open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
N 15 від 03.07.97
м.Київ
( Рішення скасовано на підставі Рішення Державної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 407 ( z1015-05 ) від 19.07.2005 )
Про затвердження Вимог Державної Комісії з цінних

паперів та фондового ринку щодо аудиторської перевірки

страхових компаній (акціонерних товариств та

підприємств-емітентів облігацій)

З метою забезпечення підтвердження повноти та достовірності
бухгалтерської звітності страхових компаній, що є акціонерними
товариствами або підприємствами-емітентами облігацій, а також
визначення їх реального фінансового стану, Державна комісія з
цінних паперів та фондового ринку П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Вимоги Державної Комісії з цінних паперів та
фондового ринку щодо аудиторської перевірки страхових компаній
(акціонерних товариств та підприємств-емітентів облігацій) (далі -
Вимоги). 2. Зазначені Вимоги ввести в дію з моменту опублікування. 3. Прес-центру опублікувати це рішення і зазначені Вимоги в
засобах інформації та офіційному виданні Комісії. 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії Бойко О.І.
Голова Комісії О.Мозговий
Затверджено Погоджено ішенням Державної комісії з Заступник Голови Комітету у
цінних паперів та фондового справах нагляду за страховою
ринку від 3 липня 1397 року діяльністю Луток М.Д.
Вимоги
Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо
аудиторської перевірки страхових компаній (акціонерних

товариств та підприємств-емітентів облігацій)
З метою сприяння посиленню захисту прав акціонерів та
інвесторів через розкриття достовірної інформації розроблені
Вимоги відповідно до Законів України "Про цінні папери і фондову
біржу" ( 1201-12 ), "Про господарські товариства" ( 1576-12 ),
"Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), "Про аудиторську діяльність" ( 3125-12 ), "Про
страхування" ( 85/96-ВР ), Тимчасового положення про порядок
реєстрації випуску акцій і облігацій підприємств та інформації про
їх випуск (наказ Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринку України від 20 вересня 1996 року N 210 ( z0572-96 ),
Тимчасового положення про надання регулярної та особливої
інформації відкритими акціонерними товариствами та
підприємствами-емітентами облігацій (наказ Державної комісії з
цінних паперів та фондового ринку України від 23 грудня 1996 року
N 330 ( z0742-96 ) та інших нормативних актів, що регулюють
діяльність страхових компаній - учасників фондового ринку. Документ визначає перелік питань, на підставі яких незалежні
аудитори (фірми) повинні підтвердити повноту та достовірність
бухгалтерської звітності акціонерних товариств та
підприємств-емітентів облігацій та сформувати на цій основі
висновки про їх реальний фінансовий стан. З наведеного переліку питань, що підлягають перевірці,
аудитор може виключити ті, що відсутні або не суттєві для
діяльності підприємства, а також включити додатково питання, які
він вважає доцільними. Вимоги розроблені у відповідності з нормативами Аудиторської
палати України.
1. Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)
При проведенні перевірки незалежний аудитор подає замовнику
такі відомості про аудиторську фірму: 1.1. Назва аудиторської фірми, номер та дата ліцензії,
виданої Аудиторською палатою України, адреса, телефон (факс). 1.2. Назва документа "Аудиторський висновок про достовірність
бухгалтерської звітності" та аналіз фінансового стану відкритого
акціонерного товариства "назва товариства". 1.3. Місце проведення та дата висновку. 1.4. Відомості про аудитора, прізвище, ініціали, номер,
серія, дата видачі сертифіката аудитора Аудиторською палатою
України. 1.5. Масштаб перевірки. 1.6. Підстава для перевірки (законодавчі акти). 1.7. Методи, які використовуються при перевірці. 1.8. Перелік документів для здійснення аудиторської
перевірки.
2. Основні відомості про емітента
2.1. Основні відомості про емітента. Найменування емітента Код ЄДРПОУ Організаційно-правова форма емітента N свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва Орган, що видав свідоцтво Юридична адреса та місцезнаходження Телефакс Телетайп, телекс Розрахунковий рахунок МФО Назва банку Основні види діяльності Кількість акціонерів Кількість власників облігацій Чисельність працівників Найменування, місцезнаходження, телефон незалежного
реєстратора (при наявності) Найменування, місцезнаходження, телефон депозитарію, з яким
укладений договір (при наявності) Найменування, місцезнаходження, телефон торговця(-ів)
цінними паперами, з яким (-и) укладений договір (при наявності) Остання дата опублікування інформації про діяльність
емітента. Назва друкованого органу. Тираж Дата подання до Комісії останнього річного звіту Дата проведення останніх зборів акціонерів (для ВАТ) Найменування та місцезнаходження юридичної особи,
уповноваженої емітентом виплачувати доход від його цінних паперів Дата і термін виплати дивідендів 2.2. Предмет діяльності, N ліцензії на здійснення страхової
діяльності, строк та місце її дії, ліцензійні види діяльності
(ст.2, 4, 5, 6 Закону "Про страхування" ( 85/96-ВР ). 2.3. Склад засновників (ст.2 Закону "Про страхування").
Наявність відокремлених підрозділів (філій та представництв)
страхової компанії згідно з Положенням Укрстрахнагляду,
затвердженим 12.03.94 року N 13 ( z0100-94 ) та зареєстрованим
Мін'юстом України від 17.05.94 року N 100/309.
3. Статутний фонд (капітал)
3.1. Формування статутного фонду (заявлений та сплачений)
відповідно до статей 2, 29 Закону України "Про страхування". 3.2. Склад і структура статутного фонду (кількість та види
акцій, номінальна вартість), перелік власників, які володіють
більш ніж 5% статутного фонду, акціонер, який володіє контрольним
пакетом (згідно з Положенням про порядок підтвердження
Антимонопольним комітетом України наявності контрольного пакета
акцій від 21.06.94 р. N 9-р ( z0147-94 ). 3.3. Додержання термінів відкритої підписки на акції та
термінів оплати у разі випуску цінних паперів на період
перевірки. 3.4. Додержання правил та вимог додаткового випуску акцій
згідно з Законом України "Про цінні папери і фондову біржу"
( 1201-12 ) (статті 6, 7). 3.5. Порядок оцінки вкладів у статутний фонд згідно з
засновницькими документами. Для вкладів, внесених у матеріальній
формі, навести їх перелік з вказуванням дати випуску, залишкової
вартості, розміру зносу, а також інвентарного номера. 3.6. Порядок формування та змін статутного фонду, додержання
вимог Закону України "Про господарські товариства" ( 1576-12 )
(статті 30, 38, 39, 40). 3.7. Порядок ведення аналітичного обліку до рахунку 85
"Статутний фонд". Своєчасність і достовірність записів про зміни
прав власності у разі ведення реєстру власників цінних паперів на
підприємстві. 3.8. Викуп акцій власної емісії та їх подальше використання,
співвідношення ціни викупу та номінальної вартості акцій. 3.9. Емісійний доход, облік і використання.
4. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх

зносу (амортизації)
4.1. Наявність власних та орендованих основних засобів,
достовірність їх оцінки. 4.2. Відповідність аналітичного та синтетичного обліку
основних засобів чинному законодавству. 4.3. Правильність відображення в обліку та звітності
результатів: - індексації основних засобів; - надходжень; - реалізації; - ліквідації та іншого вибуття; - ремонту основних засобів; - інвентаризації. 4.4. Методи визначення зносу (амортизації) основних засобів,
забезпечення незмінності визначених методів протягом звітного
періоду. Відповідність обліку зносу та амортизації чинному
законодавству. 4.5. Склад нематеріальних активів, достовірність і повнота їх
оцінки. 4.6. Правильність відображення в обліку надходжень, зносу
(амортизації) нематеріальних активів, реалізації та іншого
вибуття. 4.7. Правильність відображення в обліку сум податку на
добавлену вартість, сплачених за придбані та введені в
експлуатацію основні засоби і нематеріальні активи.
5. Облік фінансових вкладень
5.1. Склад та структура фінансових вкладень, оцінка їх
ліквідності. 5.2. Формування балансової вартості придбаних цінних паперів,
визначення витрат на їх придбання. 5.3. Правильність зберігання цінних паперів, оплата послуг
(депозиторів), наявність депозитного договору. 5.4. Правильність документального оформлення і відображення в
обліку операцій з цінними паперами. 5.5. Достовірність визначення і відображення в обліку
фінансових результатів від реалізації цінних паперів. 5.6. Повнота сплати держмита по операціях з цінними паперами.
6. Облік матеріальних цінностей
6.1. Методи оцінки товарно-матеріальних цінностей і
забезпечення незмінності визначених методів протягом звітного
періоду. 6.2. Відповідність обліку товарно-матеріальних цінностей
чинному законодавству з видів (матеріали, паливо, запасні
частини). Правильність відображення сум податку на добавлену
вартість, сплачених постачальникам. 6.3. Правильність відображення в обліку і звітності дооцінки
залишків матеріальних цінностей. 6.4. Правильність відображення в обліку надходжень,
використання, реалізації та нарахування зносу малоцінних та
швидкозношуваних предметів.
7. Облік коштів і розрахунків
7.1. Відповідність чинному законодавству обліку касових
операцій, в тому числі: - дотримання ліміту каси; - вірність оформлення прибуткових і видаткових касових
ордерів; - правильність ведення касової книги. 7.2. Наявність та правильність використання банківських
рахунків. 7.3. Склад та стан дебіторської і кредиторської
заборгованостей. 7.4. Відповідність чинному законодавству розрахунків по
заробітній платі. 7.5. Відповідність чинному законодавству розрахунків з
підзвітними особами. 7.6. Відповідність чинному законодавству розрахунків з
бюджетом, позабюджетними фондами та внесків на соціальні заходи. 7.7. Правильність розрахунків із засновниками. 7.8. Наявність і стан внутрішньовідомчих і
внутрішньогосподарських розрахунків. 7.9. Правильність розрахунків по зовнішньоекономічній
діяльності.
8. Облік позикових коштів
8.1. Склад та структура позикових коштів. Співвідношення
власних та позикових коштів. 8.2. Наявність непогашеної заборгованості з банківських
позик. Відсотки, що належать до сплати, в тому числі термін сплати
яких настав. 8.3. Аналіз показників: - співвідношення позикових і власних коштів; - коефіцієнт покриття заборгованості. 8.4. Відповідність обліку короткострокових кредитів чинному
законодавству. 8.5. Відповідність обліку довгострокових кредитів і інших
зобов'язань чинному законодавству. 8.6. Види облігацій, мета випуску, терміни погашення та їх
додержання. 8.7. Додержання порядку відображення в обліку витрат,
пов'язаних з емісією облігацій. 8.8. Напрямки використання коштів, одержаних від емісії
облігацій. 8.9. Стан обліку іменних облігацій, своєчасність реєстрації
зміни їх власників. 8.10. Форми та джерела виплати відсотків по облігаціях,
джерела погашення (викупу) облігацій.
9. Страхова діяльність
9.1. Відповідність діяльності, що здійснюється, засновницьким
документам та вимогам чинного законодавства, в тому числі
відповідність видів страхування, що проводяться, отриманій у
відповідному порядку ліцензії. 9.2. Дотримання вимог щодо максимальної відповідальності по
окремому об'єкту страхування. 9.3. Обгрунтованість та своєчасність страхових виплат.
Обгрунтованість відмов страхувальникам у страхових виплатах
(ст.8, 24, 25, 26). 9.4. Наявність підтверджуючих документів про настання
страхового випадку відповідно до здійснених виплат страхових сум
та страхових відшкодувань. Відповідність сум, що затверджуються до
виплати, сумам, що фактично виплачені. 9.5. Суми надходжень страхових платежів (внесків, премій) за
договорами страхування та перестрахування у звітному періоді.
Ведення аналітичного обліку надходжень страхових платежів. 9.6. Облік часток страхових платежів (внесків, премій),
сплачених перестраховикам. 9.7. Облік доходів страховика згідно з їх структурою, що
визначена у статті 31 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ), (зароблені премії, комісійні за перестрахування,
суми повернення із централізованих страхових резервних фондів та
технічних резервів, інших, ніж резерв незароблених премій, частки
страхових відшкодувань, сплачені перестраховиками). 9.8. Облік доходів страховика від інвестування та розміщення
тимчасово вільних коштів, позареалізаційних операцій та іншої
реалізації. 9.9. Порядок формування витрат страховика на ведення справи
та правильність відображення їх у звітному періоді. 9.10. Витрати страховика, пов'язані з: - виплатами страхових сум та страхових відшкодувань; - відрахування у централізовані страхові резервні фонди; - відрахування у технічні резерви, інші, ніж резерв
незароблених премій. 9.11. Правильність визначення фінансового результату від
страхової діяльності. Використання прибутку страховика згідно з
чинним законодавством. 9.12. Платоспроможність страховика. Фактичний запас
платоспроможності страховика відносно нормативного запасу. 9.13. Правильність розподілу прибутку згідно з Статутом та
рішенням зборів акціонерів (для АТ). Аналіз показників
прибутковості: - прибуток на акцію; - дивіденди на одну акцію; - співвідношення ринкової та балансової вартості акцій. 9.14. Фінансова стійкість та платоспроможність страхової
компанії. Фактичний запас платоспроможності відносно нормативного
запасу.
10. Формування страхових резервів та іх розміщення
10.1. Правильність формування страхових резервів із видів
страхування, інших ніж страхування життя. Перелік страхових
резервів, що формуються. 10.2. Резерви незароблених премій: правильність встановлення
величини резерву незароблених премій залежно від сум надходжень
страхових платежів (внесків, премій); формування та облік сум
часток перестраховиків у резервах незароблених премій. 10.3. Резерви збитків: правильність визначення величини
резервів збитків залежно від відомих вимог страхувальників, по
яких не прийнято рішення про повну чи часткову відмову у виплаті,
формування та облік часток перестраховиків у резервах збитків. 10.4. Правильність формування страхових резервів із
страхування життя. Резерви з обов'язкових видів страхування. Правильність
відрахувань до централізованих страхових резервних фондів.
11. Операції з перестрахування
11.1. Відповідність здійснення операцій з перестрахування
засновницьким документам та вимогам чинного законодавства. 11.2. Облік операцій з перестрахування. Облік власного
утримання. Розрахунок та нарахування цедентом: суми страхових
платежів (внесків, премій), до перерахування перестраховику, сум
комісійної винагороди за перестрахування, тант'єм, брокерської
винагороди відповідно до укладених договорів перестрахування.
Облік часток від страхових сум та страхових відшкодувань,
сплачених перестраховиками.
12. Облік фондів та їх використання
12.1. Наявність спеціальних і цільових фондів та їх
формування згідно з чинним законодавством. 12.2. Правильність відображення в обліку і звітності курсових
різниць по операціях з іноземною валютою. 12.3. Облік і використання фондів цільового фінансування.
13. Стан бухгалтерського обліку та звітності

(ст.33, 34 Закону "Про страхування")
13.1. Форма ведення бухгалтерського обліку. 13.2. Відповідність бухгалтерського обліку вимогам Положення
про організацію бухгалтерського обліку і звітності в Україні
( 250-93-п ), вказівок Міністерства фінансів щодо організації
бухгалтерського обліку в Україні та інших нормативних документів з
питань організації бухгалтерського обліку. 13.3. Висновок про проведення річної інвентаризації у
відповідності з вимогами Інструкції по інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей,
грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом
Мінфіну України від 11 серпня 1994 року N 69 ( z0202-94 ) та
відображення її результатів. 13.4. Своєчасність складання бухгалтерської, статистичної та
страхової звітності.
14. Висновок
Висновок складається згідно з Нормативом 13 Аудиторської
палати України "Аудиторський висновок". У випадку підтвердження
консолідованої звітності обов'язково вказується, які філіали
перевірялися та якими аудиторськими фірмами (основні реквізити,
N ліцензії на здійснення аудиторської діяльності, N сертифіката
аудитора), а також додаються копії аудиторських висновків.
15. Аналіз фінансового стану
Джерелами визначення показників фінансового стану можуть
бути: а) баланс (форма N 1); б) звіт про: - фінансові результати та їх використання (форма N 2); - фінансово-майновий стан (форма N 3); в) відомості статистичних органів; г) дані оперативного обліку емітента; д) додаткова інформація. Аудитор (аудиторська фірма) може самостійно обирати найбільш
прийнятні показники для аналізу фінансового стану підприємства. Результати аналізу повинні грунтуватися на інформації
бухгалтерської звітності, ступінь достовірності якої підтверджено
в розділі 13. При аналізі розраховуються показники платоспроможності та
фінансової стабільності підприємства, враховуючи особливості
страхової діяльності з метою визначення реального фінансового
стану страхової компанії (беззбитковості), фактичний запас
платоспроможності повинен перевищувати розрахунковий нормативний
запас платоспроможності згідно з ст.29 Закону України "Про
страхування" ( 85/96-ВР ). При аналізі та визначенні оцінки діяльності підприємства
можливе використання інших додаткових показників.
Показники платоспроможності та фінансової стабільності

"назва" за період (рік, квартал, місяць) ————————————————————————————————————————————————————————————————— Показники |на 1.01. |Примітки| |199_ р. | | —————————————————————————————————————————————+—————————+————————| | | | 1. Коефіцієнти ліквідності: | | | 1.1. Загальний (коефіцієнт покриття) | | | | | | II розділ + III розділ активу балансу | | | К1.1= ------------------------------------- | | | III розділ пасиву балансу | | | 1.2. Проміжний | | | III розділ активу балансу | | | К1.2= --------------------------- | | | III розділ пасиву балансу | | | 1.3. Абсолютної ліквідності | | | Грошові кошти (Коди рядка 260-290 | | | балансу) | | | К1.3= ------------------------------------- | | | III розділ пасиву балансу | | | | | | 2. Коефіцієнт фінансової стійкості | | | І розділ пасиву балансу | | | К2= ------------------------------------- | | | II розділ + III розділ пасиву балансу | | | | | | 3. Коефіцієнт фінансової незалежності | | | І розділ пасиву балансу | | | К3= ------------------------------------ | | | II розділ + III розділ пасиву балансу | | | | | | 4. Коефіцієнт ефективності використання | | | активів | | | балансовий прибуток (форма N 2) | | | К4= ------------------------------------- | | | І розділ+ІІ розділ +ІІІ розділ активу | | | балансу | | | | | | 5. Коефіцієнт ефективності використання | | | власних коштів (капіталу) | | | балансовий прибуток (форма N 2) | | | К5= ------------------------------ | | | І розділ пасиву балансу | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————
* Періодичність розрахунку фінансових співвідношень залежить від
завдань аудиту і може встановлюватись на дату перевірки, по
роках, поквартально, помісячно тощо.
Надруковано: "Українська Інвестиційна Газета" N 28 від 31.07.97 р.

"Урядовий кур'єр" від 04.08.97

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: