open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.01.2017  № 15

Про основні засади організації роботи в органах прокуратури України

Відповідно до статей 1, 7, 8 Закону України "Про прокуратуру" для визначення єдиних засад організації діяльності органів прокуратури України щодо забезпечення ефективного виконання покладених на них функцій з метою захисту прав і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави, керуючись статтею 9 Закону України "Про прокуратуру", НАКАЗУЮ:

1. Першому заступнику та заступникам Генерального прокурора, заступнику Генерального прокурора - Головному військовому прокурору, заступнику Генерального прокурора - керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівникам регіональних, місцевих та військових прокуратур, структурних підрозділів, їх першим заступникам та заступникам:

1.1. Забезпечити належну організацію діяльності підпорядкованих органів прокуратури та працівників, спрямовувати її на ефективне виконання покладених на прокуратуру функцій.

1.2. Першочергову увагу надавати удосконаленню організації роботи, управління та контролю виконання, впровадженню їх новітніх форм і методів, у тому числі з використанням сучасних інформаційних технологій.

2. Відповідальність за цей напрям роботи покласти безпосередньо на керівників органів прокуратури.

3. Керівникам та прокурорам прокуратур усіх рівнів:

3.1. Здійснювати повноваження лише в межах та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України, чинними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3.2. Забезпечувати діяльність органів прокуратури на засадах верховенства права, законності, справедливості, неупередженості та об'єктивності, політичної нейтральності та поваги до незалежності суддів, недопустимості незаконного втручання у діяльність органів законодавчої, виконавчої та судової влади.

3.3. Реагувати на посягання на незалежність прокурорів у здійсненні повноважень, факти незаконного впливу органами державної влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, їх посадовими та службовими особами, а також фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на прокурорів з метою прийняття ними рішень при виконанні службових обов'язків. За наявності загрози незалежності прокурорів невідкладно інформувати керівника прокуратури вищого рівня (Раду прокурорів України - з початку її діяльності), а в передбачених законом випадках ініціювати питання про притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

3.4. Не допускати обмеження або порушення самостійності прокурорів при виконанні ними повноважень та прийнятті рішень про порядок їх здійснення. Надавати вказівки прокурору нижчого рівня, погоджувати прийняття ним певних рішень та здійснювати інші дії, що безпосередньо стосуються реалізації покладених функцій виключно в межах та в порядку, визначених законом.

4. Діяльність органів прокуратури здійснювати гласно та прозоро. Забезпечувати періодичне, але не менш як двічі на рік інформування суспільства про діяльність прокуратури шляхом повідомлень у засобах масової інформації з додержанням вимог законодавства, що регламентує правовий статус інформації з обмеженим доступом.

4.1. Керівникам регіональних та місцевих прокуратур не менш як двічі на рік на відкритому пленарному засіданні місцевої ради за участі представників засобів масової інформації інформувати населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про результати діяльності прокуратур шляхом надання узагальнених статистичних та аналітичних даних.

5. Роботу органів прокуратури організовувати за територіальним і функціональним (предметним) принципами.

5.1. Розмежування повноважень між органами прокуратури щодо виконання покладених на них функцій здійснювати відповідно до наказів Генерального прокурора.

5.2. За необхідності питання організації реалізації функцій прокуратурами на місцях, у тому числі з урахуванням їх територіальної юрисдикції, визначати наказами керівників регіональних прокуратур у межах наданих повноважень.

5.3. На Генеральну прокуратуру України та регіональні прокуратури покласти організаційне забезпечення прокуратур нижчого рівня, спрямування їх діяльності згідно з вимогами законодавства.

6. Питання організації роботи органів прокуратури з певних напрямів, а також особливості діяльності військових прокуратур визначати окремими наказами Генерального прокурора, у яких відповідно до вимог законодавства та цього наказу конкретизувати завдання і повноваження прокуратур усіх рівнів, порядок здійснення функцій, критерії оцінки роботи прокурорів.

7. Вживати дієвих заходів щодо недопущення у діяльності органів прокуратури проявів формалізму, заорганізованості, зайвого створення документів, не передбачених нормативно-правовими та організаційно-розпорядчими актами.

8. Визначення оптимальної структури, кількісного складу прокурорів та інших працівників прокуратур, належний розподіл обов'язків між їх керівництвом і працівниками вважати важливими організаційно-управлінськими чинниками та здійснювати з урахуванням загальних обсягів роботи, індивідуального навантаження, дотримуючись виваженого підходу та раціонального співвідношення між штатними одиницями керівників, прокурорів та інших працівників.

8.1. Структурні підрозділи створювати на єдиних для Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур засадах, як правило, за функціональним (предметним) принципом, а в місцевих - за територіальним.

8.2. Завдання і функції самостійних структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур, права й обов'язки їх працівників визначати у положеннях, які розробляти упродовж не більше місяця з часу відповідних структурних змін та затверджувати наказами керівника прокуратури.

8.3. Роботу структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур організовувати, як правило, за територіальним та функціональним (предметним) принципами, з урахуванням теоретичної підготовки та практичного досвіду працівників, використовуючи їхню спеціалізацію, закріплення за ними прокуратур нижчого рівня та конкретних напрямів.

9. Обов'язки між керівництвом органів прокуратури розподіляти наказами Генерального прокурора, керівників регіональних та місцевих прокуратур.

9.1. Розподіл функціональних обов'язків між працівниками структурних підрозділів здійснювати їх керівникам і затверджувати у керівництва Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур відповідно до компетенції.

9.2. Обов'язки між працівниками місцевих прокуратур з урахуванням їх структури розподіляти наказами керівників цих прокуратур та/або їх перших заступників чи заступників згідно з компетенцією.

10. Прокурорам структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур згідно з покладеними обов'язками вживати заходів до підвищення ефективності роботи прокуратур нижчого рівня на закріплених напрямах, систематично вивчати ці питання, сприяти в усуненні наявних недоліків, надавати фахову практичну та методичну допомогу їх працівникам у досягненні реальних результатів.

11. Важливі процедурні питання організації та порядку роботи Генеральної прокуратури України і регіональних прокуратур визначати регламентами. Регламент Генеральної прокуратури України брати за основу щодо організації діяльності регіональних прокуратур.

11.1. Регламенти розробляти підрозділам організаційного забезпечення з урахуванням пропозицій інших самостійних структурних підрозділів та затверджувати наказами Генерального прокурора, керівників регіональних прокуратур.

11.2. У регламентах встановлювати основні засади, порядок і методи управлінської діяльності, зокрема з питань розподілу повноважень між керівниками різного рівня, роботи структурних підрозділів та їх взаємодії, підготовки і розгляду документів, прийняття організаційно-розпорядчих актів, планування роботи, виїздів до прокуратур, виклику керівників та працівників прокуратур до прокуратур вищого рівня, підготовки та проведення нарад, контролю виконання, аналітичної та методичної роботи.

11.3. Порядок роботи місцевих прокуратур та взаємодії їх структурних підрозділів за необхідності визначати наказами керівників цих прокуратур.

12. З метою впорядкування першочергових заходів щодо підвищення ефективності діяльності органів прокуратури здійснювати їх планування. Забезпечувати цілеспрямованість планових заходів, комплексний підхід до їх формування, відповідність сучасним вимогам та потребам практичної роботи в умовах реформування.

12.1. Плани роботи Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур складати на квартал, затверджувати їх керівниками та разом із графіками виїздів і списками осіб, які викликаються на стажування, не пізніше відповідно 25 та 30 числа останнього місяця поточного кварталу надсилати до прокуратур нижчого рівня. Корегування планів за необхідності здійснювати наказами керівників прокуратур та інформувати про них відповідні прокуратури.

12.2. У планах роботи Генеральної прокуратури України з урахуванням стану законності, поширеності порушень прав і свобод громадян та інтересів держави передбачати конкретні заходи з найбільш актуальних питань та щодо виконання першочергових завдань органів прокуратури, зокрема перевірки стану додержання вимог законодавства в межах наданих повноважень, стану організації роботи на окремих напрямах у регіональних прокуратурах, а також надання практичної допомоги, заходи аналітичного та навчально-методичного характеру.

12.3. Регіональним прокуратурам планувати перевірки стану організації роботи на окремих напрямах у місцевих прокуратурах, надання практичної допомоги їх керівникам, заходи аналітичного та навчально-методичного характеру.

12.4. Керівникам структурних підрозділів Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур організовувати свою роботу з урахуванням планів роботи, рішень нарад, інших організаційно-розпорядчих документів та управлінських актів.

12.5. Керівникам місцевих прокуратур рішення про необхідність планування роботи, його форми і періодичність приймати самостійно, виходячи зі стану законності та потреб практичної діяльності.

13. Керівникам прокуратур, їх першим заступникам та заступникам у межах наданих законом повноважень координувати діяльність правоохоронних органів відповідного рівня у сфері протидії злочинності. Координаційну діяльність організовувати та здійснювати у порядку, визначеному положенням, затвердженим спільним наказом Генерального прокурора та керівників інших правоохоронних органів.

14. За потреби обговорення питань додержання законності та діяльності органів прокуратури, виконання організаційно-розпорядчих актів Генеральної прокуратури України, організації роботи структурних підрозділів, місцевих прокуратур, дотримання виконавської дисципліни тощо виносити на розгляд на оперативних нарадах. Рішення з цього приводу приймати у кожному випадку керівнику відповідної прокуратури, його першому заступнику або заступникам на підставі наданих матеріалів. Ініціативно використовувати можливості проведення нарад у режимі відеоконференцзв'язку.

14.1. Періодично, як правило, двічі на рік на нарадах, у тому числі за участі керівників прокуратур нижчого рівня, підводити підсумки роботи. У прийнятих рішеннях визначати заходи з найважливіших питань діяльності органів прокуратури та завдання на наступний період.

14.2. До участі в нарадах за необхідності та за згодою запрошувати керівників і посадових осіб інших державних органів та органів місцевого самоврядування.

14.3. У разі прийняття рішень із визначенням конкретних заходів та строків виконання упродовж п'яти робочих днів складати протоколи нарад за підписом головуючого, здійснювати дієвий контроль за своєчасністю та ефективністю їх реалізації.

15. Завдання або доручення до прокуратур нижчого рівня надсилати на підставі планів роботи Генеральної прокуратури України, регіональних прокуратур, рішень нарад у Генерального прокурора, керівників регіональних прокуратур у термін, необхідний для якісного виконання, але, як правило, не пізніше ніж за місяць до встановленого строку за підписом першого заступника або заступників Генерального прокурора згідно з компетенцією, першого заступника чи заступників керівників регіональних прокуратур або керівника прокуратури, якщо структурний підрозділ підпорядкований йому безпосередньо.

15.1. В інших випадках завдання і доручення надсилати на місця тільки за підписом Генерального прокурора, керівника регіональної прокуратури, а за погодженням із Генеральним прокурором або керівником регіональної прокуратури - також за підписом їх перших заступників чи заступників.

15.2. Усі завдання (доручення), листи орієнтовного, інформаційного характеру та листи із зауваженнями обов'язково попередньо вивчати, візувати, а після підпису реєструвати у підрозділах організаційного забезпечення. Не допускати надіслання завдань із порушенням установленого порядку. Про такі факти негайно повідомляти указані підрозділи для вирішення питання щодо необхідності їх відкликання та вжиття відповідних заходів реагування.

15.3. Прокуратурам вищого рівня не витребовувати від прокуратур інформацію і дані, що містяться у статистичній звітності та інформаційних системах органів прокуратури.

16. Виїзди до регіональних та місцевих прокуратур для перевірок стану організації роботи проводити відповідно до планів роботи, рішень нарад або керівників прокуратур з урахуванням стану справ у конкретній прокуратурі, а для надання практичної допомоги - також за ініціативою керівників прокуратур, які її потребують. Виїзд до прокуратури працівників різних самостійних структурних підрозділів здійснювати, як правило, одночасно.

16.1. Надавати прокуратурам нижчого рівня фахову практичну допомогу з метою забезпечення ефективного та якісного виконання покладених на них функцій.

16.2. Перевірки стану організації роботи у прокуратурах на окремих напрямах планувати і проводити за наявності даних, що свідчать про суттєві недоліки, або якщо застосовані раніше заходи не сприяли досягненню реальних результатів.

16.3. Перед проведенням виїздів для перевірок стану організації роботи та надання практичної допомоги ґрунтовно опрацьовувати статистичну та іншу інформацію, що характеризує стан справ у прокуратурі, складати плани, які затверджувати керівництвом органів прокуратури згідно з компетенцією.

16.4. Результати перевірок, надання практичної допомоги оформлювати доповідними записками з викладенням конкретних висновків і пропозицій. Надавати у них об'єктивну оцінку стану справ у прокуратурах, визначати наявні тенденції, причини виявлених недоліків, рекомендації до їх усунення, а також вказувати про реально надану практичну допомогу. Доповідну записку підписувати працівникам, які здійснювали виїзд, ознайомлювати з нею керівника відповідної прокуратури, якому також вручати її примірник. У разі незгоди з викладеними у доповідній записці фактами чи висновками долучати до неї письмові заперечення керівника прокуратури.

16.5. Результати виїздів, як правило, розглядати на місцях, а за відповідними матеріалами упродовж трьох робочих днів доповідати керівництву прокуратур для прийняття остаточного рішення щодо їх реалізації.

17. За наявності підстав, передбачених пунктом 16.2 цього наказу, за рішенням керівника прокуратури перевіряти стан організації роботи і контролю виконання у структурних підрозділах Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур. Вивчати причини допущених недоліків, вносити конкретні пропозиції щодо їх усунення.

18. Для визначення проблемних питань в організації роботи органів прокуратури, шляхів її удосконалення використовувати можливості аналізу статистичних даних, вивчення та узагальнення практики застосування законодавства.

18.1. Аналітичну роботу здійснювати у Генеральній прокуратурі України та регіональних прокуратурах лише за необхідності поглибленого, комплексного дослідження проблем додержання законності, протидії злочинності, питань організації виконання покладених на прокуратуру функцій та завдань. Упроваджувати нові форми та методи підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів, використовуючи сучасні інформаційні ресурси.

18.2. За результатами аналітичних досліджень розробляти заходи до усунення недоліків, а також вносити конкретні пропозиції щодо підвищення ефективності роботи та координації діяльності у сфері протидії злочинності, удосконалення нормативних і відомчих актів, що стосуються організації діяльності прокуратури.

19. З метою забезпечення однакового застосування норм законодавства під час здійснення прокурорської діяльності підрозділам Генеральної прокуратури України з урахуванням потреб регіональних та місцевих прокуратур розробляти загальні методичні рекомендації для прокурорів та інші документи методичного спрямування.

19.1. Керівникам регіональних прокуратур ініціювати розробку методичних документів Генеральною прокуратурою України та Національною академією прокуратури України. За необхідності та за погодженням із відповідними підрозділами Генеральної прокуратури України самостійно забезпечувати підготовку їх проектів.

19.2. Загальні методичні рекомендації у визначеному порядку подавати на затвердження Генеральному прокурору після їх розгляду і схвалення науково-методичною радою.

19.3. Керівникам прокуратур усіх рівнів забезпечувати належне впровадження методичних документів у практичну діяльність із метою підвищення її якості та ефективності.

20. Здійснювати дієвий контроль виконання в органах прокуратури, використовуючи сучасні його форми і методи. За фактами істотних порушень виконавської дисципліни за рішенням керівника прокуратури вживати заходів до встановлення та усунення їх причин, притягнення до відповідальності винних осіб.

21. Підрозділам організаційного забезпечення Генеральної прокуратури України та регіональних прокуратур відповідно до компетенції:

- вживати заходів щодо удосконалення форм і методів організації роботи та контролю виконання, підвищення ефективності застосування організаційних чинників;

- здійснювати організаційне забезпечення управлінських заходів Генерального прокурора, керівників регіональних прокуратур, контроль за виконанням їхніх доручень, додержанням вимог розпорядчих документів з питань організації роботи, встановленого порядку направлення прокурорам завдань, доручень і листів;

- вирішувати питання, які потребують узгодження дій структурних підрозділів Генеральної прокуратури України і регіональних прокуратур.

21.1. До вказаних підрозділів призначати кваліфікованих працівників, які здатні ініціативно та принципово виконувати покладені на них обов'язки.

22. До відповідних підрозділів прокуратур вищого рівня згідно з компетенцією упродовж п'яти робочих днів з часу підписання надсилати копії:

- наказів про розподіл обов'язків між керівництвом регіональних прокуратур, керівництвом та працівниками місцевих прокуратур;

- наказів керівників регіональних прокуратур з питань організації здійснення функцій прокуратури;

- постанов координаційних та рішень інших спільних нарад;

- положень про самостійні структурні підрозділи;

- планів роботи та протоколів підсумкових нарад.

23. Основними критеріями оцінки ефективності діяльності органів прокуратури вважати: додержання Конституції та законів України при здійсненні прокурорських повноважень відповідно до визначених законом засад діяльності прокуратури, забезпечення належної організації роботи і управління, повноту та своєчасність вжиття заходів до усунення порушень закону, реальний захист та поновлення порушених прав і свобод людини, інтересів суспільства та держави, відшкодування завданих збитків.

24. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника та заступників Генерального прокурора, заступника Генерального прокурора - Головного військового прокурора, заступника Генерального прокурора - керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, керівників регіональних та місцевих прокуратур.

25. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Генерального прокурора України від 26 грудня 2011 року № 1гн "Про організацію роботи і управління в органах прокуратури України".

Генеральний прокурор України

Ю. Луценко

{Текст взято з сайту Генеральної прокуратури України http://www.gp.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: