open
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
Чинна
                             
                             
ГОЛОВНЕ КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНЕ УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
05.02.2011 N 15

Про затвердження Плану заходів

ГоловКРУ щодо запобігання та протидії

корупції на 2011 рік

З метою реалізації державної політики з подолання корупції,
профілактики та попередження причин і умов, які сприяють проявам
корупції та іншим неправомірним діянням в органах державної
контрольно-ревізійної служби, відповідно до Закону України "Про
державну службу" ( 3723-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити План заходів ГоловКРУ щодо запобігання та
протидії корупції на 2011 рік (додається).
2. Заступникам Голови, керівникам відповідних структурних
підрозділів ГоловКРУ, начальникам КРУ в АР Крим, областях, містах
Києві та Севастополі забезпечити своєчасне виконання заходів,
передбачених зазначеним Планом.
3. Відділу організації документообігу Департаменту
адміністративно-господарського забезпечення (М'якшило Н.Г.)
довести цей наказ до відома заступників Голови, керівників
структурних підрозділів ГоловКРУ, начальників
контрольно-ревізійних управлінь в АР Крим, областях, містах Києві
та Севастополі.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова П.П.Андрєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ ГоловКРУ

02.02.2011 N 15

ПЛАН

заходів ГоловКРУ щодо запобігання та протидії

корупції на 2011 рік

------------------------------------------------------------------ N | Найменування заходу | Відповідальні | Строк виконання | п/п | | виконавці | | ----+---------------------+------------------+------------------| 1 |Продовжити роботу, |Керівники органів |Постійно | |спрямовану на |ДКРС, | | |запобігання та |Сектор з питань | | |протидію корупції в |запобігання та | | |органах ДКРС, шляхом |протидії корупції | | |планування, |ГоловКРУ, | | |проведення навчання |спеціалісти з | | |та роз'яснювальної |питань запобігання| | |роботи безпосередньо |та протидії | | |Сектором з питань |корупції | | |запобігання та |регіональних КРУ | | |протидії корупції | | | |ГоловКРУ та | | | |спеціалістами з | | | |питань запобігання та| | | |протидії корупції | | | |регіональних КРУ. | | | |Організувати | | | |обговорення у | | | |колективах | | | |підрозділів органів | | | |ДКРС з питань | | | |дотримання | | | |законодавства про | | | |державну службу, | | | |здійснення заходів з | | | |реалізації державної | | | |антикорупційної | | | |політики, наведених у| | | |звітах Урядового | | | |уповноваженого з | | | |питань | | | |антикорупційної | | | |політики, оглядових | | | |листах ГоловКРУ | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 2 |Заслуховувати на |Заступники Голови |Згідно з планом | |засіданнях колегій |ГоловКРУ, |роботи колегії | |органів ДКРС звіти |керівник Сектору з| | |керівників |питань запобігання| | |підрозділів про стан |та протидії | | |дотримання підлеглими|корупції ГоловКРУ,| | |вимог законодавства, |керівники | | |службової та |регіональних КРУ | | |виконавської | | | |дисципліни, | | | |здійснення заходів | | | |щодо запобігання та | | | |протидії корупції | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 3 |Здійснювати |Сектор з питань |Постійно | |профілактичну роботу |запобігання та | | |щодо запобігання |протидії корупції | | |корупції в органах |ГоловКРУ, | | |ДКРС, іншим |керівники органів | | |правопорушенням та |ДКРС, Управління | | |службовим злочинам, |кадрів ГоловКРУ, | | |спрямовану на |спеціалісти з | | |посилення особистої |питань запобігання| | |відповідальності |та протидії | | |кожного працівника за|корупції | | |належне виконання |регіональних КРУ, | | |службових обов'язків |кадрові підрозділи| | |та дотримання |КРУ в АР Крим, | | |антикорупційного |областях, містах | | |законодавства |Києві і | | | |Севастополі | | ----+---------------------+------------------+------------------| 4 |У разі виявлення |Керівники органів |У разі виявлення | |корупційного |ДКРС, |фактів порушень | |правопорушення чи |Сектор з питань | | |одержання інформації |запобігання та | | |про вчинення такого |протидії корупції | | |правопорушення |ГоловКРУ, | | |працівником органу |структурні | | |ДКРС вживати заходів |підрозділи | | |щодо припинення |ГоловКРУ, | | |такого правопорушення|спеціалісти з | | |та негайно письмово |питань запобігання| | |повідомляти про його |та протидії | | |вчинення (відповідно |корупції | | |до компетенції) |регіональних КРУ | | |Сектор з питань | | | |запобігання та | | | |протидії корупції | | | |ГоловКРУ, керівництво| | | |ГоловКРУ та | | | |спеціально | | | |уповноваженого | | | |суб'єкта у сфері | | | |протидії корупції | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 5 |З метою виявлення |Керівники органів |У разі виявлення | |причин та умов, що |ДКРС, |фактів порушень | |сприяли вчиненню |Сектор з питань | | |корупційного |запобігання та | | |правопорушення, або |протидії корупції | | |невиконання вимог |ГоловКРУ, | | |антикорупційного |спеціалісти з | | |законодавства за |питань запобігання| | |рішенням керівника |та протидії | | |особи, яка вчинила |корупції | | |таке правопорушення, |регіональних КРУ | | |проводити службове | | | |розслідування в | | | |порядку, | | | |встановленому | | | |Кабінетом Міністрів | | | |України; своєчасно | | | |інформувати ГоловКРУ | | | |про результати цієї | | | |роботи | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 6 |Вживати заходів щодо |Керівники органів |У разі виявлення | |широкого висвітлення |ДКРС, |фактів порушень | |у трудових колективах|Сектор з питань | | |органів ДКРС кожного |запобігання та | | |факту корупційного |протидії корупції | | |правопорушення і |ГоловКРУ, | | |своєчасного |спеціалісти з | | |повідомлення |питань запобігання| | |громадськості про |та протидії | | |застосування |корупції | | |відповідних стягнень |регіональних КРУ | | |до правопорушників | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 7 |Забезпечити своєчасне|Керівники органів |У разі виявлення | |реагування відповідно|ДКРС, |фактів порушень | |до законодавства на |Сектор з питань | | |повідомлення |запобігання та | | |контролюючих органів,|протидії корупції | | |громадян і засобів |ГоловКРУ, | | |масової інформації |спеціалісти з | | |щодо корупційних та |питань запобігання| | |інших протиправних |та протидії | | |проявів з боку |корупції | | |працівників органів |регіональних КРУ | | |ДКРС | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 8 |Забезпечити |Керівники органів |Протягом року | |підготовку оглядових |ДКРС, | | |листів за |Сектор з питань | | |результатами |запобігання та | | |узагальнення справ |протидії корупції | | |про притягнення до |ГоловКРУ, | | |відповідальності |спеціалісти з | | |працівників органів |питань запобігання| | |ДКРС за порушення |та протидії | | |законодавства про |корупції | | |запобігання та |регіональних КРУ | | |протидію корупції (за| | | |наявності відповідних| | | |фактів) | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 9 |З метою забезпечення |Керівники органів |Протягом року | |прозорості і |ДКРС, Управління | | |відкритості у роботі |кадрів ГоловКРУ, | | |з кадрами здійснювати|кадрові | | |заміщення вакантних |підрозділи КРУ в | | |посад шляхом добору з|АР Крим, областях,| | |кадрового резерву або|містах Києві і | | |за іншими процедурами|Севастополі | | |передбаченими | | | |законодавством. | | | |Інформацію про | | | |перелік вакантних | | | |посад в апараті та | | | |про результати | | | |проведення конкурсу | | | |на заміщення | | | |вакантних посад | | | |розміщувати на | | | |веб-сайтах органів | | | |ДКРС. Забезпечити | | | |якісний добір і | | | |розстановку кадрів на| | | |засадах | | | |неупередженого | | | |конкурсного відбору, | | | |а також їх | | | |об'єктивну атестацію,| | | |щорічну оцінку | | | |виконання державними | | | |службовцями | | | |покладених на них | | | |обов'язків і завдань,| | | |періодичну ротацію | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 10 |Забезпечити |Керівники органів |Протягом року | |ознайомлення осіб, |ДКРС, Управління | | |які претендують на |кадрів ГоловКРУ, | | |зайняття посад |кадрові | | |державних службовців,|підрозділи КРУ в | | |із спеціальними |АР Крим, областях,| | |обмеженнями, |містах Києві і | | |встановленим Законом |Севастополі, | | |України "Про державну|Сектор з питань | | |службу" |запобігання та | | |( 3723-12 ) щодо |протидії корупції | | |прийняття на державну|ГоловКРУ, | | |службу та проходження|спеціалісти з | | |державної служби. |питань запобігання| | |Ретельно вивчати |та протидії | | |кандидатури при |корупції | | |доборі кадрів з метою|регіональних КРУ | | |запобігання порушень | | | |статті 16 Закону | | | |України "Про державну| | | |службу" | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 11 |Забезпечити |Керівники органів |Протягом року | |проведення |ДКРС | | |спеціальної перевірки|Сектор з питань | | |відомостей за |запобігання та | | |письмовою згодою |протидії корупції | | |особи, яка претендує |ГоловКРУ, | | |на зайняття посади |спеціалісти з | | |державного службовця,|питань запобігання| | |у тому числі щодо |та протидії | | |відомостей, поданих |корупції | | |особисто |регіональних КРУ | | ----+---------------------+------------------+------------------| 12 |Забезпечити контроль |Керівники органів |Протягом року | |за дотриманням |ДКРС та їх | | |підлеглими |структурних | | |працівниками |підрозділів | | |Загальних правил | | | |поведінки державного | | | |службовця (нова | | | |редакція), | | | |затверджених наказом | | | |Головдержслужби від | | | |04.08.2010 N 214 | | | |( z1089-10 ) | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 13 |Здійснювати контроль |Управління |Постійно | |за дотриманням вимог |контролю у сфері | | |законодавства у сфері|державних | | |державних закупівель,|закупівель | | |запобігати можливим |ГоловКРУ, КРУ в | | |проявам корупції, |регіонах | | |фінансовим | | | |правопорушенням та | | | |іншим зловживанням | | | |під час проведення | | | |торгів (конкурсних | | | |торгів), подавати | | | |відповідні матеріали | | | |до правоохоронних | | | |органів, притягувати | | | |винних осіб до | | | |встановленої | | | |законодавством | | | |відповідальності | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 14 |Досліджувати під час |Сектор з питань |Протягом року | |проведення виїзних |запобігання та | | |перевірок діяльності |протидії корупції | | |регіональних КРУ стан|ГоловКРУ, | | |організації роботи |спеціалісти з | | |щодо дотримання вимог|питань запобігання| | |законодавства про |та протидії | | |запобігання та |корупції | | |протидію корупції |регіональних КРУ | | ----+---------------------+------------------+------------------| 15 |Забезпечити |Відділ взаємодії |Постійно | |відповідно до наказу |зі ЗМІ та зв'язків| | |ГоловКРУ від |з громадськістю, | | |15.11.2006 N 356 "Про|структурні | | |забезпечення |підрозділи | | |функціонування |ГоловКРУ | | |веб-сайта ГоловКРУ" | | | |інформаційне | | | |наповнення веб-сайта | | | |ГоловКРУ, | | | |достовірність та | | | |якість інформації з | | | |основних напрямів | | | |діяльності Служби | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 16 |Забезпечити |Управління |Постійно | |функціонування в |внутрішнього | | |органах ДКРС телефону|аудиту ГоловКРУ, | | |довіри з метою |Сектор з питань | | |підвищення |запобігання та | | |ефективності |протидії корупції | | |зворотного зв'язку з |ГоловКРУ, | | |громадськістю, |КРУ в регіонах | | |забезпечення | | | |прозорості у | | | |діяльності органів | | | |ДКРС | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 17 |На виконання Указу |Сектор з питань |Згідно із планом | |Президента України |запобігання та |роботи | |від 31.07.2004 |протидії корупції | | |N 854 ( 854/2004 ) |ГоловКРУ, | | |"Про забезпечення |Відділ взаємодії | | |умов для більш |зі ЗМІ та зв'язків| | |широкої участі |з громадськістю | | |громадськості у |ГоловКРУ | | |формуванні та | | | |реалізації державної | | | |політики" продовжити | | | |роботу, пов'язану з | | | |проведенням | | | |регулярних засідань | | | |Громадської ради при | | | |ГоловКРУ за участю | | | |членів ради | | | |відповідно до наказу | | | |ГоловКРУ від | | | |08.02.2008 N 68 "Про | | | |Громадську раду при | | | |ГоловКРУ" | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 18 |Забезпечити |Відділ взаємодії |Невідкладно, у | |розміщення на |зі ЗМІ та зв'язків|разі розроблення | |офіційному веб-сайті |з громадськістю |відповідних | |ГоловКРУ розроблених |ГоловКРУ |законопроектів | |ГоловКРУ проектів | | | |нормативно-правових | | | |актів з питань | | | |запобігання та | | | |протидії корупції з | | | |метою створення | | | |можливості надання | | | |зауважень та | | | |пропозицій | | | |зацікавленими особами| | | ----+---------------------+------------------+------------------| 19 |З метою забезпечення |Керівники органів |Протягом року | |відкритості і |ДКРС, | | |прозорості у |Сектор з питань | | |діяльності органів |запобігання та | | |ДКРС проводити за |протидії корупції | | |участю керівництва |ГоловКРУ, | | |ГоловКРУ |Відділ взаємодії | | |прес-конференції, |зі ЗМІ та зв'язків| | |наради-семінари, |з громадськістю | | |брифінги, прямі |ГоловКРУ | | |телефонні лінії із | | | |запрошенням | | | |представників ЗМІ, | | | |громадських | | | |організацій, | | | |регулярно | | | |висвітлювати у ЗМІ | | | |питання, пов'язані з | | | |діяльністю органів | | | |ДКРС | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 20 |Забезпечити |Керівники органів |Протягом року | |безперервність, |ДКРС, Управління | | |цілеспрямованість та |кадрів ГоловКРУ, | | |індивідуалізацію |кадрові | | |підвищення |підрозділи КРУ в | | |кваліфікації |АР Крим, областях,| | |працівників органів |містах Києві і | | |ДКРС за професійними |Севастополі | | |програмами, а також | | | |за програмами | | | |короткотермінових та | | | |постійно діючих | | | |тематичних семінарів | | | |з обов'язковим | | | |включенням до | | | |тематики занять | | | |питань соціальної | | | |політики, запобігання| | | |та протидії корупції,| | | |правової освіти, | | | |актуальних питань | | | |діяльності органів | | | |ДКРС | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 21 |Забезпечити |Департамент |Щомісячно до 10 | |невідкладний розгляд |правової роботи |числа | |звернень підприємств,|ГоловКРУ, | | |установ та |Сектор з питань | | |організацій, фізичних|запобігання та | | |осіб-підприємців, |протидії корупції | | |органів місцевого |ГоловКРУ | | |самоврядування і | | | |громадян щодо фактів | | | |корупції та подання | | | |Урядовому | | | |уповноваженому з | | | |питань | | | |антикорупційної | | | |політики звітів про | | | |заходи, вжиті за | | | |результатами розгляду| | | |зазначених звернень | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 22 |Організувати |Керівники органів |Протягом року | |проведення в усіх |ДКРС, посадові | | |підрозділах державної|особи, до | | |контрольно-ревізійної|службових | | |служби тематичних |обов'язків яких | | |нарад, засідань за |належить питання | | |круглим столом, |запобігання | | |семінарів з питань |корупційним | | |роз'яснення норм |проявам | | |антикорупційного | | | |законодавства | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 23 |Забезпечити |Відділ взаємодії |Протягом року | |розміщення на |зі ЗМІ та зв'язків| | |офіційному веб-сайті |з громадськістю, | | |ГоловКРУ інформації |структурні | | |про вжиті заходи щодо|підрозділи | | |запобігання та |ГоловКРУ | | |протидії корупції | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 24 |У разі проведення на |Керівники органів |Протягом року | |базі вищих навчальних|ДКРС, Управління | | |закладів, що |кадрів ГоловКРУ, | | |здійснюють підготовку|кадрові | | |фахівців у галузі |підрозділи КРУ в | | |знань "Державне |АР Крим, областях,| | |управління", |містах Києві і | | |навчальних семінарів |Севастополі | | |з питань | | | |антикорупційного | | | |законодавства | | | |забезпечити прийняття| | | |участі посадових осіб| | | |органів ДКРС, у тому | | | |числі працівників, до| | | |службових обов'язків | | | |яких належить питання| | | |запобігання та | | | |протидії корупційним | | | |проявам, з метою | | | |підвищення рівня | | | |знань з питань | | | |протидії корупції | | | |серед державних | | | |службовців, які | | | |працюють в органах | | | |ДКРС | | | ----+---------------------+------------------+------------------| 25 |Проводити аналіз |Керівники органів |Протягом року | |виконання державними |ДКРС, | | |службовцями органів |Сектор з питань | | |ДКРС вимог |запобігання та | | |антикорупційного |протидії корупції | | |законодавства, |в органах ДКРС, | | |корупційних |спеціалісти з | | |правопорушень та |питань запобігання| | |причин їх вчинення, |та протидії | | |корупціогенних |корупції | | |чинників, які |регіональних КРУ | | |призводять до | | | |вчинення корупційних | | | |правопорушень або | | | |сприяють їх | | | |розповсюдженню | | | -----------------------------------------------------------------
В.о. завідувача Сектору
з питань запобігання
та протидії корупції Н.П.Позняк

  • Друкувати
  • PDF
  • DOC
  • Копіювати скопійовано
  • Надіслати
  • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: