 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Всього, включаючи худобу |4,36 |1,18 |3,71 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Всього, без худоби |4,16 |0,94 |4,45 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Сільське господарство, мисливство та|4,85 |4,00 |1,21 | лісове господарство, включаючи | | | | худобу | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| Сільське господарство, мисливство та|2,15 |1,17 |1,85 | лісове господарство, без худоби | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| Сільське господарство, мисливство та|4,84 |4,03 |1,20 | пов'язані з ним послуги, включаючи | | | | худобу | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| Сільське господарство, мисливство та|2,10 |1,16 |1,82 | пов'язані з ним послуги, без худоби | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| Вартість худоби |38,43 |38,15 |1,01 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Лісове господарство та пов. з ним |5,93 |1,94 |3,06 | послуги | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| Рибне господарство (Риболовство, |2,24 |2,69 |0,83 | діяльність риборозплідників і рибних| | | | ферм, послуги, пов'язані з рибним | | | | господарством) | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| Промисловість |3,93 |1,05 |3,76 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Добувна промисловість |5,35 |2,01 |2,67 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Обробна промисловість |4,48 |1,02 |4,41 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Виробництво електроенергії, газу та |1,88 |0,45 |4,17 | води | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| Будівництво |7,23 |2,21 |3,27 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Оптова та роздрібна торгівля; |10,52 |0,86 |12,29 | торгівля транспортними засобами, | | | | послуги з ремонту | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| Готелі та ресторани |5,96 |1,81 |3,29 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Транспорт |6,14 |0,75 |8,20 | ------------------------------------+----------+----------+----------| у тому числі | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| Наземний транспорт |5,81 |0,95 |6,13 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Водний транспорт |1,84 |0,45 |4,06 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Авіаційний транспорт |14,07 |0,95 |14,84 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Допоміжні транспортні послуги |3,98 |0,62 |6,43 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Повага і зв'язок |16,27 |0,69 |23,64 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Фінансова діяльність |15,47 |0,90 |17,20 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Операції з нерухомістю, здавання під|2,81 |0,56 |5,03 | найм, та послуги юридичним особам | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| Здавання під найм власної та |1,90 |0,48 |3,92 | державної нерухомості невиробничого | | | | призначення | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| Державне управління |4,53 |1,12 |4,05 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Освіта |2,57 |1,07 |2,40 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Охорона здоров'я та соціальна |3,45 |1,35 |2,55 | допомога | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| Колективні, громадські та особисті |3,33 |1,10 |3,03 | послуги | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| Асенізація, прибирання вулиць та |2,02 |1,14 |1,77 | оброблення відходів | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| Громадська діяльність |9,52 |0,95 |10,02 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Діяльність у сфері відпочинку, |3,84 |1,08 |3,56 | розваг, культури та спорту | | | | ------------------------------------+----------+----------+----------| Індивідуальні послуги |3,14 |1,11 |2,83 | ------------------------------------+----------+----------+----------| Послуги домашньої прислуги |1,83 |0,00 |- | ----------------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: